Реферати українською » Менеджмент » Концепція розвитку ВАТ "342 Механічний завод" на стадії життєвого циклу - стійке зростання


Реферат Концепція розвитку ВАТ "342 Механічний завод" на стадії життєвого циклу - стійке зростання

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Московський ордена Леніна, ордена Жовтневої Революції й ордена Трудового Червоного Прапора

Державний технічний університет ім. М. Еге. Баумана

Курсова робота з курсу:

«Основи менеджменту»

Концепція розвитку ВАТ «342 Механічний завод» на стадії життєвого циклу – стійке зростання

Студенти:УндаловаТ.Ю.

>ВИБМ5-82

>Будаковская Є.В.

>ВИБМ5-81

Викладач: Акопов В.С.

>Москва2008


Зміст

 

1. Постановка завдання

1.1 Мета і основні завдання курсової роботи

1.2 Вихідні вимоги

2. Характеристика організації

2.1 Опис місії і головне завдань організації

2.2Организационно-правовая форма власності

2.3 Стадія життєвого циклу організації

2.4 Розміри організації та особливості її діяльність

2.5Производимие продукти

2.6 Галузеві ринки і групи споживачів

2.7 Організаційна структура і персонал

3. Система стратегічного управління

3.1 Аналіз поточної роботи і прогноз цільового розвитку

3.2 Корпоративні стратегії

3.3 Конкурентні стратегії

4. Заходи цільового розвитку організації

5. Література


1. Постановка завдання

 

1.1 Мета і основні завдання курсової роботи

Метою згаданої курсової роботи є підставою аналіз поточної діяльності ВАТ «342 Механічний завод» й розробка цільової концепції розвитку підприємства підставі даних, визначальних структуру роботи, параметри поточної діяльності організації, і навіть цільові завдання його розвитку, визначених розробником курсової роботи самостійно.

1.2 Вихідні вимоги

У цьому курсової роботі розглядатиметься реально існуюча організація ВАТ «342 Механічний завод».

Розглянемо поточний стан організації.

>Таблица1 – поточний стан організації

№п/п >Параметр Індекс параметра Зміст параметра
1 Стадія життєвого циклу 1.3. Стійке зростання
2 >Организационно-правовие форми власності і забезпечення діяльності 2.2. Відкрите товариство – ВАТ
3 Розміри організації 3.2. Середнє підприємство
4 >Производимие продукти 4.3. Товарні лінії
5 Галузеві ринки і групи споживачів 5.2. >Моноринок імультигруппи
6 Конкурентні стратегії організації 7.3. Стратегія фокусування в комбінації зі стратегією лідерства по недоліків
7 Структура організації 8.1. Функціонально- лінійна
8 Заходи цільового розвитку організації 11.0

1. Розширення товарної лінії, розширення торговельну марку

2.Реинжиниринг бізнес-процесів.

3. Реорганізація структури компанії.

4. Реструктуризація капіталу компанії


2. Характеристика організації

 

2.1 Опис місії і головне завдань організації

 

Місія організації

Місія – сенс існування організації, цінність та організаційні принципи, призначені при функціонуванні організації.

Місія – це постійно діюча мета.

Місія формується у тому, щоб зовнішні суб'єкти знали, що становить організація, до чого прагне, які кошти готова використовувати. Вона формує єднання всередині організації, корпоративність духу, щоб була єдина мета організації, щоб кожен міг ідентифікувати себе улаштуванням; клімат організації.

Місія має вироблятися з урахуванням 5-ти чинників:

1) історія, філософія фірми, її місце над ринком;

2) існуючий стиль оформлення;

3) середовище проживання;

4) ресурси;

5) відмінні риси – який організація прагне бути корисними і що задля цього вона повинна переважно робити.

Для визначення місії ВАТ «342 Механічний завод» слід визнати продукцію, випущеної підприємством. Завод має дві основні товарні лінії: виробництво металоконструкцій івибропрессованних виробів на будівництво споруд різного рівня складності.

Місія організації: «Надійний і його сучасний дизайн користь людям».

Під час розробки концепції розвитку організації також потрібен визначити головними цілями підприємства.

Цілі організації

Цілі — це конкретизація місії організації у формі, доступною керувати процесом реалізації.

Вирізняють п'ять основних чорт визначення специфіки і властивостей мети:

1. конкретність і вимірність;

2. визначеність у часі;

3. адресність, спрямованість;

4. узгодженість і несуперечність коїться з іншими цілями і ресурсними можливостями організації;

5. контрольованість.

Мета і завдання всіх рівнів мають бути сформульовані, вимірні, реальні і визначено у часі.


На малюнку 1 показані організаційні рівні цілей і планів організації:

Мал.1 – Організаційні рівні цілей і планів організації.

1 – власники формують головними цілями організації – звернення до суспільства, 2 – топ-менеджери (управління, дирекція тощо.) – розробляють стратегії організації, 2, 3, 4 – звернення до внутрішньому середовищі організації, 3 – керівники самостійнихбизнес-единиц. Керівники функціональних підрозділів. Формуються тактичні плани організації, 4- керівники підрозділів у складібизнес-единиц чи функціональних одиниць. Начальники цехів, лабораторій. Оперативний план.

Серед головних цілей організації варто виокремити такі:

1. виживання за умов конкурентної боротьби;

2. запобігання банкрутства й значних фінансових невдач;

3. лідерство боротьби з конкурентами;

4. максимізація ціни;

5. створення іміджу;

6. зростання економічного потенціалу;

7. зростання обсяги виробництва та її реалізації;

8. максимізація прибутку, мінімізація витрат, рентабельність тощо.

Організація повинна працювати в такий спосіб, щоб забезпечити максимальний дохід, який з рентабельною роботою, підвищенням прибутків і зниженням витрат.

Цілі організації найчастіше визначають як напрями, за якими має здійснюватися її. Приклад структурування окремих груп цілей організації, розрахованих на різний тимчасової період, представлено таблиці 2.

 

Таблиця 2 Структура окремих груп цілей організації

Вигляд цілей

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові

Фінансові Прибуток кожний місяць; рівень постійних і змінних витрат; розмір дивідендів; ліквідність Приріст обсягу прибутку проти попереднім періодом; рівень рентабельності; ліквідність; розмір дивідендів; величину і структура капіталу Обсяг прибутку на рік; капітал та його структура; рівень рентабельності; ліквідність; розмір дивідендів
Організаційні Виконання співробітниками посадових інструкцій; мотивацій співробітників; на підвищення кваліфікації співробітників; заповнення структури >Макроструктура, функціональна схема; склад працівників: профілі вимог; мотивація; на підвищення кваліфікації >Макроструктура і його зміни
Маркетингові Обсяг внутрішнього продажу по місяців (з розбивкою за групами товарів, групам клієнтів); кількість залучуваних клієнтів у період з кожної категорії; цілі із залучення конкретних (імена) клієнтів; розширення обсягу продажу в старих клієнтів; плани продажу та показники роботи з співробітникам Приріст обсягу продажу проти попереднім періодом (з розбивкою за групами товарів, групам клієнтів); частка ринку; плани продажу та показники роботи зсотрудникам/отделениям; асортимент; структура клієнтів Обсяг внутрішнього продажу на рік (з розбивкою за групами товарів, групам клієнтів); частка ринку; асортимент; структура клієнтів

Можна виокремити такі мети ВАТ «342 Механічний завод»:

1. Збільшення обсягу випуску металоконструкцій цього року на 10%.

2. Розширення асортиментувибропрессованних блоків з допомогою закупівлі нових форм у Німеччині до 1 червня2008г.

3. Приріст обсягу прибутку проти попереднім роком на 30%.

4. Підвищення кваліфікації співробітників шляхом напрями їх у стажування.

5. Підвищення мотивації співробітників з допомогою виплати премій, матеріальних заохочень, і навіть надання профспілкою безплатних путівок.

6. Підвищення зарплати проти попереднім роком на 10%.

7. Розширення ринку збуту з допомогою отримання великих замовлень для будівництва аеропортів і спортивних комплексів.

Реквізити організації

Засновники, створюючи комерційну організацію, маєте вибрати її організаційно-правову форму.

Реквізити, одержувані при реєстрації організації:

>1.ИНН – ідентифікаційний номер платника податків. ІПН присвоюється податковим органом за місцем розташування за нормальної постановки на облік організації у її створенні, зокрема шляхом реорганізації. Номер присвоюється організації попри всі час її існування й є незмінним.

2. КПП – код причини постановки на облік. На додачу доидентификационному номера платника податків (ІПН) у зв'язку з постановкою на облік у різних податкові органи за місцем розташування організації, місцеві перебування її відокремлених підрозділів, місця проживання фізичної особи, і навіть за місцем розташування належить їм нерухомого майна, і транспортних засобів і з іншим підставах, передбачених НК РФ, для організацій застосовується код причини постановки на облік.

3.ОГРН – основний державний реєстраційний номер. Означає номер запис у єдиному державний реєстр юридичних.

Юридична адреса – місце перебування юридичної особи, обумовлений місцем його державної реєстрації речових. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється за місцеві перебування його постійно чинного виконавчого органу, а разі її відсутності постійно чинного виконавчого органу – іншого органу або особи, котрі мають діяти від імені юридичної особи без доручення. Місце перебування юридичної особи вказується у його установчих документах.

Фізичний адресу – місце фактичного перебування організацій, згідно з договором оренди (організація знімає приміщення) чи свідоцтву на право власності (коли організація володіє об'єктом нерухомості).

Поштовий адресу – адресу, яким у організацію надходить яка входить кореспонденція. Може збігатися із юридичним чи фактичним адресою. Можливо адресою однієї з засновників чи керівників, абонентським ящиком тощо.

Коди,присваиваемие територіальними органами Федеральної служби державної статистики:

1.ОКВЭД – код виду економічної діяльності, здійснюваної організацією.Присваивается виходячи зОбщероссийского класифікатора видів економічної діяльності ОК 029-2001 (>ОКВЭД), затвердженого постановою Держстандарту РФ від 06.11.2001 №454-ст. Замінив з початку 2003 р. кодиОКОНХ (>Общесоюзного класифікатора галузей народного господарства),ОКДП (>Общероссийского класифікатора видів економічної діяльності, продукції та послуг).

>2.ОКАТО – код території поОбщероссийскому класифікатору адміністративно-територіального розподілу ОК 019-95. Він затверджений постановою Держстандарту Росії від 31.07.1995 № 413.

3. ОКПО –общероссийский код підприємств і закупівельних організацій.Рассчитивается зі спеціального алгоритму.

Банківські реквізити

Уповноважений банк – банк, з яким підприємством чи організацією (платник) укладено договори на розрахунково-касове обслуговування.

>БИК – банківський ідентифікаційний кодбанка-плательщика відповідно доСправочником банківських ідентифікаційних кодів учасників розрахунків біля Російської Федерації.

>Корреспондентский рахунок банку – рахунок, відкритий кредитної організацією, розташованої біля РФ і має ліцензію Банку Росії за проведення банківських операцій, за місцем свого перебування у підрозділі розрахункової мережі Банку Росії щодо розрахункових операцій.

Розрахунковий рахунок – номер особового рахунку платника у кредитній організації, філії кредитної організації, або у пихатій інституції Банку Росії. Формується уповноваженим банком відповідно до правилами ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії чи правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих біля РФ. Фактично, це рахунок підприємства чи організації (платника). У клієнтів одного банкуБИК і кореспондентські рахунки збігаються, розрахунковий рахунок різниться.

Реквізити,указиваемие в платіжних дорученнях на перерахування податків:

КПК – код бюджетної класифікації. Вказується відповідно до класифікацією доходів бюджетів Російської Федерації. Має 20 знаків і може лише як одному розрахунковому документі.

Реквізити ВАТ "342 Механічний завод":

Юридичний і тяжка фізична адресу:

р. Москва, Рязанський ін.,д.30/15. Код поОКВЭД 64.20.

Код по ОКПО 45028183.

>Телефон:(495)660-1000.

>ИНН:5408190413КПП:540601001ОКПО:14783371ОКОГУ:49013ОКАТО:50401384000ОКВЭД:72.20,74.84,73.10,22.22,93.02,63.21.24 (>ОКОНХ:14333) Розрахунковий рахунок для платежів юридичних:

Р/р № 407 028 108 00000000 400 у ЗАТ НКО ">Платежний Кліринговий Будинок".

>БИК: 044579495к/с № 301 038 106 00000000 495.

Розрахунковий рахунок для платежів фізичних осіб:

Р/р № 40702810238000110507 в Ощадбанку Росії.

>БИК: 044525225к/с № 301 018 10400000000 225.

2.2Организационно-правовая форма власності

Дане підприємств функціонує близько 50 років і залишається на етапі стабільного зростання, у своїй відбувалася зміна організаційно- правової форми власності, що з розпадом СРСР і появою приватної власності. На момент організаційно- правова форма власності – відкрите товариство – ВАТ.

АТ – товариство. Статутний капітал АТ розділений вдатися до акцій однаковою від номінальної вартості. Акціонери не відповідають щодо збитків нашого суспільства та несуть ризик збитків, пов'язані з його діяльністю, не більше вартості їхніх акцій. Існують два типу таких товариств: ЗАТу і ВАТ.

ВАТ – відкрите товариство. Має право здійснювати продаж випущених акцій. Кількість акціонерів необмежена. Статутний капітал щонайменше1000-кратной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленої законодавством (нині – 100 000 рублів). Кількість акціонерів: мінімальне – 1, максимальне – необмежена.

ЗАТ – закрите товариство. Розподіляє акції серед засновників чи іншого, заздалегідь певного, кола осіб. Статутний капітал щонайменше100-кратной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленої законодавством (нині – 10 000 рублів). Кількість акціонерів: мінімальне – 1, максимальне – 50.

2.3 Стадія життєвого циклу організації

ВАТ "342 Механічний завод" перебуває в етапі життєвого циклу - стійке зростання.

Життєвий цикл організації зображений малюнку 2:


Рис.2 – Життєвий цикл організації

0 – створення організації

1-2 – повільний зростання організації

точка 2 – точки беззбитковості

2-3 - період швидкого зростання

3-4 – стійке зростання

точка 5 – точка стагнації

5-6 – спад банкрутство ліквідація

точки 01, 02 – точки трансформації діяльності.

Стадія стабільного зростання представляється, здавалося б, усе ж заповітна мрія, до котрої я організація та прагнула від початку. Проте головна мета, переслідувана в цій стадії, — закріплення на досягнутому — вимагає від організації не менших, а то й великих зусиль, ніж мети попередніх стадій. Це з тим, що проблеми, які необхідно розв'язувати в цій стадії, мають переважно внутрішній характер, т. е. пов'язані із дуже організацією. Успішність організації в цій стадії залежить від неї "автентичності" які існують у зовнішнього середовища зразкам.

Мета цієї стадії життєвого циклу залежить від закріпленні над ринком, стабільному взаємодії з постачальниками ресурсів, торговельні посередники, досягненні за максимальний рівень рентабельності і мінімізації витрат. Організація якого добре відома ринку, має свого споживача. Підприємство має добре розвиненою управлінської системою.

І на цій стадії в організацію важливо максимально стабілізувати своєї діяльності. І тому намагається знизити собівартість продукції з допомогою скорочення витрат і максимального нормування своєї діяльності. Зазвичай, у в зв'язку зі мінливістю ринку, споживача цикл життя товару, запропонованого організацією, обмежений, що позначається настадийности розвитку організації.

Після стадії стабілізації організація закономірно може перейти в таку стадію — криза, що характеризується, зазвичай, зниженням ефективності діяльності нижче кордонів рентабельності, втратою місця над ринком і, можливо, загибеллю організації.

2.4 Розміри організації та особливості її діяльність

 

Розмір організації – це найважливіша структурна змінна, яка вимірюється кількістю працюючих у створенні людей, і навіть обсягами виробництва, у грошах.

Підприємство ВАТ «342 Механічний завод» близько 30, у своїй відбувалася зміна організаційно- правової форми власності, що з розпадом СРСР і появою приватної власності. На момент організаційно- правова форма власності – відкрите товариство – ВАТ.

Розмір організації – середнє підприємство (для підприємства працюють близько 400 людина).

Виробничий процес – сукупність всіх дій покупців,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація