Реферати українською » Медицина, здоровье » Фізична сутність біологічно активних випромінювань


Реферат Фізична сутність біологічно активних випромінювань

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Фізична сутність біологічно активних випромінювань

Вперше опубліковано 1997 р.

>Тисинюк М.М.


У першій половині уже минулого століття низку учених (О.Л.Чи-жевский, Х.Морияма, Д.Пикарди, М.Таката, Р.Бортельс,С.Т.Вельховер та інших.) в експериментах виявили невідомі промені, які прискорювали, а деяких дослідах уповільнювали біологічні і хімічні реакції. Ці промені аніскільки не схожі на відомі, мають значної проникаючої здатністю, пов'язані з активністю Сонця як і припускавА.Л.Чижевский, лежать у області міллі- і сантиметрових радіохвиль. Біологічно активні хвилі назвали Z-, X-, T- іH-излучениями. Останні два випромінювання, вважав німецький мікробіологГ.Бортельс, пов'язані з погодними умовами. О.Л. Чижевський припускав, що раптове збільшення смертності із найбільш різних причин і з епідемії пов'язані з випромінюваннями. Інакше важко пояснити майже одночасне виникнення епідемій, наприклад, грипу на більшу частину земної кулі. Настільки швидке поширення інфекції неможливо з урахуванням сучасних засобів пересування [1,2,3].

Випромінення виявлено в експериментах, але це може бути ідентифіковано ні одним із відомих випромінювань. Відсутність чіткого ставлення до природі й джерелах цих випромінювань виключає ефективне їх використання у медицині, біохімії, мікробіології,сельськом господарстві, у хімічній і фармацевтичній промисловості, Демшевського не дозволяє здійснювати захист біологічних об'єктів, зокрема і розсудливу людину, від шкідливого впливу деяких видівизлученияй.

Аби вирішити цього питання ми висунули 5 гіпотез, які, з погляду, проливає світло до цієї проблеми. До того часу, поки гіпотези не отримають експериментального підтвердження, вони лише припущеннями. Але це отже, чого слід вести пошук рішень таких поважних здоров'ю людей питань.


Джерела біологічно активних випромінювань

Гіпотеза 1

Аби вирішити це завдання ми, передусім, проаналізували фізичні властивості відомих електромагнітних хвиль. І було знайти у тому такі електромагнітні хвилі, які володіли б підвищеної проникаючої здатністю і біологічну активність і руйнували біологічні і хімічні об'єкти.

Природний випромінювання, що є сумішшюлинейно-поляри-зованних на всіх можливих напрямам електромагнітних хвиль досить вивчено. Воно може бути ідентифіковано з біологічно активними випромінюваннями.

Крім лінійних електромагнітних хвиль відомі й поляризовані із широкого кола і еліпсу хвилі.

Так було в експериментах шляхом складання двох когерентних пласких хвиль зі взаємно перпендикулярними площинами поляризації і певної різницею фаз електричних векторів отримані поляризовані із широкого кола і еліпсу електромагнітні хвилі [4]. І тут електричний вектор, залежно від різниці фаз, описує коло чи еліпс. На думку, фізичні властивості отриманих в такий спосіб електромагнітних хвиль ідентичні фізичним властивостями вихідних хвиль,тоесть лінійно поляризованих. У таких випадках з речовиною взаємодіє кожна хвиля окремо. Лінійні, зокрема отримані зазначеним способом поляризовані із широкого кола чи еліпсу хвилі, взаємодіють, переважно, з зовнішніми електронами атомів чи молекул, змінюючи їх енергетичний рівень. Залежно від частоти, можуть підвищувати енергію коливального руху фрагментів макромолекул чи розривати хімічні зв'язок між ними. Тому такі електромагнітні хвилі неможливо знайтиидентефицировани з зазначеними вище невідомими випромінюваннями.

>Циклотронное ісинхротронное випромінювання заряджених частинок і поздовжнє випромінювання атомів різних хімічних елементів в потужному магнітному полі (ефект Зеємана) також віднесено до поляризованим із широкого кола і еліпсу випромінюванням [4,5].

Ми вважаємо, що це випромінювання віднесено дополяризо-ванним із широкого кола і еліпсу випромінюванням помилково. Відповідно до цим також помилково було винесено, що й фізичні властивості аналогічні властивостями лінійних випромінювань.

Електричний вектор зазначених випромінювань змінюється посинусоидальному закону і водночас робить праве чи ліве обертання навколо осі, яка відповідає напрямом руху хвиль. Ці випромінювання загалом є поляризованими, як і раніше, що деякі дослідах проявляються як поляризовані із широкого кола і еліпсу. Такі хвилі, мало можуть взаємодіяти з електронами атомів. Це з тим, що електричний вектор, обертаючись, іншого протягомполупериода хвилі у площині руху зовнішнього електрона атома чи молекули речовини, як у з лінійними хвилями. Тому електрон атома чи молекули не отримує імпульсу, аелектромагнитная хвиляпрохододит через речовина без зміни енергії.

>Излучения з обертовими електричним і магнітним векторами у літературі називають торсіонними випромінюваннями. До них відносять також поляризовані із широкого кола і еліпсу випромінювання, отримані шляхом накладення когерентних лінійних випромінювань. Під одним назвою об'єднані випромінювання, мають зовсім різні фізичні властивості. Ми ж пропонуємоциклотронние ісинхротронние випромінювання, і навіть подовжні випромінювання Зеємана в міліметровому ісантиметровом діапазонах називати не торсіонними, а біологічно активними випромінюваннями.Торсионние випромінювання вищих енергій, очевидно, взаємодіє зі полярними молекулами газів і елементарними частинками. У цю схему добре вписуються нейтрино, мають нульову масу спокою і які мають великий проникаючої здатністю.

У літературі деякі авториторсионним випромінюванням надаютьсверхестественние властивості, інші все заперечують. Істина, очевидно, як відомо, перебуває посередині.

Біологічно активні випромінювання земного походження.

Гіпотеза 2

До біологічно активним випромінюванням, з погляду, слід віднести подовжні випромінювання обертових полярних молекул газів повітря на магнітнихмикрополях атмосфери. Особливо це теж стосується молекул води та їх асоціацій –димеров ітримеров (двох і, трьох молекул води).

Магнітні мікрополючи виникають під час обертання іонів повітря на вихровихмикроячейках. Неодмінними умовами виникнення магнітнихмикроячеек є:

1. наявність турбулентності у атмосфері;

2. переважання вмикроячейке іонів якого або з зарядів.

У процесі хаотичного руху молекули газів повітря, зокрема і вище полярні молекули, зіштовхуючись, отримують обертальний імпульс. У магнітному полімикроячеек які працюють полярні молекули випромінюють електромагнітні хвилі. Уздовж магнітних лініймикроячеек випромінюються хвилі, які мають електричний вектор змінюється посинусоидальному закону і водночас робить праве чи ліве обертання. По фізичним характеристикам ці випромінювання ідентичні повздовжньому випромінюванню Зеємана і ми припускаємо, мають біологічні активні властивості.

>Вращающиеся полярні молекули повітря та його асоціації випромінюють електромагнітні хвилі й у магнітному полі Землі, але енергія цих лікувань, у зв'язку з слабкістю магнітного поля, невеличка. Проте це джерело випромінювання, з погляду, слід також враховувати.

Механізм впливу біологічно активних випромінювань на біологічні і пояснюються деякі хімічні об'єкти.

Гіпотеза 3

Перелічені джерела різняться шириною спектрів і енергією випромінювань. Ступінь впливу біологічно активних випромінювань на біологічні об'єкти, очевидно, залежить від своїх інтенсивності і. Це може бути шляхом математичного аналізу процесу взаємодії випромінювання з фрагментами біологічних об'єктів і проведення лабораторних досліджень. Проте якісний аналіз впливу біологічно активних випромінювань на біологічні об'єкти можна навести з загальновідомих законів фізики та хімії.

Ми вважаємо, що біологічні активні випромінювання взаємодіють із молекулярнимидиполями, їх асоціаціями ідипольними фрагментами макромолекул, мають свободу обертального руху на площині, перпендикулярної напрямку руху цього випромінювання.

