Реферати українською » Медицина, здоровье » Застосування водолікувальніх процедур в реабілітації Хворов при захворюваннях травної системи


Реферат Застосування водолікувальніх процедур в реабілітації Хворов при захворюваннях травної системи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

>Застосуванняводолікувальних процедур вреабілітаціїхворих призахворюванняхтравноїсистеми


Зміст

>ВСТУП

>РОЗДІЛ1.Фізіологічніосновимеханізму діїмінеральних вод

1.1Критеріїоцінкилікувальнихмінеральних вод,внутрішнєвживання,фізіологічне йлікувальнезначення окремих їхніелементів

1.2Механізм діїмінеральних вод привнутрішньому їхньоговживанні

>РОЗДІЛ 2.Методи й методикавнутрішньоговживаннямінеральних вод

2.1Показаннялікуваннямінеральними водами привнутрішньомувживанні

2.2 Методикавнутрішньоговживаннямінеральних вод

2.3Спеціальніметодивнутрішньоговживаннямінеральних вод

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ


>ВСТУП

>Актуальність

Проблемареабілітаціїхворих іззахворюваннямитравноїсистеми на даний моментєактуальною, боспостерігаєтьсятенденція до збільшеннявипадківзахворюваності. Так «>виразковимколітомщорічно вЄвропі й СШАхворіють 10 людей з 100тисяч» [>1,с.159] йцелише статистика врозвиненихкраїнахЄвропи , дерівень життявищій ніж в нашій стране. «>Вважаеться , 80-90% населеннявсього світумаютьхронічний гастрит, але й незавждидіагноз переносити, взв’язку ізнечіткоюкартиною»[15,с.6].Хронічний гастритдуже частовиникає удітей «убільшості ніж 80%дітейхронічний гастритпов,язаний ізперсистекцією услизовійоболонціпереважновихідного відділенняшлункуh.pilori йперебігзахворюваннятакий, як пригелікобактерасоційованному астральномугастриті»[7,с.386].

>Перенесеннядеякихінфекційнихзахворюваньтравноїсистемиможевикликативиникненнявиразковоїхворобишлунку, таквважається, що одним зфакторіввиникненняєзбудникh.pilori .Застатистикою «>виразковухворобушлункудіагностують в 11-13%пацієнтів,подвійноїлокалізації (ушлунку й 12-їпалійкишці) у 4-6%» [>8,с.155].»Поширеністьвиразковоїхвороби удітей в Україністановить1,5-2,8%,її у 7разівчастішевиявляють удітейшкільноговіку, у 2 разичастіше умістах,поширеністьвиразковоїхвороби ушколярівостанні 10 роківзбільшиласьвтричі»[3,с.215].

>Окрімзахворюваньшлункузбільшиласькількістьвипадківзахворювання тонкого татовстого кишечника. Так «>слизоваколікатовстої кишкизустрічається у 20% населення, з них половинажінкивіком 20-30років»[10,с.343].В наш годину напершомумісті залетальністю стоятионкологічнізахворювання .>Спостерігається збільшеннякількостівипадківвиникнення ракуорганівтравлення, так «допередраковихстанівшлункувідносятьатрофічний гастрит после йогорезекції із приводувиразковоїхвороби»[11,с.7].

>Збільшилося числовипадківзахворюваньпечінки йжовчногоміхура. Застатистикою «>захворюванняжовчногоміхура тажовчовивіднихшляхівспостерігаються ізчастотою4-5%»[5,с.504].Такожзбільшилась частотааномалій тавадтравноїсистеми. Так,наприклад, «>аномалій тавадирозвиткужовчовивіднихшляхів тажовчногоміхурастановить 6-8% всіханомалійвнутрішніхорганів»[2,с.412].

>Виникненняінфекційнихзахворюваньтравноїсистеми, Незважаючи насуспільнийпрогрес, нелише незменшилося, а іпочастішало. «Заданими ВООЗ, понад 33% населення світуінфікованівірусомгепатиту У,сьогодні 5% із них,тобто, понад 350 млн.єхронічниминосіямицієїінфекції» [>9,с.4].

Метадослідження –визначити йобґрунтуватифізіологічну йлікувальнудіюрізнихвидівводолікування на системутравлення.

>Завданнянауковогодослідження:

>1.Проаналізувати йопрацювати методикузастосуванняводолікування призахворюванняхтравноїсистеми,

>2.Визначити йобґрунтуватимеханізм дії,фізіологічну йлікувальнудіюводолікування на системутравлення.

>Об,ектнауковогодослідження – системаводолікувальнихзаходів призахворюванняхсистемитравлення.

Предметнауковогодослідження –змістводолікувальних процедур вреабілітаціїхворих призахворюванняхтравноїсистеми.


>РОЗДІЛ 1.ФІЗІОЛОГІЧНІОСНОВИМЕХАНІЗМУДІЇМІНЕРАЛЬНИХВОД

 

1.1  >Критеріїоцінкилікувальнихмінеральних водвнутрішньогозастосування,фізіологічне йлікувальнезначення окремихїхніхелементів

>мінеральна водалікуваннятравна система

Позагальніймінералізацій (сума всіханіонів йкатіонів,недисоційованих молекул уграмах на 1л.)мінеральні водирозділяють на водималоїмінералізації (1,5-2,5г/л),середньоїмінералізації (5-15 г/л),високоїмінералізації (15-35г/л),розсоли (води ізмінералізацією понад 35 й до 150 г/л) йміцнірозсоли (ізмінералізацією понад 150 г/л).

>Води із болеенизькоюмінералізацією (>менш 1,5-2 г/л)такожможуть бутивіднесені долікувальних,якщо смердотімістятьспецифічнібіологічноактивніінгредієнти.Загальнамінералізаціявизначаєтьсягеохімічнимизакономірностями йзалежить відступенярозчинностірізних солей привилужуваннігірськихпорідрізними похімічномускладімінеральними водами.

Дляпитноголікуваннявикористовують маломінералізовані води й водисередньої, але йчастішеостанні.Водивисокоїмінералізаціїзастосовуються (урозведенні) якпроноснийзасіб,наприкладмінеральна водаБаталінська (>М=21,44 г/л), щотакожвикористовується для дренажужовчнихшляхів, приожирінні.Мінеральна водаЛугела ізмінералізацією 52 г/лпризначаєтьсяусередину якдесенсибілізуючійзасіб.

>Водивисокоїмінералізації йрозсоливикористовуються лише длязовнішніх процедур, длявнутрішньогозастосування – урозведенні ізпрісною чи маломінералізованою водою.

Дляоцінкифізіологічної йтерапевтичної діїмінеральних водкрімзагальноїмінералізаціївеликезначеннямаєіонний склад,ценайчастішеаніонигідрокарбонати (>НСО-3),хлор (>СІ-),сульфати (>SО4 2-), атакожкатіони –натрій (>Na+),кальцій (>Ca2+),магній(Mg+),калій (Ka+).

Згідрокарбонатів умінеральних водахчастішезустрічаютьсядвовуглекислісолінатрію,магнію йкальцію, щоутворяться привилужуваннідоломітів,вапняків,мергелів.Гідрокарбонатигальмуютькислотворення вшлунку (>перша фаза дії).Реагуючизішлунковим соком, смердотіутворюютьдвоокисвуглецю (друга фаза дії),трохистимулюючушлунковусекреція.Підвпливомгідрокарбонатно-натрієвих водзменшуєтьсякількістьводневихіонів, що разом ізіонамихлоруєскладовимичастинамихлористоводневоїкислоти.Нейтралізація кислого секретушлункуцими водамиобумовлює болеешвидкеспорожнюванняшлунку й,отже,зменшеннясекреціїгастрична, тому їхньогорекомендують припідвищеномурівнікислототворення, принаявності спазмуворотаря,явищ ацидозу.Доведеноїхнійсприятливийвплив нажовчотворну йжовчовидільнуфункції.Протизапальнадія луцімінеральних водобумовлюєрозрідження (>видимої)поверхніслизу припідвищеномуутворенніїї вшлунку й кишках. Показанодані води й прицукровомудіабеті, бо смердотіполіпшуютьвуглеводнийобмін йнормалізуютькислотно –основний стан ворганізмі.Сприятливадіязазначених вод, нануклеїновийобміндозволяєрекомендувати їхні присечокислихдіатезах.

>Гідрокарбонатиполіпшуютьзасвоєннямікро- ймікроелементів,підвищуютьокисніпроцеси,підсилюютьдіурез,заповнюютьнедоліккарбонатівкрові,чимпідвищуютьлужнірезервиорганізму.

Догідрокарбонатних водвідносятьсяБоржомі,Саірме,Луганська, ГалявинаКупіль, ГалявинаКвасова (>Закарпатська область) й багатоінших.

>Хлор упідземних водахутворюється ізхлоридунатрію йсильвініту. Припитномулікуваннііонхлорустимулюєсекреторну ймоторнуфункціїшлунка,жовчовиділення йпанкреатичнусекрецію,видільнуфункціюнирок.Вінєвихідним субстратомутворенняхлористоводневих кислотшлункового соку йстимулюєутворенняїї вшлунку.Хлоридні водипоказані прихронічних гастритах зсекреторноюнедостатністю, прирядііншихзахворювань травногоапарата (>хронічніколіти йентероколіти,хронічніхолецистити,гепатити таін.).

Зхлоридів умінеральних водахзустрічаютьсяхлоридинатрію (>найчастіше),кальцію,калію,значнорідше – хлоридмагнію.

До хлорид них водвідносяться:мінеральні водиджерела № 2курортиТрускавець, Друскінінкай,МиргородськаКуяльник йінші;розсольніджерела №6 курорту Моршин,джерелаУсольє, Мальта (>Іркутська область), Бар бару (курортуТрускавець).

>Сульфати впідземних водахутворюються врезультатівилужуванняпорід, щомістятьгіпс, й прирозщепленніорганічнихречовин,багатихз,єднаннямисірки. Ряданаеробнихбактерійредукуютьіонисульфату досірководню.Сульфати вмінеральних водахзустрічаються увидісульфатівкальцію (>Країнка,Кисловодськийсульфатний нарзан,Слов,янське йСмирновськеджерела),натрію (>Феодосія),магнію (>Баталінська вСтавропольськомукраї).

>Сульфатнімінеральні водивпливають нафункціональний станпечінки, смердотісприяютьвідновленнюфункціїгепатоцитів,підсилюють моторикужовчногоміхура,сприяючі йогоспорожненню,попереджаючизастійжовчі,поліпшуютьхолестериновийбілковийобміни.Варто особливопідкреслити, щохолекінетичнийефектнастаєпоступово, невикликаючибольовихвідчуттів.Сульфатнімінеральні водисприяютьпроцесамусмоктування в кишках, перистальтику йсекрецію, щообумовлюєпроноснудію.

>Натрійвідіграєважливу роль урегуляції водяногообміну іосмотичноготиску втканинах,робитьстимулюючудію насекреторнуфункціюзалозтравноїсистеми,підсилює перистальтику кишок,стимулюєжовчотворну йжовчовидільнуфункціїгепатобіліарноїсистеми.

>Калійєосновниммінеральнимкатіоном, щоміститься вкожнійживійклітці.Гідрокарбонатикаліювідіграютьважливу роль урегуляціїосмотичноготиску.Іонкаліюактивізує рядферментів,підсилює тонус ймоторнуфункціюшлунку й кишок,бере доля впроцесі синтезуглікогену впечінці, щоє одним ізосновних депокалію.Важлива рольналежитькалію й урегуляціїсекреціїхлористоводневоїкислоти.

>Зниженнявмістукалію ворганізмісупроводжуєтьсяпорушеннями із боціхарчового каналу –зниженнямапетиту,блювотою,зниженням перистальтики кишок.

>Мінеральна вода, щоміститькалій,надходитьзіскважини №6 курорту Моршин,джерелаКелечін.

>Магній умінеральних водахзустрічаєтьсярідше й уменшихкількостях,чиміншікатіони.Вінєскладовоючастиноюрідинтканиниорганізму.Іонимагніювсмоктуються вшлунку і упочатковихвідділахтонкої кишки,попадають упечінку, дечастководепонуються.Сприятливийвпливмагнію нафункціональний стангепатобіліарноїсистемипов,язано із йогожовчогінноюдією йздатністюзнижуватирівень холестерину вкрові й ужовчі.Солімагніюволодіютьспазмолітичноюдією нажовчнийміхур йсфінктерОдді.Магнійбере доля в всіхважливих дляклітинногометаболізмуферментативних процесів,зокремавідкладаючись вм,яза,активізуєанаеробнийобмінвуглеводів.Розчини солеймагніюканалізують діяльність рядуферментів травного каналу –трипсину йери псина,знижуютьзбудливістьцентральноїнервовоїсистеми,роблятьвираженийпослаблюючийефект.

З вод, щомістять понад 20 мг/лмагнію,відзначимоБаталінську,Кримський нарзан,Московську, води типукисловодських.

>Кальцій упідземних водахутворюються ізвапняку йпорід, щомістять хлориднатрію йсильвініт.

Призахворюванняхтравноїсистемипоказанімінеральні води, щомістятькальцій,лікувальнадіяякого багато вчомупов,язана із антиспастичнимефектом.Відіграютьвизначну роль йв,язківластивостікальцію, йогозневоднюючидія.Мінеральні води, щомістятькальцій,активізують рядферментів,знижуютьпроникністьклітинних мембран зарахунокїхньогоущільнення,перешкоджаючіутвореннюексудату.Вонитакожпідвищуютьдіурез. До вод, щомістятькальцій,відносяться:Краінка (>Тульська область),Буковинська,Амурська (>Амурська область),Железноводські води,Іжевськімінеральні води.

>Мінеральні води, щомістятьмікроелементи,відносяться доспеціальних вод.Незважаючи тих що у водахмікроелементиприсутні в невеликихкількостях,фармакодинамічнадія їхньогозначна.Виділенодвігрупимікроелементів, що характеромфармакологічної діїчітковідрізняються. До Першоговідносятьмиш,як,залізо, кобальт,мідь,марганець, йіншіважки метали, до іншого – йод й бром.

>Марганецьвиявляється у всіхтканинахорганізму,вінбере доля вокисно –відновних процесів йрегуляціїкровотворення,білковому йвуглеводномуобмінах,сприяєвиділеннюазотистихречовин,впливає навміст такихвітамінів, якаскорбінова йнікотиновакислоти.Маютьдані просприятливийвплив його настатевийрозвиток.Терапевтичнийефектмінеральних вод, щомістятьмарганець, припатології травногоапаратаобумовлений й тім, щовін входити у складпротеолітичнихферментів.

Домінеральних вод, щомістятьмарганець,відносяться водикурортівКваси, Шаян,Келечін (>Закарпатська область).

яквідомо, бірзнижуєокисніпроцеси, що вартовраховувати припризначеннімінеральних вод, щомістятьцейелемент. Змінеральних вод, щомістятьцейелемент. Змінеральних вод, щомістять бір,слідзазначититакі, як ГалявинаКвасова,Драговська,Свалявська (>Закарпатська область).

>Кремнієва кислота вмінеральних водахзнаходиться вкалоїднійнедісоційованійформі,чимпідрозуміваютьсяадсорбційні,в,язкі,протизапальнівластивостіцих вод. Услабомінералізованихтермальних водахприйнятийкритерійзмістукремнієвоїкислоти – 50 мг/л.Вонипоказані припатологіїтравноїсистеми.

Докременистихмінеральних водвідносятьсяБерезовська,Харківська №2, водикурортів Рай –Єлєновка (>Харківська область), Шаян,Кваси (>Закарпатська область),Капал –Арасан.

Уоцінцілікувальної діїмінеральних водвеликезначенняналежить газовому складу й їхнігазонасиченості. У всіхмінеральних водахмістятьсяприроднігази.

>Найчастішезустрічаютьсявуглекислі води (>містятьвугільнийангідрид СО2),сульфідні (>містятьсульфідиН2S –НS),сірководневі при рН <6,5 (при рН 6 практично усісульфідизнаходяться уформі молекулярногосірководню, при рН 8,0 – увидігідросульфідногоіону).Азотні (>містятьN2).

Дляпитноголікуванняосновнезначеннямають води, щомістятьдвоокисвуглецю;використаннярадонових водобмежено.

Уоцінцілікувальної діїмінеральних водособливу рольграєступіньгазонасиченостімінеральних вод -вмістгазів у 1 лданої води. Так, водавважаєтьсясульфідною,якщокількістьсульфідів уній ненижче 10 мг/л.

>Критеріївмістудвоокисувуглецю у водах дляпитноголікування – неменше0,5 г/л.Кількістьвуглекислого газу вшлункузбільшується зарахунокгідрокарбонатнихіонів, щомайжезавждизнаходяться увуглекислих водах.Пляшковімінеральні водигазують,насичуючи їхньогодвоокисомвуглецю, щодаєможливістьпротягомтривалого годинизберігатихімічний склад води йпідвищуватиїхнісмаковіякості (>двоокисвуглецюобумовлюєвеликурозчинність солей йзапобігаєвипаданню їхні в облог). Приприйоміусерединувуглекислі водистимулюютьсекреторнуфункціюшлунку,підвищуютьруховуфункціюшлунку й кишок. Тому прихронічних гастритах зсекреторноюнедостатністюпоказанівуглекисліхлоридно-натрієві води. Припідвищеномурівні кислоутворенняпоказанілужнімінеральні води.

>Вуглекислі водичисленні йрізноманітні.Води типуНарзан (>сульфатно –гідрокарбонатно –магнієво –кальцієві ймагнієво –кальцієві) – курортКисловодськ (>Ставропольський край);джерелаАршан №6 (>Читинська область).Води типуБоржомі (>гідрокарбонатно –натрієві) – ГалявинаКвасова, Свалява,Лужаньська,Плосковська (>Закарпатська область).Водигідрокарбонатно –сульфатно –натрієві –кальцієві –Смирновська,Слав,яновська.Води типуЄсентуки (>гідрокарбонатно –хлоридно –натрієві) –Єсентуки №4, №17,джерела №14П,ятигорська (>Ставропольський край),джерелаІсті – Су (>верхній),Драговська.Водиджульфінського типу (>вуглекислімишковисті –Квасовська (>Закарпатська область);Авадхара.Води типуАрені (>хлоридно –гідрокарбонатно –натрієві) болеевисокоїмінералізації –Яворницька (>Закарпатська область)Анкаван,Сойми (>Закарпатська область).

>Фізіологічна йтерапевтичнадіямінеральних водвизначається характеромактивноїреакції (рН)мінеральних вод, щомаєособливезначення припризначенні їхніусередину.

>Важливезначення влікувальній діїмінеральних водмаютьтемпературний чинник,газовий склад,вмістсірководню,радіоактивності таін. Температурамінеральної водиєобов,язковимкритеріємїїоцінки. Температурапідземнихмінеральних водзалежить від умівформування йциркуляції їхнього унадрахземної кору – смердотіможуть бути наглибині віддекількохметрів додекількохкілометрів.Генетично ізвисокоютемпературоюпов,язаний рядвластивостеймінеральних вод й їхнього склад –високалужність,збагаченнякремнієвоюкислотою,перенасиченість азотом йін.

Звеликоїкількостімінеральних вод дляпитноголікування,зрошень,промиваньшлунку й кишок,кріммінералізованих вод, щомістятьфізіологічноактивніелементи іорганічніречовини,застосовуютьсянайчастішелужні,солоно-лужні,солоні,сульфатно-кальцієві води.


1.2Механізм діїмінеральних вод привнутрішньому їхньогозастосуванні

>Мінеральні водивідносяться до числаскладнихфізико-хімічнихподразників йпідкоряютьсязагальним йфізіологічнимзакономірностям,установленимвітчизняноюфізіологічноюшколою.

Приприйомімінеральної води у серединуспостерігаєтьсяреакціяцілісногоорганізму, щовиявляєтьсязначнимизрушеннями врізних системах й органах.Виділяють трифази в діїмінеральних вод, наорганізм: 1)складно-рефлекторну, 2)нервово-хімічну, 3) фазупіслядії. Разом із тімрефлекторниймеханізммаємісце приздійсненні всіхтрьох фаз так саме, якскладно-рефлекторна фазапов,язана ізучастюгуморальнихфакторів. Уреалізаццції рефлекторного актаберуть доляацетилхолін йкатехоламін,гістамін таін.

>Мінеральна вода,прийнятаусередину,впливаєбезпосередньо наінтерорецепторивсьогохарчового каналу,визначаєзмінусекреторної,моторної,всмоктувальної йіншихфункцій.Потрапивши вкровоносне русло,інгредієнтимінеральних водвпливають наінтерорецепторисудин. Умеханізмі діїмінеральних вод привнутрішнімзастосуванні їхнімаєзначенняцілий рядфакторів –нервові,гуморальні,гормональні.

Характервпливумінеральних вод, натравну систему багато вчомувизначаєтьсяособливостямиреакціїінтерорецепторів назовнішнійподразник, атакожфізико-хімічнимиособливостямиданоїмінеральної води йметодикоюїї прийому.Виниклі подвпливоммінеральних водрефлекторні йнейрогуморальніпроцесивикликаютьфункціональнізрушеннятравнихзалоз.Цікаво, що маломінералізовані водипідвищуютьрефлекторніреакційхеморецепторіввнутрішніхорганів,високомінералізовані –знижують їхні чинавітьпсують. Встановленотакож, щомінеральні води, щомістятьорганічніречовини,стимулюютькислотоутворюючу,секреторну,протеолітичнуфункціїшлунку,підвищуютьхолерез.

>Значеннярефлекторнихреакцій умеханізмілікувальної діїмінеральних вод приїхньомувнутрішнімзастосуванніпідтверджуєтьсячисленними фактами.Насампередцешвидкістьреакціївсьогохарчового каналу увідповідь навведеннямінеральної води. Встановленотакож, що призіткненнімінеральної водизіслизистоюоболонкою одного ізорганів увідповіднуреакціювключаються йіншіорганисистемитравлення.Новокаїнизація чиатропінізація,порушуючирефлекторну дугу,обумовлюєчіткузмінуреакціїданого органу увідповідь навведеннямінеральної води.

>Вивченняумовно –рефлекторноїдіяльностітварин привпливімінеральної води наслизовуоболонкухарчового каналупідтверджує роль кору великогомозку вмеханізміфізіологічної йлікувальної діїмінеральної води. Доля кору великогомозку в рефлекторномумеханізмі діїмінеральних вод доведенодослідами натваринах, у які подвпливоммінеральної водипідвищуєтьсяумовно –рефлекторна діяльність.

>Зміни уфункціональномустаніцентральноїнервовоїсистемиобумовлюютьзрушення вхарактерівідповіднихреакційорганівтравлення привпливі нимимінеральних вод.Мінеральні водирефлекторним шляхомвпливають на багатофізіологічнихпроцесів ворганізмі –хімічні,біохімічні,ферментативні,окиснювально –відновні.Підтвердженатакож рольвегетативноїнервовоїсистеми вмеханізмілікувальної діїмінеральних вод.

Урозвитку складно –рефлекторноїфази діїмінеральних вод велика рольналежитьгормональнійланці. У годину невикликаєсумнівів, щостимуляціясекреторноїдіяльностішлунка (>пілоричнийефект) приприйомімінеральних вод за 30хв. доїжі багато вчомуобумовленавиділенням гормонугастрична.

>Надходженнявеликоїкількостірізниханіонів йкатіонівістотнозмінює водно –сольовийобмін,впливає накислотно –основний стан.Цізміни (>трансмінералізація)істотновпливають нафункціональний станорганівтравлення. Унервово –хімічнійфазі діїмінеральних вод велика рольналежитьбіологічноактивнимречовинам –ацетилхолінам йкатехоламінам,гістаміну йсеротоніну,кортикостероїдам йін. То вперіодпроявуруховоїактивностішлунка й кишокзнижуютьчутливістьхолінергічних структур дохоліно- йсимпатоміметичнихречовин.


>РОЗДІЛ 2.МЕТОДИ ІМЕТОДИКАВНУТРІШНЬОГОВЖИВАННЯМІНЕРАЛЬНИХВОД

 

2.1Показаннялікуваннямінеральними водами привнутрішньомувживанні

>Хворобиорганівтравлення

А.Хворобистравоходу

1.Рефлекс -езофагіт:болючий,диспептичний ,дисфагічний йзмішаноїформи, легкого йсередньогоступеня, позафазоюзагострення.

>Б.Хворобишлунка.

1.Хронічний гастрит зсекреторноюнедостатністю, атакожзізбереженою йпідвищеноюсекрецією, позафазоюзагострення.Гастродуоденіт ізпорушеноюсекреторною ймоторноюфункцієюшлунка.

2.Виразкова кісточкашлунка,виразкова кісточкадванадцятипалої кишки,гастроєюнальнавиразка уфазіремісії,неповної чиремісіїзгасаючогозагострення безруховоїнедостатностішлунка,схильності докровотеч,пенентрації впідозрі наможливістьзлоякісногопереродження.

3.Хворобиоперованогошлунка: з приводувиразковоїхворобишлунка йдванадцятипалої кишки нераніше, ніж через 1 – 2міс.післяоперацією ізнаявністюдемпінг- йгіпоглікемічного синдрому легкого йсереднього ступеня,астенічного синдрому, призміцніломупісляопераційномурубці йзадовільномузагальномустані.

У.Хвороби кишечнику

1.Хронічніколіти йентероколіти легкого йсередньогоступеня,крімстенозуючих,туберкульозних,виразкових,бацилярних йамебних форм позафазоюзагострення.

2.Функціональнірозлади кишечнику:дискенезії ізявищамикишковогостазу чидіареєю позафазоюзагострення.

Р.Хворобипечінки,жовчнихшляхів йпідшлунковоїзалози

1.ЗалишковіявищахворобиБоткіна послезакінченняжовтушногоперіоду внеактивнійфазі чифазізагасанняактивності (чивідсутністьслабкоговираженогобольового синдрому, збільшенняпечінки не більше, ніж на 1-2 див,нормальнірозміриселезінки, нормальна температура, нерізковираженізміникрові,невеликівідхиленняфункціональних пробпечінки.

2.Хронічнігепатити,залишковіявища после токсично -хімічнихпоразокпечінки внеактивнійфазі принезначнихвідхиленняхфункціональних пробпечінки, призагальномузадовільномустані.

>3.Хронічніхолецистіти,холангіти,ангіохолітирізноїетіології безсхильності дочастихзагострень, безявищжовтяниці й при нормальномуШОЄ.

4.Після оперативноговтручання напечінці йжовчних шляхах неранішечим через 4-6тиж. Призадовільномузагальномустані йзміцніломупісляопераційномурубці.

5.Дискенезіїжовчнихшляхів йжовчногоміхура.

6.Панкреатитхронічний (>крім туберкульозного) привідсутностісхильності дочастихзагострень.

7.Перигастрити,перидуоденіти,перигепатити,перихолецестити,периколіти, щорозвивалися нагрунтіхронічнихзапалень (не туберкульозногопоходження) послеоперацій й травмчеревноїпорожнини.

2.2 Методикивнутрішньогозастосуваннямінеральних вод

Методикипитноголікування припатологіїорганівтравленнявизначаютьсядіагнозомзахворювання,стадієюплину його, характеромфункціонального стану органу,наявністюсупутніхзахворювань,реактивністюорганізму вцілому,вікомхворого.

Прирозробцідиференційованих методикпитноголікуваннянеобхідновраховуватинаступніположення.

>Місце й годину прийомумінеральної води. На курортахпитнелікуваннямінеральними водами наводитисябезпосередньо ізджерела. Встановлено , що при правильномузбереженніпляшковихмінеральних вод склад їхнього незмінюється й томуфізіологічнадія їхні наорганізм невідрізняється від такого приприйомі водибезпосередньо вджерела. Однакзагальнатерапевтичнаефективність комплексноголікуванняхворих ізпатологієюорганівтравлення на курортах болеевисока. Разом із тімвідомо, щодеякімінеральні води взначніймірівтрачаютьлікувальнівластивості прикороткочасномузбереженні.

>Варторекомендуватипитимінеральну водубезпосередньо вбюветі,роблячипрогулянки, щосприяєкращомуусмоктуваннімінеральної води.Інодіприйом води ізджерелапротипоказанийослабленимхворим, призагостреннізахворювання.

>Маєзначення й темппитвамінеральної води.Наприклад, прихронічномугастриті зсекреторноюнедостатністюмінеральну водурекомендуютьпитиповільно,ковтками, щосприяє болеетривалому контактумінеральної водизіслизистоюоболонкою рота йшлунка й , їхньогорецепторнимапаратом.Крім того, уцихвипадкахподовжуєтьсяпілорична фаза дії води, щовпливає навиділеннягастрина.

Зогляду тих, що врядівипадків (наприклад, принаявностісупутніхзахворюваньгепатобіліарноїсистеми,схильності допоносів йін.) водутребапити в тепломувиді, а приповільномуприйомі ідешвидкеостиганняїї,необхідноспочаткувипитичастину води, азалишокзамінитиновоютеплою водою, незмінюючизагальноїкількості наприйом. Дляпроносної дії, воду вартопитишвидко, залпом.

>Великезначеннямає годину прийомумінеральної водистосовно прийомуїжі.Особливістьфізіологічної дії йлікувальнийефектмінеральних водрізні взалежності від того, чиприйнятамінеральна вода до, под годину чи послеїжі. Дляодержаннявираженоготерапевтичногоефектуприйоммінеральної води варторекомендуватинатще.Мінеральна вода,прийнятанатще,швидшеевакуюєтьсязішлунка йшвидшедосягаєтонкої кишки.

>Призначаючимінеральну водунатще,припускають, що воназробитьбезпосереднійвплив нарецепторишлунка йзалозистийапарат його,стимулюючивиділеннягастрична,компонентиїї будутьшвидшевсмоктуватися вхарчовомуканалі.

Призіткненнімінеральної води ізпілоричнимвідділомшлункавиділяється гастрит, йчимдовше якщозатримуватися вона вшлунку, тімдовше якщогуморальна (>гастринова) фазасекреції.Подовженнюостанньоїсприяєтакожзмішування вшлункумінеральної води ізїжею. Час прийомумінеральної водистосовно прийомуїжі багато вчомувизначається характеромсекреторноїфункціїшлунка. Призниженісекреторноїфункціїшлунка воронапризначається за 30хв. довживанняїжі.

Приевакуаціїмінеральної водизішлунка йнадходженняїї вдванадцятипалу кишкунастаєгальмуванняшлунковоїсекреції, що йобумовлюєгальмівнийефект.

>Прийоммінеральної води за 1 год. 30хв. доїжірозрахований тих, що до моментунадходженняїжі вшлунок водауспієевакуюватися вдванадцятипалу кишку, йз,являєтьсягальмівнийдуоденальний рефлекс, що приводити дозниженнярівнякислоутворення.

Таким чином,виявилисяобґрунтованимирекомендації із прийомумінеральної водихворим ізпідвищеноюсекреторноюфункцією за 60-90хв. доїжі.

Частота прийому йдозуваннямінеральної води.Звичайномінеральну водуприймають 3 рази щодня. Однак призахворюваннях, щопротікають ізпідвищеноюсекреторноюфункцієюшлунку,вираженоюпечією, числоприйомівзбільшується до 6 надобу (>загальнакількість води при цьому неперевищуєзагальноприйнятих норм).

Присхильності допослаблення стільцяранковийприйоммінеральної води, особливо на початку курсулікування, нерекомендується.

Присполученнізахворювань травногоапарата йсерцево –судинноїсистеми ізявищамипорушеннякровообігу частотаприйомівзменшується до двох чи одного разу надобу.

Привизначенні однократногодозуваннязавжди вартопам,ятати проіндивідуальнунепереносимість,підвищенійчутливості окремиххворих допитноголікуваннямінеральними водами, атакожвраховуватифункціональний станіншихорганів й системорганізму.

>Дозуваннямінеральної водизалежитьтакож відїїхімічного складу,загальноїмінералізації. Прималій йсередніймінералізації (до 15 мг/л)кількістьмінеральної води наприйомскладає до 200-250 мовляв. Урядівипадківкількістьмінеральної води наприйомможе бутизменшено.Води ізмінералізацієювище 15 г/л, а тім понадрозсолирозводятьпрісною водою.

Придеякихзахворюванняхкількість води наприйомзмінюється. Привиразковійхворобі, щопротікає ізрізкопідвищеноюсекрецією,печією, особливо на початку курсулікування,мінеральну воду вартопризначати вкількості не более 100 мовляв. пригарномуперенесенніпоступовопідвищують до 200-250 мовляв. Прихронічних гастритах зсекреторноюнедостатністю йсхильність допослаблення стільцяранковийприйоммінеральної води до початку курсулікуванняскасовується йкількістьїї накоженприйомскорочується до 50-100 мовляв.

>Невеликікількостімінеральної водипоказаніпоказанітакож припорушенніевакуаторноїфункціїшлунку, призахворюванні кишок, щосупроводжуються поносом.Зменшенакількістьмінеральної води наприйомрекомендується й призагостренніхронічногопанкреатиту, що особливосупроводжується поносом чиболем.

>Водивисокоїмінералізації, щозастосовується при запорах й длядуоденальнихдренажів,завждипризначається в невеликихкількостях (відстолової ложки до 80-100 мовляв.).

Температурамінеральної водивідіграєважливу роль. У годинувважаєтьсяпомилковою точказору, щомінеральну воду вартоприймати «>натуральної»температури,тобтотакий,який воназнаходиться вджерелі. Принеобхідностімінеральної водипідігрівають, адужегарячіпрохолоджують донеобхідної температур.Тепламінеральна водаробитьболезаспокійливу йспазмолітинудію йполіпшуємоторно –евакуаторнуфункціюшлунку,нормалізує тонусшлунка йдванадцятипалої кишки,сприяєзниженнюсекреторноїфункціїшлунка ухворихвиразковоюхворобою.Підігрів водизабезпечуєдегазацію (>видаленнянадлишкувугільноїкислоти).

>Мінеральну води тепломувиді вартопити принаступнихзахворюванняхшлунка:виразковоїхвороби,пілородуоденіті, призахворюванняхпечінки,жовчнихшляхів й кишок, щосупроводжується поносом чиспастичним запором.Холоднумінеральну водурекомендуєтьсяпити приатонії кишок.

Прихронічних гастритах зсекреторноюнедостатністюмінеральна водапризначаєтьсякімнатноїтемператури (присупутніхзахворюваннях йпечінки йжовчнихшляхів йсхильності до поносурекомендується тепламінеральна вода).

>Тривалістьпитноголікування вумовахсанаторію 24дні. Удеякихвипадках. Колі на початку курсулікуваннякількістьмінеральної води наприйом було бзменшено чи повизначених причинах (>загострення)хворий пивши водупротягом короткого години.Можнарекомендуватипродовжити курслікуваннябудинкутією ж водою,якщо вонрозливається, чиіншою водоюаналогічногохімічного складу.

Удомашнійобстановцітривалість курсулікуваннямінеральною водою привизначенихпоказанняхможе бутизбільшена до 6тижнів.Повторнікурсилікування вартопроводити неранішечим через 3 міс.Звичайнодосить двохкурсівпротягом року.Вибір години дляпроведення повторного курсулікуваннявизначається станомхворого,особливостямиплинузахворювання. Прихронічномупілородуоденіті йдеякихіншихзахворюванняхприйоммінеральної водивключається в Маріїнський комплекспроти рецидивноголікування.

2.3Спеціальніметодивнутрішньогозастосуваннямінеральних вод

Доспеціальнихметодіввнутрішньогозастосуваннямінеральних водвідносятьсянаступні.

>Промиванняшлунка.Середрізноманітнихметодіввнутрішньогозастосуваннямінеральних вод широковикористовуєтьсяпромиванняшлунка.Промиванняшлункапроводятьтовстимшлунковим зондом.Післявведення зондавитягають весьшлунковийуміст.Потім дозовнішньогокінця зондаприкріпляютьсклянулійку (>обсяг до 500 мовляв).Лійкуопускаютьнижчерівняшлункахворого йзаповнюютьмінеральною водою.Поступовопіднімаютьлійкувищерівня головихворого, й водаповільнонадходить ушлунок.Необхідно,щоб улійцізалишалася невеликакількість води,потімлійкушвидкоопускають у низ, й вода через зондвиливається разом ізпромивними водами,зішлункавіддаляютьсязалишкиїжі,слиз й т.п. Припроведенніпромиванняшлунканеобхіднопам’ятати:

- одномоментно вшлунок вартовводити не более 500 мовляв води;

-кількістьмінеральної води наоднепромиванняколивається від 2 до 4-5 л;

- на курслікування 4-6,іноді 8промивань;

- принаявності застоюїжі,уповільненоїевакуаціїпромивання вартопризначати послевечері;

- вода дляпромивання винна бутитеплою;

- послепромиванняшлункамінеральною водоючерговийприйоммінеральної води вартопропустити.

>Інодіпромиванняшлункуроблять без зонда, при цьомухворийвипиває 3-4 склянкимінеральної води йпотім по однійвикликаєблювоту.

>Замістьмінеральної водипромиванняшлунка можнапроводитисодовимрозчином (10 м на 1 л води),розчиномнатріюхлориду,каліюперманганату.

>Хворим послерезекціїшлункапромиваннякуксишлункамінеральною водоюпризначаютьобмежено, лише припорушенніфункціїанастамозу (>анастомози), принаявностівираженогогастриту, синдромупетлі.Промиванняшлунку вциххворихпроводять защадноюметодикою:одномоментневведення не более 250-300 мовляв води подмалимтиском,загальнавитрата води – 1,5-2 л одну процедуру в 5-6прийомів, 1-2 рази втиждень,всього 3-4процедури на курслікування.Промиваннякуксишлункивпливає наплинзапальногопроцесу,поліпшує моторикукуксишлунка.

>Показання допромиванняшлунка:уповільненняевакуаціїзішлунка _атонія, стенозворотаря;запальніпроцеси вшлунку із великимутвореннямслизу;вираженіявищаацидизму (>печія,відрижкакислим);харчовеотруєння;зазначеннівищехворобиоперованогошлунку;явищашлунковогостазу послеваготомії.

>Слідзазначити, що прирядізахворюваньпромиванняшлункупротипоказаний –цирозпечінки,гіпертонічна зернятко, дивертикулстравоходу,виразкова кісточказісхильністюкровотеч,вираженіформихворобиМенетрії,поліпозшлунка,геморагічні йерозивнігастрити.

>Промиванняшлункаєлікувальноюпроцедурою, щоробитьвираженийсприятливийвплив нафункціональний станшлунка ііншихорганівтравноїсистеми.Мінеральна вода, введена вшлунок,впливаючи намеханорецептори,терморецептори,хеморецептори,викликаєскладнівідповіднірефлекторніреакції.Визначенакількістьмінеральної водизалишається вшлунку йвсмоктується,роблячивплив всеорганізм ,однакосновнакількість водизалишається вшлунку йвсмоктується втонкійкишці.Поліпшується моторикашлунка,спостерігаєтьсяпосиленняжовчовиділення,підвищуєтьсязовнішньо –секреторнафункціяпідшлунковоїзалози.

Припромиваннішлункавідбуваєтьсявидалення ізньогозастояниххарчових мас,бактерій,слизу, щосприяєзменшеннюзапальнихявищ услизовійоболонцішлунка.Клінічновідзначаєтьсязникненнямвідрижки,печії,почуття ваги внадчеревнійобласті.Зрошенняшлунка. Ушлунокхворого вводитисяспарений зонд, щоскладається із двох тонкихзондів (одинтрохиширшеіншого). Процедура проводитися вположенніхворого на правомубоці. Через тонкий зонд,з,єднаний зградуйованоюсудиною, тепламінеральна вода (37 – 38 З)зішвидкістю 1 лпротягом 5-6хв.надходить ушлунок й ізтією жшвидкістю через широкий зондвиливається впідставлений таз.Тривалістьпроцедури до 20хв. Зацейперіод черезшлунокможе бути пропущено 3-4 л води. Процедура проводитися через день, на курс 4-8зрошень.

Трансдуоденальнепромивання кишок –мінеральна вода,минаючішлунок,безпосередньонадходить удванадцятипалу кишку.Перевагаданого методуполягає до того, щослизовуоболонкудванадцятипалої кишкивпливаєнезміненамінеральна воданеобхідноїтемператури.

>Введений удванадцятипалу кишку тонкий зондз,єднують ізбічноютрубкою3-4-літровісудини, щоміститьпідігріту до 40-45 Змінеральну воду.Посудинупоміщають нависоту до 2 м із такимрозрахунком,щобпротягом 10-12хв. у кишкинадходить 1 л води.Більш 1 лмінеральної води припершійпроцедурівводити неслід. Пригарномуперенесенніобсягрідинизбільшують до 3 л. Трансдуоденальніпромиванняпроводять через 2дні на 3-й, на курс – 4-6 процедур.

Присхильності допоносівпризначають маломінералізовану воду болеевисокоїтемператури – до 40-45 З. Приатонії кишок (привідсутностізахворюваньжовчнихшляхів)рекомендується водасередньоїмінералізації,температури 32-35 З.

Увідповідь навведення вдванадцятипалу кишкумінеральної водинастаєпосиленнявиділеннядуоденальноговмісту ізпідвищенимзмістомпанкреатичнихферментів,відбуваєтьсяспорожнюванняжовчногоміхура,нормалізуєтьсямоторнафункціядванадцятипалої кишки,зменшується внійзапальніпроцеси.

>Дуоденальний дренаж – через тонкий зондуводятьбезпосередньо вдванадцятипалу кишку 200-300 мовлявмінеральної води.Потімдуоденальнийвміст тім ж шляхомвиводятьназовні.Можнаще раз відвести ту жкількістьмінеральної води дляпромивання кишки.Проводятьдвіпроцедури втиждень, 6-8 на курслікування.

>Тюбаж (>беззондовезондування)застосовується призахворюванняхпечінки йжовчнихшляхів.Хворийнатщевипиває 200 мовлявмінеральної води,потімлежить на правомубоці ізгрілкоюпротягом 30-60хв

>Останнім годиною ізцієюметоюуспішновикористовують 20%розчинксиліту чисорбіту. Зурахуваннямскладності йнеможливостіпроведеннядуоденальногозондування вхворих, котрі перенеслирезекціюшлунку за способомБільрот ІІ, припатологіїгепатобіліарноїсистеми й присиндроміпетлі, що приводити, дана процедура широко показано.Вона проводитися маломінералізованою водою іздодаванням допершоїпорціїхолекінетичнихзасобів,наприкладксиліту чисорбіту вкількості 15-20 грн. Уметодиціпроведенняцієїпроцедури вданиххворихмаютьсяособливості.Хворийповиннийлежати не так на правому, але влівомубоці ізметоюкращоговідтокувмістудванадцятипалої кишки,зокремажовчі, у петлюанастомозу, щовідводить – у процесіпасажуїжі. Такимхворимтюбажрекомендуєтьсяпроводити 1

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Розвиток вчення про заразних хворобах
  Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою Освітнє установа Вищої професійної
 • Реферат на тему: Рассеянный склероз
  Клінічний діагноз: розсіяний склероз, ремиттирующий тип течії, церебро-спинальная форма, стадія
 • Реферат на тему: Лімфаденіт: вузли імунної системи
  Юлія >ШИГИНА, лікар >Лимфатические вузли – частина системи імунної захисту організму, вони
 • Реферат на тему: Профілактика алергії
  І це рання матерів годувати дитини грудним молоком, і несприятлива спадковість, і навіть поява
 • Реферат на тему: Плазмозамінні рідини
  Міністерстві охорони здоров'я РФ >ГОУ >СПО “Нижегородський медичний базовий коледж” >Реферат

Навігація