Реферати українською » Медицина, здоровье » Оптімізація ранньої діагностікі та вторінної профілактікі раку грудної залозі у загальній лікувальній Мережі


Реферат Оптімізація ранньої діагностікі та вторінної профілактікі раку грудної залозі у загальній лікувальній Мережі

ізранішеперенесеним на ракгрудноїзалози.

>РезультатипрогнозуванняризикурозвиткуРГЗ у рамкахмоделіL-42наведені втабл.6.

 

>Таблиця 6

>РезультатипрогнозуванняризикурозвиткуРГЗ у рамкахмоделі L-42

>Результати >Навчаючамножина >Тестовамножина
>РГЗ >Захворювання невиявлено >РГЗ >Захворювання невиявлено
>Усьоговипадків 104 276 18 82
>Вірний прогноз 91 242 13 64
>Невірний прогноз 13 34 5 18

>ЧутливістьмоделіL-42 нанавчаючіймножинісклала 87,5% (>ВІ 80,4%–93,2%),специфічність 87,7% (>ВІ 83,6%–91,3%).Чутливістьцієїмоделі натестовіймножинісклала 72,2% (>ВІ 48,2%–90,9%),специфічність 78,0% (>ВІ 68,4%–86,4%), щопідтверджуєадекватністьпобудованоїмоделі.

Навиділеномунаборічотирьохнайбільшвірогіднихфакторнихознак бувпобудована модельпрогнозуванняризикурозвиткуРГЗ (>L-4).Післяпідсумківвагомихкоефіцієнтівмоделі нанавчаючіймножині був проведенаоптимізація порогаприйняттярішеннямоделі нанавчаючій йконтрольніймножині ізвикористаннямROCпроцедури.Отриманозначення Y>crit=0,343, увипадку, коли урезультатірозрахунків у рамкахпобудованоїмоделізначенняY<0,343прогнозуєтьсявідсутністьпатології, упротилежномувипадкупрогнозуєтьсярозвитокзахворювання.

>Результатипрогнозуваннямоделі нанавчаючій татестовіймножинівипадківпредставлені утабл.7.

 

>Таблиця 7

>РезультатипрогнозуванняризикурозвиткуРГЗ у рамкахмоделі L-4

>Результати >Навчаючамножина >Тестовамножина
>РГЗ >Захворювання невиявлено >РГЗ >Захворювання невиявлено
>Усьоговипадків 276 104 82 18
>Вірний прогноз 82 218 16 65
>Невірний прогноз 22 58 2 17

>ЧутливістьмоделіL-4 нанавчаючіймножинісклала 78,8% (>ВІ 70,4%–86,2%),специфічність 79,0% (>ВІ 74,0%–83,6%).Чутливістьцієїмоделі натестовіймножинісклала 88,9% (>ВІ 69,2%–99,2%),специфічність 79,3% (>ВІ 69,7%–87,4%).

Таким чином,зменшеннякількостіпрогнозуючихфакторів із 42 до запланованих 4 не привело дозниженняякостіпрогнозування, щовказує назначимістьвідібранихфакторівризику дляпрогнозуванняризикурозвитку ракугрудноїзалози.

Дляранжируваннявпливуфакторнихознак наризикрозвиткуРГЗ начотирьохвиділенихознаках бувпобудованалогістичнарегресивна модель.Результатиоцінкизначимостіфакторнихознак у рамкахцієїмоделінаведені втабл.8.

 

>Таблиця 8

>Оцінкавпливуфакторнихознак у рамкахлогістичноїрегресивноїмоделі

>Найменуванняознаку чинникаризику ВШ (95%ВІ) >Рівеньзначимостівідмінностікоефіцієнтарегресії від 0, р

>Вік (Х1) (>ВШ/1рік)

1,11 (1,08–1,14) <0,001

>Хворобливістьгруднихзалоз передменструаціями (Х2)

5,07 (2,83–9,10) <0,001

>Відсутність чинерегулярнестатеве життя (Х3)

3,58 (2,01–6,37) <0,001

>Наявністьдоброякісногозахворюваннягруднихзалоз нафонігіпертонічноїхвороби (Х4)

1,80 (1,05–3,10) 0,030

>Отримана модельL-4 бувреалізована для практичноговикористання усередовищі табличногопроцесора Excel. При цьому буливиділені три «>групиризику»розвиткуРГЗ: групанизькогоризикуY<0,12 (>АР=0%,ВІ 0%–1,5%), групасередньогоризику0,12<Y<0,4 (>АР=19,6%,ВІ 14,6%–25,2%) та групависокогоризикуY>0,4 (>АР=37,2%,ВІ 30,9%–43,8%).

>ВториннапрофілактикаРГЗскладається не лише іздіагностикиРГЗ наранніхI–IIстадіях, а й упершучергу ізвиявленняжінок, котрімаютьфакториризику, ізрозробкоюіндивідуальнихоздоровчихпрограм.

>Розробленіалгоритми диспансерногоспостереження групвисокого танизькогоступеняризикувиникнення якдоброякіснихзахворювань, то йРГЗ,дозволяютьвиключитипроведеннямамографії таобмежитипроменевенавантаження нагруднізалозижінкам увіці до 35 років тазменшити у два разиопромінення увіці (35–59) роківжінкамгрупинизькогоризику.

Припроведеннідослідженнявпевнилися уможливості послепершоїбазовоїмамографії татермомамографії заумовивідсутності приобстеженніпатологічнихознак,наступніобстеженняпроводити задопомогоютермографії. Припоявівогнищгіпертермії ізтемпературноюасиметрією понад +2 °С ізплощею 10%–15%поверхнігрудноїзалози натермограмах –проводитиобов’язковурентгенмамографію за алгоритмом.

>Наводятьсяспостереження ізлікуванняжінок «>групиризику» ізданимиконтрольнихтермографій упроцесілікування.

Ушостомурозділі «>Селективнийскринінг ураннійдіагностиці ракугрудноїзалози тапередпухлиннихзахворювань» проведеновивченняякостідіагностики задопомогою селективногоскринінгужіночого населення.

Алгоритм селективногоскринінгузахворюваньгруднихзалозжінокскладався із двохетапів. Напершомувідбірковомуетапізастосовували триметодиобстеження тавиявленняфакторівризику:анкетування,контактнуцифровутермографію таклінічнийоглядмамолога. Привідсутностіфакторівризикурозвитку ракугрудноїзалози,відсутностіпатології натермограмі та приклінічномуоглядімамологажінкавизнаваласяздоровою.

Привиявленніфакторівризику та ізпідозрою напатологіюгруднихзалозжінкампроводивсядругийетап селективногоскринінгу –уточненнядіагнозу задопомогоюсонографії,рентгенмамографії, привузловихутворенняхпроведенняаспіраційної читрепанбіопсії ізподальшимцитоморфологічнимдослідженням.

>Кількістьобстеженихмамологомжінок зачотири роктапроведенняскринінгузростала ізкожним фатальністю йсклала 18418жінок, із них 4500 (24,4%±0,3%)лікаремвстановленапатологіягруднихзалоз. Длявизначенняякостідіагностики роботимамолога напершомуетапі проведеноаналізрезультатів комплексногообстеження 965жінок.Встановлено, щоістиннопозитивний (>ІП)діагноз приклінічномуоглядівідмічено у 630 (65,3%±1,5%),істиннонегативний (>ІН) – у 186 (19,3%±1,3%),хибнопозитивний (ХП) – у 66 (6,8%±0,8%),хибнонегативний (>ХН) – у 83 (8,6%±0,9%)випадках.

>Найбільшпоширенимзахворюваннямгруднихзалозсереджінокєрізніформимастопатії – 555 (57,5%±1,6%).Встановлено, що із 555жінок у 201діагнозмастопатіївиявлений урезультаті комплексногообстеження.Пацієнтки входили догрупижінок, котріскарг непред’являли.

У 67жінокмамологомвиставленийдіагнозпухлинногоутвореннягруднихзалоз чипідозра на рак.Після комплексногообстеження у 28 (41,8%±6,0%)пацієнтоквиявленоРГЗ, у 27 (40,3%±6,0%) –діагнозмастопатії,вузловоїформи, у 7 (10,4%±3,7%) –фіброаденоми. Невиявленопатології у 5 (7,5%±3,2%)жінок.

>Обстеження 1590жінок задопомогою контактного цифровоготермографапроводилося доклінічногооглядумамолога «>сліпим методом», безінформації проскарги таанамнезухворої.Ці заходьвжиті для болееоб’єктивноговизначенняможливостейконтактноїтермографії.Співставленнярезультатівтермографії ізподальшимкомплекснимобстеженням 1046пацієнтоквстановило, щоістиннопозитивний результатвідмічений у 702 (67,1%±1,5%),істиннонегативний – у 196 (18,7%±1,2%),хибнопозитивний – у 106 (10,1%±0,9%),хибнонегативний – у 42 (4,0%±0,6%)жінок.

>Проведенийаналізхибнопозитивнихрезультатівдовів, що у 18хворих зпідозрою на раквиявленамастопатія ізвираженимипроліферативнимипроцесами, котрівстановлені приморфологічномудослідженні.

>Значнакількістьхворих,якимвиставленийхибнопозитивнийдіагнозмастопатії,обумовленадекількомаобставинами й впершучергуфункціональнимипорушеннями втканинігруднихзалоз (>набрякомтканини,підвищеннямкровообігу таобмінуречовин).Єдиним,поки що,кількіснимпоказникомтермограми,якийдозволяєдиференціюватиміжфункціональними таорганічними,структурнимипорушеннями,євимірплощівогнищгіпертермії.Органічнапатологіявиявляється приперевищеннігіпертермії +>1°С…+2°С ізплощею понад 10%–15%поверхнігрудноїзалози.

З 49обстежених задопомогоютермографажінокдіагноз ракугрудноїзалозипідтвердженийіншими методами у 25 (51,0%±7,1%), у 22 (44,9%±7,1%)жінок –хибнопозитивний та у 2 (4,1%±2,8%) –хибнонегативнийрезультати. У всіх 22випадкаххибнопозитивнихдіагнозів на раквиявленамастопатія. У 2хворих на ракгрудноїзалозитермографічнихознак невстановлено.

>Уточнювальнадіагностика проведена задопомогою ультразвукового методу 4126жінкам.Результатидослідженняспівставлені іззаключенням комплексногообстеження 978жінок.Істиннопозитивнийдіагнозвстановлений у 340 (34,8%±1,2%),істиннонегативний – у 324 (33,1%±1,5%),хибнопозитивнідіагнози у 4 (0,4%±0,2%),хибнонегативні – у 310 (31,7%±1,5%). Великакількістьхибнонегативнихдіагнозівспостерігалась,перш на, придіагностицімастопатій 278,фіброаденом – у 15хворих,неуточненихутворень – у 11 таРГЗ – у 6хворих.Аналізрезультатівданих ультразвуковогообстеженнявиявивнаявністьрозбіжностей воцінцікритеріїввстановленняознакмастопатіїміжзаключенням рентгенолога талікаремультразвуковоїдіагностики.Останнійвиставляєдіагнозмастопатії лише принаявностікістозногопроцесу, а привираженомуфіброзномупроцесіфіксуєінволютивнізміни.

>Рентгенмамографічнеобстеженнягруднихзалоз проведено 3518жінкам,виявленапатологія у 1217 (34,6%±0,8%).Найбільшпоширенупатологіюгруднихзалозскладаютьмастопатії – 916 (75,3%±1,2%),фіброаденоми – 164 (13,5%±1,0%). Ракгрудноїзалозивстановлений у 64 (5,3%±0,6%).Неуточненіутворення такісти по 33 (2,7%±0,5%)хворих,іншапатологія до 1%.

>Наводятьсярентгенологічніознакивиявленоїпатології. Проведеноспівставленнярезультатіврентгенологічногообстеженнягруднихзалоз ізданими комплексногообстеження у 839жінок.Встановлено, щоістиннопозитивнірезультативідмічені у 551 (65,7%±1,6%)пацієнток,істиннонегативні – у 209 (24,9%±1,5%),хибнопозитивні – у 34 (4,1%±0,7%),хибнонегативні – у 45 (5,4%±0,8%)пацієнток. Ракгрудноїзалозивстановлений задопомогоюмамографії у 13хворих,хибнопозитивнийдіагноз – у 1 тахибнонегативний – у 6хворих.

Проведенопорівняльнийаналізякостіобстеженнягруднихзалоззастосованими методами уселективномускринінгу таспівставлення його ізлітературнимиданими.

>Результатиякості комплексногообстеженняжінок навиявленнязахворюваньгрудноїзалозинаведені втабл.9.

>Таблиця 9

>Результатиякості комплексногообстеженняжінок навиявленнязахворювань >грудноїзалози

>Методиобстеження >Усьогообстежено >ІП >ІН ХП >ХН
>Клінічний 965

630

65,3%±1,5%

186

19,3%±1,3%

66

6,8%±0,8%

83

8,6%±0,9%

>Сонографія 978

340

34,8%±1,5%

324

33,1%±1,5%

4

0,4%±0,2%

310

31,7%±1,5%

>Термомамографія 1046

702

67,1%±1,5%

196

18,7%±1,2%

106

10,1%±0,9%

42

4,0%±0,6%

>Мамографія 839

551

65,7%±1,6%

209

24,9%±1,5%

34

4,1%±0,7%

45

5,4%±0,8%

>Данісвідчать, щокожний ізметодівмає своїпереваги танедоліки. Так,термографіямаєнайбільший відсотокістиннопозитивних (67,1%±1,5%) танайнижчийхибнонегативних (4,0%±0,6%)результатів, але й при цьому методдаєнайбільший відсоток (10,1%±0,9%)хибнопозитивнихдіагнозів.Найбільшстабільніпоказникирентгенмамографії.

>Порівнянняпоказниківчутливості,специфічності таточності шкірного ізметодівнаведені втабл.10.

 

>Таблиця 10

>Порівнянняпоказниківчутливості,специфічності,точностіметодівобстеженняжінок навиявленнязахворюваньгрудноїзалози

>Методиобстеження >Об’ємвиборки (n) >Чутливість (%) >Специфічність (%) >Точність (%)
>Клінічний 965

88,4

(>ВІ 85,9%-90,6%)

73,8

(>ВІ 68,2%-79,0%)

84,6

(>ВІ 82,2%-86,8%)

>Ультразвуковий 978

52,3

(>ВІ 48,5%-56,1%)

98,8

(>ВІ 97,3%-99,7%)

67,9

(>ВІ 64,9%-70,8%)

>Контактнацифроватермомамографія 1046

94,4

(>ВІ 92,6%-95,9%)

64,9

(>ВІ 59,4%-70,2%)

85,9

(>ВІ 83,7%-87,9%)

>Рентгенмамографія 839

92,4

(>ВІ 90,2%-94,4%)

86,0

(>ВІ 81,4%-90,1%)

90,6

(>ВІ 88,5%-92,5%)

>Статистичнаоцінкаякостідіагностики ухворих на ракгрудноїзалози наведена втабл.11.

 

>Таблиця 11

>Статистичнаоцінкаякостідіагностикихворих на ракгрудноїзалози

>Показники >Методиобстеження

>Клінічний

>n=965

>Ультразвуковий

>n=978

>Точність, %

97,5

(>ВІ 96,4%–98,4%)

99,1

(>ВІ 98,4%–99,6%)

>Чутливість, %

96,3

(>ВІ 85,4%–100%)

76,9

(>ВІ 58,2%–91,3%)

>Специфічність, %

97,5

(>ВІ 96,5%–98,4%)

99,7

(>ВІ 99,2%–99,9%)

>Часткахибнопозитивнихпрогнозів, %

46,9

(>ВІ 32,9%–61,2%)

13,0

(>ВІ 2,3%–30,6%)

>Часткахибнонегативнихпрогнозів, %

0,11

(>ВІ 0%–0,43%)

0,6

(>ВІ 0,2%–1,2%)

>Точність, %

97,7

(>ВІ 96,7%–98,5%)

98,6

(>ВІ 97,7%–99,3%)

>Чутливість, %

92,6

(>ВІ 79,2%–99,4%)

77,8

(>ВІ 59,6%–91,7%)

>Специфічність, %

97,8

(>ВІ 96,9%–98,6%)

99,3

(>ВІ 98,6%–99,7%)

>Часткахибнопозитивнихпрогнозів, %

46,8

(>ВІ 32,5%–61,4%)

22,2

(>ВІ 8,3%–40,4%)

>Часткахибнонегативнихпрогнозів, %

0,2

(>ВІ 0,02%–0,57%)

0,7

(>ВІ 0,3%–1,4%)

>Найбільшуточність йспецифічністьмаютьультразвуковий метод тамамографія. Зачутливістю –клінічнийоглядмамолога татермографія.Найменшучастинухибнопозитивнихдіагнозівмаютьультразвуковий тарентгенологічнийметодиобстеження, анайменший відсотокхибнонегативнихпрогнозів раку й, щоєважливим,відмічено притермографії таклінічномуогляді.

>Наведеніданіпідтверджуютьзапропонованезастосуваннятермографії таклінічногоогляду напершомувідбірковомуетапі селективногоскринінгу, ультразвукового методу тамамографії на іншому – дляуточнення характерупухлиннихутворень.

Усьомомурозділі «>Медичнаефективністьрозробленихметодівранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактикипередпухлиннихзахворювань й ракугрудноїзалози» проведенаоцінкамедичноїефективностірозробленихметодівранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози,аналіз йузагальненнярезультатівдослідження.

Звпровадженням селективногоскринінгу навиявленнязахворюваньгрудноїзалозижіночого населення із 2003 по 2006 рокта було б напершомуетапіоглянутомамологом 18418жінок від 17 до 80 років. З них,крімоглядумамолога, проведеноанкетнийскринінг 3168жінок й у 1590жіноктермомамографіюгруднихзалоз. Навідбірковомуетапівиявлено 4500 (24,4%±0,3%)жінок «>групиризику» тахворих, котріпідлягалиуточнювальнійдіагностиці.Мамографічнеобстеженнягруднихзалоз проведено 3518жінкам,виявлено 1217 (34,6%±0,8%)пацієнток зпатологією.Ультразвуковеобстеженнягруднихзалоз 4126жіноквиявилопатологію у 1390 (33,7%±0,7%).Аспіраційнібіопсіїзроблені 130жінкам,виявленапатологія у 114 (87,7%±2,9%).

У 4500жінок,відібраних іншомуетапу,виявлено 1531 (34,0%±0,7%) іззахворюваннямгруднихзалоз. З нихдоброякіснізахворюваннясклали 1153 (25,6%±0,7%), ракгрудноїзалози – 64 (1,4%±0,2%), «групаризику» – 314 (7,0%±0,4%).

Таким чином, із 18418обстеженихжіноквиявленапатологія у 1531 (8,3%±0,2%), що у 2,5 разувище, ніжнаведені авторами (ОрловО.А. таін., 2002), котрі проводилиорганізованийпрофогляд напідприємствіонкологами.Серед всіхобстеженихдоброякіснізахворюваннявиявили у 1153 (6,3%±0,2%), ракгрудноїзалози – у 64 (0,3%±0,04%),віднесено до «>групиризику» – 314 (1,7%±0,1%).Відсотоквиявлениххворих на ракгрудноїзалози (0,3%)дорівнює результатам (0,3%),наведенихСеміглазовим В.Ф.зіспівавторами у 1992році.

Таким чином,якщо провестирозрахункивищенаведенихпоказників на 100 тис.жіночого населення, тоотримаєморозповсюдженістьзахворюваннягрудноїзалози – 8312,5, із нихдоброякіснізахворювання – 6260,2, «групаризику» – 1704,9,РГЗ – 347,5, щозначноперевищуютьсучасніпоказникизагальногопрофілактичногообстеження.Високіпоказникиобумовлені, впершучергу,концентрацієюнаправленихжінок ізпатологієюгрудноїзалози ізіншихрайонівміста тавиявленнямприхованих форм раку ужінок безскарг.

За 4 роктавпровадженнятехнологіїпропущених (>між раундамискринінгу)випадків раку неспостерігалося. Неспостерігаливипадківвиникнення раку в «>групіризику», котразнаходиться поддиспансернимнаглядом.

>Післявпровадженняорганізаційно-методичнихпідходів у роботумамологічноїслужби, розробки алгоритму селективногоскринінгугруднихзалозжінок, котрівперше употочномуроцізвернулися дополіклініки,застосування валгоритміобстеження контактного цифровоготермографа,значнопокращилисяпоказникионкологічної роботи удільниціобслуговуванняміськоїлікарні №2 «>Енергетик» (>мікроекономічнийрівень).Починаючи із 2002 року по 2006рікзначновирослакількістьвиявлениххворих на ракгрудноїзалози із 7 до 20випадківщорічно.ВиявленняРГЗ задопомогою селективногоскринінгу напрофоглядахвиросло із 14,3% до 80,0%.Збільшилосявиявленняхворих наРГЗ у I-IIстадіях із 71,5%±17,1% у2002р. до 95,0%±4,9% у2006р., щозначноперевищуєпоказники помістуДонецьку.Виявленняхворих у IIIстадіїзменшилося із 28,6% до 5,0%, а IVстадіявстановлена за 5 років уоднієїхворої, котрараніше незверталася замедичноюдопомогою. На 1,7%збільшиласякількістьжінокхворих наРГЗ, котрізнаходяться наобліку понад 5 років (>р<0,05).

>Вжиті заходь намікроекономічномурівні (влікарні)покращилипоказники уБудьоннівськомурайоні м.Донецька (>табл.12, 13).

 

>Таблиця 12

>ПоказникидіяльностіонкологічноїслужбиБудьоннівського району м.Донецька (ракгрудноїзалози) заперіод 1997–2001 рокта

>Роки >Захворюваність >Виявлено напрофогляді >Охопленолікуванням >Смертність >Щорічналетальність
>Абс.число На 100 тис.жін.населення

%запізнених

>випадків

>Усього % відузятих >Усього % відузятих >Усього На 100 тис.жін.населення >Померло до року % відузятихвперше впопе-редньомуроці
1997 33 56,2 39,4±8,5 2 6,1±4,2 19 57,6±8,6 18 40,6 5 21,7±8,6
1998 33 55,8 45,5±8,7 8 24,2±7,5 31 93,9±4,2 13 29,2 5 15,2±6,2
1999 24 37,7 54,2±10,2 2 8,3±5,6 20 83,3±7,6 23 51,6 4 12,1±5,7
2000 35 69,5 34,3±8,0 10 28,6±7,6 28 80,0±6,8 23 45,6 3 12,5±6,8
2001 25 49,8 40,0±9,8 10 40,0±9,8 22 88,0±6,5 13 29,9 6 17,1±6,4
>Усього за 5 років 150 53,8 42,7±4,0 32 21,3±3,3 120 80,0±3,3 90 38,4 23 15,3±2,9

>Співставленнямрезультатів роботионкологічноїслужби упопередні 5 років (1997–2001 рокта) та уперіод із 2002 по 2006рік, коли буворганізованамамологічна служба ізвпровадженням селективногоскринінгузахворюваньгрудноїзалози, доведенополіпшенняпоказників у іншомуперіоді.Зменшенняабсолютноїкількостівиявленняхворих наРГЗ із 150 до 137пояснюєтьсязменшеннямкількостіжінок урайоні, щопов’язано як ізміграцією, то йсмертністю населення. У 1,7 (>ВІ 1,7–2,4) разузменшилася (>p=0,003)питома вагизапізненихвипадків із 42,7%±4,0% до 25,5%±3,7% у іншомуперіоді. У 2,1 (>ВІ 1,5–3,1) разузбільшилося (>p<0,001)виявленняхворих наРГЗ напрофоглядах із 21,3%±3,3% до 46,0%±4,3%,щорічналетальністьскладала 15,3%±2,9%, стала 10,2%±2,6%. Алізахворюваність тасмертність відРГЗмаютьтенденцію до збільшення (із 53,8 до 57,1 на 100 тис.жіночого населення, із 32,0 до 35,0 на 100 тис.жіночого населеннявідповідно).

 

>Таблиця 13

>ПоказникидіяльностіонкологічноїслужбиБудьоннівського району м.Донецька (ракгрудноїзалози) заперіод 2002–2006 рокта

>Роки >Захворюваність >Виявлено напрофогляді >Охопленолікуванням >Смертність >Щорічналетальність
>Абс.число На 100 тис.жін.населення

%запізнених

>випадків

>Усього % відузятих >Усього % відузятих >Усього На 100 тис.жін.населення >Померло до року % відузятихвперше впопе-редньомуроці
2002 26 51,8 42,3±9,7 5 19,2±7,7 21 80,8±7,7 15 29,9 3 12,0±6,5
2003 22 46,6 22,7±8,9 12 54,5±10,6 16 72,7±9,5 17 36,0 5 19,2±7,7
2004 29 62,2 31,0±8,6 10 34,5±8,8 22 75,9±7,9 17 36,4 1 4,5±4,4
2005 29 57,2 24,1±7,9 16 55,2±9,2 23 79,3±7,5 16 31,6 2 6,9±4,7
2006 31 61,2 9,7±5,3 20 64,5±8,6 24 77,4±7,5 19 41,8 3 10,3±5,7
>Усього за 5 років 137 57,1 25,5±3,7 63 46,0±4,3 106 77,4±3,6 84 35,0 14 10,2±2,6

як правило,очікуватизниженнязахворюваності тасмертності привпровадженніскринінгу тазаходіввторинноїпрофілактики,слідчекатипротягом 10 років.

>Слідзвернутиувагу тих, щозменшилася на 3%кількістьжінок наРГЗ, котріохопленілікуванням,однакцявідмінність неєстатистичнозначущою,p=0,69.

З 2006 року проводилиобстеженняжінок з 5районівміста, буливпровадженіметодичнірекомендації (>Думанський Ю.В. таін., 2005) у роботуЛПЗміста, девикладеніосновніпринципиорганізаціїранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози,поряд ізіншиминаказами тарозпорядженнями послужбівплинули наполіпшенняпоказників роботионкологічноїслужбимістаДонецька (>див.табл.4).

>Економічнірозрахункивитрат довели у два разименшувитратністькоштів призастосуваннідвохетапного селективногоскринінгу, ніж припроведенніпрогнозованогонаскрізногомамографічногоскринінгужіночомунаселенню.

>Окрім того,розроблений алгоритмдозволяєзменшитикількістьрентгенологічнихобстежень, щознижуєпроменевенавантаження нагруднізалози.


>ВИСНОВКИ

1. Удисертаціїузагальненіосновнітеоретичніпідходи тазапропонованамедичнатехнологіяранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози узагальнихлікувальних заставах, котраявляєтьсяновимнауковимрішенням удіагностиці раку наранніхстадіях танапрямком увиявленні,лікуванні,оздоровленні «>групиризику», щодозволяєзнизитизахворюваністьРГЗ.

2.Під годинудослідженнявиявлені заподій, щопризводять довстановлення ухворихзапізненихстадій ракугрудноїзалози:

·недостатнямотивація самихжінок допрофілактичного яксамообстеження, то й дообстеження напрофоглядах;

·відсутністьмамологічноїслужби уполіклінікахзагальноїлікувальноїмережіобумовлює нестачу тоголанцюжка,який був біпровідним усанітарно-просвітницькійроботі, ворганізаціїскринінговогообстеженняжінок, упроведеннізаходіввторинноїпрофілактики,реабілітаціїхворих;

·недостатнєфінансуванняЛПЗ (10% відпотреби наобладнання) танизьказабезпеченістьобладнанням (>мамографами,термографами,УЗД) недозволяють провестимамографічнийскринінг напопуляційномурівні;

· нерозробленанауково-обґрунтованамедичнатехнологіяранньоїдіагностики тавторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози вумовахзагальноїлікувальноїмережі.

3.Проведенийаналізданих анкетногоскринінгу показавшинакопиченняфакторівризику із (20–30)- до (>40–50)-річноговіку, щосвідчить пронеобхідність початкузаходіввторинноїпрофілактики із цоговіку, апроведення селективногоскринінгу – із 40 років.Доведено, що задопомогоюопитуванняжінок згідно ізрозробленоюанкетоюформуються «>групиризику»,вивчаються якіндивідуальніфакториризику, то йзагальний станздоров’яжінокрегіону,розробляються заходьвпливу накеровані таумовнокерованіфакториризику.

4.Результатипрогнозуванняфакторівризику задопомогоюпобудовимоделіштучноїнейромережівиявиличотириосновніфактори, котрі присвоємусполученніпідвищуютьризикрозвитку раку:вік (збільшенняцієїознаки на 1ріквказує напідвищенняризикурозвитку раку (>ВШ=1,11,ВІ 1,08–1,14);хворобливістьгруднихзалоз передменструацією (>ВШ=3,58,ВІ 2,01–6,37);відсутність чинерегулярнестатеве життя (>ВШ=5,07,ВІ 2,83–9,10);наявність ужінокдоброякіснихзахворюваньгруднихзалоз нафонігіпертонічноїхвороби (>ВШ=1,80,ВІ 1,05–3,10). Навиділеномунаборіознакпобудованаматематична модельпрогнозуванняризикурозвиткуРГЗ.Чутливістьмоделісклала 78,8% (>ВІ 70,4%–86,2%),специфічність – 79,0% (>ВІ 74,0%–83,6%).

5.Розробленийконтактнийцифровий термографТКЦ-1ємедичнимприладом,якийдозволяєотриматикартирозподілу температур тавізуалізаціїзображеннятемпературних карт їхньогоматематичноїобробки,аналізкількіснихпоказників температур (від –>8°С до +>8°С) зарозробленимидіагностичними параметрами. Новизна розробкиполягає врядіконцептуальних,конструктивних йметодичнихрішень,сукупність яких дозволилазробитиновийприлад дляскринінговоїдіагностикизахворюваньгрудноїзалози.

6.Проведенідоклінічні йклінічнііспити методуконтактноїцифровоїтермомамографії довеливисокучутливість методу – 94,4% (>ВІ 92,6%–95,9%),специфічність – 64,9% (>ВІ 59,4%–70,2%) таточність – 85,9% (>ВІ 83,7%–87,9%). Методдозволяє в 67,1%±1,5%встановитиістиннопозитивнийдіагноз, в 18,7%±1,2%виключитипатологію, в 10,1%±0,9%маєхибнопозитивнізаключення та в 4,0%±0,6%хибнонегативнідіагнози.Проведенідослідження ізвивчення причинхибнопозитивнихдіагнозіввиявилинаявність ужінок у 63,2%±4,5%безсимптомногоприхованогоперебігухронічногозапаленнятканингрудноїзалози.

7.Проведенимдослідженням задопомогоюспівставленняклініко-термо-морфологічнихданихвстановлено, що натермограмахвогнищагіпертерміїобумовленінаявністюзапалення,проліферативних,передпухлиннихпроцесів йпочаткомпухлиннихпроцесів.Граничноютермографічноюкартиноюміжвідсутністю танаявністюпатологіїєвогнищагіпертермії ізтемпературноюасиметрією +2 °С таплощеювогнища понад 10%–15%поверхнігрудноїзалози.Встановлено, що контактнацифроватермографіяє методомвиявлення якфункціонального станутканинигрудноїзалози, то йранньоїдіагностикипередпухлиннихстанів, ракугрудноїзалози.

8.Розроблений под годинудослідження алгоритм селективногоскринінгуємедичноютехнологією, котрадозволяє провести более ефективногопрофілактичнеобстеженняжінок.Застосування алгоритмудвохетапного селективногоскринінгу дозволило у 18418обстежених в 25%виявитижінок зпатологієюгруднихзалоз,серед які у 6,3%±0,2%виявилидоброякіснізахворювання, в 0,30%±0,04% ракгрудноїзалози, 1,7%±0,1%ввійшли до «>групиризику».Виявленнязахворюваньгрудноїзалозизбільшилося у 2 рази.Питома вагидіагностики ракугрудноїзалози припрофілактичномуселективномускринінгувиросла із 19,2%±7,7% до 64,5%±8,6%,причомувиявленняхворих наРГЗ уI–IIстадіяхзбільшилося із 42,3%±9,7% до 80,6%±7,7%.

9.Найбільшякісніпоказникидіагностикизахворюваньгрудноїзалозивстановлені прирентгенологічномуобстеженні:чутливість 92,4% (>ВІ 90,2%–94,4%),специфічність 86,0% (>ВІ 81,4%–90,1%),точність – 90,6% (>ВІ 88,5%–92,5%).Контактнацифроватермографіямаєбільшучутливість 94,4% (>ВІ 92,6%–95,9%) танижчуспецифічність 64,9% (>ВІ 59,4%–70,2%), заточністю одномумісце послемамографії – 85,9% (>ВІ 83,7%–87,9%) й, щоважливо,маєнайменший відсоток (4,0%±0,6%)хибнонегативнихрезультатівсередзастосованихметодів.Отриманірезультати дозволилизастосувати методконтактноїцифровоїтермографії упершомуетапіскринінгу длявідбору «>групиризику» тахворих відздоровихжінок.

10.Витратикоштів на 50%менші припроведенні селективногоскринінгу, ніж припрогнозованомунаскрізномумамографічномускринінгу.Крім того,застосування контактного цифровоготермографа валгоритмі селективногоскринінгу дозволиловдвічізменшитикількістьрентгенмамографій йвідповіднозменшитипроменевенавантаження нагруднізалози безпогіршенняякостідіагностики.

11.Впровадженнярозробленоїмедичноїтехнології ізранньоїдіагностики йвторинноїпрофілактики ракугрудноїзалози у роботулікувально-профілактичнихзакладівпокращилипоказникионкологічної роботи умістіДонецьку:захворюваністьгрудноїзалозизменшилася, але йзалишаєтьсявище, ніж в Україні (66,7 та 62,2відповідно);смертність від ракугрудноїзалозипоступовозменшується із 43,1 у 1997році до 35,8 у 2006році;збільшилосявиявленняхворих наРГЗ напрофоглядах та уI–IIстадіях,зменшиласякількістьхворих у III та у IVстадіяхзахворювання,збільшиласякількістьхворих, котрі стояти наобліку із моментувстановленнядіагнозу 5 та понад років.

12. Удисертаціїобґрунтованостратегіюрозвиткумамологічноїслужби на всіхрівняхнаданнямедичноїдопомоги.Доведено, що длявирішенняполіпшенняпоказниківонкологічноїслужби із ракугрудноїзалози,необхідна організаціямамологічноїслужби уполіклінікахзагальноїлікувальноїмережі, котрі бпрацювали заєдиними стандартамипрофілактичногообстеження таіндивідуальнимпідходом улікуванніхворих, увзаємодії ізЛПЗI–IIIрівнів ззастосуванням селективногоскринінгу удіагностицізахворюваньгрудноїзалози.


СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХАВТОРОМПРАЦЬ ЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

1. Застосування контактного цифровоготермографаТКЦ-1 у діагностиці захворювань молочних залоз / [В.В.Приходченко, Ю.В.Думанский, О.В.Приходченко, У. А.Белошенко, В.Д.Дорошев, О.С.Карначев]. – Донецьк: «Вебер», 2007. – 192 з. Автором проведено тапроаналізованотермографічніознаки,виявленотиповітермограмизахворюваньгруднихзалоз,розроблено методикутермомамографічноїдіагностики,виконанопідбір тааналізвикористанихджереллітератури,наведеніклінічніспостереження,зробленівисновки.

2.Думанский Ю.В. Організація ранньої діагностику і вторинної профілактики захворювань молочних залоз за умов загальної лікувальної мережі: методичних рекомендацій / Ю.В.Думанский, В.В.Приходченко, Про. У.Приходченко. – Донецьк, 2005. – 35 з. Авторомособисторозробленоорганізаційно-методичні заходь ізорганізаціїмамологічноїслужби,алгоритмиобстеження.

3.Приходченко В.В.Тепловидение у діагностиці захворювань молочних залоз / У. У.Приходченко, О.В.Приходченко // Вісник невідкладної та відновлювальної медицини. – 2005. – Т. 6, № 3. – З. 528–531. Авторомвиконанопідбір тааналізвикористанихджереллітератури,зробленівисновки.

4.Приходченко В.В.Мамографія вдіагностицізахворюваньмолочноїзалози вумовахзагальноїлікувальноїсітки / У. У.Приходченко, Про. У.Приходченко //Медико-соціальніпроблемисім’ї. – 2005. – Т. 10, № 2. – З. 142–145. Авторомособисто проведеноузагальненнярезультатів роботи,зробленівисновки.

5.Приходченко В.В. Організаційні аспекти ранньої діагностики раку молочної залози (огляд) / В.В.Приходченко // Вісник гігієни і епідеміології. – 2005. – Т. 9, № 2. – З. 290–296.

6. Порівняльний аналіз об'єктивного і цитологічного методів дослідження захворювань молочних залоз за умов поліклініки / [У. У.Приходченко, Т.П.Виненцова, Про. У.Приходченко, З. У. Гончарова] //Питанняекспериментальної таклінічноїмедицини. – 2005. –Вип. 9, Т. 2. – З. 95–100. Авторомпоставленіцілі та заподіяння проведеною роботи,проаналізованоотриманідані, проведеностатистичнуобробкуотриманихданих,зробленівисновки та оформлена робота.

7.Приходченко У. У. Діагностика захворювань молочної залози, з допомогою цифрового контактноготермомаммографа / У. У.Приходченко, Про. У.Приходченко //Медико-соціальніпроблемисім’ї. – 2005. – Т. 10, № 3–4. –С.61–64. Автором проведенообстеженняхворих, проведеноузагальнення тааналіз проведеною роботи,зробленівисновки.

8.Приходченко В.В. Застосування селективного скринінгу захворювань молочної залози

Схожі реферати:

Навігація