При взаємодії енергія електричного поля випромінювання витрачається зміна орієнтаціїдиполя,тоесть зміну його конформації. Це стосується радикалів (>метильних груп) де з атомів водню замінили метали, радикали й інші хімічні групи, наприклад, ВІН,NО. У цьому радикала центр мас зміщений щодо центру зарядів. І тут обертове електричне полі випромінювання також взаємодіє зі радикалом, навіть якщо він єдиполем.Дипольние фрагменти, і навіть радикали зі усунутими центрами мас щодо центрів зарядів входять до складу нуклеїнових кислот, білків та інших біологічних об'єктів.

Як приклад розглянемо вплив біологічно активних випромінювань на радикали та інші фрагменти найпростішого білка:

Показані у формулі білка радикали R, R1, R11, R111 мають свободу обертального руху на площині, перпендикулярній вектору швидкості електромагнітної хвилі. Під впливом обертового поля випромінювання у радикала R1, змінюється конформація. Під впливом зміненого електростатичного поля радикала R1 змінюється конформація у поруч розташованого радикала R11. Таким шляхом інформація про зміненій конформації в однієї радикала передається від радикала до радикалу у всій довжині макромолекули білка. Для зміни конформації радикалів досить малий енергії. Тому конформація радикалів може змінюватися як під впливом випромінювання, а й у результаті механічного, хімічного і теплового впливу. Бєлки людини мають спіральну форму, але інформація про зміненій конформації радикала передається як і у лінійної молекули білка.

Вочевидь це основний механізму передачі інформації з нервових волокнах в аналітичний центр (мозок) живих організмів.Изменившаяся під впливом випромінювання конформація радикала передається на відповідні ділянки мозку та сприймається як больових та інших відчуттів. Так само шляхом по нервових волокнах з відповідних центрів мозку передається управляюча інформація у серці та інших органів. Порушення управляючих сигналів може статися внаслідок хаотичного зміни конформації радикалів молекул білка під впливом біологічно активних випромінювань. І тут сигнали від радикалів накладаються управляючий сигнал. Спотворення управляючого сигналу тягне у себе порушення ритму роботи різних органів прокуратури та, передусім, серця й мозку. Це призводить загострення серцево-судинних, психічних, неврологічних та інших захворювань.

Біологічно активні випромінювання впливають ще й на швидкість реакцій деяких хімічнихвещест. Італійський хімікД.Пикарди з 1951 по 1972 рр. щодня ставив і той ж експеримент – вимірював швидкість осадження колоїдного розчину хлориду вісмуту залежно від екранізування та інших умов

[6]. Спостереження проводилися з одному й тому ж методиці у різних куточках земної кулі. Було виявлено, що швидкість реакції збільшується, якщо пробірки закрити тонким металевим екраном. Швидкість реакції безекранировки від сезону і широти місця, була різною у Південному та Північному півкулях і навіть у різні роки. Д.Пикарди дійшов висновку, що у швидкість хімічних реакцій діють електромагнітні хвилі певної довжини, але з схожі на відомі випромінювання.

З нашою погляду це явище пов'язана з тим, що у полярні молекули колоїдного розчину хлориду вісмуту діють біологічні активні випромінювання. У цьому полярні молекули отримують додатковий обертальний імпульс. Енергія обертального руху молекул перешкоджає чи гальмує освіту асоціацій молекул та його осадження. Металевий екран перешкоджає проходженню електромагнітних хвиль. І тут молекули колоїдного розчину хлориду вісмуту, маючи порівняно не велику енергію обертального руху, енергійніше утворюють асоціації молекул, які випадають в осад.

Механізм впливу біологічно активних випромінювань на видозміну клітин живих організмів.


Гіпотеза 4

Російський ученийА.Л.Чижевский на статистичному матеріалі переконливо довів, більшість спалахів епідемійинфекци-онних захворювань збігаються з активізацією процесів на Сонце [1].

У цьому він поставив питання:

1. Не збільшується у відомі епохи життєдіяльність мікроорганізмів?

2. Не зменшується у самі епохи під впливом тієї ж при-

чин опірболезнетворному початку?

3. Не відбуваються ці дві явища одночасно?

Частково ці запитання відповів бактеріологС.Т.Вельховер.

На матеріалі понад 85 000 аналізів він довів, що посилений зростаннякоринебактерий (>дифтероидов) збігаються з підвищеннямактив-ности Сонця [6]. Проте механізм впливу активності Сонця на життєдіяльність мікроорганізмів невідомий.

Для пояснення цього явища ми висунули гіпотезу, всо-ответствии з якою біологічні активні випромінювання впливають на радикали, амінокислоти,карбоксильние групи (ООН) та інші фрагменти білків, у тому числі складаються клітини мікроорганізмів. Кожному фрагмента, має свободу обертального руху, залежно з йогодипольного моменту, є і інших особливостей, відповідає певний діапазон резонансних частот біологічно активних випромінювань. Під впливом випромінювань у процесі синтезу білків змінюється їх форма, довжина і хімічний склад. Наслідком є видозміну білків, у тому числі складаються клітини мікроорганізмів. У цьому відбувається мутація нешкідливих мікробів і вірусів, через край які у живих організмах. Серед численних мутантів можуть бути життєздатні бактерії і віруси які виділяють у процесі життєдіяльності токсичні речовини, шкідливі для живих організмів. Надалі розмноження і розповсюдження цих мікроорганізмів відбувається звичайним шляхом. Це пояснює швидке і глобальне поширення хвороботворних вірусів у періоди максимальної активності Сонця, а деяких вірусів і мікробів – за певних типах погоди.

Якщо вірус СНІД перестав бути штучно створеним біологічним об'єктом, то, очевидно цей вірус в неактивною формі постійно був у організмі окремих осіб або тварин і передавався у спадок, не викликаючи захворювань. Можливо під впливом біологічно активного випромінювання певної частоти сталося видозміну нешкідливого вірусу у його активну форму.

Вочевидь біологічні активні випромінювання можна використовувати й для боротьби з хвороботворними вірусами і бактеріями. Під впливом випромінювань у процесі синтезу білків відбувається їх мутація.Подбором певних частот випромінювань можна домогтися спрямованої мутації вірусів у неактивні форми. Вочевидь це може статися як штучним, а й природним шляхом. Тому нам здається, що протягом існування людства активну форму вірусу могла виникати і припиняти існування багаторазово.Затухание епідемій СНІД могло відбуватися у результаті вимирання носіїв цього, але його видозміни в неактивні форми під впливом певних біологічно активних випромінювань .

Біологічно активні випромінювання впливають ще й на білки людини, видозмінюючи їх. Зазвичай мутанти синтезованих білків придушуютьсяимунной системою, виробленої уже багато століть. Але у збільшенні інтенсивності біологічно активних випромінювань, що з підвищенням активності Сонця та інші чинниками ( наприклад, з погодними умовами) імунна система людини не впорався зі своїм завданням. До того ж випромінювання діє імунну систему як і інші системи життєдіяльності людини, ослаблюючи її. Тому з активізацією процесів на Сонце збільшується ймовірність утворення і безперешкодного синтезу видозмінених білків, у тому числі ростуть ракових клітин.

>Заземленние металеві екрани, як нам здається, може бути надійної захистом біологічних об'єктів, зокрема й узагалі людини, від шкідливого впливу біологічно активних випромінювань у періоди посилення їх інтенсивності.

Біологічна полі людину.

Гіпотеза 5

Передбачається, що у природі є ще одне джерело біологічно активних випромінювань – це випромінювання живих організмів. Фрагменти макромолекул, які поглинають біологічні активні випромінювання, за певних умов можуть також випромінювати. Через війну механічного, хімічного чи термічного впливів змінюється конформація фрагментів макромолекул. У цьому змінюється напруженість і повертається вектор електричного поля. Ми вважаємо, що заодно відбувається випромінювання два види:

1. лінійне випромінювання у площині обертання фрагмента;

2. біологічно активне випромінювання вздовж лінії, перпендикулярної площині обертання фрагмента.

У другий випадок електричний вектор випромінювання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація