Реферати українською » Менеджмент » Властивості та життєвий цикл організацій


Реферат Властивості та життєвий цикл організацій

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: "Теорія управління"

Тема: "Властивості й життєвий цикл організацій"


Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи понять "властивості організації" і "життєвий цикл організації"

1.1 Поняття, суть і класифікації властивостей організації

1.2 Сутність і етапи життєвого циклу організації

1.3 Стратегії керівника різних стадіях життєвого циклу організації

1.4 Соціальний компонент життєвого циклу організації

Глава 2. Аналіз життєвого циклу організації

2.1 Аналіз моделі рівня розвитку організації у аспекті її життєвого циклу

2.2 Взаємозв'язок життєвого циклу і грошової (фінансового) потоку організації

2.3 Перспективні моделі теорії еволюції організації

Укладання

Література

Додаток 1

Додаток 2


Запровадження

Організації зароджуються, розвиваються, домагаються успіхів, слабшають і наприкінці кінців припиняють своє існування. Небагато хто з них існують як довго, жодна не не змінювалась. Нові організації формуються щодня. У той самий час щодня сотні організацій ліквідуються назавжди. Вміючи адаптуватися - процвітають, негнучкі - зникають. Якісь організації розвиваються від інших і робить свою справу краще, ніж інші. Керівник повинен знати, якою етапі розвитку перебуває організація, й оцінювати, наскільки ухвалений стиль керівництва відповідає цього етапу. Саме тому актуально нині поняття життєвого циклу організації як передбачуваних змін з певною послідовністю станів протягом часу.

Розглядаючи поняття життєвого циклу й поліпшуючи властивості організації, можна побачити, що є чіткі етапи, якими проходять організації, І що переходи від однієї етапи до іншому є передбачуваними, а чи не випадковими.

Нині організаційного розвитку приділяється велика увагу. Зазвичай, під нею розуміються деякі цілеспрямовані зміни, запроваджувані управлінцями із єдиною метою збільшити ефективності роботи організації. У цьому одні організації розвиваються динамічніше й успішніше інших, другі - як стоять дома, треті - переживають який проходить криза.

Життєвий цикл організації безпосередньо і як найтісніше пов'язане з властивостями організації.

Концепції життєвого циклу приділяється велика увагу літератури з вивченню ринків. Даним проблемою займалися вітчизняні й іноземні незалежні дослідникиГ.Р.Латфуллин, А.В.Райченко, Р.Рузавин, У. Адамчук,Р.А.Коренченко, Про, >Шоннесси Дж., М.Оучи, Еге. Роджерс, П.Эткинс та інших.

Мета роботи - розглянути властивості і життєвий цикл організації.

Предмет роботи - розгляд основних підходів до розуміння організаційного розвитку, у своїй під розвитком організації усвідомимо природний, закономірний процес, чи те, що у літературі називають життєвим циклом організації.

Поставлене мету і предмет визначили такі роботи:

1. Вивчити наукову і спеціальну роботу з поставленої проблемі.

2. Розглянути поняття "життєвий цикл організації".

3. Розглянути суть і класифікації властивостей організації.

4. Підбити підсумки виконану роботу, робити висновків.

Ця робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку літератури та докладання.


Глава 1. Теоретичні основи понять "властивості організації" і "життєвий цикл організації" 1.1 Поняття, суть і стала класифікації властивостей організації

Сутність висловлювання організації, як процесу чи зміни системи визначається й не так формою її подання, скільки внутрішніми, змістом, відбиваючим можливості використання коштів і розвитку її потенціалу. Основоположним проявом сутності організації є її властивості.

Властивості - сукупність проявів, що відбивають загальні, характерні специфічних рис організації [13].

Властивості організації широко і різноманітно класифікуються відповідно до функціональної спрямованістю, цілями її створення, потенціалом розвитку, сферою їх використання [13].

Це пов'язано з роллю суб'єкта і застосуванням принципу визнання примату мети,виделяющегоцелеполагание як кроку організації будь-якого у тому чи іншою мірою суб'єктивного процесу.

>Целенаправленность суб'єктивної організації відбиває цільову природу виникнення, структуру дерева мети, закладену основу виділення, тож побудови процесів,подпроцессов і циклів у відповідності зі стратегічними, тактичними, оперативними, локальними й навіть приватними цілями, їх підпорядкування спільної мети даного циклу, оцінку ефективність його роботи здійснення за рівнем її досягнення [16].

Перші властивості виявляються вже у визначенні тих чи інших організацій як об'єктивних, суб'єктивних чи змішаних процесів і систем. Так, визначенням суб'єктивної організації виділяється властивість цілеспрямованості.

>Целенаправленность - орієнтація організації на постановку і досягнення бажаного, можливого і вартість необхідного стану [16].

Властивістю, структурно формує організацію, є дискретність, відбиваєпоелементний, поетапний,конструкционно-кооперирующий підхід до її проектування, формуванню, функціонуванню, сприйняттю і уявленню.

>Дискретность - переривчастість,виделенность складових.

Періодичне повторення об'єктивно усталеним чи цілеспрямовано сформованої послідовності перетворень будь-який організації представляє таку їїконструкционную особливість, як циклічність.

Циклічність - періодичне повторення певної послідовності.

Цей композиційний ресурс, його розробка, застосування і відбиток дозволяють чітко усвідомити, конструктивно проектувати і ефективно здійснювати цілеспрямовані організаційні зміни. Основою таких перетворень є чекання, і розрахунок періодичного повторення що складається чи яка встановлюється, послідовності, що дозволяє ставити і виконувати завдання її оптимізації, дублювання і тиражування.

>Реверсивность - повернення до повторення вихідного стану.

>Осуществляясь у часі, решта організацій як процес передусім характеризується таким його основним ресурсом і властивістю, як оперативність.

Оперативність процесу обумовлює необхідність своєчасного та адекватної обліку організаційних змін. Таку характеристику інакше часто називають мобільністю, м'якістю, активністю, але це найбільш точно її сутність розкриває поняття гнучкість.

Гнучкість організації у значною мірою визначає чи обумовлює її спроможність до пристосуванню, переорієнтації, зміни. Вона важливу коригувальну роль конкретної організації, як для процесів, так систем.

Однією з важливих конструктивних проявів потенціалуреверсивности і ресурсу гнучкості організації є така її властивість, якротационность,понимаемая як взаємної перестановки, заміни складових процесу у процесі її здійснення. Саме у ньому полягає потужний ресурс регенерації, реорганізації, реформування організаційних відносин між складовими з урахуванням аналізу їх альтернативного функціонування після іншого ведення взаємного, послідовного чи зустрічного заміщення.

>Ротационность - переміщення циклічною траєкторії.

Мета і умови формування та мобілізації даного ресурсу досить різноманітні, від виробничої необхідності зіставлення та ходу і результатів процесу до експерименту чи інновації, але значення властивостіротационности у процесі організації незмінно велике. Саме це організації, його всебічне дослідження і цілеспрямованого використання визначають виключно високий потенціал саморегулювання процесу, його реорганізації, регенерації.

Корпоративність - схильність до груповий асоціацію та кооперації.

Властивість корпоративності знаходить широке свій відбиток у зв'язках, і залежностях законів і принципів організації, активно розкривається й реалізується у процесах і системах суб'єктивної і змішаної організації найширшим спектром неоднозначних тенденцій і наслідків, висловлює сутність процесів і систем соціального розвитку.

У реальному житті прагматичне розуміння й використання терміна "організація" спочатку відповідає встановленню перетинів поміж елементами чи системами у процесі їх взаємодії. У цьому сенсікоммуникационность як властивість організації відбиває їїструктурно-процедурную основу, ресурс побудови та розвитку можливості реалізації певних схем, процедур, моделей конфігурації, її орієнтацію встановлення взаємозв'язку.

>Коммуникационность - здатність, прихильність до взаємозв'язку.

Відбиваючи виняткова розмаїтість оточуючої реальності,коммуникационность обумовлюєвариационно-вероятностний характер, суть і зміст палітри розвитку зв'язків організації, як широке полі формування можливих форм і процедур її здійснення. Певною мірою саме комунікація, будучи основним ресурсом, провідником організації, обумовлює необхідне розмаїтість її формування, функціонування та розвитку.

Потенціал розмаїття організації великою мірою визначає становлення та розвитку такого її найважливішого властивості, яккомпозиционность.

>Композиционность - можливість побудови адекватної організації шляхом цілеспрямованого складання з елементів.

Разом про те таке властивість є найважливіший конструктивний ресурс програмного моделювання функціонування організації з урахуванням сучасних інформаційних технологій. Вони стають необхідною умовою і визначального чинника розробки та її тиражування, адаптації й поширення.

Вивчення, тиражування, поширення засобів і моделей побудови і здійснення організації передбачає її предметну адаптацію до конкретних цілям, ресурсів та технічним умовам. Цей процес відбувається спирається на характерне й істотне властивість організації, яккомбинаторность, що відбиває потенційні можливості розробки застосування різних варіантів побудови і здійснення процесів і систем організації з вже і використовуваних модулів. Разом про те від визначає стійку здатність складових ефективної організації формувати різноманітні комбінації взаємозв'язків залежно від реально створених умов і врахованих чинників.

>Комбинаторность - потенціал, ресурс можливих способів сполуки.

життєвий цикл грошові потоки

Але визначальним інноваційним ресурсом організації є його селективність.

>Селективность - здатність організації до вдосконалення через відбір, закріплення та розвитку необхідних якостей.

>Селективность організації обумовлює дослідження, вибір, освоєння, закріплення, вдосконалення мережі та розвитку позитивного потенціалу, забезпечує досягнення бажаного синергетичного ефекту. І якщо суб'єктивної і змішаної організації це однією з її цільових якостей, то об'єктивної організації властивість селективності є фундаментальним, реалізуючись процесі природного відбору, забезпечує її поступальний розвиток. У цьому суб'єктивна реалізація потенціалу селекції багато в чому спирається на принципи розвитку об'єктивного відбору, що проект відбиває загальність цього властивості організації [3].

Наведені й розкриті вище властивості організації дозволяють уявити формування та розвиток основних з яких складається характеру у вигляді наступній комплексної моделі.

Представлена класифікація виділяє чотири послідовно та розвитку створу єдиний комплекс властивостей організації, які розкривають її основні, структурні, динамічні і комунікаційні особливості. Застосування терміна "створ" у разі дозволяє визначити корпоративну черговість, етапність і послідовність виділення, тож аналізу конкретних властивостей, взаємодії та розвитку змістовного уявлення організації, конфігурації і технологічної модернізації її побудови з урахуваннямпроцессуально-аналитического підходу.

У першому створі класифікації паралельно виділяються органічно взаємозалежні властивості цілеспрямованості й перманентність. Ця зв'язок характерна як для суб'єктивної чи змішаної організації, а й у неменшою, а при неупередженому розгляді у набагато більшій мірі, до, розуміння з оцінкою об'єктивних змін. Наприклад, прогноз розвитку процесів об'єктивної організації, однак, цілеспрямовано й безупинно порівнюється індивідуумом з його власними цілями і обумовлює оцінку, коригування, реорганізацію або скасування. Зрозуміло, всі ці дії здійснюються перманентно, тобто безупинно і послідовно розвиваючись, що проект відбиває взаємозв'язок між цілеспрямованістю і перманентністю організації.

Співвідношення перманентність і дискретності процесу організації є необхідною передумовою прояви й розвитку таких його властивостей, як циклічність іреверсивность. Ці властивості відбивають специфіку конфігурацій побудови та її реалізації процесів і формовані нею відповідні особливості їх системного забезпечення. Циклічність іреверсивность важливі у будівництві інтелектуальних уявлень організації. Їх зміст грає особливу,процессуально-процедурную роль розкритті комплексної характеристики організації, оскільки завершує уявлення особливостей її внутрішнього будівлі.

У створі класифікації динамічних характеристик виділення основних властивостей організації, як процесу цілком котрі і цілком обгрунтовано розвивається оперативністю. Розглядаючи її вище, автори наголошували такому її прояві, як своєчасність, відповідність динаміцікорреспондирующих організацій. Насамперед таке відповідність забезпечується спільним івзаимоувязанним ритмом функціонування та розвитку організацій. Отже, досягнення і збереження оперативності багато чому визначається ритмічністю здійснення процесу як характеристикою,оптимизирующей потенціал його своєчасної організації та трансформації.

Разом про те ритмічність здійснення процесу організації істотно підвищує ефективність прояви більшості інших її властивостей, забезпечує реальні можливості проведення інтенсивної коригування, регулювання, реорганізації як реального часу. Саме це потенціал процесу організації, формування, акумулювання і відбиваються таким властивістю, як гнучкість, які представляють сукупний, інтегрований потенціал трансформації організації.

Ця група властивостей врівноважується властивістюротационности як ресурсу саморегулювання процесу з урахуванням її повторення, перетворення та розвитку з урахуванням ефективності вже проведених дій. Понад те,ротационность забезпечує найширші конструктивні можливості пошуку нової організації, вдосконалення, оцінки й закріплення вже напрацьованих, ефективніші форми розвитку всіх раніше наведених якостей. Це властивість найяскравіше виявляється в життєвих циклах організації, працівника, продукту, товару, де разом із дискретністю, циклічністю іреверсивностью воно відбиває конструктивні особливості їх побудови і здійснення.

Натомість, ці якості зумовлюють становлення та розвитку взаємодії таких якостей, яккомпозиционность, яка відображатиме потенціал побудови основних моделей організації, ікомбинаторность, розвиваючу ресурс композиційне в об'єктивної організації. Особливо це наочно демонструє просторова модель геному як найскладнішої форми об'єктивної організації, визначальною свої основні якості розмаїттям складових його композицій [7].

Практично всі наведені поняття композиційної створу класифікації властивостей організації мають чітку орієнтацію на вдосконалення мережі та розвитку її головних,синергетических якостей, що, зрештою, б і відбиває прояв та розвитку властивості селективності. Саме селективність формування, функціонування та розвитку організації стає основним ресурсом її самовдосконалення.

Запропонована класифікація властивостей організації є відкриту, розгорнуту систему, орієнтовану на всебічне удосконалювання принципів і розвиток. Понад те, вона у певному сенсі провокує обгрунтування і виділення нових якостей і рівнів, побудова оригінальних моделей, які розкривають і що уточнюють сутність, характері і властивості організації, як процесу. Послідовність становлення та розвитку цих специфічних властивостей відбивається однією з варіантів можливих ланцюжків формування та закріплення інноваційного потенціалу організації та відбиває логіку побудови конкретно проведеного аналізу.

Разом про те вона дозволяє визначити взаємозв'язок і залежність специфічних властивостей організації у послідовності їх виділення, реалізації і наступності, знайти й сформулювати їх дефініції, що у останнім часом особливо активно і різноманітно здійснюють вчені України та практики.

Так, властивість організації поступово формувати і закріплювати нові риси стає ресурсом самовдосконалення, обумовлених якингрессивность.

>Ингрессивность - поступове формування організацією нових якостей її складових.

Цей потенціал організації непросто розширює, але істотно, розвиває її селективність, оскільки грунтується як на відборі, а й, насамперед, на цільовому синтезі принципово нових, затребуваних здібностей складових організації, обумовлених змінами зовнішніх і управління внутрішніх умов її формування, функціонування та розвитку.

Здатність до внутрішнього об'єднанню якостей елементів у процесі самоорганізації не лише спочатку необхідним, а й послідовноразвиваемим і що використовуються потенціалом, визначальнимконъюгированность.

Це властивість розкриває виключно перспективні ресурси внутрішнього вдосконалювання і розвитку організацій. На його основі формуються, функціонують і розвиваються все сучасні системи та процеси самоорганізації, кооперації, самоврядування, самовдосконалення і розвитку організацій ринкових умов. Це властивість стає основним конструктивним ресурсом побудови і здійснення оригінальних моделей еволюційних перетворень соціально-економічних систем.

Наростаюча здатність організацій до активної, безпосередньою й опосередкованої взаємної комутації, адаптації й пристосовності елементів і систем у межах самоорганізації окреслюєтьсякорреляционность.

Це властивість відбиває як істинно організаційну, цілком необхідну об'єднання івзаимоувязки складових природу, і специфічно розвивається прояв модернізації комутаційних тенденцій в якостях відповідних елементів. Воно стає цілком необхідної основою формування широкої виробничу кооперацію, інтерактивного

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація