Реферати українською » Медицина, здоровье » Оптімізація ранньої діагностікі та вторінної профілактікі раку грудної залозі у загальній лікувальній Мережі


Реферат Оптімізація ранньої діагностікі та вторінної профілактікі раку грудної залозі у загальній лікувальній Мережі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООХОРОНИЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

>ДОНЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙМЕДИЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ім.М.ГОРЬКОГО

 

>ПРИХОДЧЕНКОВОЛОДИМИРВАСИЛЬОВИЧ

>УДК 618.19-07-084:614.2

>Оптимізаціяранньоїдіагностики

Тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози узагальнійлікувальніймережі

14.01.07 –онкологія

>АВТОРЕФЕРАТ

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

докторамедичних наук

>Донецьк – 2008


>Дисертацієюєрукопис

>Роботавиконана вДонецькомунаціональномумедичномууніверситеті ім. М.Горького МОЗ України йміськійлікарні №2 «>Енергетик» МОЗ України, м.Донецьк

>Науковий консультант:чл.-кор. АМН України,ЗДНТ, доктормедичних наук,професор >ДуманськийЮрійВасильович,Донецькийнаціональниймедичнийуніверситет ім. М.Горького МОЗ України,завідувачкафедрионкології,променевихметодівдіагностики талікуванняФІПО

>Офіційніопоненти:

- доктормедичних наук,професор >СмоланкаІванІванович,ДУ «>Національнийінститут раку»,керівниквідділенняпухлинмолочноїзалози;

- доктормедичних наук,професор >СоркінВіталій Маркович,Кримськийдержавниймедичнийуніверситет ім.С.І.Георгієвського МОЗ України,завідувачкафедрионкології;

- доктормедичних наук,професор >БугайцовСергійГеоргійович, >Одеськийдержавниймедичнийуніверситет МОЗ України,завідувачкафедрионкології.

>Захиствідбудеться «23»червня2008р. про 11годині назасіданніспеціалізованоївченої заради Д 11.600.01 уДонецькомунаціональномумедичномууніверситеті ім. М.Горького заадресою: 83003, м.Донецьк, ін.Ілліча, 16.

Здисертацією можнаознайомитися убібліотеціДонецькогонаціональногомедичногоуніверситету ім. М.Горького заадресою: 83003, м.Донецьк, ін.Ілліча, 16.

>Авторефератрозісланий «23»травня2008р.

>Вченийсекретарспеціалізованоївченої заради

доктормедичних наук,професорД.О.Ластков


>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

>Актуальність тими. Ракгрудноїзалози (>РГЗ) один знайбільшпоширенихпухлиннихпроцесів в всіхкраїнах світу (>Шалімов С.А. таін., 1999).

Уструктурізахворюваностізлоякісниминовоутвореннямисереджіночого населення УкраїниРГЗскладає 19,4%, уструктурісмертності – 20%,причомузахворюваністьщорічнозростає на 2,5%–3% (>ШепотінІ.Б. таін., 2006).

>Згідно ізданимиканцерреєстру України, за 2002ріквиявлено 14713хворих наРГЗ.ЗахворюваністьРГЗ із 1978 року по 2002рікзбільшилася у два рази із 29,6випадків до 56,2 на 100 тис. населення (>СмоланкаІ.І. таін., 2004).Збільшуєтьсякількістьхворих у молодомувіці.Середжінок до 30 роківзахворюваністьРГЗсклала 28,5випадків на 100 тис. населення (Харченко В.П.,РожковаН.І., 2001). Томураннядіагностика талікуванняєважливою іактуальноюпроблемою для всіхкраїн.

Приранньомувиявленніпухлин та комплексномулікуванні20-річнатривалість життяскладає 92%–98%випадків (>РожковаН.І., 2001).

>Незадовільніпоказники роботионкологічноїслужбиобумовленіперш напізньоюдіагностикоюРГЗлікарямизагальноїлікувальноїмережі. Невпроваджуютьсяскринінговіпрограмиобстеженнягруднихзалоз длявиявленняпередпухлинних тазлоякіснихновоутворень надоклінічних таранніхклінічнихстадіяхзахворюванняРГЗ. Необґрунтованітерміниобстеженняжінокрізнихвікових груп та «групризику». Дотеперішнього годинижінкичастішезвертаються долікарівполіклініки тоді, коли самзнайдутьпухлину угруднійзалозі.

>Відомо, що рак –цехронічнезахворювання, йбільшучастину свогорозвиткуперебігаєбезсимптомно,приховано.Від початкугіпотетичнопершоїзлоякісноїклітини доклінічногопроявупухлини проходити від 2 до 8 років, узалежності від годиниподвоєнняклітини (>Семіглазов В.Ф., 1989). Жінками удоклінічнійстадії раку зацейперіоднеодноразововідвідуютьлікувальнізаклади ізрізнихпитань та проблем. Узв’язку ізцимосновнізусилляповинні бутиспрямовані наствореннямамологічноїслужби вполіклінікахзагальноїлікувальноїмережі,необхіднарозробкаорганізаційно-методичнихпідходів тавдосконаленняметодівранньоїдіагностики,вторинноїпрофілактикипередпухлиннихзахворювань та ракугрудноїзалози, котрі бпідвищуваливиявленняхворих наранніхстадіяхРГЗ тазменшувализахворюваністьцієюстрашноюхворобою.

Таким чином,актуальністьпроблемиранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактикиРГЗ у заставахзагальноїлікувальноїмережіобумовиливибір тимидослідження.

>Зв'язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами. >Роботувиконано у рамкахплановоїнауково-дослідної роботи «>Комплекснатерапія ракумолочноїзалози наоснові новихметодівхірургічного,лікарського та гормональноголікування ізвикористанням селективноговнутрішньогоартеріальноговпливулікарськихзасобів.Клініко-морфологічнедослідження» (шифр роботи МК 05.04.19, № державноїреєстрації0104U010587), щовиконується накафедріонкологіїДонецькогонаціональногомедичногоуніверситету ім. М.Горького,клінічною базоюякогоєДонецькийобласнийпротипухлинний центр.

Метадослідження: >розробитиорганізаційніпринципи,методичніпідходи тамедичнітехнології, котрівдосконалюютьраннюдіагностику тавториннупрофілактику ракугрудноїзалози,зменшуютькількістьзапізненихстадій,підвищуютьякістьвиявлення, диспансерногоспостереження йлікування «групризику».

Длядосягненняпоставленої мети булисформульованітакі заподіяннядослідження:

1.Вивчити тавиявитипроблеми танедоліки ворганізації, методахранньоїдіагностики,питанняхвторинноїпрофілактикидоброякісних тазлоякіснихзахворюваньгрудноїзалози.

2.Впровадитиорганізаційні таметодичніпідходи у роботумамологічноїслужби, котрінаправлені наполіпшенняранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози.

3.Визначити тавпровадитинайбільшоптимальнутехнологіюобстеженняжінок зранньоїдіагностикипередпухлиннихзахворювань та ракугрудноїзалози, котрасприяєвиявленню,спостереженню талікуванню «групризику».

4.Розробити, провестиапробацію методуконтактноїцифровоїтермомамографії вдіагностицізахворюваньгрудноїзалози.

5.Датиоцінкуролі тамісця уселективномумамологічномускринінгу методуконтактноїцифровоїтермомамографії.

6.Вдосконалити тавпровадити в практику алгоритм селективногоскринінгудіагностикизахворюваньгрудноїзалози.

7.Проаналізуватиефективністьрозробленихорганізаційно-методичнихрекомендацій тамедичноїтехнології ізранньоїдіагностики ракугрудноїзалози,формуванню «групризику», диспансерномуспостереженню талікуваннюхворих напередпухлиннупатологіюгрудноїзалози длявпровадження у практику роботизакладівзагальноїлікувальноїмережі.

>Об’єктдослідження.Факториризикурозвитку ракугрудноїзалози,характерних дляжінокрегіону;діагностикаранніхструктурно-морфологічнихпорушень утканинігрудноїзалози;термобіологічніпроцеси утканинігрудноїзалози внормі та припатології; системадіагностики задопомогою селективногоскринінгу,виявлення талікуванняпередпухлиннихстанів ужінок «>групиризику».

Предметдослідження. Жінками увіці від 18 до 85 років, щопроживають у великомупромисловомурайоніміста. З них 64впершевиявлениххворих на ракгрудноїзалози та 1153жінки іздоброякіснимизахворюваннямигрудноїзалози, 314жінок «>групиризику», котріпройшликомплекснеобстеження задопомогою анкетного та селективногоскринінгу умамологічномукабінеті такабінетіпрофілактики, 74жінки, котрінаправлені вобласнийпротипухлинний центр здіагнозом «ракгрудноїзалози» чипідозрою на рак, 122 ретроспективноопитанихжінки, котріраніше перенесли ракгрудноїзалози.

>Методидослідження. >Клінічні таінструментальніметоди (>термомамографія,мамографія,ультрасонографія,аспіраційнабіопсія,трепанбіопсія,ексцизійнабіопсія,цитоморфологія) – длявдосконаленнятехнологіїранньоїдіагностикизахворюваньгрудноїзалози. Методанкетування – длявиявленнякритеріївформування «групризику». Проведеностатистичнаобробкаклінічнихспостережень,математичнемоделювання,розробкакомп’ютернихпрограм.

>Наукова новизнаодержанихрезультатів

>Впроваджено алгоритм селективногоскринінгу удіагностицізахворюваньгрудноїзалози призверненніжінок дополіклінікизагальноїлікувальноїмережі.

>Впершеобґрунтованікритеріїформування «групризику» якпередпухлиннихзахворювань, то й ракугрудноїзалози,характерних дляжінокрегіону.

>Розроблено алгоритм диспансерногоспостереження зажінками «>групиризику»виникнення якпередпухлиннихзахворювань, то й ракугрудноїзалози.

Задопомогоюмоделіштучноїнейромережівиділенінайбільшвірогідніфакториризику, котрівпливають навиникнення ракугрудноїзалози.

>Впершерозроблено,апробовано тавпроваджено уклінічну практику методконтактноїцифровоїтермомамографії, ізвикористанням протоколутермограм,критеріївоцінкивізуальних такількіснихпоказниківтермограм (патент України навинахід №>70110А від15.09.2004р., патентРосії навинахід №2276965 від27.05.2006р., патент України навинахід №70110 від27.08.2007р.).

>Вперше задопомогоюданихконтактноїтермографіївиділенічотиритермографічніформи ракугрудноїзалози,систематизованіхарактернітермографічніознакидисгормональнихпорушень,фіброаденом,кіст.

>Шляхомспівставленняклініко-термо-морфологічнихспостережень доведено, щовогнищагіпертермії ізградацієюасиметріїтемператури понад +2 °С ізплощею понад 10%–15%поверхнігрудноїзалозиєранньоюознакоютермобіологічнихпорушеньтканинигрудноїзалози, котріобумовленізапаленням,проліферацією,початкомпухлиннихпроцесів.

>Практичнезначенняодержанихрезультатів.Розроблені,апробовані йвпроваджені в практику роботизакладівзагальноїлікувальноїмережіорганізаційно-методичніпідходинаданнямамологічноїдопомоги,впровадженняалгоритмів анкетного та селективногоскринінгу,застосуваннякритеріївформування,спостереження талікування «групризику» дозволилизначнопокращитивиявлення ураннійстадії якдоброякіснихзахворюваньгрудноїзалози, то й раку.

>Результативпровадження Сучасноїмедичноїтехнологіїранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози у роботулікувальнихзакладівмістаДонецька дозволиливирішити рядважливихпрактичних проблем:значнопідвищиласякількістьвиявленихвипадків ракугрудноїзалози припрофоглядах уI–IIстадіяхзахворювання,збільшиласякількістьобстеженихжінок задопомогоюскринінгу,проведенесвоєчаснеспостереження талікуванняжінок «>групиризику» дозволилостабілізуватизахворюваність на ракгрудноїзалози.

>Розробленийприлад дляконтактноїцифровоїтермомамографіїотримавсвідоцтво МОЗ України провизнання йогомедичнимприладом таотриманодозвіл на йогопромисловевиробництво.Встановленіможливостізастосуванняконтактноїтермографії для контролю заефективністюлікуваннядисгормональнихпорушень.Запропонована для практичногозастосуваннякомп’ютернапрограма длявиявлення таформування «групризику».

>Розробленітехнологіївпроваджені уцентральнійміськійлікарні №17, м.Донецьк (актвпровадження від22.03.06р.), уміськійлікарні №2 «>Енергетик», м.Донецьк (актвпровадження від06.04.06р.), уміськійлікарні №26, м.Донецьк (актвпровадження від10.11.06р.), уцентральнійміськійлікарні №24, м.Донецьк (актвпровадження від15.11.06р.), уцентральнійміськійклінічнійлікарні №3, м.Донецьк (актвпровадження від06.12.06р.), уДонецькомуобласномупротипухлинномуцентрі (актвпровадження від12.01.07р.), уцентральнійміськійклінічнійлікарні №6, м.Донецьк (актвпровадження від15.05.07р.), уміськійклінічнійлікарні №21, м.Донецьк (актвпровадження від07.06.07р.), уцентральнійміськійлікарні №18, м.Донецьк (актвпровадження від18.06.07р.), уЛуганськомуобласномуклінічномуонкологічномудиспансері (актвпровадження від27.11.07р.).

>Особистийвнесокздобувача. Авторомсамостійнорозробленаметодологіядослідженняоптимізаціїранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози,визначені позначка та заподіяннядослідження,розроблено протокол йоговиконання, проведенозбір,вивчення,аналіз таоцінкаефективностіклінічногоматеріалудослідження. Авторомсамостійнорозробленоосновнітеоретичні тапрактичніположеннядослідження, проведенопатентно-інформаційнийпошук,аналізлітератури. Авторомздійснювавсябезпосередній контролю надреалізацією протоколудослідження,самостійновиконанохірургічнівтручання,аспіраційні татрепанбіопсії.Особисто авторомрозроблено алгоритм селективногоскринінгуобстеженняжінок,сформована анкета іпроаналізованіданіанкетування,розробленікритеріїформування та диспансерногоспостереження «групризику».Дисертантособистопровівсистемний й науковийаналізданихдослідження.

Заідеєю табезпосередньоюучастю урозробці вспівавторствістворенийконтактнийцифровийтермомамографТКЦ-1оригінальноїконструкції.Особисто авторомпроведенідоклінічнііспитиможливостейприладу,розробленікритерії та протоколконтактноїтермомамографії. Авторомпроаналізованіданіклінічногообстеження,рентгенмамографії,термомамографії,ультрасонографії,цитоморфології.

Авторомвласноручнаписані таузагальненіклінічніспостереження,проілюстровані усірозділидисертації,зробленіузагальнення,висновки.

>Розділи роботи, котріприсвяченіпатогістологічним аспектамдослідження,виконані приконсультативно-методичнійдопомозіспівробітниківпатологоанатомічноговідділенняДонецькоїміськоїлікарні №2 «>Енергетик»к.мед.н.,доц.Віненцової Т.П. таЦентральноїнауково-дослідноїлабораторіїДонецькогонаціональногомедичногоуніверситету ім. М.Горькогод.мед.н., проф.Шлопова В. Г. тад.мед.н., проф.ВолосЛ.І.

>Статистичнаобробка іаналізодержанихрезультатів, їхніопис таілюстрації,формулюванняосновнихположень,теоретичнихузагальнень, з висновкамивиконаніздобувачемсамостійно.

>Аналізпитомої вагифакторівризику задопомогоюмоделіштучноїнейромережі таефективністьзапропонованоїмедичноїтехнологіїпроведені приконсультативно-методичнійдопомозіспівробітниківкафедримедичноїбіофізики,медичноїапаратури таклінічноїінформатикиДонецькогонаціональногомедичногоуніверситету ім. М.Горькогод.б.н., проф.,зав.кафедри ЛяхаЮ.Є. так.фіз.-мат.н.,доц.Гур’янова В. Г. При цьомуособистийвнесокдисертантаполягав уплануванні,проведеннідосліджень,обробці тааналізуданиханкетуванняжінок зподальшимвикористаннямосновних з висновкамидослідження.

У роботів,виконаних успівавторстві,реалізованінаукові ідеїздобувача. Принаписаннідокторськоїдисертаціїздобувачем не буливикористанірезультатикандидатськоїдисертації та ідеїспівавторівпублікацій.

>Апробаціярезультатівдисертації. >Основнірезультатидисертаціїдоповідалися на XVIнауково-технічнійконференції ізучастюзарубіжнихспеціалістів «Датчики таперетворювачіінформації системвимірювання, контролю іуправління» (Москва, 2004), наконференціях ізміжнародноюучастю «>Інформаційнітехнології вохороніздоров’я тапрактичніймедицині» (>Київ, 2004, 2005), на XIз’їздіонкологів України (Судак, 2006), на IIIМіжнароднійконференції «Телемедицина –досвід,перспективи» (>Донецьк, 2007), нанауково-практичнійконференції ізміжнародноюучастю XIIIзасідання УкраїнськогоДопплерівського Клубу (>Київ, 2007), нанауково-практичнійконференції «>Актуальніпроблемигігієни таекології»,присвяченої75-річчюДонецькоїобласті й75-річчюкафедригігієни таекологіїДонецькогонаціональногомедичногоуніверситету ім. М.Горького (>Донецьк, 2007).

>Публікації. >Матеріалидисертаціїопубліковані у 35науковихпрацях, до тогочислі у 1монографії, у 1методичнихрекомендаціях, у 23статтях внауковихфаховихвиданнях, у 3 патентів навинахід, у 7тезах.

Структурадисертації. >Дисертаціявикладена на 367сторінкахкомп’ютерного тексту йскладаєтьсязівступу, 7розділів, з висновками, спискувикористанихджерел,додатків.Роботаілюстрована 113 малюнками на 64сторінках, 48таблицями на 21сторінці.Додатки на 3сторінках.

Списоклітературимістить 411науковихпублікацій, у томучислі 286вітчизняних та 125іноземних,якийзаймає 43сторінки.


>ОСНОВНИЙЗМІСТДИСЕРТАЦІЇ

Увступіобґрунтованоактуальність тимидослідження,визначено мітку та заподіяння;об’єкт, предмет таметодидослідження;розглянутонаукову новизну,практичнузначущістьрезультатівдослідження,особистийвнесок автора; наведеновідомості проапробаціюрезультатів та структурудисертації.

Упершомурозділі «Ракгрудноїзалози.Проблемиранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики (>оглядлітератури)» поданорезультати станунауковоговирішенняпроблемиранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики насучасномурівні.

>Аналізнауковоїлітературидозволиввстановити, щодіагностика талікуванняРГЗєважливоюпроблемою вусьомуіндустріальномуцивілізованому світі.

Одним знапрямків, котрісприяютьвториннійпрофілактиціРГЗ тазменшеннюзахворюваності,євиявлення,формування,спостереження талікуванняжінок «>групиризику», про щосвідчатьнаведенічисленнінауковідослідження (>Семіглазов В.Ф., таін., 1992;ХурасевБ.Ф.,Гуркін Ю.О., 2001;Perret F.,Gorins A., 1989).Дослідникамивиділено до 80факторівризику, котріможутьпризвести допередраку та раку, але йєдиного чинникурозвиткуРГЗ дотеперішнього години невстановлено (Власов А.В., Кузьменко Т.С., 1992).Багатоповідомленьносятьдискусійний тасуперечливий характер.

Українах зрозвиненоюекономікою (США,Швеція,Нідерланди) дляранньоговиявлення ракугрудноїзалозиприйнятіНаціональніпрограми ізмамографічногоскринінгужіночого населеннявіком старше 50 років.Проведенняцихзаходівзменшило на 30%показникисмертності. Аліпроведеннямамографічногообстеженнягруднихзалозжінок напопуляційномурівнідороговартіснийзахід.Крім того,постійнещорічнеопроміненнягруднихзалозможеприводити довиникнення раку.

>Селективнийскринінг –підхід, приякому населенняподіляється на «>групиризику», котріпідлягаютьподальшомуобстеженню (>ПономарьовІ.О., 2001). Упорівнянні ізпрофоглядом прискринінгувиявленнязлоякіснихновоутворень у 15–20разіввище, прирозповсюдженнізахворювання не менше як 1% (>PeerP.G. et al., 1994).

>Застосуваннятермографів, котрівимірювалидистанційнеінфрачервоневипромінювання ізрізнихділянокповерхнітіла,спочаткунабуло широкогозастосування ізподальшоювідмовою через великий відсотокхибнопозитивних (18%–40%) (ВишняковаЄ.Г.,ЛенськаяО.П., 1979) тахибнонегативнихрезультатів – до 21% приРГЗ (>ЧаплюкМ.І., СеменовО.Г., 1981).

УкомплекснійдіагностиціРГЗ широкозастосовуютьсямамографія,ультразвуковий метод,аспіраційнабіопсія,трепанбіопсія тасекторальнірезекції ізподальшимморфологічнимдослідженням.

Напідставіаналізунауковихпраць,встановлено, що, недивлячись надосягнутіуспіхи, влікуванніРГЗ запитанняранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактикидиктуютьнеобхідність розробки новихнапрямків уобстеженніжінок,формуваннюзаходів ізоздоровленняжінок «>групиризику»,проведеннюкомплексноїуточнювальноїдіагностики.

У іншомурозділі «Характеристика контингентужіночого населення, щовивчається:рівень,динаміка,захворюваність тасмертністьхворих на ракгрудноїзалози.Методидослідження»розглянутізагальніпоказники контингенту,захворюваності,смертностіхворих на ракгрудноїзалози великогопромисловогоміста.

>Контингентихворих на ракгрудноїзалозисереджіночого населеннямістаДонецька упорівнянні ізпоказникамиДонецькоїобласті та Українинаведені у табл.1.

>Згідно ізнаведенимиданими,контингентихворих наРГЗ умістіДонецькумаютьтенденцію дозниження із 775,3 у 1997році до 629,0 у 2006році, але й смердотіперевищуютьпоказники в Україні,Донецькійобласті тамістахобласті.

 

>Таблиця 1

>Контингентихворих на ракгрудноїзалозисереджіночого населенняДонецькоїобласті та м.Донецька (на 100 тис. населення) заперіод 1997–2006 рокта

>Найменуваннярегіону >Роки
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Україна 502,6 514,5 434,6 465,6 575,0 592,0 512,0
>Донецька обл. 509,6 495,0 502,7 559,1 552,8 551,7 577,2 553,9 569,7 585,6
>Містаобласті 488,9 484,5 486,8 512,3 539,8 545,8 564,8 586,3 602,5 618,3
м.Донецьк 775,3 574,4 583,5 734,9 626,2 612,5 611,3 640,5 644,6 629,0

>ЗахворюваністьРГЗсереджінокміста наведено у табл. 2.

 

>Таблиця 2

>Захворюваність на ракгрудноїзалозисереджіночого населенняДонецькоїобласті та м.Донецька (на 100 тис. населення) заперіод із 1997 по 2006 рокта

>Найменуваннярегіону >Роки
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Україна 53,7 54,3 57,4 55,9 56,4 56,2 58,8 59,5 61,4 62,2
>Донецька обл. 58,1 59,5 58,8 59,2 64,0 56,8 62,4 63,1 61,3 65,3
>Містаобласті 60,0 58,8 58,8 59,3 66,4 56,8 65,0 65,6 61,7 67,0
м.Донецьк 87,2 70,0 63,2 85,8 68,3 61,0 65,1 66,9 63,6 66,7

УмістіДонецьку із 1997 року по 2002рікзахворюваністьпоступово малатенденцію дозменшення із 87,2 у 1997році до 61,0 у 2002році. З 2002 рокузахворюваність у м.Донецькупоступовозростає. Умістахобласті,Донецькійобласті та в Українізахворюваність на ракгрудноїзалозизростає.

>Данісмертності від ракугрудноїзалозинаведені в табл. 3.

 

>Таблиця 3

>Смертність від ракугрудноїзалозисереджіночого населенняДонецькоїобласті та м.Донецька (на 100 тис. населення) заперіод 1997–2006 рокта

>Найменуваннярегіону >Роки
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Україна 28,6 29,7 29,8 29,7 30,3 30,6 29,6 30,1 30,3
>Донецька обл. 31,5 31,6 35,8 35,8 33,0 35,3 35,5 36,1 32,6 35,0
>Містаобласті 31,4 32,5 37,9 35,8 34,0 35,5 36,2 36,5 33,0 35,5
м.Донецьк 43,1 32,1 40,2 46,1 34,2 34,7 36,6 30,3 33,3 35,8

>Показникисмертності від ракугрудноїзалози в Україністабілізувалися на 30,3–30,6випадків на 100 тис. населення. УДонецькійобласті тамістахобластісмертністьзростає, умістіДонецькупоступовозменшується.

>Дослідженняпроводилися у дваперіоди. З 1997 по 2001рікжінок зпатологієюгруднихзалозоглядалихірурги,акушер-гінекологи,дільничнілікарі. Зметодівобстеженнязастосовуваласямамографія. Уперіод з 2002 року по 2006рікорганізованамамологічна служба,розроблений йвпроваджений алгоритмдвохетапного селективногоскринінгу.Проводилосякомплекснеобстеженняхворих йжінок «>групиризику».Розробкивпроваджені у роботуЛПЗміста.

>Показники роботионкологічноїслужби м.Донецька (ракгрудноїзалози) заперіод 1997–2006 роктапредставлені втабл.4.

Заперіод із 1997 по 2006 рокта абсолютнакількістьхворих на ракгрудноїзалозизменшилася.ЗахворюваністьРГЗзменшилася із 87,2 до 66,7випадків на 100 тис. населення.Виявленняхворих узапізненихстадіяхРГЗзменшилося на 16,2% із 47,8%±2,6% до 31,6%±2,4%,збільшилось на 17,7% (>р<0,001)виявленняхворих наРГЗ напрофоглядах,зменшиласясмертність із 43,1 до 35,8випадків на 100 тис. населення, але й, на шкода,охопленнялікуваннямзменшилося на 20%.

>Наведеніданізахворюваності,смертностіхворих на ракгрудноїзалози тапоказникидіяльностіонкологічноїслужбимістаДонецькасвідчать пронеобхідністьнауково-обґрунтованоговирішенняпроблемиполіпшення станувиявленняхворих наI–IIстадіяхрозвиткупроцесу, збільшеннявиявленняхворих напрофоглядах,впровадженняметодіввторинноїпрофілактики длязменшеннязахворюваностіцим недугою.

>Означена проблемапотребуєвирішенняперш на уполіклінікахзагальноїлікувальноїмережі,кудичастішезвертаютьсяжінки,маючиприхованіформиновоутворень чифакториризику.

>Недостатняоснащеністьполіклінікмамографами,апаратамиультразвуковоїдіагностики,термографами,відсутністьскринінговихпрограм несприяютьраннійдіагностиціпередпухлиннихзахворювань тавиявленнюранніхстадій ракугрудноїзалози.

У основудослідженняпокладенівідомості ізщорічнихстатистичнихзвітів роботионкологічноїслужби із ракугрудноїзалози заперіод із 1997 по 2006 роктаінформаційно-аналітичнихвідділів: центрумедичної статистики Головногоуправлінняохорониздоров’яДонецькоїобласної державноїадміністрації,Донецького обласногопротипухлинного центру,Донецькогоміськогоонкодиспансеру,міськоїлікарні №2 «>Енергетик», м.Донецьк.Використаніданіщорічнихзвітів роботимамологічногокабінету за 2003–2006 рокта,кабінетурентгенмамографії,ультразвукової татермографічноїдіагностики,кабінетупрофілактикиДонецькоїміськоїлікарні №2 «>Енергетик» за результатамиобстеження 18418жінок. У 2006році наказомДонецькогоміськогоуправлінняохорониздоров’ядодаткововключені дляобстеженняжінкип’ятирайонівміста.

Уякості Першого методудослідження проведеноанкетнийскринінг. Наосновівідомихнайбільшвагомихфакторівризикусформована анкета дляопитуванняжінок.

Напершомуетапі провелианалізопитування 3120жінок. Проведеноретроспективнеанкетування 122жінок, що перенеслилікування ракугрудноїзалози. Методомпрогнозування задопомогоюмоделіштучноїнейромережівстановленінайбільшвірогідніознакифакторівризику, котріпризводять до раку.

>Клінічним методомобстеженняоглянуто 18418 якжінок безскарг, то й ізпатологієюгруднихзалоз.Ультразвуковеобстеженнягруднихзалоз у 4120жінок проведеноапаратомLogiq-100 із датчиком (7,5–9)мГц.

Зметоюпідвищенняякості припервинномувідборі «>групиризику» тахворих приселективномускринінгу авторомспільно ізгрупоювченихДонецькогофізико-технічногоінституту ім.О.О.Галкіна НАН Українирозроблений,апробованийконтактнийцифровий термографТКЦ-1.

>Ідея автораполягала узастосуванніматриціконтактнихтермосенсорів зможливістюїїпереміщення поповерхнігрудноїзалози ізметоюотриманнямозаїчноїтермограми,передачеютемпературноїінформації укомп’ютер ззастосуваннямпрограмианалізутемпературнихпоказників.

>Блок-схема цифрового контактноготермомамографа представлена на мал.1.

Задопомогоютермографаобстежено 74жінки,направлених ізпідозрою чидіагнозом наРГЗ вДонецькийобласнийпротипухлинний центр.

Проведенотермомамографію у 1500жінок.Термографзахищено патентами України таРосії, його внесено уДержавнийреєстрмедичноїтехніки тавиробівмедичногопризначення України та дозволено длявикористання умедичнійпрактиці (>свідоцтво продержавнуреєстрацію № 6544/20078 від 31травня2007р.).

>Рентгенологічнеобстеженнягруднихзалозрозпочали у 1998році задопомогоюмамографа «>Електроніка»російськоговиробництва.

З 2005 рокупочалипроводитирентгенологічнеобстеженнягруднихзалоз задопомогоювітчизняного цифровогомамографа «>Мадіс»виробництва заводу «>Радомір» м.Харкова.Мамографію проводили зазагальноприйнятими методиками упрямійкраніо-каудальній табоковійпроекціях.Всього заперіоддослідженнямамографічнеобстеження проведено 3518жінкам.

Заперіод із января 2003 року посічень 2007 року у 130жінок було б проведеноцитоморфологічнедослідженнятканинигруднихзалоз,отриманих методомаспіраційної татрепанбіопсії.Цитологічніпрепаратидосліджували задопомогоюзабарвленнягематоксиліном таеозином, ізазур-еозиновоюсумішшю за методом Паппенгейма.

>Комплекснецитологічне тагістологічнедослідженнятканингруднихзалоз проведено ізопераційногоматеріалу татрепанбіопсійтрепаном «>Colt»виробництваІталія, у 101хворої надоброякісніутворення та 29хворих на ракгрудноїзалози.Шматочкитканинифіксували удесятеро%розчині холодного нейтральногоформаліну (рН 7,4)протягом 24 часів.Фіксовані уформалінішматочки последегідратації заливали увисокоочищенийпарафін зполімерними добавками (>Richard-Allan Scientific, США) притемпературі невище60°С. Зпарафіновихблоків наротаційномумікротоміMicromHM325 ізсистемою переносузрізівSTS (>CarlZeiss,Німеччина)виготовлялисерійнігістологічнізрізитовщиною (5±1)мкн, котріпотімзабарвлювалигематоксиліном таеозином,пікрофуксином за ванГізоном,толуїдиновимсинім при рН 2,6 й 5,3, ставилиШИК-реакцію ізобробкоюконтрольнихзрізівамілазою. Мазкифіксували 96°етиловим спиртом.Дослідженняпрепаратів упрохідномусвітлі проводили надослідницькомумікроскопі OlympusAX70 (>Японія) зцифровоювідеокамерою OlympusDP50,з’єднаною зперсональнимкомп’ютером.Мікрофотографуванняпрепаратів намиздійснено ізвикористаннямпрограмиAnalySIS Pro 3,2 (>фірмаSoftImaqing,Німеччина) згідно ізрекомендаціями виробникапрограмного забезпечення.

>Морфологічневивченнягістологічнихпрепаратів проведено набазі відділенняпатоморфологіїЦентральноїнауково-дослідноїлабораторіїДонецькогонаціональногомедичногоуніверситету ім. М.Горького (>зав.відділу,д.мед.н., проф. Шлопов В. Г.).

Дляпроведеннякількісногоаналізуотриманих вдослідженнірезультатіввикористовувалися якметодистатистичногоаналізу (ЛяхЮ.Є. таін., 2006), то йметодиматематичного (>нейромережевого)моделювання (>Єжов А., Чечьоткін У., 1997; Казаков В.М. таін., 2001).

Дляпорівняннярезультатівдіагностикизахворюваньгрудноїзалозирізними методамирозраховувалисячутливість,специфічність таточністьметодів,часткахибнопозитивних тачасткахибнонегативнихрезультатівобстеження зазагальноприйнятими методами.

Приоцінціпоказниківефективності для шкірного параметрурозраховували його 95%вірогіднийінтервал (>ВІ) (ЛяхЮ.Є. таін., 2006).

Припорівнянніпоказниківефективностівикористовувалисяметодианалізутаблицьkm (>критерій год2), атакож процедурамножиннихпорівнянь (ізвикористаннямарксинусперетворенняФішера) (ЛяхЮ.Є. таін., 2006).

Длявстановленнязв’язківміжзначеннямиознак,отриманих припроведенніанкетування йризикомрозвитку ракугрудноїзалози булизастосованіметодипобудовиматематичних моделей:методинейромережевогомоделювання таметодипобудовилогістичнихрегресійних моделей (Казаков В.М. таін., 2001).

Дляоцінкиступенявпливу шкірного ізвхіднихознак на результатвикористовувався методрозрахунку ставленняшансів (ВШ) ізвказівкою 95%вірогідногоінтервалу (>ВІ) для цогопоказника (>Лапач С. таін., 2000).

У всіхвипадкахперевіркигіпотезвідмінністьвважаласястатистичнозначущою прирівнізначущостіp<0,05.

>Розрахункипроводилися ізвикористаннямліцензійнихпакетівстатистичногоаналізу –Statistica 5.5 (>StatSoft Inc., 1999),MedStat (ЛяхЮ.Є.,Гур’янов В. Г., 2004).Математичнімоделістворювалися тааналізувалися упакетінейромережевогомоделюванняStatisticaNeural Networks 4.0 (>StatSoft Inc., 1999).

Утретьомурозділі «>Організаційніформи таметодичніпідходи,спрямовані наполіпшенняранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози»розглянуті запитанняорганізаціїмамологічноїдопомоги уполіклініціміськоїлікарні,кудинеодноразовозвертаютьсяжінки ізрізнихпитань, у томучислі і тих, у якііснуєприхована формаРГЗ.

НамікроорганізаційномурівнімамологічноїслужбиЛПЗ наведеноположення промамологічнийкабінет, йогоштатнийрозклад, дана схемавзаємодії ізсуміжними службами.

>Булирозроблені «Схема селективногоскринінгу» (>табл.5) та «Алгоритм селективногоскринінгу» (мал.2) взалежності відвікужінок.Принциповим було бвирішення запитанняобстеженняжінок, котрівпершезвернулися долікувального заставі ізбудь-якихпитань (>крімтерміновихстанів)протягом поточного року.Проведенийаналізвідвідуваньжінок дополіклінікидовів, що за (2–3) рокта практично усіжінки районуобслуговування увіці до 75 роківзвертаються долікарів ізрізними проблемами.

Уроботінаведеніалгоритмиобстеження на всіхрівняхЛПЗ.

>Комплекснийпідхід доєдинихвимогпротираковоїборотьби із на ракгрудноїзалозидаютьможливістьзнизитизахворюваність,покращитиякістьлікування тазнизитисмертність.

У четвертомурозділі «Роль тамісцеконтактноїцифровоїтермомамографії ураннійдіагностицізахворюваньгрудноїзалози»розглянуто запитаннязастосування контактного цифровоготермомамографа удіагностицізахворюваньгрудноїзалози,який накольорових тачорно-білихтермограмахкількісно таякісновідображаєрозподілтемператури поповерхнігруднихзалоз.

Приобстеженні задопомогоютермографажінок безпатологіїгруднихзалозвстановлено, щовогнищагіпертермії ізколиваннямитемпературноїасиметрії, неперевищують +>0,5°С…+1°С.Підвищеннятемпературноїасиметрії до +2 °С внорміспостерігали под годинуменструації та удругійполовині менструального циклу.

Длявиявленнятермографічнихознак ракугрудноїзалози провелиобстеження 74жінок,направлених вобласнийпротипухлинний центр зпідозрою чи іздіагнозом ракугрудноїзалози.

>Встановленочотириформитермографічноїкартини ракугрудноїзалози:

·вогнищева форма (рис.3) –вогнищагіпертермії >+2 °Слокалізуються в одному ізквадрантів, дерозташованапухлина;

·дифузна форма (рис.4) –вогнищагіпертермії >+>2°С…+8°Срозташовані в двох квадрантах чи надвсієюповерхнеюураженоїзалози;

·плямиста (>маскувальна) форма (див. мал.5)термограми ракугрудноїзалозихарактеризуєтьсявогнищамигіпертермії ізперевищеннямтемпературноїасиметрії >+2 °С, котрірозташовуютьсяплямами повсійповерхнігрудноїзалози;

· притермонегативнійформі (див. мал.6)термограми ракугрудноїзалозивогнищагіпертермії надлокалізацієюпухлинивідсутні.

Урезультатіаналізуобстеженняжінокспівпадіннядіагнозіввідмічено у 81,1%±4,6%,хибнонегативні – у 8,1%±3,2%,хибнопозитивнірезультати – у 1,4%±1,3%жінок.Чутливість методусклала 90,9% (>ВІ 82,7%–96,7%),специфічність – 87,5% (>ВІ 50,6%–100%),точність – 90,5% (>ВІ 82,7%–96,2%).

>Високідіагностичніпоказникиобумовленітакож й тім, що допротипухлинного центрунаправлялися ужеобстеженіхворі на ракгрудноїзалози чипідозрою на рак. Аліотриманірезультати, особливовисокачутливість,надалиможливістьзастосуватиконтактнуцифровутермографію припроведенні селективногоскринінгу вумовахполіклініки.

>Встановленоособливостітермограм ужінок здисгормональнимидисплазіями. як правило,вогнищагіпертерміїхарактеризувалисязбільшеннямкількіснихпоказниківтемпературноїасиметрії до +>1°С…+1,5°С. Привираженихпроліферативних процесів втканинігруднихзалозтемпературнаасиметріязбільшується до +>2°С…+2,5°С.

Припроведенніморфологічнихдосліджень ухворих зтемпературноюасиметрією понад +2 °С ізплощею понад 10%–15%поверхнігрудноїзалозивстановлено, щоцей фактобумовленийсполученнямзапалення,проліферативнихпроцесів,збільшеннямкількостіновоутворенихсудин, щообумовлюють вушко якпередпухлиннихпроцесів утканинігрудноїзалози, то йознакамипочаткових форм раку.

>Термограмахворих нагнійнукіступодібнатермограміхворих на ракгрудноїзалози.

>Термограмихворих нафіброаденому ізвираженоюпроліферацієючітковідображуютьвогнищегіпертермії +>1°С…+2°С умістілокалізаціїпухлини.Фіброаденоми безпроліферативнихпроцесів натермограмах невизначаються.

>Доведеноможливістьефективногозастосуванняконтактноїтермографії под годину контролю залікуваннямдисгормональнихпорушень.Поліпшенняклінічнихданих натермограмахвідзначаютьсязменшенням яктемпературноїасиметрії, то йплощівогнищгіпертермії.

Уп’ятомурозділі «>Вториннапрофілактика ракугрудноїзалози задопомогоюмедичноїтехнологіїформування «групризику», диспансерногоспостереження талікуванняхворих напередпухлиннізахворюваннягруднихзалоз»розглядаютьсяметодичніпідходи ізформування «групризику» задопомогою анкетногоскринінгу.

>Проведенийаналіз 3168 анкетдовів, що лише 48 (1,5%±0,2%)жінок невідмітили у собі хоч бі одного чинникуризику.Переважнабільшістьмаєпроблеми ізсоматичнимздоров’ям.

>Даніанкетуваннясвідчать, щопереважнакількістьопитуванихжінок, котрізвернулися дополіклініки, були увіці (41–50) років – 738 (23,7%±0,8%) та (51–60) років – 653 (20,9%±0,7%). Цепідтверджує тієї факт, щожінки увіці (41–60) років, наякий припадатинайбільшазахворюваністьРГЗ, частовідвідуютьполіклінікизагальноїлікувальноїмережі.

>Встановлено (див. мал.7), щосполученнядекількохфакторівризикупоступовонаростає із 21 року (6факторів),досягаючисполучення 12факторів увіці (40–50) років,зберігаючись нарівні 9факторів увіці (60–70) років.

>Рис.7.Динамікапоєднаннянайбільшоїкількостіознакфакторівризику завіковимигрупами

Проведеноаналізпитомої вагиознакфакторівризику длякожноївіковоїгрупи.Встановлено, що із 3120жінок, котрі маліфакториризику,найбільшакількість –1344 (43,1%±0,9%) маліендокринніпорушення. У 717 (23,0%±0,8%)жіноквиявленізапальніпроцесипечінки,жовчовивіднихшляхів тагеніталій.Порушення врепродуктивнійсистемівідмічено у 569 (18,2%±0,7%),наявність ванамнезівипадківонкологічнихзахворювань учленівсім’ївстановлено у 289 (9,3%±0,5%). На травмугрудноїзалозивказали 132 (4,2%±0,4%) тапрацювали унічний годину 69 (2,2%±0,3%)жінок.

Наосновісукупностіпитомої вагифакторівризикусформованічотири «>групиризику», в якої включили 314 (10,1%±0,5%)жінок.Пацієнтки комплекснообстежені, у 87 (27,7%±2,5%)виявленапатологія,середякої у 4,6%±2,2%встановленийдіагнозРГЗ.

Задопомогоюпобудовимоделіштучноїнейромережі проведеноаналізпитомої ваги шкірного чинникуризику за 42ознаками.Відібрані 3групи анкет.Перша група – 108пацієнток, котрі не маліпатологіїгруднихзалоз. Друговігрупусклалианкети 250жінок, у яківиявленідоброякісніпухлини. Утретюгрупуввійшли 122 ретроспективноанкетованихпацієнтки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація