Реферати українською » Медицина, здоровье » Історія Виникнення та розвітку масажу


Реферат Історія Виникнення та розвітку масажу

>ІСТОРІЯВИНИКНЕННЯ ТАРОЗВИТКУМАСАЖУ

>Хвороби хребта -цілкомзвичайнеявище всучасному світі.Від нихстраждає практичнокожендругий,хтоживе наЗемлі.Навіть ублагополучнійЄвропікількість людей ззахворюваннями хребтадужевелике.Згіднозістатистикою, із 1000 Чоловік, щовпершезвертаються долікаря із приводуболю вхребті,близько 400направляються долікарні наобстеження, із них 30залишаються на амбулаторномулікуванні, а 5піддаютьсяхірургічноговтручання. Алі не лишесучасна людинастраждає відзахворювань хребта.Палеонтологам входідослідженьвдалосявстановити, що уже у Homo erectus -людинипрямоходячої - був остеохондрозпопереково-крижового відділення хребта.Іншими словами, ставши на ноги, Чоловік самприрік собі наболі вхребті. У годинузахворювання хребтазустрічаються практично у всіхвіковихгрупах,цезвичайнеявище йсеред Сучасноїмолоді, йсеред людейпохилоговіку. як правило,чоловікистраждають відболю вобласті хребта у два разичастіше, ніжжінки.Можливо,цепов'язано ізособливостямианатомо-фізіологічногобудови, атакож із тім, щопредставникисильноїстатізаймаютьсяважкоюфізичноюпрацею йїмчастіше доводитисяпідніматитяжкості. Уостанні роктазростаннякількостізахворювань хребта (>зокрема,сколіозу таостеохондрозу)обумовленийтривалимперебуваннямпредставників всіхвікових груп закомп'ютером.Неправильнеположеннятіла под годину роботипризводить довикривлення хребта,причомуцезахворюванняатакуєбільшоюміроюнезміцнілийдитячийорганізм.Остеохондрозстановитьнебезпеку для таких людей всіхвікових груп, анаслідки йоговиявляються болеесерйозними, ніжнаслідки всіхвидівсколіозу. Дляпрофілактики йлікуваннязахворювань хребта, щорозвиваються врезультатідегенеративних йтрофічнихзмін хребта, арезультатінеправильноїпостави,требаробитинаступне: 1) частомінятиположеннятіла: незнаходитисядовгий година заодній йтій жпозі,вставатиз-за столу,рухатися; 2)постійностежити засвоєюпоставою й правильноорганізовуватиробочемісце; 3)займатися спортом,робитивправи, щовходять в Маріїнський комплекслікувально-профілактичноїфізкультури.Корисні для хребтазаняттяплаванням йвиконаннявправ натурніку. Одним ізефективнихзасобівлікуваннязахворювань хребтаємасаж.Віндопомагаєзменшитибіль вураженійобласті,сприяєактивізаціїкровопостачанняхворихділянок хребта,знімаєнапругу йболючість ускелетнихм'язах.Протевикористаннямасажу влікувальнихцілях припустимолише принезначномузагостренніхронічнихболів й вперіододужання, його можнатакожзастосовувати якпрофілактичнийзасіб. Методикипроведеннясеансівмасажу призахворюваннях хребта невідрізняютьсяособливоюскладністю, смердотідоступнікожному,хтобажаєнадатихворомупосильнудопомогу.

>Мистецтвумасажу людинавчилисядуже давно.Використання цогоефективного способулікування тапопередженнярізнихзахворювань сходитище допочатковогоетапурозвитку народноїмедицини.Простимиприйомамимасажу - такими, якрозминання,погладжування,биття, -володіли багатонародів вдавнину, апротесистематичневикористанняцихприйомівпочалосянабагатопізніше, колиотримаврозвитоклікарськемистецтво й був вповнійміріусвідомленацілюща силамасажу.

Коли жозначає слово «>масаж»? Урізнихмовахіснуютьсиноніми цого слова: варабському mass - «>стосуватися,ніжнонадавлювати»; влатинськомуmassa - «>прилипає до рук, щодоторкнеться допальців»; вгрецькомуmasso - «>стискати руками»; вдавньоєврейській «>машень» - «>обмацувати »; уфранцузькомуmasser-«розтирати ».

>Іншими словами,масаж -цемеханічнадія руками чияким-небудь предметом наповерхнютіла,вироблене задопомогоюспеціальнихприйомів ймає наметіодержаннялікувального чигігієнічногоефекту.

>Першими,хтосистематизуваввідоміметоди йтехнікимасажу, булидавньокитайські йдавньоіндійськілікарі.Згідно ізджерелами, вСтародавньомуКитаїмистецтвомасажуотрималорозвитокще в III тис. до зв. е..Найбільшефективним йоговикористаннявиявлялося прилікуванні такихсерйознихзахворювань, як ревматизм,вивихи,спазмим'язів;крім того,масажслуживзасобомрелаксації тазняттявтоми.Китайськілікарірозтирали рукамитіласвоїхпацієнтів,роблячи при цьомуобережні, але йдоситьсильніздавлюванням'язів йпосмикування взчленуваннях.Індійський жмасажзводився доніжногорозминаннювсьоготіла,починаючи відверхніхкінцівок йзакінчуючи стопами. як правило,масажистами вСтародавньомуКитаї таІндії булиспеціальнонавченісвященнослужителі.Крім того,існувалиособливілікарсько-гімнастичні школи, не лише проводилисеансилікувальногомасажу, а ірозкривалитаємниці цого непростогомистецтва. Дотеперішнього годинизбереглисясистематизованідопомогикитайських таіндійськихавторів, у якіописуютьсядеякіприйомимасажу, методика йтехніка їхньогопроведення, атакожнадаютьсяпорадищодовикористаннямасажнихприйомів придеякихпатологіях. Цестарокитайська книга «>Конг-Фу», написана в III тис. до зв. е..;енциклопедія «>Сан-Тсай-Ту-Госі», щоскладається із 64 книжок йдатована XVI ст. зв. е..;давньоіндійські Поводься (Книжкамудрості), щовідносяться до II тис. до зв. е.., й болеепізнішетвіріндійськихлікарів «>Сукрута».Масажзнаходивзастосування прилікуваннірізниххвороб надІндії таКитаї, а й урядіінших держав,причому вдеяких із нихвін бувелементом культовогобогослужіння. То ваборигенів Америки й ународів, що населялиострови Тихого океану йЕкваторіальної Африки, под годинуурочистостей,присвяченихрізним богам,вожді чишаманизмушувалиодноплемінниківлягати наживоти йтопталися по їхні спинах. І не було б аніоднієїхвороби, якої нелікували бподібним способом.Більшцивілізованатехнікамасажуіснувала унайближчихсусідівіндусів -жителівНепалу йШрі-Ланки (>Цейлону).Ще в 1000 р. до зв. е.. на територїцих держав буливідкритімедичні школи, в якіобов'язковоїнавчальноїдисципліною бувмасаж.Уцейлонськоїлітописі «>Маха-ВАМС»,датованій VI ст. до зв. е..,даєтьсяописдеякихприйомів йпосилання тих, як їхньоговикористовували притому чиіншомуфізичномунедузі.Особливоюпопулярністюкористувавсялікувальниймасаж устародавніхассірійців йєгиптян.Свідченням цьомуможеслужитибарельєф,знайдений впалаціассірійського правителяСанхеріба, атакожвиявлений в 1841 р. под годинурозкопок погребениеєгипетськогополководцяпапірус ззображенняммасажнихприйомів:поглажуваннялитковихм'язів,розтираннястопи,поколачиваниям'язівспини йсідниць (рис. 1). як правило,масаж вДавньомуЄгиптіпроводився влазні. Засвідченнямочевидця, «>розтирання булипоширені втакіймірі, щоніхто не виходив ізлазні, непіддавшисьмасажу. Для цогорозтираєморозтягували,м'яли, тицяли ... рукамирізнічастинитіла.Потімробиликількарухів урізнихзчленуваннях. Усіцеробилиспочаткуспереду,потімззаду й ізбоків.Потім,простягнувши руки,проробляли тобі й маєш них:згинали,розтягувалирізнізчленуваннявсієї руки,потім шкірногопальцяокремо,потім переходили напередпліччя, плечі, грудях, спину,згинаючи їхнього урізністорони.

>Необхідновідзначити, щомасаж впаровійбані бувнадзвичайнопопулярний й вІндії. Процедуразводилася донаступного: нарозпеченезалізовиливаликількавідерхолодної води,утворювалася пара,розпареноголюдини клали напідлогулазні, й слугипочиналичинититиск на йогоживіт й грудях.Натискисупроводжувалисяпогладжування йрозтирання.Черезпевнийпроміжок годинимасажованогоперевертали наживіт йвиконували тих жманіпуляції наспині.Ефект відподібногомасажу бувприголомшливим. Неменшзнаючими вгалузізастосуваннямасажу булидревні греки.Особливоюувагою воникористувалисялікувальний йспортивниймасаж.Зображенняфізичнихвправ,масажнихприйомів,розтираньтіла мастилами йпахощамиприсутні набагатьохгрецьких вазах, амфорах й фресках, щозбереглися донашого години.Згадки проблаготворнудію наорганізммасажу впоєднанні ізароматерапією йлазнеює й вбезсмертнихпрацях Геродота -мається наувазі фрагмент, колиЦирцеяприслуговувалаОдіссею влазні,розтирала йоготіло мазями йвмощуютьсяароматнимиоліями.ЖителіЕллади Бачили вмасажі не лишерятівнийзасіб відрізниххвороб, непідлягалосумніву й йоговикористання впрофілактичнихцілях.Масаж все понад й понадпроникав в життяеллінів: йогозастосовували под годинуфізичноїпідготовки вшколі таармії, передспортивнимизмаганнями.Згідно іздеякимиджерелами,спортсменів йшколярівмасажувалипедотріби -викладачігімнастики,спеціальнонавченімистецтвумасажу. Припроведенніпроцедуривикористовувалидрібнийпісок,привезений ізберегівНілу.Першим,хтоспробувавдатифізіологічнеобгрунтування благотворноговпливумасажу налюдськетіло, бувдавньогрецькийлікарГеродікос,який живий у V ст. до зв. е.. Алійому невдалося довестипочате докінця.РоботуГеродікоспродовживзнаменитий реформаторантичноїмедициниГіппократ.Заслугоюостаннього було б ті, щовінзумівзвільнитимистецтвомасажу відрелігійнихнашарувань й тім самимвизначити шлях йогоподальшогорозвитку.Гіппократвважав, що «>лікар винен бутидосвідчений у промовах й,міжіншим, вмасажі».Йому напрактицівдалосяпідтвердити багатотеоретичніприпущення,висловлюваніГеродікос таіншимилікарямидавнини: «...зчленуванняможе бутистисливості йрозслабленомасажем.Тертявикликаєстягання чирозслабленнятканин, Веде досхуднення чиповноті,сухе тачастетертястягує, ам'яке,ніжне йпомірнепотовщуєтканини ». ЗГреціїмистецтвомасажу проникло вРимськуімперію, де сталоневід'ємнимелементом військового тафізичноговихованняпідростаючогопокоління. Одним ізперших,хтовідкрив на територїРимськоїімперії школумасажу, бувгрецькийлікарАс-клепіад, що живий у II ст. до зв. е..Вінрадивутримуватися віднадмірностей уїжі йприйоміалкогольнихнапоїв, при цьому регулярнопроводитисеансимасажу шляхомвпливу на усі ділянкитіларозтиранням йрозминання.Самецейлікарвпершезастосував напрактицітакиймасажнийприйом, яквібрація.Асклепіадзапропонував свою методику, згідно ізякоюмасаж буврозділений за способом - насухій й іззастосуваннямолій, за силоюнатискання - насильний йслабкий, за годиною дії - накороткочасний йтривалий.НадаліАсклепіадова система бувдоповнена й уточненаКлавдіємГаленом (II ст. М. Є..),Головнимлікарем школигладіаторів уПергамі.Вінвиділив й описавшидев'ятьвидівмасажу, давшиточнірекомендації,який із нихпоєднанні ізякимиприйомамислідвикористовувати втій чиіншійситуації.Крім цого,Галеном булирозроблені методикивиконанняранкового тавечірньогомасажу йданіпоказання доїїзастосування.Згідно ізцієюметодикою,масажпочинався легкимирозтираннями йпогладжуваннями,потімрозминанняставалисильнішими, азавершувався сеансприйомами, котрівикористовувались на початку. Дотеперішнього годинизбереглася великакількістьбагатотомнихпрацьдавньоримськихлікарів йвчених,зокрематвірАвлаКорнеліяМета-са «Про медицину». Одна із главцієї книжкиповністюприсвяченазначеннюмасажу длялікування йпрофілактикирізниххвороб.Цельсуказував тих, щорозтирання йпогладжуваннякорисні длязаспокоєнняболіврізногопоходження тавидалення «>патологічнихвідкладень утканинах».Цікавівідомості промистецтвомасажумістяться в «>Порівняльнихжиттєписах»історика Плутарха (I-II ст. М.Е..).Вінрозповідає, як рабірозтирали йрозминали великогоримського диктатора йполководця ГаяЮлія Цезаря,намагаючисьпозбавити його відболю вспині.Слідзазначити, що вДревньомуРимімасажнерідко проводили в термах (>громадськихлазнях). Длявиконанняпроцедуривідводилисяспеціальнікімнати.Навченіосновниммасажнимприйомам рабірозминали йрозтиралитілавідвідувачів, котріпопередньоробиликількагімнастичнихвправ. Назавершенняпроцедуримасажутілапарящіхсявмощувалипахощами й натирали мастилами. У X-XI ст.мистецтвомасажуотрималоновийрозвиток, багато вчомуце було б обумовленерозквітоммедицини всхіднихдержавах.Теоретичнівикладкилікарів, упершучергуАр-Разі йАбу-АліІбнСіни,відомого понад якАвіценна,знаходилизастосування напрактиці. То влікарні,відкритоїАр-Разі (IX-X ст.) УБагдаді,провіднимлікувальним методом бувмасаж,причомупроводивсявінвідповідно дорекомендаційлікаря: длялікування йпрофілактики конкретногозахворюваннявикористовувавсяпевний видмасажу (їхньогоАр-Разівиділивдев'ять) йконкретнийнабірприйомів.Особливоїувагизаслуговує методикаАвіценни,спрямована назбереженняфізичногоздоров'я.Їїосновніположеннявикладені взнаменитихмедичнихпрацях «Канонлікарської науки» та «Книжказцілення».Авіценнавважав, щолікарськіпрепарати «...виснажуютьєстволюдини ...»,найбільшефективнимипрофілактичнимизасобами, котрі неприносятьшкодилюдськомуорганізму,вінназивавфізичнівправи ймасаж.Природно, всеце виннесупроводжуватисяправильним режимомхарчування й сну.Знаменитийлікаррозрізнявлікувальний йпрофілактичниймасаж,крім цого,вінвиділив 6різновидівмасажу:сильний, щосприяєзміцненнютіла;слабкий,пом'якшувальний йрозслабляючийтіло;тривалий, відякого людинахудне;помірний, щодопомагає «>процвітаннютіла»;підготовчий йоздоровчий.Щодо двохостанніхАвіценна писавши: «>Щобпідготувати собі дофізичнихвправ,спочаткунеобхіднорозтертитілогрубоютканиною,щобохопити ними усічастинимускулатури (>тобтозастосуватиприйомипідготовчогомасажу) ...Після зайнятифізичнимивправамислід провестивідновлюємасаж,вінтакожназиваєтьсязаспокійливим.Вінмає наметірозсмоктуваннянадлишків, щозатрималися вм'язах й невстигливиділитися под годинувправ, йусуненняцихнадлишків,щоб смердоті нестворювалистомленість ». УТибеті,Індонезії,Кореї таряді державМалої йСередньоїАзії,поряд ізтрадиційнимиприйомами ручногомасажу -погладжуванням,тертям,розминання,натисканням йрозтиранням,використовувавсядещонезвичний дляєвропейців, але й неменшефективниймасаж ногами (йогоназиваютьтакожсхідним).

>Подібна процедура був популярна й наостровіТуга (>Океанія), про щоєсвідченняочевидців: «...страждає відвтомилягав на траву йзмушувавтрьох чичотирьох маленькихдітейтоптати його спину ногами».Ножниймасажвикористовували усвоїхразміноч-нихвправах йспортсмени: як правило, один із нихлягав наживіт,розвівши руки всторони,долонями допідлоги, ахто-небудь ізтоваришівголими ногамирозминав його спину. Це дозволяло ізнайбільшимефектомпідготуватим'язи до великомуфізичномунавантаженні.НародиСходузастосовувалимасаж ногами надпрофілактичних, але й й влікувальнихцілях.Страждаючого відболів вспині клалибіля порогубудинку, после чогопочиналитоптатися похворому,обережнопересуваючисьзнизу вгору йзгори вниз по йогоспині. При цьому людина, щовиробляєцю процедуру,утримувався руками заодвірок,регулюючи таким чином силутиску йзберігаючирівновагу. НаСході, то й вСтародавнійГреції йРимі,існувавмасаж влазнях. Однаксхіднемистецтвомасажудещовідрізнялося відєвропейського: так,наприклад,технікатурецьких йперськихмасажистів багато вчомунагадувалаєгипетську:використовувалисярозтирання,натисканняпальцями,перетираннятканин,причомупроводилисяціпроцедури успеціальній, добропрогрітійкімнаті ізсухоюпарою.Нерідкосхідні банщикимасажувалисвоїхпацієнтів задопомогоюніг. Вісь якописувавсхідниймасаж генерал М. М.Муравйов-Карський,учасникКримськоївійни 1853-1856 рр..: «>Вийшовши (із води),велівбанщиковімити собі йламати за їхньогозвичаєм.Вониценадзвичайноспритніробити,всілякоперекручують, так що ребра й усікісткитріщать,стукають тобі кулаками й,поклавши горілиць,стрибають на ноги й на грудях йсповзають нап'ятах по мокромутілу. Ятримав кулаки вготовності,щобвинищити банщика,якщовін менезаб'ється, але й смердоті такспритно йшвидкоцероблять, що яміг лишереготати ізтоваришами ... »Масаж влазнях був широкопоширений й наРусі,вінзастосовувавсяпоряд ззагартовуванням,служиввідміннимхарчовий продукт йназивавсяхвощеваніем.Зазвичай процедурапроводилася впарній ізвикористаннямберезових чидубовихвіників. Вісь якописувавцедійстволітописець Нестор: «як сямиют йхвощут ...відехлазнідревяна йпережгут їхні вельми, йсволокутся, й будутьнази йобіллютьсямителью, йвізьмутьгілки йпочнуть сябити ... йобліются водоюстуденою йтакеживуть».Простішекажучи, послемиттявідвідувачілазні перейшли упарну, делягали на крамниці, а банщик сильно бившивіникомїхніголітіла.Застосовувавсятакожприйом легкогопоколіть-чуванняпопередньорозпаренимвіником, вцілому ж усірухибанщика-масажиста булидужеенергійними. Уприватнихлазнях, як правило,паряться почерзімасажували один одноговіниками.Назавершеннявсієїпроцедури нарозпаленітілавиливали покількавідер води -спочаткутеплою, апотімхолодною,чергуючи їхнього; таким чиномпроводиласяпідготовка доподальшогопірнання вкрижануополонку чисніговийзамет.Фіни йкарели,подібнослов'янським народам,вважали закращевикористовуватимасаж якзагальнозміцнюючий,профілактичнийзасіб. Алітехнікамасажу уцихнародівдещовідрізняється відслов'янської. У годинудеякіприйомифінськогомасажувикористовуються вспортивнійпрактиці,зокрема впередстартовоїпідготовкиспортсменів. УепохуСередньовіччярозвитокмасажу було бприпинено.Відомості пронього,принесеніхрестоносцями под годинузавойовницькихпоходів доЄвропи, булизабуті врезультаті негативногоставлення домасажу ймедициніклерикальноїверхівки.Святаінквізиціяпереслідувала всіх,хто бувзапідозрений впередачіінформації пропрактикувалися вминуломуспособилікування відхвороб.Засуджених до смертиспалювали навогнищі яквідьом,чаклунів йчародіїв. Таким чином,церквагальмуваларозвитокмедицини вцілому ймасажузокрема. Тактривало докінця XIV - початку XV ст., Колі впоглядах налюдськетілопередовихпредставниківсуспільстваепохи Відродженняпозначився перелом.ЗавдякианатомічнимдослідженнямМонді деСіучі,Бертуччіо йПієтроЕгілатазновупочавпробуджуватисяінтерес достародавньогомистецтвамасажу талікувальноїгімнастики. Не можнаобійтиувагою роботибельгійськоговченого АндреасаВезалія таанглійськоголікаряВільямаГарвея.Написані простою,зрозумілою мовою, смердотісприялиформуваннюанатомії як науки. УтворіВезалиявперше булиописанілюдськіоргани,Гарві жналежитьвідкриття та першедокладнедослідженнясистемикровообігулюдини.Пізніше наосновіцих знаньнеодноразоворобилисяспробивизначитианатомо-фізіологічнівластивостімасажу,тобтодізнатися, що дана процедуравпливає наорганізмлюдини. У XVI ст.радникомфранцузького короляГенріха II, паном деКоулом, був написаньісторичний трактат пролазні,фізичнихвправах ймасажнихприйомах, щоіснували вСтародавнійГреції йРимі.Одночасно із деКоуломспробусистематизуватинаявнівідомості промасаж йвизначитиступінь йоговпливу налюдськийорганізмзробив й учредительхірургії, доктор А.Раге.Найбільшзначнимдослідженням ізмасажу,написаним у XVI ст.,МожнавважатитвіріталійськоговченогоМеркуріаліса «Мистецтвогімнастики».Особливуувагу авторприділивприйомамкласичногомасажуСтародавнього світу; болеедокладнозупинився нарозтираннях,виділившисеред нихсильні,слабкі йсередні.Вивчивши усіматеріалиминулого,Меркуріалісаприйшов довисновку провеличезнукористьмасажу тафізичної культури длязбереженняздоров'я йлікуваннярізниххвороб,тобто їхньогопрофілактичної талікувальної ціності. «Мистецтвогімнастики» тім болеецікаво, що вньомуміститься великакількістьілюстративногоматеріалу. Книги промасаж йгімнастикиз'являлисятакож й в XVIIIстолітті.Найбільшцікавими із нихєдвотомнетвір поортопедії француза Андре іздокладнимописомтехнікикласичногомасажу, атакож роботанімецькоговченого Гофмана подназвою «>Радикальневказівку, як людина винначинити,щобуникнутиранньої смерти йвсілякиххвороб», вякій авторрекомендуваввикористовувати впрофілактичнихціляхмасаж,зокремарізнівидирозтирань.Пропагувалимасаж яклікувальний йпрофілактичнийзасібтаківчені йлікарі, якГеріке,Бернер,Жубер, Фуллер,Тіссо.Останнійє авторомтвору «>Медична тахірургічнагімнастика», щовийшов в 1780 р.ОсобливаувагаТіссоприділяєрозтиранню - одному ізнайбільш дійових, на його думку,прийомівмасажу. Автор писавши: «...Давні, котрі знали всювигодурозтирання,вживали його не лише яклікарськийзасіб, але й воно та було б, так бімовити, їхньогоповсякденнимзасобом длязбереженняздоров'я». Утворі було бвиділено двавидирозтирань -сухі йвологі,даніпоказання тапротипоказання довикористання шкірного із них.ІдеїТіссознаходилиприхильників надзахідноєвропейських державах, але й й вРосії. Так, проефективністьмасажу увиглядірозтирань йпогладжувань мовивши усвоїй роботи «Слово прокористь й предметахводноїгігієни, чи Наукизберігатиздоров'явійськовослужбовцям» батькоросійськоїтерапевтичної школиМ.Я.Мудров.Поряд ізмасажем,кращимизасобами дляпідтримкигарноїфізичноїформивінназивав рух й «>тілеснівправи». Навеликезначеннямасажу,активнихігор насвіжомуповітрі йфізичнихвправ длязростаючогодитячогоорганізмувказували усвоїх роботівросіяни С.Г.Зибелін, М.М.Амбодик, М. Ф.Філатов. І усе ж таки, Незважаючи назростанняінтересу домасажу вцейперіод, широкогозастосування напрактицівін незнаходив.Лише впершійчверті XIX ст.масажпочавзастосовуватися яклікувальний йпрофілактичнийзасіб,причомупопулярність йогозростала не лишесередлікарів, але й йсередфахівців, щопрацювали вгалузіфізичноговихованняпідростаючогопокоління.Багато вчому сус-пільствозобов'язанецим знаменитомутворцю «>шведськоїгімнастичноїсистеми» ПетруГенріхуЛінго (1776-1839 рр.)..Переконавшись навласномудосвіді вцілющу силумасажу (врезультатіотриманого вбитвіпоранення вньогопорушиласяфункціональна діяльність руки),Лінгпочавпропагуватицейчарівнийзасібсереддрузів йзнайомих.Незабаром булирозробленінові методикимасажу йгімнастики, котрі авторвиклав утворі ">Загальні засадигімнастики».Масажрозглядався тут як «>складовачастинавсілякихвидів руху,надаютьсприятливийвплив налюдськийорганізм».Лінгзапропонував своюкласифікаціюгімнастики,виділившичотириїївиди:гігієнічну,лікарську,військову таестетичну. Урозділі,присвяченомулікарськоїгімнастики, упорробився назначеннямасажу якефективногозасобуборотьби ізвтомою йперевтомою, йогонеобхідність прилікуванніотриманих врезультаті травмзахворюваньопорно-руховогоапарату,хворобвнутрішніхорганів, а й упісляопераційнийперіод.Незважаючи протягом усьогоцінність «>Загальних засідокгімнастики»,розробленаЛінгом система був далека віддосконалості.Неодноразово вонапіддаваласякритиці із боціпровіднихфахівців -лікарів йвчених. Так,російський педагог йлікар П. Ф.Лесгафтзвертавувагу тих, що всистеміЛінгавідсутнякласифікаціяприйомів та їхніобгрунтування ізнаукової точкизору.Крім цого, великиммінусом було б ті, щоЛінг непотрудивсяз'ясувати, в яківипадкахслідвикористовувати тієї чиіншийприйом, атакожвизначитипоказання тапротипоказання длязастосуваннямасажу.Пізніше методЛінга бувперероблений йдоповненийлікарем із АмстердамаДж.Г.Мезгером.

>масажлікувальний хребет

На початку XIXстоліття бувстворенийвібраційнийапарат, щопрацював від годинниковогомеханізму.Удари, сила йшвидкість якірегулювалися,вироблялися потілумасажованогоневеликоїгумовоїгрушею, задопомогоюзаведеноїпружини.Вібраційниймасаж здобувшиширокепоширення впершійполовині XIX ст.завдякистаранням ПетраЛінга. У 1834 р.вінвідкрив уСтокгольміІнститутгімнастики, дезаймалися не лишенауковоюроботою, але й ілікуваннямпацієнтів.Головнимирофілактіческімі йлікувальнимизасобами вінститутіЛінга булимеханотерапія,апаратний (>вібраційний) йручниймасаж. Тут було брозробленобезлічвсілякихмасажнихапаратів,однакбільша їхнічастинавиявиласянепридатною длявикористання.Вібраційніапаратистворювалися за годину й врядііншихкраїн: вГолландії (>пристрої, щоприводяться в рух силою води за принципом водяногомлина), уФранції (>конструкції назразоксучаснихножнихшвейних машин,спеціальнівібраційнікрісла) йін У 1890 р. французГранвіль представивши на судвчених йлікарівсвійелектричнийапарат, що наводитися вдіюелектромагнітом.В тому жроцііншийвинахідник,Бутлер,сконструювавмагнітниймасажнийапарат, щоотримавназву «>магнітний валик».Пізнішеїм буврозробленаконструкція дляглибокогорозминанням'язів: под годину роботиапаратум'язи не лишепіддавалисямасування, а івідчуваливпливслабкихелектричнихрозрядів, щопроводяться по широкихелектродів.

У годинуіснуютьвсілякіапарати дляпроведеннямасажу:це йспеціальніпояснівібраційніапарати, йпристосування длямасажуніг, тамасажери увиглядігумовихкилимків, йвібромасажери длярізнихчастинтіла, й багатоіншого.


Схожі реферати:

Навігація