Реферати українською » Менеджмент » Організація ділянки механічної обробки деталей


Реферат Організація ділянки механічної обробки деталей

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Курсова робота

на уроках: «Організація процесу виробництва»

на задану тему: Організація ділянки механічного оброблення деталей

>2007г.


Зміст

фонд собівартість оборотний засіб

Запровадження.

Завдання до курсової роботі.

Організаційна частина.

1. Визначення дійсного фонду часу роботи устаткування.

2. Визначення типу виробництва та вибір методу організації виробництва вироби.

3. Розрахунок потреби у обладнанні й визначення коефіцієнта завантаження устаткування.

4. Визначення чисельності промислово-виробничого персоналу ділянки.

5. Організаціямногостаночной роботи.

6. Розробкаграфика-регламента.

7. Визначення напрацювань на лінії.

8. Розрахунокпотребной виробничої площі.

Економічна частина.

1. Визначення рівня продуктивність праці.

2. Планування фонду оплати праці.

3. Визначення величини капітальних капіталовкладень у основні фонди.

4. Визначення загальновиробничих витрат.

5. Калькуляція собівартості виробів.

6. Визначення потреби у оборотних коштах.

7. Визначення техніко-економічних показників ділянки.

8. Розрахунок економічного ефекту запропонованих організаційно-технічних заходів.

Укладання.

Список використаної літератури.


Запровадження

Проблема підвищення ефективності виробництва та збуту для підприємства займає одна з центральних місць.

Машинобудівне підприємство є дуже складну організацію, структура якої у безпосередньої залежність від складності конструкції і розмаїття своєї продукції, характером технологічного процесу його виготовлення й обсягу виробництва.

Під час проектування підприємства (ділянки) одночасно розробляють і його вирішують економічні, технічні і організаційні завдання. До економічним завданням ставляться: встановлення виробничої програми підприємства із зазначенням номенклатури виробів, їхньої кількості, ваги, вартості одного вироби і лише кількості за програмою, визначення необхідних розмірів основних та оборотних засобів, і навіть собівартість продукції і на ефективність витрат.

До технічним завданням ставляться: розробка структури управління заводом, цехом, ділянкою, управління технічної, фінансової та господарської частиною, розробка питань стосовно організації праці, заходів із підготовки кадрів, обслуговування інших і творення сприятливих умов праці.

Під час проектування важливого значення має спеціалізація виробництва та кооперація підприємств. Спеціалізація передбачає зосередження великого випуску певних видів своєї продукції кожному цукрозаводі. Кооперація – забезпечення агрегатами, вузлами, різні прилади, і навіть заготовки.

Така форма організації виробництва дає можливість значно підвищититехнико-економическую ефективність машинобудівної промисловості.

Знання методів підбору і поєднання елементів виробничого процесу у просторі і часу з досягнення ефективного кінцевого результату їх застосування практично, допоможуть організації вижити за умов ринкової конкуренції.

Метою згаданої курсової роботи є підставою закріплення знань за курсом «Організація виробництва», освоєння методів техніко-економічних і планових розрахунків, набуття досвіду використання науково-технічних,справочно-нормативних даних для конкретних розрахунків.

У курсової роботі вивчатимуться питання, що стосуються проектування й організації виробничого ділянки, визначення техніко-економічних показників дільниці і розрахунку економічного ефекту запропонованих організаційно-технічних заходів.


Завдання до курсової роботі

>Спроектировать ділянку механічного цеху.

Річна програма випуску продукції: 210 000 прим. на рік
Матеріал: сталь 40
Вигляд заготівлі: прокат
Вага заготівлі чорнової: 2,1 кг
Вага деталі чистовий: 1,5 кг
Кількість змін: 2
Коефіцієнт виконання нормКвн: 1,1
Коефіцієнт, враховує шлюбКбр: 1,04

Коефіцієнт, враховує зміна

залишку незавершеного виробництваКнп:

1,03

Коефіцієнт, враховує інші

технологічні втрати:

1,08

Технологічний процес обробки деталі.

Найменування операції Тип устаткування Трудомісткість (хв.)
>Тшт >Тосн >Твсп
1 >Револьверная >Револьверний1П365 5,1 3,27 1,33
2 >Токарная >Токарно-винторезний1К62 2,64 1,74 0,6
3 >Револьверная >Револьверний1П365 7,3 5,2 1,5
4 >Расточная >Алмазно-расточной278Н 2,0 0,96 0,84
5 >Фрезерная >Горизонтально-фрезерний6Р-821 2,32 1,84 0,3
6 >Токарная >Токарно-винторезний1К62 3,82 2,08 1,39
7 >Сверлильная >Вертикально-сверлильний2Н135Б 2,4 1,68 0,52
8 >Сверлильная >Вертикально-сверлильний2Н135Б 1,04 0,54 0,4
9 >Расточная >Горизонтально-расточной 26201 1,31 1,03 0,15
10 >Слесарная >Верстак 1,9 0 0
11 >Токарная >Токарно-винторезний1К62 1,55 0,93 0,42
12 Контрольна Стіл 1,5 0 0
Разом: 32,88 19,27 7,45

Організаційна частина

>1.Определение дійсного фонду часу роботи устаткування

Справжній фонд часу роботи устаткування визначається за такою формулою:

,

деFд – дійсний фонд часу роботи устаткування, хв.;

>Fн – номінальний фонд часу роботи устаткування, хв;

P.S –сменность роботи;

>р – втрати часу на планово-попереджувальний ремонт (3-6%);

>н – втрати часу змінюють і регулювання інструмента,подналадку устаткування (3-8%).

Тривалість робочого дні, у звичайні дні рівні 8 годинах.

Тривалість робочого дні, у передсвяткові дні – 7 годин.

Кількість змін – 2.

Номінальний фонд часу окреслюється календарний, з відрахуванням вихідних святкових днів із урахуванням передсвяткового скороченого робочого дня.

>р = 0,05;н = 0,06.

>Fд = ((365 – 117)*8 – 4*1) *2*(1 – (0,03+0,05))*60 = 218 592 хв.

>2.Определение типу виробництва та вибір методу організації виробництва

Тип виробництва визначається за коефіцієнтом закріплення операцій. І тому розраховується такт.

Розрахунок такту проводиться у разі формулі:

,

деFД – дійсний фонд робочого дня обладнання плановому

року, хв;

>NЗ – програма запуску деталі, прим.

Програма запускуNЗ визначається за програмою випуску (>Nвип) виробів:

>мин/шт.

Важливою характеристикою типу виробництва є ступінь спеціалізації робочих місць, що характеризується числом різноманітних операцій однією й тому самому робоче місце – коефіцієнтів закріплення операцій (>Кз), що можна розрахувати за такою формулою:

,

де – такт потокової лінії;

>Тср прим – середньо поштучна час за всі операціям:


,

деtшт і – норма часу на операцію;

n – кількість операцій.

>т.к. = 0,34 < 1 – виробництво масове, отже можна використовуватипоточную лінію.

>3.Расчет потреби у устаткуванні

Употочном виробництві кількість робочих місць (устаткування) визначається кожної технологічної операції з формулі:

,

деСpi – розрахункове кількість робочих місць наi-ой операції;

>tштi – норма штучного часу наi-ой операції, хв;

> – такт потокової лінії, хв.

По розрахунковому, зазвичай,дробному числу робочих місць встановлюється кількість робочих місцьСпрi, округленням до більшого цілого числа. При встановленні прийнятого числа робочих місць допускається перевантаження не більше 5-6%. Перевантаження то, можливо компенсували заходами зменшенняtштi. І тут округлення виробляється у менший бік.

Коефіцієнт завантаження устаткування (>Кзагрi) визначається з кожної операції технологічного процесу лінією загалом:

,

деСпрi – прийняте кількість робочих місць.

Коефіцієнт завантаження по потокової лінії може бути щонайменше 0,85.

Коефіцієнт використання устаткування по основному часу характеризує ступінь зайнятості верстата основну роботу. Визначається за такою формулою:

,

деtоснi – основне час, хв;

>tштi – норма штучного часу на операцію, хв.

Середній коефіцієнт використання устаткування по основному часу визначається за такою формулою:


Результати підрахунків потрібного устаткування потокової лінії зводяться в таблицю 1.

Таблиця 1

Устаткування на потокової лінії з обробки деталі.

№ опер.

>Наименова-ние

операції

Модель верстата Час, хв. Такт, хв. Кількість устаткування, прим. Коефіцієнт завантаження устаткування Коефіцієнт використання устаткування поосн. часу
>tшт >tосн >Сpi >Спрi >Кзагрi >Кзагр порівн >Кзоi >Косн порівн
1. >Револьверная >Револьверний1П365 5,1 3,27 0,93 5,48 6 0,91 0,84 0,64 0,59
2. >Токарная >Токарно-винторезний1К62 2,64 1,74 2,84 3 0,95 0,66
3. >Револьверная >Револьверний1П365 7,3 5,2 7,85 8 0,98 0,71
4. >Расточная >Алмазно-расточной278Н 2,0 0,96 2,15 3 0,72 0,48
5. >Фрезерная >Горизонтально-фрезерний6Р-821 2,32 1,84 2,5 3 0,83 0,79
6. >Токарная >Токарно-винторезний1К62 3,82 2,08 4,11 5 0,82 0,55
7. >Сверлильная >Вертикально-сверлильний2Н135Б 2,4 1,68 2,58 3 0,86 0,7
8. >Сверлильная >Вертикально-сверлильний2Н135Б 1,04 0,54 1,12 2 0,56 0,52
9. >Расточная >Горизонтально-расточной 26201 1,31 1,03 1,41 2 0,71 0,79
10. >Слесарная >Верстак 1,9 0 2,04 3 0,68 -
11. >Токарная >Токарно-винторезний1К62 1,55 0,93 1,67 2 0,84 0,6
12. Контрольна Стіл 1,5 0 1,61 2 0,81 -
Разом: 32,88 19,27 35,36 42

Зведена відомість устаткування потокової лінії з характеристикою кожного верстата представляється в таблиці 2.

Таблиця 2

Зведена відомість устаткування потокової лінії.

№ опер. Найменування операції Модель верстата

>Габаритние розміри,

м

>Кол-во, прим.

Потужність,

кВт

Рем. складність устаткування,р.е.

Балансова вартість,

крб.

од. >общ. од. >общ. од. >общ.
1. >Револьверная >Револьверний1П365 >51,56 6 13 78 23 138 147 300 883 800
2. >Токарная >Токарно-винторезний1К62 >2,811,16 3 10 30 11 33 125 910 377 730
3. >Револьверная >Револьверний1П365 >51,56 8 13 104 23 184 147 300 1 178 400
4. >Расточная >Алмазно-расточной278Н >1,181,2 3 1,7 5,1 12 36 47 700 143 100
5. >Фрезерная >Горизонтально-фрезерний6Р-821 >2,31,95 3 7,5 22,5 12 36 98 310 294 930
6. >Токарная >Токарно-винторезний1К62 >2,811,16 5 10 50 11 55 125 910 629 550
7. >Сверлильная >Вертикально-сверлильний2Н135Б >2,930,89 3 4 12 8 24 134 550 403 650
8. >Сверлильная >Вертикально-сверлильний2Н135Б >2,930,89 2 4 8 8 16 134 550 269 100
9. >Расточная >Горизонтально-расточной 26201 >9,33,6 2 8,3 16,6 18 36 680 670 1 361 340
10. >Слесарная >Верстак >1,052,05 3 29 250 87 750
11. >Токарная >Токарно-винторезний1К62 >2,811,16 2 10 20 11 22 125 910 251 820
12. Контрольна Стіл >1,052,05 2 29 250 58 500
Разом: 42 346,2 580 5 939 670

>4.Определение чисельності промислово-виробничого персоналу

>Промишленно-производственний персонал ділянки включає основних робочих, допоміжних робочих, керівників, фахівців.

Чисельність основнихрабочих-сдельщиков визначається за такою формулою:

; ,

деРрс – чисельність основних виробничих робочих (списочна);

>Tn – час, необхідне виконання виробничої програми, годину;

>Fпол – корисний ефективний фонд робочого дня робочого (1840 годину);

>Ni – число виробівi-го виду по річний виробничої програмі;

>Ti – трудомісткість виробуi-го виду;

>Квн – коефіцієнт виконання норм,Квн = 1,1;

>Киз – коефіцієнт, враховує зміна залишків незавершеного

виробництва,Киз = 1,03.

>Fпол = 1840 60 = 110 400 хв.

Чисельність допоміжних робочих визначається за нормами обслуговування робочих місць (40 % від кількості основних робочих):

>Rвсп. = 56 40% = 22 чол.

Чисельність керівників (10% від основних):

>Rрук. = 56 10% = 6 чол.

Чисельність фахівців (10% від основних):

>Rспец. = 56 10% = 6 чол.

Чисельністьрабочих-повременщиков та допоміжних робочих заноситься в таблицю 3.

Таблиця 3

Чисельність допоміжних робочих.

Посада і професія Розряд >Числен-ность, чол.
Наладчики устаткування. 5 3
>Слесари за поточного ремонту обслуговування устаткування. 3 3
>Слесари про ремонт технологічної оснастки. 3 3
>Кладовщики матеріальних й проміжних комор. 2 2
>Электромонтери. 3 2
>Комплектовщики. 3 2
Контролери. 3 4
>Подсобние і транспортні робочі. 2 3
 Разом: 22

Загальна кількість промислово-виробничого персоналу заноситься в таблицю 4.

Таблиця 4

Зведена чисельність промислово-виробничого персоналу.

Категорії працюючих Чисельність, чол.
Основні робочі 56
Допоміжні робочі 22
Разом робочих: 78
Керівники 6
Фахівці 6
Загальна кількість персоналу ділянки: 90

>5.Организациямногостаночной роботи

Можливістьмногостаночной роботи визначається наявністюмашинно-автоматического часу у складі норми часу. Нормативне кількість верстатів, що може обслужити один робочий – норма обслуговування, визначається за такою формулою:

,

деtма – часмашинно-автоматической роботи верстата, хв;

>tзан – час зайнятості робочого;

деtвсп.н. – допоміжненеперекриваемое час, хв;

>tа.н. – час активного спостереження (приймається у вигляді 20%tма);

>tпер – час переходу робочого від верстата до верстата (за середньої швидкості просування 6 км за годину приймаємо 0,1 хв).

Розрахунковий кількість верстатів заокруглюється до найближчого меншої кількості.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

>6.Разработкаграфика-регламента

Період обслуговуванняRo = 4 години = 240 хв. Награфике-регламенте вказуєтьсямногостаночное обслуговування може й суміщення операцій. Максимальне кількість верстатів, що може обслуговувати одинрабочий-многостаночник, визначається нормою обслуговування. Поєднання операцій визначається коефіцієнтом завантаження і доцільністю суміщення.

>График-регламент роботи лінії (проектований варіант).

№ опер. >tшт >Сpi >Спрi № раб. місця №рабо-чего

>График-регламент завантаження устаткування

240

період обслуговування

1. 5,1 5,48 6

1

2

3

4

5

6

1

1

2

2

3

3

2. 2,64 2,84 3

7

8

9

4

4

5

3. 7,3 7,85 8

10

11

12

13

14

15

16

17

6

6

7

7

8

8

9

9

4. 2,0 2,15 3

18

19

20

10

11

9

5. 2,32 2,49 3

21

22

23

12

12

12

6. 3,82 4,11 5

24

25

26

27

28

13

13

14

14

15

7. 2,4 2,58 3

29

30

31

16

16

17

8. 1,04 1,12 2

32

33

18

5

9. 1,31 1,41 2

34

35

19

17

10. 1,9 2,04 3

36

37

38

20

21

5

11. 1,55 1,67 2

39

40

22

22

12. 1,5 1,61 2

41

42

23

24

>Списочная чисельність основних робочих (>Rсписоч.) визначається пографику-регламенту за такою формулою:


,

деRяв. – явочна чисельність основних робочих щодо участі в2-х змінах, обумовлена по робочих місць;

1,12 – коефіцієнт перекладу явочного вереснясписочное.

Таблиця 4.1

Зведена чисельність промислово-виробничого персоналу (проектна).

Категорії працюючих Чисельність, чол.
Основні робочі 49
Допоміжні робочі 22
Разом робочих: 71
Керівники 6
Фахівці 6
Загальна кількість персоналу ділянки: 83

>7.Определение напрацювань на лінії

На потокової лінії визначаються технологічний, транспортний, страхової та загальний заділи.

До технологічним (>Zтех) ставляться заділи на робочих місць:

,

деm – число деталей, які підлягають одночасної обробці відповідно до технологічним процесом.

прим.

Розмір транспортного зачепила встановлюється відповідно до обраним методом транспортування деталей і розміром транспортної партії.

Розмір транспортної партії визначається за такою формулою:

,

деRо – період комплектування досвіду чи період обслуговування, хв.;

> – такт потокової лінії.

Величина страхового зачепила приймається у вигляді 5-10%

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація