Реферати українською » Медицина, здоровье » Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушеннях у новонароджених, Що перенесли асфіксію


Реферат Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушеннях у новонароджених, Що перенесли асфіксію

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Державнаустанова

“>ІНСТИТУТПЕДІАТРІЇ,АКУШЕРСТВА ІГІНЕКОЛОГІЇ

>АКАДЕМІЇМЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ“


>Лошак ОксанаОлександрівна


>УДК: 616-053.31:616-001.8-036.11-08-003.96


>ОСОБЛИВОСТІМЕТАБОЛІЧНОЇАДАПТАЦІЇ ТАКОРЕКЦІЯЇЇПОРУШЕНЬ УНОВОНАРОДЖЕНИХ,ЩОПЕРЕНЕСЛИАСФІКСІЮ


14.01.10 -Педіатрія


>Автореферат

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

кандидата конкретних наук


>Київ - 2008

>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

>Актуальність тими.Незважаючи надостатнюкількістьнауковихдосліджень повивченню патогенезупостгіпоксичнихстанів уновонароджених,розробціранніхкритеріївдіагностики,методівпрофілактики йлікуваннянаслідківцієїпатології, багатопитаньпроблемигіпоксіїновонародженихзалишається до цого годининедостатньовивченими.

>Внутрішньоматковагіпоксія плоду таасфіксіяновонародженого в нашій странедіагностується у 10%новонароджених йєнайбільшпоширенимзахворюваннямсередданого контингентудітей.

         Згідноданихлітератури,рівеньзахворюваності нагіпоксію плоду таасфіксіюновонародженого в Українізростаєпротягомостанніхдесятиріч. То в 1990роцігіпоксія плоду таасфіксіяновонародженогодіагностувалась у 52,3випадках із 1000народженихживими, у 2000роціцейпоказникстановив вже 111,7випадків йзайняв першемісце (41%) уструктурізахворюваностіновонароджених (>О.Г.Суліма, 2002), у 2007році – 51,78 на 1000народженихживими.Гіпоксіяновонародженогоєоднією ізосновних причинранньоїнеонатальноїсмертності та тяжкихускладнень, котріпризводять доінвалідизаціїдітей.

>Перинатальний аспектпроблемигіпоксичнихпошкодженьновонародженихєголовним усоціальномувідношенні черезнегативнийвплив, щопризводить до збільшеннячастотинервово-психічнихускладнень тапорушенняподальшогогармонійногорозвиткудитини.Лікувально-профілактичні заходьщодогіпоксії плоду таасфіксіїновонародженогоєоднією ізголовних умівзниженняперинатальноїзахворюваності тадитячоїсмертності.

як показавшианалізлітератури,важливогозначеннянабуваєрозробкаранніхкритеріївдіагностикиускладнень постнатальногоперіоду, щодастьзмогусвоєчаснопроводитиорганізаційно-профілактичні талікувальні заходь попопередженнюфункціональнихрозладів уновонароджених.

Уумовахгіпоксіївиникаютьпорушенняенергетичногообміну, щосприяютьрозвиткудеструктивнихзмінклітиннихелементів –дезорганізаціїмембранних структур.Дослідженняфункціонального стануплазматичних мембрандопоможевизначитипевні ланкипатогенетичнихзмін пригіпоксії уновонароджених.

>Зростанняпоширеностігіпоксії плоду таасфіксіїновонародженого йвідсутністьдостатньоефективнихметодівлікуванняпостгіпоксичнихпорушеньвизначаютьактуальністьдосліджень поудосконаленнютерапіїнаслідківгіпоксичнихстанів уновонароджених, що дозволитизнизитизахворюваність таінвалідизаціюдітей.

>Зв’язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами. Данадисертаційна роботає фрагментомнауково-дослідної роботи відділеннянеонатологіїДУ “>Інститутпедіатрії, акушерства йгінекології АМН України“ “>Удосконаленняранніхкритеріївдіагностики,методівпрофілактики талікуваннягіпоксичнихстанів уновонароджених вранньомунеонатальномуперіоді” (№ державноїреєстрації01.02U001065).

Мета роботи –знизити частотуускладненьперебігуранньоїнеонатальноїадаптації уновонароджених, котрі народилися устанігостроїасфіксії, шляхомудосконаленнялікувально-профілактичнихзаходів наосновівивченняелектролітногообміну,активності До+,>Na+,>Mg2+->АТФ-ази,холінергічної, про- таантиоксидантної систем, стануплазматичних мембранеритроцитів тагемодинамікимозковихсудин.

>Задачідослідження.

1.Дослідитиособливості перинатальногоанамнезу таперебіграннього неонатальногоперіоду уновонароджених, котрі перенеслиасфіксіюрізного ступенятяжкості.

2.Вивчити таоцінити стангемодинамікимозковихсудин задопомогоюдопплерографії уновонароджених взалежності відтяжкостіперенесеноїасфіксії.

3.Дослідити станелектролітногообміну,активність До+,Nа+,Мg2+АТФ-ази вкровіновонароджених ізрізнимступенемтяжкостіасфіксії та прикорекціїліпіном.

4.Вивчитиособливостіхолінергічноїсистеми (>ацетилхоліну,ацетилхолін-естерази) тааміаку вадаптаційнійреакціїновонароджених, що перенеслиасфіксіюрізного ступенятяжкості та прикорекціїліпіном.

5.Вивчити рольвільно-радикальногоокисленняліпідів впошкодженнінервовоїсистеми уновонароджених вумовахасфіксичного стану й прикорекціїліпіном.

6. Напідставіотриманихрезультатівнауковообґрунтувати,розробити тавпровадити вмедичну практикураннікритеріїдіагностикиасфіксії.

7.Розробити тавпровадити вмедичну практикуудосконалену схемулікування тапопередженняпорушеньадаптації уновонароджених, що народилися встаніасфіксії.

>Об’єктдослідження -раннійнеонатальнийперіод уновонароджених, що народилися встаніасфіксіїрізного ступенятяжкості.

Предметдослідження – станмозкових структур тагемодинамікамозковихсудин,електролітнийобмін,активність До+,Nа+,Мg2+АТФ-ази,холінергічна, про- таантиоксидантна система уновонароджених, що перенеслиасфіксіюрізного ступенятяжкості.

>Методидослідження:загальноклінічні,інструментальні,біохімічні,статистичні.

>Наукова новизнаодержанихрезультатів.Впершевстановленоособливостіметаболічноїадаптації уновонароджених, що народилися встаніасфіксіїрізного ступенятяжкості за станомелектролітногообміну,активності До+,>Na+,>Mg2+->АТФ-ази,холінергічної, про- таантиоксидантноїсистеми.

>Визначено, що унемовлят, котрі перенеслиасфіксію,виявляєтьсяхарактернепоєднанняфакторівризикупорушенняадаптаційнихможливостейорганізму.Формуєтьсяпреморбідний фон,якийскладається із дисбалансуактивності До+,>Na+,>Mg2+->АТФ-ази,холінергічної, про- таантиоксидантноїсистеми,порушеньелектролітногообміну.

Показано, що в мірунаростаннятяжкостіасфіксії уновонародженихвідбуваєтьсяпригніченняактивності До+,>Na+,>Mg2+->АТФ-ази, збільшеннявмісту АХ таактивностіАХЕ,зниженняактивностіСОД йкаталази, збільшеннявмістуглутатіонувідновленого йнакопиченняпродуктівокисноїмодифікаціїбілків;спостерігаєтьсягіпокаліємія веритроцитах тагіперкаліємія,гіпокальциємія,гіпомагніємія вплазмі.Даніпорушеннямають болеевиражений характер приасфіксії тяжкого ступеня тавказують нарозладиметоболічноїадаптації.

>Враховуючиотриманірезультати,розробленідодатковідіагностичнікритерії для прогнозупротіканняперіодуранньоїнеонатальноїадаптації тапроведеннядиференційованихреабілітаційнихзаходівновонародженим, що народилися встаніасфіксії.

Показано, щозастосуванняліпінусприяєнормалізаціїпорушеньадаптаційно-резервнихможливостей тапокращенню стануздоров’ядітей вранньомунеонатальномуперіоді.

>Практичнезначенняодержанихрезультатів. >Розробленікритеріїранньоїдіагностикиметаболічнихпорушень тапорушеньнеонатальноїадаптації уновонароджених наосновіоцінкиактивності До+,>Na+,>Mg2+->АТФ-ази,іонів До+,Ca+ таMg2+.

>Обґрунтований тавпроваджений в практику роботивідділеньреанімації таінтенсивноїтерапіїновонародженихудосконалений комплекслікуванняновонароджених, що народилися встаніасфіксіїрізного ступенятяжкості ззастосуваннямліпіну.

>Отриманірезультати тапрактичнірекомендаціїдисертаціївпроваджено в практику роботи уміському перинатальногоцентрі м. Ужгорода,обласнійдитячійлікарні м. Полтави,обласнійдитячійлікарні м.Чернівці,пологовомубудинку №1 м.Кіровограду.

>Особистийвнесокздобувача. Авторомособисто приплануванні роботи провадженьпатентнийпошук тааналізлітератури затемоюдисертації.Здійсненовідбіртематичниххворих, проведеноклініко-статистичнийаналізперебігураннього неонатальногоперіоду 110новонароджених, із них 80дітей, що народилися встаніасфіксії та 30здоровихдітей. Проведенозабірматеріалу дляпроведеннябіохімічнихдосліджень,здійсненоаналізотриманихрезультатів.Розроблений тавпроваджений комплексдіагностичнихдосліджень.Розроблений комплекслікувальнихзаходів дляновонароджених, що перенеслиасфіксію.

Авторомособистоздійснювалисьспостереження зановонародженими под годинупроведеннялікування. Проведеноспівставленняклінічних талабораторнихданих тастатистичнийаналізотриманихрезультатів.

>Апробаціярезультатівдисертації.Матеріалидисертаційної роботидокладалися нанауково-практичнійконференції «>Актуальніпроблемиорганізаціїмедичноїдопомогиновонародженим» (>Київ, 2003); насьомійвсеукраїнськійнауково-практичнійконференції «>Актуальні запитанняпедіатрії» (>Київ, 2006),конференціїмолодихвченихІПАГ АМН України «>Актуальні запитанняпедіатрії, акушерства тагінекології» (>Київ, 2006).

>Публікації. Затемоюдисертаціїопубліковано 9робіт, із них: 1 -розділ умонографії, 3 – уфахових журналах, 5 -тезизїздів,науково-практичнихконференцій.

>Обсяг й структурадисертації. >Дисертаціявикладена на 168сторінках основного тексту йскладається ізвступу,оглядулітератури, 5розділіввласнихдосліджень,аналізу таузагальненнярезультатівдослідження, з висновками,практичнихрекомендацій та спискувикористанихджерел,якийвключає 264посилання йзаймає 29сторінок.Роботаілюстрована 22таблицями, 10 малюнками, котрізаймають 15сторінок.

 


>ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

 

>Матеріал таметодидослідження. Длявирішенняпоставлених завдань вдинаміціраннього неонатальногоперіодупроведенекомплекснеклініко-лабораторне таінструментальнеобстеження 110новонароджених, із них 80дітей (>основна група), щонародилися устаніасфіксії.Залежно відступенятяжкостіасфіксіїновонародженіосновноїгрупирозподілені на 2групи:першугрупусклалиновонароджені, котрінародилися встаніасфіксіїпомірногоступеня (5-7балів зашкалою Апгар), другу -новонароджені, котрінародилися устаніасфіксії тяжкогоступеня (1-4бали зашкалою Апгар).Контрольнугрупусклали 30здоровихновонароджених відсоматичноздоровихжінок.

>Аналізперебігураннього неонатальногоперіодуздійснено ізурахуваннямособливостіперебігувагітності тапологів уматері. Стандітей принародженніоцінювали зашкалою Апгар,ступіньдихальнихрозладів – зашкалоюСільвермана, у всіхновонародженихвраховувалиантропометричнідані, годинувідшаруванняпуповинногозалишку,максимальнезменшенняпервинноїмаситіла татерміниїївідновлення,наявністьсиндромівдезадаптації.

>Клініко-лабораторне таінструментальнеобстеження всіхдітей проводили напершу тасьомудобу життя.

>Усімновонародженим був проведенанейросонографія іздопплерометрією убасейнісередньомозковоїартерії наапаратіMedisonSA-9900 (Корея) на1-шу та 7-му доби життя.Під годинунейросонографіїдосліджувалисьпоказникивентрикулометрії,діагностувалисьможливігеморагічні таішемічніпошкодження головногомозку, задопомогоюдопплерометрії –інтенсивністьмозковогокровообігу.

>Вміст K+,Nа+ таСа2+ вкровіновонародженихвизначалиіонометричним методом задопомогоюаналізатораіонного складубіологічнихрідин «>Electrolyte 2».Визначенняіонів До+ веритроцитахкрові проводилося за методомполум’яноїфотометрії.Вмістмагнію всироватцікровідосліджувався задопомогоюдіагностичнихнаборівфірмиLachema (>Чеськареспубліка).Активність K+,Na+,Mg2+АТф-ази в мембранахеритроцитіввизначали задопомогоюреактивівфірми “Sigma” США й “>Fluka”Австрія методомФіске-Суббароу.

>Визначенняацетилхоліну вкрові проводили за методомМухамедшина.Активністьацетилхолінестеразивизначаликолориметричним методом задопомогоюреагентівфірми «БерінгерМаннгейм».

Стан перекисногоокисленняліпідів веритроцитахкровіновонародженихоцінювали занакопиченнямгідроперекисуліпідів (>ГПЛ) тамалоновогодіальдегіду за методомІ.Д.Стальної, Т.Г.Гарішвілі (1977); станантиоксидантноїсистемизахисту (>АОСЗ) – завмістомвідновленогоглутатіону заG.L.Elman (1959) вмодифікації Є.Beutler (1974);активністюглютатіонпероксидази – за методом R.Olinescu, P.S.Nita (1973).

>Вмістаміакувизначалифотометричнимферментативним методом ізвикористаннямнаборівреагентівфірми «>Реанал».

>Інтенсивністьокисноїмодифікаціїбілківвизначали порівню спонтанногоокислення безстимуляціїіонамизаліза за методомЄ.Є.Дубиніної.Визначеннясупероксиддисмутази вкрові проводилося за методом,запропонованимВ.Н.Чумаковим таЛ.Ф.Осинскою.Активністькаталазивизначали за методом Beers andSiziz;глутатіонвідновлений веритроцитах – за методом,запропонованимI.Sedlack та R.Lіdsay.

>Впливзапропонованоголікувального комплексудосліджували у 21новонародженого ізпомірноюасфіксією (>підгрупа1Б) та у 18немовлят, що народилися встанітяжкоїасфіксії (>підгрупа2Б); 22дітей ізпомірною та 19новонароджених ізтяжкоюасфіксієювідповідноотримувалистандартний комплекслікування (>підгрупи1А та1Б);контрольнугрупусклали 30здоровихдітей. Препаратліпінзастосовувався вкомплексітерапіїновонароджених ізгіпоксичними країнами вдобовійдозі 10 мг/кгмасивнутрішньовенно ізпершої пошосту доби життя.

>Групування,аналіз тастатистичнуобробкуотриманихрезультатівдослідження проводили шляхомвизначеннясередніхзначень та їхністандартноїпохибки.

ДляоцінкивірогідностірізниціміжгрупамипараметричнихпоказниківвикористовувалиtкритерійСт’юдента,непараметричніпоказникиобчислювалися тапорівнювалися за методоманалізуваріацій (>ANOVA). У всіхвипадкахрізницюміжпоказниками, щопорівнювалися,визнаваливірогідною приp<0,05.Математичнуобробкурезультатів проведено методамиматематичної статистики на персональногокомп’ютері задопомогоюпрограмного забезпеченняExel 2000.

>Результатидосліджень та їхніобговорення. >Проведенийаналізособливостейперебігувагітності йпологів уматерівобстеженихдітейвиявиввисоку частотуускладнень. То вжінокосновноїгрупинайчастішезустрічаласьзагрозаперериваннявагітності, частотаякоїсклала 22,5%,проти 10% ужінокконтрольноїгрупи (>р<0,05),фетоплацентарнанедостатність (20%проти 6,67%,р<0,05),прееклампсія (11,25%, ужінокконтрольноїгрупицеускладненнявзагалі незареєстровано),анеміявагітних (10%проти 3,33%,р<0,05).Значна частотаускладненьвагітностіпризводить допорушень стану плоду йновонародженого.

>Майже утретинижінок,діти які народилися встаніасфіксії,пологипочинались ізнесвоєчасноговиливунавколоплодових вод (31,25%проти 13,3% вконтрольнійгрупі,р<0,05).Слабкістьпологовоїдіяльностіспостерігалась у 17,5% (>проти 3,3% вконтрольнійгрупі,р<0,05),швидкі тастрімкіпологи малімісце у 22,5% (>проти 13,3% ужінокконтрольноїгрупи,р<0,05).Гіпоксія плоду, котра бувзумовленаобвиттямпуповининавколошиїспостерігалась у 28,75%проти 6,7%контрольноїгрупи,р<0,05.Кесаріврозтин проведено у 14 (17,5%)жінок, у 10 (12,5%)перінео- таепізіотомію, у 6 (7,5%) –накладалисьакушерськіщипці, у 7 (8,75%) маломісцеручневідшарування тавиділенняплаценти.Ручнеобстеженняпорожнини маткиспостерігалось у 15 (18,75%).

>Аналіз стануновонароджених напершійхвилині посленародження показавши, що 27 (33,75%)дітейосновноїгрупинародилися ізоцінкою зашкалою Апгар 7-6балів, 25 (31,25%)дітей – ізоцінкою 5-4балів, 28 (35,0%)дітей – 3-1бали. Уконтрольнійгрупіпереважнакількістьдітей - 24 (80,0%) –народилося ізоцінкою зашкалою Апгар 10-8балів,р<0,05. Нап’ятійхвилині посленародження стандітей, щонародилися васфіксіїпомірного та тяжкогоступеняпокращився.

>Щодорозподілу замасоютіланемовлят, що народилися встаніасфіксії,більшістьновонароджених (42,5%)народилися ізмасоютіла від 3501 до 4000 р, тоді як вконтрольнійгрупі 70%дітейнародилося ізмасою 3001-3500 р,р<0,05.

>Фізіологічнезменшеннямаситіла уновонароджених відздоровихматерівдосягаломаксимальнихзначень начетвертудобу йсклало (6,0+1,1%) відзагальноїмаси, тоді як уновонароджених, котрінародилися встаніасфіксіїцей процесзатягувався до 6діб й максимальнавтратамаситіласкладала (10,0+1,5%),р<0,05.Відновленнямаситіла уновонароджених відздоровихматерівпочиналося на виборах 4добу, удітейосновноїгрупи – после 7 доби.

Таким чином,одержанірезультатисвідчать, що уновонароджених, котрінародилися встаніасфіксії,основніпоказникифізичногорозвиткузначнонижчі впорівнянні іздітьмиконтрольноїгрупи.

>Раннянеонатальнаадаптація унемовлят, що перенеслиасфіксію,характеризуваласьрозвитком вонидезадаптаційнихсиндромів,серед якіпровіднемісцезаймалиневрологічніпорушення,дихальнірозлади,гастроінтестінальний синдром. То вбільшостіобстеженихдітейдругоїгрупи (86,48%)виявленіневрологічніпорушення, щодостовірновище впорівнянні ізновонародженимипершоїгрупи (34,8%,р<0,05).Слідзазначити, щоціпорушення уновонароджених, щонародилися встаніасфіксії,відзначалисьполіморфізмом.Найбільшчастими симптомами булизміним’язового тонусу (20,0%),нестійкістьфізіологічнихрефлексів (21,25%),порушенняруховоїактивності (15,0%) тагастроінтестінальніреакції (15,0%), синдромнервово-рефлекторноїзбудливості, (28,75%).Поєднаннякількохклінічнихпроявів, а особливогастроінтестінальнихреакцій із синдромомнервово-рефлекторноїзбудливості,зустрічалисьлише удітей, щонародилися устаніасфіксії тяжкогоступеня.Порушеннятерморегуляціївідмічались у 24,3%дітей 2групи та у 9,3%немовлят 1групи.

У 54,05%новонароджених 2групи та у 18,6%дітей 1групиневрологічніпорушеннясупроводжувались синдромомдихальнихрозладів.Здебільшогоцедіти,народжені ізознакамизатримкивнутрішньоутробногорозвитку та васфіксії тяжкогоступеня,більшість такихновонародженихвимагалареанімаційноїдопомоги таінтенсивноїтерапії.Отриманіданісвідчать, що Іступінь синдромудихальнихрозладів зашкалоюСільверманазустрічався у 27,7%дітей, ІІступінь – у 16,7%, ІІІступінь – у 9,65%дітей 2групи, тоді як у 1групіспостерігалисьлишедихальнірозлади легкого тасереднього ступеня.

>Жовтяницяновонародженихрозвиваласьчастіше удітей, що перенеслитяжкуасфіксію (78,4%проти 55,8% упершійгрупі та 26,7% - уконтрольнійгрупі,р<0,05).

>Відшаруванняпуповинногозалишку у всіхновонароджених, котрінародилися устаніасфіксії,відбувалосьдостовірнопізніше – на 5-6добу життя (удітейконтрольноїгрупи – на 3-4добу життя).

Таким чином,отриманіданісвідчать провисоку частотуускладненьвагітності йпологів уматерівобстеженихдітей, котрінародилися васфіксії. Такихвипадках станматеріможе негативновпливати на станновонародженого тапризводити допорушення нормальногоперебігуперіодуранньоїнеонатальноїадаптації.Суттєвобільша частотадезадаптаційнихсиндромів та болеетяжкі їхні проявивідмічені удітей 2групи, щонародилися устаніасфіксії тяжкогоступеня.

>Наявністьчисленнихзмін із боцінервовоїсистемиобумовиланеобхідністьпоглибленогообстеження станунервовоїсистеми задопомогоюнейросонографічногодослідження. Зметоюдіагностики станумозковогокровообігу уновонародженихвикористовуваласьдопплерометріясудин головногомозку.

Припроведеннінейросонографічногодослідження на 1добу життя унемовлят, що народилися встанітяжкоїасфіксії,відмічалисьультразвуковіознакивазогенногонабрякумозку у 86,4% (>проти 35,6% удітей 1групи й 2,0% уновонародженихконтрольноїгрупи,p<0,05),спостерігалосьзвуженняшлуночківмозку, збільшенняширинисудинногосплетіння тарозмірівзадньогорогу бічногошлуночку, щовідбувалось зарахунокВШК ІІ та ІІІступенів. Пропорушення ЦНС таознакинезрілості структур головногомозкусвідчиланаявністьрідини упорожниніпрозороїперетинки (13,5 та 9,3%відповідно удітей 2 та 1групипроти 3,7% уновонародженихконтрольноїгрупи,p<0,05). Уновонароджених, що перенеслиасфіксію,частішевиявляласьміжшлуночковаасиметрія – у 29,7%дітей 2групи та у 16,3%дітей 1групи (>р<0,05).

>Найбільшвираженігеморагічнізмінизістороницентральноїнервовоїсистемиспостерігались унемовлят, що перенеслиасфіксію тяжкого ступеня:внутрішньошлуночковікрововиливи Іступенявиявлені у 54,1% (>проти 6,9% удітей 1групи,р<0,05);внутрішньошлуночковікрововиливи ІІступеня – у 13,5%новонароджених (>проти 2,3%дітей 1групи,р<0,05);внутрішньошлуночковікрововиливи ІІІступеня – в 10,8%випадків. Уконтрольнійгрупіновонароджених под годинунейросонографічногообстеження не булидіагностованівипадкипери- таінтавентрикулярнихкрововиливів.

Придопплерометричномудослідженні вбасейнісередньоїмозковоїартеріїдіагностовано болеевираженіпорушеннямозковоїгемодинаміки унемовлят, що народилися встанітяжкоїасфіксії.Такізмінисвідчать пропорушеннямозковоїмікроциркуляції натлінабрякумозку,якийвиявлено більше, ніж уполовинидітей, що перенеслитяжкуасфіксію, Якає субстратом длярозвиткуневрологічнихпорушень.Клінічноцізміни виявлялися синдромаминервово-рефлекторноїзбудливості,вегето-вісцеральнихдисфункцій,порушеннямм’язового тонусу,нестійкістюфізіологічнихрефлексів, синдромомдихальнихрозладів,гастроінтестинальнимирозладами.

Отже, унемовлят, що перенеслиасфіксію, принейросонографічному тадопплерометричномудослідженнівиявленізмінимозкових структур тапорушеннямозковоїгемодинаміки,вираженість якізалежить відступенятяжкостіперенесеноїасфіксії.

Проведеновивчення стануелектролітногообміну,холінергічної, про- таантиоксидантноїсистеми у 43новонароджених, щонародилися встаніасфіксіїпомірногоступеня, 37новонароджених, що перенеслитяжкуасфіксію та 30новонароджених, що народилисяздоровими. Удітей, що перенеслиасфіксію,знижуєтьсяконцентраціяіонівкалію (До+) веритроцитах (табл.1),причому болеевираженіцізміни приасфіксії тяжкого ступеня (61,4+2,3мекв/лпроти 70,1+1,1мекв/л уновонароджених 1групи та 78,1+1,6мекв/лконтрольноїгрупи,р<0,05).Гіпокаліємія веритроцитахпоєднувалась ізгіперкаліємією вплазмікрові як удітей ізпомірним, то й із важкимступенемасфіксії (>p<0,05).Отриманідані можнарозглядати яксвідченняпорушенняструктуриклітинних мембранеритроцитів ізперерозподіломелектролітів –іонівміжклітинамиеритроцитів таплазмою.

Унемовлят,народжених устанітяжкоїасфіксії,визначалосьнезначнезниженняконцентраціїіонівкальцію вплазмікровівідносногрупи ізпомірноюасфіксією принародженні (1,7+0,10ммоль/л,проти 1,9+0,02ммоль/л,p<0,05) тасуттєвезниження впорівнянні ізконтрольноюгрупою (1,7+0,10ммоль/лпроти 2,2+0,11ммоль/л,р<0,01).Паралельновиявлена йгіпомагніємія (0,39+0,01ммоль/л уновонароджених, що перенеслиасфіксію тяжкого ступеня,проти 0,7+0,02ммоль/л удітей ізпомірноюасфіксією та 1,1+0,02ммоль/л уздорових,р<0,05).

>Гіпокальціємія,гіперкаліємія,гіпомагніємія вплазмі -характерніознаки, котріспостерігали уновонароджених ізсередньою йтяжкоюасфіксією, але йступіньзниженняцихпоказників був болеевираженим приасфіксії тяжкогоступеня,р<0,05.

Придослідженніактивності До+,Na+,Мg2+АТФ-азивиявлено, що уновонароджених ізпомірнимступенемасфіксії вон бувзниженавідносноконтрольноїгрупи (2,2+0,003мкмоль наР/мгбілка,проти 2,40+0,02мкмоль наР/мгбілка,р<0,05).Тяжкаасфіксіяпризводила до болеевираженогопригніченняактивностіферменту (2,05+0,01мкмоль наР/мгбілка),р<0,05.

          Приобстеженнідітейвиявлено, щовміст АХ вкровізбільшується вдосліджуванихгрупах 1 й 2: 450,2+9,1мкмоль/л, 495,0+11,1мкмоль/лвідповідно, при 404,1+10,0мкмоль/л вконтрольнійгрупі,р<0,05.Проведенідослідження показали болеевиражене збільшенняактивностіАХЕ уновонароджених вгрупі ізасфіксією тяжкогоступеня – 4,21+0,05мкмоль/л,проти 3,98+0,05мкмоль/л удітей ізпомірноюасфіксією та 3,51+0,08мкмоль/л – уздорових,р<0,05.

>Вмістаміаку вкрові уновонароджених 1 й 2 групзбільшувався на 1добу життя, івідповідноскладав 58,1+2,8мкмоль/л та 67,2+3,1мкмоль/лпроти 50,3+2,5мкмоль/л, уздоровихновонароджених,p<0,05.

>Аналізданих повизначеннюінтенсивностіокисноїмодифікаціїбілківсвідчить про збільшенняпошкоджуючоговпливуасфіксії, болеевираженого при тяжкоїступені. Такступіньпошкодженнякислоторозчиннихпептидів бувнайбільшвираженим притяжкійасфіксії йскладав 8,1+0,4ммоль/мл при 6,86+0,3ммоль/мл уновонароджених ізпомірноюасфіксією (>p<0,05) та 6,1+0,3ммоль/мл уздоровихдітей,p<0,05.

>Дослідження стануАОС –активностіСОД йкаталази –ферментівантирадикальної дії йруйнуючої дії натоксичний пероксидводнюсвідчили проодноспрямованудіюгіпоксично-ішемічноговпливу наорганізмновонародженого –зниженняактивностіцихферментів,p<0,05. Так,інгібування ферментуСОДвиявили приасфіксіїсередньоїтяжкості на 1добу життя.Пошкоджувальнадія на фермент притяжкійасфіксії був болеевираженою йскладала на 1добу життя 0,86+0,03ум.од./мгбілка при 0,96+0,02ум.од./мгбілка удітей ізпомірноюасфіксією та 1,04+0,02ум.од./мгбілка уздоровихновонароджених (>р<0,05). Прививченніактивностікаталази уновонароджених ізтяжкоюасфіксією вониспостерігалосьзниженнятакої до 12,9+0,06ммоль М2Про2 / мгбілка (16,11+0,05ммоль М2Про2 / мгбілка удітей 1групи та 18,3 +0,09ммоль М2Про2 / мгбілка – уздорових),р<0,05.

Придослідженіглутатіонувідновленоговиявлено збільшення йоговмісту уновонароджених ізтяжкоюасфіксією (4,35+0,02мкмольГSH/млеритроцитівпроти 3,8+0,03мкмольГSH/млеритроцитів унемовлят ізпомірноюасфіксією та 3,5+0,06мкмольГSH/млеритроцитів уконтрольнійгрупі,р<0,05).

Таким чином, приасфіксіїпомірного та тяжкогоступеня на 1добу життявизначалисьпорушення стануелектролітногообміну –гіпокальціємія,гіперкаліємія,гіпомагніємія вплазмі тагіпокаліємія веритроцитах, атакожпригніченняактивності До+,Nа+,Мg2+АТФ-ази, щослідрозглядати якраннійдіагностичний тест воцінцітяжкостіасфіксіїновонароджених.

Припомірному та тяжкоїступеніасфіксії вкровіновонародженихспостерігалось збільшеннявмісту АХ таактивностіАХЕ, котрі можнарозглядати якнейро-гуморальнийкомпенсаторний стан,спрямований назниженнярівня АХ.Одночасно вкровізбільшувавсявмістаміаку, щосвідчить проглибокіметаболічніпорушеннябілковогообміну тадезінтоксикуючоїфункціїпечінки, щоможе бутивикористано дляоцінкитяжкостіметаболічноїдезадаптації такихдітей.

Припомірній татяжкійасфіксіїновонародженихвиявленорізнуспрямованістьзмінактивностіантиоксидантнихферментів –зниженняактивностіСОД йкаталази, збільшеннявмістуглутатіонувідновленого, із одного боці, йнакопиченняпродуктівокисноїмодифікаціїбілків,з іншого, щосвідчить пророзбалансуваннясистемирегуляції про- таАОСметаболізму іпорушеннякомпенсаторно-адаптивнихреакцій приасфіксії.

>Виявленіпорушенняелектролітного гомеостазу, котріпризводять впершучергу допорушеньструктуриклітинних мембранеритроцитів ізперерозподіломелектролітів -іонівміжклітинамиеритроцитів йплазмою,спонукали довикористання вкомплексілікувальнихзаходів препарату, діїякогонаправленіперш на накорекціювиявленихзмін, асаменормалізаціюфункціонуванняклітинноїмембрани іззабезпеченнямїїенергетичногопотенціалу.Вітчизнянийліпосомний препарат –ліпін,ліофілізованийяєчнийфосфатидилхолін, добророзчинний вкристалоїднихрозчинах ізутвореннямліпосом, котріпідвищуютьрезистентність догіпоксії,нормалізуютьпроцеситканинногодихання,покращуютьмікроциркуляцію йреологічнівластивостікрові.Ліпінмаємембранопротекторні,антигіпоксичні,антиоксидантнівластивості таздатністьпокращуватимікроциркуляцію тареологічнівластивостікрові.

Проведенорандомізованедослідження, яку ставило за міткудослідитиклінічнуефективність комплексулікувальнихзаходів іззастосуваннямліпіну порівнянозістандартноютерапією. Препарат був включень долікування у 18новонароджених ізтяжкоюасфіксією (>підгрупа2Б) та у 21 – ізпомірною (>підгрупа1Б), тоді як упідгрупах1А та2А проводилосястандартнелікування.

>Ліпінпризначався удозі 10мл/кгвнутрішньовенно із1-ї по6-удобу життядодатково достандартноїтерапії, котра включала:інфузійнутерапію іззабезпеченнямфізіологічноїпотреби,калоражу такорекцієюводно-електролітнихпорушень,симпатоміметичнупідтримку принестабільнійгемодинамиці,штучнувентиляціюлегень (>ШВЛ) приСДР ІІІ ст,антибіотикотерапію.

>Позитивнізмінипоказниківклінічного статусупочинались ізпочаткомлікування.Поступовозникали проявидезадаптації.Лікуванняновонародженихдітей, котрі перенеслиперинатальнуасфіксію, іззастосуваннямліпіну дозволилопокращитиклінічнийперебігзахворювання тазменшититривалістьагресивнихметодівлікування. В частности, яксвідчатьрезультатидослідження,спостерігалосьдостовірнезменшеннятривалостіШВЛ (>р<0,05),симпатоміметичноїпідтримки (>р<0,05),меншийтермінінтенсивноголікування (>р<0,05) у Бпідгрупахдітей, що народилися встаніасфіксії.

>Крім того, призастосуванніліпіну,констатованадостовірноменшавтрата ваги уновонароджених як ізпомірною то й ізтяжкоюасфіксією.

>Післялікування ізвключенням добазисноїтерапіїліпіну (мал.1) синдромдихальнихрозладів уновонароджених, що перенеслитяжкуасфіксію,спостерігався у 27,8%проти 36,8% призастосуваннілишебазисноїтерапії,значнорідшевідмічаласьпатологічнаневрологічна симптоматика (19% упідгрупі1Бпроти 27,3% упідгрупі1А та 55,6% упідгрупі2Бпроти 68,4% упідгрупі2А),гастроінтестинальний синдром внемовлят 1групи призастосуванніліпіну (тоді як прибазиснійтерапії – у 4,5%) тамавмісце у 16,7%дітейпідгрупи2Бпроти 26,3%новонародженихпідгрупи2А,жовтяниці були у 14,3%немовлятпершоїгрупи та у 27,8%дітейдругоїгрупи привключенні добазисноїтерапіїліпіну (тоді як беззастосуванняліпіну – у 22% та 42,1%відповідно), проявигеморагічного синдрому,найчастіше увигляділегеневої чишлунковоїкровотечі, малімісцелише у 5,6%2Бпідгрупи (тоді, як призастосуваннібазисноїтерапії смердотітраплялись у 15,8%випадківновонароджених ізтяжкоюасфіксією).

Угрупіновонароджених, котріотримували вкомплексілікувально-профілактичнихзаходівліпін,випадківранньоїнеонатальноїсмертності не було б.

Таким чином,одержаніданісвідчать пропозитивнийвпливвключення добазисноїтерапіїліпінуновонародженим, що народилися встаніасфіксії наперебігранньоїнеонатальноїадаптації.

Зметоювивченняефективностівключення долікувального комплексуліпіну нами було б проведеноповторненейросонографічнеобстеженняновонароджених вдинаміці на 1 та 7добу життя.

Уновонароджених, що народилися встаніасфіксії, на майже 7добу життявизначалисьознакивентрикулодилятації (>підвищеннязначеньшлуночковогоіндексу тапоказниківвентрикулометрії), щосвідчить пропорушеннягемоліквородинаміки. Алі угрупахдітей, щоотримувалиокрімбазисноїтерапіїліпін,вищезгаданіпоказники булинижчими, а й уновонароджених 1групинаближались до таких уздоровихдітей.Міжшлуночковаасиметрія на майже 7добу життяспостерігаласьрідше уновонароджених2Бпідгрупи.Достовірноменшою був ширинасудиннихсплетінь удітей, щоотримувалилікування ізвключенням добазисноїтерапіїліпіну:6,81±0,4мм у2Бпідгрупі та5,6±0,32мм в1Бпідгрупіпроти7,81±0,41мм та6,65±0,34ммвідповідно уновонароджених, щоотримувалибазиснутерапію.Рідше буливиявленіпери-інтравентрикулярнікрововиливи упацієнтів, щоотримувалилікування ізліпосомальним препаратом:внутрішньошлуночковікрововиливи Іступенядіагностовано у 47,4%дітей2Апідгрупи та у 9% –1Апідгрупи (>базиснатерапія),проти 27,8% та 4,8%відповідно привключенні дотерапіїліпіну; така жтенденціяспостерігалась й повідношенню доВШК ІІ та ІІІступенів. Унемовлят 2групи, котріотримувалиліпінзначнорідшевиявлялиськістисудиннихсплетінь (16,7%проти 21% удітей, щоотримувалибазиснутерапію).Нижчою був частотаперивентрикулярноїлейкомаляції, Якаєгрізнимускладненнямгіпоксично-ішемічногоґенезу, уновонароджених, що народилися встанітяжкоїасфіксії таотримувалилікування ізліпіном: 27,8%проти 42%.Ознакинабряку головногомозкузберігались удітей2Апідгрупи, щоотримувалибазиснутерапію у 63,1%випадків та у 13,6%випадківдітей1Апідгрупи, щоєдостовірночастіше, ніж привключенні дотерапіїліпіну (44,4% та 9,6%відповідно).

>Щододопплерографічногообстеженнянемовлят на майже 7добу життя –спостерігалось болееінтенсивнепокращаннямозковоїгемодинаміки уновонароджених ізасфіксією, якіотримувалилікування ізвключенням добазисноїтерапіїліпіну:достовірновищіпоказникишвидкостікровотоку,зниження пульсового та резистентногоіндексів (>p<0,05), котрі призастосуванніліпіну удітей 1групинаблизились до таких уконтрольнійгрупі.

Отже,нейросонографічнедослідження структур головногомозку тадоплерометричнедослідження станумозковоїгемодинамікипідтверджуютьвисокуефективністьлікування ізвключеннямліпіну.

>Беручи доувагиотримані намиранішедані та длядоведенняефективностізапропонованого комплексу іззастосуваннямліпіну, мивикористовували такзвані «>біохімічнімаркери», котрісвідчать проураженняклітини таліпідного комплексумембрани.

>Застосуванняліпіну до стандартноголікування уновонароджених ізпомірноюасфіксієюпризводило довірогіднихзмінвмістукаліюеритроцитів танаближало їхньогозначення доздоровихновонароджених (уновонароджених ізпомірноюасфіксією – 78,4±0,3мекв/л призастосуванніліпіну та 74,2±0,3мекв/л припроведеннібазисноїтерапії, унемовлят ізтяжкоюасфіксією 69,7±0,4мекв/л та 69,7±0,4мекв/лвідповідно,р<0,05). На тому годину уновонароджених ізтяжкоюасфіксією призастосуванніліпінурівенькалію вплазмі бувдостовірнонижчим ніж удітей, котріотримувалистандартнелікування (послелікуванняліпіномцейпоказникстановить 4,3±0,03мекв/л удітей2Бпідгрупи та 4,6±0,02мекв/л удітей1Бпідгрупипроти 4,0±0,03мекв/л та 4,7±0,03мекв/л припроведеннібазисноїтерапіївідповідно,р<0,05).

>Рівенькальцію усироватцікровівпродовжраннього неонатальногоперіоду подвпливомзапропонованоголікуваннязріс унемовлят1Бпідгрупи до 2,2±0,01ммоль/л (>проти 2,0±0,01ммоль/л послебазисноїтерапії,р<0,05) та удітей2Бпідгрупи до 2,1±0,02ммоль/л (>проти 1,9±0,02ммоль/л при базисномулікуванні,р<0,05).Підвищеннярівнякальціюсвідчить проурівноваженістьпроцесівнервово-м’язовогозбудження,м’язовогоскорочення та Веде до покращаннякальцій-фосфатногообміну, щопопереджує вподальшомудефіцитвітаміну D3.Спостерігалисьвірогіднізмінирівнямагнію всироватцікрові уновонароджених як ізпомірною то й ізтяжкоюасфіксією призастосуванніліпіну (уновонароджених1Бпідгрупи 1,0±0,03ммоль/лпроти 0,8±0,03ммоль/л, удітей2Бпідгрупи 0,61±0,03ммоль/лпроти 0,51±0,03ммоль/л,р<0,05).Підвищеннярівнямагнію нафонітерапіїліпіномпокращуваломембраннийпотенціалклітин -нейронів, щосприялопідсиленнюпроведеннянервовихімпульсів та, якнаслідок,попередженню судом йтитанії, атакож донормалізаціїелектролітного,вуглеводного,ліпідногообміну.

>Такожотриманідані пропідвищенняактивності До+,Na+,Mg2+->АТФ-ази всироватцікрові уновонароджених як ізпомірною то й ізтяжкоюасфіксією призастосуванніліпіну,р<0,05.Самепідвищенняактивності До+,Na+,Mg2+->АТФ-азисприялопокращеннюелектрохімічногоградієнта,нормалізаціїфункціонуванняклітини,електричноїзбудливостінервової там’язовоїтканини. На нашу думку,зміниелектролітного гомеостазу уновонароджених ізасфіксією призастосуванніліпінуслідрозглядати яквідноснустабілізаціюструктуриклітинних мембранеритроцитів ізперерозподіломелектролітів -іонівміжклітинамиеритроцитів йплазмою.

>Відміченотенденцію до болееінтенсивногозменшеннярівнякислоторозчиннихпептидів уновонароджених ізтяжкою тапомірноюасфіксією натлізастосуванняліпіну (унемовлят1Бпідгрупи – 6,06±0,3ммоль/млплазмипроти 6,75±0,3ммоль/млплазми призастосуванні стандартноголікування та2Бпідгрупи – 6,6±0,3ммоль/млплазмипроти 7,4±0,2ммоль/млплазмивідповідно,р<0,05).Тобто можназробитивисновок, щопроведенелікуванняліпіном,якиймаєантиоксидантнівластивостімаєпозитивнийефект. Упролікованихліпіномдітей, котрі перенеслиасфіксіювірогідновищою бувконцентрація компонентуантиоксидантногозахистуСОД,який долікуванняперебував встаніглибокогопригнічення (1,15±0,02ум.од./мгбілкапроти 1,0±0,03ум.од./мг при стандартномулікуванні унемовлят ізпомірноюасфіксією, 1,11±0,03ум.од./мгпроти 0,98±0,01ум.од./мг послебазовоїтерапії удітей ізтяжкоюасфіксією,р<0,05). Удослідженняхспостерігалосьдостовірне збільшеннякаталази унемовлят ізпомірною татяжкоюасфіксією призастосуванні вкомплексілікуванняліпіну, ніж прибазиснійтерапії (18,2±0,04ммоль М2Про2 / мгбілкапроти 17,9±0,07ммоль М2Про2 / мгбілка у 1групіновонароджених, 17,9±0,09ммоль М2Про2 / мгбілкапроти 17,01±0,08ммоль М2Про2 / мгбілка – удругійгрупі,р<0,05). Алі,враховуючи тієї факт, щообстеження було б проведено на майже 7добу життя, то проявівліпіномантиоксидантнийефект можнавважатидостатньовираженим.

За результатамидослідження уобстеженихнемовлят ізпомірною татяжкоюасфіксією, котріотримувалиліпін,відмічалосьвірогіднезниженняацетилхоліну (381,8±11,6мкмоль/лпроти 410,8±10,8мкмоль/л уновонароджених ізпомірноюасфіксією, 400,0±9,3мкмоль/лпроти 432,5±11,6мкмоль/л угрупідітей ізтяжкоюасфіксією,р<0,05). Вочевидь,самецесприялозниженнюзбудженняхолінергічнихсинапсівнервовоїсистеми тапопередженнютремору і судом уновонароджених. Узв’язкузізменшеннямкількості АХ вкровівідповіднозменшилась йкількістьАХЕ, Яка в українськихдослідженняхзмінюваласьінтенсивніше в Бпідгрупахобох груп (до 3,21+0,06мкмоль/л удітей1Бпідгрупи та до 3,40+0,05мкмоль/л уновонароджених2Бпідгрупи) у тому годину, як уновонароджених котріотримувалистандартнелікування,зниження відбулосяменшінтенсивно,p<0,05.

>Застосуванняліпіну уновонароджених ізасфіксією привелотакож дозменшеннякількостіаміаку на майже 7добу життя (37,0±2,3мкмоль/лпроти 43,1±2,6мкмоль/л угрупідітей, що народилися встаніпомірноїасфіксії та 42,0±2,4мкмоль/лпроти 54,5±2,3мкмоль/л унемовлят, що народилися васфіксії тяжкого ступеня,p<0,05).Зниженнявмістуаміакузабезпечилозменшення токсичного йоговпливу намозок, але впорушенняфункціонуванняЦТК вмітохондріяхнейронів головногомозку тазменшенняактивностіаеробногоокисленняглюкози – головногоенергетичногоджерелацентральноїнервовоїсистеми.Зменшеннярівняаміаку уновонароджених, котрі перенеслиасфіксію,свідчило про покращанняпроцесівдетоксикації й, якнаслідок,нормалізаціюсечовиноутворюючоїфункціїпечінки.

Таким чином, як показалипроведенідослідження,застосуванняліпіну укомплекснійтерапіїновонароджених, що перенеслиасфіксіюрізногоступенятяжкості,сприяєпокращеннюклінічного станудітей уранньомунеонатальномуперіоді,зменшує частотуструктурнихпорушень головногомозку та Веде до покращанняпоказниківгемодинаміки вбасейнісередньоїмозковоїартерії,призводить донормалізаціїелектролітного гомеостазу,зменшення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація