Реферати українською » Менеджмент » Оцінка адаптивності Курського філіалу мережі аптек ЗАТ "Фармакор"


Реферат Оцінка адаптивності Курського філіалу мережі аптек ЗАТ "Фармакор"

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Зовнішнє середовище організації та адаптація до неї

1.1 Організація, як відкритої системи

1.2 Структура довкілля організації

1.3 Взаємодія організації із зовнішнього середовищем

Глава 2. Методи оцінки й способи зміни адаптивності організації

2.1 Вимірювання і - оцінка адаптивності

2.2 Зміна адаптивності елемент стратегічного управління організацією

Глава 3. Аналіз адаптивності ЗАТ ">Фармакор"

3.1 Характеристика комерційної діяльності мережі аптек ЗАТ ">Фармакор"

3.2 Аналіз середовища проживання і оцінка адаптивності ЗАТ ">Фармакор"

Укладання

Бібліографія

Додатка


Запровадження

>Адаптивний механізм є складовою системи управління, які забезпечують цілеспрямоване вплив на чинники, стану яких залежить результативність діяльності організації. [29,с.23]

Попри багато уваги, яку приділяють ниніученими-економистами і керівниками організацій підвищенню їх пристосовності, відчувається дефіцит об'єктивних кількісних оцінок адаптивності як характеристики організації. Наявність таких оцінок допоможе керівництву підприємств і закупівельних організацій приймати економічно обгрунтовані стратегічні рішення. Актуальними проблеми виміру адаптивності і під час оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Оскільки адаптація можна розглядати подвійно: як наслідок як і процес, ми вважаємо за необхідне, звернути увагу до причини, які змушують організації адаптуватися до змін довкілля.

До особливостям сучасної бізнес - середовища російських компаній можна віднести:

якісну зміну змісту поняття "ділова організація";

відсутність міцного фундаменту власності, у зв'язку знеоплатой (чи оплатою за цінами) набутого під час приватизації майна;

ринок капіталу (грошово-кредитна і інвестиційна політику держави);

особливості ринку факторів виробництва і природних ресурсів;

тенденції світового фінансового ринку енергоносіїв (у цій сфері не остання роль належить Росії);

особливості бюджетної політики у РФ;

особливості фіскальної політики держави;

нових форм державної політики (національні проекти);

також, характерною російської особливістю є "Уміння домовитися". [16, з. 45]

Крім зазначених особливостей російської бізнес - середовища, слід зазначити тенденції, які характерні загалом для світової економіки:

розвиток інформаційних технологій, послуг зв'язку й мультимедійних послуг, що дозволяють істотно модифікувати робоче місце кожного працівника й немислимо організувати її практично у будь-якій точці світу;

використання убизнес-процессах такі форми співробітництва якаутстафинг іаутсортинг дозволяє значно оптимізувати бізнес-процеси і розподілити ризики;

разом із розвитком інформаційних технологій попереду стоїть проблема захисту, дотримання авторських правий і інші взаємозалежні проблеми.

Схожі проблеми виникають у сфери управління підприємствами і міжнародними організаціями, а й у сфері управління. Тож у час, активно розробляються організаційні і технологічні рішення, покликані підвищити адаптивність.

Особливу увагу обрана тема представляє у світі розвитку перспективного напрями науки- менеджменту. Підняті питання мають непросто науковий теоретичний інтерес, а й важливий практичний, прикладної характер, бо правильні ними відповіді можуть бути важливим внеском в ефективний розвиток країни вітчизняного менеджменту, як розписування окремих організацій, і всьогопроизводственно - господарського комплексу Росії.

Аналіз сучасної літератури з досліджуваної проблемі дозволяє зробити висновок, щотеоретико-методические основи зовнішньої і узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду адаптивності підприємств і закупівельних організацій до нашого часу перебувають у етапі становлення.

Серед зарубіжним дослідникам, хотілося б виділити як-от

>И.Ансофф,С.Бут,Д.Чампи,П.Е.Коннор,М.Хамер,Д.Холуша,Л.К.Лайк,Дж.Мейерс,И.Митров,Д.Д.Варрик. Також значний внесок у розвиток теорії адаптації суб'єктів господарювання зробили і російські вчені: М. Д.Аистова, Л. У.Ежкин, З. У.Валдайцев, А.Глушецкий, Є.Гришпун, З. У.Ильдеменов, У. А.Ириков, А.В. Карлик, Д.Коноков, У. Р. Крижановський.

Разом про те проблеми теорії, методологією й практики адаптивності підприємств і закупівельних організацій видаються нам недостатньо вивченій областю знань. Існуючі методологічні розробки з описом окремих напрямів адаптації відбивають лише послідовність діянь П.Лазаренка та не дають ставлення до існуючі можливості і механізм вибору напрямів перетворень, варіантів рішень на залежність від стану організації, ситуаційних чинників. Цими фактами обумовлюється актуальність обраної теми дослідження.

Як об'єкт дослідження виступає адаптивність організацій до місцевих умов довкілля.

Предметом дослідження є питання методології оцінки адаптивності підприємств і закупівельних організацій, і навіть сукупність методів, моделей і процесів, які забезпечують реалізацію адаптації організацій з урахуванням динамічних процесів узгодження інтересів суб'єктів мінливих зовнішньою і внутрішньою середовища.

Метою цього дослідження є:

- з урахуванням вивчення теоретичних, методологічних і практичних проблем адаптивності підприємств і закупівельних організацій оцінити адаптивність Курського філії мережі аптек ЗАТ ">Фармакор" розробити і рекомендації по її поліпшенню.

Відповідно до зазначеними цілями в ЗКР поставлені такі:

- визначити основні чинники зовнішньою і внутрішньою середовища, що впливають адаптивність організації;

- охарактеризувати особливості управління сучасної організацією за умов нестабільної довкілля;

- проаналізувати теоретичні підходи до визначення поняття "адаптивність організації";

- систематизувати теоретичні концепції управління організаційними змінами виділення найвагоміших аспектів і етапів змін, вкладених у підвищення адаптивності організації;

- визначити рівень адаптивності Курського філії мережі аптек ЗАТ ">Фармакор";

- розробити рекомендації для поліпшення адаптивності ЗАТ ">Фармакор".

>Нормативной базою дослідження є закони Російської Федерації, Постанови Уряди РФ, нормативно-правові акти і документи, регулюючі діяльність організацій, які надають фармацевтичні послуги біля Росії.

>Источниковую базу дослідження склали праці зарубіжних і вітчизняних теоретиків у сфері загального менеджменту, адаптивності, управління організаційними змінами, комплексного економічного аналізу; наукові публікації й роботи у періодичної преси та мережі Інтернету.

>Методологической основою дослідження є комплексний підхід до вивчення адаптивності організації та управління організаційними змінами. У ході дослідження використовувалися: діалектичний метод пізнання, методи системного, порівняльного, логічного і економіко-статистичного аналізу.

>Випускная кваліфікаційна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, бібліографічного списку, що включає 40 найменувань. Робота викладено зі сторінок, включає 5 таблиць, 10 малюнків, докладання.

У запровадження обгрунтована теоретична і практична актуальність обраної теми, визначено цілей і завдання дослідження, визначено предмет і той дослідження, представлені методи і засоби вивчення адаптаційних процесів, зазначено короткий зміст роботи.

У першій главі "Організація і її зовнішня середовище" проведений аналіз довкілля організацій умовах невизначеної і динамічною середовища, уточнені й систематизовано поняття на цій галузі, встановлено ключові завдання управління організацією за умов нестабільної довкілля. Розглянуто аналіз співвідношення категорій адаптації, економічної стійкості й конкурентоспроможності організації. Виділено чинники, що впливають можливість адаптації організацій та підприємств.

У другій главі "Критерії оцінки й способи зміни адаптивності організації" здійснив дослідження показників оцінки здібності організації до адаптивності. Запропоновано механізм пристосування організації до постійно змінюваних умов оточення і напрям розвитку управління, як інструмент підтримки здатність доадаптивному розвитку суб'єктів господарювання.

У третій главі "Оцінка адаптивності до зовнішнього середовища ЗАТ ">Фармакор"" досліджувалися теоретичні і методологічні основи, і навіть особливості управління сучасної комерційної фармацевтичної організацією за умов нестабільної довкілля з прикладу Курського філії мережі аптек ЗАТ ">Фармакор".Проанализирована ситуація усередині якого і поза організації, виявлено насущні ж проблеми і запропоновані шляхи їхнього розв'язання.

Наприкінці за результатами дослідження зроблено висновки та дано узагальнення теоретичних, методологічних і практичних підходів до проблеми розвитку організаційно-економічного механізму адаптивності організації, зокрема, Курського філії ЗАТ ">Фармакор".


Глава 1. Організація і її зовнішня середовище

1.1 Організація, як відкритої системи

На виконання поставлених у роботі завдань, з погляду, спочатку потрібно уточнити використовувані поняття. Відповімо питанням: Що таке організація?

Організація (відпозднелат.organizo — повідомляю стрункий вид, влаштовую) — керовану об'єднання індивідів у єдине ціле задля об'єднаноготруда.[8, із чотирьох]

Основні підходи до управління організаціями:

класичний, чи традиційний підхід;

>процессний підхід;

системний підхід;

ситуаційний підхід.

Найбільшу значимість придбав системний підхід до управління. Суть підходу:

організація сприймається як система - зі своїми входом (мети, завдання);

виходом (результати своєї роботи за показниками);

зворотними зв'язками: між персоналом і з керівництвом, зовнішнімиснабженцами і менеджерами, зовнішніми збувальниками і менеджерами, покупцями і внутрішніми збувальниками тощо.;

зовнішніми впливами: податкового законодавства, економічних чинників, конкуренти тощо. (схема 1).

Система — об'єднання частин у ціле, властивості його можуть відрізнятиметься від властивостей, які входять у неї частин. Будь-яку організацію може бути системою. [16, з. 93] Системи бувають відкритими й закритими.

Відкрита система — це система,питающаяся ззовні будь-якої енергією чи ресурсами.

Закрита система має генератор (ресурсів) всередині себе.

Вочевидь, що господарюючі організації що неспроможні існувати автономно. Для своєї діяльності необхідні постачання, збут, роботу з потенційними покупцями тощо. буд. Саме тому їх правомірно віднести до великих відкритим системам.

Під упливом концепційструктурно-функционального аналізу,развиваемих Т.Парсонсом, Р.Мертоном, і навіть загальної теорії систем (Л.Берталанфи, А. Рапопорт) виникла школа "соціальних систем". Такі її представники, як Ч. Бернард (1887-1961), Ф.Селзник, Р. Саймон (р. 1916), Д.Марч, А.Этциони, М.Хейра, Еге.Трист розглядали соціальну організацію як комплексну організаційну систему із низкою складових: індивід; формальна структура організації; неформальна структура організації; статуси й підвищення ролі членів організації; зовнішнє оточення (державні структури, постачальники, покупці, партнери, конкуренти тощо.); технічні засобитруда.[25, з. 24]

Схема 1. Принцип діяльності організації.

На думку, організація — це складна динамічна система, у якій здійснюється масу різноманітних процесів, вкладених у досягнення цілей. У тому числі можна назвати дві основні: процес виробництва товарів чи послуг та інформаційний процес управління, суті якого полягає у з розробки й реалізації управлінські рішення. Діяльність організації входять також інформаційні, технологічні, економічні, соціальні й багатьох інших процеси.

Ми розглядатимемо організацію, як відкриту соціальну систему та імідж визначатимуть її, як об'єднання людей, котрі займаються спільної діяльністю задля досягнення деяких цілей. [25, з. 26]

Будь-яка організація (фірма, промислового виробництва, компанія тощо. буд.) має власну внутрішнє середовище і реальне середовище зовнішню, у якій здійснюються її операції.

Внутрішня середовище організації. Залежно від місії і цілей, у яких спрямована діяльність організації, формується її внутрішнє середовище. Вона містить все основні елементи і підсистеми, щоб забезпечити здійснення що відбуваються у ній процесів. У внутрішнє середовище організації входять люди, технології, інформація, організаційна культура та інші складові.

Зовнішнє середовище організації. Як з ключових тим роботи, розглянемо докладніше, зовнішню середу організації. Будь-яка організація існує у тісному єдність із зовнішнім оточенням, що грається великій ролі у її життя, оскільки слугує джерелом ресурсів, необхідні підтримки діяльності. Організація отримує сировину, енергію, інформацію, людські та інші ресурси із зовнішнього середовища, перетворює в продукти або ж послуги і передає в навколишнє середовище. Вона у процесі постійного обміну із зовнішнього середовищем, забезпечуючи цим можливість свого існування й розвитку.

Зовнішнє середовище надає різноманітне впливом геть організацію, що може виявлятися у різних формах, надаючи сприятливі умови й можливості для ефективного функціонування або створюючи небезпеки її існування.

Перш ніж виділяти окремі елементи довкілля як системи, визначати її чинники, слід розкрити її сутнісні ознаки.

До характеристикам довкілля відносять:

1.Взаимообязанность чинників довкілля – рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає інші чинники.Взаимообязанность чинників довкілля до потреби їх комплексного, системного вивчення.

2. Складність довкілля - число чинників, куди організація зобов'язана реагувати, і навіть рівень варіантності кожного їх. Підприємство, має складніше виробництво, що випускає більше товарів, що використовує більше різних технологій, відчуватиме у собі вплив та більшої кількості чинників.

3. Рухливість середовища - швидкість, з якою відбуваються зміни у оточенні організації. Ця характеристика, як й інші, буде специфічної кожної організації (галузі). Виявлено, що у фармацевтичної, хімічної, електронній промисловості для швидкість зміни технологій вище, ніж, наприклад, у машинобудуванні.

4.Неопределенность довкілля - є функцією кількості інформації, яку має організація щодо конкретного чинника, і навіть функцією впевненості у цієї інформації. Якщо інформації недостатньо, і є певні сумніви щодо її точності, зовнішня середовище стає менш певній і вчасно приймати вірні управлінські рішення стає важче.

Також, ми вважаємо можливим виділити середу, параметри якої змінюються повільно, і цю, яка змінюється різко, і непередбачено. [36, з. 78]

"Спокійна" зовнішня середовище. Чарльз Ф. Сейбл і Джейн Є. Прокіп у роботі "Стабілізація через реорганізацію", і навіть Майкл Гаммер і Джеймс Чампі у книзі "Реорганізація корпорації" пишуть, що до 1975 року зовнішня середовище організацій була стійкою. Рідко відбувалися будь-які глобальні катаклізми, зміни у неї, були незначні, тобто. можна говорити про існування "спокійній" довкілля.

Мінлива зовнішня середовище. Ті ж автори кажуть, що з кінця 70-х, початку 80-х ситуація початку ускладнюватися. Серед багатьох цього був і стрімкий науково-технічний прогрес. Мінлива (>турбулентная) зовнішня середовище характеризується підвищеної нестійкістю, непередбачуваністю, а поведінка менеджерів сильно ускладнюється проти діями вони в спокійній" середовищі. У цихтурбулентних оточеннях перше місце виходить здатність організацій до посиленої пристосовності і виживання.

Через війну рівномірного переходу довкілля з "спокійного" стану в мінливе, сталися глобальні зміни основних економічних показників середовища. Так відзначити:

різке скорочення життєвих циклів товарів;

зменшення термінів розробки товарів;

невигідність змісту складів;

зміна вимог до технічної підсистемі організації;

ускладнення продукції;

змінизаказчик-изготовитель (упевненість у компетентності);

нереальність змісту власних експертнихнаукоемких служб;

споживач диктує постачальнику;

жорстку конкуренцію;

ціни тепер найголовнішу умову у споживчій кооперації.

Отже, видно, що має постійно адаптуватися до навколишньому середовищі. І виконувати це основна умова необхідно суворо, у тому, щоб фірма залишалася "на плаву" і могла створювати конкуренцію.

Узагальнюючи перелічені вище ознаки, з урахуванням практичного погляду аналізовану проблему, можна надати таке визначення зовнішнього середовища як економічної категорії.

Зовнішнє середовище є динамічно непостійну сукупність факторів, і умов штучного чиобъективно-независимого походження, які організація неспроможна контролювати, проте вони безпосередньо чи опосередковано надають неї позитивне або негативний вплив.

Перераховані вище ознаки зберігають своє принципове значення для характеристики довкілля за умов російської дійсності, але вимагають переосмислення, розширення й проекції на об'єкт дослідження.

1.2 Структура довкілля організації

Зміст чинників довкілля визначається найвищим рівнем дослідження (держава, регіон, галузь, підприємство, окрема функція підприємства). Нині відсутня загальновизнана класифікація чинників довкілля підприємства.

Зовнішню середу організації становлять: постачальники; конкуренти; покупці (клієнти); партнери у бізнесі; держава та її структури; культура, мораль, традиції; профспілки; економічних чинників; політичні чинники; міжнародне оточення.

Перші п'ять чинників належать до зовнішнього середовища безпосереднього впливу, останні п'ять — до зовнішнього середовища непрямого впливу.

Як бачимо, зовнішня середовище

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація