Реферати українською » Медицина, здоровье » Фізична Реабілітація Хворов на ревматічній артрит


Реферат Фізична Реабілітація Хворов на ревматічній артрит

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

Глава І.Етіологія та патогенезревматоїднихартритів.Фізичнареабілітаціяхворих (>аналізлітературнихданих)

>Розділ 1.Етіологія й патогенезревматоїдного артриту

1.1Клінічна характеристикаревматоїдного артриту

1.2Класифікаціяревматоїдного артриту

>Розділ 2.Використанняметодівфізичноїреабілітації

2.1Лікувальнафізична культура

2.2Масаж приартриті

2.3Фізіотерапія

Глава ІІ.Власнадослідницька робота

>Розділ 1.Загальна характеристикапіддослідних

>Розділ 2.Методипроведеннядослідження

2.1Методипроведеннядослідження

2.2Проведенняматематично-статистичногопідрахункурезультатів закритеріємt-Ст’юдента

>Розділ 3.Хідпроведеннядослідження

3.1 Програмуфізичноїреабілітації

3.1.1Лікарнянийетап.Гострийперіодзахворювання

3.1.2Лікарнянийперіодреабілітації.Підгостра фаза под годинупостільного режиму

3.1.3Лікарнянийетап.Напівпостільний режим

3.2Проведеннядослідження

>Розділ 4.Оцінкапроведеногодослідження

4.1Статистичнийаналізрезультатівдослідження

4.2Оцінюваннярезультатівдослідження

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>масажфізіотерапіяреабілітаціякритерій

>Ревматоїдний артрит –хронічне,системнезахворюванняз'єднальноїтканин зпрогресуючимвраженнямпереважнопериферійних (>синовіальних)суглобів на кшталтерозивно-диструктивногополіартриту.

РАхарактеризується непередбачуванимперебігом тарізноманіттямклінічнихпроявів.Встановлено, щонайбільшвисокашвидкістьнаростаннярентгенологічнихзмін усуглобахвиявляєтьсяпротягомперших двох роківзахворювання, а 70-ти%випадківерозивно-диструктивнізмінивиникають усуглобахпротягомперших 3-х – шестимісяців від дебютузахворювання, щокорелює ізнесприятливимперебігомпроцесу.

>Актуальність тими. РА –основна проблема Сучасноїревматології у зв'язку ззначнимпоширеннямсереддорослогонаселення(близько0,5-2,0%),щостановить 50-100 новихвипадківзахворювання на 100 000 населення.Співвідношенняміжжінками тачоловіками, котріхворіють на РА,становить 2-3:1, при цьомувражаютьсяпредставники всіхвікових груп,включаючидітей таосібпохилоговіку,однакпікзахворюванняприпадає на 30-55 років.Враженняосібпрацездатноговіку ізшвидкоюінвалідізацією,зменшеннямтривалості життяпацієнтівпризводить довеликоїкількостісоціальних проблем.Економічнівтрати через РАможуть бутипорівняні ізвитратами налікування приішемічнійхворобісерця тапухлиннихзахворюваннях.

Напротязіостанніх років широкообговорюєтьсязв'язокнегативнихфакторівнавколишньогосередовищарозвиткомзапально-дегенеративнихревматичнихзахворювань.

УДонецькійобластісконцентрованодесь 2000промисловихпідприємств(800 із нихкрупні)чорної йкольоровоїметалургії,вугледобувальної,хімічної (>коксохімічноїмашинобудівничої таіншихгалузяхпромисловості.Коженрікваловийвикиднебезпечнихречовин всіхджерелзабруднення у повітрямістить 4000000 тон.

Мета

1.Використати комплексметодівфізичноїреабілітації для Поверненняхворих наревматоїдний артрит внормальний стан йоцінити йогоефективність.

2.Сприятипопередженнюутворення новихзапальнихділянок.

3.Попередитивволікальня новихсуглобів принаступномузагостренні.

4.Сприятизабезпеченнюстійкоїремісії.

>Завдання

5.Розглянутибудовусуглобів,функції, котріполягають насуглоби;впливдистрофічних йзапальниххворобсуглобів навиконанняфункції.

6.Описатиклінічну характеристикуревматоїднихартритів.

7.Визначитивідоміметодифізичноїреабілітації, котрівикористовуються дляхворихревматоїдним артрит.

8.Підібратигрупухворих на РА.

9. Провестидослідженнявпливупропонованого нами комплексуфізичноїреабілітаціїоцінитиефективністьїївикористання вгрупіхворих.

10.Порівнятирезультатидослідженняекспериментальноїгрупи ізконтрольною.

>Робочагіпотеза. Мивважаємо, що покращаннязагального станупацієнтів,функціїсуглобів,зв'язочного апарату йм'язів,кровообігу вобластівраженнихсуглобів,прискоренняпроцесіврегенерації, атакожзастереженнярозвиткуз'ієднально-тканиннихзрощень, контрактур йм'язовихатрофій,зниженняризикуускладнень якщозв'язано ізвикористаннямпропонованого нами комплексуметодівфізичноїреабілітації.Цей комплексвключає:дієтотерапію,фізіотерапію,масаж, ЛФ.

Предметомнашогодослідженняєфізичнареабілітація приревматоїдномуартриті.Об’єктомдослідження –хворі наревматоїдний артрит.


Глава І.Етіологія та патогенезревматоїднихартритів.Фізичнареабілітаціяхворих (>аналізлітературнихданих)

>Розділ 1.Етіологія й патогенезревматоїдного артриту

Нема за ті, щовченізначнопросунулися уз’ясуванніетіології артриту,первинніпатогенетичніфактори до цого години незнайдені. Колистосуєтьсявласнихпатогенетичнихмеханізмів, тоскорішусьогослід говорити проімунну природу цогозахворювання.Можливо, неідентифікованийще чинник (>бактерії,вірус)спонукаєплазмоцидисиновіальноїмембранисинтезуватипротиньогоспецифічніантитіла. Комплекс «>антиген-антитіла»досі по нез’ясованим причинсприймаєтьсяорганізмом уякостіінороднихтіл, котрінеобхідноподавити зарахуноквиробленняревматичного чиннику.

>Цейревматоїдний чинник,якийзнаходиться укрові йсиновіальнійрідині,такожпредставляє собоюантитіла, але й ужепротикомплексів «>антиген-антитіло».Їхвзаємодіяреалізується черезклітинний фагоцитоз й Визволенняензимів, котрі лежати восновіописанихураженьтканин.Цюгіпотезупідтверджує тієї чинник, що приревматоїдномуартриті всиновіальнійрідині чи вкровіпацієнтамайжезавждизнаходятьревматоїдний чинник.

>Важливезначення прирозвиткузахворюванняпридаютьпсихоматичному чиннику, завласнеемоційномустресу.

>Дослідження показали, щовражених артритхворих можнарозділити надвігрупи. Ухворихпершоїгрупи кісточканастаєнесподівано,частішеусього подвпливомстресу, але й безвираженоїгенетичноїсхильності. Удругійпідгрупіхворихревматоїдний артритвиникаєповільно йпоступово. Убільшостіцихвипадків очевидна рольспадковихфакторів [5].


1.1Клінічна характеристикаревматоїдного артриту

Великарізноманітність уклінічнійкартині тапротіканніхворобиобумовлюєтьсяскладниметіопатогенезомревматоїдного артриту,вирішальну роль уякомуграєіндивідуальнареактивністьхворого.Клінічна картинавідображає йогозагальну характеристику, асамеінфекційно-алергічнезапалення ізхронічнимрецидуючимпротіканням. Недивлячись навеликуіндивідуальнурізноманітність,клінічну картину можнароздивлятися узалежності відтрьохосновнихперіодіврозвиткупатологічногопроцесу:доприступнийперіод, напад чи атака таміжприступнийперіод.

>Доприступнийперіод.Цейперіодхарактеризуєознакизміненоїреактивностіоформленнямпатологічнихреакцій,вражаючихзагальнимнедомаганням,фізичною тапсихічноюслабкістю,диспепсичнимипорушеннями,втратою ваги,пітливістю,коливаннями пульсу,порушеннямитермоізоляції ізпідвищеннямтемпературитіла. З боціорганів рухувідмічаютьсябіль ум’язах (>головним чиномкінцівок),відчуттяотерпнення.

>Приступ.Клінічну картинуперіоду приступу, чи атаки,визначаютьнаступніосновнісиндроми:суглобовіреакції,зволіканнявнутрішніхорганів,імунобіологічніпорушення та рядзагальнихреакцій.

>Міжприступнийперіод.Практичнопочаткомміжприступногоперіоду можнарахувати моментстійкоїстабілізаціїлабораторнихпоказників. Прицихумовах напочатковомуетапіміжприступногоперіоду всещемаютьмісце незовсімстихлізапальніреакції, котрі несупроводжуються анісуб'єктивними, аніоб'єктивнимиознаками. Убільшостіхворихревматоїдним артрит атака незакінчуєтьсяцілковитимодужанням йміжприступномуперіодізалишаютьсябільш-меншстійкізміни.Хворінайчастішескаржаться наранковускованістьсуглобів тарізного типуарталгій (>пов'язані ззміною постривай).Об'єктивнізмінисуглобівпов'язанізіступенемстійкихвраженьсуглобовихповерхонь.Чимближчехворий доминулого приступу, тім понад йогосхильність до рецидиву.

>Особливостіпротіканняприступів уміжприступнийперіоддозволяєвиділитидвіклінічніформи:

а)гостре чипідгострепротікання із ясновизначеними атаками йміжприступнимиперіодами;

б)хронічнепроходження ізневиразнооформленими нападами таміжприступнимиперіодами.

>Суглобний синдром.Клінічніпроявленнявраженнясуглобіввизначаються, із одного боці,неоднаковоюінтенсивністюзапальногопроцесу, а із іншого – йоголокалізацією.Самоюранньоюознакоюзапаленнясуглобівєбіль прирусі, чи спонтаннабіль, щосупроводжуєтьсяскованістюсуглоба таобмеженням йогоактивноїрухомості. Доцихпроявленьприєднуєтьсяознакизапальноїреакції – набряк,почервоніння, а далі йдеформація ізнеоднаковими постійкостізмінами.

>Процесзазвичаємпочинається в одному чи двохсуглобах йпоступовопротягомрізних потривалостіперіодах години,захоплюєбільшучастинусуглобів й таким чином,протягом години,захоплюєбільшучастинусуглобів й, за годинуоформлюєтьсятипова картинаревматоїдного артриту. Убільшостівипадків приревматоїдномуартритіспочаткувражаютьсядрібнісуглоби.Найбільш частопершопочатковалокалізаціяпроцесу – Першіміжфаланговісуглоби іншого татретьогопальців рук.Запаленнясуглобіввиражененеоднаково, але йзазвичаємутягуються йнавколосуглобнітканини, тодіспостерігаєтьсядифузний набряксуглобу,якийприймаєдекількаверетеноподібну форму.Запаленнясуглобарідкосупроводжуєтьсяпочервоніннямшкіри з нього. Частозапальнареакціявираженадуже слабко йдовгозалишається у такомустані.

Приревматоїдномуартритівиникаютьдеформація,девіація таконтрактурисуглобів рук.Зміни усуглобахпальцівстопинагадуютьпорушенняпальців руки.Визначаютьдеформацію йконтрактуритакож й великихсуглобів.

>Навколосуглобовийапарат.Поряд ізвраженнямсуглобів, у процесутягуються йпериартикулярнітканини.Найчастішезустрічаютьсятендовагініти табурсити, щосупроводжуютьсяпопереднімзапаленнямсуглоба.

>Мускулатура. Пряма чи жнепряма долям’язів впатологічномупроцесі приревматоїдномуартриті приводити дорозвиткуатрофії й контрактурвиявлених урізномуступені.Можутьнаступититяжкізміни, котріприводять дорозривусухожилля.Зміним’язівзаслуговуютьокремоїуваги узв’язку із тім, що їхніфункціональний стан узначніймірівизначаєможливістьвідновлюваннярухомостісуглоба йуспіхортопедичноголікування.

>Змінизісторонишкіри. Дляревматоїдного артриту характерноутворюванняпідшкірянихвузлів, котрізустрічаютьсяпоруч ізсуглобами йможутьдосягтизначнихрозмірів.Їхрозмірнабагато понадрозміріввузлів приревматизмі, й смердоті легкодоступнідослідженню.Частішевсього смердотірозташовані вобластіліктьовогосуглоба, натильнійповерхні, краємліктьовоїкісті йпальців, вобласті гребенятазовихкісток,вертелів – укрестцовійобласті,навколоахилесовогосухожилля, вобласті лопаток, попротягу хребта й вобластіпотилиці.Вузливільні,рухливі, але й частозростаютьсяпідлежачимитканинами – ізсухожильнимивлагаліщами йслизистими сумками,суглобними сумками чинадкостницею.Вкриваюча їхньогошкіра непідлягаєніякимзмінам.Вузлирозростаютьсяпротягом 15-20днів йможутьзалишатися в одному й того самогостаніпротягоммісяців йнавіть років.Нерідко смердотізникають спонтанно протягомдекількохтижнів.

>Змінизісторонивнутрішніхорганів.Майжеусіорганиможутьвиявитисяутягнутими у процесхвороби.Найбільшуувагуслідприділитизмінамсерцево-судинноїсистеми.Декількачастішезустрічаютьсявраженням’язівсерця,проте й смердоті ізклінічної точкизорупроявляютьсярідко.

>Змінизісторонисечовидільноїсистеми.Порушеннязісторонинирок,розвитокамілоїдози, приревматичномуартритієоб’єктомобговорюваньлише востаннідекілька років.Виникненняамілоїдозупов’язуютьзізначноюдиспротеінемією, Якасупроводжуєрозвитокревматоїдного артриту.Амілоїдоззвичайнонастає увипадках ззатягнутимпротіканням,вінчастішезустрічається удітей й у чоловіків.

>Змінизістороницентральноїнервовоїсистеми. Доля ЦНС вклінічноїкартиніревматоїдного артритузводиться додеякихпатологічнихреакційзісторонипсихікихворого –з’являютьсядепресивністани чисиндроми, щонагадуютьпаркінсонізм ізвтратоюміміки,трофічнимипорушеннями йвазомоторноюлабільністю.Інодізустрічаютьсязмінизісторонипериферичнихнервів, котрісприяютьпогіршенню станукінцівок й тонусум’язів.

>Лабораторніпоказникикрові.С-реактивнийбілок.С-реактивнийбілокцеб-глобулін,якийпов'язаний ізліпоїдами йволодіє сильновираженоюантигенноювластивістю.Вінзначноюміроюпов'язанийперш на ізексудативнимизапальнимипроцесами. Таким чиномпояснюється факт, що принастанніпроліфераціїкількість йогозменшується йвіннавітьможезовсімзникнути.

>Динамічнедослідження С-реактивногобілкаможедативідомеуявлення проспосіброзвиткузапальногопроцесу. Цедослідженнямаєвеликезначення й под годинупозаприступногоперіоду ревматизму. якуказуютьрадянськіавтори,С-реактивнийбілок можназнайти у 13хворих под годинупозаприступногоперіоду, й ті принеспокійнійтечії. Це говорити про ті, що й приодужанніхворих, щоздається,ревматичний процес не все абсолютнозагаснв.

>Дифеніламіновареакція (>ДФА).Дифеніламінова пробацекольоровареакція. Дляїїпроведеннявикористовуєтьсясироваткакровіхворого. Припозитивнійреакціїзабарвленняреактивунабуває гарного пурпуровогокольору.Нормальна величинадифеніламіновогопоказника — 258-324фотометричниходиниць.

як збільшення С-реактивногобілка всироватцікрові, то йінтенсивністьдифеніламіновоїреакції,йдуть паралельноактивностіревматичногопроцесу. Це говорити про ті, щореакціявідображаєдинамікуревматичногопроцесу,якщоїїпроводити систематично. Допевноїміри вонможеслужити длядоведенняефективностівживаноїтерапії,оскільки подвпливомлікуванняДФА-реакція порівняноповолінормалізується (заданими Попова йБелової) [1].

>L2-глобулін. РАсупроводжуєтьсядиспротеїнемією:зниженнямальбумінів йпідвищеннямa2-глобулінів.Підвищення складуa2-глобулінів обумовленепідвищенням укровігліпопротеїдів.Підвищенняa2-глобуліновоїфракціїудвічіпротинормивказує нависокуактивністьпроцесу при РА.

>Швидкістьосіданняеритроцитів.ПідвищенняШОЕспостерігається у 90%хворих РА, іінколидорівнює60-80мм/год.ШОЕчітковідображуєактивністьпроцесу, йоготяжкість.КороткочаснанормалізаціяШОЕможенастати послевнутрішньо-суглобовоговведення ДКЗ.СтійканормалізаціяШОЕєсвідченням проремісіюпроцесу, йнавпаки,стійкепідвищення цогопоказника – неблагоприємнапрогнозовіознака.

1.2Класифікаціяревматоїдного артриту

>Згідноробочоїкласифікаціїзахворюваньсуглобів йпозасуглобнихм'якихтканинопорно-руховогоапарату,прийнятої на I Всесоюзномуз'їздіревматологів в1961р.,ревматоїдний артритвідноситься доосновних формзахворюваньсуглобів й хребтазапального характеру. Доцієї жгрупивходятьревматичнийполіартрит,анкілозуючийспондило-артрит (зернятко Бехтерєва),інфекційніспецифічніартрити,інфекційно-алергічнийполіартрит,псоріатичний артрит й зернятко Рейтера.Ревматоїдний артрит затечієюділиться на: а)повільнопрогресуючий; б)швидкопрогресуючий; в)малопрогресуючий (>доброякісний).


>Таблиця 1.1Класифікаціяревматоїдного артриту (1961 р.)

>Клініко-анатомічніформи >Перебігхвороби Рівеньактивності >Функціїсуглобів

I.Суглобова

а) ізлегенею, малопрогресуючоютечією

б) ізтиповоюпрогресуючоютечією

в) моно-,олігоартирит

а)Почало:гостре,підгостре,хронічне

б) характер: щошвидкопрогресує,поволіпрогресує

А.Активна фаза

1.Мінімальнаактивність

2.Помірнаактивність

3.Високаактивність

Б.Неактивная фаза (>залишковісуглобовізміни)

А.Збережена

Б.Порушена:

Iступінь

II »

III »

II.Cyглобово-вісцеральна
III.Комбінована (із тім, щодеформуєостсоартрозом, на ревматизм)

>Виділяють триступеніактивностіревматоїдногопроцесу: Iступіньмінімальна, IIступінь —середня й IIIступінь —висока.

Рівень 0 — неактивного артриту.Відсутністьболів всуглобах.Відсутністьексудативнихявищ. Температура,ШОЕ,С-реактивнийбілок,сиалова кислотафібріноген унормі.

Рівень I —мінімальнаактивність.Невеликіболі всуглобах й невеликаскутістьвранці.Невеликіексудативніявища йсуглобах. Температуратіла надсуглобами нормальна.ШОЕзлегкаприскорена (вмежах20мм),кількістьлейкоцитів нормально.Показники С-реактивногобілка йфібриногену,сиаловоїкислотидекількапідвищені.КількістьY-глобулінівдещопідвищена.

Рівень II —середняактивність.Болі всуглобах не лише прирусі, але й й успокої.Стабільніексудативніявища всуглобах (>припухлість,випіт,бурсит).Вираженебольовеобмеженнярухливості Iсуглобах.Ураженнявнутрішніхорганіввиражене нечітко.Субфебрільная температура.ШОЕ30—40мм/год,лейкоцитів 8-10109/л.Помітне збільшеннязмісту С-реактивногобілка,фібриногену,сиаловоїкислоти.

Рівень III —високаактивність.Вираженаранковаскутість.Сильніболі успокої.Вираженіексудативніявища всуглобах (>значнаприпухлість,гіперемія йпідвищеннятемпературишкіри надсуглобами).Вираженеобмеженнярухливості.Ознаки активногозапальногопроцесу увнутрішніх органах (плеврит, перикардит,міокардит). Температуратілависока.ЗначнеприскоренняШОЕ (>40-60мм/ч).Лейкоцитоз —15-20-109/л.Значне збільшенняпоказників С-реактивногобілка,фібриногену,сиаловоїкислоти.

>Функціональназдатністьхвороговстановлюється понаступнихкритеріях:

Iступінь —професійнапрацездатністьзбережена;

>IІступінь —професійнапрацездатність втрачена;

ІІІстепінь — втраченоздібність досамообслуговування.

>Зразковіформулюваннядіагнозу:ревматоїдниймоноартрит правогоколінногосуглоба,серопозитивний,поволіпрогресуючатечія,середнього (II)ступеняактивності,стадія II, Iступінь [5].

>Розділ 2.Використанняметодівфізичноїреабілітації

>Лікувальні заходь:

1.  >Психотерапія.Довгостроковепротіканнябільшоїчастинисуглобовихзахворювань,пов’язане ізперіодичнимпогіршенням стану,пригноблюєпсихікухворого йпотребуєсистемноїпсихотерапевтичної дії.

2.  >Дієтичний режим.Дієтичний режимхворого на артриттребаскладати узалежності від йогозагального стану.Їжа винна бутикалорійною,багатоюбілками тавітамінами.

3.  >Медикаментознелікування.Йогослідпроводити передфізіотерапією талікувальноюфізкультурою, бо воно тапідготовлює дляподальшого їхніпроведення,відхиляючизапальнусуглобовуреакцію табіль.

4.  >Фізіотерапія талікувальнафізкультура.Вонизаймаютьособливемісцесередлікувально-відновлюючихзаходів присуглобовихзахворюваннях.

5.  >Трудоватерапія йспеціальніапарати таспоруди. Ценезаміннийзасіб приреабілітаціїхворих наартрити.Вонавідновлюєм’язовісили таамплітудурухів йєдіючимпрофілактичнимзасобомпротидеформації йє переходом відреабілітаційногоперіоду допродуктивноїтрудовоїдіяльності.Хворі ззначнимиобмеженнямифізичноїактивності черездеформаціїкінцівоккористуютьсяспеціальнимиприладами, котрісприяютьповсякденнійдіяльності.Ціприлади засвоєюознакоюможутьдопомагати под годинуїжі, приодяганні.

Приреабілітаціїрекомендуютьуникатиперевтомлень й неправильногоположеннятіла такінцівок.

>Реабілітаціюслідпочинати угострійстадіїзахворювання, колихворийнадійшов улікарню. Вигляд таоб’єм необходимихреабілітаційнихзаходіввизначають характеромзахворювання тастадією, уякій воно тазнаходиться.Якщо угострійстадіїзастосовуютьпереважнозагальнийдогляд захворим,гігієнічно-дієтичний режим тамедикаментознелікування, те впідгострій тахронічнійстадіяхнеобхіднонадаватиперевагузаходам, щонаправлені навідновленняобмежених таприпиненихфункцій тапрофесійнихнавичок.

Длябільшостіхворих на артрит припроведенніреабілітаційнихзаходівзадачеюфізіотерапевта тареабілітологаєвизначитиспільно ізлікаремусі заходь вобластіфізіотерапії,трудотерапії талікувальноїфізкультури таконтролювати їхнівиконаннясереднімимедичнимипрацівникамифізіотерапевтичногопрофілю та методистом полікувальнійфізкультурі.

>Лікувальнафізкультура -це один із частозастосовуванихзасобів приреабілітації, йогозастосування виннеґрунтуватися насуворихпоказниках, навиравнійдозуванню узв’язкузі станомхворого та нафізіотерапії тавідпочинком.Лікувальнафізкультурапереслідує триголовнізадачі:

1.Запобігання віддеформації усуглобах;

2.Підтримуванням’язовоїсили;

3.Підтримуванняамплітудирухів усуглобах.

>Лікувально-фізкультурнівправибуваютьнаступнихвидів:статичні,пасивні,активні іздопомогою,активні ізопором.

>Статичнівправизастосовують угострійстадії артриту, колихворийлежить уліжку, йметоюєпопередженнярозвиткунеактивноїатрофіїм’язів.Статичнівправипоказанінайчастіше дляпосиленнясідничнихм’язів тарозглиблювачівколіна.Цівправитребавиконувати 6-12разів на день.

>Пасивнівправипризначають угострійстадіїзахворювання ймають за міткузбереженняоб’ємурухів увраженомусуглобі.Цівправироблятьмедичніпрацівники чиродичіхворого.Пасивнівправитребавиконувати до тихийпір,поки не якщодосягнута максимальнаамплітуда руху по усім осях рухусуглобів.Їхтребавиконуватидекілька разів замірялися вбити день.

>Активнівправи іздопомогоюнеобхідні у тихийвипадках, колихворий неможевиконувати їхні сам.Вониє переходом довиконанняактивнихвправ бездопомоги.Зовнішнядопомогаможе бути учинена привиконаннівправ задопомогою блоку чидошці.

>Активнівправи беззайвоїдопомогипризначають, колиамплітударухів усуглобах там’язова силадостатні.Активнівправи заопоромпризначають, колипокращалаамплітударухів.Опіррухамвикликаютьвручнуфізіотерапевтом чи задопомогоюмеханічного опору.

ЛФ дляхворих РА показано на всіхстадіяхзахворювання послекупіруваннягострогопроцесу.Хворим ізвисокоюактивністюпроцесу показанолікуванняположенням,корекціязведенькисті,дихальнівправи й т.п.

>Протипоказання допризначення ЛФ ухворих РА:

•протипоказанопризначення ЛФ привисокій (IIIступені)активностіпроцесу, ізвираженимбольовим синдромом й великимиексудатавнимиявищами всуглобах.

• не показанопризначення ЛФ привираженихураженняхвнутрішніхорганів іздостатністю їхніфункцій (>плеврити,пневмонії,кардщи, нефрит,васкулити) йін.

•враховуються йзагальніпротипоказання допризначення ЛФ:інфекції, лихоманка,гострі йпідгострізахворюваннявнутрішніхорганів,серцево-судиннанедостатність II-IIIступеня йін.

>Проведення ЛФ ухворих РАрекомендується после прийомуанальгетиків йміорелаксантів, котрізменшуютьуранішнюскутість йбольовий синдром.

>Основнимизасобами, котрімає всвоємурозпорядженнілікувальнафізкультура,єфізичнівправи.Вониможутьвикористовуватися увиглядітрьохметодів:індивідуального,групового й консультативного.

>Фізичнівправизвичайновиконуються безпредметів й із предметами:палиці, скакалки,кеглі,м'ячі, кульки,конуси.Крім тоговикористовуються крамниці йгімнастичністінки.

>Останнім годиноювикористовуютьсяспеціальні установки, девиконаннявправ проводитися задопомогоюпідвісів,блоків йвантажів (>УГУЛь -універсальнийгімнастичнийкабінет й РУП -реабілітаційна установкаприліжкова). У нашукраїну смердоті булипривезені ізПольщі.

>Початковеположення дляхворих РАможе бути:лежачи,сидячи,лежачи при боці,лежачи наживоті.

>Обов'язковимиумовами ЛФє —регулярність,систематичність йспадкоємність зайняти (>стаціонар,поліклініка, курорт, заподіяннявдома). Розмірфізичногонавантаження призаняттях ЛФзалежить відбезлічірізноманітнихчинників, але й воназавжди виннавідповідатиможливостямпацієнта, йоговіку й стануздоров'я.

Дляпідвищеннянавантаженняслідзбільшити числоповтореньвправ й темп їхнівиконання.

Длязниженнянавантаження —зменшити числовправ,кількістьповторень й темп їхнівиконання.

>Навантаженняможевважатися заправильне,якщо после зайнятивідчувається припливенергії,бадьорості,зменшуєтьсяскутість всуглобах йм'язах.

Дляправильностівизначеннянавантаженняпроводять підрахунок пульсу до й после зайняти,цедозволяєвизначитиправильністьпобудови комплексу. Пульс до й после зайнятиможе бути на одномурівні.Якщо пульс посленавантаженняпідвищується вмежах 16-20ударів одинхв. чизнизився посленавантаження —це норма.Якщо пульспідвищується вмежах 30-40ударів одинхв.,слідзвернутиувагу надозуваннявправ, темп йправильністьпоєднаннявправ іздиханням.

Узаняттях ЛФрозрізняють 3періоди:

1.Підготовчийперіод —продовжується 10-15мін,протягом 2-3днів.

2.Основний читренуючийперіод —тривалість зайняти 25-30хв., 10-15днів.

3.Завершальнийперіод — проводитися за 3-5днів довиписки зстаціонару йдається заподіяннядодому.

>Раннізаняття ЛФсприяютьпопередженнюобмежень йвідновленнюруховоїфункції.

Угостромуперіодізахворювання й призагостренніхронічнихполіартритів, вперіодвисокоїактивностіревматоїдногопроцесу проводитисялікуванняположенням. Умірузниженняактивності й занаявностісхильності до контрактурслідвиконуватипасивнівправи задопомогою методиста.

2.1Лікувальнафізична культура

>Провідніфахівцірекомендуютьвикористовуватифізичнівправи, щозбільшуютьамплітудурухів,м'язову силу, атакожвправиаеробноїспрямованості,враховуючиіндивідуальніможливості шкірногохворого йзабезпечуючи адекватнийвідпочинок.

>Доцільністьвиконаннявправ, щопідвищуютьм'язову силу,обумовлена тім, щослабкістьм'язівспостерігаєтьсяприблизно у 80 %хворих,страждаючихревматоїдним артрит.Іншою причиноюможе бути вельмиобмеженийрівеньруховоїактивності. Уразіповноїіммобілізації,наприклад припризначенніпостільного режиму,рівеньм'язовоїсилиможезнижуватися ізінтенсивністюблизько 3 % у день була впершийтиждень.

>Виконаннявправаеробноїспрямованості невимагаєвеликоїсили чишвидкості, разом із тімнадаєтренуючудію насерцево-судинну систему.Середбезлічівидіввправаеробноїспрямованості,найбільшпопулярними,мабуть, можнарахуватишвидку ходьбу,біг,плавання,танці,їзду навелосипеді.Одне ззавдань цого видуфізичнихвправ — збільшеннямаксимальноїкількостікисню,якийможе бутивикористанийорганізмом дляутворенняенергії впроцесі роботи. Цедозволяєлюдинівиконуватибільшийоб'єм роботи применшомустомленні.

>Результатичисленнихдосліджень показалипозитивнийвпливфізичнихвправ на станздоров'ябільшостіхворих,страждаючихостеоартритом йревматоїдним артрит, безпосилюваннябольовихвідчуттів.Регулярнізаняттязнижуютьступіньтяжкостізахворювання,викликаючиослабленнябольовихвідчуттів,зменшуючикількістьхворобливихсуглобів.

2.2Масаж приартриті

Узалежності від виду, лагодитирізноманітнийфізіологічнийефект. При правильномудозуваннівінзменшуєбіль там’язів спазм йсприяєпроведеннюлікувальноїфізкультури. Передпризначенняммасажуслідвизначити характерпроцесу (>гострий,підгострий,хронічний),вираз (>активність) йнаявністьфункціональноїнедостатностісуглобів.

>Необхідно детальнодослідитифункцію руху укожномусуглобі,виявленийнаявність контрактур,уточнити станм’язів (>гіпотрофія,підвищений тонус, сила).Важливовмітивиявитибольові точки,дійснеобмеженнярухів,ступіньнапруженнямязів,можливість їхньогорозслабити.

Приревматоїдномуартритімасажпризначають упідгострій йхронічнійстадіях при всіх щабляхактивностіпроцесу.

>Масажєобов’язковимелементом комплексноголікування й виненсполучатися ізлікувальноюгімнастикою ймеханотерапією.

>Цільмасажу:

1)Поліпшитикровообіг увраженихсуглобах,м’язах,шкірі;

2)Знятинапругу ум’язахкінцівок,поліпшити їхнітрофіку, тонус, силу;

3)Відновитинормальнуамплітуду руху усуглобах;

4)Сприятирозсмоктуваннюексудату,зменшеннюболю таскованості;

5)Оздоровити таукріпити завісьсяорганізм.

Методикапроведеннямасажу

>Під годинумасажузастосовуютьприйоми:поглажування,розтирання,розмивання,вібрацію.Сліддобиватисянайбільшогорозслабленням’язів.

>Масажколінногосуглоба.Виконуютьобома рукамидолоневоюповерхнею великихпальців, атакождолоневоюповерхнеювсієїкисті. Примасажі великимипальцями їхнірозташовують на2см.Нижчеколінної філіжанки й,рухаючисьуверх достегнауздовжсухожильчотирьохглавоїм’язи,використовуючипоглажування таспиральовиднерозтирання.

Длябільшогопроникання уцільсуглоба ногутребазігнути уколіні йробитимасажпередньобічнаповерхні ізобохсторінміжсухожиллямичотириглавоїм’язи йназовньоюбічноюзв’язного, апотім –внутрішньо-бічною. Назаднійповерхні упідколіннійямочцірозташованісосуди танерви, томуприйомимасажуповинні бутищадними.

>Масажтазостегновогосуглоба. Позахворого —лежачи.Починаютьмасаж ізпаравертебральноїобласті відLз доD10,проводять усіприйомисегментарногомасажу,площинніпоглажування,поясніпоглажуваннязнизунагору,потімсвердління,вплив наміжостістіпроміжки хребта,прийом «пила»,переміщення.Далівиконуютьмасажреберних дуг йобластіпідвздошнихгребенів.Звернутиувагу галузьхрестця іболючікрапки (>ба-ляо). Примасажісідничноїобласті понадувагиприділяютьпідсидничними складкам. Нанижніхкінцівкахмасажпочинаютьзістегна,потіммасажуютьгомілку, стопу, девиділяютьхворобливікрапки.Всіприйоми нанижніхкінцівкахроблять, як прикласичномумасажі (>поглажування,розтирання,разминання,вібрація). Процедурузавершують вположенніхворогосидячи івпливаючи напідвздошнігребеніприйомом «>струс».Тривалістьпроцедури15-20хв., на курс – до 10 процедур.

Приушкодженнінижніхкінцівокхворийсидить чилежить.Прийоми —поглажування,розтирання,розминання,вібрація.Масажпочинають зпаравертебральних зон: припоразцісуглобівверхніхкінцівок — нарівніспинномозковихсегментівD2-С4, припоразцісуглобівнижніхкінцівок —S4—1—D11,потімвпливають напроксимальнівідділикінцівок.Далі –нижчехворогосуглоба.Роблятьвплив й насиметричнорозташовані ділянкиздоровоїкінцівки. Примасажіураженогосуглоба вартозвертатиособливуувагу насухожилля,периартрикулярнітканини,сухожильні піхви,суглобні сумки.Завершуютьмасажпасивними іактивнимирухамизалежно відамплітудирухів. Часмасажу -10-15хв. дляверхніхкінцівок й до25хв. - длянижніх. Курс - 10-12 процедур,краще через день, можназастосовуватитепловіпроцедури вкомплексі ізмасажем.

>Масаж руки.Масаж рукироблять уположеннілежачі чисидячи.Пальцімасируютьдвома руками,виконуючинепреривисто-прогладжуваннямтильної,долоневої табоковихповерхонь шкірногопальці.Потімвиконуютьштрихування упрокольному та поперечномунапрямках, погладження тарозминання.

>Масажкистіпочинають ізтильноїповерхні ймасируютьдолонею,розташовуючи пензельупоперек рукихворого.Застосовують тривіальностнеглибокерозтиранняштрихуванням.Променево-зап’яснийсуглобдоступний дії ізтильної табоковоїповерхонь йогомасирують,погладжуючи йрозтираючи великимипальцями.

>Ліктьовийсуглобмасирують узігнутому подкутом115оположенні,діючи з переду,ззаду тазбоку ізобохсторін.Позаду ізобохсторінмасируютьсуглобову сумку.Застосовуютькругове погладження,спиральовиднерозтирання.

Примасажіплечовогосуглобадотримується правилооднобічностівпливу,тобто із боціпоразки.Масажпочинають зплощиннихпоглажуваньуздовж хребтапаравертебральнознизунагору відD6 доСз.Сегментарніпоясніпоглажування віднижчихсегментів дошийного відділення,повторюючи по 3-4 рази.Звернутиувагу галузьнайширшогом'язаспини (>робитипоглажування,розтирання,розминання,вібрацію).Після цогопереходять напаравертебральневиконанняприйомів:свердління,вплив натканиніміжостистимивідросткамихребців,прийом «пила» (>проводитивертебрально ізоднієїсторони від хребта), атакожпереміщення.Даліпереходять наприйомобробкинавколо-лопаткових областей із акцентом нахвору бік. Наверхнійкінцівцісегментарниймасажпочинають звищерозміщенихділянок (>надпліччя,дельтоподібнийм'яз, плечі,передпліччя),виконують усіприйоми (>поглажування,розтирання,разминання,вібрація). Назакінченняпроцедурипроводятьпасивні іактивнірухи.Необхідностежити зазсувомрефлексів примасажі, особливодужеінтенсивному, вобластіпахвовоїзападини, томумасаж вартозавершитивпливом налівийнижній крайгрудноїклітини дляпопередженнянеприємнихвідчуттів вобластісерця.

Примасажіліктьовогосуглоба,передпліччя ікисті усіприйомисегментарногомасажупроводятьспочаткупаравертебрально відD7 доСз,потімвертебрально настороніпоразки.Після цогообробляють областьоднієї лопатки, настороніпоразки.Верхнікінцівкипочинаютьмасажувати ізнадплечья,потіммасажують плечі,передпліччя і пензель.Використають усіприйоми (погладжування,розтирання,разминание,вібрація).Завершують процедурузавждипасивними іактивнимирухами.Вартоенергійномасажуватикожнийпалецькисті.Зсуврефлексів ті ж, що і присегментарномумасажіплечовогосуглоба і плеча.

>Масаж при контрактурахсуглобів.Масаж при контрактурах усуглобахверхньоїкінцівкипочинають звпливу напаравертебральніобластіD11—6 йС6—3,застосовуючи усіприйомисегментарногомасажу.Потімвиділяютьгрупим'язів:трапецієподібну,грудино-ключично-сосцевидну,застосовуючищипцеподібнепоглажування,розтирання,разминання,лабільнувібрацію.Даліпроводятьмасаж потипі, щовідсмоктує, поверхнійкінцівці приобов'язковомувпливі насуглоби. Так, примасажіплечовогосуглобахворийпоміщає свою рукутильноюстороноюкисті напоперекову область, щодозволяєефективнішевпливати напереднюповерхнюплечовогосуглоба,потім примасажізадньоїчастинисуглобахворийфіксує пензель руки, щомасують, напротилежномуплечі, щодаєможливістьвпливати на сумкусуглобапозаду. Принеобхідностіпроникнення досуглобазнизухвороївідводить рукуубік. Примасажіліктьовогосуглоба понадувагиобертають назовнішнюповерхню, а примасажіпроменево-зап’ястковогосуглобасуглобна сумканайбільш доступнавпливу натильнійсторонісуглоба.

Узавершенняпроцедурипроводятьпасивнірухи вможливомуобсязі, ізпопереднімвиявленнямруховихможливостейхворого.

При контрактурахсуглобівнижніхкінцівокмасажпочинають з паравертебральноговпливу наS5—1,L5—1,D12—10.Використають усіприйомисегментарногомасажу.Даліпроводятьмасажпоперековоїобласті, таза,потімнижніхкраївреберних дуг йподвздошнихгребенів,завершуючиструсом таза. Назакінченнязавждизастосовуютьпасивні іактивнірухи іструшуваннязіструсом окремих групм'язів.

>Тривалістьпроцедури - 15-25хв., на курс - 15-20сеансів,краще через день, ізогляду навідповіднуреакціюхворого. Курсповторювати через 1-1,5місяця.

2.3Фізіотерапія

>Профілактикаревматоїдного артритувключаєсанаціюосередківхронічноїінфекції йширокезастосуванняфізичнихчинників (>УВЧ,СМВ,ультразвуковоїтерапії,УФ-опромінення),гартування,підвищеннязахисних силорганізму, для чогозастосовуютьаеро,геліо,гідропроцедури.

>Гідротерапіяє одним знайчастішихзастосовуваних таціннихфізіотерапевтичнихзаходів приреабілітаціїартритів.Головнийфізіологічнийефектводолікуванняскладається упокращенніциркуляції тазменшенняболю.Зменшуючи вагизанурюваноїчастини, водастворюєумови длязастосуванняелементівлікувальноїфізкультури, котріважковиконати без води.

Зфізичнихметодів привисокомуступеніактивностізахворюваннязастосовуютьеритемніУФ-опромінювання, щоволодіютьпротизапальною,гіпосенсибілізуючою,знеболюючоюдією, щоактивуєфункціюкірковоїречовининадниркових,імунологічніпроцеси.Опромінюютьмісцевоураженісуглоби (>плечові,тазостегнові,починаючи із 3-4біодоз;ліктьові,колінні — із 6-7біодоз,кисті,стопи — із 7-8біодоз,потімзбільшують на 1-2біодози, накоженсуглоб 3-4опромінювання) й почерзірефлексогеннізони.Більшвиражену,знеболюючу йстимулюючудію насимпатичнунервову системунадаютьКУФ-промені.Опромінювання нимипроводять,починаючи із 1еритемноїдози,потімзбільшуючи на 1еритемну дозу,всього — 3-5опромінювань шкірногосуглоба.

>УВЧ-терапіюпризначають галузьсуглоба у І чи IIдози,тривалістю 10хв., на курс — 5-8 процедур.

>Обнадійливірезультатиотримані прилазеротерапії шляхом дії наБАТ.Протеце запитаннявимагаєще детальноговивчення.

>Електрофорезлікарськихречовинпротизапального,гипосенсибілізуючої,знеболюючої діїзнаходитьзастосування при всіх щабляхактивностізахворювання.Проводитьсяелектрофорезновокаїну,кальцію.Рекомендуєтьсяелектрофорезцитостатикалейкерана: 5міліграм препаратувводять із негативногоелектроду попоперечнійметодиці наураженісуглоби.Тривалістьпроцедури —15-20хв., на курс— 15-20 процедур.

>Електрофорезаспірину наураженісуглоби (>щодня, накурс—10-12 процедур)сприятливовпливає наперебігревматоїдного артриту:покращуєзагальний станхворих,зменшуєбіль,ексудативні йзапальніявища всуглобах,сприяєпідвищеннюімунобіологічнихпроцесів йнормалізаціїбіохімічнихпоказниківкрові,усуваєпобічнудію препарату.Враховуючипротизапальне,гіпосенсибілізуючі,нормалізуючіпатологічніімунніреакції діїепсилонахвокапроновоїкислоти,рекомендують послеранішепочатої7-10-денноїтерапії медикаментамипроводитиїїелектрофорезхворимревматоїдний артрит привисокійактивностіпатологічногопроцесу йексудативнихявищах всуглобах. Зцієюметою 5%розчинепсилон-ахвокапроновоїкислотивводять із анода галузьураженихсуглобів, курслікування до 20 процедур.

>Вивчаючивпливрозвантажувально-дієтичноїтерапії (>голодування) вкомплексі ізлікувальноюфізкультурою,масажем,циркулярним душем, а й увідновнийперіод — ізрадоновими ванними, ультразвуком йозокеритовимиаплікаціями насуглоби,дійшливисновку, щотакукомбінованутерапію можнапризначати особам, щотривало неприймаликортикостероїди,хворимревматоїдним артрит із невеликимступенемактивності йпереважнопроліферативнимизмінами всуглобах.

У комплексномулікуванніхворихревматоїдним артритI—II й IIступеніактивності, особливо припоганійпереносимостіпіразолоновихпрепаратів,рекомендуєтьсяелектрофорезанальгіну чибутадіона наураженісуглоби врозчиніДМСО понаступнійметодиці: на 25%розчиніДМСОготують 10%розчинанальгіну чибутадіона.Щільністьструму — 0,05-0,1мА/см2,процедурипроводятьщодня,тривалістю10-20хв., на курс — 8-12дій разомсуглобів.

>Ефективністьлікуванняпідвищуєзастосуванняиндуктотермії. При цьомупозитивнийклінічнийефектсупроводжуєтьсязниженнямпоказниківактивностіпроцесу (>ШОЕ, СРБ),нормалізацієюпониженогорівнянорадреналіну йдофахва.Значнозменшуютьсяаутоімунніпорушення, але й малозмінюєтьсярівеньпротистрептококовихантитіл, що,мабуть, обумовленездатністюіндуктотерміївикликатизагостренняосередковоїінфекції.

>Важливоювластивістюіндуктотермії, як йДМВ-терапії,єзвільненняглюкокортикоїдів від зв'язку ізбілками (прибудь-якійлокалізації дії) й збільшення таким чиномвміствільних (>активних)глюкокортикоїдів вкровіD10 –L4.

>Діюпроводять галузьнадниркових (>О10 -L4) —двідозитривалістю 10-15хв., накурс—10-12 процедур;третю дозу—тривалістю 10-20хв., накурс—10-12 процедур.

>Хворимревматоїдним артрит ізсильнимиосновниминервовимипроцесами чинезначному їхніослабленнірекомендуєтьсяпризначитиелектросон (частотаімпульсів—10-80 гц,тривалістьпроцедури—20-60хв., на курс— 10-12 процедур) впоєднанні ізхлоридниминатрієвими ванними,лікувальноюфізкультурою ймасажем.Хворимревматоїдним артрит ізвираженимослабленнямосновнихнервовихпроцесів,підвищеноюдратівливістю,порушенням сну,зниженнямрозумовоїпрацездатностіелектросон (частотаімпульсів —5-20Гц,тривалістьпроцедури —20-30хв., на курс — 10-12 процедур)рекомендуєтьсяпоєднувати ізсульфідними ванними (>концентрація — 100-150міліграм/л, температура37°С,тривалість —10-15хв., на курс — 10-12),лікувальноюфізкультурою ймасажем.

>Діадинамотерапія (при поперечномурозташуванніелектродів наураженийсуглобспочаткувпливаютьДН-струмомпротягом2хв.,потім —струмомК.П впрямійпротягом3хв., й взворотнійполярності —3хв., по 5-7 процедур нахворобливийсуглоб, на курс — до 21процедури)надаєзнеболюючийефект,викликаєсприятливізрушення із боцівегетативноїсистеми.Позитивнадіянадаєтакожампліпульстерапія, якої можнапроводити понаступнійметодиці:впливають насуглобиПН,потімПЧ (частотамодуляцій —60-100Гц,глибина — 50-100%, по3-5хв.,щодня, на курс — 10 процедур) .

>ЕфективнозастосуванняСВЧ-терапії понаступнійметодиці (>апарат «>Промінь-58»):випромінювачвстановлюють надураженимсуглобом (зазор —5-7см,потужність —40-60Вт,експозиція —10-15хв. накоженсуглоб). У деньвпливають на двакрупних чи двадрібні (пензлів, стоп)суглоби. На курс —близько 12 процедур.

>ДМВ-терапіюпроводять галузьсегментівD10-L4ззаду (>одне полі), областьсонячногосплетення (одному полі) йпоперемінно нанайбільшураженісуглоби задопомогоюапарату «>Хвиля-2» (>потужність —40-50Вт, зазор —3-4см,експозиція —7-12хв. накожне полі, не понад 30хв.,всього на курс— 10-18 процедур).

Притакійметодиці, до зони діїДМВпотрапляютьнадниркові (>стимулюється їхніфункція), атакожімунокомпетентніоргани (>селезінка,брижеєчнілімфатичнівузли) йураженісуглоби. Заданимиавторів,найбільшийефектнаголошується принизькій йсереднійактивностіпроцесу, занаявностіексудативнихявищпереважно всуглобах. При цьому убільшостіхворих разом ізклінічнимефектомзнижуютьсяпоказникиактивностіпроцесу,поліпшуєтьсяфункціональний стансерця,наступаютьпозитивніімунологічнізрушення, щосвідчать прозниженняступеняаутоімуннихпорушень втканинахсуглобів йміокарду.

>Ультразвуковутерапіюзастосовують присередній йнизькійактивностізахворювання.Вонанадаєпротизапальну,судинорозширювальну,болезаспокійливу,розсмоктуючидію,нормалізуєтканинну йсудиннупроникність,покращуєкрово- йлимфообіг,стимулюєрегенеративніпроцеси. При дії ультразвуком накрупнісуглобивикористовуютьлабільну методику, а приозвучуваннідрібнихсуглобіввпливають з водою.Процедури приінтенсивності ультразвуку від 0,2 до0,6Вт/см2тривалістю3-10хв.,проводять через день чищодня на курслікуванняблизько 10 процедур.Застосовуєтьсятакожультрафонофорезанальгіну,гідрокортизону,кортана йпелана.Причомувключення втерапевтичний комплекс ультразвуку йультрафонофорезагідрокортизонузнижуєактивністьревматоїдногопроцесу,ослабляєтоксико-алергічнийвплив напечінку й тім самимпокращуєїїфункціональний.

Принизькомуступеніактивності й принеактивнійфазізахворювання широкозастосовуютьпелоїдо- йбальнеотерапію. Урядівипадків їхніпризначають й присередньомуступеніактивності, але й пощаднійметодиці йобов'язково натлілікарської йпротизапальноїтерапії.Грязелікування проводитисячастіше увиглядіаплікацій наураженісуглоби (температура40-42°С,тривалість —15-20хв., на курс — 12-14 процедур). Примножиннихпоразкахсуглобівзастосовуютьобширнігрязьовіаплікації увиглядічобіт, штанів й т.п. Привираженихтрофічнихрозладахгрязелікуванняпроводять порефлекторно-сегментарнійметодиці (>комір, температурагрязі38-40°С,тривалість —10-15хв.)Грязелікуваннянерідкопоєднують ізукутуваннямсуглобів йнагріту разомшерстянутканину.

Присередньомуступеніактивностізастосовують (>обов'язково впоєднанні ізпротизапальною йлікарськоютерапією)щадну методикугрязелікування (температурагрязі38-40°С,тривалість —10-15хв., на курс — 8-10 процедур).Таку ж методикупризначаютьослабленимхворим,крім того,гальваногрязь,грязеїн-дуктотермію,озокерито-парафіно-нафталанолікування,лікуваннянагрітимпіском.

>Бальнеотерапіюпроводять увиглядісульфідних (50-150міліграм/лсірководню,37-36°С,10-15хв., через день, на курс — 10-12 ванн),радонових (>1,5-3кБк/л,36-37°С,10-15хв., на курс — 12-14 ванн),йодобромних,хлориднихнатрієвих,скипидарних,азотних,шавлієвих ванн.

Ухворихревматоїдним артрит подвпливомрадіотерапіїзнижуєтьсяактивністьпроцесу,нормалізуєтьсясудинний тонус,поліпшуєтьсяпровідністьнервовихімпульсів внервово-м’язовомуапараті.Порівняльневивченнярадонотерапії показало, щооптимальноюконцентрацієюрадону уванні дляхворихревматоїдним артритє 1,5кБк/л.Радоновіваннинадають седативне,знеболюючудію,сприяютьнормалізаціїнейрогуморальноїрегуляції ііммунологичноїнеспецифічноїреактивності.Вони, заданимиавторів,ефективніші припоєднанні ізДМВ-терапією, особливо припризначенніїї вуранішнійгодинник, арадонових ванн вденні.

>Курортнелікуванняє одним ізосновнихетапів втерапіїхворихревматоїдним артрит.Вонопоказане в основному внеактивнійфазі й принизькомуступеніактивностізахворювання, але йіноді припустимо присереднійактивності натлі медикаментозноголікування, прифункціональнійнедостатностіопорно-руховогоапарату невище за IIступінь.

У комплексному санаторно-курортноголікуванніциххворих разом ізпелоїдобальнеотерапиєю

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація