Реферати українською » Медицина, здоровье » Методи діагностікі пошкодженню нервової системи у ДІТЕЙ и Обстеження неврологічного статусу у новонароджених


Реферат Методи діагностікі пошкодженню нервової системи у ДІТЕЙ и Обстеження неврологічного статусу у новонароджених

>Міністерствоосвіти та науки України

>Полтавськийдержавнийпедагогічнийуніверситет ім.

В. Г.Короленка

>МЕТОДИДІАГНОСТИКИУШКОДЖЕНЬНЕРВОВОЇСИСТЕМИ УДІТЕЙ ІОБСТЕЖЕННЯНЕВРОЛОГІЧНОГОСТАТУСУ УНОВОНАРОДЖЕНИХ

>Виконала

студенткагрупи

Полтава 2007


>Обстеженнянервовоїсистеми уновонародженихвимагаєглибоких знаньанатомо-фізіологічнихособливостейнервовоїсистеми вданомувіковомуперіоді. Приобстеженніневрологічного статусу удітей Першогомісяця життя не можнаскористатисяусіматимидіагностичними стандартами, яківикористовуються длядітейстаршоговіку тадорослих.Новонародженадитина й особливонедоношена -цесвоєріднийоб'єктдослідження,якиймає своюспецифіку, йумовленупевниметапомрозвиткунервовоїсистеми.Перш на,цестосуєтьсяперіодіврозвитку головногомозку, щозабезпечуєсвоєрідністьвідповіднихреакцій надіюрізноманітнихзовнішніх тавнутрішніхфакторів.Труднощі ваналізіневрологічного статусустворюютьвідповідніособливостіанатомії тафізіологіїнервовоїсистеминовонароджених:

1.Вищимрівнемінтеграціївиступаєталамопалідарна система;

2.Більшістьвідповіднихреакційзамикається нарівністовбура головногомозку та подкірки;

3.Переважанняпроцесівгальмування надзбудженням;

4.Домінуваннязагальномозковихсимптомів надвогнищевими,незалежно від характерудіючого патогенного чинника;

5.Наявність уневрологічномустатусісимптомів, котрі, навідміну віддорослих тадітейстаршоговіку,маютьфізіологічний характер;

6.Відсутністьмови таневміннярозповісти про своївідчуття;

7.Наявністьсвоєріднихповедінковихреакцій;

8.Високанейропластичність ЦНС тапов'язана із неюпідвищеназдатність дорепараціїнервовоїтканини.

>Надалі впроцесідиференціаціїнервовихклітинвищихвідділів головногомозку тамієлінізаціїпровіднихшляхіввідбуваєтьсягальмуваннядіяльностідавніших структур та, якнаслідок, зміну характерувідповіднихреакційорганізму. При цьомуновийрівеньінтеграціїрозташований наднижчим йпідкоряє йогособі.Цікласичніуявлення вневрологіїдоповненіновимидайми проциркуляціюзбудження зазамкненимикільцевимиорбітами. Увипадкупошкодженьрізнихвідділів головногомозкурозлагоджується його діяльність вцілому й ухворогоможутьвиникнути тихрефлекторніреакції, котрі малімісце напопередніхетапахрозвитку.

>Обстеженнянервовоїсистеминовонародженихслідпроводитипостійно тільки в й тихий жумовах.Найбільшоптимальний годину - переднаступнимгодуванням, колидитина не спіти йпроявляєпевнуактивність.Дослідження под годину сну,відразу послегодування чи призбудженнідитиниможевикликатиспотвореннявідповіднихреакційорганізму.

Мипоказуємо схемуневрологічногообстеженняновонароджених утійпослідовності,якоїдотримуються под годинунаписанняісторіїхвороби.

1.Скарги.

2. Анамнез.

3.Неврологічнеобстеження:

1)свідомість,

2)судоми,

3)загальнийвигляд таповедінкановонародженого (>наявністьстигм

4)дизембріогенезу,вадрозвитку),

5)описання голови, великоготім'ячка,

6)черепнінерви,чутливість,рухова сфера,

>безумовніфізіологічнірефлекси,

10)вегетативнанервова система,

11)менінгеальнісимптоми.Описанняскарг таанамнезузахворювання уновонародженогомають низкухарактернихособливостей, щопов'язані ізвідсутністюпрямоїінформації проскарги від самогопацієнта йбазуються насуб'єктивномуописанніматері чимедичного персоналу прозміни встані таповедінціновонародженого.Детальнеописанняскарг тахарактерніпатологічнісимптоми под годинуперебігувагітності йпологівдопомагають увизначенні характерузмін вневрологічномустатусіновонародженого.Загальновідомимєположення про залежність станунервовоїсистеми відфункціїдихальної,серцево-судинної,видільної,імунної таінших системорганізму, тому невролог виненвраховуватисоматичний статусдитини под годинуогляду.

1)Неврологічнеобстеженняпочинається ізописання таоцінкисвідомостіпацієнта. Уновонародженихдослідити та провестидиференційнийдіагнозрізних формпригніченнясвідомостінеможливо, шкала кому Глазго внеонатології вповномуоб'ємінеприйнятна.Виходячи ізданихфакторів,неврологічнийогляд вперіодіновонародженостібазується наоцінцікомунікабельності (>комплексіповедінковихреакцій на голос,дотик йобличчялікаря, щопроявляється такзваноюреакцією ">ротовоїуваги",зміноювиразуобличчя,зміною характеру крику) таповедінковомустаніновонародженого.

>Поведінковістани заТ.Б.Бразелтоном (1973):

1.Глибокийсоп:заплющеніочі,регулярнедихання,відсутністьспонтаннихрухів вкінцівках йрухів очей.

2.Поверхневий сон:заплющеніочі,нерегулярнедихання,незначнірухи вкінцівках,швидкірухи очей.

3.Дрімотний стан:очірозплющені чинапіврозплющені,рухи вкінцівкахповільні.

4.Спокійненеспання:очірозплющені,жвавийпогляд,мінімальнаруховаактивність.

5.Активненеспання:очірозплющені,жвавийпогляд,вираженаруховаактивність.

6. Крік,очірозплющені чизаплющені.

Уздоровихдоношенихновонародженихповторюютьсяцикли "сон -неспання" ізтривалістю сну від 50хвилин до 2 часів, танеспання - від 10хвилин допівгодини. Передгодуваннямдоношенадитина, як правило,прокидаєтьсясамостійно.Недоношенийновонародженийзістрокомгестації 28тижнів й меншепостійноперебуває встані сну, але й увідповідь надотик,змінуположенняреагуєпробудженням,руховоюактивністю,розголошенням очей,гримасою плачу. Притермінігестації 32тижні уновонароджених ужевідмічаютьсяспонтанніпробудження,з'являєтьсячітка зміну сну йбезсоння.Надаліперіодибезсоннястаютьдовшими й до 37 тижнягестації под годинунеспанняможе бутиголосний крик, адоношенихновонародженихперіодизорового та слуховогозосередження.Повільні переходь із одногоповедінкового стану вінший, щоспостерігаються под годинуогляду,єхарактерноюознакоюздоровихновонароджених й томуоцінка шкірногоневрологічного симптому винназдійснюватись зобов'язковимурахуваннямповедінкового стануновонародженого под годинуобстеження.

2)Неонатальнісудомипереважномаютьсимптоматичний характер чи (>рідше)можутьвиступати дебютомепілептичнихсиндромів (>Отахара,Айкарді й аінших).Клінічнеописання характеру (>малі чимінімальні,приховані,тонічні,клонічні,міоклонічні), дебюту,тривалості тазакінчення приступу, атакож станудитини вміжприступнийперіодмаютьзначення увизначеннісиндромологічногодіагнозу.ЕЕГ-моніторинг,НСГ та МРТ головногомозку,біохімічні іклінічніаналізикрові,генетичнеобстеженнядозволяють провестидиференційнийдіагнознеонатальних судом.

3)Загальнийвигляд таповедінкановонародженого. Для правильногооб'єктивнихданихнеобхідновраховуватигестаційнийвік йступіньзрілостідитини.Стигмидизембріогенезу внормівідсутні чикількість їхнімінімальна.Наявність понад 6стигмдизембріогенезуєпідставою длясиндромоїлогічногодіагнозу ">Диспластичний статус".Активнірухи й позановонародженогозалежать відповедінкового стану танаявності чивідсутностіушкодженьнервовоїсистеми.Прикладомпорушенняповедінкидитиниєдовготриваліший чи постійна крик, чизагальнепригнічення.Збудження, постійна,пронизливий крик частосвідчать процеребральнупатологію (>пологова травма,асфіксія таін).Загальнепригнічення,коматозний стан частоєознакоюважкихцеребральнихпорушень (>масивнівнутрішньочерепнікрововиливи,вродженівадирозвитку).

4)Описання голови, великоготім'ячка.Під годинупологів головадитиниїм і й юс своюконфігурацію, внорміспостерігаєтьсязаходження по швах до З мм, ареконфігураціявідбуваєтьсяпротягомраннього неонатальногоперіоду (до 7 доби життя).Окружність головикорелює ізгестаційнимвіком тазростомновонародженого,вимірюється по великомудіаметру, на 1 - 2 дивможеперевищуватиокружністьгрудноїклітки й виннадорівнювати:зріст (див): 2+10 (+1,5 див).

>Розміри великоготім'ячкадоситьваріабельні,залежать відгестаційноговікудитини (удоношенихновонароджених: 2,0 - 2,5 x 3,0 - 3,5 див). Унорміпульсаціясудин головногомозку непередається.Термінизакриття великоготім'ячка - 6 + 18місяців.Сагітальний шовможе бутивідкритим унедоношенихновонароджених до 0,3 + 0,5 див.

5)Черепнінерви.

>Новонародженіреагують нарізкі запахи встанінеспання та под годину сну. При цьомузмінюється частота й ритмдихання,дитинамружитьочі, морщитиніс,з'являєтьсязагальнезанепокоєння, крик.Можливезниженнясприйняття запаху призапальнихзахворюваннях носа, атакож приорганічнихушкодженнях головногомозку.

>Основніфункціїзорового нерва (>гостротазору, полязору тасприйняттякольору) вперіодновонародженостідослідитинеможливо.Слідкуємолише зареакцію насвітло. якдоношений, то йнедоношенийновонароджений увідповідь насвітловийподразникстуляєповіки,закидає голову тому (рефлексПейпера).Дітипочинаютькороткочаснофіксуватипоглядом предмет із 8 - 10 дня життя на 10 - 15 секунд, а докінцямісяцяпочинаєз'являтисьреакціяпрослідковування.

>Очне дно можнадосліджувати ізпершихднів життя: удітей ізвнутрішньочерепнимикрововиливамиможуть бутидрібні чи болеемасивнігеморагії, а припевних формахфакоматозів -пігментнівключення.

>Функціїокоруховихнервівдосліджуютьсяодночасно.Необхіднозвернутиувагу на ширину тасиметричністьочнихщілин, форму й величинузіниць, їхніреакцію насвітло.Виявляєтьсяптоз,анізокорія,екзофтальм,симптомиГрефе й "заходженнюсонця",спонтаннийністагм,постійнакосина.Протягом Першого тижня життя уздоровихновонародженихможуть бутивідсутнічіткоспівдружнірухи очей,іноді спонтанновиникаєкороткочасназбіжнакосоокість,установчийністагм.Нерідкоспостерігаєтьсянеодночаснерозплющення йзаплющення очей,внаслідок чогоможе бутитимчасоваасиметріяочнихщілин.Постійна їхньогоасиметріяспостерігається привродженомуптозі,геміатрофіїобличчя, травматичноїпошкодженні лицьового нерва чигіпоплазії його ядра.Стійкиймідріаз йслабкіреакції насвітло впоєднанні ізгрубиммаятникоподібнимністагмом призагальномузадовільномустанідитинихарактерні длявродженогоамаврозу.

Дляновонародженогонайважливішоюєруховафункціятрійчастого нерва (забезпеченнярухівнижньоїщелепи под годинусмоктання). Унормінижнящелепа виннащільно тасиметричноприлягати доверхньоїщелепи.Крім того,досліджуєтьсячутливістьобличчя, станжувальнихм'язів тарефлекси (>корнеальний,кон'юнктивальний,нижньощелепний). Станбольовоїчутливості можнаоцінювати загримасоюнезадоволення йнеспокоюдитини увідповідь набольовийподразник.Реакція надотик (>тактильначутливість) добророзвинена уновонароджених наобличчі (губи,ніс,куточки рота,медіальніповерхніщік). Увідповідь надотик вцихділянкахдитинавитягує губи йробитьсмоктальнірухи.

>Надбрівний рефлексвикликаєтьсяперкусією вобластінадбрівної дуги, увідповідьнаступаєзмиканняповік.Корнеальний йкон'юнктивальнийрефлексидосліджуються шляхомдотику дорогівки йкон'юнктиви.Відповіднареакція -швидкезмиканняповік,інколи ізтонічним характером.Нижньощелепний рефлексвикликається шляхомперкусії понижнійщелепі, увідповідьдитинащільнозмикаєщелепи йнапружуєжувальнім'язи.

>Нормальнасиметричністьмімічнихм'язівможе бутипорушенавнаслідок їхнього центрального чипериферичногопарезу: при центральномупарезі набоціураження кут рота опущень, губипотоншені,вираженеослабленняпошукового рефлексу йперетягуваннякута рота вздоровий бік под годину плачу. Припериферичномупрозопарезі (>спостерігаєтьсявнаслідокушкодження лицьового нерва под годинупологів,рідко пригіпоплазії його ядер вобласті мосту)увіснінеповністюзмикаєтьсяочнащілина,відзначаєтьсялагофтальм, та под годину плачу -різкеперетягування рота вздоровий бік.Назопальпебральний йпошуковийрефлекси пабоціураженняослаблені.Смаковучутливість напередніх 2/3язика уновонароджених можнаперевіритиорієнтовно.Вониреагують насолодкірозчинисмоктальнимирухами, нагіркі,солоні йкислі -гримасоюнезадоволення, плачем,можуть бути кашель йблювота.

У Першідні посленародження увідповідь назвуковийподразникдитиназаплющуєповіки йздригається (>кохлеопальпебральний рефлекс), при цьомуінколи (насильний йраптовий звук)може бутиміоз чимідріаз (>кохлеопупілярний рефлекс).Різкездригання - ">старт-рефлекс"нерідко говорити пропідвищенузбудливістьстовбурових структур головногомозкудитини.Спонтаннездригання без діїзовнішньогочинникавимагаєдиференційногодіагнозу іздоброякіснимнічнимнеонатальнимміоклонусом таміоклонічниминападами.

>Функція вестибулярногоапарату уновонародженихвираженадостатньо добро.Цимпояснюєтьсянаявністьлабіринтнихтонічнихрефлексів, щохарактеризуютьзмінум'язового тонусу призмініположеннятіла.Подразнення вестибулярногоаналізатораможе матірмісце приантенатальнихушкодженняхнерповоїсистеми,асфіксії,внутрішньочерепнійпологовійтравмі. Такихдітейтривалозберігаються й злепіддаютьсяредукціїлабіринтнітонічнірефлекси, щоє чинникомризикуформування церебральногопаралічу.

>Каудальна групачерепнихнервів (>язикоглотковий йблукаючий)забезпечуютьдитиніфункціюковтання. Придослідженніфункціїцихнервівособливаувагазвертається насмоктання,ковтання, голос.Смоктання йковтанняздійснюються втісному зв'язку із актомдихання.Порушенняцієївзаємодіїможепризвести доаспірації.Внаслідокпериферичногоураженняязикоглоткового,блукаючого йпід'язиковогонервіврозвиваєтьсябульварний синдром, щохарактеризуєтьсяутрудненнямковтання йпорушеннямфонації.Дитина под годинугодуваннязахлинається,виливаючи молоко черезніс. Плачстає глухим, тихим,маломодульованим, ізносовимвідтінком,порушенарухливістьм'якогопіднебіння,глотковий рефлекспригнічений чи невикликається.Розвиваєтьсяатрофіям'язівязика, а при ядерногоураженні вязиці можнабачитифібрілярніпосмикування.Спостерігаєтьсязадишка,порушення ритмудихання йсерцевоїдіяльності,періодичновиникаєбрадикардія.Псевдобульбарний синдромрозвиваєтьсявнаслідокнад'ядерногоураженняязикоглоткового,блукаючого йпід'язичногонервів,рострального відділеннястовбурамозку,перивентрикулярнихутворень. При цьомупорушеннядихання йсерцевоїдіяльності неспостерігається,глотковий рефлексзбережений,високий.

>Додатковий нервздійснюєіннерваціюм'язівшиї йплечового пояса та поверни йпідйом голови. Уположеннідитини наживотідаєможливістьреалізаціїзахисного рефлексу. Приураженнідодаткового нерва удитиниспостерігаєтьсякривошия, що Веде доперерозподілум'язового тонусу.

>Язик уновонароджених унормізнаходиться впостійномурусі. Приураженніпід'язичного нерваз'являєтьсяобмеженнярухливостіязика йпорушення актусмоктаннядитини под годинугодування.

6)Чутливість.Обстеженнячутливості уновонародженихможе бутилишеорієнтовним й іншогодіагностичногозначення, як удорослих. Уранньомувіці удітейприсутнілишенедиференційованігенералізованіреакції назовнішнійподразник, щопроявляютьсязагальнимруховимзбудженням іінколисупроводжуються плачем.Протягом Першогомісяця життяможливолишепевноюміроюоцінитиповерхневівидичутливості (>тактильну,больову,температурну). Вочевидь,функціонує йглибокачутливість,однакперевіритиїї практичнонеможливо.

7)Рухова сфера. Придослідженніруховоїсфериописується характерспонтанноїруховоїактивності,оцінюєтьсям'язовий тонус,виявляється тремор.Здоровийновонародженийздійснюєпостійніспонтаннірухи руками, ногами,тулубом й головою. Цезазвичайдвосторонні,доситьмасивні,несиметричні йнекоординованірухи: смердотінеточні,монотонні тапротягомпершихмісяців життямістятьелементиатетозу. До 1,5±2місяців життяпереважаєфлексорнагіпертоніям'язів.Інколиможливий треморпідборіддя й рук при Плачі,годуванні,пасивнихрухах. Характерна так кликанафізіологічна позановонародженого:кистістиснуті в кулачки,стопизнаходяться вположенніпомірноготильногозгинаннявідносногомілок подкутом 90-120°.Відмічаєтьсятенденція дозакидання голови тому зарахунокпідвищення тонусурозгинальнихм'язівшиї.Характернізміним'язового тонусу взалежності відположеннядитини (наспині чиживоті),згинання-розгинання йповоротів голови.

>Сухожилкові йшкірнірефлекси уновонародженихнадзвичайнолабільні, частоторпідні й не проти тогодіагностичногозначення, що удітейстаршоговіку йдорослих.Зазвичай можнавикликати лишеколіннірефлекси.Черевні йкремастернірефлексивикликаються незавжди. При штриховомуподразненнізовнішнього краюпідошвиспостерігається аналог симптомуБаошського.

8)Безумовніфізіологічнірефлекси.Клінічнезначеннябезумовнихрефлексівновонародженихбазується на їхньогонаявності ізпершої доби життя,вираженостіпротягом 1,5 ± 2місяців,загальнихтермінахредукції до 3 ± 4місячноговіку (завиняткомсмоктального рефлексу, щоможезберігатисяпротягомусього Першого року життя).

>Звичайнодосліджуютьсяоральнісегментарніавтоматизми:долонно-ротовий рефлексБабкіна,хоботковий рефлексКуссмауля,смоктальний рефлекс;спинальніруховіавтоматизми: рефлекс Моро,хапальний рефлексГобінзона йВеркома,захисний рефлекс, рефлекс опори йавтоматичної ходи, рефлексповзанняБауера,рефлексиТаланта й Переса, атакож -надсегменіарніпозотонічніавтоматизми:шийнийтонічнийсиметричний рефлекс,асиметричнийшийнийтонічний рефлексМагнуса-Клейна,лабіринтнийтопічний рефлекс.

9)Вегетативнанервова система.Описують характердихання (ритм, частота,апное) йсерцеву діяльність (ритм, частотасерцевихскорочень,системнийартеріальнийтиск);змінуритмів сну йнеспання, температурутіла,функціональний станкишкового тракту (>наявністьпілороспазму,метеоризму), симптомАрлекіна.

10)Симптомименінгеального синдрому.Необхідновраховуватисуттєвіособливостіменінгеальнихсимптомів уновонароджених, щозумовленіфізіологічним станомм'язового тонусу йнеінформативністюкласичнихклінічнихменінгеальнихсимптомів (>ригідністьм'язівпотилиці,симптомиКерніга,Брудзінського). Одним ізпоказниківподразненнямозковихоболоноквиступаєнапруження великоготім'ячка,екстензорна позановонародженого тахарактернимє симптомЛессажа (>підвішування). Однак остаточно говорити пронаявність чивідсутністьзапальнихзмін воболонках головногомозку можна лише послеаналізуспинномозковоїрідини.

Метаобстеження тааналізуневрологічного статусу:

1.Визначитинаявність чивідсутністьпатологічнихсимптомів вдіяльностінервовоїсистеми.

2.Поєднатипатологічнісимптоми всиндромологічномудіагнозі.

3.Визначитирівеньушкодженнянервовоїсистеми (>топічнийдіагноз).

4.Визначитиетіологію та характер (>функціональний,органічний)патологічногопроцесу (>клінічний чинозологічнийдіагноз).

>Необхіднозауважити, що для залишковоговизначення характерупатологічногопроцесу, як правило,необхідно провестиобстеження іздопомогоюпрямихметодівнейровізуалізації (>НСГ,КТ, МРТ головногомозку), але йклінічніознаки тадинаміканеврологічного статусувідіграютьпровідну роль увизначенні тактикилікуваннядитини.


Схожі реферати:

Навігація