Реферати українською » Менеджмент » Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машінобудівному підпріємстві. Складання енергетичного балансу машінобудівного підпріємства


Реферат Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машінобудівному підпріємстві. Складання енергетичного балансу машінобудівного підпріємства

>Курсова робота

на задану тему

">Організаційні таекономічніаспектиенергоменеджменту намашинобудівномупідприємстві.Складанняенергетичного балансумашинобудівного підприємства"

іздисципліни "Основиенергетичного менеджменту"


>ЗМІСТ

1.Створенняінформаційноїсистемиенергоменеджера

2.Підготовкабізнес-плану

3.Складаннятехнологічногоенергобалансу

4.Розробленнятехніко-економічногообґрунтуванняенергозберігаючихзаходів

>Cписоквикористанихджерел


1.Створенняінформаційноїсистемиенергоменеджера

>Гарнаінформаціяєобов'язковоюумовоюефективногоенергетичного менеджменту.

>Розробкагарноїінформаційноїсистемивимагаєпереглядувсьогопроцесу вцілому -введенняданих,відповідногоаналізу йнеобхідноїзвітності.

>Інформація -цедані, котріобробляються таким чином, щомаютьзначення дляспоживачів йдопомагаютьїмприйматирішення. Прирозробціінформаційних системметоюєзниженняобсягуданих,одержуванихприймаючимирішення людьми призростанніякостіінформації, щонадходить у їхньогорозпорядження.Замістьподанняпотоківданих система винназабезпечуватимоніторинг,аналіз тавидачуадаптованої длярізнихтипіврішеньінформації.

>Інформація винна бутиточною,своєчасною йдоречною.Інформація виннавідповідатирішенню, щоприймається.Існує трирівніприйняттярішень ворганізації, котрівимагаютьрізнихтипівінформації:

>оперативний контроль;

>управлінський контроль;

>стратегічнепланування.

>Своєчасність якщотакожзмінюватисязізміною типуприйняттярішень.Ефективнийоперативний контрольвимагаєнегайногооповіщення, колищо-небудьвідбувається неправильно.Управлінський контрольвимагаєрегулярнихзвітів, котрівідповідаютьмісячному бюджетного циклу.

Для оперативного контролюпотрібна точнаінформація,щобпопередити, колитрапляється щось, щовиходить далеко за межі. Дляуправлінського контролюнеобхідніперіодичнізвіти ізфункціонування. Длястратегічногоплануваннянеобхіднапрогнозованаінформація.

>Стратегічнеплануваннявимагає двохвидівінформації. перший -цещорічназагальнаінформація, котрапов'язана ізрічнимоглядом. Інший тип -цеінформація, Якапотрібна нерегулярно, але й частотерміново,щоб підгримуватитеоретичнідослідження. Зарідкіснимвинятком,інформаційнісистеми неможуть забезпечитиінформацію,щобсприяти цьому видуприйняттястратегічнихрішень.Цейнедоліквикликанийсутністюприйняттястратегічнихрішень, якупотребуєвідносногрубоїінформації із боцінепрогнозовано широкого коладжерел.Більшість базданих невключаютьдосить широкого колаінформації із всіх тихийфакторів, котрінеобхідноприймати доуваги дляприйняттястратегічнихрішень, й смердоті неможутьзбирати іаналізуватинеобхідніданідоситьшвидко,щоб їхні реальновикористовувати.

>Основнимиелементами, котріпотрібновиділити прирозробціефективноїінформаційноїсистемиенергоменеджмента:

>вирішити,хто якщовикористовуватиінформацію, йзалучити їхнього допроведенняреалістичноїоцінкиїхніх потреб;

>здійснювативведення йаналізданих як можна более вибачимо способом, щовідповідає вашимцілям;

забезпечити,щобрезультатимотивували людейвикористовуватиенергіюефективно;

>обгрунтувативитрати наексплуатаціюсистемистаршомукерівництву.

>Можуть бутипобудованідіаграми йграфіки, щопоказуютьрозходженняміждійсним йспрогнозованименергоспоживанням. Системависвічує проблему,якщоспоживанняпіднялосявищепрогнозованого припустимогорівня.

>Цільовіпоказники (>наприклад,спрямовані назниженняенергоспоживання внаступаючомуперіоді на даний відсоток)потрібновстановлювати послеконсультацій ізтими,хтоуправляє й працює навідповіднихдільницях.Прогнозованезначенняенергоспоживаннярозраховується наосновіпевноїпередісторії й іззастосуваннямоцінкивитрат напаливоможе бутискладений бюджетний прогнозщодоякогопотімконтролюютьсявитрати.

>Надзвичайноважливимєвключенняінформації ізенергоменеджменту впотікфінансовоїзвітності, таким чиномпіднімаючизначенняенергоменеджменту тавизначаючиекономію віденергозберігаючихзаходів.Якщоцяінформація нечіткоінтегрована до системифінансового менеджменту підприємства, тонедостатняобізнаність якщоосновноюперешкодою уздійсненніуспішної політикиенергетичного менеджменту.

>Інформаційну системуслужбиенергоменеджера можнаподілити назовнішню тавнутрішню (>аналітичнірозрахунки).

>Зовнішнюінформаціюумовноподіляють наповідомлюючу йдирективну.Директивнаінформаціяпоступає відконтролюючихорганів йзалежить від характерупідпорядкованості.Наприклад, вонможевключатипланові заподіяння,фінансовіумови таін.Повідомляючаінформаціяпоступає відвищихорганів атакож відфірм,підприємств йорганізацій,пов’язаних ізслужбоюенергетичного менеджменту. Цепостачальники,підрядники,транспортніорганізації,фінансовіінститути (банки,фонди,страховікомпанії),територіальніоргани державної влади.Якщодирективніданібезпосередньовпливають на заподіянняфункціонуванняслужбиенергетичного менеджменту, топовідомляючівизначаютьумови його роботи.

>Невід’ємноючастиною уінформаційнійсистеміслужбиенергоменеджераєвикористаннязвітноїдокументації проспоживанняенергоресурсів запоточнийперіод чи запевнийпроміжок години, щонадаєголовнийенергетиккерівництву підприємства.

>Автоматизована системакомерційногооблікуенергоресурсівпризначена для забезпеченнякомерційногооблікуелектроенергії, газу, води великихпромисловихпідприємств-споживачів, атакожгенеруючих йрозподільнихкомпаній.Використовуючиновіпринципизбору іобробки,зберігання,відображенняінформації, системадозволяєрозумнорозподілити міжвідповідальності зазберіганнякомерційнихданих ізбагатофункціональнимилічильникамиелектричноїенергії,коректорами,обчислювачамивитрати газу та води.Гнучкеадмініструванняустановчихданих, покожномуприєднаннюокремо,додатковозабезпечуєдостовірнийоблікактивної тареактивноїенергії в двохнапрямкахнезалежно відмісця установки йбалансовоїналежностібагатофункціональнихлічильниківелектричноїенергії.Облікрозподілу газу (води)виконується іздискретністю одна година.Багатовіконнийграфічнийінтерфейскористувачаінтуїтивнозрозумілий якфахівцю-енергетику, то йіншимфахівцям,відповідальним заенергозабезпечення підприємства йпроведеннякомерційнихрозрахунків,такожзабезпечуєсприйняттяпараметрівспоживання "однимпоглядом".

>Основніцілі,закладені до проектуавтоматизованоїсистеми,полягають внаступному:

забезпечитицілодобовийвсеосяжний контрольпроцесіввиробництва,транспортування, йспоживанняелектричної татепловоїенергії,холодної тагарячої води;

>стимулюватиспоживачівресурсів дораціонального їхньоговикористання;

>виявитинеобгрунтованівтрати привиробництві,транспортуванні таспоживанніресурсів;

примінімальнихвитратах забезпечитипідключення досистемилокальнихмереж із контролю заіншими ресурсами (газ, стоки й т.д.);

забезпечитиоптимальну системувзаєморозрахунківміжвиробниками,постачальниками йспоживачамиресурсів,оперативнупідготовкуплатіжнихдокументів й контролю над їхнівиконанням;

забезпечитиотриманняоб'єктивноїінформації протехнічний станінженернихмереж,будівель йспорудрегіональної,обласної таміськоїінфраструктури ізметоювстановленняобгрунтованихнормативівспоживанняресурсів для шкірногооб'єкта;

забезпечитиотриманнявихідноїінформації для моделейпрогнозування стануінженерноїінфраструктури йпопередженнярозвиткунадзвичайних йаварійнихситуацій;

забезпечитимодульненарощуваннясистеми беззміниїїосновноїконфігурації,замінибазовихтехнічнихзасобів йпрограмматематичного забезпечення.

>Автоматизована системабудується замодульним принципомпобудовивимірювальної таінформаційнихчастин.Модульний принципдозволяєреалізуватипоетапнийвведеннясистеми ізпослідовнимнарощуваннямвимірювальних йобчислювальнихзасобів.Одночасноцей принципдозволяємінімізуватиодномоментнівкладенняфінансовихкоштів йзадіятимеханізм вложеннихкоштів,починаючи із Першогоетапу.

>Використання модульного принципуприпускаєдужевисокийступіньуніфікаціїосновнихапаратнихланок (>датчиків-перетворюючоїапаратури,апаратурипопередньоїобробки тареєстрації,апаратури зв'язку, центральнихобчислювальнихзасобівзборуінформації) йвикористовуваногопрограмно-математичного забезпечення.

>АСКОЕдаєзмогу забезпечитиданими службуенергетичного менеджменту ізтехнічноїсторониінформації.

Системаєраціональнимрішенням для:

>підвищенняточностіоблікуелектроенергії;

>зниженняспоживаноїпотужності напідприємстві вгодинипіковихнавантаженьелектросистеми;

переходу нарозрахунок заелектроенергію ізенергосистемою подиференційованими тарифами;

контролю заякістюелектроенергії;

>іншіфункції.

>АСКОЕзабезпечує доступ доданих длярозрахунківспоживача ізпостачальником.Однією ізголовнихперевагсистемиАСКОЕєможливістьаналізупередачіенергії,потужності, щодозволяєвиявитидопущеніпрорахунки ворганізації роботи підприємства із точкизоруспоживанняелектроенергії.

Одним ізскладовихчастинАСКОЕєбагатофункціональнілічильникиелектричноїенергії.

>Лічильникипризначені длявикористання вавтоматизованих системахкомерційного йтехнічногооблікуелектричноїенергії (>АСКОЕ), ззастосуваннямдиференційованих вчасітарифів наелектричнуенергію, у томучислі по тарифахвихідних йсвятковихднів.

Так саменевід'ємнимучасникомсистемиАСКОЕєПСПД (>пристрійзбору передачданих).Вінпризначений длясамостійноїобробки йпередачіданих ізлічильників наверхнійрівень.

>Кінцевимпідсумкомобробкиінформації можнавважатиотриманнявихіднихданих, щопередбачається контроль тауправління ними.

>Нормативно-довідковаінформація, щоможе бутивикористанаенергоменеджером –цеекономічні,технологічні,матеріальні йтрудовінормативи,розрахунковікоефіцієнти, каталоги,номенклатурнідовідники тощо.Основниминормативними документами, котрівикористовує присвоїйроботіенергоменеджер, єтакі як: Закон України "Проенергозбереження", ДСТУ 4714:2007, ДСТУ 4238:2003, ДСТУ 4441:2005,СНіП 23-01-99 таінші.Нормативно-довідковаінформаціяєвихіднимматеріалом дляподальшоїобробки.

2.Підготовкабізнес-плану

>Бізнес-планявляє собоювсебічнийописбізнесу йсередовища, вякомувіндіє, атакожсистемикерування,якоївінпотребує длядосягненняпоставленихцілей.

>Прикладбізнес плану,розробленого для ВАТСМНВО ім. Фрунзе наведенонижче.

>Бізнес-план для ВАТСМНВО ім. Фрунзе

>Розділ 1Анотація длякерівництва

>Офіційнаназва підприємства

ВАТСМНВО ім. Фрунзе

1.2Контакти та адреси

>Таблиця 2.1 –Контакти та адреси

>Контактнийпосадовець >Іванов Л.Д.
Посада >Генеральний директор
Адреси >Суми,вул. Горького, 51
>Країна Україна
>Тел./факс >Тел 79-18-39
e-mail >[email protected]

1.3Юридичний статус

[ x]Акціонернепідприємство

[ ] Будіприватизоване

[ ] Приватнафірма

[ ]Інше

1.4 Короткийописцілей йосновних завдань проекту

Убізнес-планізапропоновано дваінвестиційніпроекти для ВАТСМНВО ім. Фрунзе.Проектимаютьдатизначнийефект для підприємства сферіенергозбереження йвдосконаленнітехнологій, томувключені взагальнустратегіюрозвитку підприємства.

Проект № 1.Заміна морально тафізичнозастарілихверстатів насучасні.

>Старіверстати буливстановлені на ВАТще в 50-хроках ХХстоліття, тому смердоті ужедоситьзастарілі таперш натребаміняти їхнього.

>Метою цого заходженнюєекономіяелектричноїенергії.

За дляреалізації цого проектунеобхіднопридбатисучасніверстати марки Mitsubishi,виконати демонтаж старихверстатів, атакожвиконати їхні наладку.

>Вартість цого проектуприблизно 100 млн. грн, атермінокупності 3місяці.

Проект №2.Замінагазових печей наелектричні.

Наступного днягазовіпечідужезастарілі ймаютьвитокитепловоїенергії. Через ті, щообладнаннязастаріле, йогоККДменший за потрібен.

>Встановившиновіелектропечіфірми ">Terma" ізнеобхіднимККД,отримаємозаощадження ПЕР.

>Додатковимиперевагами якщоновітність тамодернізація печей.

>Вартістьзапропонованоїзаміниобладнаннястановитимеблизько 3 млн. грн, атермінокупності проекту 1рік.

1.5Джерелакоштів й їхньоговикористання

>Дані проджерелакоштів й їхнівикористання длязамінизастарілихверстатів насучаснінаведені утаблиці 2.2.

>Таблиця 2.2 –Джерелакоштів й їхньоговикористання

Виглядкоштів >Джерелакоштів >Кошти
грн %
>Банківський кредит: >Місцеві банки
>Міжнародні банки 30000000 30
>Інші
>Акціонернийкапітал >Місцеві банки 40000000 40
>Міжнародні банки
>інші
>Власнікошти претендента 3900000 30
разом 100000000 100

>Дані проджерелакоштів й їхнівикористання длявстановленняелектропечейнаведені утаблиці 2.3.

>Таблиця 2.3 –Джерелакоштів й їхнівикористання

Виглядкоштів >Джерелакоштів >Кошти
грн %
>Банківський кредит: >Місцеві банки
>Міжнародні банки 800000 0,27
>Інші
>Акціонернийкапітал >Місцеві банки 2000000 0,67
>Міжнародні банки
>інші
>Гранти 150000 4
>Власнікошти претендента 50000 2
Разом 3000000 100

>енергоменеджерлічильникоблікелектричний

1.6Очікуванийтермінвпровадження проекту

>Тривалість годинипроектування,закупівлі таустановленняустаткуваннястановитимеблизько восьмимісяців. Уціломувпровадження проектурозраховано втричі рокта.

1.7Передбачувана дата початкувпровадження проекту

>Пропонуєтьсяпочати роботищодовпровадження проекту ізчервня 2010ро-ку.

>Розділ 2 Коротка характеристика підприємства

2.1Історичнадовідка та характеристикаосновнихвидів підприємства

>Відкритеакціонернетовариство ">Сумськемашинобудівненауково-виробничеоб’єднання ім.М.В.Фрунзе" -одне ізнайбільш великих в Україніпідприємство повиробництвуобладнання длянафтової,газової тахімічноїпромисловості.

>Різновидпродукціїзабезпечуєтьсязавдякинаявності розвиненоїтехнічної тапромисловоїбази.

Великийпромисловийпотенціал,високакваліфікація йпрофесіоналізмспеціалістів,тіснізв’язки ізнауковими тапроектнимиорганізаціями.,наявність розвиненоївипробувальноїбази тавпроваджена напідприємстві системаякості, котравідповідаєМіжнародному стандарту ISO 9001.дозволяютьнадійно таякісновиконуватибудь-який комплексробіт – відвиготовленняокремого агрегату добудівництвасучасногонафтопереробного заводу "под ключ".

>Підприємствопідтримуєділовіконтракти із партнерами в Україні,країнах СНР,Європи,Азії та Америки.

>Сумськімашинобудівникимаютьдосвідстворенняповного комплектуобладнання йготовіреалізуватибудівництво "под ключ"цілоїгаммипромисловихоб’єктів:

>компресорністанції;

установкикомплексноїпідготовки газу;

установкипереробкинафти (>конденсату);

>нафтопереробні заводі від 0,5 до 1 млн. т/рік й понад;

>блоко-комплектністанції для заправкиавтомобілівстиснутимприродним газом;

>термінали длязберіганнянафтопродуктівоб’ємом 100-50000 м3;

спиртозаводипотужністю від 100 до 6000дал/день й т.д.

2.2 Метадіяльності підприємства нанаступніп'ять років

>Основнимицілями підприємстваєповне забезпеченняспоживачівсвоєюпродукцією.

>Основноюметою підприємстваєдотримання українськихстандартівщодопродукції, щовипускається таполіпшення,удосконаленняпостачанняпродукції доспоживача.

2.3Описосновнихфондів підприємства

>Описосновнихфондів підприємства наведень утаблиці 2.4.

>Таблиця 2.4 –Описосновнихфондів підприємства

>Основніфонди >Термінексплуатації, років Характеристикаосновнихфондів
>Власні /орендовані
>Компресорнеобладнання 50 >власні
>Хімічнеобладнання 30 >власні
>Насоснеобладнання 50 >власні
>Верстати 50 >власні
>Тепловімережі 50 >власні
Системаводопостачання 50 >власні

>Розділ 3Продукція,послугиринок

3.1Описпродукції чипослуг,, котрінадаєпідприємство

>Перелік таописпродукції, якоївипускаєпідприємство, наведено утаблиці 2.5.

>Таблиця 2.5 –Продукція тапослуги, котрінадаєпідприємство

>Назвапродукції чипослуг >Внесок дозагальногообсягувипускупродукції, %
>Компресорнеобладнання 31
>Хімічнеобладнання 36
>Насоснеобладнання 33

3.2Перевагипродукції порівняно із конкурентами

Великийпромисловийпотенціал,високакваліфікація йпрофесіоналізмспеціалістів,тіснізв’язки ізнауковими тапроектнимиорганізаціями.,наявність розвиненоївипробувальноїбази тавпроваджена напідприємстві системаякості, котравідповідаєМіжнародному стандарту ISO 9001.дозволяютьнадійно таякісновиконуватибудь-який комплексробіт – відвиготовленняокремого агрегату добудівництвасучасногонафтопереробного заводу "под ключ".

3.3Іншісильністорони підприємства

Напідприємствіпрацюють доктора йкандидати наук, котрі єведучимиспеціалістами України й СНР вобластікомпресоробудування,насособудування,зварки,обробкиметалурізанням й т.д.

ВАТ ">Сумське НБО ім.М.В.Фрунзе"являєтьсявинахідником ноу-хау йвласникомпатентівсотеньтехнічнихрішень, котрівідносяться доконструкційвипускаємоїпродукції йтехнологіїїївиробництва.Міцнітворчізв’язки підприємства із десяткамиінститутівАкадемії наук України йРосії,іншихкраїн СНРзабезпечуєвисокийрівеньрозробок.

>Підприємстворозпоряджаєтьсявисокорозвинутимиметалургійним,заготівельним,зварно-збірним ймеханозбірнимвиробництвами,технічнийрівень яківідповідаєнайвибагливішимвимогам доякостіпродукції.

3.4 Характеристика,географія ймісткістьринку

>Сьогодні ВАТ ">Сумське НБО ім.М.В.Фрунзе"маєтісніпартнерськізв’язки йпоставляють своюпродукцію в более ніж 40країн світу,серед які країни СНР –Росія,Туркменістан, Узбекистан, Казахстан,Білорусь, а томучислікраїндальньогозарубіжжя – США,Норвегія, Китай,Турція,Іран,Індія,Німеччина та багатоінших.

>Експортскладаєбильшучастинувиробничоїпрограми,постійнорозширяючись пономенклатурі,об’єму йгеографії поставок.

Дляшвидкогорішеннявиникаючихпитаньпідприємствомствореніпредставництва вРосії,Туркменістані,Азербайджані, йБолгарії.Маютьмісце постачання у более ніж 15 державах світу (>Індія,Турція,Іран, Казахстан таінші).

3.5 Типспоживача

>Широкупопулярністьпідприємству принесли поставкикомпресорнихстанцій йгазоперекачуючихагрегатів,насосів, центрифуг,поршневихкомпресорів,обладнання дляхімічноїпромисловості.

>Сьогодніпідприємствопропонує постачанню наекспорт усівидисвоєїпродукції, будучивпевненим вїївисокійякості, йгарантуєнадійневиконаннясвоїхобов’язків.

3.6 Станринкупродукції вмайбутньому

Умайбутньомуринокпродукціїзмін непередбачає.

3.7Продукція підприємства, котрапотребує покращанняякості

Усяпродукція підприємствавиробляється згідно Правилтехнічноїексплуатації йїїякістьвідповідаєцим правилам. Томубудь-якеїї покращанняможливелишезізміною Правил чистандартів.

3.9Аналізконкурентів

>Часткаринкуконкурентівскладає 60%.

>Розділ 4Плани намайбутнє

>Стратегічніплани підприємствапередбачаютьвпровадженняінвестиційнихпроектів, що дозволятийомувироблятипродукцію ізнайменшимспоживанням тавтрачанняменергії.

>Ціпроективключають:

>заміну морально тафізичнозастарілихверстатів насучасні;

>замінугазових печейелектричними.

>Розділ 5.Описінвестиційного проекту

5.1 Мета розробка проекту

>Підприємство було бвідібрано консультантамиЄвропейськаспівтовариства зазавданнямЄвропейського банкуреконструкції йрозвитку як один ізоб'єктів, наякомуможливепроведенняфінансуванняпроектів у сферіенергозбереження.

5.2Описінвестиційного проекту

Проект №1:Заміна морально тафізичнозастарілихверстатів насучасні.

>Існуюча система.

>Щоденнеспоживанняелектроенергіїверстатамистановить 1млн.кВт*год, призавантаженні 70% зарік.

Нова система.

Нова система дозволитизнизитищоденнеспоживанняелектроенергії на 25%, щостановить 250тис.кВт*год.Результатирозрахунку простоготермінуокупностінаведені утаблиці 2.6.

>Таблиця 2.6 -Результатирозрахунку простоготермінуокупності

>Капітальнівитрати 100 млн. грн
>Потенціаленергозбереження >337днів · 250тис.кВт*год · 0,45у.о. = 37912,5 тису.о.
>Простийтермінокупності 3місяці

Проект № 2.Замінагазових печей наелектричні.

>Існуюча система

>Встановленапотужність печейстановить 3,15 МВт, призавантаженні - у 50 %.Щорічнеспоживанняелектроенергіїстановить 337днів·24години·3,15МВт·40 % /100% = 10191МВтгод.

Нова система

>Встановленапотужністьновоїсистемистановить 0,315 МВт призавантаженні 100 %.Простийтермінокупності

Тариф заспожитуелектроенергіюстановить 57грн/МВт·год.Результатирозрахунківвитрат навпровадження проекту та йогопростийтермінокупностінаведені утаблиці 2.7.

>Таблиця 2.7 -Дані провитрати йпростийтермінокупності

>Капітальнівитрати 3000000 грн
>Потенціаленергозбереження

10191МВт·год - 2548МВт·год=7643МВт·год

7643МВт·год · 57 грн/МВт·тод = 435651 грн

>Термінокупності 1,6місяця

5.3Очікуваніобсягиекономії ПЕРпротягом року

>Очікуваніобсягиекономії ПЕРпротягом рокунаведені утаблиці 2.8.

>Таблиця 2.8 -Очікуваніобсягиекономії ПЕРпротягом року

>Очікуваніобсягиекономії ПЕР >Відсоток відпоточнихвитратспоживання ПЕР
37912,5 тис грн 80
435651 грн 20

5.4Термін кредиту

>Термін кредитустановитьпівроку.

5.5Витрати навпровадженняенергозберігаючихзаходів

>Витрати навпровадженняЕЗЗнаведені утаблиці 2.9.

>Таблиця 2.9 –Витрати навпровадженняенергозберігаючихзаходів

>Статтявитрат >Вартістьвитрат
грн %
>Вартістьустаткування 13 млн 93
>Проектні роботи 250 тис 2
>Монтажні роботи йздавання вексплуатацію 750 тис 5
разом 14 млн 100

5.6Графіквиконання проекту

>Графіквиконання проекту наведень утаблиці 2.10.

>Таблиця 2.10 -Графіквиконання проекту

>Етапробіт >Очікуванийтермінвиконання (>місяць /рік) >Тривалість (>місяців)
>Початок проекту 1червня 2010 -
>Проектні роботи >липень 2010 -
>Виділеннязасобів >липень 2010 -
>Доставляння іуставленняустановлення >серпень 2010 -
>Здавання вексплуатацію вересень 2010 -
>Писання акта проприйманняробіт >жовтень 2010 -
>Закінчення проекту 1грудня 2010 6

>Розділ 6.Фінансоваінформація

6.1Фінансовий баланс підприємства заостаннійфінансовийрік

>Фінансовий баланс підприємства заостаннійфінансовийрік уприкладібізнес-плану не наводитися у зв'язку із йогоконфіденційністю.

3.Складаннятехнологічногоенергобалансу

>Енергетичний балансєосновнимінструментоменергетичногоменеджме-нту інайбільшповноюхарактеристикоюенергетичногогосподарствапідприєм-ства.Дані прооб’єми,динаміку, структуруспоживання ПЕРнеобхідні длявизначеннянапрямів,потенціалів,пріоритетів йефективностіенергозберігаючихзаходів.

>Постачанняелектричноїенергіївідбувається згіднонаявного договору наелектропостачання:між ВАТ й ">Сумиобленерго"3К від 29.12.2004 року.

Схемаелектропостачання для ВАТСМНВО ім. Фрунземаєтакийвигляд.ВідголовноїРП-2хім.обладнаннявисоковольтноюкабельноюлінією доцеховихпідстанцій, в якізнаходятьсяпонижаючітрансформатори до 0,4 кВ.Потімнизьковольтнимикабельнимилініями ташинопроводами дотехнологічногообладнання.

>Основнеелектровикористовуючеобладнання цеху №7:шахтнаелектричнапічСШО 17.13/11,верстати, системаосвітлення.

>Розглянемоенергетичний баланстехнологічногообладнання, асаме балансшахтноїелектричноїпечіСШО-17.13/11, котравстановлена в цеху №7 ВАТСМНВО ім. Фрунзе.

Утаблиці 3.1представленірічніоб’ємиспоживанняелектроенергіїшахтноюелектричноюпіччю за 2006-2008 рокта.

>Таблиця 3.1 -Фактичнеспоживанняелектроенергії за 2006-2008 рокта

Вигляд ПЕР >Одиницявиміру >2006р. >2007р. >2008р.
>Електроенергія

>тис.кВтгод

728,987 940,864 437,862

Длязручностіаналізуоб’ємиспоживанняелектроенергіїпредставлені увиглядідіаграми.

Малюнок 3.1 –Споживанняелектроенергії за 2006-2009 рокта

Утаблиці 3.2 представленащоквартальнадинамікаспоживанняелектроенергіїшахтноюелектричноюпіччю за 2008рік.


>Таблиця 3.2 –Щоквартальнеспоживанняелектричноїенергії за 2008 р

>Види ПЕР >Одиницявиміру По кварталах2008р.
1 2 3 4
>Електроенергія

>тис.кВтгод

173,231 39,419 66,569 158,643

Длякращогосприйняття йрозуміння представленанаступнадіаграма.

Малюнок 3.2 –Щоквартальнеспоживанняелектроенергії за 2008рік

Здіаграми видно, щомаксимальнеспоживанняелектричноїенергіївідбувається принаявностізамовлень повиробництвупродукції. У іншому йтретьому кварталах меншезавантаженняшахтноїелектричноїпечі,внаслідок чоговідбувається робота вмежахнеоптимальногоККД.Аналітична формаенергетичного балансушахтноїелектричноїпечіСШО-17.13/11 представленій утаблиці 3.3.

>Таблиця 3.3 –Аналітична форма теплового балансушахтноїпечі

>Стаття балансу >Фактичнийтепловий баланспечі
>ккал/год %

>Прихідтеплоти

Тепловаенергія,отриманаспоживаннямелектроенергії

Тепловаенергія, внесено ізіншименергоносієм:

агломератом

>дуттєвимповітрям

>тепловаенергіяекзотермічноїреакції

71

3

5

2

88

4

6

2

>Витрататепловоїенергії

>Кориснавитрататепловоїенергії:

>Втратитепловоїенергії:

ізвідхідними газами

ізпилом

>зі шлаком

ізохолоджуваною водою

внавколишнєсередовище

>ККДпечі:фактичнийККДпечі

70

2

1

2

5

1

86%

85

3

1

3

7

1

>Кількістьзагальнихтепловихнадходжень, котріхарактеризуютьтепловупотужністьелектричноїпечі,представлені на рис. 3.3.

Малюнок 3.3 –Загальнатепловаенергіяшахтноїелектричноїпечі

>Загальнівтратитеплотипредставлені на рис. 3.4.

Малюнок 3.4 –Витратитепловоїенергіїшахтноїелектричноїпечі


4.Розробкатехніко-економічногообгрунтуванняенергозберігаючого заходженню

>Оцінкатехніко-економічноїефективностівпровадженняновоїсистемитермічноїобробки для цехумашинобудівного підприємства.

>Вихіднідані

>Найменуванняоб’єкту:механіко-складальний цех №7 ВАТСМНВО ім. Фрунзе. Режим роботи – 5діб натиждень вдвізміни.Існуючеобладнаннятермічноїобробки тришахтніелектричніпечіСШО-17.13/11.Плануєтьсязаміназастарілогообладнання на болеесучасне ізавтоматизованоюсистемоюкерування та контролютехнологічногопроцесу.

>Головнітехнічні характеристикиіснуючогообладнаннянаведені втаблиці 4.1.

>Таблиця 4.1 –Головнітехнічні характеристикиіснуючогообладнання

>Найменуваннятехнічного параметра >Значення параметра
>Максимальнаробоча температура, градусів 1000
Виглядпалива >електроенергія
>Діаметрробочогопросторупечі, м 0,6
>Висотаробочогопросторупечі, м 1,2
>Обсягробочогопростору, м3 0,72
>Габарити, м >2,7х2,6х3,6
>Маса садки, т 1,2
>Продуктивність, кг/рік 70
>Потужність, кВт 70
>Масапечі, т 3,5
>Напругаживильноїмережі, У 380/220

>Завантаженнявиробів упіч проводитися задопомогою мостового кранавантажопідйомністю 5 т.

>Такіпечізастосовують длятермічноїобробки деталейвеликоїдовжини,наприклад, осей,валів,напрямних труб.

>Діаметрвертикальнихкамерних печейдорівнює 0,5-3,5 м, ависота - 1-30 м.Маліпечівикористовують длясвітлоговідпалу,газовоїцементації,азотування (привведенніреторти),нагрівання подвідпуск йзагартування.Більшіпечізастосовують длянагрівання подзагартування івідпускдовгих деталей (>валів, осей,спеціальних труб й т.п.).

Длякращоговикористанняоб'ємупечіодночаснонагріваютьвеликукількість деталей,розміщуючи їхнього наспеціальнихпідвісах чи вкошиках.Паливом длявертикальних печейможеслужити газ чи мазут. Алідуже частоціпечібувають іелектричними.Останнім годиноюпочализастосовувативакуумніелектричніпечі.

>Малівертикальніпечірозраховані нависокі,середні інизькітемператури.Високотемпературніелектричніпечі (до 1300 °С)частішемаютьквадратнийперетин йнагріваються горизонтальнорозміщенимиглобаровимистрижнями.Середньотемпературні (до1000°С) йнизькотемпературні (до700°С)печінагріваютьсяметалевимиелементами опору,розміщеними навнутрішніхстінкахпечі.

>Енергозберігаючийзахід

>Плануєтьсявстановитисучаснушахтнуелектричнупіч маркиСШОЛ.Детальнийїїопис таперевагинаведенінижче

>Завантаження тавивантаженнявиробів впечішахтнійСШОЛ, ізкориснимоб'ємом від 80 до 220літрів, проводитисязверху. Це особливозручно длядеякихтехнологій йдозволяєвикористовуватипідйомно-транспортнімеханізми.Призначеніціпечі длятермообробки (>випал, гарт,нагрів)виробів уповітряномусередовищі дотемператури 1250 °З.Особливозручнішахтніпечі длятермообробкимасивнихвиробів ізметалів йвипалувеликогабаритнихвиробів ізкераміки.

>Гарнатеплоізоляція й малатепловаінерціядосягаєтьсязавдякиякіснійфутеровці, ззастосуваннямспеціальноїкомбінації зщільнихвогнетривкихматеріалів й плит ізкерамічних волокон. УелектропечіСШОЛ 220/12кришказсуваєтьсявбік.

>Відміннурівномірністьнагрівудозволяютьотриматинагрівачі,розташовані по усімчотирьом сторонамкамериелектропечі.Проведенняскладнихтехнологічнихрежимівтермообробки безприсутності оператора ізвисокоюточністюробитьможливимвикористаннямікропроцесорногорегулятора-програматора ізтиристорнимджереломживлення.

>Термообробкамасивних йвеликогабаритнихвиробів ізметалів,кераміки таіншихматеріалів уповітряномусередовищі дотемператури 1250 °З.ПеревагишахтнихелектропечейСШОЛ:

>завантажувальневікнорозташованезверхудозволяєвикористовуватицеховіпідйомно-транспортнімеханізми длязавантаження йвивантаження;

>рівномірністьнагріваннязабезпечуютьдротовінагрівачі накерамічних трубках по всіхчотирьох сторониробочоїкамери;

малатепловаінерція йнизька температура кожухазавдякиякіснійфутеровці ззастосуваннямспеціальноїкомбінації зщільнихвогнетривкихматеріалів й плит ізкерамічних волокон;

>використаннямікропроцесорногорегулятора-програматора ізтиристорнимджереломживленняробитьможливимавтоматичнепроведенняскладнихтехнологічнихрежимівтермообробки ізвисокоюточністю.

>Виробникомданоїпечієросійськакомпанія ">ЕВРОМАШ".Цінаданоїелектричноїпечіскладає 39855 грн разом із ПДВ.Технічні характеристикишахтноїелектричноїпечіСШОЛ 220/12наведені втаблиці 4.2.

>Таблиця 4.2 –Технічні характеристикишахтноїелектропечіСШОЛ 220/12

>Найменуваннятехнічного параметра >Значення параметра
>Об’єм, л 220
Температура, градусів 1250
>Потужність, кВт 24
>Напруга, У 380
>Габарити, м >1,7х1,4х1,2
>Маса, кг 550

>Порівнянняголовнихекономічнихпоказників системтермічноїобробки

>Таблиця 4.3 –Порівнянняголовнихекономічнихпоказників системтермічноїобробки

>СШО-17.13/11 >СШОЛ 220/12
1.Капітальнівитрати

1.1ЕлектропічСШО-17.13/11С1=15000 грн

1.2 Монтаж, налагодженняСм=5000 грн

>Всьогокапітальнихвитрат,

>К1=21000 грн

1.1ЕлектропічСШОЛ 220/12С2=32855 грн

1.2 Монтаж, налагодженняСм=7000 грн

>Всьогокапітальнихвитрат,

>К1=39855 грн

2.Амортизаційнівідрахування (5%)
2.1N1=1050 грн 2.1N2=1993 грн
3.Експлуатаційнівитрати

>3.1грн

3.1

4.Витрати назарплатню

4.1Р1=500 грн

>Всьогоексп.витратВ1=18340 грн

>Всьогоексп.витратВ2=6311 грн

>Оцінкаекономічноїефективності

>Приведенівитрати

грн.

грн.

>Економічнийефект запорівняннямприведенихвитрат

грн.

>Дохід (>вартістьзалишкуелектроенергії, щозаощаджується)


грн.

>Поточнийрічнийприбуток

грн.

>Простий рядківокупності

рокта

>Рентабельність (проста нормаприбутку)

>Висновок: поголовнимтехніко-економічнимпоказникам проектвпровадження СучасноїшахтноїелектропечіСШОЛ 220/12єекономічнопривабливим йможе бути рекомендовано довпровадження.

>Таблиця 4.4 -Визначення чистогодисконтованогоприбутку вразіінвестування зарахунокбанківського кредиту (>Е=0,16)

>Рік Рухкоштів в банку >Економія >Поверненнявідсотків кредиту >Експлуатаційнівитрати >Всьогозатрати >Залишокприбутку
1 -39855 29262 6377 6311 12688 16574
2 -23281 29262 3725 6311 10036 19226
3 -4055 29262 649 6311 6960 22302
4 18247 29262 - 6311 6311 22951
5 41198 29262 - 6311 6311 22951
6 64149 29262 - 6311 6311 22951

Списоквикористанихджерел

1.Методичнівказівки докурсової роботи із курсу „Основиенергетичного менеджменту" на задану тему ">Організаційні таекономічніаспектиенергоменеджменту напідприємстві.Складанняенергетичного балансу підприємства" /Укладачі:А.С.Мандрика,С.В.Сапожніков. -Суми:Вид-воСумДУ, 2009. - 34 з.

2. Фокін В.М. Основи енергозбереження і енергоаудиту. - М.: ">Издатель-ствоМашиностроение-1", 2006. 256 з.

3.gosthelp/text/GOST2732287Energobalanspr.html.

4.enizan/1.pdf.

5.esco-ecosys.narod/2005_5/art30.htm.

6.electropechka/shaft.php.


Схожі реферати:

Навігація