Реферати українською » Медицина, здоровье » Вітаміни та їх Вплив на здоров'я людини


Реферат Вітаміни та їх Вплив на здоров'я людини

План

1.Загальна характеристикавітамінів

2.Авітаміноз А

3.Авітаміноз У, (>бері-бері)

4.Авітаміноз В2 (>арибофлавіноз)

5.АвітамінозРР (>пелагра)

6.Авітаміноз З (>скорбут)

7.Авітаміноз D (>рахіт)

8.Авітаміноз До

9. Списоклітератури


1.Загальна характеристикавітамінів

>Вітаміни —необхідні дляжиттєдіяльностіорганізмуорганічнісполукирізногохімічногопоходження, котрімістяться у продуктаххарчування.

>Умовновітамінипозначають великимилітерамилатинськогоалфавіту: А, У, З, У, Є, До.Розрізняютьжиророзчинні таводорозчиннівітаміни. На даний годинувиявленодекількадесятківвітамінів.Деякі із ниходержують шляхом синтезу.

>Організмлюдинипотребує всіхвітамінів,оскільки ані один з нихможезамінитиіншого.Вониберуть доля в процесівасиміляціїбілків,жирів,вуглеводів, солей,діючи набіогенністимулятори,причомукожнийвітамінвиявляєособливийвплив наорганізм.

Уорганізмівітаміни невиробляються.Основнимджереломвітамінівєїжа, якоїспоживає людина. Упоживнихречовинахздебільшогоміститься один чидекількавітамінів йнадзвичайнорідко — усівітаміни разом. Вісьчому для правильногорозвиткуорганізмунеобхідновживатирізноманітнуїжу.Нестачавітамінівпризводить дорозладіврізнихфункційорганізму,відомих подназвоюгіповітамінози та,авітамінози.

Запоходженнямрозрізняютьтакіформигіпо- таавітамінозів:

·первинні, чиекзогенні,переважноаліментарного похідження,внаслідокнедостатньоговмісту вїжі того чиіншоговітаміну;

·вторинні, чиендогенні,зумовленіпорушеннямзасвоєннявітамінів придостатньомувмісті їхні уїжі,наприклад при тяжкихураженняхшлунково-кишкового тракту ізпорушеннямвсмоктування.Ендогеннийгіпо- й (чи)авітамінозрозвиваєтьсявнаслідоктривалоговживаннядеякихлікувальнихзасобів (>антибіотики,сульфаніламідніпрепарати,глюкокортикоїди), атакожпідвищеногоруйнуваннявітамінів призагальнихінфекціях (сепсис,пневмонії, скарлатина);

·гіпо- таавітамінози якнаслідоквідносної їхнінестачі вїжі,наприклад, привагітності,лактації,тяжкій роботи, коли потребаорганізму увітамінахпідвищена.

Завиразністюклінічноїкартинирозрізняютьпевніформиавітамінозів (>бері-бері,скорбут тощо),гіповітамінози, коликлінічна картина стерто, йстанибезсимптомноперебігаючоїнестачівітамінів ворганізмі, котрі можнавиявитилишелабораторним шляхом,дослідившивміствітамінів укрові,сечі читканинахорганізму.

Умедичнійпрактицічастішетрапляютьсягіповітамінозністани, котрівиникають причастковійвітаміннійнедостатності іхарактеризуються легкимирозладамисамопочуття,кволістю,дратівливістю,схудненням,зниженнямстійкості доінфекцій, особливовірусноїетіології.

Дожиророзчинних належативітаміни А, Про, Є, До.

>Вітамін А (ретинол)необхідний длярецепторівзоровогоаналізатора,підвищеннягостротинічногозору,підтримання нормального станушкіри йслизовихоболонок.Стимулюєепітелізацію,попереджуєороговінняепітелію.Міститьсявін утваринних жирах,молоці,жовткуяєць,печінці,шпинаті,моркві,капусті,гарбузах, зеленому горошку.

>Вітамін D (>ергокальциферол)регулюєфосфорно-кальцієвийобмін йбере доля в процесіврозвитку йокостеніння кістяку.Міститьсявін убагатьох продуктах, а й ушкірілюдини увиглядіпровітамінуергостерину.Підвпливомультрафіолетовогопромінняергостеринперетворюється увітамін D.Багаті навітамін Dвершкове олію,риб'ячий жир,яйця, капуста,баклажани.

>Вітамін Є (>токоферол)поліпшуєживлення йскоротливуактивністьміокарда,попереджуємимовільніаборти тапередчасніпологи,єантиоксидантомліпідів (>знижує прояви атеросклерозу).Міститьсявітамін Ємайже у всіхзелениховочах,кукурудзі,коноплянійолії,житі,борошні,бобових.

>Вітамін До (>філохінолін,вікасол)забезпечуєнормальнезсіданнякрові зарахунокстимуляції синтезупротромбіну упечінці.Міститьсявін укапусті,люцерні,помідорах,шпинаті.Вікасол —водорозчинний аналогвітаміну До.

Доводорозчинних належативітамінигрупи У,вітаміни З, Р, М.

>Вітамін В1 (>тіамін)маєкардіотрофічнудію, особливо його коферменткокарбоксилаза,якийполіпшуєенергетичнийобмін уміокарді,дієнейтронно (>нормалізуєвуглеводневийобмін унервовійтканині),впливає наактивністьхолінестерази,знижуєрівеньцукру вкрові.Тіамін увеликійкількостіміститься воболонках зерензлаків,дріжджах,бобових, менше — умолоці ім'ясі,відсутній уборошні тонкогопомелу,полірованомурисі.Добова потреба втіаміні 2,5—3,0 мг.

>Вітамін В2 (>рибофлавін)нормалізуєпорушенийобмінжирів,бере доля вобмінівуглеводів,амінокислот,заліза, укровотворнійдіяльностікістковогомозку.Запобігаєрозвитковідерматитів,стоматитів,кон'юктивітів,сприяючипроцесамепітелізації йрубцюванню.Міститься вм'ясі,молочних продуктах,дріжджах.Добова потреба 2—4 мг.

>ВітамінВ3 (>пантотенова кислота) входити у складкоензиму А,якийбере доля всинтезі,активуванні іокисленнінейтральнихжирів йжирних кислот.Сприяєутвореннюацетилхоліну—універсальногомедіаторанервовоїсистеми.Стимулює синтезкортикостероїдів.Міститься упечінці,м'ясі,бобових.Основнеджерелопантотеновоїкислоти дляорганізму —її синтезнормальноюмікрофлорою кишоклюдини.

>Вітамін В6 (>піридоксин)забезпечуєфункціюсерцевогом'яза,печінки,гемопоез,бере доля вбілковому, жировому ймінеральномуобміні.Йогонестачавиникаєпереважно привагітності, тяжкихзахворюваннях,тривалихкишковихінфекціях, котрісупроводжуютьсядисбактеріозом,оскількиосновнеджерелопіридоксину дляорганізму – синтезвітамінукишковоюмікрофлорою.Добова дозавітаміну В6 1-2 мг.

>Вітамін В12 (>ціанокобаламін)впливає нанормобластичний типкровотворення,беручи доля всинтезітімідин-монофосфату,який входити доекпаду ДНК,активізуєпроцесирегенерації,активізуєобмінжирних кислот. При йогонестачі ворганізмінакопичуютьсятоксичніметилмалонова йпропененовакислоти, щоспричиняєпорушення синтезумієліну.

Джереловітаміну В12 —печінка,нирки,риба,яйця.Синтезуєтьсявінтакожнормальноюкишковоюмікрофлорою,депонується упечінці. У зв'язку ізцимекзогеннийаліментарнийавітаміноз В12трапляєтьсянадзвичайнорідко (>відомий подназвоюпсевдобірмерівськааліментарнаанеміяЛюс—Вілла),виникає люди, котрі невживаютьм’яса.

>ВітамінВ15 (>кальційпангамат)відновлюєдихальнуактивністьтканин вумовахгіпоксії,попереджуєрозвитокжировоїінфільтраціїпечінки,поліпшуєліпоїднийобмін.

>Вітамін З (>аскорбінова кислота)береактивну доля вокисно-відновних процесів,маєнеспецифічнузагальнозміцнювальнудію,активізує діяльністьвнутрішньоїсекреції,підвищуєадаптаційнівластивостіорганізму й йогоопірність доінфекцій,стимулює синтезкалогену (>завдякичомуприскорюютьсяпроцесирегенерації,укріплюютьсякапіляри),береучать вобмінізаліза,вуглеводів,посилюєрозпад холестерину.Вітамін Зміститься урослинах.Особливо багато його в лимонах,смородині, плодахшипшини,часнику,цибулі,хвої,капусті тощо.Мінімальнадобова потреба увітаміні Зстановить 50-100 мг.

>Вітамін Р (рутин)єприродним «>захисником»аскорбіновоїкислоти ворганізмі,запобігаєїїнадмірномуокисленню, щозабезпечуєїїбіологічнуактивність.Водночасвітамін Р уприсутностівітаміну Ззнижуєпроникністькапілярів, тому їхнього частозастосовують укомплексі (препаратаскорутин).

>ВітамінРР (>нікотинова кислота)виявляєрізнобічнудію наорганізм —нормалізуєфункції головногомозку,серцево-судинноїсистеми,органівтравлення,системикрові.Нікотинова кислотаактивізуєвуглеводний,білковий йжировийобміни,дихальнуактивність,стимулюєгемопоез йфункціюендокриннихзалоз.Нестачанікотиновоїкислотиспричинюєрозвитокпелагри.ВітамінРРміститься уяйцях,м'ясі,свіжиховочах,рибі.

>Вітамін В9,В10, Ві (>фолієва кислота таїїрізновиди)бере доля всинтезібілків,обмініхолінів,єскладникомхолінестерази.Активізуєтьсяаскорбіновоюкислотою й, на свійчергу,активізуєціанокобаламін, томуфолієву кислотупризначають укомбінації ізостаннім прианеміях.Поширена уприроді,синтезуєтьсятакожкишковоюфлорою, томуекзогеннийавітамінозвиникаєрідко. Утканинахрослин йтваринфолієва кислотаутримується в неактивномустані;активізується вшлунково-кишковомутракті подвпливомособливогоензимушлунка,відсутністьякого йпризводить дофолієвогогіпо- чиавітамінозу. При цьомурозвиваєтьсяанемія,виникаютьрозладитравлення,гінгівіти,гіпотрофія,судома.Потребаорганізму уфолієвійкислоті 1—5 мг.

>Вітамін М (>біотин)бере доля в жировому йвуглеводномуобмінах.Клінічні проявинедостатностівітаміну Мчастішеспостерігаються удітей, котрівживають вїжувеликукількість сиротинногояєчногобілка,авідинякогозв'язуєбіотин.Виявляється зернятко дерматитом злущіннямшкіри,себореєю,атрофієюсосочківязика (так званьгеографічнийязик),пізнішевиникаютьм'язовийбіль,гіперестезії,зміни ходи.Добова дозабіотину 10—25 мг.

2.Авітаміноз А

>Нестача вїжівітаміну Апризводить допоявисимптомокомплексу,якийхарактеризуєтьсяпорушеннямзору,змінами ушкірі йслизовихоболонках,зниженнямопірності доінфекцій.

>Порушеннязорувиявляютьсязниженнямтемповоїадаптації (>пристосуваннямзору дотемноти), а далірозвивається «>курячасліпота» —гемералопія, колирізкопогіршуєтьсязір уприсмерковий йнічний годину.

Припрогресуваннівітамінноїнедостатностіспостерігаєтьсяксерофтальмія (>сухість ока) йкератомаляція (>розм'якшеннярогівки)внаслідокзмін вепітелії таінфікування ока.З'являютьсячисленніячмені.Шкірастаєсухою,нерівномірнопігментованою, лущитись,волосянімішечкироговіють,волоссявипадає, частовиникаютьфурункули.

>Замінациліндричногоепітеліюслизовихоболонок на багатошаровийпризводить дорозвиткуринітів,фарингітів,трахеїтів,гастритів,колітів,циститів.

>Лікування.

>Насампередпризначаютьповноціннехарчування,їжамає бутибагатою навітамін А. Дохарчовогораціонуповиннівходитияйця,вершкове олію,іншімолочніпродукти,печінка,рибністрави, атакожфрукти таовочі,багаті напровітамін А — каротин (>морква,абрикоси,перець тощо).

Зпрепаратіввітаміну Апризначають ретинолу ацетат усередину (до 10 000—100 000 МО надобу у триприйоми) чиолійнийрозчинвнутрішньом'язово (по 0,5—1,0 надобу).Приймають усередину концентратвітаміну А,шипшинову чиобліпиховуолію. Для місцевоголікуваннятакожзастосовуютьшипшинову чиобліпиховуолію, каротин чикаротолін.

>Гіпервітаміноз Авиявляєтьсяголовнимболем,сонливістю,порушеннямзору (>диплопією),серцевоюслабістю. Такихвипадкахнеобхідновідмінити ретинол йпризначитиаргокальциферол (>вітамінD2).

3.Авітаміноз У, (>бері-бері)

>Відсутність уїжівітаміну У,спричиняєзахворюваннянервовоїсистеми,відоме подназвоюбері-бері.Воновиникаєчастіше люди, котрімаютьхронічніхворобишлунково-кишкового тракту (>ахілія,диспепсії,коліти,дизентерія,амебіаз) зпорушеннямвсмоктування йтривалий годинуперебувають нащаднійдієті.Гіпо- чиавітаміноз У,можерозвинутися валкоголіків, привиснажливихінфекційнихзахворюваннях (>малярія).

>Хворобабері-беріперебігає утрьох формах:поліневротичній,кардіальній йнабряковій,залежно від того,який симптомокомплекспереважає.

>Першимипроявамихворобиєзниженняпрацездатності,кволість,дратівливість,нудота,легкішлунково-кишковірозлади,схуднення.Далівиникаєміокардіодистрофія,серцеваслабість,набряки на ногах,знижуєтьсячутливість,порушується ходу,розвиваєтьсяпараліч.

>Лікування.

>Призначаютьдієту, в якоївходятьпродукти,багаті навітамін У,: шпинатом, капусту,помідори,лимони іапельсини,боби, горох, молоко ймолочніпродукти,яйця,м'ясо,пивнідріжджі (30—50 мл на день). У тяжкихвипадкахпризначаютьтіамінбромід у таблетках (0,01—0,02 р 3 рази на день) чи він'єкціях (1 мл 3— 6%розчину)внутрішньом'язово.

4.Авітаміноз В2 (>арибофлавіноз)

>Хворобавиявляєтьсяураженнямслизовихоболонок йшкіри, особливослизовоїоболонкинижньої губи такутиків рота, ізутвореннямтріщин,злущеннямепітелію,рубцюванням, атакожпочервоніннямслизовоїоболонки рота іязика,кон'юнктивітом,себорейноюекземоюшкіри.Водночасспостерігаютьсяпогіршенняапетиту,зниженнямаситіла,загальнаслабість,головнийбіль,розладитравлення.Кількістьрибофлавіну усечізнижена (норма 0,5—0,8 мг надобу).

>Лікування.

>Призначаютьхарчовийраціон, доякоговходятьм'ясомолочніпродукти йдріжджі, атакожрибофлавін у таблетках чи драже по 0,005—0,1 р.Крім цого, 0,01%розчинрибофлавінузастосовують якочнікраплі пририбофлавінових кератитах такон'юнктивітах.

5.АвітамінозРР (>пелагра)

>Нестача вїжівітамінуРР (>нікотиновоїкислоти)призводить допелагри, Якахарактеризуєтьсяпорушеннямифункційшлунково-кишкового тракту,нервовоїсистеми,дерматитами таанемією.

>Починаєтьсязахворювання зрозладуфункційорганівтравлення.Хворіскаржаться навідчуття спеку,паління вроті,слинотечу йпостійні проноси.Язикстаємалиново-червоним, укутках ротаз'являютьсявиразки.Даліприєднуютьсянервовірозлади:загальнаслабість,розбитість,пригніченість,байдужість донавколишнього, котраможедоходити доцілковитогослабоумства (>деменції).Змінишкірихарактеризуютьсярозвиткомдерматиту,якийпереважновражаєкисті тастопи.З'являютьсячервоніплями (>еритема), котрізгодомперетворюються упухирці йнагноюються.Після їхніпідсиханняшкіра лущитись.Ураженняшкірилокалізуєтьсясиметрично,коліршкіринабираєбрудно-коричневогокольору.

>Лікування.

Ухарчовийраціонвключаютьпродукти,багаті нанікотинову кислоту:свіжіовочі,фрукти,дріжджі, молоко,сирем'ясо.Ефективнимєвведенняпрепаратівнікотиновоїкислоти.Застосовують 1%розчинкислотинікотинової чинікотинаміду (1,0 й 2,5%) по 3—10 млпротягом 10—15дніввнутрішньом'язово чивнутрішньовенно.Можнапризначатипрепаратинікотиновоїкислоти усередину в таблетках по 0,005 р 2—4 рази надобу послеїди.

6.Авітаміноз З (>скорбут)

>Скорбут (цинга)розвиваєтьсявнаслідоквідсутності вїжіаскорбіновоїкислоти (>вітаміну З).Авітамінозможевиникнутитакож припідвищенійпотребіорганізму увітаміні (>інфекції,інтоксикації,вагітність,лактація) чи призахворюванняхшлунково-кишкового тракту ізпорушеннямвсмоктування,тобтоскорбутможе бути якекзогенного, то йендогенногопоходження.

Уклінічномурозвиткухворобивиділяють триперіоди:прихований (>латентний),явний (>розгорнутоїклінічноїкартини) йкінцевий. На початкухворобиз'являєтьсякволість,знижуєтьсяпрацездатність,погіршуєтьсяапетит,хворіскаржаться напригніченість настрою,тиснення у груд,серцебиття,м'язовийбіль,частіше упопереку йм'язахгомілки.Шкірастаєсухою,шорсткою, зрозуміланабрякають,кровоточать. Нашкіріз'являютьсяточковікрововиливи (>позитивний симптомджгута).

Устадіїрозгорнутоїклінічноїкартини доописаноївище симптоматикиприєднуєтьсягеморагічний синдром. Нашкіріз'являютьсякрововиливи великітемно-червонихплям, котрірозташовуютьсянавколоволосянихмішечків,підшкірнійклітковині,м'язах,іноді — вокісті ісуглобах. Частовиникаютьносові,шлункові,кишкові,легеневікровотечі.Крововиливи прискорбутічастішелокалізуються на ногах,рідше — на руках.

>Прогресуєцинготнеураження ясний йслизовоїоболонки рота. Яснанабряклі,болять,кровоточать,слизоваоболонкаціанотична, а тяжкихвипадкахз'являютьсявиразки.Зубирозхитуються йвипадають.

Укровізменшуєтьсякількістьеритроцитів йгемоглобіну.Лімфатичнівузлизбільшені,болісні.

Привідсутностілікування йвідповідногохарчуваннянастаєкінцевастадіяхвороби —розвиваєтьсяанемія,лейкопенія,кахексія,приєднуєтьсявториннаінфекція. Смертьнастає відвиснаження йвториннихінфекцій.

>Лікування.

>Необхіднийліжковий режим.Кімнату, дележитьхворий,слід добропровітрювати.Лікуванняполягає упоповненніорганізмувітаміном З.Раціон виненмістити багатосвіжихзелениховочів,фруктові соки,відваршипшини,кількістьвуглеводівслідзменшити.Крім цого,обов'язковопризначаютьаскорбінову кислоту по 0,3—1,0 р на деньпротягом 1—2місяців,комбінуючи ізрутином (по 0,02—,05 р).

7.Авітаміноз D (>рахіт)

>Рахіт — кісточка, котрахарактеризуєтьсярозладомпроцесу зростаннюкісток удітей. Удорослихпроявомрахітує остеопороз звикривленнямкісток. Укровізнижуєтьсявмістнеорганічного фосфору (норма — 6 мг %) йкальцію (норма 9— 11 мг %),підвищуєтьсяактивністьферментуфосфатази.

>Лікування.

>Призначаютьповноціннехарчування,їжу,багату навітамін D,перебування насвіжомуповітрі,УФ-опромінення.

8.Авітаміноз До

>Авітаміноз (>гіповітаміноз) Дорозвивається увипадкахприпиненнянадходженняжовчі у кишки та при тяжкихпорушенняхтравлення (>виразковіколіти,спру) йвиявляєтьсякровоточивістю (>геморагічнийдіатез)внаслідокрізкогозниженнявміступротромбіну вкровіРозпізнаютьзахворюваннялабораторним шляхом —сповільнюєтьсязсіданнякрові (100%вміступротромбіну вкровівідповідаєзсіданнюкровіміж 10 й 25 секундами).

>Лікування.

>Передусімпотрібнолікуватиосновнезахворювання. Привираженихгеморагічнихпроявахпризначаютьпрепаративітаміну До (>вікасол у таблетках по 0,015 чипарентерально по 1 мл 1 %розчину),переливаннякрові.


Списоклітератури

>вітамінавітаміноз кісточка

1. Левченко В.А. та інших. Внутрішні хвороби. – Львів: «світ» - 1999 р.

2.Воробйов А. І.Довідник практичноголікаря – М. –Онікс,Альянс-В, 2010 р.

3. Михайлов У. Основи виховання здорової дитини // Книжка молодої родини: Збірник. – Л., 1990 р.


Схожі реферати:

Навігація