Реферати українською » Менеджмент » Сутність автоматизованого робочого Місця менеджера


Реферат Сутність автоматизованого робочого Місця менеджера

>Міністерствоосвіти й науки України

>Контрольна робота

іздисципліни

«АРМ менеджера зовнішньоекономічної діяльності»

на задану тему:

>Сутністьавтоматизованогоробочогомісця менеджера

2011


План

1.Передумовистворення АРМ менеджера

2.Сутністьпроцесуавтоматизаціїуправлінськоїдіяльності

3.Поняття тапризначення АРМ

4. Характеристика такласифікація АРМ


 

1.  >Передумовистворення АРМ менеджера

 

>Основноюпередумовоюстворення АРМєрозвитокелектроніки,якийпризвів допояви нового класуобчислювальних машин -персональнихЕОМ (>ПЕОМ).ГоловніперевагиПЕОМ - порівнянонизькавартість йвисокапродуктивність.Якщопроаналізувати характеристики великихЕОМ початку 60-х років,міні-ЕОМ початку 70-х років йПЕОМ 80-х рр., товиявиться, щопродуктивність їхніприблизнооднакова.Низькавартість,надійність, простотаобслуговування йексплуатаціїрозширює сферузастосуванняПЕОМпередусім зарахунок тихийцаринлюдськоїдіяльності, в якіранішеобчислювальнатехніка невикористовувалася черезвисокувартість,складністьобслуговування таскладністьінтерфейсу. До такихгалузейвідноситьсяуправлінська діяльність, дезастосуванняПЕОМ дозволило реально підвищитипродуктивність роботифахівців,пов'язаних ізобробкою великихобсягіврізноманітноїінформації таприйняттямуправлінськихрішень.Цей аспект особливоактуальний в зв'язку із тім, щопродуктивністьуправлінської роботидотеперзросталавкрайнизькими темпами. Так, заостанні 40 роківпродуктивністьуправлінської роботизрослалише у 2-3 рази, у тому годину якпродуктивність роботивиробничого персоналу впромисловостізросла у 14-15разів.Зараз дляінтенсифікаціїуправлінської роботифахівціврізнихспеціальностейрозробляються йнабувають широкогопоширення АРМ, котріфункціонують набазіПЕВМ.

>Однією ізосновнихпередумовстворення тасуттєвимчинникомуспішногорозвитку йефективногофункціонування АРМєвідповіднепрограмне забезпечення.

2.  >Сутністьпроцесуавтоматизаціїуправлінськоїдіяльності

 

Увідповідності доструктуриуправлінняпевнимоб’єктом, заособливостямипрофесійноїдіяльності таучасті уприйняттіуправлінськихрішеньрозрізняютьменеджерів оперативного, тактовного йстратегічногорівнів.Особливостівикористанняданих таінформації накожному ізцихрівнів наведено в табл.1.

>Таблиця 1

>Особливостівикористанняданих таінформації нарізнихрівняхуправління

№ зарплатню >Рівеньуправління >Особливостівикористанняданих таінформації
1 >Оперативний

>Використаннядетальнихданих увиглядіоригіналів чизавіренихкопійпаперовихдокументів ізвизначеногоджерела.

>Максимальнаформалізаціянеобхідногоінформаційного забезпечення та процедурпідготовки йприйняттярішень.

2 >Тактичний Зарізнимиоцінками - до70%особливостей роботименеджерів оперативногорівня й до 30% -стратегічного.
3 >Стратегічний >Використанняпереважноагрегованихданих увиглядіпаперових таелектроннихоригіналіваналітичних тафактичнихдокументів ізрізнихджерел,самостійна їхньогооцінка,самостійнеприйняттянестандартнихрішень чи організаціяпроцесу їхньогоприйняття.

Зогляду націособливостінайлегше йприродніше вавтоматизованійсистеміуправлінняпідлягаєавтоматизаціїзасобами АРМ роботаменеджерів оперативного й тактовногорівнів.Управлінськірішенняприймаються наосновіаналізуавтоматичноотриманихданих заєдиним алгоритмом чи шляхомоцінюванняобмеженоїкількості альтернатив. Нацихрівняхвикористовуютьтиповеуніверсальне чиспеціалізованепрограмне забезпечення,адаптуючи його до потребконкретнихоб’єктівуправління.

>Найпоширенішимєвикористання на тактовному й оперативномурівніінтегрованих системуправлінняпідприємством.

>Автоматизація роботименеджерівстратегічногорівня -дужескладна завдання. Цезумовлененетиповістю (а,отже, йскладністюформалізації)завдань, котріпотрібновирішувати,відсутністювизначенихалгоритмівприйняттяуправлінськихрішень, адосить часто - йвідсутністюкритеріївефективностіприйнятихрішень. АРМуправлінців такогорівняпроектуєтьсяіндивідуально для шкірногоробочогомісця. При цьомунайбільшаувагаприділяєтьсянаданнюможливостіякнайширшоговикористаннярізноманітногоінструментаріюаналізуданих, а чи незасобамуніверсалізаціївирішенняуправлінських завдань. На цьомурівнінайдоцільнішевикористовуватиекспертнісистеми тасистемипідтримкиприйняттяуправлінськихрішень.

>автоматизаціяінформаціяуправління

3.  >Поняття тапризначення АРМ

 

>Сучаснімасштаби йтемпивпровадженнязасобівавтоматизаціїуправління ізособливоюгостротою ставити заподіянняпроведеннякомплекснихдосліджень,пов'язаних зусебічнимвивченням йузагальненнямвиникаючих при цьому проблем як практичного, то йтеоретичного характеру.

>Останнімирокамивиниклаконцепціярозподілених системуправліннянароднимгосподарством, депередбачається локальнаобробкаінформації. Дляреалізації ідеїрозподіленогоуправліннянеобхіднестворення для шкірногорівняуправління йкожноїпредметноїобласті >автоматизованихробочих місць (АРМ) набазіперсональнихкомп'ютерів.

>Аналізуючисутність АРМ,фахівцівизначають їхньогонайчастіше якпрофесійно-орієнтованіневеликіобчислювальнісистеми,розташованібезпосередньо наробочихмісцяхфахівців йпризначені дляавтоматизації їхнього роботи.

Для шкірногооб'єктауправліннятребапередбачитиавтоматизованіробочімісця, щовідповідаютьїхньомуфункціональномупризначенню. Однакпринципистворення АРМповинні бутизагальними:системність,гнучкість,стійкість,ефективність.

>Відповідно до принципусистемності АРМ варторозглядати яксистеми, структура яківизначаєтьсяфункціональнимпризначенням.

Принципгнучкостіозначаєпристосовністьсистеми доможливихперебудовзавдякимодульностіпобудови всіхпідсистем йстандартизаціїїхніхелементів.

Принципстійкостіполягає до того, що система АРМ виннавиконуватиосновніфункціїнезалежно відвпливу нанеївнутрішніх йзовнішніхможливихфакторів. Це означати, що неполадки в окремихїїчастинахповинні бути легкопереборні, апрацездатністьсистеми -швидковідновлена.

>Ефективність АРМ варторозглядати якінтегральнийпоказникрівняреалізаціїнаведенихвищепринципів,віднесений довитрат постворенню іексплуатаціїсистеми.

>Функціонування АРМможедатизначнийефект лише заумови правильногорозподілуфункцій йнавантаженняміжлюдиною ймашиннимизасобамиобробкиінформації, ядром якієЕОМ.Лише тоді АРМ станізасобомпідвищення не лишепродуктивності роботи таефективностіуправління, а ісоціальноїкомфортностіфахівців.

>Бурхливийрозвитокнауково-технічногопрогресупризвів допояви нового класуобчислювальних машин -персональнихкомп'ютерів.Головна їхньогоперевага - порівнянонизькавартість й у томусамий годину -високапродуктивність.Низькавартість,надійність, простотаобслуговування іексплуатаціїрозширює сферузастосуванняПЕОМнасамперед зарахунок тихийгалузейлюдськоїдіяльності, у якіранішеобчислювальнатехніка невикористовувалася. До такихгалузейвідноситься і так кликанаорганізаційна діяльність, дезастосування персональногокомп'ютера дозволило реально підвищитипродуктивність роботифахівців,пов'язаною ізобробкоюінформації.

>Цей аспект особливоактуальний у зв'язку із тім, щопродуктивністьуправлінської роботидотеперзросталавкрайнизькими темпами. Так, заостанні 30 років вонпідвищилася в 2-3 рази, всамий годину, упромисловості - у 14 -15разів.Сьогодні дляінтенсифікаціїрозумової іуправлінської роботифахівціврізнихпрофесійрозробляються іотримуютьширокепоширенняАРМи, щофункціонують набазі ПК.

>Розглянемоосновніскладовіелементи АРМпрацівників -управлінців таін.,перспективиїхньогорозвитку йвикористання. На рис. представленазагальна схема ПК, щоскладаєтехнічну основу АРМ.

>Рис. 6.Узагальнена схема ПК:

1 -мікропроцесор, 2 -основнапам'ять, 3 -зовнішнійзапам'ятовуючийпристрій (>ЗЗП), 4 - дисплей, 5 -клавіатура, 6 -друкуючийпристрій, 7 - системнамагістраль.

>Найбільшефективноюорганізаційноюформоювикористання ПКєстворення наїхнійбазі АРМконкретнихфахівців (>економістів,статистиків,бухгалтерів,керівників),оскільки така формаусуваєпсихологічнийбар'єр увідносинахміжлюдиною ймашиною.Досвідсвідчить, що АРМ винневідповідати такимвимогам:

·своєчаснезадоволенняінформаційної іобчислювальноїпотребифахівця;

·мінімальний годинувідповіді назапитикористувача;

·адаптація дорівняпідготовкикористувача й йогопрофесійнихзапитів;

· простотаосвоєнняприйомів роботи із АРМ йлегкістьспілкування;

·надійність й простотаобслуговування;

·можливістьшвидкогонавчаннякористувача;

·можливість роботи вскладіобчислювальноїмережі.

>Рис.Узагальненаструктурна схема АРМ

>Загальнепрограмне забезпечення (ПЗ)забезпечуєфункціонуванняобчислювальноїтехніки,розробку йпідключення новихпрограм.Сюдивходятьопераційнісистеми,системипрограмування іобслуговуючіпрограми.

>Професійнаорієнтація АРМвизначаєтьсяфункціональноючастиною ПЗ (>ФПЗ).Саме тутзакладаєтьсяорієнтація на конкретногофахівця,забезпечуєтьсявирішеннязавданьвизначенихпредметних областей.

Прирозробці ФПОдужезначнаувагаприділяєтьсяпитанняморганізаціївзаємодії ">людина-машина".Користувачуцікаво йзахоплюючепрацювати наЕОМ лише до тоговипадку, коливінпочуває, щозаймаєтьсякорисною,серйозноюсправою.Інакше йогочекаютьнеприємнівідчуття.Непрофесіоналможевідчути собіобійденим йнавіть учомусьзащемленим лише бовін незнаєдеяких команд, наборусимволів,унаслідок чого вньогоможевиникнутиглибока досада попри всіпрограмне забезпечення та ПК.

>Діалоговісистеми можнаподілити за принципомвзаємодіїкористувача ймашини на:

·системи ізкомандною мовою;

· "людина у світіоб'єктів";

·діалог уформі "меню".

>Застосуваннякомандноїмови вприкладних системах -це перенесенняідейпобудовиінтерпретаторів команд дляміні- тамікроЕОМ.Основнаперевага цого методу - простотапобудови йреалізації, анедолік -необхідністьзапам'ятовування команд й їхньогопараметрів,повторенняпомилковоговведення й т.ін.Тобто, таким системахкористувачамтребавивчатимовувзаємодії.

>Зовніпротилежнийпідхід "людина у світіоб'єктів" -відсутнікоманди й людина впроцесі роботи ">рухається" посвоємуоб'єкту задопомогоюклавішкерування курсором,маніпуляторів (>миша, перо),відповіднихкомбінаційклавіш.Діалог уформі "меню"надаєкористувачубезлічальтернативнихдій, із яківінвибираєпотрібні.Ниніширокепоширенняотримавкористувацькийінтерфейс, щопоєднує усобівластивості двохостанніх. Уньому весьробочийпростірекранаподіляється втричічастини (>об'єкта).

>Першачастинаназивається рядком меню. Заїїдопомогоюкористувачможезадіятирізні меню, щоскладають ">кістяк"програми,здійснюється доступ доіншихоб'єктів.

Другачастинаназивається рядком стану.Допомагаєшвидковикликатинайбільш частовикористовуваніоб'єкти чивідображатипоточнуінформацію.

>Третячастина -робочаповерхня (>поверхнею столу) -найбільша. Тамвідображаються усі тихоб'єкти, щовикликаються із меню чи рядка стану.Така формаорганізаціїдіалогулюдини ймашининайбільшзручна, усісучасніпрограмитією чиіншоюміроювикористовуютьїї.

>Існує двапідходи до розробки АРМ. першийпідхід -функціональний,являє собоюавтоматизаціюнайбільштиповихфункцій.

>Функціональнепрограмне забезпечення (>ФПЗ)може бутиадаптовано доконкретних умівзастосування.Відзначимопрограмнізасоби, щоєбазовими для АРМрізнихпрофесій,пов'язаних ізобробкоюділовоїінформації іприйняттямуправлінськихрішень.

>Першимиз'явилисяпрограмнізасоби дляавтоматизації роботитехнічного персоналу, що обумовлене великоюформалізацієювиконуваних нимифункцій.Типовим прикладомєтекстовіредактори (>процесори), котрідозволяютьшвидковводити,редагуватиінформацію,здійснюватипошукпомилок,допомагаютьпідготувати текст додруку.

>Фахівцям часто доводитисяпрацювати ззначнимиобсягамиданих. Дляполегшення такого родуробіт булистворенісистемиуправління базамиданих (>СУБД), котрідозволяютьзберігативеликіобсягиінформації, й,головне,швидкознаходитипотрібнідані.

>Багатофахівцівзв'язанітакож ізобробкоюрізнихтаблиць, бо убільшостівипадківінформаціяподається увиглядітабличнихдокументів.

>Електроннітаблицідопомагаютьстворюватиподібнідокументи.Вонидужезручні,автоматичноперераховуютьусіпідсумкові йпроміжнідані призмініпохідних. Тому смердоті широковикористовуються,зокрема, припрогнозуваннізлочинності.

>Значноюпопулярністю вустановахкористуютьсяпрограмнізасоби АРМ для контролю йкоординаціїдіяльностіорганізації, де всяуправлінська діяльністьописується яксукупністьпроцесів,кожний із якімає вушко,кінець йвідповідальнихвиконавців. При цьому діяльність шкірногопрацівникапогоджується ізіншими. Таким чином,створюєтьсяплан-графікробіт. Пакетможеавтоматично принастаннітермінуформувати заподіяннявиконавцям,нагадувати протермінзавершення роботи йнакопичуватидані провиконавську діяльністьпрацівників.

>Важливу рольуправлінськійдіяльностівідіграєоперативнийобмінданими,якийзаймає до 95% годиникерівника й до 53% годинифахівців. Томуотрималипоширенняпрограмнізасоби типу ">електроннапошта".Їхнєвикористаннядозволяєздійснюватирозсиланнядокументівусерединіустанови,відправляти,одержувати іоброблятиповідомлення ізрізнихробочих місць,проводитинарадифахівців, щознаходяться назначнійвідстані один від одного.

>Останнім годиноюспостерігаєтьсятенденція достворення такзванихінтегрованихпакетів, щовміщають усобіможливостітекстовихредакторів,таблиць,графічнихредакторів й т. п..Наявністьрізнихпрограм длявиконання посутіоднаковихоперацій -створення іобробкиданих, обумовлененаявністютрьохрізнихосновнихвидівінформації:числової,текстової йграфічної.Заразйдебурхливийрозвитокзасобів дляобробкиіншихвидівінформації:звукової йвідеоінформації. Їхстворені своїредактори,цівидиінформаціїстаютьневід'ємноючастиноюбільшості базданих.

>Останнім годиноюспостерігаєтьсятенденція переходу достворення АРМпрофесійногопризначення.Оснащенняфахівців такими АРМдозволяє підвищитипродуктивність роботикерівників,швидкістьобробки таточностіінформації, щоважливо дляефективногопланування йуправління.

>Розглянемо складзасобівобчислювальноїтехнікикомплексів АРМ.Сумісністьапаратнихзасобівє одним ізнайважливішихпоказників привиборі ВІД.Тенденціяпридбаннязасобів ВІД,апаратносумісних ізнаявними,зв'язана ізбагатьмаоб'єктивними йсуб'єктивними причинами, де неостаннємісцезаймаєпсихологіякористувача, йогопочуттявпевненості вуспіхузастосуваннясаме цого класуапаратнихзасобів.

>Програмнасумісністьвизначаєтьсясумісністюапаратнореалізованоїсистеми команд,сумісністюформатівпредставленняданих,сумісністютрансляторів,СУБД й т.д.Цейпоказниквизначаєтьсянаявністюзначнихобсягівранішепідготовленихданих, атакожспеціалізацією персоналу, щомаєдосвід роботи ізбазовимизасобамипрограмного забезпечення.

4.  Характеристика такласифікація АРМ

Увиробничихоб'єднаннях, напромисловихпідприємствах здобулизастосуваннябагаторівневіінтегровані АСУ. Узалежності відособливостейвиробництва, метистворення систем й складуфункцій, щоавтоматизуєтьсябагаторівневаінтегрованаавтоматизована системауправління,наприкладвиробничогооб'єднання,можевключатитакіскладовічастини:автоматизовану системуорганізаційногоуправлінняпідприємством,цехами,ділянками (АСУП),автоматизованісистемиуправліннятехнологічнимипроцесами (АСУ ТП) ,системиавтоматизованогопроектуванняконструкторського йтехнологічногопризначення (>САПР) ,системиавтоматизованогоуправліннягнучкимивиробничими системами (АСУГВС),автоматизованісистемиуправліннятехнічноюпідготовкоювиробництва (АСУТПВ) ,автоматизованісистемиуправліннянауковимидослідженнями (>АСНД) тощо.

>Зазначенісистемибувають яквзаємозв'язаними йвзаємозалежнимипоміж собою, то йвідносносамостійними. першийвипадокможливий тоді, коливихідна (>фактична)інформація АСУ ТП,САПР, АСУ,ГВС, АСУТПВвикористовуються в АСУП яквхідна,наприклад, дляскладаннязведеноїзвітності, авихідна (>наприкладпланова)інформація АСУП вцих системахвикористовується яквхідна.

>СучаснікомплексиПЕОМ , котрівикористовуються увиглядіавтоматизованихробочих місць (АРМ)користувачіврізнихрівнів й на якіздійснюється системнаобробкаекономічноїінформації, атакожлокальнімережі, котрістворюються умежах підприємства,складаютьтехнічну базуавтоматизованоїсистемиуправлінняпідприємством (АСУП).

АРМ -церобочемісце персоналу АСУП, якуобладнанезасобами, щозабезпечують долялюдини вреалізаціїсвоїхфункцій якфахівця чифункцій АСУ.Класифікації АРМвідбувається за такимиосновнимиознаками:

· зафункціональноюнаправленістю - АРМтехнічного йдопоміжного персоналу, АРМспеціаліста, АРМкерівника тощо;

· зарівнемвикористанняПЕОМ - АРМ низовогорівня, АРМсередньогорівня, АРМвищогорівня;

· заформоюорганізаціїпрацівників наПЕОМ -індивідуальні йгрупові,одноапаратні йбагатоапаратні;

· заіншимиознаками.

Для умів, при які системнаобробкаінформаціїздійснюється не лише комплексно але й й вритмівиробництва, ауправління -цілеспрямовано й оперативнозавдякиновійінформаційній (>безпаперовій)технологій,найбільшперспективний йефективний якщотакийструктурнийпідхід допобудови АСУП, приякому основуцієїсистеми будутьскладатикомплекси АРМ, щооб'єднанні заресурсозабезпечувальноюознакою (>матеріальні,трудові,фінансові, атакожосновнізасоби й готовапродукція).

>Такийпідхід доорганізаціїсистемикомплексів АРМ вумовах АСУП дозволити:

· забезпечитивзаємозв'язокпроцесівзбирання йобробкиінформації погоризонталі (>міжструктурнимипідрозділами) накожномурівні, покожнійпредметнійобласті -ресурсозабезпечувальнійпідсистеми;

· оперативно йвсебічно забезпечити покожнійпідсистемі й на всіхрівнях (повертикалі)рішенняфункціональнихпитаньуправління (>нормування йреґламентація,планування,облік й контроль,звітність,ексисмічнийаналіз йприйняттяуправлінськихрішень) по всіх видахвиробництва;

· оперативноздійснюватиінформуваннякерівників йспеціалістіврізнихрівнівдостовірною йповноюінформацією про станресурсів, особливопріоритетних вуправліннівиробництвом, атакож пропроцеси йоперації, котрівідбуваються напідприємстві й в йогоструктурнихланках;

·вирішити проблемусвоєчасногоавтоматизованогоформуваннядостовірнихрезультатіввиробничо-господарськоїдіяльності підприємства вцілому, атакожодержаннязведенихфінансовихпоказників дляформуванняустановленоїзвітності зарізніперіоди години.


Схожі реферати:

Навігація