Реферати українською » Менеджмент » Американська система менеджменту на підприємстві


Реферат Американська система менеджменту на підприємстві

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи менеджменту

1.1 Сутність, принципи і функції сучасного менеджменту

1.2 Історія розвитку американської моделі менеджменту

1.3 Порівняльна характеристика існуючих моделей менеджменту

Глава 2. Особливості розвитку менеджменту США

2.1 Характеристика сучасного стану американського менеджменту

2.2 Досвід американських компаній у управлінні підприємством

2.3 Особливості використання американської моделі менеджменту у російських умовах

Глава 3. Аналіз американської моделі менеджменту з прикладу компаній "Дженерал моторс", "Форд Мотор" і ">Крайслер"

3.1 Характеристика компаній "Дженерал моторс", "Форд Мотор" і ">Крайслер"

3.2 Порівняльний аналіз систем менеджменту в компаніях "Дженерал моторс", "Форд Мотор" і ">Крайслер"

3.3 Оцінка результативності менеджменту в компаніях "Дженерал моторс", "Форд Мотор" і ">Крайслер" і аналіз переваг і повним вад американської моделі менеджменту

Укладання

Список літератури


Запровадження

За історію існування менеджменту чимало зарубіжних країни нагромадили значні відомості у сфері теорії та практики управління у промисловості, сільське господарство, торгівлі та іншій системі з урахуванням своїх специфічних особливостей. Це вивчення накопиченого досвіду та ефективного використання його. Разом про те світовий досвід формування моделей менеджменту свідчить у тому, що механічне перенесення моделей управління з однієї соціокультурної середовища до іншої практично неможливо. Під час створення власної моделі менеджменту необхідно враховувати вплив трьох чинників, як тип власності, форма державного устрою і зрілість сформованих ринкових відносин.

Загальною теорії менеджменту, придатної всім часів і народів, немає – є лише загальні принципи управління, що породжують японську, американську, європейську моделі менеджменту відносини із своїми неповторними особливостями, оскільки враховують певні національні цінності, особливості національної психології, ментальності та т.д.

В усьому різноманітті теорій і явищ живої практики американський менеджмент був і залишається найпотужнішої "управлінської цивілізацією". Американський менеджмент дозволив США зайняти лідируючу позицію серед країн західного світу і Банк Японії. З іншого боку, треба пам'ятати, що у США вперше сформувалася наука і практика менеджменту. Його провідне значення у світі сьогодні незаперечно, а впливом геть розвиток теорії, практики найбільш велике. Проте, не доводиться сліпо слідувати висновків американських теоретиків та рекомендаціям їх практиків, але знати їх ідеї, безумовно, необхідно. Цим пояснюється актуальність даної роботи.

Метою курсової роботи є підставою вивчення американської моделі менеджменту.

На виконання поставленої мети необхідні такі:

- вивчити історію розвитку американської моделі менеджменту;

- розглянути особливості сучасного стану моделі менеджменту;

- виявити переваги та недоліки американського менеджменту;

- проаналізувати систему менеджменту в компаніях "Дженерал моторс", "Форд Мотор" і ">Крайслер".

Об'єктом дипломного дослідження є "Дженерал моторс", "Форд Мотор" і ">Крайслер".В як предмет дослідження було обрано система менеджменту для підприємства.

Практична значимість даного дипломного проекту у цьому, які можна використовувати виявлені переваги американської моделі менеджменту будь-якою російському підприємстві.

Досліджень, присвячених цій важливій темі, трохи. Існують лише публікації історію розвитку компаній. Порівняння трьох компаній автопромисловості США - не проводилося – у цьому полягає наукова новизна роботи.

Концептуальні і практичні аспекти використання американської моделі менеджменту розробляються російськими дослідниками Пироговим О.Н.,Огвоздиним В.Ю., Єфремовим В.С., ВоробйовимД.А., Кравченка А.І.,Ильенковой С.Д. та інші. Серед зарубіжних фахівців, які досягли успіху у дослідженні проблеми, можна назвати праціМейскона М.,УелчаД., МартіноВ.,Нордстрема До.,КаррисонаД.,Кругмана П. та інших.

Дипломна робота має традиційну структуру: запровадження, теоретичну, методологічну і дослідницьку частина, і навіть висновок і список використаної літератури. У запровадження обгрунтована значимість даної роботи, її наукова новизна і актуальність. Дві перші глави містять теоретичний матеріал історію виникнення та розвитку американської моделі менеджменту. Третя глава присвячена аналізу використання моделі у найбільших американських корпораціях.

Під час написання дипломного проекту було використано такі загальнонаукові методи дослідження: теоретичний аналіз, як основний вид збирання й вивчення матеріалів по обраної тематиці; синтез, як обов'язковий елемент присистематизировании і узагальненні отриманої інформації та даних.

Натомість на захист виносяться такі становища:

1. Важливість американського типу менеджменту у розвиток науку й практики менеджменту загалом неоціненна. Саме США створено термін "менеджмент", закладено його основи, уперше був в розроблений науковий курс управління, впроваджені наукові технології управління підприємством.

2.Национально-исторические особливості розвитку підприємств відкладають свій відбиток в розвитку національних типів менеджменту – американський, японський, європейський. Кожна з моделей має свої особливості, чесноти та вади, і застосовна за певних умов.

3. Аналіз досвіду управлінь найбільших американських підприємств демонструє особливості використання американської моделі менеджменту і її застосування у російських умовах.


Глава 1. Теоретичні основи менеджменту

У цьому главі міститься опис сутності, принципів, і функцій сучасного менеджменту, історія становлення та розвитку американської моделі менеджменту, і навіть характеристика сучасного стану американського менеджменту.

1.1 Сутність, принципи і функції сучасного менеджменту

Сучасний менеджмент – це тисячі можливих варіантів і нюансів управлінські рішення. Багатоваріантність, гнучкість і неординарність господарських комбінацій,неповторяемость дій, їх залежність від певної ситуації становлять основні особливості сучасного управління. Менеджмент – це сукупність методів, принципів, засобів і форм управління організаціями, із з підвищення ефективності своєї діяльності.

До основних принципів менеджменту ставляться:

- Принцип науковості (важливо усвідомлювати причини розбіжності цілей і результатів, бачити протистояння між теорією та практикою від, знати властивості великих систем та методи роботи у яких);

- принцип системності і комплексності (важливо бачити найбільш значимий комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених підсистем, які входять у організацію, наприклад, як у Японії: "підсистема довічного найму", "підсистема підготовки робочому місці", "підсистема ротації кадрів", "підсистема репутацій", "підсистема оплати праці", які взаємодоповнюють одне одного й забезпечують зростання продуктивність праці, життєвий рівень і умотивованості персоналу, економічного зростання країни);

- принцип єдиноначальності і колегіальності у проведенні рішень (за реалізацію колегіально прийнятого рішення відповідальність несе керівник організації);

- принцип демократичного централізму (означає необхідність розумного, раціонального поєднання централізованого і децентралізованого почав у управлінні, співвідношення правий і відповідальності між керівництвом Служби та колективом, порушення даного балансу веде або до автократії під управлінням, або до охлократії (влади натовпу));

- принцип балансу влади (основний закон: рівень впливу керівника на підлеглих дорівнює ступеня залежності підлеглих від керівника);

- принцип оптимального поєднання галузевих (інтересів організацій) і територіальних інтересів (екологія, зайнятість населення, соціальні,культурно-етнические і економічні проблеми регіонів);

- принцип пріоритетності (черговості) дій зі урахуванням значимості етапів робіт;

- принцип оптимального поєднання позитивноїсинергичности у діяльності організації (через загальну зацікавленість у результатах праці) та здоровою змагальності (конкуренції) між її членами;

- постійний облік психологічних, вікових, статевих і культурно-етнічних особливостей працівників та його мотивацію.

Можна виділити дев'ять основних функцій менеджменту:

1. Постановка цілей і завдань.

2. Аналіз.

3. Прогнозування.

4. Планування.

5. Прийняття рішень.

6. Мотивація праці.

7. Організація і керівництво.

8. Регулювання і дозвіл конфліктів.

9. Контроль, облік і моніторинг.

Грамотна постановка цілей визначає майбутнє організації. Мета слід поставити чітко й ясно, зазвичай, в показовою формі. Етап постановки цілей і завдань пов'язані з попереднім аналізом і прогнозами у майбутнє.

Малюнок 1 –Схема процесу праці підприємства

Спочатку поставлені цілі й завдання у процесі роботи можуть піддаватися коригуванні. На діяльність організації впливаютьизменяющиеся чинники зовнішньою і внутрішньою середовища: курси валют, рівень інфляції, стосунки з конкурентами, клієнтами, державою, психологічний клімат і мотивація у колективі, організаційна культура тощо. Дані чинники обумовлюють отримання реальних результатів роботи, які можуть опинитися відрізнятиметься від поставленої мети в кращий чи гірший боку. Мистецтво менеджера залежить від аналізі оптимістичних і песимістичних прогнозів і пророкуванні негативних тенденцій економіки, на ринках й у колективі. Поставлені цілі й завдання мали бути зацікавленими реалістичними.

Аналіз — це збір, обробка, класифікація, систематизація, збереження і обробка інформацією цілях управління.Проанализированная інформація — це нова інформація. Для аналізу інформації використовуються такі математичні інструменти, якгистограмми, діаграми, графіки тощо.

Стратегічне управління передбачає аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища організації. Аналіз довкілля відповідно включає у собі аналізмакроокружения і аналіз безпосереднього оточення.

Аналізмакроокружения включає у собі:

- аналіз впливу економічних чинників (інфляція, курси валют, безробіття, відсоткові ставки, ставки податків, наведені цифри щодо праці та ін.);

- аналіз правовим регулюванням;

- аналіз політичних чинників;

- аналіз соціальних, чинників (зростання і середній вік населення, рівень освіти буде, рівень життя, вірування, звичаї, традиції, життєві цінності);

- аналіз наукового і розвитку.

Аналіз безпосереднього оточення передбачає:

- аналіз покупців (складається профіль покупців);

- аналіз постачальників;

- аналіз конкурентів;

- аналіз ринку робочої сили в.

Аналіз внутрішнього середовища передбачає:

- аналіз кадрового складу;

- аналіз організаційних процесів (комунікації, норми і правил, процедури, співвідношення правий і відповідальності, ієрархія підпорядкування та інших.);

- аналіз маркетингових процесів (вибір продукту, стратегія ціноутворення, стратегія просування товару, вибір ринків збуту, систем збуту товару, зв'язки з громадськістю та інших.);

- аналіз фінансового становища.

Прогнозування - це ймовірнісна визначення ходу подальших подій. Прогнозування може здійснюватися:

- на початок процесу планування (наприклад, з урахуванням відомої передісторії продажів робиться прогноз майбутніх обсягів продажу, цих прогнозів плануються майбутні обсяги виробництва, витрати й т.д.);

- паралельно з процесом планування (наприклад, прогнозуванняпогодно-климатических умов і планування у зв'язку з цим транспортних перевезень);

- після закінчення процесу планування (наприклад, у зв'язку з різкими коливаннями валютних курсів, інфляції й інших чинників в попередньому і поточному періодах неможливо точно оцінити витрати організації у майбутньому періоді; наступний період робляться оптимістичний і песимістичний прогнози).

Планування - це процес обгрунтування рішення і розподілу ресурсів (матеріальних, фінансових, людських, інформаційних, тимчасових). Планування залежить від цілей і стратегію розвитку організації.

Вирізняють такі види стратегії планування:

- стратегія зростання в часу (наприклад, обсягів продажу, обсяги виробництва, продуктивності, якості, фінансові показники тощо., від досягнутого плюс приріст %).

- стратегія обмеженого зростання в часу (від досягнутого плюс приріст на інфляцію).

- стратегія зниження у часі (собівартості продукції, фінансові показники тощо.).

- стратегія скорочення (функцій чи підрозділів організації, апарату, кількості персоналу, ринків збуту тощо.).

- комбінована стратегія.

Після визначення цілей і стратегію розвитку розпочинають планування необхідні виконання завдання ресурсів.

Прийняття рішень - це основна функція управління, згори донизу пронизуюча будь-яку організацію. Рішення приймають керівники, фахівці, експерти, консультанти, аналітики ісистемотехники, всі ті, від когось залежить ефективності роботи організації. Найскладніше приймати рішення на умовах обмеженості часу. Якщо ж у створенні стрімко наростають негативні тенденції, дуже важливо дочекатися деякою стабілізації обстановки і після цього приймати рішення. Іноді швидкість реакцію зміну економічної ситуації входить у в протиріччя з раціональністю прийняття рішень.Управленческое розв'язання має бути прийняте то завжди вчасно. У цьому полягає мистецтво керівника.

Мотивація - це процес спонукування праці. До змістовним теоріям мотивації ставляться:

- теорія А. Маслоу;

- теорія До.Альдерфера;

- теорія Д.Мак-Клелланда;

- теорія Ф.Герцберга.

А. Маслоу (1908-1970) запропонував таку ієрархію які спонукають людини до праці потреб:

• фізіологічні потреби (голод, жага);

• потреби у безпеки, стабільності і відчуття впевненості у майбутньому;

• потреби у любові, співпричетності, спілкуванні;

• потреби у визнанні та самоствердження;

• потреби у самоактуалізації.

А. Маслоу припустив, потреби у цій ієрархії виникають поступово, починаючи з фізіологічних тощо. Задовольняючи первинні потреби, людина поступово стає вмотивованим більш вищими. Люди непросто задовольняють одну потреба одною, а рухаються вгору, змінюючи значущість себе тих чи інших потреб.

Регулювання — це процес усунення відхилень поточних показників від планових завдань. У разі, коли виробничий процес теж не виходить далеко за межі прийнятих допущень, підстави щодо його регулювання відсутні. Спрямовані нормалізацію виробничого процесу екстрені й ефективні заходи містять у собі регулювання станів:

- виробничої системи;

- технологічної дисципліни;

- трудовий дисципліни;

- фінансової та планової дисципліни;

- системи стимулювання і мотивації праці;

- системи постачання і збуту;

- маркетингової системи.

Контроль — функція управління, виконує стабілізуючу роль зашморгу управління. Постійно контролюючи результати своєї роботи, організація має можливість оперативно приймати управлінські рішення і стабілізувати ситуації у її негативного розвитку.

Поруч із контролем у створенні зазвичай здійснюється облік, під яким на увазі підбиття підсумків діяльність у короткостроковому періоді, тобто. хіба що миттєвий зріз процесів і результатів нині часу.

Якщо контрольованих показників велике, а менеджмент потребує аналізі їх взаємозв'язків, керівництво компанії зазвичай проводить моніторинг із застосуванням комп'ютерів або інший техніки. Моніторинг дозволяє безупинно відстежувати взаємозв'язку результатів і оперативно реагувати на виникаючі негативні тенденції.

1.2 Історія розвитку американської моделі менеджменту

Практика управління має ті ж самі давню історію, як і саме людство, проте управління стало визнаної і дуже поширеної наукової дисципліною лише у 1910 р. У кожній країні розвиток менеджменту відбувалося відносини із своїми особливостями. Виникнення менеджменту США був із загальним прогресом науку й техніки, саме практична потреба у нові методи організації праці надавала впливом геть його становлення і удосконалення.

Американський тип менеджменту дозволив США зайняти лідируючу позицію серед країн західного світу і Банк Японії. Саме США вперше сформувалася теорія і практика менеджменту.

Оновлення методів управління тими підприємствами зумовлювалося кількома причинами:

- Заміною живого праці в працю машин (внаслідок різко збільшилася продуктивності праці, внаслідок утворилися труднощі збуту);

- Наявність труднощів, які можна було визначити традиційними коштами Німеччини та соціальним перебудовою.

На початок ХХ в. робота управляючих США виходила з досвіді та інтуїції інженерів підприємств. До тих, які хотіли доповнити управління елементи науки, ставилися із недовірою. Вірили й поважали того, хто міг палицею піску накреслити контури завдання. Недолік комплексних знань управління позначався на результатах виробництва. Часто навіть рішення про використання нових автомобілів приймалися без ясного бачення про майбутнє компанії, без найменшої слабко пропрацьованої стратегію розвитку. За цих умов керівники дедалі більше думали про методи й засоби раціонального використання засобів і ресурсів, про створення найефективніших прийомів праці

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація