Реферати українською » Менеджмент » Характер і зміст праці менеджера


Реферат Характер і зміст праці менеджера

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ІСОДЕРЖАНИЕ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

1.1 Роль менеджера у створенні

1.2 Характер праці менеджера

ГЛАВА 2. МЕНЕДЖМЕНТ У ОРГАНІЗАЦІЇ МАГАЗИН «КНИГИ»

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Характер і ефективність методів, застосовуваних менеджером організації

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одного боку, великою зацікавленістю у темі «Характер і змістом праці менеджера» у сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю.

Праця сучасних менеджерів — це вироблення і прийняття тисяч можливих варіантів і нюансів управлінські рішення. Здійснюючи практично загальні принципи і функцій управління, обираючи найоптимальніші методи управлінської роботи, менеджери сприяють рішенню конкретних проблем виробництва, успіху підприємства. У разі ринку успішність залежить уміння вижити, результативності та ефективності діяльності підприємства, визначених рівнем менеджменту у ній.

Праця менеджерів необхідний підприємствам як головний умова існування та розвитку, оскільки є саме менеджментом визначає стратегію, мети, конкретні засоби і шляхи вирішення завдань підприємства, від цього залежить ступінь реагування підприємства на зовнішні чинники та можливості використання наявних переваг і перспективи.

Розвиток дослідницько-експериментальної і вдосконалення менеджменту, пристосування його до конкретної обстановці нині є з головних вирішальних важелів поліпшення результатів господарську діяльність підприємства в усьому світі. Звідси випливає, що праця менеджерів спочатку є основним двигуном розвитку.

Менеджер є постаттю у системі менеджменту – типу управління, найбільше відповідального потребам й умовам ринкової економіки та спрямованих досягнення найкращих кінцевих результатів під час виробництва товарів та послуг з найменшими витратами, на повне задоволення конкретних суспільних потреб.

Велику увагу питанням праці менеджерів як різновиду управлінської праці приділяється на роботах зарубіжних і вітчизняних дослідників та фахівців.

Теоретична базу й методологічна основа дослідження становила теорія, вироблена в працях провідних вітчизняних і зарубіжних економістів у сфері менеджменту та управління: Рєзник С.В.,ВиханскийО.С.,Минеева Н.В., Ігнатьєва А.В., КоротковЭ.М.,Ансофф І.,Вейл П.,Вудкок М., Френсіс Д.,МесконМ.Х., Альберт М.,Хедоури Ф.,Якокка Л. та інших.

Об'єктом курсової роботи є підставою – магазин «Книги».

Предмет курсової роботи – трудова діяльність менеджера.

Основною метою даної курсової роботи є підставою вивчення характеру та змісту праці керівника.

У межах досягнення цієї мети автором було поставлено такі:

1. Визначити і проаналізувати характерні риси і змістом управлінської праці;

2. Провести аналіз характеру та змісту праці керівників для підприємства магазин «Книги»;

3. Розробити рекомендації для поліпшення якості роботи менеджера.


ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ІСОДЕРЖАНИЕ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

1.1 Роль менеджера у створенні

У фундаменті економічної літературі, фундаментальних працях вітчизняних і закордонних вчених поява професії «менеджер» пов'язані з відділенням управлінської роботи від виробничу краще й виникненням самостійного виду – професійного менеджменту. Це сталося 17-18 століттях за доби зародження капіталізму й конкуренції початку індустріального прогресу європейської цивілізації.

Вперше посаду менеджера ми мали офіційно визнана 1994 р.; вОКПДТР в розділ «Посади службовців» включені 16 найменувань посад менеджерів, віднесених до категорії керівників. У цьому більшість посад менеджерівсгруппировано за галузями економіки [сільське, мисливське, лісове і рибне господарство (код 240480; промисловість (код 24049); будівництво (код 24050); торгівля (код 24051); громадське харчування і готельне обслуговування (код 24053); транспорт, зв'язок, матеріально-технічне постачання і збут (код 24054) та інших.]. У зв'язку з тим, що перелік найменувань посад менеджерів не вичерпує їх різноманіття, вОКПДТР включені: менеджер (інших галузях) - код 24060 і менеджер [інших функціональних підрозділах (службах)] - код 24074 [7].

У сучасному розумінні менеджер – це керівник чи управляючий, котрий обіймає постійну посада і наділений повноваженнями у сфері ухвалення рішення щодо конкретних видів діяльності підприємства, функціонуючого в ринкових умов. Прийняті менеджером рішення є обгрунтованими і виробляються з урахуванням використання новітніх методів управління – багатоваріантних розрахунків із допомогою комп'ютерна техніка.

Термін «менеджер» має досить стала вельми поширеною і вживається стосовно:

до організатору конкретних видів робіт у окремих підрозділів чи програмно-цільових груп;

до підприємства у цілому, або його підрозділів (управлінь, відділень, відділів);

до стосовно підлеглим;

до адміністратора рівня управління, організуючого роботу у відповідність до сучасними методами.

>Гест, відповідно до досліджень якого, майстра виконують у середньому 583 різних операції з управління щодня, помічає: «Цікаво зазначити, що характеристики роботи майстра, які включають розмаїтість, переривчастість в виконуваних діях та їх фрагментарність, діаметрально протилежні роботі багатьохмехаников-повременщиков, робота яких раціоналізовано, носить який повторювався характер, не переривається і виконується у постійному, усталеному, незмінному ритмі рушійної конвеєра» [5,с.26].

Організація неспроможна існувати без менеджерів, і цього існує низка причин [5,с.14]:

> менеджери забезпечують виконання організацією її основного призначення;

> менеджери проектують і встановлюють взаємодія між окремими операціями і "діями, виконуваними у створенні;

> менеджери розробляють стратегії поведінки організації у змінюваному оточенні;

> менеджери забезпечують служіння організації інтересам осіб та шкільних установ, які контролюють організацію;

> менеджери є основним інформаційним ланкою зв'язку організації з цим оточенням;

> менеджери несуть формальну відповідальність за результати діяльності організації;

> менеджери офіційно представляють організацію в церемоніальних заходах.

Будучи суб'єктом здійснення управлінської діяльності, менеджери грають у організації ряд різноманітних ролей.

Різні автори бачать по-різному зміст праці менеджерів визначають різні роль управлінні організацією.

Торкаючись змісту роботи менеджера,Минцберг знаходить важливу спільну рису управлінської роботи — ролі керівника. Роль, за його визначенням, є «набором певних поведінкових правил, відповідних конкретному установі чи конкретної посади». Так само, як герої у п'єсі мають ролі, що змушують їх поводитися належним чином, менеджери займають певне місце праці як керівники певних організаційних підрозділів, і саме це визначає їх службове поведінка. «Окрема особистість впливає характер виконання ролі, але не неї давав. Так актори, менеджери та інші грають заздалегідь визначені ролі, хоч як особистості можуть надавати власну інтерпретацію цих ролей» [8,с.211].

У міжособистісних контактах менеджер, виконує роль головного керівника, виступає передусім символічна постать, що представляє організацію, і як її прапором. У ролі на менеджера покладаються обов'язки з виконанняцеремониалов, відвідування різних соціальних заходів, щодо участі прийомах, пов'язаних із ухилянням працівників за рахунок пенсій, тощо. буд.

Дуже важлива роль менеджера як лідера, тобто людини,оказивающего впливом геть інших працівників організації. Зазвичай це пов'язано з відповідальністю, і навіть формальними повноваженнями щодо праці іншим людям, які надаються менеджерам у створенні. Але лідерське поведінка менеджерів залежить від їхньої здатності використовувати повноваження із єдиною метою мотивування і активізації людей для найефективнішого досягнення мети,

Роль сполучної ланки зобов'язує менеджерів налагоджувати контакти з тими, хто формально не підпорядковується. І це менеджери цієї організації, і багато людей її межами, наприклад споживачі, постачальники, офіційні урядові особи, менеджери з деяких інших організацій. Форми контактів, які за цьому використовуються, найрізноманітніші, включаючи листування, що у нарадах, телефонні розмови, безпосередні особисті контакти тощо.

Інформаційні ролі менеджерів пронизують процеси їх міжособистісних контактів, і відбивають важливість мережі контактів, створюваних і підтриманих ними. Роль приймачів інформації характеризує менеджерів як людей, що у постійному пошуку інформації, яка потрібна на управління організацією і виконання власної роботи. Цю інформацію то, можливо письмової та усної, внутрішньої і до зовнішньої.

Роль розповсюджувачів інформації означає, що менеджери як отримують, а й поширюють інформацію з тим каналами зв'язку, що забезпечують рішення цілей і завдань організації, або підрозділів. Зокрема, вони передають інформацію своїх підлеглих, якщо в останніх немає іншого способу її отримання.

Третя інформаційна роль у тому, що менеджери виступають як представники організації, передають інформацію про її плани та політиці для налагодження зовнішніх контактів з іншими зацікавленими особами та компаніями.

Група ролей, пов'язаних із затвердженням рішень, включає передусім таку поведінку менеджерів, що зветься підприємницького. У ролі підприємців менеджерам нерідко доводиться приймати рішень, пов'язані з початком нових проектів чи використанням нових можливостей. Щоб зменшити рівень ризику, таке рішення часто реалізуються через цілу низку невеликих проектів, дозволяють побіжно оцінити практичну корисність зроблених змін.

Як усувають перешкоди менеджери повинні вносити корективи у розвиток тій чи іншій ситуації, якщо є загроза її з-під контролю. Беручи відповідні рішення, вони запобігають розростання невеликих негараздів у великі.

Однією з найважливіших ролей менеджера є розподіл ресурсів, що необхідні виконання запланованих робіт і досягнення мети. Від, як менеджер справляється з роботою, прямо залежать одержувані результати, оскільки ресурси завжди обмежені і треба приймати компромісні рішення. Непрямим результатом прийнятого рішення є з'ясування пріоритетів, тобто видів робіт чи підрозділів, котрі на той чи іншого період надають найбільший вплив отримання запланованих результатів.

Роль які переговори відбиває обов'язки менеджерів постійно узгоджуватиме дії коїться з іншими членами організації та зацікавленими особами із різних компаній.

ЯкМинцберг, ролі неможливо знайти незалежні одна одної. Навпаки, вони взаємозалежні і взаємодіють до створення створення єдиного цілого. Міжособистісні ролі випливають із повноважень і статусу керівника організації та охоплюють сферу його взаємодій з людьми. Ці міжособистісні ролі може зробити керівника пунктом зосередження інформації, що йому можливість і водночас змушує її грати інформаційні ролі, і продовжує діяти центром обробки інформації. Беручи він міжособистісні і інформаційні ролі, керівник здатний грати ролі, пов'язані з прийняттям рішень: розподіл ресурсів, залагоджування конфліктів, пошук можливостей в організацію, ведення переговорів від імені організації. Всі ці 10 ролей, взяті разом, визначають об'єм і зміст роботи менеджера, незалежно від характеру конкретної організації.

Добре сприйнятий аналізМинцберга про практичний зміст управлінської роботи є підставою корисним поясненням того, що робить керівник. Проте чи все автори згодні зМинцбергом у частині його визначень і класифікацій.

>О.С.ВиханскийА.И.Наумов у своїх працях виділяють три ключові ролі [3,с.58]. По-перше, це роль прийняття рішення, що виражається у цьому, що менеджер визначає собі напрямок руху організації, вирішує питання розподілу ресурсів, здійснює поточні коригування та т.п. Право прийняття управлінські рішення має сенс тільки менеджер. Будучи наділеним правом прийняття рішень, менеджер відповідає наслідки прийнятого рішення. Тому менеджер має лише вміти вибрати найкращий варіант вирішення даної. Це може зробити фахівець із підготовці рішень і навіть машина. Менеджер повинне вирішитися те що, щоб ризикнути повісті очолюваний ним колектив у напрямі. Це найчастіше зробити значно складніше, ніж розрахувати оптимальне рішення.

По-друге, це інформаційна роль, яка полягає у тому, що менеджер збирає інформацію внутрішню і до зовнішньої середовищі, поширює інформацію як фактів і нормативних установок і, нарешті, роз'яснює політику й основні мети організації. Від, наскільки менеджер має інформації, наскільки вона може зрозуміло і чітко доводити інформацію до членів організації, дуже залежить результат його роботи.

По-третє, менеджер виступає керівником, формує взаємини усередині і "поза організації, мотивуючого членів організації для досягнення цілей, координуючого їх зусилля і діяти, нарешті, виступає як представника організації. Менеджер може бути менеджером, на яких люди готові були йти, ідеям яку вони готові вірити. Підтримка членами колективу свого керівника сучасних умовах є базою, без якої жоден менеджер, хоч би яким хорошим грамотним фахівцем він був, зможе успішно управляти своєю колективом.

Залежно від позиції менеджерів у створенні, розв'язуваних ними завдань, характеру реалізованих функцій дані ролі може бути притаманні їм у більшої чи меншою мірою.

Проте кожен цю менеджер обов'язково приймає рішення, працює із інформацією й виступає керівником стосовно певної організації.

1.2 Характер праці менеджера

Характер праці менеджерів випливає з сутності управління, як діяльності, спрямованої на постановку цілей й "об'єднання зусиль широкого людського загалу їхнього своєчасного й ефективного досягнення. Виконуючи цих функцій, менеджери безупинно зіштовхуються з вадами, котрі представляють собою відхилення фактичного стану організації від заданого чи бажаного. Таких проблем безліч, і вони мають найрізноманітніший характер. Нерідко вони вимагають негайного втручання, у деяких ж випадках їхнє рішення пов'язані з виробленням концепції розвитку організації, або з радикальної перебудовою раніше прийнятої політики поведінки фірми в у обстановці. Це означає, що менеджери повинні лише у час виявляти проблеми, а й володіти методами розв'язання, мати чітке уявлення у тому, які підходи треба застосувати у кожному даному випадку. Приміром, якщо проблема виникла самому виробництві, у фінансовому відділі чи дослідницькому ланці фірми, його виконання зажадає обліку особливостей роботи кожної з цих підсистем, і навіть вивчення конкретних причин, якими він виник.

Але у всієї несхожості розв'язуваних завдань менеджер практично завжди прагне за її рішенні вирішити одні й ті запитання: Чому ми проводимо той чи інший роботу? Яким побитом її виконуємо?

Чи є альтернативи, тобто інші підходи до вирішення? Яка корисність (цінність) цієї праці та які витрати чекають пов'язані із нею? Чому ростуть витрати? І де та хто робить роботу краще нас? Що заважає нам поліпшити результати? Які наші сильні сторони, і досягнення? тощо. буд. Відповіді для цієї і багато інших питань вимагають як часу й зусиль, але то й величезного розумового напруги, максимального включення та ефективного використанняаналитико-конструктивних здібностей людини.

Отже, сама специфіка розв'язуваних завдань визначає переважно розумовий, творчий характер управлінської праці, у якому постановка цілей, розробка засобів і прийомів її досягнення, і навіть організація спільної прикладної діяльності становлять головний зміст і змістом праці людей, що відносяться до управлінському персоналу.

Але вони є предметом праці - інформація, працюючи із якою приймає рішення,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація