Реферати українською » Медицина, здоровье » Методи світлолікування


Реферат Методи світлолікування

>Методисвітлолікування

>світлолікуваннявипромінюванняхромотерапіяфототерапія


>Світлолікуваннямназиваєтьсядозованийвплив наорганізмінфрачервоного, видимого іультрафіолетовоговипромінювання. Процілющийвпливсонячнихпроменів наорганізмлюдинивідомо іздоісторичнихчасів. Умедициніцейнапрямок здобувшиназвусвітлолікування (чифототерапії - відгрецькеphotos-світло).Відомо, щосонячний спектр на 10%складається ізультрафіолетовихпроменів, 40%-променів видимого спектра й 50% -інфрачервонихпроменів.Цівидиелектромагнітнихвипромінювань широкозастосовуються вмедицині. Уштучнихвипромінювачахзвичайнозастосовуються ниткинакалювання, щонагріваютьсяелектричнимструмом.Вонивикористовуються якджерелаінфрачервоноговипромінювання й видимогосвітла. Дляодержанняультрафіолетовоговипромінювання уфізіотерапіїзастосовуютьсялюмінесцентніртутнілампинизькоготиску чиртутно-кварцовілампивисокоготиску.Енергіяелектромагнітного полю чивипромінювання привзаємодії ізтканинамиорганізмуперетворюється віншівидиенергії (>хімічну,теплову іін.), що служитипусковоюланкоюфізико-хімічних йбіологічнихреакцій, щоформуютькінцевийтерапевтичнийефект. При цьомукожний ізтипівелектромагнітнихполів йвипромінюваньвикликаєвластиві лишейомуфотобіологічніпроцеси, щовизначаютьспецифічністьїхніхлікувальнихефектів.Чим понаддовжинахвилі, тімглибшепроникненнявипромінювання.Інфрачервоніпроменіпроникають утканині наглибину до 2-3 див,видимийсвітло - до 1 див,ультрафіолетовіпромені - на 0,5-1 мм.

>Інфрачервоневипромінювання (>тепловевипромінювання,інфрачервоніпромені)проникають утканиніорганізмуглибше, ніжіншівидисвітловоїенергії, щовикликаєпрогріваннявсієїтовщішкіри йпочастипідшкірнихтканин.Більшглибокіструктури прямомупрогріванню непіддаються. Областьтерапевтичногозастосуванняінфрачервоноговипромінюваннядосить широка:негнійніхронічні йпідгострізапальнімісцевіпроцеси, у томучислівнутрішніхорганів,деякізахворюванняопорно-руховогоапарату,центральної йпериферичноїнервовоїсистеми,периферичнихсудин, ока,вуха,шкіри,залишковіявища послеопіків йвідморожень.

>Лікувальнийефектінфрачервоногоопроміненнявизначаєтьсямеханізмом йогофізіологічної дії -вінприскорюєзворотнийрозвитокзапальнихпроцесів,підвищуєтканиннурегенерацію,місцевуопірність йпротиінфекційний захист.Порушення правилпроведення процедурможе привести донебезпечногоперегрівутканин йвиникненнютермічнихопіків, атакож доперевантаженнякровообігу,небезпечного присерцево-судиннихзахворюваннях.Абсолютнимипротипоказаннямиєпухлини (>доброякісні чизлоякісні) чипідозра наїхнюнаявність,активніформитуберкульозу,кровотеча,недостатністькровообігу.

>Видимевипромінювання (>видимесвітло) -ділянказагальногоелектромагнітного спектра, щоскладає із 7кольорів (>червоний,жовтогарячий,жовтий,зелений,блакитний,синій,фіолетовий).Маєздатністьпроникати вшкіру наглибину до 1 див,однакдіє,головним чином, череззоровийаналізатор -сітківку ока.Сприйняття видимогосвітла йскладових йогоколірнихкомпонентіввпливає нацентральнунервову систему й тім самим напсихічний станлюдини.Жовтий,зелений йжовтогарячийкольорисприятливовпливають нанастрійлюдини,синій йфіолетовий -негативно. Встановлено, щочервоний йжовтогарячийкольоризбуджують діяльність кору головногомозку,зелений йжовтийврівноважуютьпроцесипорушення йгальмування вній,синійгальмуєнервово-психічну діяльність.Видимевипромінюваннямає болеекороткудовжинухвилі,чимінфрачервоніпромені, тому йогокванти несуть болеевисокуенергію. Однаквплив цоговипромінювання нашкіруздійснюєтьсяголовним чиномпов'язаними ізграницям його спектраінфрачервоними іультрафіолетовимипроменями, щороблятьтеплову йхімічнудію. То вспектрілампинакалювання, щоєджерелом видимогосвітла,мається до 85%інфрачервоноговипромінювання.

>Розвитокнапівпровідниковоїтехнології заостаннікілька роківпризвело достворення рядуприладівмедичногопризначення ізвикористаннямнапівпровідниковихсвітлодіодіввеликоїяскравості йрізного спектра.Клінічнііспитицихприладів показалиїхнювисокуефективність йвідкрилидодатковіперспективи длятехнічнихрішень вобластісвітло - такольоротерапії.

>Ультрафіолетовевипромінюваннянесенайбільшвисокуенергію. Посвоїйактивності воно тазначноперевершує усіінші ділянкисвітлового спектра. разом із тімультрафіолетовіпроменімаютьнайменшуглибинупроникнення втканині -усього до 1 мм. Томуїхнійпрямийвпливобмеженийповерхневими кулямиділянокшкіри, щоопромінюються, йслизуватихоболонок.Найбільшчуттєва доультрафіолетовихпроменівшкіраповерхнітулуба,найменш -шкіракінцівок.Чутливість доультрафіолетовихпроменівпідвищена вдітей, особливо вранньомувіці.Ультрафіолетовеопроміненняпідвищуєактивністьзахиснихмеханізмів,оказуєдесенсибілізуючудію,нормалізуєпроцесизгортаннякрові,поліпшуєпоказникиліпідного (жирового)обміну.Підвпливомультрафіолетовихпроменівполіпшуютьсяфункціїзовнішньогоподиху,збільшуєтьсяактивність корунадпочечників,підсилюєтьсяпостачанняміокардакиснем,підвищується йогоскорочувальназдатність.Застосуванняультрафіолетовихпроменів улікувальнихцілях при добропідібранійіндивідуальнійдозі йчіткомуконтролідаєвисокийтерапевтичнийефект прибагатьохзахворюваннях.Вінскладаєтьсязізнеболюючої,протизапальної,десенсибілізуючої,імуностимулюючої,загальнозміцнюючоїдій.Їхнєвикористаннясприяєепітелізаціївраженоїповерхні, атакожрегенераціїнервової йкістковоїтканини.

>Показаннями довикористанняультрафіолетовоговипромінюванняслужатьгострі йхронічнізахворюваннясуглобів,органівподиху,жіночихполовихорганів,шкіри,периферичноїнервовоїсистеми,рани (>місцевеопромінення), атакожкомпенсаціяультрафіолетовоїнедостатності ізметоюпідвищенняопірностіорганізмурізнимінфекціям,загартовування,профілактикирахіту, притуберкульознійпоразцікісток.

>Протипоказання -пухлини,гострізапальніпроцеси йхронічнізапальніпроцеси встадіїзагострення,кровотечі,гіпертонічна кісточка ІІІстадії,недостатністькровообігуІІ-ІІІстадії,активніформитуберкульозу іін.

>Інфрачервонеопромінення.Інфрачервонимвипромінюваннямназиваєтьсяоптичневипромінювання іздовжиноюхвилі более 780 нм.Джереломінфрачервоного (>ІЧ)випромінюванняє будь-якнагрітетіло.Інфрачервоневипромінюванняскладає до 45-50%сонячноговипромінювання, щопадає на Землю. Уштучнихджерелахсвітла (лампанакалювання ізвольфрамовоюниткою) на йогочастку припадати 70-80%енергіїусьоговипромінювання. Коливідбувається припоглинанніенергіїІЧвипромінюванняутворення тепла приводити до локальногопідвищеннятемпературишкірнихпокривів, щоопромінюються, на1-2°С івикликаємісцевітеплорегуляційніреакціїповерхневоїсудинноїмережі.

>Судиннареакціявиражається вкороткочасномуспазмісудин (до 30 з), апотімзбільшенні локальногокровотоку йзростанніобсягуциркулюючої утканинахкрові. Тепловаенергія, щовиділяється,прискорюєтканиннийобмінречовин.Активаціямікроциркуляторного русла йпідвищенняпроникностісудинсприяєдегідратаціїзапальноговогнища йвидаленнюпродуктіврозпадукліток.Активаціяпроліферації й диференціюванняфібробластівприводять доприскореннязагоєння ран йтрофічнихвиразок.Такожздійснюєтьсянейрорефлекторнийвплив навнутрішніоргани, щовиявляєтьсярозширеннямсудинцихорганів,посиленнямїхньоїтрофіки.

>Лікувальніефекти -протизапальний,лімфодренуючий,судинорозширювальний.

>Показання:підгострі тахронічнінегнійнізапальнізахворюваннявнутрішніхорганів,опіки,відмороження,рани щов'ялозагояться, йтрофічнівиразки,захворюванняпериферичноїнервовоїсистеми ізболючим синдромом,вегетативнідисфункції,симпаталгія.

>Протипоказання:пухлини,гострізапальніпроцеси йхронічнізапальніпроцеси встадіїзагострення,кровотечі,гіпертонічна кісточка ІІІстадії,недостатністькровообігу ІІ - ІІІстадії,активніформитуберкульозу іін.

>Інфрачервоневипромінюваннябуваєкороткохвильовим,середньохвильовим,довгохвильовим.Інфрачервоніпроменівиникають уречовині при йогонагріванні йпоглинаютьсяречовиною,тобтопроменіслужатьзасобом переносу тепла,передачітепловоїенергії.Звичайно дляодержанняінфрачервоноговипромінювання вмедицинівикористовуютьспеціальніінфрачервонілампи,електричнінагрівальніелементи,квантові (>лазерні)напівпровідниковігенератори.

Теплотавизначаєтьсябезладнимколивальним рухоммікрочастинок (>електронів, молекул,атомів й т.д.).Вонавластива усімматеріальнимчасткам. Передача тепла від болеенагрітихтіл доменшнагрітогоздійснюєтьсятрьома способами:проведенням,конвекцією,випромінюванням.Тілолюдини якпоглинає, то йвипромінює тепло.Будь-якийвплив наорганізмінфрачервонимипроменями приводити допідвищенняфункціональноїактивності молекул.Прискорюютьсярозмноженнякліток,ферментативніпроцеси,регенерація.

>Інфрачервоневипромінюваннястимулюєутворення втканинахбіологічноактивнихречовин (>брадикінін,гістамин,ацетилхолін), щовизначаютьшвидкістькровотоку.

Натепловіпроменіреагуютьтерморецепторишкіри,слизуватих,гіпоталамуса й спинногомозку (котріреагують напідвищеннятемпературикрові, щопритікає,).Імпульси ізтерморецепторів поафферентним шляхахнадходять уцентритерморегуляції (>гіпоталамус,спинниймозок),відкіляповертаються поафферентним шляхах йрозширюютьсудини,підсилюютьпотовиділення й т.д.Червоні іінфрачервоніпроменіпоглинаютьсядермою, але й 30%променівпроникаютьглибше - до 3-4 див,досягаючипідшкірно-жирового кулі йвнутрішніхорганів.Середні йдовгохвильовіпроменіпоглинаютьсяепідермісом.

Нашкірілюдини подвпливомінфрачервоноговипромінюванняз'являєтьсяеритема вмісцівпливу, щомаєплямистий характер, немаєчіткихграниць йзникає послеприпиненняопромінення.Інфрачервоневипромінюванняширокезастосовується вкосметології прироботі ізобличчям: длярозслабленнямімічноїмускулатури,поліпшеннякровообігу,розширенняпір, через котрі активновиводятьсяпродуктиобміну.Інфрачервоневипромінюваннязастосовується всполученні ізлікувальноюгімнастикою ймасажем.Воноприскорюєрозсмоктування гематом,інфільтратів,поліпшуєзагальну ймісцевугемодинаміку.

>Хромотерапія -розділфототерапії, уякомузастосовуютьсярізніспектри видимоговипромінювання.

Перед видимоговипромінювання припадати до 15%випромінюванняштучнихджерел й до 40% спектрального складусонячногосвітла.

Для шкірногокольору можнавизначитивизначений спектр видимоговипромінювання:

>Фіолетовий - 380-420 нм.

>Синій - 421-495 нм.

Зелений - 496-566 нм.

>Жовтий - 567-589 нм.

>Жовтогарячий - 590-627 нм.

Червоній - 628-780 нм.

>Видимевипромінюванняпредставляє гаморурізнихколірнихвідтінків, щороблятьвиборчудію назбудливістькоркових йпідкірковихнервовихцентрів, аотжемодулюютьпсихоемоційніпроцеси ворганізмі.

>Червоне йжовтогарячевипромінюваннязбуджуютькорковіцентри йпідкірковіструктури,синє йфіолетове -гнітять їхнього, азелене йжовтеврівноважуютьпроцесигальмування йпорушення вкорі головногомозку ймаютьантидепресивнудію.Величезну роль ужиттєдіяльності йпрацездатностілюдиниграєбілесвітло.Саме йогонедолікунаслідокскороченнятривалості дні, уосінньо-зимовийперіод приводити дорозвиткусезонноїемоційноїдепресії (>seasonalaffectіvedіsorder,SAD),основними симптомамиякоїєсонливість,малорухомість,булімія,анорексія.

>Білесвітло в розмірі 5разівпідвищуєзмістмелатоніну в головномумозку іадаптивнійфункціїепіфіза.Вінгнітитьсеротонінергичні іактивуєадренергичнінейронистовбура головногомозку, урезультаті чоговідновлюєтьсяспіввідношеннясеротонину іадреналіну, атакож фаз сну йбадьорості вхворих.

Припоглинанні видимоговипромінювання вшкірівідбуваєтьсявиділення тепла, щозмінюєімпульснуактивністьчуттєвих волоконшкіри,активуєрефлекторні ймісцевіреакціїмікроциркуляторного русла йпідсилюєметаболізмтканин, щоопромінюються.Синє йблакитневипромінюваннявикликаютьфотобіологічнеруйнуваннягематопорфірину, що входити у складбілірубіна, щоуспішновикористовується втерапіїжовтяницінемовлят,підвищуєенергетичніможливостіорганізму зарахунокпосилення синтезуенергії вмітохондріяхкліток.Крім тоговідміну відіншихдіапазонівоптичноговипромінювання,синєсвітлоінтенсивнопоглинаєтьсячисленнимифоторецепторамибіологічногооб'єкта,викликаючифотохімічніреакції, щозабезпечують йогонормальнужиттєдіяльність.

>Хромотерапія іззастосуваннямсинього й червоногосвітлазастосовується влікуваннівугревоїхвороби.

>Ультрафіолетовевипромінювання -несенайбільшвисокуенергію. Посвоїйхімічнійактивності воно тазначноперевершує усіінші ділянкисвітлового спектра. разом із тімультрафіолетовіпроменімаютьнайменшуглибинупроникнення втканині -усього до 1 мм. Томуїхнійпрямийвпливобмеженийповерхневими кулямиділянокшкіри, щоопромінюються, йслизуватихоболонок.Найбільшчуттєва доультрафіолетовихпроменівшкіраповерхнітулуба,найменш -шкіракінцівок.

>Застосуванняультрафіолетовихпроменів улікувальнихцілях при добропідібранійіндивідуальнійдозі йчіткомуконтролідаєвисокийтерапевтичнийефект прибагатьохзахворюваннях.Вінскладаєтьсязізнеболюючої,протизапальної,десенсибілізуючої,іммуностимулюючої,загальнозміцнюючої дії.Їхнєвикористаннясприяєепітелізаціїраневоїповерхні, атакожрегенераціїнервової йкістковоїтканини.

>Показаннями довикористанняультрафіолетовоговипромінюванняслужатьгострі йхронічнізахворюваннясуглобів,органівподиху,жіночихполовихорганів,шкіри,периферичноїнервовоїсистеми,рані (>місцевеопромінення), атакожкомпенсаціяультрафіолетовоїнедостатності ізметоюпідвищенняопірностіорганізмурізнимінфекціям,загартовування,профілактикирахіту, притуберкульознійпоразцікіст.

>Протипоказання:пухлини,гострізапальніпроцеси йхронічнізапальніпроцеси встадіїзагострення,кровотечі,гіпертонічна кісточка ІІІстадії,недостатністькровообігуІІ-ІІІстадії,активніформитуберкульозу іін.

>Ультрафіолетовевипромінюванняпідрозділяють втричіобласті:

>довгохвильовіпромені (УФА) - 400-320 нм.

>середньохвильові (УФБ) - 320-280 нм.

>короткохвильові (УФС) -менш 280 нм.

Удовгохвильовомудіапазонівиділяють спектрУФА-1 - 340-400 нм йУФА-2 - (320-340 нм).

>Ультрафіолетовеопроміненняпідвищуєактивністьзахиснихмеханізмів,робитьдесенсибілізуючудію,нормалізуєпроцесизгортаннякрові,поліпшуєпоказникиліпідного (жирового)обміну.Підвпливомультрафіолетовихпроменівполіпшуютьсяфункціїзовнішньогоподиху,збільшуєтьсяактивність корунаднирника,підсилюєтьсяпостачанняміокардакиснем,підвищується йогоскорочувальназдатність.

>Дефіцитультрафіолетовихпроменів Веде доавітамінозу,зниженнюімунітету,слабкійроботінервовоїсистеми,появіпсихічноїнестійкості.

>Ультрафіолетовевипромінюваннявпливає нафосфорно-кальцієвийобмін,стимулюєутвореннявітаміну D йполіпшує усіметаболічніпроцеси ворганізмі.Короткохвильовіультрафіолетовіпромені притривалійекспозиціївикликаютьденатураціюбілковихполімерів, щоутрачають своюбіологічнуактивність.Опроміненакліткаспочаткувтрачаєздатність дорозподілу, апотімгине.Цейефектвикористовується длязнезаражування йстерилізації задопомогоюспеціальних лампкороткохвильовогоультрафіолетового спектра.Процесифотолізу йденатурації,викликаніультрафіолетовимопроміненням,відбуваються вшиповидномушаріепідермісу; при цьомузвільняєтьсягістамін,біогенніаміни,ацетилхолін.Ціпродуктифотохімічноїреакціїведуть дорозвиткуеритеми, щовиникаєпротягом 2-8 часів послеопромінення.Інтенсивнаультрафіолетоваеритемавсьоготіласпричиняєпосиленнягостро йхронічнопротікаютьзапальнихпроцесів. Тому вартоуникатиодночасногоопроміненнявсієїповерхнітіласередньо - йкороткохвильовимиультрафіолетовими чипроменями сувороконтролювати процесопромінення.

Сувородозованеультрафіолетовевипромінюванняволодієдесенсибілізуючимивластивостями,підсилює фагоцитоз,прискорюєпроцесигазообміну. Умісцівпливуультрафіолетовихпроменівпідсилюєтьсякровотік йлімфотік,поліпшуєтьсярегенераціяепітелію,прискорюється синтезколлагенових волокон. Удерматології длятерапіїзастосовуєтьсяультрафіолетовевипромінювання всередньохвильовому йдовгохвильовому спектрах.

>Максимальнимпігментоутворюючоюдієюволодіютьдовгохвильовіультрафіолетовіпромені. Тому вкосметичних установках длязасмаги (>соляріях)використовуютьсяджереладовгохвильовогоультрафіолетовоговипромінювання. Усоляріях, навідміну відприродних умів,застосовуютьсяфільтри, щопоглинаютькороткохвильові йсередньохвильовіпромені.Опромінення всоляріяхпочинається ізмінімального години, апотімпоступовотривалістьінсоляціїзбільшується.Передозуванняультрафіолетовимипроменями приводити допередчасногостаріння,зниженнюеластичностішкіри,розвиткушкірних йонкологічнихзахворювань.

Привикористанніультрафіолетовоговипромінюваннявикористовуютьбіодозиметрію,основану наіндивідуальнійчутливості. Для цоговикористовуєтьсябіодозиметрГорбачова-Дальфельда.

Длясвітолікуваннявикористовуютьнаступніапарати:

>Інфрачервоневипромінювання:лампиінфрачервонихпроменівстаціонарніпересувні (>ЛІК -5) танастільні.

>Видимевипромінювання: лампа ">Солюкс", лампаМініна,світова ванна.

>Ультрафіолетовевипромінювання:люмінесцентнілампирізноїпотужностіДРТ-220,ДРТ-375,ДРТ-1000Вт,бактерициднийвипромінювачДБ-30-1.


Списоклітератури

1. Боголюбов В.М., ПономаренкоГ.Н.. Загальна фізіотерапія: – М., 1999 р.

2.Клячкин Л. М., Виноградова, Фізіотерапія.М."Медицина", 1995

3. Ясинський І.І., Лекції по фізіотерапії.ГРИ університету "Україна", кафедра фізичної реабілітації.2009г.

4. Боголюбов В.М. Фізичні чинники профілактики, лікуванні й медичної реабілітації. – М.: Медицина. – 1987 р.

5. ПономаренкоГ.Н. Фізичні методи лікування: Довідник. – СПб., 2002 р.

6.Улащик В.С., Лукомський І.В. Загальна фізіотерапія, Мінськ, "Книжковий будинок", 2003 р.


Схожі реферати:

Навігація