Реферати українською » Медицина, здоровье » Оптімізація реконструктівної хірургії монокулярної травматічної катаракти у ДІТЕЙ


Реферат Оптімізація реконструктівної хірургії монокулярної травматічної катаракти у ДІТЕЙ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ІНСТИТУТОЧНИХХВОРОБ ІТКАНИННОЇТЕРАПІЇ

ім. В.П.ФІЛАТОВА

АМН УКРАЇНИ

>ШЕРІФАМОРБЕНХУСІН

>УДК 617.741-02:617.7-001-053.4/.6-089

>ОПТИМІЗАЦІЯРЕКОНСТРУКТИВНОЇХІРУРГІЇМОНОКУЛЯРНОЇ >ТРАВМАТИЧНОЇКАТАРАКТИ УДІТЕЙ


14.01.18 -Офтальмологія

>АВТОРЕФЕРАТ

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

кандидата конкретних наук


>Одеса – 2008


>Дисертацієюєрукопис.

>Роботавиконана вІнститутіочниххвороб йтканинноїтерапії ім. В.П.Філатова АМН України.

>Науковийкерівник: доктормедичних наук,професор

Боброва НадіяФедорівна,

>Інституточниххвороб йтканинноїтерапії

ім. В.П.Філатова АМН України,

>керівник відділенняофтальмологіїдитячоговіку.

>Офіційніопоненти: доктормедичних наук, старший науковийспівробітник

>ДмитрієвСергійКостянтинович,

>Інституточниххвороб йтканинноїтерапії

ім. В.П.Філатова АМН України,

>керівник відділенняхірургічноголікуваннякатаракти

доктормедичних наук,професор

СоболєваІринаАнатоліївна,

>Харківськамедичнаакадемія

>післядипломноїосвіти МОЗ України,

>професоркафедриофтальмології.

>Захиствідбудеться “13”червня 2008 р. про 1000 >годині назасіданніспеціалізованоївченої заради Д 41.556.01 вІнститутіочниххвороб йтканинноїтерапії ім. В.П.Філатова АМН України заадресою: 65061, Україна, м.Одеса,Французький бульвар, 49/51.

Здисертацією можнаознайомитись вбібліотеціІнститутуочниххвороб йтканинноїтерапії ім. В.П.Філатова АМН України (адреси: 65061, Україна, м.Одеса,Французький бульвар, 49/51).

>Авторефератрозісланий “ 12 ”травня 2008 р.

>Вченийсекретар

>спеціалізованоївченої заради

докторбіологічних наук,професорМетеліцинаІ.П.

>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

 

>Актуальність тими.Травматична катарактаєоднією ізосновних причин, що приводити дозначногопорушенняфункцій органузору удітей. Це обумовленезростаннямпитомої ваги тяжкихтравматичнихуражень органузору, що приводити дорозвиткукатаракти в 50-71%випадківдитячого травматизму (>ГундороваР.А., ізспівавт., 1986;Парамей О.В., 2006;Kuhn F., 2003-2008).Відмінноюрисоютравматичноїкатаракти удітейєїїпоєднання ізіншимипосттравматичнимизмінами очногояблука (>ГундороваР.А., ізспівавт., 2000; БоброваН.Ф., 2003).

>Монокулярна катаракта удітейпредставляєособливуспецифіко-клінічну форму у зв'язку ізїїфункціональниминаслідками,зокрема, ізрозвиткомкосоокості таобскураційноїамбліопії, що злепіддаєтьсялікуваннюнавіть послеуспішногохірургічноговтручання (>Петросова Л. Н., ізспівавт 2000;Scott E.Olitsky, 2002;WeisbergO.L., 2005).

>Завдання Сучасноїмікрохірургіїтравматичноїкатаракти удітейполягає до того,щобзвести домінімумутравматичність всіхетапівоперації,відновитиправильніанатомічніспіввідношення структурураженого ока ізодномоментноюімплантацієюІОЛ вкапсулярнийміхур черезмалірозтини (БоброваН.Ф., 2003;Loncar V., 2004).

У зв'язку ізнаявністюпосттравматичнихрубців, частозрощених зрайдужкою,деформаціїзіниці,пошкодженьпередньої, аіноді йзадньоїкапсуликришталика,розвиткомкільцяZommeringa,здійснитипереднійкапсулорексис й провестивнутрішньокапсульнуімплантаціюІОЛвдається незавжди, томуїїрозміщують уциліарнійборозні (Зубарєва Л. Н., 1993; ЄнукідзеД.З., 2004).Відомо, щоперевагоюендокапсулярноїімплантаціїєрозміщенняоптичноїплощиниІОЛ уплощині природногокришталика, атакожізоляція оптики йгаптикилінзи віднайбільшреактивнихтканин ока -коренярайдужки тациліарноготіла, щовиключаєхронічнероздратуванняостанніх (БоброваН.Ф., 2003;BuckleyE.G., 1999).

>Необхідністьусуненняпосттравматичнихдефектіврайдужки впроцесіреконструктивноїхірургіїтравматичних катаракт частовимагаєпроведеннядодатковихрозтинів йманіпуляцій, що вціломупідвищуєтравматичністьвтручання.

>Окрімвідновленнягостротизорутравмованого ока,надзвичайноважливимє запитанняподальшогорозвиткубінокулярнихфункцій удитини.Останнім годиною длякорекціїафакії удітей широкозастосовуютьсямонофокальніІОЛ. За їхньогодопомогоюзвичайновдаєтьсядосягтидоситьвисокихзоровихфункцій,протетакілінзи неможутькомпенсувативтраченуздатність ясногобачення нарізнихвідстанях (>АветисовС.Э., 2003), щовимушуєпацієнтівкористуватисядодатковимиокулярними чиконтактнимилінзами, котрістворюютьзначнінезручності в їхньоговикористанні тадогляді вдитячомувіці.

Принципформуванняпомірноїанізометропії (>Monovision)використовується вофтальмології прикорекціїбінокулярноїафакії удорослих. Суть йогополягає вгіперкорекції одного ока для роботи наблизькійвідстані такорекціїпровідного ока для далі (>ВилямФ.М., 2007;GuggenheimJ.A., 2005;PhillipsJ.R., 2005).Застосування цого методукорекції прилікуваннімонокулярноїдитячоїпосттравматичноїкатаракти влітературі невисвітлено.

>Процесиподальшогозростання тарозвиткупсевдофакічногодитячого ока всучаснійофтальмологіївивченінедостатньо,єодиничнінечисленніспостереження, котрівказують на збільшеннярозмірівпсевдофакічних очей (>WilsonM.E., 2004;DorothyS.P.Fan, 2006).

>Враховуючивищесказане,актуальноюпроблемою Сучасноїофтальмопедіатріїєпідвищенняефективностівідновленнязоровихфункцій примонокулярнихтравматичнихкатарактахдитячоговіку шляхом розробки новиххірургічнихспособівендокапсулярноїімплантаціїгнучкихІОЛ,реконструктивноїхірургіїрайдужки,оптимізаціївиборуоптичноїсилимонофокальнихІОЛ ізподальшимивіддаленимиспостереженнями запсевдофакічнимиочима длявизначення характеру їхньогопісляопераційногозростання тарозвитку.

>Зв'язок роботи ізнауковими темами.Дисертаціяєчастиноюнауково-дослідної роботивідділеннядитячоїофтальмологіїІнститутуочниххвороб йтканинноїтерапії ім. В.П.Філатова “>Розробитиметодимедичноїреабілітаціїдітей ізвродженимикатарактами шляхомпервинноїімплантаціїгнучкихІОЛ удітей прифакоаспірації” (№Держ.реєстрації0105U000873) 2005-2007 рр., вякій автор бувспіввиконавцем.

Мета та заподіяннядослідження. Метадослідження –оптимізаціяреконструктивноїхірургіїмонокулярноїтравматичноїкатаракти удітей шляхоммодифікаціїхірургічної тактикифакоаспіраціїтравматичноїкатаракти ізендокапсулярноюімплантацієюІОЛ, Якаформуєслабкийступіньміопії (до 2,5дптр).

>Завданнядослідження:

1.Проаналізувати моно- табінокулярніфункції удітей ізпсевдофакією послефакоаспіраціїмонокулярнихтравматичних катаракт ізендокапсулярноюімплантацієюгнучкихІОЛ, оптика які буврозрахована наотриманняеметропічноїрефракції.

2.РозробитиновийспосібендокапсулярноїімплантаціїгнучкихІОЛ припроникаючихпораненняхрогівки йкришталика.

3.Розробитиновийхірургічнийспосібусуненняіридодіалізу.

4.Вивчитидинаміку зростаннюпсевдофакічного ока послефакоаспіраціїтравматичноїкатаракти ізімплантацієюгнучкихІОЛ й парного здорового ока удітейрізнихвікових груп.

     5.Розробити йвизначитиефективністьмодифікованого способупідборусили оптикимонофокальнихІОЛ,заснованого настворенніслабкогоступеняміопії (до 2,5дптр) удітей ізмонокулярноютравматичноюкатарактою.

>Об'єктдослідження: >монокулярна травматичною катаракта.

Предметдослідження: >новіхірургічнітехнологіїусуненняіридодіалізу,видаленнямонокулярнихтравматичних катаракт зпошкодженнямцілісностіпередньоїкапсуликришталика ізендокапсулярноюімплантацієюгнучкихІОЛ,оптична сила,розрахована ззастосуванням нового способу, стангостротизорупсевдофакічного ока для далі таблизькоївідстані табінокулярнихфункцій,динаміка зростанню здорового йпсевдофакічного очей удітейрізнихвікових груп.

>Методидослідження: >візометрія,біомікроскопія,офтальмоскопія,УЗ-діагностика А- та Б- методами,рентгенографія,кераторефрактометрія.Дослідження характерузору накольоротесті,ширинифузії,кутівдевіації - насиноптофорі йшкаліМаддокса,порогівстереоскопічногозору.Фотореєстрація очей на всіхетапахспостережень.Методистатистичногоаналізу.

>Наукова новизнаотриманихрезультатів.Доповненінауковідані про ті, щоінтенсивнийріст здорового окавідбувається вмолодшійвіковійгрупідітей (4-7 років) йскладає 0,7 мм зарік ізподальшимуповільненням зростаннюочнихяблук до 0,5 мм всереднійвіковійгрупі (8-11 років) й до 0,35 мм встаршійвіковійгрупі (12-15 років).

>Впершевстановлено, щопроведенняхірургічноговтручання приодносторонніхтравматичнихкатарактах удітей методомфакоаспірації черезтунельниймікророзтин ізендокапсулярноюімплантацієюгнучкихгідрофобнихІОЛ невпливають нарістпсевдофакічного ока,якийвідбувається по тихий жзакономірністях, що й хлопцяздорове око.

>Запропонованийспосібінтраокулярноїкорекції удітей ізмонокулярноютравматичноюкатарактою,заснований напринципіімплантаціїІОЛ втравмоване око ізоптичною силою, щодозволяєсформуватислабкийступіньміопії (до 2,5дптр), щостворюєкомфортніумови роботи наблизькійвідстаніобох очей ізподальшоюоптимізацієювідновленнябінокулярнихфункцій.

>Практичнезначенняотриманихрезультатів.РозробленоновийхірургічнийспосібендокапсулярноїімплантаціїгнучкихІОЛ притравматичнійкатаракті послепроникаючихпоранень, щополягає васпірації-іригаціїкатаракти ізендокапсулярноюімплантацієюІОЛ черезраневийотвірпередньоїкапсуликришталика, ізподальшимрозміщеннямгаптичнихелементівІОЛ вмісцяхзбереженняділянокпередньоїкапсули йчастковимпереднімкапсулорексисом воптичнійзоні (пат. України № 9987;заявл. 05.05.05;опубл. 17.10.05,Бюл. № 10.).

>Розробленоновийщаднийспосібусуненняіридодіалізу,якийздійснюється черезлімбальниймікророзтин впротилежнійстороні відіридодіалізу ізпочерговоюпрошивкоювідірваного краюрайдужки,виведеннямобохголок вприлімбальнійзоні таутворенні навідірваному краюрайдужкиП-образного шва (пат. України № 26430;заявл. 28.03.07;опубл. 25.09.07,Бюл. № 15.).

>Запропонованоспосібінтраокулярноїкорекції удітей ізмонокулярноютравматичноюкатарактою, щонадавможливістьвідновитивисокугостротузору дляблизькоївідстані (0,4-1,0) й для далі (0,3-1,0) - у 57% й 95%відповідно тазабезпечилоформуваннястійкогобінокулярногозору у 72%дітей (пат. України № 13994;заявл. 14.12.05;опубл. 17.04.06,Бюл. № 4.).

>Впровадження в практику. >Результатидослідженьвпроваджені в практику відділенняофтальмологіїдитячоговікуІнститутуочниххвороб йтканинноїтерапії ім. В.П.Філатова АМН України,кафедриофтальмологіїХарківського державногомедичногоуніверситету (м.Харків), відділеннядитячоїофтальмологіїРеспубліканськоїдитячоїклінічноїлікарні АР Крім, очноговідділення КУ “>Запорізькаобласнадитячаклінічналікарня” івідділеннякатарактальної тавітреоретинальноїхірургіїЗапорізькоїобласноїклінічноїлікарні (м.Запоріжжя).

>Особистийвнесок. >Дисертантсамостійнообстежував 159дітей (159 очей),виконував усіклінічні тафункціональнідослідження на всіхетапахспостереження (>протягом 3-х років),асистував припроведенні 87операцій.Створив базуданих, напідставіякоїзробиваналіз йстатистичнуобробкуматеріалу. Урезультатівивченнялітератури потравматичнимкатарактам йсамостійногоклінічногодослідженнядисертанттеоретичнообґрунтувавнеобхідність йшляхиудосконаленняоперативнихвтручань йреабілітаціїдітей ізмонокулярноютравматичноюкатарактою.

Успівавторстві ізд.мед.наук,професоромН.Ф.Бобровоюрозробивспосібендокапсулярноїімплантаціїгнучкихінтраокулярнихлінз (>ІОЛ) припроникаючихпораненняхрогівки йкришталика,спосібінтраокулярноїкорекції удітей ізмонокулярноютравматичноюкатарактою йспосібусуненняіридодіалізу.

>Апробаціярезультатівдисертації.Основніположеннядисертації булиповідомлені таобговорені на XXIIIконгресіЄвропейськоїасоціаціїкатарактальних тарефракційниххірургів (>Лісабон, 2005); наЮвілейнійнауковійконференції «>Сучасніпроблемидитячоїофтальмології» (Санкт-Петербург, 2005); IIIконгресіАсоціаціїофтальмологівкраїнПричорномор`я (Стамбул, 2005); XVконгресіЄвропейськоїасоціаціїофтальмологів (>Берлін, 2005); наМіжнароднійнауково-практичнійконференції «>Запобіганнясліпотідітей в Україні» (>Київ, 2005); на IIIконференціїдитячихофтальмологів України «>Актуальніпроблемимедико-соціальноїреабілітаціїдітей ізінвалідизуючоюочноюпатологією» (>Євпаторія, 2006); на XXIVконгресіЄвропейськоїасоціаціїкатарактальних йрефракційниххірургів (Лондон, 2006); на VIIМіжнародномусимпозіумі “>Очний травматизм” (Рим, 2006); нанауково-практичнійконференції «>Проблеми,досягнення таперспективирозвиткумедико-бiологiчних наук іпрактичноїохорониздоров’я» (Судак, 2007); на ІІмiжнароднійконференції “>Сучаснамiкрохiрургiядитячих катаракт “Живе”хiрургiя” (>Одеса, 2007); на XVIконгресіЄвропейськоїасоціаціїофтальмологів (>Відень, 2007).

>Публікації. >Основнірезультатидисертаціївикладені в 16науковихпублікаціях: 4 з статтею внауковихвиданнях, щорекомендовані ВАК України; 3патенти України; 9 тезконференцій,симпозіумів йз'їздів.

Структура таобсяг роботи.Дисертація написанаросійською мовою,викладена на 162сторінкахкомп'ютерного тексту.Складається ізвведення, 4-хрозділів (>оглядлітератури,матеріал йметодидослідження,2-хрозділіввласнихдосліджень),аналізу йузагальненнярезультатівдослідження та з висновками.Роботаілюстрована 19малюнками, 25таблицями, із які 1таблицярозміщена наокремійсторінці. Списоквикористанихджерелмістить 301найменування йзаймає 30сторінок.


>ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

>Матеріал йметодидослідження. >Підспостереженням було б 159дітей (159 очей) увіці від 4 до 17 років (всередньому 10,3±3,3 років) ізрізнимиклінічними формамимонокулярнихтравматичних катаракт йпосттравматичноюпсевдофакією. З них 54,7% - 87дітей (87 очей) (>середнійвік 10,8±3,38 років) –склалиосновнугрупу,якимздійснювалосяхірургічневтручання із приводутравматичноїкатаракти зарозробленими методиками, й 45,3% - 72дитини (72 ока) (>середнійвік 9,6±3,08 років) ізпсевдофакією - групадітей,прооперованихраніше йпрослідкованих нами увіддаленомуперіодіспостережень (>контрольна група).Порівнюванігрупи булиідентичні характеромпоранення, видукатаракти йвіку.Всімдітям був проведенафакоаспіраціятравматичноїкатаракти ізпервинноюімплантацієюгнучкихІОЛ, ізпохіднихакриловоїкислоти (“>Acrysof”фірмиAlсon). ДлярозрахункуоптичноїсилиІОЛвикористовували формулу “>SRK - II” ізурахуваннямданихкератометрії йУЗ-біометрії.РозрахунокоптичноїсилиІОЛ вконтрольнійгрупіздійснювався дляотриманняеметропічноїрефракції, аосновнійгрупі – зарозробленимновим способом.Динамічніспостереження за станомпсевдофакічного окапроводилися нами втерміни 3, 6, 18 й 36місяців (96 очей).

>Результатидосліджень йхірургічноголікування буливнесені велектронну базуданих.Залежно від характеруаналізованихданихзастосовувалисявідповідніметодистатистичногоаналізу. Запорядковою чибінарноюознакоюзастосовувавсяаналізтаблицьспряженості ізрозрахунком з2 статистикиПірсона. Дляоцінкикількіснихпоказниківрозраховувалисереднєарифметичнезначення (М) йстандартневідхилення (>SD). Дляаналізудинамікикількіснихпоказниківвикористовувалидисперсійнийаналіз дляповторнихвимірів ізнаступнимзастосуваннямкритеріюмножинногопорівнянняН’юмана-Кейлса.Статистичнийаналізпроводився ізвикористанням пакетаMedCalc 9.3.9.0 (>Demo).

>Результати та їхніобговорення. >Особливостіклініки тахірургіїтравматичних катаракт удітей.Проаналізованіпочатковіпосттравматичнізмінипереднього відділення очей й характервтручань, щовиконувались.Виявлено, що припроникаючихпораненнях як восновній, то й вконтрольнійгрупах,переважноспостерігалисякатаракти, щонабрякають (39,4% й 40,0%відповідно).Катаракти, котрінапіврозсмокталися, малімісце - в 29,2% й 20,0%відповідно,повні - в 25,0% й 36,7%відповідно,частковепомутніннякришталика було брідкісним - в 6,9% й 3,3%. Приконтузії вобохгрупах убільшостідітей булиповнікатаракти (60,0% й 58,3%відповідно),частковізустрічалися менше - у 20,0% й 33,4%випадків;катаракти, щонабрякають йнапіврозсмокталися восновнійгрупіспостерігалися в 13,3% й 6,7%відповідно; уконтрольнійгрупікатаракти, щонапіврозсмокталися,зустрічалися в 8,3%випадків, акатаракти, щонабрякають, буливідсутні.

>Різного типурани тарубцірогівки йсклеривідмічались у всіххворих зпроникаючимипораненнями як восновній, то й вконтрольнійгрупах.Посттравматичнапатологіярайдужкивнаслідокпроникаючихпораненьзустрічаласячастіше, ніж послеконтузій очногояблука (77,3% й 55,5%відповідно). Так, припроникаючихпораненняхнайчастіше - в 77,3%випадків, малімісцерізні запротяжністюзрощеннярайдужки ізрогівкою йтравмованимкришталиком,серед якідомінували (70,5%)заднісинехії, частовідмічалисьнадривисфінктеразіниці (25,8%) йрізногорозміруколобоми (13,6%),мідріаз йіридодіалізспостерігалисярідко (4,5% й 1,5%відповідно). Приконтузіїмайже уполовинидітей (48,1%)відміченорозвиток задніхсинехій, часто булинадривисфінктерузіниці (37,0%),іридодіаліз (33,3%) ймідріаз (29,6%).

>Дослідження станукапсулитравмованогокришталика показало, щомайже у всіхвипадкахпроникаючихпоранень (96,2%)спостерігалисяїїпряміпошкодження,серед якіпереважала (94,7%)патологіяпередньоїкапсуликришталика увиглядіраневого дефекту прикатарактах, щонабрякають,безпосередньо послетравми, чирізного видуущільнень йналіпоквнаслідокрезорбціїкришталиковоїречовини тафіброзуваннякапсули прикатарактах, щонапіврозсмокталися.Одержаніданісвідчать провисокийступіньважкості станудосліджуваних очей, особливо вгрупідітей ізпроникаючимипораненнями.

Привидаленнітравматичноїкатаракти послепроникаючихпораненьтрадиційнепроведенняпередньогокапсулорексису натравмованійкапсулі, як правило,призводить довтрати контролю з ньоговнаслідокнерівномірногонатягненнякапсули, ацевиключаєможливістьвнутрішньокапсулярноїімплантаціїІОЛ,внаслідок чогоІОЛімплантують вциліарнуборозну (БоброваН.Ф., 2003;BuckleyE.G., 1993).Крім того,навітьякщо вситуаціяхвдаєтьсяздійснитиендокапсулярнуімплантаціюІОЛтрадиційним методом,ІОЛротують дорозміщеннягаптичнихелементів впоперечнеположення повідношенню доопераційногорозтину. ПрипошкодженніпередньоїкапсуликришталикатакетрадиційнерозташуванняІОЛможенадалі привести довислизання одного ізопорнихелементівлінзи ізкапсулярногомішка (так кликана,змішанаbag-sulcusфіксація) йдислокації оптикиІОЛ (>Wasserman D., ізcпівaвт., 1991). У зв'язку ізцим приускладнених формахтравматичних катаракт послепроникаючихпоранень ока ізраневими дефектамипередньоїкапсуликришталикавиникланеобхідність розробкиновоїхірургічної методики.

>Розроблений намиспосібендокапсулярноїімплантаціїгнучкихІОЛ припроникаючихпораненняхрогівки йкришталикаполягає внаступному: послепроведеннятунельногорозтинувиконуєтьсяендокапсулярневидаленнякатаракти таінжекторнаендокапсулярнаімплантаціягнучкихІОЛ черезраневийотвір впереднійкапсулікришталика,потімздійснюєтьсяротаціяІОЛ дорозміщеннягаптичнихелементів вмісцяхнайбільшогозбереженняділянокпередньоїкапсули тачастковийдозованийпереднійкапсулорексис воптичнійзоні (пат. України № 9987;заявл. 05.05.05;опубл. 17.10.05,Бюл. № 10.).

>Позитивнімоментирозробленої методикиполягають до того, щопроведенняаспірації-іригації черезраневийотвір дозволилозберегтивідноснуцілісністьпошкодженого,внаслідокпораненняпередньоїкапсуликришталика,капсулярногомішка;використанняінжектора дляімплантаціїІОЛзменшилорозміростанньої до 2 мм (>оскільки вінжекторіІОЛскладаєтьсявтричі), що дозволилоздійснитиїїімплантацію вкапсулярниймішок черезмалий зарозміромраневийотвір впереднійкапсулі;ротаціяІОЛ дорозміщеннягаптичнихелементів вмісцяхнайбільшогозбереженняділянокпередньоїкапсуликришталикаперешкоджалаподальшомувислизаннюгаптики ізкапсулярногомішка тарозвиткудислокаціїІОЛ;проведеннячастковогодозованогокапсулорексису послеендокапсулярногорозміщенняІОЛ дозволиловидалити ділянкипередньоїкапсули вцентріоптичноїзони длядосягненнявисокихоптичнихфункцій.

Зарозробленоютехнікоюпрооперована 41дитина (41 око) ізтравматичноюкатарактою послепроникаючихпоранень.Всіопераціїпройшли безускладнень.Використанняоригінальноїтехніки дозволило у всіхвипадкахпосттравматичногопошкодженняпередньоїкапсуликришталиказдійснитиендокапсулярнуімплантаціюгнучкихІОЛ.

>Посттравматичніпошкодженнярайдужки (>колобоми,розривисфінктеру,мідріаз,іридодіаліз)є вельмипомітнимикосметичними дефектами, що негативновпливають нафункціїтравмованого ока. Тому занаявності дефектурайдужки мипрагнули до йогоусунення йформуваннякруглоїзіниці шляхомзастосуваннявідомих йрозробленихоригінальнихреконструктивнихвтручань.Спосібусуненнядефектіврайдужкизмінювавсязалежно відоб'ємупошкодження йполягав вшовномузіставленнікраїв дефекту.

Намирозроблена новаощаднахірургічнатехнологіяусуненняіридодіалізу, Яказдійснюєтьсянаступним чином: послевідсепаруваннякон'юнктиви взонііридодіалізу,проведеннялімбального чирогівковогопарацентезу вмеридіані,протилежномуіридодіалізу (припроведенніфакоаспіраціїтравматичноїкатарактивтручання проводитися через ужеіснуючийтунельнийрозтин,якийсвідомороблять впротилежномуіридодіалізумеридіані),передня камеразаповнюєтьсявіскоеластиком й задопомогою двохпрямихголок, котрісполученіоднієюниткою (>polypropylen 10/0), почерзінакладаютьшви напошкодженийкоріньрайдужкиоднією,потімдругоюголками ізвиведеннямобохголок вперилімбальнійзоні таутворенням навідірваному краюрайдужкиП-образного шва, далі шляхомдозованоїтракції завиведенікінці ниткирозпрямляютьвідірваний крайрайдужки ізостаточноюфіксацією його взаданомуположенні (пат. України № 26430;заявл. 28.03.07;опубл. 25.09.07,Бюл. № 15.) (>мал.1).

I.

>Прошивання краюіридодіалізупершоюголкою черезпарацентез

впротилежнійстороні відіридодіалізу

ізвиведеннямкінцяголки взонілімбу.

II.

 >Прошивання краю

 >іридодіалізудругою

 >голкою, Яказ’єднана

 ізіншоютією ж

>ниткою

(>polypropylen).

III.

>Виведеннядругоїголки взонілімбу ізутворенням

>П-образного шва

ізpolypropylene навідірваному краюрайдужки.

IV.

>Дозованатракція завиведенікінці нитки,розправлення

>відірваного краюрайдужки із

 >наступною

>фіксацією його взаданомуположенні шляхомзв’язуваннякінців нитки

>між собою.

>Мал.1.Етапирозробленоїтехнікиусуненняіридодіалізу

Новатехнікаусуненняіридодіалізувиконувалася через уженаявнийкатарактальниймікророзтин, що дозволилозменшитикількістьманіпуляцій впереднійкамері й нарайдужці, тазрештою привело дозниженняпісляопераційноїзапальноїреакції.Дозованеусуненняіридодіалізу дозволилоуникнутидеформаціїзіниці йнакладаннядодатковихшвів наїї край, щозберігаєприроднуреакціюзіниці насвітло тастворюєсприятливіумови длявідновленнязору.

Увіддаленомуперіодіспостережень (від 2місяців до 2,5 років, всередньому 9,6±3,6місяців) послефакоаспіраціїтравматичноїкатаракти ізімплантацієюІОЛ вконтрольній йосновнійгрупахвідмічено рядускладнень.Найбільшчастимускладненням було бформуваннявторинних катаракт - 28,3% й 22,2%відповідно.Рідкоспостерігаласязапально-ексудативнареакція ока, що виявлялася рецидивамисинехій йвипаданнямфібрину в основному напереднійповерхнілінзи. Уконтрольнійгрупі в 11,7%випадківвідміченорозвиток такоговажкогоускладнення, якзахопленнязіниці, щосупроводжувалосядислокацієючастини оптикиІОЛ впередню камеру,уповільненимзапаленням тазниженнямзору. Узниженнізорупреднемкамері,уповільненоговосполенії такоговажкогоускладненніосновнійгрупі, дебільшістьдітей бувпрооперована заоригінальноютехнікою,подібногоускладнення неспостерігалось ані в одномувипадку (>відмінністьдостовірна,р<0,05), що доводитиперевагурозробленоїтехніки.

>Анатомічні йфункціональнірезультатиреконструктивноїфакоаспіраціїмонокулярних катаракт вдитячомувіці.Враховуючи, щооперативневтручаннявідбувається вумовахнезакінченого зростанню йрозвиткутканин й структур очногояблука,актуальноює проблемавивченнявпливухірургічноговтручання нарістдитячого ока врізнихвіковихгрупах.

>Аналізпередньо-задньогорозмірупсевдофакічних йпарнихздорових очей у 96дітей увіці від 4 до 15 років втрьохвіковихгрупах - I грн. (4-7) років, II грн. (8-11) років й III грн. (12-15) років показавши, щовідмінностірозміріввиявлено удітей у І й IIвіковихгрупах (22,68±0,66) мм й (23,12±0,62) ммвідповідно (рI-II = 0,000095) йвідноснарізницяміжодержанимиданими вцихгрупахскладає Д=0,44мм, щовказує наприскоренезростання ока вцейперіод.Відмінністьміж II й IIIгрупами (23,12±0,62) мм й (23,31±0,58) ммменшвиражена –Д=0,19мм, але йтакождостовірна (рII-III =0,049).Отриманіданідоводять, що болееінтенсивнийріст очногояблукавідбувається увіці 4-7 років, в 8-11 роківтемпи його зростаннюсповільнюються,проте й встаршійвіковійгрупі (12-15 років)щепродовжуєтьсяфізіологічнийріст ока.

Придинамічномуспостереженні запрооперованимидітьми (малий. 2) намивиявленінаступнізмінивеличинипередньо-задньогорозміруспостережуваних очей – збільшення здорового ока впорівнянні ізпочатковимиданими всередньому на 0,06; 0,17; 0,33 й 0,48 мм через 3, 6, 18, 36місяціввідповідно. Уцітерміниспостереженьпсевдофакічніочітакожвиросли всередньому на 0,11; 0,3; 0,49 й0,71мм. Недивлячись на збільшенняступенязростанняоперованого ока що до парного здорового ока, пристатистичнійобробцідостовірнихвідмінностейміжцимипоказниками нами невиявлено ані в одномуперіодіспостереження (р3 >міс., р6міс., р18міс., р36 >міс. > 0,05).

>Прослідкованийрістобох очей (>псевдофакічного й парного здорового) у 29дітей вдинаміці від 3місяців до3х років.Булавідміченадеякатенденція до збільшенняпередньо-задньогорозмірупсевдофакічного ока впорівнянні ізпарнимздоровим,проте ані в одномутермініспостереженняцівідмінності не булидостовірними,р=0,71.

>Порівняльнийаналіз зростаннюобох очей (>псевдофакічного й парного здорового) показавши, щоперенесенехірургічневтручання неуповільнилотемпів зростаннюпсевдофакічних очей, анавпаки, у всіхвіковихгрупах й у усіперіодиспостереженьрістпсевдофакічного оканезначноперевищувавпараметри здорового.

Доопераціїгостротазору буврізкознижена у всіхдітей:світлочутливість ізправильноюпроекцієюсвітла у 71%, 0,01-0,09 у 20,8%, 0,1-0,2 у 7,5% й уоднієїдитини 0,3.Післяопераціїгостротазорупідвищилась у всіхдітей, але йпоказники булирізними.

>Аналіз стануотриманихзоровихфункцій у 64прооперованихдітей ізмонокулярноютравматичноюпсевдофакією зрозрахункомоптичноїсилиІОЛ, дляотриманняеметропічноїрефракції (>контрольна група), показавши, щогостротазору для далі 0,3-1,0 був у 60,0%випадків,бінокулярнийзірвідновлено в 51,4%випадків, а 64,6%дітей бувпотрібнадодатковакорекція окулярами дляблизькоївідстані.

Цевизначилонеобхідність розробки новогопідходу дорішенняданоїпроблеми. Нами буврозробленийновийспосібвиборуоптичноїсилиІОЛ, щоімплантується припосттравматичніймонокулярнійкатаракті удітей,заснований напринципіформуванняслабкоїміопії (до 2,5дптр)посттравматичногопсевдофакічного ока шляхомствореннягіперкорекції для роботи наблизькійвідстані:одне око –міопіяслабкогоступеня, а одному –>еметропія (пат. України № 13994,заявл. 14.12.05;опубл. 17.04.06,Бюл. № 4.).Данірозрахункусили оптикиІОЛзалежно відрефракції парного здорового окапредставлені втаблиці.

>Таблиця

>Розрахунок оптикиIОЛ, щоімплантується,залежно відрефракції парного здорового ока

>Рефракція парного здорового ока >ПередбачуванарефракціяIОЛ, щоімплантується

М*(-1,-3)дптр

Є>m*

E>m*

М*(-2,5)дптр

М>m*(+1,+3)дптр

E>m*

>Примітка.* E>m-еметропія; H>m-гіперметропія; М-міопія.

>Розробленийновийспосіброзрахунку оптикиІОЛ бувзастосований у 61дитини (61 око) ізтравматичноюмонокулярноюкатарактою таеметропією парного здорового ока (>основна група),яким проведенаоперація –факоаспіраціятравматичноїкатаракти ізвнутрішньокапсульноюімплантацієюІОЛ.

>Зоровареабілітація удітей ізміопічноюпісляопераційноюрефракцієюпсевдофакічного ока бувкращою впорівнянні ізіншими видамипісляопераційноїрефракції таполягала увідновленнігостротизорупсевдофакічного ока до 0,3-1,0 – у 95,1% (58дітей) (>відмінностідостовірні,р<0,05);стійкогобінокулярногозору у 72,0%дітей. У 57,4 %випадків (35дітей)зір наблизькійвідстані буввідновлений до 0,4-1,0, у зв'язку ізцимдодатковакорекція окулярами бувнепотрібна.

>Порівняльнийаналіз характерубінокулярногозорузалежно відрефракціїпсевдофакічного ока показавши, щобінокулярнийзір приеметропіїобох очей (>псевдофакічного й парного) здобуто в 51,2%випадків, арізниця вкількостідітей ізвідновленимбінокулярнимзором повідношенню доодночасного ймонокулярногостатистичнонедостовірна,р=0,824.Проте удітей ізмонокулярноюпсевдофакічноюміопієюбінокулярнийзір буводержаний у 72,0%, щоєдостовірним порівняно ізневідновленим (>одночасний ймонокулярний)зором,р=0,005.

Таким чиномзапропонований нами алгоритмрозрахунку оптикиІОЛ удітей ізмонокулярноюкатарактою ізурахуваннямрефракції парного здорового ока дляодночасногодосягненнявисокоїгостротизору для далі та дляблизькоївідстанідозволиввідновитигостротузорутравмованого ока й забезпечитивисокізоровіфункції. У зв'язку ізцимдитинаможевиконуватизорову роботу нарізнихвідстанях від ока, щоприскорюєпроцесивідновленнябінокулярнихфункцій йстворюєоптимальніумови дляповної,якісноїзорової йсоціальноїреабілітаціїдітей ізмонокулярноюкатарактою.

>Аналіз йсистематизаціяотриманихданих врезультатіпроведенихдосліджень дозволилизробитинаступнівисновки.


>ВИСНОВКИ

1.Травматична катаракта удітейзалишаєтьсянайбільшчастою причиною, що приводити допорушенняфункційтравмованого органузору таінвалідизації.Відмінноюрисоютравматичноїкатарактидитячоговікуєпоєднанняпосттравматичнихзмін структурпереднього відділення очногояблука, щовимагаєдодатковихвтручань таускладнюєпроведеннявнутрішньокапсульноїімплантаціїІОЛтрадиційними методами. У зв'язку ізцимактуальнимєпошук новиххірургічнихтехнологій таоптимізаціявиборуоптичноїсилиІОЛ примонокулярнихтравматичнихкатарактах удітей,вивченняподальшого зростанню тавідновленнябінокулярнихфункцій припосттравматичніймонокулярнійпсевдофакії.

2.РозробленийновийхірургічнийспосібендокапсулярноїімплантаціїІОЛ притравматичнійкатаракті послепроникаючихпораненьрогівки такришталика удітей, щополягає впроведенніаспірації-іригаціїкатаракти таендокапсулярноїімплантаціїгнучкихІОЛ черезраневийотвірпередньоїкапсуликришталика, ізподальшимрозміщеннямгаптичнихелементівІОЛ вмісцяхзбереженнямаксимальнихділянокпередньоїкапсули.Наприкінцівиконуєтьсячастковийпереднійкапсулорексис воптичнійзоні, що вціломудаєможливістьздійснитистабільнуендокапсулярнуімплантаціюІОЛ прираневихпошкодженняхкапсулярногомішка тазапобігти впісляопераційномуперіодірозвитку такоговажкогоускладнення, як синдромзахопленнязіниці напсевдофакічномуоці.

3.Розробленийновийхірургічнийспосібусуненняіридодіалізу,якийздійснюється черезкатарактальниймікророзтин задопомогою двохпрямихголок,з’єднанихполіпропіленовоюниткою, таполягає впочерговійпрошивцівідірваного краюрайдужки,виведенняобохголок вперелімбальну зону таутворення навідірваному краюрайдужкиП-образного шва, щодозволяєусунутиіридодіаліз бездодатковоїтравматизаціїоболонок ока тарайдужки іздосягненням максимальногокосметичногоефекту.

4.Встановлено, що болееінтенсивнийзріст здорового окавідбувається вмолодшійвіковійгрупідітей (4-7 років) йскладає 0,7 мм зарік ізподальшимуповільненням зростаннюочнихяблук до 0,5 мм всереднійвіковійгрупі (8-11 років) й на 0,35 мм встаршійвіковійгрупі (12-15 років).

5.Впершевстановлено, щосучасніреконструктивнівтручання, котріздійснюються черезмікророзтин ізендокапсулярноюімплантацієюгнучкихІОЛ, неуповільнюютьтемпів зростаннюпосттравматичногопсевдофакічного ока, анавпаки, у всіхвіковихгрупах й у усіперіодиспостереженьзрістпсевдофакічного оканезначноперевищувавтемпи зростанню здорового ока поцім жзакономірностям.

6.Розробленийспосібінтраокулярноїкорекції удітей ізмонокулярноютравматичноюкатарактою,якийполягає уформуванніслабкої (до 2,5дптр)міопічноїрефракціїпсевдофакічного ока приеметропії парного здорового ока, задопомогоюякого був здобутовисокагостротазору (0,4-1,0) дляблизькоївідстані в 57,4% беззастосуваннядодатковихокулярів тавідновленнястійкогобінокулярногозору у 72,0%оперованихдітей.

7.Розробленіновіхірургічніспособи дозволили у всіхдітей ізтравматичноюкатарактоюздійснитискладніреконструктивнівтручання ізендокапсулярноюімплантацієюгнучкихІОЛ,одночаснимиопераціями нарайдужці, аоптимізаціяпідборуоптичноїсилиІОЛ даламожливість підвищитифункціональнірезультатипсевдофакічних очей таотримативисоку (0,3-1,0)гостротузорувдалину у 95,1%випадків.


>ПЕРЕЛІКОПУБЛІКОВАНИХНАУКОВИХПРАЦЬ ЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

1. БоброваН.Ф. Новий спосібендокапсулярной імплантації створенихИОЛ при проникаючих пораненнях роговиці і кришталика в дітей віком /Н.Ф. Боброва, Б.Х.Амор Шериф //Офтальмологічний журнал. - 2005. - № 4. - З. 55-59.

>Особистодисертантом проводилисяофтальмологічніобстеження,аналізклінічнихданих тастатистичнийаналізотриманихрезультатів,написання з статтею.

2. БоброваН.Ф. Динаміка зростання кількостіпередне-задних розмірівпсевдофакичних і парних здорових очей в дітей віком після видаленнямонокулярной травматичною катаракти зендокапсулярной імплантацією гнучкоюИОЛ /Н.Ф. Боброва, Б.Х.Амор Шериф //Офтальмологічний журнал. - 2007. - № 2. - З. 4-9.

>Дисертантомособисто проведеноаналізлітератури,історійхвороб таамбулаторних карт всіхдітей,написанівступ,матеріали йметоди,результати та їхньогообговорення.

3. БоброваН.Ф. Віддалені функціональні результатифакоаспирации травматичних катаракт примонокулярнойпсевдофакии в дітей віком /Н.Ф. Боброва, Б.Х.Амор Шериф, І. М. Бойчук //Офтальмологічний журнал. - 2007. - № 3. - З. 9-14.

>Особистодисертантом проводилисяобстеження,спостереження вдинаміці,аналізклінічнихрезультатів тастатистичнийаналізотриманихданих.

4. БоброваН.Ф. Спосіб усуненняиридодиализа /Н.Ф. Боброва, Б.Х.Амор Шериф // Проблеми, досягнення і розвитку медико-біологічних наук і охорони здоров'я : Праці Кримського державного медичного університету їм. С.І. Георгієвського. - Сімферополь, 2007. - Т. 143, Ч. II. - З. 24-26.

>Дисертантомособисто проводилисяобстеженняхворихдітей,аналізклінічнихрезультатів тастатистичнийаналізотриманихданих,написання з статтею.

5.Пат. 9987 України, МПК 7А61F 9/007.Спосібендокапсулярноїімплантаціїгнучкихскладанихінтраокулярнихлінз (>ІОЛ) припроникнихпораненняхрогівки йкришталика / БоброваН.Ф.,Георгієв Д.Д.,АморШеріф Б.Х.,ЄнукідзеД.З.;заявник йвласникІнституточниххвороб йтканинноїтерапії ім. В.П.Філатова АМН України. - № U 2005 04290;заявл. 05.05.05;опубл. 17.10.05,Бюл. № 10.

>Дисертантомособисто проведеноінформаційнийпошуклітератури,виконанообстеження всіххворихдітей, под годинухірургічноговтручання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація