Реферати українською » Менеджмент » Управління проектом


Реферат Управління проектом

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Білоруський національний технічний університет

Інститут підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів за новими напрямами розвитку техніки, технологій і економіки

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Варіант 29

Виконала: ст. грн. ЭК-91

Тондель Є. М.

Перевірив: Гусаков Б.І.

Мінськ 2010


Зміст

Технічне завдання на курсову роботу

1. Запровадження

2. РЕЗЮМЕ

2.1 Нормативні документи

2.2 Ідея проекту

2.3 Базові показники проекту

2.4 Висновки. Резюме

3. характеристика підприємства міста і стратегія його розвитку

3.1 Загальна характеристика підприємства

3.2 Основні прогнозні показники стратегію розвитку підприємства

4. Опис продукції ВАТ «СтанкоПРИНАДЛЕЖНОСТИ»

5. Виробничі потужності й площі

5.1 Розрахунок кількості технологічного устаткування й майданчиків

5.2 Розрахунок параметрів устаткування й транспорту підприємства

5.3 Розрахунок площ підприємства

5.4 Розрахунок розміру земельних ділянок

6. Організаційний план

7. План реалізації проекту

7.1 Календарний план реалізації проекту

7.2 План за працею

7.2.1 План залучення промислово-виробничого персоналу

7.2.2 Розрахунок кількості працюючих

8. Інвестиційний план

8.1 Інвестиції у внеоборотные активи

8.1.1 Інвестиції в кошти

8.1.2 Інвестиції у будинки

8.1.3 Інвестиції в технологічне устаткування

8.1.4 Інвестиції у допоміжне устаткування, транспортні засоби, технологічне оснащення, виробничий інвентар

8.1.5 Інвестиції в нематеріальні активи (капітал)

8.2 Інвестиції в оборотні активи

8.2.1 Інвестиції в виробничі і страхові запаси

8.2.2 Інвестиції в незавершене виробництво

8.2.3 Інвестиції в готову продукція складі підприємства

8.2.4 Повні інвестиції в оборотні активи

8.3 Календарное планування потреби у інвестиціях

8.3.1 Платежі за внеоборотные активи (основний рахунок і нематеріальної капітал)

8.3.2 Платежі за оборотні активи (оборотний капітал)

9. План собівартості продукції

9.1 Прямі витрати в собівартості продукції

9.2 Непрямі витрати в собівартості продукції

9.3 Комерційні витрати

9.4 Платежі, відрахування і податки в собівартості продукції

9.5 Повна собівартість продукції

10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТКЛИ потенціалу інноваційного підприємства

 

1.Введение

Закони конкуренції трапилося в ринковій економіці вимагають постійного вдосконалювання готової продукції і методів її виготовлення. Конкурентоспроможність продукції забезпечується як підвищенням її споживчих якостей, і зниженням витрат виробництва.

Підвищення споживчих якостей продукції забезпечується з допомогою конструкторських інновацій, реалізованих під час проектування нова продукція або модернізації випущеної, шляхом надання їй нових функцій, поліпшенням експлуатаційних властивостей, зміною дизайну.

Зниження витрат виробництва забезпечується з допомогою технологічних інновацій, дозволяють знизити ціну й підвищення конкурентоспроможності продукції. Технологічні інновації припускають впровадження нових технологічних процесів, які забезпечують зниження витрат потребує матеріальних та трудових ресурсів на одиницю продукції.

Обидва напрями інноваційної діяльності вимагає витрат потребує матеріальних та фінансових ресурсів, і навіть нематеріальних цінностей на переозброєння діючих підприємств чи будівництво нових.

Матеріальні й фінансові ресурси, і навіть нематеріальні цінності, вкладені щоб одержати прибутку (доходу) чи соціального ефекту називаються інвестиціями.

Технічне переозброєння вимагає величезних інвестицій. У разі обмеження фінансових і матеріальних ресурсів немає і джерела фінансування інвестиційної діяльності важливим є потреба у професійному відборі найбільш раціональних інвестиційних проектів, здатних перерости у стислі терміни забезпечити повернення (окупність), використаних ресурсів.

Інвестиції діляться на дві групи реальні і фінансові.

Реальні інвестиції забезпечують приріст національного доходу. Вони своє чергу диференціюються на виробничі і інтелектуальні.

Виробничі інвестиції збільшують національний дохід з допомогою створення нових, або технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств.

Інтелектуальні реальні інвестиції збільшують національний дохід з допомогою вкладення засобів у підготовку фахівців, придбання ліцензій, «ноу-хау», спільні на наукові розробки.

Фінансові інвестиції – придбання цінних паперів на вторинному ринку. Фінансові інвестиції служать для перерозподілу фінансових ресурсів. Цим спекулянти фондових ринків.

У цьому посібнику аналізуються і розглядаються лише виробничі інвестиції, пов'язані улаштуванням виробництва промислових виробів на новому підприємстві.

За виконання курсового проекту проектувальник повинен:

-оцінити технологічний рівень проектованого підприємства;

-виконати розрахунок інвестицій підприємствам, зокрема, в довгострокові (внеоборотные) активи, оборотні активи (його оборотні кошти);

-розрахувати витрати виробництва, у поточної діяльності;

-встановити ціну на вироблену продукцію;

-розглянути фінансування проекту й визначити показники економічну ефективність і побачити чутливість проекту зміну економічної кон'юнктури;

-ухвалити рішення про реалізації проекту.


2. РЕЗЮМЕ

проекту інноваційного виробництва на знову утворюваному підприємстві ВАТ «Станкопринадлежности»

2.1 Нормативні документи

Рекомендації для розробки бізнес-планів інвестиційних проектів. [1]

Методики визначення оптових ціни нову машинобудівну продукцію виробничо-технічного призначення. [2]

Методичні вказівки для включення виробництв до реєстру високотехнологічних. [3]

2.2 Ідея проекту

Організація комплексного безвідходного виробництва високотехнологічної машинобудівної продукції, які забезпечують ресурсозбереження у виробника і споживача.

2.2.1 Характеристика вироби

Виріб. Высокоточный внутришлифовальный верстат 3К228А

Річний обсяги виробництва 1350 прим. Досягнення виробничої потужності підприємства планують поетапно після два роки будівництва підприємства. Першого року роботи підприємства виробничі потужності використовуються на 50 %, другого року – на 75 %, програми виробництва третього та всіх наступних років відповідають виробничої потужності.


2.2.2 Корисний ефект проекту

Корисний ефект проекту досягається з допомогою економії ресурсів у виробника і споживача виробів нового підприємства.

Корисний ефект у виробника. ВАТ «Станкопринадлежности» використовує прогресивні конструкторські і технологічні рішення, що дозволяє на стандартному устаткуванні забезпечити якісні характеристики верстата не нижче характеристик устаткування першокласних світових виробників. Маса верстата на 12% менше маси аналога.

Корисний ефект у споживача. Продуктивність верстати на 1,05 разів більше аналога .

Термін служби збільшено з 8 до 12 років.

При ринкової ціну першокласних виробників тис. дол., відпускна ціна підприємства визначена у тис. дол.

2.3. Базові показники проекту

2.3.1 Інвестиції у проекті

Інвестиції, всього тис. дол., 100%  тис. дол., 100%
в т. год. а) внеоборотные активи тис. дол., %
їх довгострокові активи тис. дол., %
нематеріальні активи тис. дол., %
б) оборотні активи тис. дол., %

2.3.2 Проект

Ресурси засновників тис. дол., %
Довгостроковий кредит тис. дол., %
Ставка і щодо оплати кредит %
Період повернення кредиту (динамічний) років

2.3.3 Технико-экономические показники проекту (Обсяг виробництва, у рік освоєння виробничої потужності)

Термін будівництва підприємства 2,0 року
Термін освоєння проектній потужності 2,0 року
Обсяг виробництва, у відпускні ціни тис. дол.
Обсяг виробництва, у оптових цінах тис. дол.
Рівень використання виробничої потужності точці беззбитковості *** %
Період досягнення беззбитковості з початку розрахункового періоду  років
Витрати на долар товарної продукції дол.

2.3.4 Технічна ефективність проекта(*07)

Зниження удільної матеріаломісткості виробництва %
Зниження питомої споживання електроенергії  %
Зростання продуктивності устаткування  %

2.3.5 Ефективність інноваційного проекту

Чиста дисконтована вартість тис. дол.
Внутрішня норма рентабельності %
Період повернути інвестиції а) динамічний років
 б) статичний років

2.3.6 Ефективність поточної діяльності ВАТ «Станкопринадлежности» (на рік освоєння виробничої потужності)

Величина прибутку а) балансова тис. дол.
 б) чиста тис. дол.
Рентабельність продукції з балансового прибутку %
Рентабельність капіталу за чистий прибуток  %

2.4 Висновки. резюме

Проект ефективний для банку і інвесторів, оскільки є високотехнологічним виробництвом із високим нормою рентабельності, точка беззбитковості характеризується 11,56% використання виробничої потужності, період повернення кредиту – 4,75 років.


3. характеристика підприємства міста і стратегія його розвитку

3.1 Загальна характеристика підприємства

Загальну характеристику підприємства ОАО«Станкопринадлежности» містить «Паспорт підприємства», який в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Паспорт підприємства

Галузь

Машиностроительная

 промисловість

Найменування підприємства Відкрите товариство «ВАТ Станкопринадлежности»
Юридична адреса Р. Мінськ, Мясникова 13
Форма власності Акціонерна, головного підприємства ЗАТ «Інвестиції у майбутнє»
Дата реєстрації проект новий
Розмір статутного фонду  тис.
Розмір земельних ділянок 5141
Засновники підприємства Кислый Володимире Петровичу

Розподіл статутного фонду:

а) державні організації

б) юридичних осіб;

в) фізичні особи

0%

80

20

Директор Рослик Е.П.
Головний бухгалтер Сырица О.Г.
Телефони: 80163419700

3.2. ОСНОВНІ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні прогнозні показники стратегію розвитку підприємства, використовувані при розрахунку розділів проекту, наведені у таблицях 2.2, 2.3, 2,4.


Таблиця 3.2. Прогнози щодо проекту

п/п

Найменування показників  Роки розрахункового періоду проекту
Будівництво Експлуатація підприємства
1 2 3 4 5 6 7
1 Будівництво підприємства
2 Експлуатація підприємства
3 Ліквідація підприємства Наприкінці розрахункового періоду активи підприємства можна за залишкової вартості
4 Підготовка до ліквідації

Косметичний будівлі і устаткування (5% від початкового вартості);

Благоустрій земельних ділянок 20% вартості підготовки ділянки до забудові

5 Використання виробничої потужності, % - - 50 75 100 100 100

Таблиця 3.3. Параметри проекту

Основні відомості

у проекті

Показники

Основні відомості

у проекті

Показники
1 2 3 4
Обрій розрахунку (років) 7 Вигляд ухваленій у проекті расчётной одиниці дол. США
Крок розрахунку: Інфляція, відсотків протягом року 0,0%
-на першому року рік Ставка і щодо оплати кредит, реальна 10%
-на другому року рік Дата початку реалізації проекту 11.2009г.
-для наступних періодів рік Расчёты виконані за станом 11.2009г.

Варіант інфляції. Інфляція прийнята по оптимістичним варіанту. Для підприємств продукцію, паливно-енергетичних ресурсів і їхня заробітна плата змінюватися ні протягом найближчих років у доларах. Оскільки всі розрахунки проведено доларах США, така модель забезпечить стабільність витрат і результатів проекту.


Таблиця 3.4. Податкове оточення

п/п

Види податків і зборів, та його віднесення на місцевий і республіканський бюджет Ставка у відсотках чи сума виплат податку за років реалізації проекту
1 2 3
1. Непрямі податки з виручки від -
1.1 Ставка податку додану вартість, % 18%
1.2 Відрахування в республіканський й у місцевий бюджет з єдиного нормативу, % 3%
2. Податки, зараховують на собівартість -
2.1 Начисления на оплату праці, % 35%
2.2 Оплата ж землю, тис долл./га
Алгоритм розрахунку і щодо оплати землю
2.3 Екологічний податок -
3. Податки збори, зараховують з прибутку -
3.1 Ставка податку нерухомість 1%
3.2

3.1. Ставка прибуток базова

3.2.Льгота для високотехнологічних під-приємств

3.3. Ставка прибуток з урахуванням пільг

24%

Ч.02

24%

3.3 Ставка транспортного збору 4,0%
3.4 Ставка відрахування на місцевий бюджет утримання інфраструктури 1,5%
Алгоритм розрахунку відрахувань утримання інфраструктури
3.5 Ставка відрахування на інноваційний фонд, від чистого прибутку (лише підприємств із і часткою держвласності) 0,25%

4. Опис продукції ВАТ «Станкомаш»

Рассматриваемый проект передбачає екологічно чисте виробництво високоточної внутришлифовального верстата 3К228А.

Цільовий функцією проекту прийнято ресурсозбереження.

Будівництво підприємства передбачає економію ресурсів у двох сферах:

по-перше, безпосередньо для підприємства;

по-друге, у організацій, використовують продукцію підвищеного технічного рівня.

Корисний ефект проекту досягається з допомогою економії ресурсів у виробника і споживача виробів нового підприємства.

Корисний ефект у виробника. ВАТ «Станкопринадлежности» використовує прогресивні конструкторські і технологічні рішення, що дозволяє на стандартному устаткуванні забезпечити якісні характеристики верстата не нижче характеристик устаткування першокласних світових виробників. Маса верстати на 9 нижче маси аналога.

Корисний ефект у споживача. Продуктивність верстати на 1,05 разу вищу, ніж в аналога.Срок служби збільшено з 8 до 12 років.

Корисний ефект у споживача дозволяє створити конкурентна перевага проти першокласними виробниками % (розраховується розділ «Маркетинг»).

Екологічний ефект проекту досягається використанням водопостачання кільцевому циклу.

Проект дозволяє (Демшевського не дозволяє) віднести підприємство у категорію: «Высокотехнологичное виробництво».


5. Виробничі потужності й площі

Виробничі потужності обрані з програми випуску своєї продукції третій рік поспіль виробництва. Технологія виробництва передбачає використання серійно виробленого металорізального і транспортного устаткування.

Розрахунок значення кількості технологічного, допоміжного, підйомно-транспортного устаткування, потужності, встановленого електроустаткування і необхідних площ для устаткування й транспортних засобів зведений в табл.5.2.

5.1 Розрахунок кількості технологічного устаткування й майданчиків

Розрахунок величини верстатного парку проводиться у разі групам устаткування підставі вихідних даних докладання *01 методичного посібники з формулі:

, (5.1)

де Нст.i – норматив витрат верстатного часу по i-й групі устаткування, станко-часов;

N –

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація