Реферати українською » Медицина, здоровье » Оптімізація хірургічніх методів Лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступенів тяжкості


Реферат Оптімізація хірургічніх методів Лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступенів тяжкості

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООХОРОНИЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НаціональнаМедичнаакадеміяПіслядипломноїОсвітиіменіП.Л.Шупика

>БугорковаІринаАнатоліївна

>УДК 616.314.18-002.4 –031.81-089

>ОПТИМІЗАЦІЯХІРУРГІЧНИХМЕТОДІВЛІКУВАННЯ

>ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГОПАРОДОНТИТУ

ІІ ТА ІІІСТУПЕНЯТЯЖКОСТІ

14.01.22 -стоматологія


>АВТОРЕФЕРАТ

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

кандидата конкретних наук

>Київ – 2008


>Дисертацієюєрукопис.

>Роботавиконана вІнститутістоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика.

>Науковийкерівник

доктормедичних наук,професор

>заслуженийдіяч науки йтехніки України

ПавленкоОлексійВолодимирович

>Інститутстоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика МОЗ України,

директорІнституту,завідувачкафедристоматології.

>Офіційніопоненти:

>член-кореспондент АМН України, доктормедичних наук,професор

КосенкаКостянтинМиколайович

>Державнаустанова „>Інститутстоматології АМН України”,

директорІнституту

кандидатмедичних наук, доцент

>Вєсова ОленаПетрівна,

>Інститутстоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика МОЗ України, доценткафедрищелепно-лицьовоїхірургії.

>Захиствідбудеться 21березня 2008 року про 11годині назасіданніспеціалізованоївченої заради До 26.613.09 приНаціональніймедичнійакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика МОЗ України: 04050, м.Київ,вул.Пимоненка,10-А.

Здисертацією можнаознайомитись убібліотеці Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика заадресою: (04112, м.Київ,вул..дорогожицька, 9).

>Авторефератрозісланий 18 лютого 2008 року

>Вченийсекретарспеціалізованоївченої заради,

доктормедичних наук,професорІ.П. Мазур


>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

 

>Актуальність тими. Проблемазахворювань пародонтуєоднією ізнайважливіших всучаснійстоматології, щопов'язане ззначнимрозповсюдженнямциххворобсеред населеннярізнихвікових груп.Функціональнірозладизубощелепноїсистеми,зумовленівтратоюзубівунаслідокзахворювань пародонту,розвиваються в 5-6разівчастіше, ніж приускладненняхкарієсу. Заданимиреспубліканськихпоказниківприрістпоширеностізахворювань пародонту заперіод із 1998 по 2006 рр.складає 12,47% (В.А.Лабунець, 2006; О.В. Павленко, 2007).Генералізований пародонтитвиявляється увиглядінеухильнопрогресуючогозапально-деструктивногопроцесу, що Веде доранньоївтратизубів,порушенняжувальноїефективності, й якнаслідок, допорушеннятравлення,обміннихпроцесів,інфікування йсенсибілізаціїорганізму,небезпеціутворенняджерелахроніосепсису,косметичним дефектів,зміні фонетики йін.

>Згідночисленнихепідеміологічнихдосліджень,поширеністьгенералізованогопародонтитузалежно відрегіону йвікуобстежених,досягає 40-100% (А.І.Грудянов йін., 1989;К.М. Косенка, 1994;Г.Ф.Білоклицька, 1995).Генералізований пародонтитпревалює надіншими формамизахворювань пародонту,простежуєтьсятенденція збільшеннячастотизахворюваності, щоузгоджується із результатамипроведенихранішедослідженьдинамікипатології пародонту (В.А.Лабунець, 2006;К.М. Косенка, 2007).Актуальністьцієїпроблеми невикликаєсумніву йпризводить донеобхідності розробки новихефективнихметодівлікуваннязахворювання.

>Патологічніпроцеси втканинах пародонтузумовленімісцевимичинниками (>мікроорганізми йпродукти їхньогожиттєдіяльності, травматичноюоклюзія,нераціональніортопедичніконструкції,коротківуздечки губ,язика,недостатня ширинакератинизованої ділянки ясний,ротоведихання таінше) (Т. М.Дунязіна, 2001; В.В.Поворознюк,І.П. Мазур, 2004).Середмеханізмів патогенезупародонтитупереважаютьпорушеннямікроциркуляції, дисбалансімунноїсистемиорганізму йпорушення стануантиоксидантноїсистеми, Якапризводить допорушеннятрофіки пародонту,активаціївільнорадикальнихпроцесів втканинах йдеструкції альвеолярноговідростка (А.В. Борисенко, 2007).

У комплексномулікуванні йпрофілактицізахворюваньгенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкостіістотна рольналежитьхірургічним методамлікування, щопризводять дозменшенняглибинипародонтальнихкарманів,ліквідаціїзапалення втканинах пародонту,припиненнядеструктивнихпроцесів вальвеолярномувідростку, й, якнаслідок, – дотривалоїстабілізаціїпатологичногопроцесу втканинах пародонту.

>Останнім годиноюнайбільшефективними методамилікуванняхронічногогенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкостівважаютьсяклаптевіоперації ізвикористаннямостеопластичнихматеріалів.Остеопластичніматеріаливводяться вкістковідефекти ізметоюстимуляціїрепаративногоостеогенезу.Використаннямогутнього арсеналурізнихстимуляторіврепаративногоостеогенезудозволяєдосягтипевноїрегенерації альвеолярноговідростка (>С.І.Гажва, 2003).Кожен із нихмає своїпереваги йнедоліки. Цепов'язано ізнедостатнімиостеогеннимиякостями,наявністюдеякихтоксичнихвластивостей (>формалінізованітрансплантати),антигенністю (>кістковиймозок),складністюзаготівки йприготуванняматеріалу (>брефоостеопласт),відсутністюантимікробнихвластивостей таін. (Н.В.Курякіна, П.О.Алексєєва, 2004).

>Перспективнимнапрямком упародонтологіїєзастосуваннязбагаченоїтромбоцитамиплазми, котрадозволяєстворити вобластівтручаннявисокуконцентраціючинниківзростання,керуючихпроцесомрегенераціїкістковоїтканини (Х. П.Мюлер, 2004; Р. Маркс, 2005, А. Санчес, 2005).

>Враховуючискладність патогенезу йлікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості,виникаєнеобхідність розробки таоптимізаціїхірургічнихметодівлікування ізвикористаннямостеопластичнихматеріалів укомбінації ізаутогеннимтромбоцитарним концентратом, щоміститьвисокуконцентраціючинниківзростання. Томудоцільно, було бвивчитиефективністьзастосування приклаптевійопераціїпоєднанняостеопластичнихматеріалів укомбінації ззбагаченоютромбоцитамиплазмою.

>Зв'язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами. >Дисертаційна роботавиконувалася у межахнауково-дослідної роботикафедристоматологіїІнститутустоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П. Л. Шупика. ">Клініко-лабораторнеобґрунтуваннязастосуваннясучаснихмедичнихтехнологій длядіагностики,профілактики талікуванняосновнихстоматологічнихзахворювань" за планом МОЗ України (№держреєстрації >0104U000711). Автор бувбезпосереднімучасникомвказаної тими.

Метадослідження. >ПідвищенняефективностіхірургічнихметодівлікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості шляхомзастосуванняостеопластичнихматеріалівдоповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом,біологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів йчинниківзростання.

>Завданнядосліджень:

1.Оцінитистоматологічний статусосіб зхворобами пародонтуДонецькоїобласті.

2.Розробити йапробувати методхірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості ізвикористаннямостеопластичнихматеріалів упоєднанні ізаутогеннимтромбоцитарним концентратом.

3.Вивчитивпливостеопластичнихпрепаратів йбіологічноактивнихматеріалів напроцесирегенераціїкістковоїтканинилабораторнихтварин.

4.Оцінитиклінічнуефективність методухірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості ззастосуваннямостеопластичнихпрепаратів укомбінації ізаутогеннимтромбоцитарним концентратом.

5.Розробитипрактичнірекомендації повикористаннюзапропонованого методухірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості.

>Об'єктдослідження – >кістковатканина альвеолярноговідростка йтканини пародонтухворих нагенералізований пародонтитІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості талабораторнихтварин.

Предметдослідження – >застосуванняостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом йбіологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів йчинниківзростання длярегенераціїкістковоїтканини йтканин пародонту прилікуваннігенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості.

>Методидослідження: длявивченняособливостейперебігурегенераційнихпроцесів улабораторнихтваринпроводилисяостеометричні,гістологічні,морфометричні,біохімічнідослідження, ааналізу вклініціефективностірегенераціїкістковоїтканини пригенералізованомупародонтитіІІ-го йІІІ-гоступенятяжкостівикористовувалисяклінічні,параклінічні,рентгенологічні тастатистичніметодидосліджень.

>Наукова новизнаотриманихрезультатів. >Вперше дляпідвищенняефективностіхірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості булипроведеніклаптевіоперації ззастосуваннямостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом йбіологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів йчинниківзростання.

>Вперше доведено, щовикористанняостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом йбіологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів йчинниківзростання, припроведенніклаптевихоперацій вхірургічнійпародонтології,прискорюєпроцесирегенераціїтканин пародонту,сприяєкращомуперебігупісляопераційногоперіоду,профілактиціпісляопераційнихускладнень йзменшеннювідсоткарецидивівгенералізованогопародонтиту.

>Вивченовпливостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом йбіологічноактивними мембранами, наефективністьрегенераціїкістковоїтканини йтканин пародонту.

Проведенопорівняльнийаналізефективностізастосування методухірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості ззастосуваннямостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом йбіологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів йчинниківзростаннябезпосередньо й увіддаленітерміни.

>Практичнезначення роботи. Наосновівиявленихмеханізмівперебігупроцесіврегенераціїкістковоїтканини,розроблений йапробований вклінічнійпрактиці методхірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості ззастосуваннямостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом йбіологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів йчинниківзростання.

>Розроблено методхірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості ізвикористанняммодифікованоїклаптевоїоперації (>Деклараційний патент України № 13614,А61в 17/00 від20.09.2005р)

>Визначенависокаефективність способу, Якадозволяєрекомендувати його до широкоговикористання уклініці.

>Результатидослідженьвпроваджені у практику роботи „>Стоматологічноїполіклініки”ЦМКЛ № 1містаДонецька; „>Університетськоїклініки”Донецькогонаціональногомедичногоуніверситетуімені М. Горького; „>Платноїстоматологічноїполіклініки”містаДонецька й внавчальний процес накафедрістоматологіїІнститутустоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П. Л. Шупика МОЗ України.

>Особистийвнесокздобувача. Авторомособистопроаналізовананауковалітература ізданоїпроблеми, проведеноінформаційний тапатентнийпошук затемоюдисертації,сформульовані позначка йосновні заподіяннядисертаційної роботи.Проведеніекспериментальнідослідження налабораторнихтваринах,формування группацієнтів,клінічніобстеженняхворих.Розроблено йапробованоспосібхірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості ізвикористаннямзапропонованої намиклаптевоїоперації ззастосуваннямостеопластичнихматеріалів,доповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом, проведенапервиннаобробкаданихклінічних йлабораторнихдосліджень.

>Вибір мети йобґрунтуваннязавданьнауковогодослідження,обґрунтування іформулювання з висновками роботи,підготовкунаукових статей,оформленнядисертації йавтореферату проведено законсультативноїдопомогинауковогокерівника.Експериментальнідослідженнявиконаніспільно зспівробітникамикафедринормальноїанатомії йЦентральноїнауково-дослідноїлабораторіїЛуганського державногоуніверситету подкерівництвом докторамедичних наук,професора У. І.Лузіна[1].Рентгеноструктурнийаналізмінерального компонентукістки проведено набазіУкрНДІВуглезбагачення (м.Луганськ).Виконаніклінічнідослідження й проведенолікуванняхворих набазістоматологічноїклінікиЦМКЛ № 1 м.Донецька.Дисертаційна роботаєсамостійнимдослідженням автора,виконаним набазікафедристоматологіїІнститутустоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика.Аналіз таузагальненнярезультатівдослідження проведеноособисто авторомдисертації.

>Апробаціярезультатівдисертації. >Основніположеннядисертаційної роботивикладено та обговорено нанауково-практичнихконференціях „>Сучасній стан йактуальніпроблемиортопедичноїстоматології” (>Івано-Франківськ, 2005); „>Сучаснідосягнення встоматології”Медвін:Стоматологія, медицина,ліки” (>Донецьк, 2006); „>Сучаснідосягнення встоматології”Медвін:Стоматологія, медицина,ліки” (>Донецьк, 2007);ІІ-муМіжнародномустоматологічномуконгресі АСУ (>Київ, 2007);міжкафедральномузасіданніспівробітників кафедрстоматологіїІнститутустоматології Національноїмедичноїакадеміїпіслядипломноїосвітиімені П.Л. Шупика.

>Публікації. За результатамипроведенихдослідженьнадруковано 6науковихпраць, з які 5 статей увиданнях,рекомендованих ВАК України, 1тези,отримано 1деклараційний патент України накорисну модель № 13614,А61в 17/00 від 20.09.2005 р.

>Обсяг й структурадисертації. >Основний текстдисертаціївикладено на 154сторінках машинописного тексту.Робота написана закласичноюсхемою йскладається ізвступу,оглядулітератури,об'єктів йметодівдослідження, двохрозділіввласнихдосліджень,аналізу таузагальненнярезультатівдосліджень, з висновками,практичнихрекомендацій, спискувикористанихджерел,якиймістить 175першоджерел (128 –вітчизняних, 47 –іноземнихавторів).Роботаілюстрована 13таблицями та 38 малюнками.


>ОСНОВНИЙЗМІСТ

>Об'єкти йметодидослідження. Дляепідеміологічногодослідженнярозповсюдженостізахворювань пародонту намирозробленостатистичнікарти-додатки домедичних картстоматологічногохворого,враховуючихклініко-статистичнідані.Цікарти-додатки булирозподілені по 42лікувальнимзакладамДонецькоїобласті. Нами було бвиконаностатистичнийаналіз 1260карт-додатків порозповсюдженостізахворювань пародонту,зокрема,гінгівіта,пародонтиту,пародонтозу, атакожзахворювань сходамитяжкості.

>Експериментальнідослідженнявиконано на 147білих щурахмасою 140-150 р, (>самцях), якіутримували назвичайномураціоні устандартнихумовах.Інтактнітваринизнаходилися вумовахвіварія. Контроль залабораторнимитваринамиздійснювавсявідповідно доТокійськоїдекларації,Всесвітньоїмедичноїасоціації йМіжнароднихрекомендаційщодопроведеннямедико-біологічнихдосліджень.Вивчаливпливтромбоцитарногоконцентрату,остеопластичного препарату “>Остеопласт®-К”, препаратукальціютретьогопокоління “>Кальцемін” й їхньогокомбінації напроцесирепаративноїрегенерації альвеолярноговідростканижньоїщелепи та йогоформоутворення.

>Експериментальнідослідження включали:

-моделюваннягенералізованогопародонтиту улабораторнихтварин;

-резекцію ділянки альвеолярноговідростка ізметоюутворення дефекту длямоделювання по однійствореноїкістковоїкармани;

-виконання пластики дефектутромбоцитарним концентратом,приготованим застандартноюметодикою;

-виконання пластики дефектуостеотропним препаратом – “>Остеопласт®-К”;

-виконання пластики дефектутромбоцитарним концентратом укомбінації ізостеотропним препаратом – “>Остеопласт®-К”;

-виконання пластики дефектутромбоцитарним концентратом укомбінації ізостеотропним препаратом – “>Остеопласт®-К” упоєднанні із “>Кальцеміном”;

-оцінкуефективностізапропонованого методу оперативноговтручання.

>Тварини булирозподілені насім груп.Першугрупусклалиінтактнітварини.Решта всіхтваринотримувала втерапевтичномудозуванніпреднізолонвнутрішньошлунково задопомогою зонду ізметоюмоделюваннягенералізованогопародонтиту (В.В.Поворознюк, 2001).

>Тваринидругоїгрупиотримували лишепреднізолон.Щуритретьої –сьомої груп черезтридцятьдіб від початкузастосуванняпреднізолонупіддавалисянаступному оперативномувтручанню: подефірним наркозом ізметоюмоделюваннякісткового кишені проводилирезекцію ділянки альвеолярноговідростка вобластірізцевого зуба.Місцерезекціївибиралося ізурахуваннямнайбільшоїдоступності.

Черезтиждень посленанесення дефектутваринамчетвертої –сьомої груп проводили пластику дефекту: учетвертійгрупі –тромбоцитарним концентратом,приготованим застандартноюметодикою, уп'ятійгрупі – препаратом “>Остеопласт®–К”, ушостій – їхнікомбінацією, й усьомійгрупі –комбінацієютромбоцитарногоконцентрату та препарату “>Остеопласт®–К” упоєднанні із “>Кальцеміном” утерапевтичномудозуванні.

>Післязакінченняконтрольнихтермінівспостереження (десять,тридцять йдев’яностодіб)тваринвиводили ізексперименту тавиконувалиостеометричне,гістологічне,гістоморфометричне,мікроморфометричне,біохімічнедослідженнякістковогорегенерату.Дослідженняультраструктуримінерального компонентукісткиздійснювалося методом рентгеноструктурногоаналізу.Кристалографічні характеристикигідроксиапатиту –мінералукістковоїречовиниоцінювали поотриманихдифрактограмах.

>Клінічні,параклінічні,лабораторні тарентгенологічніметодидослідження булипроведені 159хворимвіком від 25 до 45 років, щознаходилися на диспансерномуобліку встоматологічнійполіклініціЦМКЛ № 1 м.Донецька іздіагнозомгенералізований пародонтитІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості (М. Ф.Данилевський, 1998). Ззагального числахворихжінкисклали 79осіб (49,9%),чоловіки – 80осіб (50,1%).Групипацієнтів булистандартизовані завіком,статтю татяжкістюгенералізованогопародонтиту.

>Хворі булирозподілені втричігрупи (53пацієнта укожній). Упершійгрупіхворимпроводилисяоперативнівтручання закласичноюметодикою (L.Widman). Удругійгрупікласична методика бувдоповненаостеопластичним препаратом “>Остеопласт®–К”, й утретійгрупі проводилимодифікованіклаптевіоперації (>деклараційний патент Україні № 13614 від 20.09.2005 р.) ззастосуваннямостеопластичного препарату “>Остеопласт®–К” укомбінації ізаутогеннимтромбоцитарним концентратом.

>Оцінку станутканин пародонту у всіхдосліджуванихгрупахздійснювали занаступнимипоказниками:глибинапародонтальнихкарманів;індексПМА;папілярнийіндекскровотечі;ступіньрухливостізубів;пародонтальнийіндекс Рассел –ПІ;гігієнічнийіндекс Ю.О. Федорова – В.В.Володкіної,рівеньрецесії ясний;висота альвеолярноговідростка.

>Лікуванняпочинали ізсанаціїротовоїпорожнини.Передопераційнапідготовкаполягала вусуненнімісцевихчинників, котріпідсилюютьрозвитокгенералізованогопародонтиту:видаляли над- йпідясеннізубнівідкладення,полірувалиповерхнюзубів,заміщалидефектитвердихтканинзубів,відновлюваликонтактніпунктизубів й проводили яктимчасове, то йпостійнешинуваннярухливихзубів. Передпроведеннямоперативнихвтручань, всімхворим проводилипротизапальну таантибактеріальнутерапію.

>Запропонована нами методикапроведенняклаптевоїоперації (>деклараційний патент України накорисну модель № 13614)відрізняється відтрадиційної внаступному:

- послеанестезіїпроводятьсянайменшможливівертикальнірозрізи відясенного краю наглибинудеструкціїкісткового кишені, Якавизначаласьрентгенологічними методамидослідження ізнакладенням маркера тавизначеннямлінійнихрозмірів позображенню уметричнійсистемі допроведенняоперації;

-проводятьрегенеративнухірургію пародонту,використовуючизбагаченутромбоцитами плазму,отриману ізвласноїкровіпацієнта. Дляотриманнятромбоцитарногоконцентратувикористовуютьстерильнупробірку, в якоїпроводятьзабірвенозноїкровіоб'ємом 20 млбезпосередньо ухворого,потімдодають цитрат (>антикоагулянт),поволізмішують,поміщаютьпробірку ізкров'ю влабораторну центрифугу. Напершомуетапі пришвидкості 3500об/хвпротягом 10хвилинпроводятьсепараціюкрові,отримуютьрозділеннякрові втричіфракції:еритроцити йплазми ізтромбоцитами та лейкоцитами. Іншийетапцентрифугуванняпроводять при 3000об/хвпротягом 15хвилин із “>білоюкров'ю” дляотриманнябідної йзбагаченоїтромбоцитамиплазми.

-отриманимаутогеннимтромбоцитарним концентратом йостеопластичнимматеріалом “>Остеопласт®–К” (>свідоцтво прореєстрацію № 5098-2006)заповнюютькістковікармани таміжзубніпроміжки.

- методомдегідратаціїотримуютьбіологічноактивну мембрану ізтромбоцитарногоконцентрату, якоїрозміщують ізвестибулярної таоральноїповерхні альвеолярноговідростка.

>Клінічнийрозділ роботиприсвяченийвиявленнюефективностізапропонованої методики оперативноговтручання шляхомпорівняннярізнихрепаративних методик.

>Статистичнийаналіз проводили ізвикористаннямпараметричних йнепараметричнихкритеріїв (>критеріїСтьюдента,Фішера,Ван-дер-Вардена), атакожскладнихметодів статистики –покроковогорегресійного,дисперсійного й факторногоаналізів. Дляпроведенняаналізукористувалисяпрограмним пакетом “>Statisticа 6.0”.

>Результатидослідження й їхніобговорення

>Епідеміологічнідослідження. >Аналіз 1260карт-додатків,хворихвіком від 25 до 45 років, задосліджуванийперіод із 2004 по 2006 рокта, поДонецькійобласті,дозволиввстановитипитому вагизахворюваньпародонтиту до всіхосновнихнозологічних формзахворювань пародонту. Так,кількістьзахворювань нагінгівітвстановлена у 256осіб (щоскладає 20,3%),захворювань на пародонтит – у 912осіб (72,4%),захворювань на пародонтоз – у 92осіб (7,3%) (рис. 1). З всіх формпародонтиту,генералізований пародонтит (ДП)встановлено у 839осіб (92,0%). По ступенятяжкостізахворювання нагенералізований пародонтитрозподілилисянаступним чином:першаступінь – 92осіб (11,0%), другаступінь – 453осіб (54,0%),третяступінь – 294осіб (35,0%) (рис. 2).


>Рис. 1.Питома вагизахворювань пародонту (%)

>Рис. 2.Розподіл ДП заступенемтяжкості (%)

>Результатианалізуепідеміологічнихдосліджень,свідчать провисокийрівеньзахворювань на пародонтит,генералізований пародонтитІІ-го йІІІ-гоступенятяжкостістановить 89% >хворих, котрізвернулися вмедичнуустанову задопомогою.Ураховуючискладність патогенезу талікуваннягенералізованогопародонтиту,виникаєнеобхідність розробки новихефективнихметодівлікування ізвикористаннямреконструктивниххірургичнихвтручань.

>Експериментальнідослідження. Удослідженнях на щурахвстановлено, щовведенняпреднізолону втерапевтичномудозуваннівнутрішньошлунковосупроводжуєтьсяуповільненнямтемпівзростаннянижньоїщелепи на 19,8% відзначень угрупі І –інтактнихтварин (>p<0,05).Хімічний складкістковоїречовини та складрегенерату, щоформується,змінювався таким чином:зміст водиперевершуєконтрольніпоказники увизначенітермінидослідження на 47,15% (>p<0,05).Змісторганічнихречовиндостовірно невідрізнявся, а часткамінерального компоненту, бувнижчеконтрольнихпоказників на 10,19% (>p<0,05). Призастосуванніостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К” йтромбоцитарногоконцентратузміст водизменшувався на 24,18%, а часткамінерального компонентузбільшилась на 15,63% порівняно ізпоказникамиконтрольноїгрупитварин, щосвідчить прооптимізаціюпроцесіврепаративноїрегенерації, атакож прозгладжуванняявищгенералізованогопародонтиту вобласті альвеолярноговідростка (>p<0,05).

>Порівняльнігістоморфометричнідослідженнякістковоїтканини дозволиливстановити, щовведенняпреднізолонусупроводжуєтьсязбільшеннямрозміруканалівостеонів на 42,50%, а призаповненні дефектуостеопластичнимматеріалом “>Остеопласт®-К”розмірканалівостеонівзменшився на 17,45%, призаповненні дефектутромбоцитарним концентратомрозмірканалівостеонів – на 12,76%. Призастосуваннікомбінаціїостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К” упоєднанні ізтромбоцитарнимзгустком,розмірканалівостеонівзменшився на 23,50%, щосвідчить прооптимізаціюпроцесіврегенераціїкістковоїструктури вобластізмодельованого дефекту (>p<0,05).

Пластикакісткового дефектувищезгаданимиімплантатамисупроводжуєтьсяявищамиактивізаціїпроцесіврепаративноїрегенераціїкістковоїтканини альвеолярноговідростка.Загальназакономірність бувнаступною –зменшеннячасткиретикулофіброзноїтканини враннітерміни та збільшенняоб'ємногозмістугрубоволокнистої йпластинчастоїкістковоїтканини впізнішітерміни. Алінайбільшвираженіявищаоптимізаціївідмічені припоєднаннітромбоцитарногоконцентрату йостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К” вобласті дефекту. У цьомувипадку на 10добу часткаретикулофіброзноїтканини бувменшою, ніж уІІІ-ійгрупі на 14,42%, але в 30добу – на 26,80% (>p<0,05).Об'ємнийвмістгрубоволокнистоїтканинипереважавконтрольніпоказники до 30 доби на 23,32%, на 90добузменшився на 7,94% відконтрольнихпоказників.Вмістпластинчатоїкістковоїтканиниперевершуваваналогічніпоказники вІІІ-ійгрупі у усівстановленітерміниексперименту – на 45,85%, 11,64% та 16,89%, щосвідчить проформування болеезрілоїкістковоїтканини вобластізмодельованого дефекту (>p<0,05).Застосуваннятромбоцитарногоконцентрату укомбінації ізостеопластичнимматеріалом “>Остеопласт®-К” та препаратом “>Кальцемін”призводило дозгладжуванняпроцесівдестабілізації вкристалічнійрешітцізновутвореногомінералу, щопідтверджуєзменшеннякоефіцієнтамікротекстуровання порівняно із контролем на 7,22%, що менше, ніж у 3 –5групах.

>Результатиекспериментальнихдослідженьсвідчать, щоповноціннарегенераціякістковоїтканинивиявляється призастосуваннікомбінаціїостеопластичногоматеріалу йтромбоцитарногоконцентрату.Застосування препарату “>Кальцемін” втерапевтичнійдозі не так наактивністьпроцесіврегенераціїкістковоїтканини, апокращуєякістьмінерального компонентукістковогорегенерату.

>Клінічнідослідження.Результатиапробаціїзапропонованої методикипроведенняклаптевихоперацій ізвикористаннямаутогенноготромбоцитарногоконцентрату упоєднанні ізостеопластичним препаратом “>Остеопласт®–К” уклініці показали, щопісляопераційнітермінизагоєнняранизменшилися однією –дві доби,виявляєтьсяактивізаціяпроцесіврегенераціїкістковоїтканини альвеолярноговідростка йсполучено-тканинногоприкріплення,найбільшстійкаремісіязареєстрована упацієнтівтретьоїгрупі.Ціположенняпідтвердженіклінічними йрентгенологічними методамидосліджень.Запропонована методикасприяє оптимальномуперебігупісляопераційногоперіоду,профілактиціпісляопераційнихускладнень йзменшеннювідсоткарецидивівгенералізованогопародонтиту.

Упершудобу послеопераціїзагальний станпацієнтів у всіхдосліджуванихгрупахвідповідавтяжкостіперенесеноїоперації.Набрякм'якихтканиннароставпомірнопротягомперших двохдіб йзникавповністю надев’ятудобу (>перша група), насьому –восьмудобу (друга група) й нашосту –сьомудобу (>третя група).Відразу послеопераціїрухливістьзубівдещозростала йповерталась упочатковий стан черезсім – десятьдіб.

>Результатиобстеженняпрооперованиххворих ізпершоїгрупи показали, що надев’ятудобу у 97,13%пацієнтівспостерігаютьсяознаки легкогозапалення,легкоїгіперемії йнабряки.Пародонтальнийіндекс (>ПІ) насьомудобузмінився із (4,5±0,15) до (3,7±0,5) бал.,індексПМАзменшився із (41,6±1,1) до (39,5±1,15)% (>p<0,05).Шви булизняті надев'ятудобу. У окремихвипадкахреєструвалиболісність припальпаціїслизовоїоболонки вобластіпісляопераційноїрани.Колір ясний навосьмудобузмінився:динаміказменшеннячервоноїскладовоїстановила 21-24% (>інтервалзміничасткичервоноїскладової за результатамиінтраоральногодослідження такомп’ютерноїобробкисклав236186 од уформатіRGB). Усіцепідтверджуєнаявністьзапалення втканинах пародонту.

Удругійгрупі навосьмудобу у 98,14%хворих невиявлялосяознакзапалення упісляопераційнийперіод.Пародонтальнийіндекс (>ПІ) навосьмудобузмінився із (4,6±0,3) до (4,0±0,35) бал.,індексПМАзменшився із (43,2±1,2) до (39,2±1,3)%, щосвідчить пронезначне покращанняпорівнянно ізпершоюгрупою (>p<0,05).Шви булизняті навосьмудобу.Болісність припальпаціїслизовоїоболонки вобластіпісляопераційноїранинезначна.Колір ясний навосьмудобузмінився вобластічервоноїскладової на 30-34% (>інтервалзміничасткичервоноїскладової –238159). Цезумовленодієюостеопластичного препарату “>Остеопласт®–К”,якиймаєпротизапальнийефект.

Утретійгрупі практично уже нашостудобу у 99,1%хворих невідмічалосяознакзапалення.Пародонтальнийіндекс (>ПІ) нашостудобузмінився із (4,2±0,55) до (3,5±0,35) бал.,індексПМАзменшився із (42,1±1,2) до (37,4±1,5)%, щосвідчить пропозитивнудинамікузапально-деструктивногопроцесутканин пародонту порівняно ізпершою тадругоюгрупами (>p<0,05).Шви булизняті нашостудобу, щоменш на 1-2 доби. У окремихвипадках маламісценезначнаболісність припальпаціїслизовоїоболонки вобластіпісляопераційноїрани.Колір ясний насьомудобузмінився на 41-45% (>інтервалзміничасткичервоноїскладовоїсклав237136 од.).Отриманірезультатисвідчать проперевагизастосуваннякомбінаціїостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®–К” тааутогенноготромбоцитарногоконцентрату,якийміститьчинникизростання,внаслідок чогоможливодосягти максимальногостимулюючогоефектуклітинноїактивності.

По усімгрупамдосліджуваннязареєстрованоризикрозвиткупісляопераційнихускладнень: упершійгрупі – 2,87%, удругій – 1,86% та утретій – 0,99% (>p<0,05). Утретійгрупіспостерігаєтьсямінімальний відсотокпісляоперацій нихускладнень, щосвідчить проперевагизапропонованої методики.

Черезшістьмісяців послеоперації великачастинахворих всіхдосліджуваних групсуб'єктивновідзначалаполегшення взоніоперації.Зникловідчуття дискомфорту упародонті,відмічаєтьсяперехід дозвичайногофункціональногонавантаженнязубів.Об'єктивнослизоваоболонкаясенного краю йприкріплених яснийблідо-рожевогокольору.Конфігураціяясеннихсосочківнормалізувалася упацієнтівдругоїгрупи нашостиймісяць, а й упацієнтівтретьоїгрупи – начетвертиймісяць. Упершійгрупіконфігураціяясеннихсосочківнормалізувалася нашостомумісяцілише у 19,7%пацієнтів.Відміченірезультатисвідчать проефективністьзапропонованої методики.

Упершійгрупівідмічається збільшеннярецесії ясний на 19,5%: долікування – (2,90±0,16) мм,шістьмісяців послеоперації – (3,6±0,2) мм (>p<0,05). Ухворихдругоїгруписпостерігаєтьсяпомірнарецесія ясний – 2,3%: долікування – (3,10±0,16) мм,шістьмісяців послеоперації – (3,03±0,18) мм (>p<0,05). Ухворихтретьоїгрупи неспостерігається збільшеннярецесії ясний: долікування – (3,0±0,19) мм,шістьмісяців послеоперації – (2,5±0,12) мм, щосвідчить проформуваннякістковогорегенерату та новогоприкріплення зуба на 16,7% (>p<0,05).

>Показникглибинипародонтальнихкарманів упацієнтівконтрольної (>першої)групизмінився на 17,7%: долікування – (6,20±0,09) мм,шістьмісяців послеоперації – (5,1±0,10) мм, щопов’язано ізрецесією ясний (>p<0,05). Ухворихдругоїгрупипоказникглибинипародонтальнихкарманів болеевиражений: долікування – (6,10±0,3) мм,шістьмісяців послеоперації – (4,30±0,15) мм, щосвідчить прозменшенняглибинипародонтальнихкарманів на 29,5% (>p<0,05). Ухворихтретьоїгруписпостерігаєтьсянайінтенсивнішізмінипоказникаглибинипародонтальнихкарманів на 40,7%: долікування – (5,90±0,50) мм,шістьмісяців послеоперації – (3,50±0,20) мм, щосвідчить прорегенераціюкістковоїтканини тавідновленняапаратаприкріплення зуба (>p<0,05).Отриманірезультати ухворихтретьоїгруписвідчать, щозапропонована методикає болееефективноющодорегенераціїкістковоїтканини альвеолярноговідростка.

>Гігієнічнийіндекс Федорова –Володкіної впершійгрупізмінився таким чином: долікування – (2,63±0,07) бал.,шістьмісяців послеоперації – (2,31±0,10) бал., щосвідчить пронезначне покращання на 12,2%гігієнічного станутканин пародонту (>p<0,05). Ухворихдругоїгрупигігієнічнийіндекс болеевиражений, ніж впершійгрупі: долікування – (2,57±0,04) бал.,шістьмісяців послеоперації – (2,01±0,06) бал., щосвідчить про покращання на 21,8% >гігієнічного станутканин пародонту (>p<0,05). Ухворихтретьоїгрупизначеннягігієнічногоіндексущебільші – 28,2%: долікування – (2,63±0,02) бал.,шістьмісяців послеоперації – (1,89±0,08) бал., щосвідчить прозадовільнийгігієнічний стантканин пародонту послепроведеного оперативноговтручання (>p<0,05).

>Папілярнийіндекскровоточивості впершійгрупізмінився таким чином: долікування (3,9±0,15) бал.,шістьмісяців послеоперації – (2,9±0,25) бал., щосвідчить прозменшеннязапалення на 25,6% (>p<0,05). Ухворихдругоїгрупипапілярнийіндекскровоточивості болеевиражений, ніж впершійгрупі: долікування (4,0±0,2) бал.,шістьмісяців послеоперації – (2,8±0,2) бал., на 30,0% (>p<0,05).Максимальнийефект було бдосягнуто ухворихтретьоїгрупи: долікування (3,9±0,25) бал.,шістьмісяців послеоперації – (2,0±0,15) бал. (>p<0,05) тавідповіднопапілярнийіндексзмінився на 48,7%. Цезумовленозменшеннямзапальногопроцесу втканинах пародонту.

>Пародонтальнийіндекс (>ПІ) впершійгрупізмінився на 17,8%: долікування (4,5±0,15) бал.,шістьмісяців послеоперації (3,7±0,30) бал., щосвідчить прозменшеннязапалювально-деструктивнихпроцесів. Ухворихдругоїгрупизмінипародонтальногоіндексу на 28,6%кращі відпочатковихпоказників: долікування (4,6±0,30) бал.,шістьмісяців послеоперації – (3,3±0,25) бал., щозумовленодієюостеопластичногоматеріалу. Ухворихтретьоїгрупизначенняпародонтальногоіндексунайбільшзначні – 35,0% відпочатковихпоказників: долікування (4,0±0,55) балу,шістьмісяців послеоперації – (2,6±0,35)бал.(p<0,05), щосвідчить простабілізаціюзапально-деструктивнихпроцесів втканинах пародонту.Відміченийефектпов’язано ізінтегрованоюдієюкомбінаціїостеопластичногоматеріалу тааутогенноготромбоцитарногоконцентрату.

>Показниквисоти альвеолярноговідростка вобластікістковихкарманів упершійгрупі незмінився: долікування – (16,0±0,20) мм,шістьмісяців послеоперації – (16,0±0,25) мм. Ухворихдругоїгрупипоказниквисоти альвеолярноговідростказмінився: долікування – (15,70±0,40) мм,шістьмісяців послеоперації – (16,30±0,30) мм, щосвідчить пронаявністьрегенераційнихпроцесів вобластікістковихкарманів подвпливомостеопластичногоматеріалу. Ухворихтретьоїгруписпостерігаютьсядостовірнізмінипоказникависоти альвеолярноговідростка: долікування – (16,80±0,10) мм,шістьмісяців послеоперації – (17,15±0,25) мм, щосвідчить проефективністьзапропонованої методикихірургічноговтручання.

>Аналізрезультатівклінічних,параклінічних тарентгенологічнихметодівдослідженнядозволяєстверджувати, щоефективністьзапропонованої методикизастосуванняаутогенноготромбоцитарногоконцентрату таостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К”найвищапорівнянно ізіншими методиками на 13-15%.

>Порівняно ізпоказниками шестимісяців упершійгрупі черездванадцятьмісяців послеопераціївідмічаєтьсязначне збільшеннярецесії ясний – до 21,7%, що на 2,2% >перевершуєпоказники шестимісяців,цепов’язано із тім, що затрадиційноюметодикоюнеможливодосягтивідновлення альвеолярноговідростка. Ухворихдругоїгруписпостерігаєтьсяпомірнарецесія ясний, щостановить 9,8%, що на 2,9%перевершуєпоказники шестимісяців. Ухворихтретьоїгруписпостерігаєтьсямінімальнарецесія ясний – 15,6%, що на 1,1% менше відпоказників шестимісяців йсвідчить простабілізаціюзапально-деструктивнихпроцесів втканинах пародонту.Ясенний край удосліджуванихдругої татретьої групщільноприлягає дозубів, щозумовленоутворенням новогоприкріплення пародонту.

>Показникглибинипародонтальнихкарманів ухворихпершоїгрупи зарікзмінився на 20,3% зарахунокрецесії ясний. Ухворихдругоїгрупипоказникглибинипародонтальнихкарманів болеевиражений, ніж упершійгрупі йстановить 31,6%. Ухворихтретьоїгруписпостерігаєтьсянайзначнішізмінипоказникаглибинипародонтальнихкарманів – 42,4%, що обумовленерегенерацієюкістковоїтканини альвеолярноговідростка подвпливомкомбінаціїаутогенноготромбоцитарногоконцентрату йостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К” (рис. 3).


>Рис. 3.Динаміказмінглибинипародонтальнихкарманів погрупах, мм

>ГігієнічнийіндексФедорова-Володкіної упершійгрупіпокращився на 10,4%. Ухворихдругоїгрупигігієнічнийіндекспокращився на 23,5%. Ухворихтретьоїгрупизначеннягігієнічногоіндексупокращилися на 30,1% йсклали 1,1-1,3 бал., щосвідчить прозадовільнийгігієнічний стан послепроведеноголікування.

>Папілярнийіндекскровотечі упершійгрупізмінився на 27,8%. Ухворихдругоїгрупипапілярнийіндекскровотечі – 31,9%. Ухворихтретьоїгрупизначенняпапілярногоіндексукровотечістановлять 51,1%, щозумовленоуповільненнямзапальногопроцесу втканинах пародонту. Цесвідчить про ті, щозапропонований методлікуваннядозволяєдосягтистійкоготерапевтичногоефекту.

>ІндексПМА упершійгрупізмінився на 22,1% порівняно ззначенням долікування. УхворихдругоїгрупиіндексПМАзбільшився до 38,9%. УхворихтретьоїгрупизначенняіндексуПМАзареєстрованомаксимальніпоказники – 49,4%, щокраще на 27,3% порівняно ізпершоюгрупою, йсвідчить прозниженняінтенсивностізапальнихпроцесів втканинах пародонту,цесприялоутворенню новогоприкріплення зуба.

По усімдосліджуванимгрупамвідмічаєтьсязменшеннязапально-деструктивнихпроцесів втканинах пародонту про щосвідчитьпародонтальнийіндекс. Упершійгрупіпародонтальнийіндексзмінився на 44,4%. Ухворихдругоїгрупипародонтальнийіндексзмінився на 54,3%. Ухворих IIIгрупизначенняпародонтальногоіндексудосягли 60,0%. Цесвідчить про болеезначнурегенераціютканин пародонту подвпливомкомбінаціїаутогенноготромбоцитарногоконцентрату таостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К”.

Упершійгрупівідмічається збільшеннярецесії ясний на 34,1%. Ухворихдругоїгруписпостерігаєтьсяпомірнарецесія ясний – 6,9%. Ухворихтретьоїгрупи (дезастосовуваласьрозроблена нами методика)спостерігаєтьсязменшеннярецесії ясний на 40,0% порівняно ззначенням долікування, щосвідчить проформуваннякістковогорегенерату та новогоприкріплення зуба (рис. 4).

>Рис. 4.Динаміказмінрівнярецесії ясний погрупах, мм

>Аналізрезультатіврентгенологічногодослідження удинаміцілікування показавши, щоявищаперебудовикістки альвеолярноговідростка вобластікістковихкарманівреєструютьсяпочинаючи із 3,5-4,0місяця ухворихдругоїгрупи, й із 2,5-3,0місяця – ухворихтретьоїгрупи. Нарентгенограмахвідмічаєтьсявідновленнякісткового малюнка.Завершеннярегенераціїкістки альвеолярноговідростка вобластікістковихкарманіввідзначаєтьсяпочинаючи із 6-го – 7-гомісяця – ухворихдругоїгрупи, й із 5-го – 6-гомісяця – ухворихтретьоїгрупи, щосвідчить прооптимізаціюпроцесіврегенераціїкістковоїтканини привикористаннізапропонованої нами методики.

За результатамирентгеностеометріїпоказниквисоти альвеолярноговідростка впершійгрупі незмінився. Ухворихдругоїгрупи призастосуванніостеопластичн ого препарату “>Остеопласт®-К” вобластікістковихкарманівпростежується збільшенняпоказникависоти альвеолярноговідростка на 9,5% порівняно ззначеннями долікування. Ухворихтретьоїгрупивідміченімаксимальнізначенняпоказника – 17,8%,найбільшізі всіхдосліджуваних груп (рис. 5).

>Цірезультатисвідчать про ті, щовикористанняаутогенноготромбоцитарногоконцентрату,якийміститьчинникизростання,прискорюєрегенераторніпроцеси втканинах пародонту й,зокрема, вкістковійтканині альвеолярноговідростка.

>Кожен ізтрьохзгаданихметодівхірургічноговтручаннявикористовувався намивиходячи ізпринципів оптимальногоформуваннямедико-хірургічного алгоритмувиконанняоперації йпісляопераційноговеденняхворого.

>Найбільшвираженийклінічнийефектспостерігався упацієнтівтретьоїгрупи, де методика оперативноговтручання включалазастосуваннякомбінаціїаутогенноготромбоцитарногоконцентрату таостеопластичногоматеріалу “>Остеопласт®-К”.Застосуваннязапропонованої нами методики оперативноговтручаннядозволяєзбільшититерміниремісії на 10–15%протягом року.

>Рис. 5.Динаміказмінвисоти альвеолярноговідростка погрупах, мм

>Впровадженнязапропонованого нами методухірургічноголікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості дозволитидосягтисприятливихрезультатів влікуванні цогопоширеногозахворювання. Тому мивважаємоперспективнимширокевикористаннязапропонованого методу всистеміпрактичноїохорониздоров'я.


>ВИСНОВКИ

Удисертаційнійроботі наведенотеоретичнеобґрунтування йпрактичнерішенняактуальноїнауковоїзадачі –оптимізаціїхірургічнихметодівлікуваннягенералізованогопародонтитуІІ-го йІІІ-гоступенятяжкості шляхомзастосуванняостеопластичнихматеріалівдоповненихаутогеннимтромбоцитарним концентратом,біологічноактивними мембранами, щомістятьвисокіконцентраціїтромбоцитів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація