Реферати українською » Менеджмент » Ефективність управлінської діяльності та шляхи її Формування


Реферат Ефективність управлінської діяльності та шляхи її Формування

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти та науки,молоді та спорту України

>Хмельницькийнаціональнийуніверситет

Кафедраекономіки й менеджментупромисловихпідприємств

>КУРСОВАРОБОТА

із курсу "Основи менеджменту", на задану тему:

">Ефективністьуправлінськоїдіяльності ташляхиїїформування"

СтуденткагрупиММС-08-1

Н.В.Дорибогова

>Керівник

>С.М. Тараненко

2011


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичніосновиефективностіуправлінськоїдіяльності

1.1Управлінськапраця якскладовауправлінськоїдіяльності

1.2Категоріїефективності тапродуктивності роботи

1.3Вимоги, котріпред'являються досучасного менеджера

>Розділ 2.Аналізефективностіуправлінськоїдіяльності на ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика"

2.1 Характеристикаорганізаційно-правовоїформи підприємства

2.2Аналіз йоцінкавнутрішнього йзовнішньогосередовища підприємства

2.3Аналізсистеми менеджменту напідприємстві

2.3.1Аналізорганізаційноїструктури підприємства

2.3.2Оцінкаефективностісистемипланування напідприємстві

2.3.3Матеріальне йморальнестимулюванняпрацівників підприємства

2.3.4Оцінкасистеми контролюдіяльності напідприємстві

2.3.5Організаціякомунікаційногопроцесу напідприємстві

2.3.6Аналізметодівуправління напідприємстві

2.4Аналізвитрат науправлінняпідприємством таефективністьуправлінської роботи

>Розділ 3.Шляхипідвищенняефективностіуправлінськоїдіяльності

>Висновки

>Література


>Вступ

Менеджмент напідприємстві, що працює уринковомусередовищі, ставитивисоківимогищодопрофесіоналізмууправлінського персоналу, відякогозалежитьефективністьпроцесууправління, аотже іефективністьдіяльностівсього підприємства.Оцінкауправлінського персоналу -ценевід'ємна та одна ізнайважливішихчастин вструктуріуправлінняроботоюуправлінського персоналу.

Уумовахринковоїекономіки забезпеченняефективностіуправлінняєметоюбудь-якого підприємства,оскількисамеефективністьуправліннязабезпечуєуспішнефункціонування тарозвитоккожноїорганізаційно -господарчої ланки.

>Ефективністьуправління невизначаєтьсялише чинникамизовнішньогосередовища підприємства, впершучергуефективністьзалежить віддій персоналу впроцесідіяльностіорганізації, впроцесіреалізаціїрозробленихпланів йпрограмрозвитку підприємства, впроцесідосягненняпевнихцілей.Тобто,ефективністьуправліннязалежить відякостіцілеполагання,адекватностіобранихстратегійцілям підприємства,оптимальностіпроцесівреалізаціїстратегій,мотивації персоналу надосягненняцілей,кваліфікації персоналу,технології та стилюуправління.

>Існує багатопідходів довизначенняпоняттяефективностіуправління.Узагальненнярізнихпідходів даломожливістьзапропонуватинаступневизначення:ефективністьуправління -церезультативністьфункціонуваннясистеми йпроцесууправління яквзаємодіїкеруючої йкерованої систем, щозабезпечуєдосягненняцілей підприємства; Якавизначаєтьсяспіввідношеннямефекту відреалізаціїрізноманітнихінвестицій до системиуправлінняпідприємством ізрозміромвитрат, необходимих для їхньоговпровадження.

>Зовнішняефективністьуправлінняхарактеризуєтьсяступенемдосягненняцілей таступенемвиконанняпланівдіяльності підприємства.Внутрішняефективністьможе бути охарактеризована задопомогоюпоказниківекономічної,фінансової,ресурсноїефективності, атакожпоказників, щохарактеризуютьсоціальний,науково-технічний таекологічнийефектуправлінняпідприємством.Фінансоваефективністьхарактеризується приростом прибутку підприємства,сумоюмаржинального прибутку такоефіцієнтоммаржинального прибутку підприємства.Науково-технічнийефектуправлінняхарактеризується:збільшеннямчастки новихінформаційнихтехнологій,збільшеннямчасткипрогресивнихтехнологічнихпроцесів,підвищеннямкоефіцієнтуавтоматизаціїробіт напідприємстві,підвищенняморганізаційногорівняторгівлі й роботи напідприємстві,підвищеннямконкурентоспроможності підприємства.

>Екологічнийефектуправлінняхарактеризується:підвищеннямекологічності таергономічності роботи підприємства;збільшеннямчасткивисокоекологічнихтоварів васортименті підприємства;збільшеннямчасткитоварів ізвисокоюергономічністю васортименті підприємства;зниженнямштрафів запорушенняекологічних норм.

Метаданоїкурсової роботи –дослідититеоретичніаспектиефективностіуправлінськоїдіяльності таїїпрактичніреаліїстосовно предметадослідження – ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика".

Мета роботивизначаєїїосновнізадачі:

1)Дослідженнятеоретичнихаспектівефективностіуправлінськоїдіяльності.

2)Вивченняефективностіуправлінськоїдіяльності ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика".

3)Розробкаметодів покращанняефективностіуправлінськоїдіяльності напідприємстві.

>Курсова роботаскладається ізтрьохчастин.Перша –теоретична. Друга –аналітична.Третя –проектно –рекомендаційна.


>Розділ 1.Теоретичніосновиефективностіуправлінськоїдіяльності

1.1Управлінськапраця якскладовауправлінськоїдіяльності

>Сутністьуправління, йогофункції йспецифікавизначаються, із одного боці,завданнями, котрі воно тарозв'язує, ізіншого -змістом ">простих"факторівпроцесууправлінської роботи,тобтоїї предметами,засобами й самоюпрацею [3, з. 15].Управлінськапраця -різновидрозумової роботи.Хоч вонбезпосередньо й невиступаєтворцемматеріальних благ, але йєневід'ємноючастиною роботисукупногопрацівника, аотже, іпродуктивноюпрацею.

З формальногопоглядууправлінськапраця -це ті, щороблятьменеджери.Ще А. Файольстворивзагальний образ менеджера як плановика,організатора, координатора, контролера. Длярозумінняприродиуправлінської роботиважливезначеннямаєвідповідь назапитання: ">Праця менеджера іуправлінськапраця -цеодне і тісаме чи ані?"

>З'ясування цого запитанняпередбачаєврахування такихфактівпрактичноїдіяльності менеджера:

1.управлінськапрацяоб'єднуєелементи менеджменту ізелементамиспеціальності іпрофесії.Менеджеримайжезавжди впроцесівиконаннясвоїхбезпосередніх обовязківвиконуютьтакож й неуправлінськіфункції.

2.суттєвіелементиуправлінської роботипередбачаютьналагодженнязв'язків,управліннялюдськоюповедінкою таприйняття у собівідповідальності зауспішневиконання роботи.

3. природауправлінської роботидоситьмінлива за годиною,періодами йнепередбаченістю.Важко, аінколинавітьнеможливопередбачити всерізноманіттязавдань вуправлінській роботипротягомзаданогоперіоду.Значнучастину свогощоденногоробочого годинименеджеривитрачають нарозв'язанняконфліктів йнепередбачених проблем.

Таким чином,управлінськапраця -це видсуспільної роботи,основнимзавданнямякогоє забезпеченняцілеспрямованої,скоординованоїдіяльності як окремихучасниківспільного трудовогопроцесу, то йтрудовихколективів вцілому [9, з. 53].

>Засобамиуправлінської роботиєорганізаційна іобчислювальнатехніка, арівень йповнотаїївикористаннязначноюміроювизначають культуру іефективністьуправління.

>Збільшеннямасштабівпромисловоговиробництваоб'єктивно привело довідокремлення окремихвидівуправлінської роботи всамостійнісферитрудовоїдіяльностірізних группрацівниківуправління.Спеціалізація в сферіуправліннясприялапідвищеннюякості роботиапаратууправління великихпідприємств. Утеорії тапрактиці менеджментувиділяютькількавидівподілууправлінської роботи [12, з. 48-49]:

1.Функціональнийподіл роботиявляє собоювиділенняфункцій,об'єктивно необходимих дляефективногоуправліннявиробництвом,виконання якізакріплюється законкретнимипрацівниками чипідрозділамиапаратууправління.

2.Ієрархічнийподілуправлінської роботипередбачаєподілкомплексівробіт ізреалізаціїфункцій зарівнямиієрархіїуправління тазакріплення їхні завідповіднимиуправлінськимипрацівниками йформування наційосновіповноваженьостанніх.

3.Технологічнийподілпередбачаєдиференціаціюпроцесууправління наопераціїзізбору,передачі,збереження йперетворенняінформації,виконуванівизначенимикатегоріямипрацівників.

4.Професійнийподілпов'язаний ізрозподіломуправлінськихпрацівниківвідповідно доїхньоїпрофесійноїпідготовки.

5.Кваліфікаційнийподілпередбачаєрозподілробіт зафункціямиуправління йзакріплення їхнього зауправлінськимипрацівникамивідповідно доїхньоїкваліфікації, стажу роботи іособистих рис.

6.Посадовийподілпередбачаєрозподілуправлінськихпрацівників усистеміуправлінняорганізацієювідповідно доїхньоїкомпетенції (>компетенція -сукупність прав, обовязків йвідповідальностіуправлінськогопрацівника зареалізаціюконкретноїфункціїуправління).

>Головну рольсередрізнихвидівподілууправлінської роботивідіграєфункціональнийподіл,якийісторичнозумовивпоявуінших.

1.2Категоріїефективності тапродуктивності роботи

З запитаннясутності зрозуміти ">ефективність" й ">продуктивність" роботивисловлюютьсярізні думи.Основні із нихполягають унаступному.Поняття ">ефективністьуправлінської роботи" частоототожнюється ізпоняттям ">продуктивністьуправлінської роботи".

>Одні подефективністюуправлінської роботирозуміютьумовнупродуктивність, Якавиражаєтьсяздатністю роботипроводитивідповідні роботи водиницю години йзабезпечувати при цьомуоперативність,надійність йоптимальністьуправліннявиробництвом.

>Іншівідзначають, щоефективністьуправлінської роботи,крім йогопродуктивності,характеризуєякістьробіт, їхньогоскладність йсвоєчасністьвиконання,такожвважаючи, щоефективністьуправлінської роботивизначаєтьсяпродуктивністю роботи колективуданого підприємства йсуспільної роботи вцілому.

На думкудеякихамериканськихфахівців вгалузіуправління,ефективністьуправлінської роботиєпоняттямменш широким, ніж йогопродуктивність. При цьому смердотівідзначають, щопродуктивністьхарактеризується не лишевідповідноїефективністю, але й й правильнопоставленоюметою, способамиїїдосягнення,що незавждиможе бутивираженакількісно.Продуктивність роботи,наприклад,керуючихпропонуєтьсярозглядати із точкизоруцілей, вметодивизначення тадосягнення які йскладаєтьсязагальнепоняттяпродуктивності таефективностіуправлінської роботи.

>Такіосновні крапки надсутність зрозуміти ">ефективність" й ">продуктивність"управлінської роботисвідчать прорізніпідходиавторів доїївизначення. Урезультаті саміавторизазначеніпоняттяототожнюють,іншітлумачать їхні чидужевузько, чизанадторозширено.

>Також немає єдиної думи й із запитанняпоказниківефективностіуправлінської роботи. Так, Р. Є.Cлезінгер основоювизначенняефективностіуправлінської роботипоклав так званьінформаційний метод. При цьому запоказникефективностівінприйнявкількістьвироблюванихапаратомуправлінняумовниходиницьінформації водиницю години.Данийпоказник автор назвавши ">повноюефективноїпродуктивністюуправлінської роботи ".

>Інформаційнийпідхід довизначенняефективностіуправлінської роботи впринципієправильним. Однаквінвимагаєвиробленнянаукоюдостатньонадійнихметодіввизначенняобсягівінформації,облікуминулоїінформації,зв'язкиінформаційного методу із методамивимірюваннягромадськоїпродуктивності роботи.

Дляоцінкиефективностіуправлінської роботитакож буливиділенідвігрупипоказників [11, з. 41-43]:

1)синтетичні, щохарактеризуютьефективність роботивсьогоапаратууправлінняпідприємством;

2)приватні, щохарактеризуютьефективністьіндивідуальногоуправлінської роботи.

>Перша групапоказниківвключаєпоказникиоперативності таекономічностіапаратууправління, атакожкоординацію роботипідрозділів підприємства.

У другугрупивходятьпоказникипродуктивностіуправлінської роботи тарівняорганізаціїуправлінської роботи. Інарешті,деяківважають, щокількіснаоцінкаефективностіуправлінської роботинеможлива йпозбавленаекономічногосенсу.

>Розглядаючизакордоннийдосвідвирішенняцієїпроблеми,необхідновідзначититакожвеликурізноманітністьпоказників,прийнятих дляоцінкиефективності якколективної, то йіндивідуальноїуправлінської роботи.

Так,окреміамериканськіавторивисловлюють думку про ті, щоякщо приоцінціефективностідіяльностіпрацівниківфізичної роботи в основіберетьсякількістьвиготовленоїпродукції, то тут дляслужбовцівпоказникамитакоїоцінкиможуть бутиякість,стійкість тасвоєчасністьприйнятихрішень.

Уамериканськійпрактицінабулапоширенняоцінкаефективностіуправлінської роботи завеличиноюприбутку.Основним аргументом при цьому служитидоситьпоширенатеоріяфакторіввиробництва, згідно ізякоюзаробітна платаєціною роботи йхарактеризує результат роботиробітника;прибуток жзображується чи як результатпродуктивностікапіталу, чи яквинагородадіяльності самогокерівника.

>Аналіз таузагальненняіснуючихточокзору яквітчизняних, то йзарубіжнихфахівців із запитаннясуті зрозуміти ">продуктивність" й ">ефективність"управлінської роботи,показників йметодіввизначенняостанньоїдозволив прийти до з висновками, що ">ефективність" й ">продуктивність"управлінської роботи –поняття нетотожні.По-перше, бо нетотожніпоняття ">ефект роботи" й "продукт роботи".Ефект роботи незавждивичерпується йогокількіснимвиразом,дуже частоокреміелементиефекту неможуть бутивиміряні.Протеостаннє неєсвідченням того, щонезмірніелементиефекту роботи неповинні бутиприйняті доуваги привизначенні результатутрудовоїдіяльності.По-друге, ">ефективність роботи" упорівнянні із ">продуктивністю роботи"єпоняттям более широким,незалежно від того, чийде мова профізичному чирозумовомупрацю [6, з. 369].

Так,продуктивність роботивзагаліявляє собою ставленнякількостіпродукції,вираженої увідповідниходиницях, довитраченої наїївиробництво роботи. Привизначенні жефективності роботикориснийефект неможевимірюватисялишекількістюпродукції,оскільки продукт роботиможе бутикорисним йдаремним,необхідним йзайвим.

Отже,поняття ">продуктивність роботи"застосовується не дуже до всіхвидів роботивзагалі й у сферіуправліннязокрема.Продуктивність роботи, якпоказник,прийнятналише для тихийвидів роботи,результати якіпіддаютьсякількісномувиміру. Однакнеможливосудити прорезультати роботи того чиіншогокерівникавиходячи ізобсягупереробленої нимінформації,кількостівиданихнаказів тауснихрозпоряджень. Отже, тутрезультати роботи неможутьхарактеризуватисялише йогопродуктивністю.По-третє, привизначенніпродуктивності роботивитративраховуються увиглядівитратробочого години, як правило у сферіматеріальноговиробництва. Привизначенні жефективності роботивитративиражаються увартіснійформі як у сферіматеріальноговиробництва, то й в сферіобслуговування,науково-технічноїпідготовки.

>Ефективність роботи від йогоекономічноїефективностівідрізняється тім, що яквеличиниефекту привизначенніостанньоївраховуєтьсялишеекономічний результатдіяльності, у тому годину якефективністьвключає у собі якекономічну, то йсоціально-політичнусторони результатудіяльності.

Таким чином,ефективністьуправлінської роботиє ставленняотриманогокорисного результату (>ефекту) довитратживої йуречевленої роботи у сферіуправління йвизначається не лишевеличиноюекономічногоефекту, а ісоціально-політичними результатамиуправлінськоїдіяльності.Продуктивністьуправлінської роботиє одним ізнайважливіших, але й неєдинимпоказником йогоефективності.Продуктивністьуправлінської роботихарактеризуєвзаємозв'язокміж результатамиуправлінськоїдіяльності,вираженимивиконанимобсягомробіт, йвитратамиуправлінської роботи (>живої роботи).

1.3Вимоги, котріпред'являються досучасного менеджера

Проблемаефективностіуправлінськоїдіяльностіпотребуєдужевеликоїуваги, тому йєнайбільшдослідженою та,водночас,однією ізнайактуальніших.Їїосновнимиособливостямиєчисленність танеоднорідністьуправлінськихситуацій,управлінськихциклів,суб’єктів таоб’єктівуправління,різноманітнихзв’язківміж ними,неможливість убагатьохвипадках однозначновизначитикритеріїефективності, атакожвисокийступіньдинамікизмінвищезазначенихфакторів та їхньоговплив наефективністьуправління у процесіврозвитку.

>Зазначена проблематикаперебуває вполізорувчених.Дослідженнюїїрізноманітнихаспектівприсвятиливеликукількістьнауковихпрацьзакордонні йвітчизняніекономісти: РумянцевЗ.П.,ЛафтаДж.К.,Тіщенко О.Н.,Кизіма Н.А.,ДогадайлоЯ.В., КапланаР.С., Нортон Д.П., МазурІ.І.,Шапіро В.Д.,ОльдероггеН.Г.Протерізні точкизору, котрі представлено вцих роботів,породжують все понаддискусійнихпитань. Тому дана проблемавимагає болееглибшоговивчення.Опрацювавшинауковулітературу із проблемефективностіуправлінськоїдіяльності можнаконстатувати, щорозв'язанняпроблемидосягненнявисокоїефективностіуправліннязалежить відбагатьох умів (>техніко-технологічних,фінансово-економічних,політико-правових,морально-ідеологічних,організаційно-управлінських) тапрофесійно-особистихякостейменеджерів.Саме впроцесіуправління йпов'язуються усіумови,важелі ізасобидосягнення зазначеного заподіяння. Тому шлях додосягненнявисокоїефективностібудь-якого видусуспільної роботилежить упідвищенніефективностіуправлінськоїдіяльності. Таким чином, мидослідили, щонапрямамипідвищенняефективностіуправлінняє:

- ефективногозастосування напрактицірізнихметодівуправлінськоговпливу,передусімекономічних;

-підвищеннякваліфікаціїуправлінськихкадрів;

-широкевпровадженнянауковоїорганізації роботи;

-механізація йавтоматизація роботи;

-впровадженняпрогресивноїтехнологіїуправління.


>Розділ 2.Аналізефективностіуправлінськоїдіяльності на ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика"

2.1 Характеристикаорганізаційно-правовоїформи підприємства

менеджеруправлінськийстимулюванняпрацівник

>Закритеакціонернетовариство ">Хмельницькамакаронна фабрика"заснована ужовтні 1948 року набазіміськхарчокомбінату.

У 1990-хроках фабрика взялачіткий курс - назміну свого статусу із державного підприємства наприватне. З 1992 р.колективперейшовпрацювати наоренду ізвипуском, в 1993 р. -колективнепідприємство. У 1996 р. -отримуєсвідоцтво фондуДержавногомайна України, якузасвідчує статус приватного підприємства ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика".

Товаристваєюридичноюособою із моменту його державноїреєстрації.Воноєправонаступником прав й обовязківколективного підприємства ">Хмельницькамакаронна фабрика".Здійснюючи правовласності, Товаристваволодіє,користується тарозпоряджаєтьсяналежнимйому майномвідповідно до метисвоєїдіяльності. Товариствадіє на засідкахповногогосподарськогорозрахунку тасамофінансування,самостійнопланує свою діяльність тавизначаєперспектививиробничого йсоціальногорозвитку. Товариствабудує своївідносини іззамовниками,постачальниками таюридичними тафізичними особамипереважно надоговірних засідках.Воновільне увиборі формгосподарськихвідносин, що несуперечитьчинномузаконодавству України.Здійснюючигосподарську діяльність,самостійновирішує запитанняприйняттягосподарськихрішень,планування,постачання,збуту,встановленняцін,визначаєформиуправління,форми,системи тарозміри оплати роботи,розподіляєчистийприбуток.

>Метоюдіяльності фабрикиєздійсненнявиробничої,комерційної,постачальницької, торговельної,посередницької таіншихвидівдіяльності дляотриманняприбутку відвкладеногокапіталу,задоволення на йогопідставісоціально-економічноїзацікавленостіакціонерів тачленів трудового колективу, котрі неєакціонерами.

Товариствасамостійно та засвійрахунок, задорученням та зарахунокзамовниківздійснює на територї України та упродовж свого діяльність.

У 1991 р.змонтованазарубіжналініяфірми ">Бюлер" длявиготовленнядовгорізанихмакароннихвиробівпродуктивністю 40 тон надобу. Дляздешевленнясобівартостіготовоїпродукціїпобудована й новакотельня посучасному передового проекту, котра вповномуобсязізабезпечуєвиробництвотеплоресурсами.

Та на цьомупереоснащення фабрики незакінчилось й 1998-го р. в кредит подгарантіюКабінету міністрів України закуплено йвстановленокомплексно-автоматизованутехнологічнулінію ">Турботерматік" повиробництвукороткорізнихмакароннихвиробів ">Екстра"тієї жшвейцарськоїфірми.Цялініящепотужніша запопередню, вонає болеешвидкою йекономнішою, вонакомплектуєтьсяпресом ">Поліматик",який немаєаналогів у світі (>наприклад: надовгорізнійлініїзамістіставідбуваєтьсяпротягом 20хвилин, але вкороткорізній протягом 20 секунд).Введеннялінії вексплуатацію даломожливістьзбільшитивипускпродукції,покращитиякістьмакароннихвиробів,значнозменшитивитрати й підвищитиконкурентоспроможність.Післявстановленняновоїлініїсуттєвозрісасортиментпродукції.

>Виробництвомакароннихвиробів нашвейцарськомуобладнані даломожливістьвідмовитись відтвердихсортівпшениці йвикористовуватиукраїнськупшеницюм'якихсортів,забезпечуватиспоживачіввисокоякісноюпродукцією, Якавідповідаєсвітовим стандартам й задоступнимицінами.

>Асортиментзмінюється взалежності відпопиту.Виробляютьсямакароннівироби заоригінальними рецептами понад 30найменувань.Виготовляєтьсяпродукція ізкращихсортіввітчизняноїсировини,екологічно чиста, безбарвників тадомішок. Усяпродукція фабрикисертифікована, проведенаатестаціявиробництва.Всітехнологічніпроцесиздійснюються заавтоматизованоюсистемоюуправління. Наавтоматизованихлініяхпараметри всіхстадійпроцесуфіксуєкомп'ютернатехніка.Така система контролюдаєможливістьвиявитиневідповідність наранніхстадіяхвиробництва, доповнитиподальшийтехнологічний процес.

У 2000році фабрикапочаласпівпрацювати ізновимдужу великимклієнтом -ТОВ "Українськімакарони". Цетовариствоодночасно стало йзамовником, йпостачальником. З 2004 року смердотіперейшли наіншийрівеньвідносин йтеперпоряд ізвиготовленнямпродукції зсвоєїсировини, фабрикапочаланадаватипослугищодовиготовленняготовоїпродукції іздавальницькоїсировини. А із 2006 року фабрика працюєлише надавальницькійсировині.

Напротязі 2001 р.освоєновипуск новихвидівпродукції ">Екстра":групи ">Елітні" ізтвердихсортівпшениці вяскравійкартоннійупаковці тагрупи ">Класичні",виготовлених ізм'якихсортівпшениці вяскравійполіпропіленовійупаковці ізторгівельноюмаркою "Тая".

Фабрикауспішноконкурує ізвітчизняними йзарубіжнимивиробниками,приваблюючипокупців нелишедоступнимицінами, а івисокоюякістюпродукції таяскравоюупаковкою ізоригінальним дизайном.

З початку 2005 року, послетривалихдосліджень, фабрикаотрималадозвілМіністерстваохорониздоров'я України проподовженнятермінупридатності доспоживаннямакароннихвиробів до 2 років.

>Асортиментмакароннихвиробіввключає:трубчатімакарони,зокрема перо ">Екстра", пероелітні,вермішель (>довга ">Екстра",підківка, ">Екстра" ),локшина (>довга ).

>Колективпостійно працює з перспективи,вкладаючи не менше 55 %прибутку вмодернізацію таоновленнявиробництва.

Фабриказабезпечуєвиробництво йреалізаціюготовоїпродукції зарахуноксвоїхвласнихкоштів.Короткотерміновими кредитами банку некористується (у зв'язку іздостатнімоб'ємомоборотнихкоштів).

>Заборгованості до бюджету,Пенсійним фондом йпостачальникамисировини йматеріалів немає.

Зауспішну діяльність фабрикавідзначенанагородами:

1. "Закомерційний престиж" 1997 р., Мадрид (>Іспанія).

2. Знак ">Довіраспоживача"макароннимвиробам ">екстра" ТовариствоспоживачівХмельницькоїобласті. 1998 - 1999 рр.

3. Дипломами IIступеняконкурсів -дегустацій на IV- VМіжнароднихспеціалізованихвиставках-ярмарках ">Макарони". 1998 - 1999 рр., Москва (>Росія).

4. Диплом та медаль лауреата 4-го Українськогонаціонального конкурсу ізякості вномінації ">Малі тасередні підприємства". 1999 р.

5. Кубокпереможця 5-го Українськогонаціонального конкурсу ізякості вномінації ">середні підприємства".

6. Диплом ">Капітал-Престиж'98" застабільність роботи фабрикипротягомостанніх 3-х років.

Диплом від ">Роосіапсісігіпкз". 1999 р.

2.2Аналіз йоцінкавнутрішнього йзовнішньогосередовища підприємства

Длявизначеннястратегіїповедінки підприємства наринку тацілейплануваннянеобхіднопроаналізуватифакторизовнішнього йвнутрішньоговпливу підприємства.Ціфакториможуть бути якпозитивними то йнегативними.

Для шкірногопідприємствомєдужеважливим правильновизначатифактори, котрівпливають на діяльність підприємства й до якізмін смердотіпризводять.Значнуувагу цьомупитаннюприділяють й на ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика".Детальнийаналізфакторіввпливу на діяльність підприємства можназробити наосновінижченаведенихтаблиць.

>Дослідженняфакторіввпливу напідприємствопочнемо ізаналізузовнішньогосередовища підприємстванепрямої дії (>мікросередовища)

>Таблиця 2.1.Впливсоціально-культурногосередовища на діяльність підприємства

>Факторисередовища >Важливість длягалузі >Напрямивпливу >Вплив накомпанію Рівеньважливості длякомпанії
>Традиції йкультурні ціності,рівеньосвіти >Значний >Позитивний >Низькакваліфікаціякадрів >Значнийпозитивний
>Взаєминиусерединісуспільства (>індивідуум-індивідуум,індивідуум-суспільство) >Помірний >Позитивний >Виникненняконфліктів >Помірнийпозитивний
>Прийняття-неприйняття приватногопідприємництва >Помірний >Позитивний >Довірливеставлення до підприємства >Помірнийпозитивний
>Відносиникомпанія-суспільніорганізації >Помірний >Позитивний >Співпраця ізпрофспілками >Помірнийпозитивний
>Відносини доіноземців >Значний >Позитивний >Співпраця іззарубіжнимифірмами >Значнийпозитивний
>Профспілковаактивність йвпливпрофспілок наформуваннясуспільної думи >Помірний >Позитивний >Зростаєдовіра до підприємства як одного ізнайбільшийвиробників вобласті >Помірнийпозитивний

>Данітаблицідозволяютьзробитивисновок, що напідприємствоспричиняютьвплив усі ізфакторівсоціально-культурногосередовища. Най-більшийпозитивнийвплив на діяльністькомпаніїробитьістотнийвпливтрадицій, культурногорівня йрівняосвіти, атакож ставлення доіноземців.


>Таблиця 2.2 -Впливекономічногосередовища на діяльність підприємства

>Факторисередовища >Важливість длягалузі >Вплив накомпанію >Напрямоквпливу Рівеньважливості длякомпанії
>Загальнийрівеньекономічногорозвитку >Значний >Негативний >Впливнегативнихпроцесівспричиненийнесприятливоюекономічноюситуацією із боці держави >Значнийнегативний
Системаоподатковування йякістьекономічногозаконодавства >Значний >Негативний >Недосконалеподатковезаконодавство >Значнийнегативний
>Рівеньрозвиткуконкурентнихвідносин >Значний >Негативний >Посиленняконкуренції >Значнийнегативний
>Масштабиурядовоїпідтримкигалузі >Помірний >Позитивний >Недостатняпідтримкагалузі із боці держави >Помірнийпозитивний
>Загальнакон’юнктуранаціональногоринку >Помірний >Негативний >Низькийплатоспроможнийпопит напродукцію, щовипускається >Помірнийнегативний
>Розміри йтемпизмінирозмірівринку >Значний >Позитивний >Зростанняринкузбуту >Значнийпозитивний
>Інвестиційніпроцеси >Значний >Позитивний >Розвиток підприємства зарахунокінвестицій >Значнийпозитивний
Ставкабанківськоговідсотка >Помірний >Негативний >Постійнезростаннябанківськоговідсотка >Помірнийнегативний
Системаціноутворення йрівеньцентралізованогорегулюванняцін >Незначний >Позитивний >Збільшенняцін наринку >Незначнийпозитивний

як видно ізприведеноїтаблиці,факториекономічногосередовищароблять негативно йпозитивнийвплив на діяльністькомпанії. При цьомунайбільшийпозитивнийвпливмаютьнаступніфактори:

-розміри йтемпизмінирозмірівринку;

-розміри йтемпи зростаннюсегментівринкувідповідно доінтересівкомпанії;

-інвестиційніпроцеси.

Анайбільшийнегативнийвпливстановлятьфактори:

-загальнийрівеньекономічногорозвитку;

- системаоподатковування йякістьекономічногозаконодавства;

-рівеньрозвиткуконкурентнихвідносин.

>Таблиця 2.3 -Впливнауково-технічногосередовища на діяльність підприємства

>Факторисередовища >Важливість длягалузі >Вплив накомпанію >Напрямоквпливу Рівеньважливості длякомпанії
>Поява ">технологічнихпроривів" >Значний >Позитивний >Збільшенняобсягіввиробництва, продаж,прибутку.Підвищенняякості >Значнийпозитивний
>Скорочення чипродовженняжиттєвого циклутехнологій >Помірний >Позитивний >Збільшення чизменшенняобсягіввиробництва,вивільненняобіговихкоштів >Незначнийпозитивний
>Питома вагинаукомісткихтехнологій увиробництві >Помірний >Позитивний >Невеликапитома вагинаукомісткихтехнологій увиробництві >Незначнийпозитивний
>Вимоги донауково-технологічногорівнявиробництва, щозабезпечуютьконкурентноздатність >Незначний >Позитивний >Низькийнауково-технологічнийрівень >Незначнийпозитивний
>Вимоги докваліфікаціїкадрів >Значний >Позитивний >Низькакваліфікаціякадрів >Значнийпозитивний
>Вимоги донауково-технічногорівняконкурентноздатноїпродукції >Незначний >Позитивний >Низькаконкуренто-спроможністьпродукції >Незначнийпозитивний

>Значнийвплив напідприємствомаєтакожнауково-технічнесередовище.Середфакторів, щороблятьнайбільшийпозитивнийвплив,слідзазначити:

-появу ">технологічнихпроривів";

->вимоги докваліфікаціїкадрів.

>Таблиця 2.4 -Впливполітико-правовогосередовища на діяльність підприємства

>Факторисередовища >Важливість длягалузі >Вплив накомпанію >Напрямоквпливу Рівеньважливості длякомпанії
>Відношення держави довласності >Помірний >Негативний Контроль зазбереженнямвласності >Помірнийнегативний
Політичнастабільність удержаві >Значний >Негативний Політичнанестабільність >Значнийнегативний
Характервідносини держави догалузі >Значний >Негативний >Недостатняпідтримкагалузі із боці держави >Значнийнегативний
>Рівеньрегулювання й контролю із боці держави >Значний >Негативний >Високі ставкиподатку >Значнийнегативний
>Політика держави впідготовцікадрів длягалузі >Значний >Позитивний >Низькакваліфікаціякадрів >Значнийпозитивний
>Митна політика держави >Помірний >Позитивний >Захист відзовнішніхзагроз >Помірнийпозитивний
>Закони йнормативніакти >Значний >Негативний >Недосконалістьзаконодавчоїбази >Значнийнегативний
>Ефективністьправовоїсистеми >Помірний >Негативний >Неврегульованеподатковезаконодавство >Помірнийнегативний

>Такожслідвиділити рядфакторівполітико-правовогосередовища, щовпливають на діяльність ЗАТ ">Хмельницькамакаронна фабрика ".Найбільшзначнийвпливспричиняє чинник - політика держави впідготовцікадрів длягалузі.Такожвпливаютьтакіфактори:митна політика держави та практичнареалізаціязаконодавства.


>Таблиця 2.5 -Найважливішіфакторизовнішньогосередовища, щовпливають на діяльність підприємства (>загальнатаблиця)

>Факторизовнішньогосередовища >Позитивнийвплив Рівеньважливості >Негативнийвплив Рівеньважливості
>Демографічнесередовище >Традиції йкультурні ціності,рівеньосвіти >Значнийпозитивний
>Відношення доіноземців >Значнийпозитивний
>Економічнесередовище >Розміри йтемпизмінирозмірівринку >Значнийпозитивний >Загальнийрівеньекономічногорозвитку >Значнийнегативний
>Розміри йтемпи зростаннюсегментівринкувідповідно доінтересівкомпанії >Значнийпозитивний Системаоподатковування йякістьекономічногозаконодавства >Значнийнегативний
>Інвестиційніпроцеси >Значнийпозитивний >Рівеньрозвиткуконкурентнихвідносин >Значнийнегативний
>Науково-технічнесередовище >Поява ">технологічнихпроривів" >Значнийпозитивний
>Вимоги донауково-технологічногорівнявиробництва, щозабезпечуютьконкурентноздатність >Незначнийпозитивний
>Вимоги докваліфікаціїкадрів >Значнийпозитивний
>Політико-правовесередовище >Політика держави впідготовцікадрів длягалузі >Значнийпозитивний Політичнастабільність удержаві >Значнийнегативний
>Митна політика держави >Помірнийпозитивний Характервідносини держави догалузі >Значнийнегативний
>Рівеньрегулювання й контролю із боці держави >Значнийнегативний

>Аналізфакторів, котрівпливають на діяльність підприємства був бі неповний безаналізузовнішньогосередовища прямоговпливу (>мікросередовища).Результати цогодослідженнязведемо втаблицю 2.6.


>Таблиця 2.6 -Впливспоживачів на діяльність підприємства

>Факторисередовища >Важливість длягалузі >Вплив накомпанію >Напрямоквпливу Рівеньважливості
>Обсягзакупівель,здійснюванихпокупцем >Значний >Позитивний >Збільшуєприбутки >Значнийпозитивний
>Рівеньінформованостіпокупця >Помірний >Позитивний >Недостатняпоінформова-ність >Помірнийпозитивний
>Наявністьпродуктів, щозаміщають >Помірний >Негативний >Наявністьконкуренто-спроможноїпродукції >Помірнийнегативний
>Вартість "переходу" доіншогопродавця >Значний >Позитивний >Втратаклієнтів,зниженняприбутків >Значнийпозитивний
>Чутливістьпокупця доціни,обумовленазагальноюсумоюзакупівель >Помірний >Негативний >Зізбільшеннямцінизменшуєтьсяобсяг продаж йнавпаки >Помірнийнегативний
>Кількість йконцентраціяпокупців >Незначний >Позитивний >Невеликакількістьспоживачів >Незначнийпозитивний
Характерпопиту напродукцію >Помірний >Негативний >Невеликакількістьспоживачів >Помірнийнегативний
>Еластичністьпопиту >Незначний >Позитивний >Збільшенняпокупців >Незначнийпозитивний
>Рівеньдоходівцільових группокупців >Помірний >Негативний Пряма залежність
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація