Реферати українською » Медицина, здоровье » Психологічна допомога при ВІЛ-інфекції


Реферат Психологічна допомога при ВІЛ-інфекції

Страница 1 из 5 | Следующая страница
>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.ЗАХВОРЮВАННЯ НАСНІД ТАОСОБЛИВОСТІПЕРЕБІГУ

1.1Етіологіяхвороби

1.2Епідеміологія

1.3Патогенез таклінічні проявиВІЛ

1.4Лікування тапрофілактика

1.5 Характеристикастресового стану приВІЛ

>РОЗДІЛ 2.ПРОБЛЕМИ ТАПЕРСПЕКТИВИБОРОТЬБИ ЗХВОРИМИ НАСНІД

2.1СНІД –медико-соціальніпроблеми йперспективи

2.2 Порядокнаданнямедико-соціальноїдопомогиВІЛ-інфікованимдітям

2.3Роботаслужби "Телефондовіри"

2.4Консультування в зв'язку ізтестуванням наВІЛ

>РОЗДІЛ 3.ДОСЛІДЖЕННЯПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТАХВОРИХ НАСНІД

3.1Клінічніознакидепресивнихстанів

3.2Психологічнадопомога придепресіях тастресаххворимВІЛ-інфекції

3.3 Методика тарезультатидослідження

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ1


>ВСТУП

 

>Актуальність. У нашомусуспільстві, на шкода,існує рядсоціальних проблем,пов'язаних зВІЛ, йбільшість з нихвиникає через нестачуінформації провірус,дискримінаціюВІЛ-позитивних усуспільстві інедостатнійдержавнійпідтримці.

>Внаслідокдискримінації багато людей боятися пройтитестування наВІЛ чирозкритисвійВІЛ-статус, щозначнообмежує їхніможливостіотримативідповідне тасвоєчаснелікування.ВІЛ-позитивнимукраїнцям, котріповідомляють просвій статус, частовідмовляють унаданнімедичних тасоціальнихпослуг, особливо коли смердоті належати до групвисокогоризику, у томучисліспоживачівін’єкційнихнаркотиків,працівниківкомерційного сексу та чоловіків, щомають секс ізчоловіками.ЗначнакількістьВІЛ-позитивних людейстикається ізпорушенням прав напрацю,освіту,медичнудопомогу таконфіденційністьдіагнозу.

>Зараз в Україніфункціонуємережацентрівпрофілактики таборотьби ізВІЛ/СНІДом, але й їхньогонедостатньо,щобнадатипослуги усім,хто цогопотребує.Окрім того, смердотіздебільшогорозташовані вобласних центрах, й люди із невеликихнаселенихпунктів немаютьможливостіотриматиналежнудопомогу.Результатиопитування,проведеного учервні 2005 року,засвідчили, що 32%ВІЛ-позитивнихреспондентів було невідомо, чиВІЛ-інфекціярозвинулася вїхньомуорганізмінастільки, що смердотіпотребуютьантиретровірусноїтерапії,оскількиці люди й не малі доступу довідповіднихзакладів, де було б б проведеноналежнемедичнеобстеження.

>ГостроюпроблемоюзалишаєтьсянаданнядопомогиВІЛ-позитивнимдітям.Інфраструктуранаданнямедичнихпослугдітям, щоживуть ізВІЛ/СНІДом,єнедосконалою: немаєнаціонального центру длялікуваннядітей,істотнообмеженоможливості їхніранньоїдіагностики (до 18місяців); убільшостімедичнихустановвідсутнєсучаснеобладнання тапрепарати длялікуванняопортуністичнихзахворювань. У центрахСНІДу немає посадипедіатра, в годину якспостерігаютьсянепоодиноківипадки, колимедичніпрацівники вполіклініках, черезпозитивнийВІЛ-статусдитини,відмовляють унаданніїймедичноїдопомоги.

У Українібракуєнавчальнихпрогрампідвищенняобізнаності ізпитаньВІЛ/СНІДу, котрі бфінансувалися Державою.НедостатньовикористовуютьсятакіефективніметодипрофілактикипоширенняВІЛ яксоціальна реклама на радіо тателебаченні, атакожосвітніпрограми у школах.Більшістьіснуючихінформаційних таосвітніхкампаній ізпитаньВІЛ/СНІДупроводятьсята/абофінансуютьсяміжнароднимидонорськими таукраїнськиминедержавнимиорганізаціями.

>Такожнеобхіднодокластизусиль дляохоплення такихуразливих груп населення якув’язнені тачоловіки, щомають секс ізчоловіками. Люди, щоперебувають умісцяхпозбавленняволі,знають проВІЛ/СНІДнедостатньо: за результатамидослідження,проведеного у 2005році, лише 39% із них знали про ті, якпопередити передачуВІЛстатевим шляхом.Такожобмежено доступув’язнених долікуванняВІЛ; черезпоганісанітарно-гігієнічніумови тахарчування смердотіризикуютьзаразитисятуберкульозом таіншимиопортуністичнимизахворюваннями.

>Поінформованість тазнання проВІЛ/СНІД чоловіків, щомають секс ізчоловіками,такожневисокі, тоді якризикованаповедінка широкорозповсюджена.Під годинудослідження,проведеного у 7містах України,лише 53% чоловіків,вказали, що смердотікористувалися презервативом под годинуостанньогостатевого акту ізчоловіком.ВодночасбракуєпрогрампрофілактикиВІЛ,спрямованихсаме нацюцільовугрупу.

>Інфекційнезахворювання, щоспричиняєтьсявірусомімунногодефіцитулюдини (>ВІЛ) йпередаєтьсяпереважностатевим йпарентеральним (привнутрішньом'язевих тавнутрішньовеннихін'єкціях)шляхами.Основноюособливістюцієїінфекціїєзростаючепригніченняімунітету (>захисноїсистемиорганізмулюдини),чимвикликаєклінічновиражену форму - синдромнабутогоімунодефіциту (>СНІД,AIDS),якийпроявляєтьсялімфоаденопатією (збільшеннялімфатичнихвузлів),інтоксикацієюорганізму,нашаруваннямінфекційних йонкологічнихзахворювань тазакінчуєтьсясмертю.

1981-гороці урайоні Лос-Анджелеса (США),середмолодих чоловіківгомосексуалістів буливиявленіхворі ізрідкіснимзахворюванням -пневмонією, якоївикликаєPneumocysliscarini (>пневмоциста) йсаркомоюКапоші (>пухлинашкіри). яквідомо,пневмоцистнапневмоніязрідкатрапляється убудинкахпристарілих, але йперебігає внетяжкійформі. УЛос-Анджелесі,навпаки,запаленнялегень малозатяжний тяжкийперебіг йсмертельнінаслідки.СаркомаКапоші, яквідомо,єрідкісноюформою ракушкіри.Вонарозвиваєтьсяпереважно восібпохилоговіку увиглядівисипань напідошвах таіншихділянкахтіла,перебігаєтривалий годину йвідноснодоброякісно. Тут вонавражаламолодих чоловіків,ускладнювалась метастазами (>віддалені відпервинноговогнищаураженнябудь-якихорганівраковимпроцесом) йзакінчуваласьемеріпісно.

>Спеціальнідослідження показали, що ухворихсерйозностраждаєімунна система -рідкопослаблюєтьсяімунітет (>самеклітиннийімунітет). Злегкої рукижурналістівхворобу назвали синдромомнабутогоімунодефіциту, таканазваєневдалою,хоча бі потійпричині, що упереважноїбільшостізараженихспостерігаєтьсядовготривалевірусоносійство безознакураженняклітинімунноїсистеми. Сам синдромнабутогоімунодефіцитуналежить добагатопричиннихстанів, проможевикликатисьрізними чинниками, а чи нелишевірусомСНІДу. Дляпозначенняцієїпатології всечастішевживаютьтермін ">ВІЛ-інфекція" (>ВІЛ-вірусімунодефіцитулюдини).

Предметдослідження –психофізіологічніособливостіВІЛ-інфікованих тахворих наСНІД.

>Об`єктдослідження –психологічніпроблемиВІЛ-інфікованих тахворих наСНІД.

Метадослідженняполягаєвтому,щобохарактеризуватинаданняпсихологічноїдопомогиВІЛ-інфікованим тахворим наСНІД.

>Завдання роботи:

1)проаналізувати суть,поширення таперебігзахворювання наСНІД;

2)охарактеризуватиособливостінаданняпсихологічноїдопомогиВІЛ-інфікованим тахворим наСНІД;

3)проаналізуватиособливостідепресивнихстанівсередВІЛ-інфікованих тахворих наСНІД.


>РОЗДІЛ 1.ЗАХВОРЮВАННЯ НАСНІД ТАОСОБЛИВОСТІПЕРЕБІГУ

1.1Етіологіяхвороби

>Відкриттязбудникапов'язане іздослідженнями, що буливиконані вПастерівськомуінституті (>Франція) подкерівництвомпрофесора ЛюкаМонтаньє й вНаціональномуінституті раку (США)групою РобертаГаяло.

У зв'язку із тім, що зернятковражаєклітиниімунноїсистеми,шукаливіруси,спроможнівбиватилімфоцити.Наприкінці 1983 рокугрупоюЛ.Монтаньєзробленоповідомлення про ті, що здобутоновийвірус й доведено йогоетіологічну (>причинну) роль урозвиткуСНІДу.Мри цьомувикористовувалась методикапошукувірусуР.Галло. Черездекількамісяціваналогічнийвірус було бвідкрито й влабораторіїР.Галло.ОбохвченихвизнанопершовідкривачамивірусуСНІДу.

>Розрізняють дванеповні йймизбудника -вірусиімунодефіцитулюдини 1 й 2 (>ВІЛ-1 йВІЛ-2). першийрозповсюджений у всіхкраїнах світу,другийпереважно вЗахіднійАфриці, але й ужевиявляється врізнихкраїнахЄвропи і Америки.

>Існуєдекількагіпотез провиникненняновоїхвороби.

1.Спочатку ворожили, щовірусотримано вумовахлабораторії йпризначений був длябіологічноївійни. Алішляхизараженнядоситьскладні й наефект відтакоїзброїтреба було б бчекатидужедовго.

2.Більшвірогіднеприродневиникненнязахворювання. У 1985роцідослідники ізГарвардськогоуніверситетувиділили відафриканськихзеленихмавпвірус,який засвоєюбудовою йвластивостямиблизький доВІЛу.Буловстановлено, щовінпатогенний (>заразливий) дляазіатських макак йспричиняє вонихворобу, котранагадуєСНІД улюдини.Цейвірусзнайдено,також й умавп уприродних улоговинахцентральної Африки, дезосереджена великакількістьрадіоактивних руд.Самерадіоактивний тло намісцяхїївидобування легкомігвикликатипояву мутанта, що ставшизбудникомСНІДу.

УцентральнійАфрицівиявленонайбільшраннісерологічнідоказиВІЛ -інфекції люди йнайвищийрівеньзахворюваностісупротиіншихрегіонівпланети. Томуцентральнірайони Африкивважаютьсятієютериторією, де у70-ті роктарозпочаласьсучаснапандемія.

>Припускають, що із Африкивіруспотрапив ізмігрантами нао.Гаїті, азвідти - до США.Жителі цогоекзотичного острова череззлидні легкостають жертвамисексуальноїексплуатаціїбагатихгромадян США.Епідеміядоситьшвидкорозповсюдилась США, а далі -продовжилатріумфальнийпохідвірусу вінші країни й його поширеннятриває.

>ВІЛдужечутливий донагрівання. Притемпературі 56° Звінгине до30Охв., а при 100 ° З - зразугине. Наньогозгубнодіютьефір, ацетон, 70%етиловий спирт, 0.2%розчингіпохлоритунатрію.Вірусзберігаєжиттєздатність увисушеномустаніпротягом 4-6діб при 22° З, а принижчійтемпературі -значнодовше.

1.2Епідеміологія

>ВІЛ-інфекціяналежить доантропонозів -джереломєхворалюдини чивірусоносій.Хворізаразніпротягомусього життя.Максимальнатривалістьвірусоносійстваще невстановлена, але й уже добровідомо, що числоосібінфікованихвірусом у багаторазівперевищує числохворих наСНІД.Інфікованийстаєзаразнимдоситьшвидко,нерідко через 1-2тижні послезараження. Такимвін, очевидно,залишається докінця життя.

>Вірус ворганізмілюдинивиявляєтьсянайчастіше укрові,спермі тацервікальному (каналшийки матки)секреті.Природним шляхом увеликійкількостівінвиділяється зспермою,кудипотрапляє ізлімфоцитами.

>Збудникпередається: І - пристатевомуконтакті, 2 -парентеральним шляхом (>внутрішньом'язеві тавнутрішньвепніін'єкції,переливаннякрові такровозамінників), 3 -трапсплацентарно чи под годинупологів.

>Основний шляхзараження -статевий,босамевінзабезпечуєприроднийперехідвірусу відоднієїлюдини доіншої.Найбільшунебезпекустановлять особини ізневпорядкованимстатевимжиттям, впершучергугомосексуалісти.Вонитіснозв'язані із наркоманами, котрівживають наркотикипарентерально.

Заданимипсихіатрів,гомосексуалізмзустрічається як симптомпсихічноїхвороби чи яксамостійна формапсихопатії.

>Проте самгомосексуалістивважають собіповністюздоровими,елітою,вершкамисуспільства, а всіхрештавідносять людямнижчого класу. З такиммисленнямгомосексуалістам нелегко вестиособливийспосібінтимного життя, але й іпропагувати його.Крімпсихічнихпередумов,мотивацією достатевихзносин із особамитієї жстатіможе бутивідсутністьосібпротилежноїстаті,пошук новихвражень, анерідкозаробіток.

У СШАгомосексуалізм широкорозповсюдився у60-ті рокта, вперіод такзваноїсексуальноїреволюції, коли секс в всіхдоступнихфантазіях й формахпропагувався якжиттєвацінність йвиявлення світу.Тепер СШАофіційнозареєстровано 2.5 млн.чоловіків-гомосексуалістів, й них 25% ->бісексуалісти.

>Найбільшунебезпеку дляпасивногостатевого партнерастановлятьанальнізносини.По-перше,слизоваоболонкапрямої кишки более ранима, ніжпіхва,бо маслишедвошаровийепітелій,якийвиконуєфункціюмеханічногозахисту.По-друге, услизовійоболонціпрямої кишкирозміщено багатоклітин, де не лишезатримується сперма, але й інакопичуютьсялейкоцити.По-третє, частатравматизаціяслизовоїоболонкипрямої кишкиспричиняєрозвитокзапальногопроцесу,якийсупроводжуєтьсяміграцієюлейкоцитів й їхніскупченням вмісцяхушкодження.

>Спочаткувважали, топриродний шляхпередачіВІЛуможливий лише зспермою, а тому зараженежінка неможепередатизбудникастатевому партнеру,спостереження показалипомилковістьтакої думи.Єдуже багатофактівзараження чоловіків, котрі малістосунки йхворимиповіями. Однак увиділенняхжіночихстатевихорганіввірусузначно менше, ніж успермі чоловіків. Алі взараженихжіноккількістьзбудникадужезростає призапальнихзахворюванняхстатевоїсфери йкровотечах.

>Останнім годиноюнабираєзначенняпотенційнанебезпеказараженняжінок приштучномузаплідненні,якщо спермуотримано відінфікованого донора.Існуєнеабиякийризикзараження,якщовзяти доуваги, щотакийспосібпродовженнялюдського родустаєпопулярним вбагатьохкраїнах.Тільки вСІ НАщорокународжується понад 20 000дітей после штучногозапліднення.

Удеякихкраїнах одномумісце зачастотоюзайнявпарентеральний шляхзараження.Найчастішевінреалізується привнутрішньовенномувведеннінаркотиків/Віруспередастьсянерідко припереливанніінфікованоїдонорськоїкрові таїїпрепаратів,пересадціорганів,також прикористуваннізабрудненимикров'юмедичнимиінструментами,якимипорушуєтьсяцілістьшкіри йслизовихоболонок. ТакихвипадкахСПІД можнарозцінювати якятрогенну (>інфекція щообумовлюєтьсянепрофесійнимидіямимедиків)інфекцію.

>ТрапляютьсявнутрішньолікарняніВІЛ-інфекції.Вражаючим прикладомможе бутиспалах вкалмицькійстолиціЕлісті, де у 1988ропі протягом години було бвиявленогрупуінфікованихдітей.Компетентнакомісіявстановила, що смердотіперебували налікуванні вдитячійлікарні у зв'язку ізрізнимизахворюваннями, де і заразилися.Джереломінфекції був батькооднієїдитини,якийповернувся зтривалого закордонноговідрядження.Перебуваючи в Конго,вінотримувавпарентеральнелікування й ставшивірусоносієм, про що сам він не знавши.Цей Чоловік заразивши своюжінку, а та ->дитину.Остання стала частохворіти йпотрапила удитячулікарню. Запропозицієюлікарів, батькоздаввласну притулок, ізякоївиготовили плазму й запровадилидекількомдітям цогостаціонару.Інші заразилися под годинувнутрішньовенних йвнутрішньом'язевихін'єкційліків.Ціін'єкціїмедсестриробили одним шприцом,заміняючилишеголку, що згрубимпорушеннямсанітарнихвимог.

>СпалахВІЛ-інфекції вКалмикіїпризвів доти, що вРосійськійФедерації накінець 1990 рокупарентеральний шлях ставшипровідним урозповсюдженнівірусу. УЕлісті,Ростові-на-Дону,Ставрополі йВолгограді протягом години було бвиявлено 270малюків,інфікованихВІЛом мрзздійсненнівнутрішньовеннихманіпуляцій.

У США йкраїнахЗахідноїСвропидітискладають 1.5-10% всіххворих, половина із нихє грудноговіку. Заданимиамериканськихвчених,вірогідністьвнутрішньоутробноїпередачівірусуімунодефіцитудосягає 20-40%.Найчастішеплідзаражається востанньомутриместрі.Рештадітейотримуютьвірус под годинупологіввнаслідоктравматизаціїтканин чи пригодуваннігрудним молоком,чомусприяєпопадання у молокоматерікрові.

До парентерального шляхузараженнятребатакожвіднести передачувірусу приритуальних процедурах, щозв'язані ізпораненням (>обрізання,видаленняклітора,татуювання).Трапляютьсякурйози. Описанозараженняєвропейця,котрийздійснив обряд кревногобратання ізафриканським іншому. Зцієюметоюкожензробивсобінасічкушкіри вділянціпередпліччя йлезом ножаобмінявсякраплямикрові. При цьомуафриканець, не знаючи, що ужеєвірусоносієм, заразившиєвропейця.Або уФранціїставсятакийвипадок. Одинполіцейський наздогнавшидрібногохулігана,якийнамагавсяутекти ізмісцянегідноговчинку. Унапливібезсилоїлютіхуліган посмакувавши його в руку й заявивши, щохворий наСНІД.Доцільно,однакзазначити, щопарентеральнепопаданняслини, очевидно, не Веде дозараження. Уодній ізпсихіатричнихлікарень,психічнохворий, щомавСНІД, покусавши 30медичнихпрацівників. Однакжоден із нихзаразився й не ставшивірусоносієм.

>Требаврахуватипрофесійнийризикзараження. Кількістьмедичнихпрацівників, котрі заразилися приобслуговуванніхворих наВІЛ-інфекцію, у світіпродовжуєзбільшуватись.

>Ймовірністьпрофесійногозараженнямедичного персоналу припопаданніекскретухворого на їхніслизовіоболонки чи припошкодженнішкіриінфікованим предметом, очевидно, неперевищує 0.1-0.4%.

>Епідеміологічніспостереженняпоказують, щоВІЛзначнорідшепередаєтьсяпарентерально, ніж гепатит У. Описановипадки, коли відхворих,інфікованихобомавірусами, заразилисяпарентерально лише гепатитом. Привірусномугепатиті У дозараженняпризводитьбіля 10%парентеральнихінцидентів ізмедичним персоналом.Іншими словами,вірогідність парентеральногозараженнязбудникомгепатиту У у 5разівбільша, ніжВІЛом.Треба матір наувазі, що вумовахлікарніхворіотримуютьвнутрішньовенні йвнутрішньом'язовіін'єкції, тоді якмедичніпрацівники лишеповерхневіпошкодженняшкіри, котрізначнорідшезумовлюютьзараження.

>Досі немаєдостовірнихданих пропобутовезараженнявірусомімунодефіцитулюдини.Теоретично,одначе,припускають, що чинникамипередачіможуть статіпобутовіречі, як бритва,ножиці,зубнащітка, на котріпотрапилаінфікована крон.Якщо такимінструментомпоріжетьсяінша людина, то вонаможезаразитись.

Передачавірусузіслиною под годинупоцілункумаловірогідна.Заразитись черезслину можна лише тоді, коли внійміститься притулок,лейкоцити.Розрахункипоказують, щодостатня длязараження дозавірусуміститься у 0.1 млкровіхворого.Саме такакількістьінфікованноїкрові винна бути услині таще іпотрапити укровоносне руслореципієнта, що практичномаловірогідно. Щоправда.існуютьспособипоцілунку,наприклад, ">французьський" шляхомобмінуслини накінчикуязика. Прихворобахорганівроговоїпорожнини,зокремапарадонтозі, услиніможуть бутидомішкикрові. Тому, яккажуть "береженого богбереже".Артистибагатьохтеатрів США йкраїнЄвропи,яким успектаклі доводитисяцілуватись,вимагають усвоїхпартнерів йпартнерівмедичнудовідку провідсутністьвірусоносійства.

Напідставісказаного можназробитивисновок, що до группідвищеногоризикуінфікуванняВІЛом належатитакі особини:

1. Гомо- йбісексуалісти.

2.Наркомани, котрівводятьсобі наркотикивнутрішньовенно.

>3.Реціпієнтикрові,їїпрепаратів йорганів.

4.Повії таінші особини, котріпроводятьбезладнестатеве життя.

5.Хворі навенеричніхвороби тавіруснігепатитиВ,С,Д.

6.Діти,матері якіносіїВІЛу.

>Питання просприйнятливість доВІЛ-інфекціїпотребуєподальшоговивчення. Вочевидь, воназагальна, бопіл годинупереливанняінфікованоїдонорськоїкровізаражаються усіреципієнти.Набутогоімунітету немає.

>Вірусімунодефіцитунастількиадаптований доклітинлейкоцитного ряду йнестійкий узовнішньомусередовищі, щоможепередаватись відлюдини долюдини лише при прямомуконтакті ">кров-кров" чи ">сперма-кров".Він неадаптований до такихживихпереносників, яккомарі чикліщі, а чи неможепередаватись задопомогоютрансмісивногомеханізму.

>Залежно від години поширеннярозрізняють 3зони СучасноїпандеміїВІЛ-інфекції. Допершої належатиЦентральна Африка йКарибськийбасейн, котріхарактеризуютьсяпередачеювірусупереважно пригетеросексуальних контактах. ДругаюнаохоплюєПівнічну Америку,ЗахіднуЄвропу,Австралію іОкеанію, девірусциркулюєпереважносередгомосексуалістів йнаркоманів.Третяюнарозповсюджується наСхіднуЄвропу таАзію, до тогочислі на Україну. ТутепідеміяСНІДулишерозпочалась, але йтемпиїїрізкозростають. Так було вІндії числохворих упершійполовині1990-их роківзросла в 71 раз.Таїланд у 1990роцізаймав57-мемісце у світі, а 1996 - ужеп'яте. Камбоджа за тім жпоказникомперейшла із173-го на59-темісце.Багатохтоусвідомлює, щоодною із такоїзростуєіндустріядитячого сексу, Якапроцвітає увищезгаданихазіатськихкраїнах.

Удеякихкраїнах Африкисклаласькатастрофічнаситуація:щорокувірусвражаємайже 2% населення.Відносночастіше, ніж віншихрегіонах,інфікуютьсядіти. УрядірайонівКенії таУгандичасткаВІЛ-інфікованихдосягає 70%.Вжетрапляютьсяневеликі села.Мешканці якімайжевимерли відСНІДу. Весь світлооблетівзнімок, наякомуфотоапаратзафіксувавтраурнупроцесію іздекількохродичів, котріприїхали у село,щоб провести нацвинтаростаннього жителя - жертвуСНІДу. Затієї ж заподійрізкоскоротилосьвиробництво надеякихпідприємствах. УрозповсюдженніВІЛ-інфекції вАфриці,безперечно,велику рользігралиурбанізація йпроституція. Удеякихкраїнахінфікованимивиявилось до 80%повій.

якповідомляєпреса, натереніколишньогоРадянського СоюзупершоюжертвоюСНІДу, якоївдалосьвиявити, ставшигомосексуаліст,якийповернувся ізТанзанії, детривалий годинупрацювавперекладачем й, очевидно,заразився. З 24спокушених нимюнаків 5 заразилися.Надалі один заразивши своюнаречену -дев'ятикласницю,інший -коханку й дружину, відякої, на свійчергу,інфікуваласьдитина.Цей Чоловіквиявивсяще і донором, йдекілька людей заразилися, копальніїм переливали притулок.Сумарний результаттакий: від Іхворогозаразилось 14осіб.

Заорієнтовнимиоцінками ВООЗ,вірусомСНІДу заражене понад 20мільйонів людей.Вірусоносії йхворі наСПІДвиявлені в 160країнах.Згідно ізофіційнимиданими,загальнакількістьзахворілихдосягає Змільйонів.Протеспеціаліститвердять, щоця цифрадуже занижено, бовиявитивдається лишечастинухворих, над всіхкраїнахналагодженареєстраціяінфікованих.

1995-гороціепідемічнаситуаціярізкопогіршилась. Упорівнянні ізпопереднім фатальністюкількістьвпершевиявленихВІЛ-інфікованихгромадянзбільшилась у 34 рази й накінець 1995 рокусклала 1490.Майже у 70% новихінфікованихосібстановилинаркомани.Найбільшіспалахиінфекції булизареєстровані уМиколаївській,Одеській областях й вАвтономнійРеспубліці Крім.

Уостанні рокта в УкраїніспостерігаєтьсяпоширенняВІЛ-інфекціїнайбільшесередосіб, котрівживаютьнаркотичніречовини шляхомін'єкцій, йдещоповільнішесеред тихий,хто немаєпостійногостатевого партнера.Епідеміяпоширилась на усіобласті України.Станом на вухо 1998 рокузареєстрованоблизько 18тисячінфікованихосіб.

Доклінічногонеблагополуччя в Україніпризводятьтакіосновніфактори:

1)стрімкийрістінфекційнихспоживачівнаркотиків (їхнікількістьдосягла 0.5млиосіб); 2)невпиннийріственеричноїзахворюваності (за 7 років числохворих насифілісзросло в 250разів): 3) активнаміграція населення, що Веде доподальшого поширенняпроституції ,наркоманії таіншихвадсуспільства.

>Зубожіння великогопрошарку людей,зростаннянаркоманії йпроституції,слабкаматеріальна базазакладівохорониздоров'я таіншісоціальнібіди, щоспіткалимолоду державу у 90-хроках негативновідбилися наепідемічнійситуації.

>Незважаючи націдані пронеухильнеускладненняепідемічноїситуації, у населення немаєдостатньоїнастороженостістосовноBІJI-інфекції.СхіднійЄвропізагрожуєепідемія, якої за масштабами можнапорівняти ізтією, щоохопила Африку.

1.3Патогенез таклінічні проявиВІЛ

>Лише двавидилюдськихклітиндужечутливі доВІЛу:Т-лімфоцити ймакрофаги,бо на їхньогоповерхнієрецептори, до якіможепричепитисьвірус. ">Приліпившись" доповерхніцихклітин йпроникнувши усередину,вірусзапускаєзворотний синтез свого геному: ДНК, щоутворилась,приєднується дохромосомиклітини йперетворюється упровірус, щоможетривалий годину (віддекількохмісяців до 10 років)зберігатись у неактивномустані. Уіншихвипадкахпровірусвиявляє собі,синтезуючивіруснібілки, що Веде доутвореннявірусівімунодефіциту. Останнізаражаютьнові,чутливі перед тимклітини.Цей ">ланцюговий процес"охоплює всебільшукількістьТ-лімфоцитів.макрофагів й,зокрема,моноцитів,руйнуючиматеріальну основуклітинногоімунітету.

>ВажливаособливістьВІЛуполягає до того, щоклітини, зв яківінрозмножується, за годинугинуть.Виникає так званьантипатичнийефект.Більшістьіншихвидівретровірусів немаютьцитопатичиої дії,тобтовірус йклітинаможутьспівіснувати мирноневизначений годину.

>Організмхворого незалишаєтьсяосторонь,вінреагує навторгненнячужинців,виробляючиантитіла. Урезультатіантитідоутворення таіншихзмінімунноїсистемиміжорганізмомзараженої особиниВІЛомнастаєкрихкарівновага, котраможезберігатисьнівроку, а тієї ідекілька років. .Vлюдини немає жаднихотакхвороби, але й вон уже заразна дляіншихМаніфестаціїхворобиможутьсприятиповторнезараженнявірусомімунодефіциту,нашаруванняіншоїінфекції,наприкладгерпесу, чизагальнеослабленняімунітету,викликанерізними причинами (голод,перевтома,психічна чифізична травма).Науцініс маловідомімеханізми переходупровірусу вактивну форму йрозвиткупершихклінічнихпроявів.

яквідзначалось,інфекційний процессупроводжуєтьсяформуванням гуморального (>виробляютьсязахиснітільця)імунітету.Вже через 1-3місяці послезараження укровіз'являютьсяантитіла доантигеніввірусу. Алі смердоті немаютьповноцінногозахисногозначення, хоч йдосягають великого титру.Незважаючи навеликуконцентраціюпротивіруснихантитіл укрові,збудник,завдякивнутрішньоклітинномурозташуванню,зберігається ворганізміносія.Носійствоможе перейти упрогресуваннязахворювання.

>Особливийпрактичнийінтересвикликають частота й рядки переходувірусоносійства узахворювання,бо від цогозалежитьподальша часткаінфікованої особини.Згідно ізданимидесятирічногоспостереження,протягом 5 років послеінфікування 20-30%осіброзвиваєтьсяСПІД, коли урепни 10-60%носіївклінічніознакизахворювання нерозвиваються.

>СПІДмаєбагатолику тарізнобарвнуклінічну картину. Завлучнимвиразом одногоклініциста, ">щоб знатіСПІД,треба знаті всю медицину".

>Інкубаційнийперіодтриває від Імісяця до 10 років й понад. Удітейвінкоротший, ніж удорослих.Післязараження пристатевомуконтактівійзвичайнокоротший, ніж припереливаннікрові.

>Клінічнийперебігхворобиумовно можнаподілити 'надекількаперіодів. У 30-50%інфікованихвірусом уже через 2-4тижні послезараженняспостерігаєтьсягострийперіод.Вінхарактеризуєтьсянаявністюгарячки,ангіни, збільшенняшийнихлімфатичнихвузлів,печінки таселезінки.Аналізкровівказує налімфопенію (>зменшеннякількостілімфоцитів вкрові).

Через 7-10днівзагальний станхворогопокращується,основні проявипатологічногопроцесузникають.Складаєтьсявраження, що наставвидужання. Направду ж зернятко переходити внаступний,латентнийперіод,якийможетриватидовго,іноді рокта.Єдиноюознакоюхворобиможе бути збільшеннялімфовузлів –задньошийних,надключичних,пахових,ліктьових таінших.Вони, як правило,великі,незлучені,рухомі,деякіболючі.Відносно меншедіагностичнезначеннямає збільшенняпередньошийних йкутощелепнихвузлів, бо смердотіможутьзбільшуватись призахворюванняхзубів, ясний йверхніхдихальнихшляхів. Навряд чи можнанадаватисерйозногозначеннятакожпаховомулімфаденіту,оскількивінвиявляється убагатьох практичноздорових людей ймаєнеспецифічну природу.

>Експерти ВООЗпідозрілим наВІЛ-інфекціювважають збільшення более ніж одноголімфовузла, більше, ніжоднієїанатомічної ділянки,крімпахової, якутриває понад 1.5місяця.

>НадалірозвиваєтьсяСНІД-асоційований симптомокомплекс, чипреСНІД, щоєтретімклінічнимперіодом.Вінтриваєчастіше від І до 6місяців,рідше -декілька років.Цейперіодхарактеризується великоюрізноманітністю йнеспецифічністюпроявів.

>Найбільшхарактерні длямреСІІІДупереміжнапостійнагарячканевідомоїетіології йгенералізованалімфаденопатія. Температуратіламожепідвищуватись убудь-яку пору доби, але йчастішецевідбувається удругійполовині дня й ночі.

>Клінічні тагематологічні проявиСНІД-асоційованогосимптомокомплексу

-гарячковареакція

-періодичний пронесення

-значнесхуднення (понад 10%маситіла)

-астенія (>підвищенавтомлюваність)

-часті поті

-переметуючагенералізонавалімфаденопатія (>минуще збільшеннялімфатичнихвузлів)

-кандидоз (>грибковеураження)оболонокроговоїпорожнини

-лейкоплакіяязика

-лімфопенія (зменшеннякількостілімфоцитів)

-тромбоцитопенія (>зменшеннякількостітромбоцитів)

-дерматити (>запаленняшкіри)

>Хворийстаєкволим, часто йряснопотіє, особливовночі.Багатьохосібтурбує пронесення,якийтакожослаблих:сили.Вираженаінтоксикація ізгарячкою йпроносомведуть допрогресуючоївтратимаситіла ісхуднення.

>Можутьспостерігатись кашель,задишка,себорейний дерматит,алопеція.Типовими зускладнення,викликаніактивізацієюумовно-патогенноїфлори увиглядігноячковихураженьшкіри,зокремафолікулітів,кандидознихстоматитів йезофагітів (>запаленнястравоходу). Умірупрогресуванняхворобиураженнянабуваютьполіорганного характеру.

>Незважаючи навказанізміни,СНІД-асоційованийсимтомокомплекс в цьомуперіодібезпосередньо незагрожуєжиттюхворого.Періодичноспостерігаєтьсясуттєвепокращанняздоров'я йнавітьнастаєкороткочасна читривалаклінічнаремісія, й тодіскладаєтьсявраження провидужання.

>Наступний,останній,період -власнеСНІД.Вінобумовленийповноюнеспроможністюімунноїсистеми.Клінічна картиназалежить відприєднаннятяжкоїопортуністичноїінфекції чисаркомиКапоті, напідставі якідіагностуютьцейфінальнийперіод.

>Підопортуністичнимиінфекціями (>опортуніст-пристосуванець)розуміютьзахворювання, щовикликаніумовно-патогенною чисапрофітноюфлорою, котрабурхливорозмножується вумовахнестачіімунних сил.

Ухворих наСНІД уже описано 17-інфекційнихзахворювань, із нихдуженебезпечнимиє 20. Узалежності подураженнярізнихорганів й системвиділяютьцеребральну,легеневу,кишкову,лисеміновану танеопластичнуформиСНІДу.

>Церебральна формаспостерігається у 30-90%хворих.ВонарозвиваєтьсявнаслідокураженнянервовоїтканинивірусомСНІДу таопортуністичноюінфекцією.Доведено, токонцентраціявірусної РВК у головномумозкузначноперевищуєїївміст віншихтканинах. Зопортуністичнихзахворюваньвідносночастішевиникаютьнекротичнийенцефаліт йабсцес головногомозку нагрунтітоксоплазмозу,цитомегаловіруснийенцефаліт. Убагатьоххворихуражуютьсямозковісудини, щосупроводжуєтьсячисленнимигеморагіями.Можерозвинутисьпервинна чивторинналімфомамозку.Крім того,буваютьураженняпериферичноїнервовоїсистеми увиглядіневритів,радикулітів йнейроміозитів.

Пророзвитокцеребральноїформисвідчатьчастий чи постійнабіль голови, змінуповедінки,дезорієнтація учасі тапросторі,ослабленняпам'яті,апатія,появарізноманітноїневрологічної симптоматики. Удітейвідмічаєтьсязатримка психомоторногорозвитку із переходом удеменцію. Упізнійстадіїенцефалопатіїнастає,потьмареннясвідомості аж до комі,приєднуютьсятонічні таклонічнікорчі.

>Легенева формаСНІДухарактеризуєтьсярозвиткомпневмонії. УкраїнахЗахідноїЄвропинайчастішевиявляєтьсяпневмоніяпневмоцистноїетіології.її частотадосягає 60%.Під годинуклінічногообстеженнявиявляютьболі в груд, кашель,задишку,гарячку ізряснимпотовиділенням,сухі тавологіхрипи влегенях.Перебігхвороби тяжкий. Прогнозщодо життяможе бутинесприятливим.Крімпневмоцист,пневмоніюможутьвикликатирізнівидибактерій (>стафілококи,легіонели),віруси (>герпесу,цитомегалії),гриби, часто впоєднанні.її Україніпневмоцистнезапаленнялегеньдіагностуєтьсязначнорідше, ніжбактерійні тавірусніпневмонії, щоускладнюютьСНІД.

>Кишкова формаперебігає ізтяжкоюдіареєю. У 60%хворих пронесенняобумовленийнайпростішими,головним чиномкриптоспоридіями. Уприроді, яквідомо, смердотівикликаютьпереважнозахворювання телят. поросят,птиці.Криптоспоридіоз люди, які немаютьСНІДу,трапляєтьсядужерідко.

>Дисемінована формазустрічаєтьсянайчастіше утропіках йсубтропіках.Вонахарактеризуєтьсярозвиткомтуберкульозулегень таіншихорганів,спричиненогомікобактеріямипташиного типу, котрі узвичайнихумовахпатологічний процес улюдини невикликають.Перебігатиповогомікобактеріозу тяжкий,зістійкоюгарячкою,ознакамиураженнярізнихорганів йшвидкимсхудненням.

>Неопластична формаСНІДунайчастішезв'язана ізрозвиткомпухлини-саркомиКапоші,рідше -лімфомимозку тазлоякіснихпухлиніншоїлокалізації.

яквідомо,саркомуКапоші описаноще вминуломустолітті. Цезлоякіснепухлиннезахворюванняретикулогістоцитарноїсистеми ізпереважнимураженнямшкіри,рідше -слизовихоболонокротовоїпорожнини,шлунка і кишок. Принійз'являютьсятемно-коричневіплями,вузли й бляшки ізкрововиливами.Розміриплям неперевищують 5 див.Класична саркомаКапошівиникаєзрідка улітніх людей,переважно напідошвах йгомілках, неутворюєвиразок йдужерідкометастазує увнутрішніоргани, а томумаєвідноснодоброякіснийперебіг.

Ухворих наСНІД саркомаКапошімаєтакіособливості: 1)уражаєосіб молодого йсередньоговіку; 2)первинніелементиз'являються наголові татулубі; 3)висипаннянагноюються йутворюютьсявиразки; 4) саркомаметастазує увнутрішніоргани,тобто дійсномаєзлоякіснийперебіг; 5)захворюваннявідзначаєтьсявисокоюлетальністю,тривалість життяхворихчастіше неперевищує 1,5 року.

Длядітей,хворих наСПІД, упорівнянні іздорослими характернависока частота тяжкихбактерійнихінфекцій ізрозвиткомсепсису,пневмонії,менінгіту,абсцесів,синуїту,отиту, що,вірогідно, обумовленеслабкимвиробленнямантитіл. Ззапальноговогнищавиділяютьтакімікроорганізми, якпневмококи,стафілококи,гемолітичнапаличка,ешерихії,клебсієли,каіліди,менінгококи,сальмонели.

Увипадкувнутрішньоутробногозараження удитини напершомуроці життя можнаспостерігатихарактернізмінирозвитку:мікроцефалію,квадратнечоло, пласкийніс,витрішкуватість,блакитнийколірсклер, малумасу йдовжинутіла принародженні.

>Прогресуючаенцефалопатіяускладнюєтьсяпаралічами.Привертаютьувагуслабкий,монотонний плач.Загальнепригнічення, широкапіодермія,пліснявка.

>НовонародженізіСНІДомстраждаютьгіпотрофією йчастимиінфекційнимизахворюваннями, злерозвиваються.Можеприєднатись паротит, що невластивеційвіковійгрупі. Укрові частовиявляютьанемію,тромбоцито- йлімфопенію.Остання удітейвиражена менше, ніж удорослих.

>Критеріїдіагнозу.ДіагностикаВІЛ-інфекції, у томучисліСНІДу, -дужескладне йвідповідальне заподіяння.Гіпердіагностика не припустимааджеповідомлення прозараженняможевикликати впотерпілогошоковуреакцію,крайнійступіньвідчаю ізвтратою самоконтролю.Відомісамогубстваосіб, у якідіагностованоСНІД.Траплялисьвипадки, коли после такоговчинку припатологічномудослідженнінаявністьСНІДувідкидалась.Требатакожпам'ятати, щовиявленняВІЛ-інфекціїтягне за собою низкусоціально-правових проблем йобмежень, котріускладнюютьжитія тазвужують свободудійураженої особини.

>Попри добрупоінформованістьлікарів проСПІД не гак ужерідкобуваєпізнєрозпізнаванняхвороби. якповідомлялапреса, ужовтні 1988 року вСанкт-Петербурзі відСНІДу померла29-річна студенткатехнологічногоінституту, Якапротягом 9 роківзаймаласьпроституцією. Це бувпершийвипадокреєстрації смерти відСНІДу втодішньомуРадянськомуСоюзі.Сумним уційісторії було б й ті, щохворабагаторазовозверталась замедичноюдопомогою,лікувалась вінститутськихклініках.Діагнозрозпізнавлише патологоанатом.Випадкитакоїдіагностики после смертихворого наСПІДтрапляються йтепер.

>Важливимкритеріємдіагностикиєепідеміологічний анамнез.Дужепідозрілими паможливістьураженняВІЛом згомосексуалізм,наркоманія,проституція,статевізв'язки ізприїжджими з США,країнТропічної Африки,Карибськоюбасейну таЗахідноїЄвропи,тобто із тихийрегіонів, девисокийрівеньінфікування населення.Особливоїувагизаслуговуютьдані пропереливаннякрові таїїпрепаратів,оперативнівтручання,трансплантаціюорганів,інструментальнідослідження.

ПонайважливішихклінічнихкритеріївдіагнозуСНІДутребавіднестилімфаденопатію.точну втрачумаситіла,стійкудіарею йзатяжнугарячковуреакцію,тобтотакі, щотривають понадмісяць.Кожний :йцихсимптомів сам пособімалопереконливий. але й всукупності . таще ізвідповіднимиепідеміологічнимиданими, смердотідаютьзмогузапідозритиСПІД-асоційований симптомокомплекс.

У Україніствореномережудіагностичнихлабораторій, їхнікількістьдосягла 170.Далізбільшувати числолабораторій, очевидно, немаєсенсу, бомасовеобстеження населення безврахуванняпоказані, невиправдало собі йпотребуєдуже великихкоштів.Головнимзавданням пасучасномуетапі забезпеченнявисокоїякостілабораторнихдосліджень. Дляоптимізації роботилабораторноїмережі йвиконання іншогоетапудослідження (тестіпідтвердження)створенорегіональнідіагностичніцентри.

>Насторожуєбезупиннозростаюче числоповідомлень про ті, удеякихосіб ізкласичноюклінічноюкартиноюСНІДуніякимизасобами невдаєтьсявиявитиВІЛ. Тому всечастішевисловлюється думка проіснуванняінших,крімкласичнихВІЛ-1 таВІЛ-2,інфекційнихчинників, щообумовлюютьрозвитокСНІДу.

>Штами одного йтою ж видувірусу, щовиділені врізнихрегіонах.можутьвідрізнятисьміж собою. У Українівиявленоневідомийніде в світіштамВІЛу,який не можнавизначити под годинузвичайноготестування.Висловлюєтьсяприпущення, щооднією із причинпояви цогопідтипувірусу заварія наЧорнобильській ЛІС у 1986ропі.

1.4Лікування тапрофілактика

Насьогодніще немаєзасобів,якими можна було б бвилікуватилюдину відВІЛ-інфекціївзагалі та відСНІДузокрема.Протевдалосьвинайтипрепарати, котрігальмуютьрозвитокхвороби йзавдяки цьомупродовжуютьтривалість життяпотерпілого.Кращим препаратомєазодотимідин (>АЗТ), йогокомерційніназви -ретровір,зидовудин,тимозид .

Заданимиамериканськихдослідників,комплекснелікування одногохворою наСПІДкоштує від 30 тис. до 140 тис.доларів. Алі.поприпсізатрати і потуги,результатилікуваннязалишаютьсяневтішними,тривалість життя ухворих неперевищує 5 років.

>Загаломвберегти собі відВІЛ-інфекціїнабагатолегше, ніж відгрипу.Спеціалісти СШАкажуть так:якщокористуватись презервативами й неробитиін'єкційнаркотиків, то ми все якщо добро.

>Основнимпрофілактичним заходомєширокеознайомлення населення зшляхамипередачізбудника. Ос-кількистатевий шляхзараженняєголовним урозповсюдженніВІЛу,дужеважливогозначеннясліднадаватинавчанню населеннябезпечнійстатевійповедінці.Требарадитиуникативипадковихстатевихстосунків й дляіндивідуальноїпрофілактикизастосовуватипрезервативи. Останнізнижуютьвірогідністьзараження відВІЛ-інфікованого у 200-500разів. Прикористуваннікондомом (презервативом)зараженняможестатисялише вразірозриву його под годинустатевого акту.

У зв'язку ізцимтребаістотнополіпшити забезпечення населеннявисокоякісними презервативами задоступнимицінами, адеякихкатегорій -безкоштовно.Буливипадки, колицим людямвідмовилинадатиелементарнумедичнудопомогу. УдеякихкраїнахнебезпекаВІЛ-інфекції, до тогочисліСНІДу,сприяєрозпалюваннюрасовоїненависті, особливо донегрів.Поширюється думка продоцільністьнасильницькоїізоляціїносіїввірусу йнавіть їхньогофізичнезнищення.

>Такіміркування дії немаютьнауковогопідґрунтя, бо черезповітря йпобутовіречіВІЛ непередається. Добудь-якогохвороготреба матірмилосердя.Слідпам'ятати, що у наше годинубудь-хтоможе статіжертвоюВІЛ-інфекції,аджевірусрозповсюджується не лишесеред гомо- йбісексуалістів, а і под годинугетеросексуальнихзв'язків,трансплацентарно йпарентерально. Заданими ВООЗ, у 1991роцігетеросексуальніконтактискладала 60-70%випадківзараження пристатевихстосунках; накінецьдвадцятоюстоліттячасткаінфікованихжінокперевищить відсоток чоловіків. У США йЗахіднійЄвропі урозповсюдженніBІЛyгомосексуалісти йнаркомани, якджерелоінфекції все понадпоступаютьпершістю

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація