Реферати українською » Медицина, здоровье » Псіхічні розладі у зв'язку Із серцево-судинна захворюваннямі


Реферат Псіхічні розладі у зв'язку Із серцево-судинна захворюваннямі

>Психічнірозлади у зв'язку зсерцево-судиннимизахворюваннями

>Психічнірозлади приішемічнійхворобісерця (>ІХС) йінфарктіміокарда

>Психічнірозлади -одне зчастихускладненьІХС іінфарктуміокарда. Приостанньому смердотізустрічаються более ніж уполовинівипадків,інодівиступаючи наперший план у йогоклінічнійкартиніпоряд ізосновними симптомамисерцево-судинногозахворювання.Болючий синдромспостерігається не лише приІХС, але й і приприкордоннійнервово-психічнійпатології. На думкуЮ.М.Губачєва,лише вполовини всіххворих, щонаправляють утерапевтичневідділення з приводуІХС,цейдіагнозпідтверджується; віншихвипадках мовайде проневрози ідепресії.Диференціальнийдіагноз і,отже,вибіртерапіїбуваєскладний.

>Патогенезпсихічнихрозладів приІХС іінфарктіміокардамає триосновнихкомпоненти:соматичний,загальне-мозковий йпсихологічний.Соматичний компонентмістить усобіпатологіювнутрішніхорганів,зв'язанунасамперед ізявищамизагального атеросклерозусудин йпровідну допорушенняобміннихпроцесів ворганізмі,включаючицентральнунервову систему.Загальне-мозковий компонентмістить усобіпорушеннямозковогокровообігу, щовиникають у зв'язку ізпатологієюсерцевоїдіяльності ірефлекторноюзміною тонусусудин головногомозку.Тривалі іінтенсивніангіоспазми частозакінчуютьсяорганічнимизмінамистінокартерій увиглядінекробіозугладкоїмускулатури,надривівінтими,еластичних мембран зкрововиливами. Приатеросклерозі спазмсупроводжуєтьсявидавлюваннямзістінкисудинхолестеринестерів уїхнійпросвіт, щосприяєрозвиткутромбозусудин. У всіххворих, щовмерли відінфарктуміокарда,виявляютьсяорганічнізміни всудинах і упаренхімі головногомозку, щоскладаються в картинугипоксичноїенцефалопатії.Стійкізміни впірамідній іекстрапірамідної системахвиявляютьсятакож при частовиникаючих йважкихасистоліях (синдромАдамса-Стокса-Морганьі); причиною їхнього служитигіпоксіямозку.

>Психологічний чинникмає наувазіреакціюособистостіхворого настраждання, насерцевийболючий синдром зтривожнимочікуваннямнесприятливогокінцяхвороби.Вінзалежить відособливостейособистості, від знаньхворого про своюхворобу іможливіїїнаслідки, щоутворить разом з симптомамиорганічнихпоразок «>внутрішню картинухвороби».

>Більшу роль упоходженніпсихічнихрозладівграютьдодатковіфактори,зокремавік. Уосіб старші 60-ти роківпсихічнірозладизустрічаютьсямайже у два разичастіше, ніж у понад молодомувіці. Приповторнихінфарктахміокарда смердотіспостерігаються в 2,5 разичастіше, ніж припершомуінфаркті. З великоючастотоюпсихічніпорушеннявиникають ухворих, щостраждаютьодночасногіпертонічноюхворобою,церебральним атеросклерозом.

>Психічнірозлади приІХС іінфарктіміокарда порізномупроявляються нарізнихетапахзахворювання. УхворихІХС знападамистенокардіїспостерігаєтьсяастенія ізпідвищеноюстомлюваністю,дратівливістю,коливаннями настрою. На цьомутлінерідковиникаютьнав'язливі думи прохвороби ітривожніпобоювання,пов'язані ізочікуваннямчерговогостенокардичного нападу.Спробихворихвідволіктися віднав'язливих думоквідігнати їхньогомаютьлишетимчасовийуспіх,можливітакожіпохондричні ідеїнадцінного характеру, при якіхворіперебільшують вагинаявногозахворювання,упевнені сам інамагаютьсяпереконатинавколишніх у йогоневиліковності, ізнедовіроюставляться дозусильлікарястворити у якихоптимістичне ставлення дохвороби.Воницілкомпідкоряютьсвійспосіб життя твердому режимууникаютьбудь-якихфізичнихнавантажень, бездостатніхпідставрізкообмежують своютрудовуактивність,домагаютьсяконсультацій усі новихфахівців,звертаються дознахарів, «>екстрасенсам»,наполягають напроведеннідодатковихдосліджень,результати якінезміннорозглядають яксвідченнянаростаючої вагихвороби.Іпохондричніявищабувають особливовираженими істійкими принаявності церебрального атеросклерозу ізхарактерним дляньогоорганічнимзниженнямособистості.

Упродромальномуперіодіінфарктуміокардавиникаютьпсихічнірозлади, щосвідчать пронаростанняішемії головногомозку.Протягомдекількохднівхворівипробовуютьвідчуттянеясної, «>затуманеної» голови, всенавколишнєсприймаєтьсянечітко,розуміється зпрацею,неможливозосередитися нарозумовійдіяльності.Одночаснонаростаєтривожнепередчуттянаростаючоїнебезпеки, туга, а окремихвипадкахнеобґрунтованепідвищення настрою (>ейфорія) ізруховимзанепокоєнням йметушливістю.Цісимптоми,поряд зсоматичнимиознакамиінфаркту, щонасувається,міокардапотрібновраховувати ізметоюсвоєчасноговживанняпрофілактичнихзаходів.

Угостромуперіодіінфарктуміокардахарактерневиникненняболісного страху смерти.Його не можнарозглядати якприроднуреакцію набіль йзагрозливийжиттюважкийсоматичний стан. Страхрівноюміроювиникає по людях запеклосміливих йбоязких, приважкомуболючомусиндромі і привідсутностісимптомівважкогофізичного стану.Нарешті,чимважчепоразкам'язасерця, тім понадймовірністьвиникненнязамість страху і тугіпротилежного за знакомемоційного стану -ейфорії. Приостанньоїхворі неможутьосмислити ваги свого стану,ігноруютьвказівкилікаря,намагаютьсявстати пропостелі, багатоговорять,відмовляються від прийомумедикаментів,заявляючи, що смердотіздорові.

>Загальним для всіхстанів угострійстадіїважкогоінфарктуміокарда ізвираженимипорушеннямикровообігуєоглушеннясвідомості.Вонопроявляється увиглядітруднощіврозуміннязміступодій, щовідбуваються,зниженнярозумовоїактивності,відчуженості віднавколишні. Усіцедозволяєвважати, щопсихічнізміни вгострійстадіїінфарктуміокардаявляють собою не скількиприроднуреакцію наважкийсоматичний стан, стільки результат грубогопорушеннямозковоїдіяльностівнаслідокрозладів іішемії головногомозку.Підтвердженням фактузмінисвідомостієчастковаамнезія пережитого, щовиявляється ухворих послевиходу ізважкого стану. У цьомуперіоді наперший планзвичайновиступаєастенія зтривогою,зниженням настрою ібезсонням.Можутьтакожнаступатигостріпсихози ізпорушеннямсвідомості на кшталтделірії. Часто смердотіспостерігаються восіб, у якіраніше бувчерепно-мозкову травму,іншіорганічнізахворювання головногомозку і котрівживають алкоголь. Унічний годину вонипідсилюєтьсятривога,з'являються страх, щолякаютьзоровігалюцинації.

>Психомоторнепорушеннязвичайноневелике іобмежуєтьсязанепокоєнням умежахпостелі.

Упідостромуперіодіінфарктуміокарда, щотриває 1-1,5 міс.,переважаєастенія із великоюстомлюваністю іколиваннями настрою.Хворістаютьдратівливими,примхливими,слізливими, їхньоготурбуютьрозмовинавколишніх, шум транспорту,яскравесвітло. Навідміну відгострогоперіодухвороби, приякомупсихічніпорушеннявизначалися в основномупатологієюмозковогокровообігу, уперіодіреконвалесценціїособливогозначеннянабуваютьособистісніпереживання, щовідбиваютьособливості характерухворих.

Людицілеспрямованих, з широким коломсоціальнихінтересівшвидкими темпамийдевідновленняпсихічногоздоров'я.Навпроти, люди зтривожно-недовірливимирисами характеру, ізобмеженим коломінтересів,егоїстичних, із установками наодержанняінвалідностієпідвищенасхильність доіпохондричногорозвиткуособистості.

>Всіїхніінтересизосереджують нахворобі,навітьнезначнінеприємнівідчуття вобластісерцясупроводжуються страхом,хворіпред'являютьбезлічрізноманітнихскарг напоганийсоматичний стан,намагаютьсяпідкреслити вагисвоєїхвороби інеохочепомічають у собіознакипоступовогополіпшення свогофізичного статусу.

Уосіб ізхудожнімивластивостями характеру легковиникаютьістеричнісимптоми.

>Лікуванняпсихічнихпорушень приІХС практично невідрізняється відлікуваннябагатьохіншихсоматогеннообумовленихпсихічнихзахворювань. Прируховомузанепокоєнні,вираженійтривозі і припсихомоторномупорушенні вгострійстадіїінфарктуміокардапризначаютьсяседативнізасоби,серед якінайбільшбезпечний іефективнимєседуксен (реланіум);вінуводиться увиглядірозчину всполученні ізіншиминеобхіднимилікарськими препаратами вдозі 20-40 мг.Призначеннянейролептиків припорушенніхворихнебажано,оскількипрепаратицієїгрупиможутьвикликатизниженняартеріальноготиску, атакожсприяютьрозвиткунабряку головногомозку (>виключеннястановитьгалоперидол,помірнідозиякоговикликаютьседативнийефект, але й неприводять дозначнихгемодинамічнихпорушенням). Прибезсонніпризначають нанічін'єкцію 1-2 мовляврозчинуседуксена чиусерединурадедорм (>нитразепам), димедрол, корвалол. При запекломубезсонніприпустиметакожпризначенняснотворнихбарбітурового ряду (>барбаміл,етаминал-натрій).

>Надалі вміруполіпшення стану, але й приастенічних симптоми, щозберігаються вкартинізахворювання,нав'язливих страхи,іпохондріїзастосовуютьтранквілізатори,серед якімаютьперевагипрепарати, що невикликаютьзначнихпобічнихефектів,такі якмебикар,мепробамат,рудотель. Увипадкувиникненнядепресивнихзрушень настроюпризначаєтьсяеглонил, щоволодієпоряд зседативнимтакож іантидепресивнимефектом, атакожцефедрин,лудиомил ііншілегеніантидепресивнізасоби. Пристійких йвираженихастенічнихявищахпозитивнийефектдаєзастосуванняноотропнихпрепаратів (>пирацетам,пантогам,аминалон).

Увідбудовномуперіодіпотрібноуникатипостійного ітривалогопризначенняпсихотропнихпрепаратів, бохворі легкозвикають перед тим й неможуть без нихобходитися,випробовуютьтривогу інепевність,якщо вкишені у яких не лежати таблетки.Рекомендується як можнаранішепереходити від курсовоголікуванняпсихотропнимизасобами доїхнього нерегулярногозастосування вмірупотреби, коли самхворийвідчуваєпосиленнятривоги чизаздалегідьпочуває, що незможезаснути бездопомогиснотворнихзасобів.Більшістьхворихохочеприймаютьвисловленулікарем думка про ті, щопостійне ітривалевживанняактивнихлікарськихпрепаратів непринесеїмкористь, й легкозасвоюють методикузастосуванняседативнихлікарськихзасобів по «>потребі».Бажанотакожзаохотити іпідтриматизастосуванняхворимиседативнихпрепаратіврослинногопоходження, таких якнастійпустинника,валеріани,півонії іін., атакожусіляких «>домашніх»засобів типугарячого молока із медом, настоюлистівм'яти,смородини іін., котрі тім понаддопомагають,чим понадхворісхильнівірити вїхнійцілющийефект.

Увідбудовномуперіодівеликезначеннямає правильнопобудованапсихотерапія, проведенаіндивідуально чи вгрупі вкомплексі ізіншимиреабілітаційними заходами.

>Психічнірозлади придисциркуляторноїенцефалопатії

Уцюгрупувходятьпсихічнірозладиорганічного типу, щовиникають у зв'язку ізгіпертонічноюхворобою, атеросклерозомсудин ііншихсудиннихзахворювань.Характерними їмєповільнопрогресуючізміни в головномумозку, котріутворять картинудисциркуляторноїенцефалопатії.

>Судиннізахворюванняставляться до числанайпоширенішиххвороблюдини.Залежно відетіологіїрозрізняютьгіпертонічну,атеросклеротичну,ревматичну,сифілітичну ііншуформидисциркуляторноїенцефалопатії,причому Першідві посвоїйпоширеностізначнопереважають. Алівираженіпсихічніпорушення, щовимагаютьучасті вобстеженні ілікуванніхворихлікаря-психіатра, в такому разівиникають незавжди. Встановлено, що 80-90 % із нихставляться до числаприкордонних.Великеклінічнезначеннямає тієї факт, що навідміну відневрозів ііншихприкордоннихзахворюваньпсихічніпорушення присудиннихзахворюваннях, як правило,супроводжуютьсяорганічнимзниженнямособистості,обмеженняміндивідуальнихтворчихздатностей йпрацездатностіхворих.Вираженеслабоумстворозвиваєтьсялише в 3-16 %випадків,причому в чоловіків в 2-3 разичастіше, ніж ужінок.Лише врідкихвипадкахвиникаютьсудинніпсихози.

>Психічніпорушення присудиннихзахворюванняхбезпосередньопов'язані ізпатологієюмозковогокровообігу. Упочатковихстадіяхзахворювання, особливо пригіпертонічнійхворобі,маємісцепідвищення тонусумозковихсудин.Поступово встінкахсудинрозвиваютьсяструктурнізміни:плазматичнепросочування,гиалиноз, атеросклероз. Прирозвиткуостаннього внервовихклітках головногомозкуспостерігаєтьсянабрякання.ХроматолізсубстанціїНиссля,навколоураженихділяноквідбуваєтьсягіпертрофія,спостерігаютьсякрововиливи.Змінисудинноїстінки інервовихелементів головногомозкумаютьмісце і приінших формахсудиннихзахворювань.Важкимускладненнямєішемічний,мозковийінсульт.

Задопомогоюенцефалографії присудиннихзахворюванняхвиявляєтьсяпідвищення тонусумозковихсудин,утруднення венозноговідтоку,зниженнякровонаповнення головногомозку й йогоміжпівкульнаасиметрія.Змінафункціонального станумозкупроявляєтьсяпорушенням йогобіоелектричноїактивності,появою наЕЕГчастихколивань,гострих йповільниххвиль.Наслідкомпорушеннякровообігу головногомозкує йогогіпоксія.

>Необхідновідзначити, щобіохімічнізміни в головномумозку присудиннихзахворюваннях, щопротікають зпсихічнимирозладами і без них,помітно нерозрізняються.Немаєтакож прямогопаралелізму увиразностіневрологічних йпсихопатологічнихсимптомів. Цезмушуєприпускати, що вмеханізмахрозвиткупсихічнихпорушенькрімпатологіїмозковогокровообігувідіграють рольдодатковіфактори, у томучисліспадкоємнасхильність,травми,алкоголізм йпсихогенії.

Упереважнійбільшостівипадківпсихічніпорушення, як було бвідзначеновище,проявляютьсянепсихотичними формами, щонагадують картинуневрозів.Хворіскаржаться наголовніболі, щолокалізуютьсяпереважно вобластіпотилиці,очнихяблук чи влобово-скроневійобласті, шум увухах,запаморочення,оніміння пензлів рук,кінчикамови,відчуттяповзаннямурашок (>парестезії).Характернепорушеннянічного сну іпильнування, щопроявляєтьсясонливістю вденний годину йбезсоннямуночі.Відзначаютьсятривога ідратівливість зпідвищеноюуразливістю іслізливістю.Настрійнестійке ізперевагоюдепресивнихреакцій. Застенієюбуваєзв'язанезниженнярозумової іфізичноїпрацездатності, щопроявляєтьсяпідвищеноюстомлюваністю,неуважністюуваги,відчуттям «>затуманеної голови»,загальної стоми ірозбитості.Знижуєтьсяпам'ять,хворізазнаютьтруднощів призапам'ятовуванніімен, сюжетупрочитаної книжки,номерівтелефонів,хоча невеликапідказкавідразудопомагаєїмвідтворитинеобхіднуінформацію, чизабуте за годинусамеспливає впам'яті.Подібнепорушенняпам'ятісвідчить проослабленнявольовихпроцесів, що лежати воснові активногопошукуінформації ідовільногозгадування. Уранніхстадіяхгіпертонічноїхвороби усіціявищанестабільні,підсилюються припідвищенні чирізкомузниженніранішевисокогокров'яноготиску іпослабляються при йогостабілізації напоміркованопідвищеномурівні. Привираженихсклеротичнихявищах смердотістають понадстійкими інеоборотними.

>Психічнірозлади

>Інша групасимптомівявляє собоюреакціюособистостіхворих назміни, щосталися у зв'язку зхворобою, ворганізмі йявляють собоюїївнутрішню картину. До нихставлятьсяіпохондричнірозлади.Хворі неможутьвідв'язатися відтривожнихпобоюваньвідносно свогоздоров'я, уїхнійуявімимоволівиникаютьподання про «спазмсудин» й йогонаслідках, про котрі смердотізнаютьзіслівмедичнихпрацівників,іншиххворих чи зпрочитаноїпопулярноїлітератури.Кожненеприємневідчуття вголові смердотісхильнізв'язувати із «спазмом» йсприймають його як сигналнебезпеки.Випливаючисвоєму здоровомуміркуванню,радамлікаря іродичів,хворінамагаютьсяпозбутися віднав'язливих думок,відволіктися від них, але й цоговдаєтьсядомогтисялише одну годину, после чого думка пронебезпеку, що загрожувати,виникаєзнову.

як бі ненамагалисяхворівідскіпатися відтривожних думок йподань прохворобі,повноюмірою критичного ставлення досвоїхіпохондричнихпереживань в нихбуває, аіноді воно тадосконаловідсутній. У цьомувипадку думи проважкийперебігхвороби,несприятливомуїїрезультатізаволодіваютьхворими,стаютьнадцінними.Зустрічаютьсятакожістеричнісимптоми увиглядінадмірноемоційногореагування нахворобу,підвищеноїсугестивності,уразливості,примхливості,прагненнязалучати до собіуваганавколишньоюдемонстрацією «ваги» свого стану.

>Невротичнісимптомитіснопереплітаються з симптомамибільш-меншвираженогоорганічногозниженняособистості, що і служитинайбільшвагомоюдиференційно-діагностичноюознакою, щовідрізняє їхні відневрозів.Спостерігаєтьсяпогіршення всіхпсихічнихфункцій,здебільшогопомірковановиражене.Поряд ізослабленнямпам'ятіз'являютьсятруднощіперемиканняуваги із одного предмета наіншій,одночасногоздійсненнядекількохрозумовихоперацій чидій.Сповільнюється процесмислення, мовастає понаддокладної, уній частоповторюються безнестатку тих самобороти.Мімікастає понадодноманітної,рухи і ходувтрачаютьколишнюжвавість іенергію.Саміхворівідчуваютьзниженнясвоїхінтелектуальнихможливостей і «>перестраховуються»: покільки разперевіряють, чивиконані усінамічені справ,ретельнозаписують, щоїмпотрібнозробити внайближчідні, щокупити вмагазині.Цей симптом здобувши упсихіатрії образнаназва «симптомузаписної книжки».

>Відзначаєтьсяшаржуваннявластивимхворим рис характеру.Підсилюютьсяриситривожності,непевності всобі,хворінадмірнопобоюються, чи нетрапилосяякесьнещастя зблизькими, як бі неограбували квартиру, не «>обмовили» працівники нароботі.Ранішенаполегливі іенергійністаютьупертими,метушливими,настирливими, арозважливі іакуратні -скупими. Люди ізхудожнімирисами характерузагострюютьсярисиістеричногоповодження.

>Судинніпсихози

>Психози присудиннихзахворюванняхбуваютьгострими і ззатяжним,хронічнимплином.Гостріпсихозичастішеспостерігаються пригіпертонічнійхворобі ізбігаються за годиною ізрізкимпідвищеннямартеріальноготиску (>гіпертонічним кризом).Вонизвичайновиникають унічний годину,тривалість їхні неперевищуєдекількох часів чиднів.Клінічнаїхня картинахарактеризуєтьсяпорушеннямсвідомості уформіделириозного чионейроїдного синдрому.Раптовоз'являютьсябезсоння,тривога,непереборний страх,слідом заякимивиникаютьстрахаючігалюцинації -прості чи увиглядіфантастичних сцен,несистематизованімаячні ідеїпереслідування,психомоторнепорушення.Хворі неорієнтуються внавколишнімоточенні і учасі,розгублені,настрій вони, як правило,знижено.

>Рідшегострийгіпертонічний психоззатягується додекількохтижнів. Уцихвипадкахпорушеннясвідомості ухворихбуває інакшимвираженим,спостерігаєтьсялише вокреміперіоди години чинавітьмайжеповністювідсутній. Наперший планвиступаютьтривога, страх,супроводжуванийрізноманітнимияскраво-почуттєвимигалюциногеннимипереживаннями:хворі увідділеннілікарні -цепереслідувачі, увираженніїхніхобличбачитьсясхованапогроза, завікномчуютьсялементикатованихдітей.Перебігхвороби вцихвипадкахбуваєхвилеподібним, ізперіодичнимослабленням йзагостреннямпсихопатологічнихсимптомів. Позавершенні нападузахворюванняхворіамнезируютьокреміепізоди, щопідтверджує фактепізодичногопорушеннясвідомості.Важливоюдиференційно-діагностичноюознакоюгіпертонічного психозуєзбіг учасі йогозагострень зпідвищеннямартеріальноготиску.Лікуванняхворихаминазином, щороблятьседативні дії, усполученні ізгіпотензивнимефектомдозволяєкупірувати психоз, що служитиодночасно ідодатковоюдиференційно-діагностичноюознакою.

Удеякихвипадках ухворихгіпертонічноюхворобою іцеребральним атеросклерозомможутьспостерігатисякороткочаснісутінковістанисвідомості, щовідбивають фактгіпоксії головногомозку приспазмімозковихсудин.Поводженняхворихраптовостаєбезглуздим йсвідчить прозмінусприйняття ниминавколишньогооточення.Реальніподії чи недосягаютьсвідомостіхворого, чиусвідомлюються нимилишечастково, фрагментарно. Так,перебуваючи втерапевтичномувідділеннілікарні,хворийраптомстаєрозгубленим,метушливим, недовідаєтьсялікаря і нереагує на йогоприсутність,підходить доіншимхворим упалаті, приспробіукласти його впостіль лагодитиопір. Усіцевінпроробляємовчачи, нереагуючи назвертання доньогонавколишніх.Такий стантриває віддекількоххвилин додекількох часів, й после йогозавершенняхворийнічого непам'ятає про своїпереживання іповодження вперіодпорушеноїсвідомості.Подібністаниможутьвиникати повторно.

З числазатяжнихпсихозівнайчастішезустрічаєтьсясудиннадепресія.Зниження настрою іруховоїактивності принійсполучається ізпохмуроюдратівливістю,буркотливістю.Домінують думи провласнунепотрібність, пробезцільністьіснування,спрямовані насвоїхблизьких йдорослихдітей: «>Нікому я - непотрібна... Усю батьківщину замучила...».Захворюванняпротікаєпротягомбагатьохмісяців йлишепоступово, подвпливомлікування,депресіяпослабляється,хворістаютьактивніше,удомаберуть доля впобутовихсправах,спілкуються із родичами. Однакнастрій вонизалишаєтьсянестійким, подвпливомдрібних,незначнихнеприємностей йконфліктів воно тазновузнижується,хворістаютьтривожними,метушливими,слізливими.Серйознимускладненнямсудинноїдепресіїєсамогубство. У окремихвипадках натлідепресіїрозвиваєтьсявербальнийгаллюциноз, кісточка вцихвипадкахприймаєхронічнийплин.

>Найважчоюхронічноюформоюсудиннихпсихозівєдеменція.Першіознакислабоумства, щорозвивається,звичайноз'являються последругого-третьогогіпертонічного кризові (>мікроінсульту), щосупроводжуєтьсяминущиминеврологічними симптомами увиглядіпорушеннямови,нестійкогопарезукінцівок,порушеннякоординаціїрухів іін.Хворістаютьлегковажними,недооцінюють ваги свогозахворювання іневрологічнихсимптомів,називаючи їхні «>нісенітницею».Майбутнєпредставляєтьсяїм урожевомусвітлі, а усітруднощі,включаючизниженнярозумовоїактивності іпрацездатності,здаються легкопереборними. Аліголовнимпроявомпроцесу, щопочинається служитигрубепорушенняздатності критичнооцінюватисвоєповодження, будувати йоговідповідно дореальноїситуації. Так,раніше культурна івихована людинастаєнеохайною, увідділеннілікарні несоромитьсяз'являтися взагальномукоридорі внижнійбілизні, залазити учужі тумбочки, а й увідповідь назауваженнясміється, грубожартує.Вінперестаєдорожитидобримивідносинамизі членамисвоєї родини,зіспівробітниками,недбало переносити досвоїх обовязків, приходити і іде із роботи за годину, небачачи в цьомунічогоособливого. Унавколишніхстворюєтьсявраження, що їхзовсім та людина,який смердоті зналираніше.

Приважких й великихпоразках головногомозку врезультаті атеросклерозусудин чи послеперенесеногомозковогоінсультуможенаступити станглибокоїдеменції.Мисленняздобуває характерзаучених «>штампів»,причому та сама фраза чи тісамесудження стереотипноповторюютьсяхворими безусякогозмісту.Ейфорія іблагодушність легкапереміняютьсяреакціямигніву іподразнення.Розгальмовуютьсяпростіінстинктивніформиповодження,хворістаютьненажерливими,агресивними, смердоті неможуть собіобслуговувати,мають потребу впостійномунагляді.Всіціважкіпсихічнізмінибуваютьнеоборотними.

Привираженихневротичнихпорушеннях великогозначеннянабуваєтерапіяпсихотропними препаратами, особливотранквілізаторами. Уціломупринципи йогозалишаютьсятими ж, що і прилікуванніневрозів. Алі вартопам'ятати, щохворісудиннимизахворюваннями, особливо влітньому істаречомувіці, гіршепереносятьпсихотропніпрепарати, й у якихзначнозростає частотапобічнихдій іускладнень.

У легкихвипадкахефективнігруповатерапія ігіпнотерапія «угрупі» зтривалими сеансами потипі «сон -відпочинок».Сеансипроводятьсяспочатку через 2дні, а ще через 5-7-10днів.Хворим молодого ісередньоговіку ізрозвиненимінтелектом йтвердоюспрямованістю навідновленняпрацездатності іпсихічногоздоров'ярекомендуєтьсятакожаутогеннетренування.Післяобов'язковихвправ ізвикликаннямрозслабленості,відчуття ваги і тепла втілідається формуласамонавіяння: «Язовсімспокійний. Убудь-якійобстановціволодію собою. Яхолоднокровний,нічого неприймаюблизько досерця.Моєсерцеб'єтьсямогутньо,спокійно,ритмічно.Судинирозширені,приємне теплорозливається повсьомутілу».


>Література

1.Єникєєва Д.Д. Основипопулярноїпсихіатрії. - До., 1997.

2.Бухановський А.О.,КутявинЮ.О., Литвак М.Є.Загальнапсихопатологія. - До., 2003.

3. Коркіна М. У.,ЛакосинаН.Д., ЛичкоО.Є.Психіатрія:Підручник. - До., 1995.

4. Посібник із психіатрії. //Під ред.Г.В. Морозова. У2-х томах. - М., 1988.


Схожі реферати:

Навігація