Реферати українською » Менеджмент » Аналіз системи управління якістю та розробка організаційних заходів щодо підвищення її ефективності на ТОВ "Фрегат"


Реферат Аналіз системи управління якістю та розробка організаційних заходів щодо підвищення її ефективності на ТОВ "Фрегат"

Страница 1 из 11 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХЕРСОНСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА >СПЕЦИАЛИСТА

АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНІМЕРОПРИЯТИЙ ПО ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ТОВ «>ФРЕГАТ»

 

7.050201 – Менеджмент організацій

Розробив ст. грн. 5зкМ

.................

(підпис, дата)

>Д.К. Шеремет

Керівник:

ст. викладач

...................

(підпис, дата)

А.І. Головач

Консультанти:

в економічній частині

ст. викладач

..................

(підпис, дата)

А.І. Головач

щодо застосування ЕОМ

ст. викладач

...................

(підпис, дата)

Н.В. Ларіна

>Нормоконтроль,

асистент

...................

(підпис, дата)

В.Є.Рассихина

>Допущена до захисту "____" __________2011 року
Зав. кафедрою: професор,д.е.н

...................

(підпис, дата)

>Г.Г. Савіна

Херсон 2011


>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХЕРСОНСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

якість управління аналіз

>ДИПЛОМНА РПро>БОТА >СПЕЦІАЛИСТА

АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНІМЕРОПРИЯТИЙ ПО ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ТОВ «>ФРЕГАТ»

 

7.050201 – Менеджменторганізацій

>Розробивст.гр. 5зкМ

.................

(>підпис, дата)

>Д.К. Шеремет

>Керівник:

ст.викладач

...................

(>підпис, дата)

>О.І. Головач

>Консультанти:

поекономічнійчастині

ст.викладач

..................

(>підпис, дата)

>О.І. Головач

позастосуваннюЕОМ

ст.викладач

...................

(>підпис, дата)

Н.В.Ларіна

>Нормоконтроль

>асистент

...................

(>підпис, дата)

>В.Є.Расіхіна

Допущене дозахисту "____" __________2011 року

Зав.кафедрою

>професор,д.е.н.

...................

(>підпис, дата)

>Г.Г.Савіна

Херсон 2011


>РЕФЕРАТ

У дипломної роботі фахівця розглядаються питання розробки системи управління своєї продукції прикладі Керченського підприємства – ВАТ «Керченський морської завод «>Фрегат»».

Результати проведеного аналізу виявили значні проблеми, у області операційній (виробничої) політики для підприємства, що виявляються в неефективною схемою контролю якості випущеної підприємством продукції. Ця обставина дозволяє запропонувати деякі організаційні заходи щодо вдосконалення процесу контролю якості своєї продукції для підприємства.

Розроблено модель і проведено вирішення конкретної розрахункової завдання на ПК.

Під час розробки теми використані сучасні методи аналіз: порівняльний, кореляційний, фінансовий,маржинальний та інших.

Робота містить 21 таблицю, 13 малюнків, використано 33 джерела інформації.

Обсяг роботи 122 сторінки.


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ПОДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ СИСТЕМИ ЯКОСТІ І УПРАВЛІННЯ НЕЮ

1.1 Поняття якості продукції

1.2 Показники та художні засоби оцінки якості

1.3 Управління якістю

1.4 Міжнародний досвід управління продукції

Висновки у розділі 1

ПОДІЛ 2. АНАЛІЗХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «>КЕРЧЕНСКОГОМОРСКОГО ЗАВОДУ «>ФРЕГАТ»»

2.1 Характеристика й особливо суднобудівної галузі

2.2 Техніко-економічна характеристика Керченського морського заводу «>Фрегат»

2.3 Аналіз фінансові показники роботи Керченського морського заводу «>Фрегат» з допомогою комп'ютерних розрахунків

Висновки у розділі 2

ПОДІЛ 3.ВНЕДРЕНИЕКОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТОВ «КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД «>ФРЕГАТ»»

3.1 Аналіз і вибір альтернативних варіантів вдосконалення комплексної системи управління на Керченській морському заводі «>Фрегат»

3.2 Розрахунок економічного ефекту від запровадження організаційних заходів щодо поліпшення контролю за якістю

3.3 Модель впровадження організаційних заходів і супроводження проекту

Висновки у розділі 3

ПОДІЛ 4.СПЕЦЧАСТЬ: ОХОРОНА ПРАЦІ, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні засади з охорони праці та техніці безпеки для підприємства

4.2 Штучне висвітлення виробничих приміщень та його розрахунок

4.3 Визначення економічну ефективність заходів щодо охорони праці в основі інтегрального показника працездатності

Висновки у розділі 4

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Значний вплив на якість життя надає матеріальна середовище – якість товарів та послуг. Тому проблема якості продукції та послуг була й залишається актуальною. вона є стратегічної проблемою, від вирішення якої залежить стабільність економіки нашої держави. Процес поліпшення якості, який би діяльність багатьох виробництв, колективів конструкторів, сфери послуг, необхідний як щоб одержати прибутку при збуті товарів та послуг, головне – суспільству загалом та її інтересам.

Товари, які мають відповідної прибутковістю (різницею між продажною ціною і собівартістю), повинні знаходити постійний збут. Купуючи товари, ми оплачуємо їхню вартість як оскільки необхідні, а й оскільки вони нам сподобалися.

У разі ринкової економіки забезпечення якості готової продукції, є запорукою, що це підприємство виживе, залишиться на плаву, не припинить своє існування. Отже, бюджети всіх рівнів поповняться податковими зборами які стягуються із підприємства. Населення буде забезпечена робочими місцями та засобами для існування. У масштабах країни робота кожного підприємства спричиняє зростання валового внутрішнього продукту. Можна сміливо сказати, що забезпечення якості веде до економічного процвітанню.

Першочергові завдання, які стоять перед підприємством, щоб впровадити і підтримувати у стані систему управління це – відповідальність керівництва у першу чергу, також:

- залучення персоналу,

- навчання й загальна відповідальність персоналу,

- орієнтація на споживача,

- мінімізація втрат.

Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійна підвищення технічного рівня та якості своєї продукції. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, у себе не мають другорядних елементів, які можна неякісно спроектовані і виготовлені.

Отже, сучасний рівень розвитку НТП значно посилив вимоги до технічному рівню та якості виробів на цілому та його окремих елементів. Системний підхід дає змогу об'єктивно вибирати масштаби та напрями управління, види продукції, форми та фізичні методи виробництва, щоб забезпечити максимальний ефект зусиль і коштів, витрачених для підвищення якості продукції. Системний підхід до якості своєї продукції дозволяє закласти наукові основи промислових підприємств, об'єднань, планують органів.

Метою дипломної роботи є підставою аналіз системи управління й розробка організаційних заходів із підвищення її ефективності на Керченській підприємстві ТОВ «Керченський морської завод «>Фрегат»».

Досягнення поставленої мети перетвориться на випускний роботі вирішені такі:

- опис загальних принципів управління, методів, з допомогою яких управління;

- аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності ВАТ «Керченський морської завод «>Фрегат»»;

- з допомогою діаграмИсикави і діаграм Парето вибір найважливіших про причини і чинників длябездефектного виробництва товарної своєї продукції підприємстві;

- пропозиція ряду конкретних заходів з допомогою загальних принципів управління і розгляд впливу нововведень на поліпшення якості виробів.

Об'єктом дослідження єКерченское підприємство ТОВ «Керченський морської завод «>Фрегат»».

Показники роботи підприємства за 2006 рік помітні з допомогою таблиці 1.

Таблиця 1

Показники роботи АПКМЗ «>Фрегат» за 2006 р.

Показники >Ед. ізм. 2006 р.
Обсяг виробництва товарної продукції >Тис. грн. 1063,6
Реалізована продукція -/- 1896,4
Повна собівартість -/- 1719,9
Прибуток від -/- 176,5
Торішній чистий прибуток -/- -464,1
Фонд оплати праці -/- 814,6
Розмір сукупного капіталу -/- 7459,9
Сума оборотних активів -/- 1840,2
Чисельність персоналу >Чел. 209

Предметом дослідження є систему управління якістю для підприємства.

Актуальність обраної теми досить великий для аналізованого підприємства, оскільки до час відчуває серйозні проблеми з збутом своєї продукції і послуг й у першу чергу, ці проблеми пов'язані саме з недостатнім рівнем якості вироблених технологічних операцій для підприємства.

Структурно дипломна робота складається з запровадження, чотирьох розділів, укладання.

Робота містить … сторінок тексту, … літературних джерел, … малюнка, … таблиці, … докладання.


ПОДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ СИСТЕМИ ЯКОСТІ І УПРАВЛІННЯ НЕЮ

 

1.1  Поняття якості продукції

 

Якість – сукупність характерних властивостей, форми, зовнішнього вигляду і умов застосування, яких мають бути наділені товари для відповідності своєму призначенню.

Управління якістю – дії, здійснювані за створенні, експлуатації чи споживання продукції цілях встановлення, забезпечення й підтримки необхідного рівня якості. Можна сказати, що це методи лікування й види діяльності оперативного характеру, використовувані до виконання вимог до якості.

Управління якістю включає методи лікування й види діяльності оперативного характеру, спрямовані як у управління процесом, і усунення причин незадовільного функціонування всіх етапах петлі якості задля досягнення економічну ефективність. Деякі дії управління якістю й забезпечення якості взаємопов'язані.

Управління якістю продукції відповідно до вимог державні стандарти якості – це дії, здійснювані за створенні та експлуатації чи споживанні продукції, завдання яких – встановити, забезпечити і підтримувати необхідний рівень її якості.

Сутність управління залежить від виробленні управлінських рішень та наступної реалізації передбачених цими рішеннями управляючих впливів певному об'єкті управління.

Універсальна схема управління продукції, представлена на схемою (рис. 1.1).


>Рис. 1.1 Універсальна схема управління продукції

Схема складається з шести блоків. До чинників, які впливають якість (прямокутник у частині схеми), ставляться:

- верстати, машини, інше виробниче устаткування;

- професійну майстерність, знання, навички, психофізичне здоров'я працівників.

>Обрамляющие прямокутник чинників умови забезпечення більш численні. Сюди відносяться:

- характер виробничого процесу, його інтенсивність,
ритмічність, тривалість;

- кліматичне стан довкілля наукових і виробничих приміщень;

- інтер'єр і виробничий дизайн;

- характер потребує матеріальних та моральних стимулів;

- морально-психологічний клімат виробничому
колективі;

- форми організації інформаційного обслуговування і
рівень оснащеності робочих місць;

- стансоциально-материальной середовища працюючих.

Сутність будь-якого управління залежить від виробленні управляючих прийняття рішень та наступної реалізації передбачених цими рішеннями управляючих впливів певному об'єкті управління. При управлінні якістю продукції безпосередніми об'єктами управління, зазвичай, є процеси, від яких якість продукції. Вони організуються і протікають як у до виробничої стадії, і на виробничу краще й після виробничої стадіях життєвого циклу продукції. Управляючі рішення виробляються виходячи з зіставлення інформації про фактичний стан керованого процесу з його характеристиками, заданими програмою управління. Нормативну документацію, що регламентує значення параметрів чи показників якості продукції (технічні завдання розробці продукції, стандарти, технічні умови, креслення), слід розглядати, як істотну частку програми управління продукції.

Основне завдання кожного підприємства (організації) є якість готової продукції і послуг. Успіх підприємства повинна забезпечуватися виробництвом продукції або послуг, які:

- відповідають чітко певним потребам, сферу застосування чи призначення;

- задовольняють вимогам споживача;

- відповідають застосовуваним стандартам і технічним
умовам;

- відповідають чинного законодавства та інших вимогам суспільства;

- пропонуються споживачеві по конкурентоспроможним цінами;

- спрямовані отримання прибутку. (Міжнародні стандарти. Управління якістю продукції.ИСО 9000 —ИСО 9004,ИСО 8402).

Управління якістю продукції має здійснюватися системно, тобто. для підприємства повинна функціонувати систему управління якістю продукції, що є організаційну структуру, чітко розподіляє відповідальність, процедури, процеси та ресурси, необхідних управління. Останніми роками широкого розповсюдження набули стандартиИСО серії 9000, які відображають міжнародного досвіду управління своєї продукції підприємстві. Відповідно до цими документами виділяється політика у сфері якості – безпосередньо система якості, куди входять забезпечення, покращення й управління якістю продукції.

Політика на області якості то, можливо сформульована у вигляді діяльного принципу підприємства чи довгострокової цілі й включати:

- поліпшення економічного становища підприємства;

- розширення чи завоювання нових ринків збуту;

- досягнення технічного рівня продукції, перевищує рівень провідних підприємств і фірм;

- орієнтацію задоволення вимог споживача
певних галузей чи регіонів;

- освоєння виробів, функціональні можливості яких
реалізуються на засадах;

- поліпшення найважливіших показників якості продукції;

- зниження рівня дефектностіизготавливаемой продукції;

- збільшення термінів гарантії продукції;

- розвиток сервісу.

Відповідно до стандартамиИСО життєвий цикл продукції, що у до зарубіжної літератури позначається як петля якості, включає 11 етапів:

>Рис. 1.2 Схема «>Петли якості»

З допомогою петлі якості здійснюється взаємозв'язок виготовлювача продукції з споживачем, з усією системою, які забезпечують вирішення завдання управління продукції.

Поруч із системами управління продукції важлива роль вивченні та її реалізації програм якості належить і гуртках якості (чи групам якості). Як свідчить закордонний досвід, гуртки якості це форма демократизації капіталу, вона створює зацікавленість робітників у ролі, змінює психологічний клімат для підприємства.

Принципи організації гуртків якості:

- добровільність участі;

- прагнення колективним формам пошуку виважених рішень, їх оперативне розгляд, запровадження у виробництво прийнятих пропозицій;

- моральне й матеріальне задоволення досягнутими успіхами, стимулювання результатів творчої діяльності; підтримка ініціативи керівництвом країни та громадськими організаціями всіх рівнях управління підприємством; забезпечення гласності та пропаганди своєї діяльності всі форми і коштами масової інформації, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи.

Гуртки якості спочатку виникли США, проте суттєвий імпульс цього руху дали японські фірми, де стався, і якісний, і чисельне зростання гуртків. Потім вони охопили країни Європи, Америки та Азії.

Гуртки якості допомагають підприємствам вирішувати як техніко-економічні, і соціально-психологічні завдання підприємства.

Приклад: «Три-чотири людини, обслуговуючі той чи інший технологічний процес чи частину цього процесу, залишаються після праці та обговорюють звані «вузькі місця»: підвищення якості, підвищення ефективності, зниження витрат. Вони можуть збиратися і обговорювати проблеми (від1-ой до 3-х) 1-2 рази на місяць і обговорювати від 1 до 3 тим».

Гуртки якості поширені в усьому світі. Вони уявляють собою важливим елементом участі громадськості під управлінням якістю поруч із товариствами споживачів.

Головними що регламентують умовами під управлінням системою якості, є міжнародні стандарти. Міжнародні стандарти сімействаИСО 9000 зосереджують свої рекомендації й підвищити вимоги на задоволенні споживача. Сімейство міжнародних стандартівИСО 9000 робить різницю між вимогами до системи якості та вимогами до продукції – вимоги до системи якості є додатковими проти технічними вимогами до продукції. Стандарти сімействаИСО 9000 написані формі завдань системи якості, які підприємство має виконати. Дані міжнародні стандарти не описують, як досягти вирішення завдань, але представляють такий вибір керівництву підприємства.

УИСО 9000 виділяється чотири загальні категорії продукції:

- устаткування (технічні засоби);

- інтелектуальна продукція (кошти), під яким на увазі продукт інтелектуальної діяльності, до складу якого у собі інформацію, виражену через кошти підтримки; інтелектуальна продукція може бути як у вигляді програм для комп'ютера, і у формі концепцій, протоколів чи методик;

-перерабативаемие матеріали, під якими розуміється матеріальна продукція, отримувана шляхом переробки в заданий стан;перерабативаемие матеріали можуть становити рідина, газ, специфічні матеріали, зливки, дротики чи листи;перерабативаемие матеріали поставляються зазвичай, у барабанах, мішках, цистернах, балонах, каністрах, трубопроводами тощо.;

- послуги.

>Концептуальной основоюИСО 9000 і те, організація створює, забезпечує покращує якість продукції з допомогою мережі процесів, які мають піддаватися аналізові досягнень і постійному поліпшенню. Задля більшої правильного управління процесами, організації взаємодії між процесами у мережі,ИСО 9000 передбачає, що кожного процесу має бути «власник» – обличчя, несучий відповідальність за цей процес. Цей «власник» має забезпечити однозначне розуміння усіма учасниками процесу їхньої відповідальності і повноважень гілок, повинен організовувати взаємодія під час вирішення проблем, що охоплюють кілька функціональних підрозділів підприємства.

Ситуації, у яких застосовуються нормиИСО 9000.

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація