Реферати українською » Менеджмент » Антикризове Корпоративне Управління


Реферат Антикризове Корпоративне Управління

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ПРИДНІПРОВСЬКАДЕРЖАВНААКАДЕМІЯБУДІВНИЦТВА ТААРХІТЕКТУРИ

>КАФЕДРАОБЛІКУ,ЕКОНОМІКИ ІУПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМПІДПРИЄМСТВА

>Реферат

ЗдисципліниКОРПОРАТИВНЕУПРАВЛІННЯ

На тему:АНТИКРИЗОВЕКОРПОРАТИВНЕУПРАВЛІННЯ

>Виконала:

студентка1083мгрупи

>Перевірила:

Д. е. зв.,професор

>Вакульчик О.М.

>Дніпропетровськ,2011р.


>Зміст

>Вступ

1. Сутьантикризовогоуправління

1.1Необхідністьантикризовогоуправління

1.2Визначеннякризового стану підприємства

1.3Основніпоняттяантикризовогоуправління

2. Заходь ізантикризовогоуправління

2.1Основніпідходи до комплексногоаналізу стану підприємства

2.2 Програмиантикризовихзаходів

2.3Реструктуризація всистеміантикризовогоуправління

2.4Банкрутство ісанаціяпідприємств

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Загальновизнано, щоантикризовеуправлінняслідрозглядати як один ізфункціональнихнапрямівуправлінняпідприємством (якрізновидорганізації"),тобто, згідно ізконцепцією М.Мескона, як „процеспланування,організації,мотивації та контролю,необхідний у тому,абисформулювати тадосягтицілей, що стояти передорганізацією".

>Виживання,тобтоможливістьіснуватиякомогадовше,єнайважливішимзавданнямбільшостіорганізацій, томуантикризовеуправління,безперечно,єскладовою менеджменту підприємства вцілому.Ця точказорупідтверджується увизначенніантикризовогоуправління проф.Е.О.Уткіна - „>складовазагального менеджменту напідприємствівикористовує йогокращіприйоми,засоби таінструменти,орієнтується назапобіганняможливимускладненням удіяльності підприємства, забезпечення йогостабільногоуспішногогосподарювання".

>Окремимиукраїнськимидослідниками,зокрема вроботі Н.В.Туленкова,висловлюється думка, щобудь-якеуправлінняорганізацією винне бутиантикризовим,тобтопобудованим наврахуванніризику танебезпекикризовихситуацій.Цю ж точкузорупідтримуєпроф.Е.М. Короткий.Відповідно до йоговизначення „>антикризовеуправліннямаєсвій предметвпливу -проблеми,реальні таочікуваніфакторикризи,тобтоусі проявизагостренняпротиріч, котрівикликаютьзагрозу їхньогогострогопрояву".

>Відповідно до такоготлумачення проф. Н.В.Туленковимпропонуєтьсядиференціюватиантикризовеуправліннязалежно відстадії (>глибини)кризи натакіпідвиди:

1)передкризовеуправління, якуздійснюється длясвоєчасноговиявлення тарозв'язання проблем (>прийняттярішень) ізметоюзапобіганнякризі;

2)управління вумовахкризи,метоюякоговизнаєтьсястабілізаціянестійкихстанів тазбереженнякерованостісистеми;

3)управлінняпроцесамивиходу ізкризи, якуздійснюється ізметоюмінімізаціївтрат тавтраченихможливостей под годинувиведення підприємствазі станукризи.

>Безумовно,будь-якеуправління впевниммірі винне бутиантикризовим, й тім понадстає таким в мірувступу підприємства устадіюкризовогорозвитку.Ігнорування цогообумовлюєсуттєвінегативнінаслідки,врахування -сприяєбезболісному, оксамитномупроходженнюкризи.

Метаданої роботи -проаналізуватиучбовийматеріал,розкритисутністьантикризовогоуправління,визначитиважливістьантикризового менеджменту урозвиткубізнесу, йогометоди,принципи йфункції,виявитисимптоминастаннякризи,розкрити процесподоланнякризи,основнішляхиподоланнякризи таїїнаслідки.


1. Сутьантикризовогоуправління 1.1Необхідністьантикризовогоуправління

>Сьогодні багатопідприємств України, до тогочислістворенихакціонерних товариств,перебувають вкризовому чипередкризовомустані. Тому системаантикризовогоуправлінняпередбачаєїxфінансововиробничеоздоровлення ірозвиток в оптимальномурежимі.Kpiм того,навіть приусталеномуфункціонуванніекономікимайже усі підприємствамаютьвживати заходь,спрямовані назапобіганнярізкомупогіршеннюекономічнихпоказниківдіяльності підприємства. Томуаналізмаєпроводитись практичнопостійно ізметоювиявленнябольовихпунктів інаступного оперативноговтручання.

>Антикризовеуправління -це системауправлінськихзаходівщододіагностики,упередження,нейтралізації йподоланнякризовихявищ та причин їхньоговиникнення на всіхрівняхекономіки.Антикризовеуправлінняґрунтується назагальних принципах й методах, котріпритаманніуправлінськимпроцесам.

>Головноюметоюантикризовогоуправлінняє забезпеченнястійкогофінансового стану врезультатісвоєчасногореагування назміни,спричиненізовнішнімсередовищем (>економічні,політичні,соціальні,міжнародніметаморфози) черезвведення вдіюантикризовихінструментів, щодаютьзмогуусунутитимчасовіфінансовіускладнення напідприємстві таподолатисимптомибанкрутства.

>Термін ">антикризовекорпоративнеуправління"насампередстосуєтьсягосподарських товариств корпоративного типу,протеможезастосовуватись дляпідприємствycix формвласності -державних,колективних таприватних.Антикризовеуправліннярозглядаєтьсянезалежно відвеличинипідприємств тагалузевоїналежностіоскільки для такогоуправління езагальнібазовічинники, котрі можназастосовувати вycixвипадках.

>Відмінностіантикризовогоуправління длядержавнихпідприємств і длякорпоративних структурє, але й ненастількисуттєві.Вониполягають уможливостях державногоінвестування дляперших і более оперативногоприйняття нимирадикальнихрішень.Слідпогодитися, що,наприклад,зміникерівництва черезрозпорядженнявищого органууправління в державномусекторіможуть бутиздійсненішвидше, ніжочікуваннярішеньзагальнихзборів вакціонернихтовариствах.3 одного боці,недосконалістьрегуляторноїбазидосить часторобитьприйняттярішень укорпоративних структурахдоситьгроміздким,оскільки незовсімструктурованівідносини зарадиакціонерного товариства, йогоправління тазагальнихзборів.3 іншого боці,відносна (порівняно іздержавним сектором)втрата прямогоуправлінняпризводить допревалюванняособистихінтересівменеджерів укорпораціях надінтересамиyciєїфірми, що частостримуєвихід ізкризового стану такихпідприємств.

Длябагатьохкорпораційхарактерноюєнаявністьціннихпаперів іїxфункціонування навторинномуринку вцілому,хоча і незавжди,протевідображуєреальнийекономічний стан підприємства. Томуантикризовеуправління увідкритихакціонернихтовариствахмаєвключати системузаходів,спрямованих навдосконалення рухуціннихпаперів -акцій,облігацій,опціонів.

Отже,антикризовеуправліннязастосовуєтьсязалежно відорганізаційно-економічноїформи підприємства,належності його до корпоративного чи некорпоративної сектору, конкретногоекономічного стану підприємства. Приycixособливостяхпроведенняантикризовихзаходівпотрібновраховувати, що наглибину імасштабністьзаходіввпливає рядчинників,серед якіосновнимиє структуравласності,підготовленість менеджменту і йогозацікавленість упроведенніантикризовихдій.


1.2Визначеннякризового стану підприємства

Системаантикризовогоуправліннявідрізняться від >загального менеджменту,оскільки вводитися вдію тоді, колипідприємствоперебуває впередкризовому чикризовомустані.

Насьогоднітеоретичні розробки інормативнадокументи недаютьчіткоговизначеннятерміну ">кризовий стан", томуслід навестиосновні характеристики, згідно ізякимипідприємствоналежить до таких, депотрібновживатиантикризовихзаходів.

>Підприємствостворюєтьсязалежно відінтересів йоговласників іфункціонуєвідповідно доїxцілей. Тому діяльність підприємствамаєвраховувативнутрішністимули тазобов'язання (передвласником,акціонером,найманимипрацівниками).Водночаспідприємствовзаємодіє ззовнішнімсередовищем (партнерами, контрагентами,фіскальною тафінансово-кредитноюсистемою) імаєвиконувати їхзобов'язання івимагативідповідноговиконаннязобов'язаньіншоїсторони проти нього. Тому длявизначеннякризового стануважливим моментом еаналізспіввідношеннязобов'язань підприємстващодоіншихсуб’єктів таїxзобов'язаньщодонього. Упрактицітакийаналізпочинається ізвиявленнярівнязадоволеннязобов'язань підприємства.

>Зобов'язання підприємстваподіляють надвівеликігрупи -внутрішні тазовнішні.

>Внутрішнізобов'язання >виникають передвласниками (вкорпораціях,наприклад, повиплаті дивідентів),найманимипрацівниками (повиплатізapoбітної плати) таін.

>Зовнішнізобов'язання підприємствавключаютьзобов'язання передфіскальноюсистемою (несплачені в рядківподатки),фінансово-кредитноюсистемою (>неможливістьпогаситизаборгованість перед банками чиіншимифінансовимиорганізаціями),зобов'язання перед контрагентами (попроплатітоварів іпослуг,наданніпослуг та поставкахтоварів тощо).

Томувихідним пунктоманалізу ізметоювстановленнянеобхідностіпроведенняантикризовихзаходівєчіткевизначення всіхзобов'язань підприємства -внутрішніх тазовнішніх та причин, котріперешкоджаютьїxвиконанню.

>Причини, щоперешкоджаютьпідприємствувиконувати своїзобов'язання,можуть бутитакожвнутрішніми ізовнішніми.

Доосновних >внутрішніх причин >відносятьнасампереднедосконалий менеджмент,внаслідок чогопідприємствозробилонеефективнідовгостроковіфінансовівкладення. що не привели дозростання його прибутку впередбачуванийперіод, атакож, колипідприємствообтяжененадмірнимивиробничими запасами, що незбільшуютьобсягіввиробництва ігрошовихнадходжень,виробляєготовупродукцію, що нереалізується,утримуєнепомірну дляньогосоціально-культурну сферу,утримуєнадмірнукількість персоналу тощо. Усучаснихумовах до таких причин можнавіднестинеефективнумаркетинговустратегію і тактику, колиміжвиробниками таспоживачамиспостерігаєтьсязначнакількістьпосередницькихланок, в якіосідаєпереважначастинавиручки.

>Зовнішні заподій >невиконаннязобов'язаньможуть бутидоситьpiзнi, але йсеред нихпотрібновиділититакі. Так,можливіситуації, колиринокзнижуєзагальнийпопит напродукцію підприємства,оскільки немає потреб,високіціни,низькаплатоспроможність,з'явилисятовари-субститути.Такіситуаціїможутьвиникнути принеповерненніплатежів завідвантаженупродукцію чипослугиздійсненінедобросовіснимиспоживачами. Такихвипадкахпідприємство, немаючивиручки,об’єктивно невиконує своїзобов'язання передіншимисуб’єктами йогоекономічнихзв’язків ідіяльності.Можутьвиникатиситуаціїрізкихзмінподаткової політики,запровадженняпідвищенихмитнихтарифів,прямихзаборон наекспорт чиімпортпродукції, щотакожпризводить донеможливостіпідприємствомвиконатизобов'язання.

>антикризовеуправліннясанаціябанкрутствоЗобов'язання підприємствамаютьдоситьчітковизначенітермінивиконання,перевищення такихтермінівпризводить дозастосуванняштрафнихсанкцій інабуттяпідприємствомрепутаціїненадійного партнера, щопоглиблюєзагальнунедовіру доньогоконтрагентів інавітьвласного персоналу.

>Невиконанняпідприємствомсвоїхзобов'язаньсвідчить про дваосновнімоменти:

1) чи менеджмент підприємстваєнедобросовісним івважаєможливимїx невиконувати (практикадіяльності українськихпідприємствсвідчить промасовівипадкиманіпулюваннявиручкою прибайдужості до оплатипращробітників чи,навпаки,здійснюєтьсянасамперед оплата роботи, а после цогозалишкиприплачуються контрагентам);

2) чипідприємство дійсно немаєзмогивиконувати своїзобов'язання. Упершомувипадкупідприємство винне матірможливістьвиконати своїзобов'язання зарахуноквисоколіквіднихактивів іпродовжувативиробничу діяльність, тодікризовий стан підприємства непроявляється інеможливістьвиконатизобов'язанняможе бутивідносною татимчасовою. У іншомувипадкунаявна кризу іпотрібновводитиантикризовеуправління як Єдинийзaci6продовжити діяльність підприємства вприйнятних длявласників тасуспільства формах.

>Взагалікризовий стан підприємствавизначаєтьсянедостатністювласноголіквідногокапіталу забезпечитизростаючіборговізобов'язання,неспроможністю менеджменту підприємствавжитизаходів длянейтралізаціїнегативнихявищ,відсутністюобґрунтованоїреструктуризаційноїпрограми.Такий станможезалежатитакож віднезбалансованостікорпоративнихiнтepeciввласниківпідприємств іпроявляється в основному якнеплатоспроможність підприємства.


1.3Основніпоняттяантикризовогоуправління

Часто вспеціальнійлітературіантикризовеуправлінняпов'язуютьлише зздійсненнямзаходів прибанкрутстві ісанаціїпідприємств. Напрактиціантикризовеуправліннявиходить замежі таких процедур івключає комплексзаходівщодо Повернення підприємства достійкоїприбуткової (чидохідної)діяльності.

>Слідрозрізнятиантикризовеуправління іантикризоверегулювання. >Антикризовеуправління >являє собоюсукупність форм іметодівреалізації рядупов'язанихзаходів, котрімаютьзагальнулогіку,протерозробляються іздійснюються для окремихконкретнихпідприємств. При цьомутакеуправліннямаєрозроблятись нарівні окремихпідприємств у рамкахчиннихзаконодавчих танормативнихдокументів. >Антикризоверегулювання >здійснюється наpiвнідержавнихорганів іпередбачаєформуваннязаконодавчо-нормативноїбази, атакожздійсненняантикризових процедурдержавними органамизагальної таспеціальноїкомпетенції (>наприклад, Агентством ізпитаньзапобіганнябанкрутствупідприємств таорганізацій України).

>Антикризовеуправлінняздійснюється на двохстадіях: добанкрутства підприємства і настадіїбанкрутства.

>Антикризовеуправліннямаєвключати системузаходів, котрімаютьподібні:риси дозагальногоуправління підприємства, але йводночасмаютьпевнівідмінності. Ос-кількикризовий станпроявляєтьсяпоступово,фахівці такихпідприємствнамагаютьсяосмислити ірозробитиякісь заходь дляполіпшення стану підприємства. якпоказує практика,такі заходь незавждиможуть бутиадекватними й реальноздійсненими.оскількифахівці напідприємствахзайнятіпереважнопоточноюроботою,іноді невистачає необходимих знань,інодіполіпшенню роботизаважаютьсутолюдськіінтереси,оскількиособистівигоди можна матір і вумовахкризового стану.Бажано,щоб системуантикризовогоуправлінняздійснювалиокремовиділеніфахівці, ащекраще -фахівці ізантикризовогоуправління. При цьомузацікавлені воздоровленнідіяльності підприємства особиниповинністежити задотриманням прав такихфахівців, атакожщобїxінтересизбігалися ізінтересами місцевого менеджменту.

Системуантикризовогоуправліннямайжекожнийгосподарниквбачає взмініподаткової політики, Якаформується намакроекономічномуpiвні, але йцелише однаiз причиннеефективності роботи підприємства. Таких причин багато, і смердотіполягаютьнасамперед унеспроможності! менеджментудіяти вринковихумовахгосподарювання,оцінюватиколиванняринковоїкон'юнктури,оптимізувативитративиробництва тощо.


2. Заходь ізантикризовогоуправління

 

2.1Основніпідходи до комплексногоаналізу стану підприємства

>Розробцісистемиантикризовогоуправліннямаєпередуватикомплекснийаналіз стану підприємства ізобов'язковимвизначеннямпроблемних, чикризових, йогоділянок. Заданимизарубіжнихфахівців,прогнозуваннябанкрутстваєможливим за 1,5-2 рокта допоявиочевиднихознак.Щоправда,закордоннийдосвід незнає скільки форсмажорнихобставин, ямзнаєпідприємець в Україні. Томукомплекснийаналізмаєвключатиобов'язковоаналізвиробництва тазбутупродукції,фінансовийаналіз,використання трудовогопотенціалу,аналізвитрат таціноутворення тощо.

Длядеяких українськихпідприємств проводитисяспеціальнийпоглибленийаналізфінансово-господарського станунеплатоспроможнихпідприємств іорганізації ізметоювіднесенняїx доРеєструнеплатоспроможнихпідприємств таорганізацій.Такийреєстрготується на державномуpiвні.Основнимзавданнямпроведення такогоаналізуєоцінкарезультатівгосподарськоїдіяльності запопередній тапоточний рокта,виявленнячинників, котрі позитивно чи негативновплинули накінцевіпоказники роботи підприємства,прийняттярішення провизнанняструктури балансузадовільною (>незадовільною), а підприємства -платоспроможним (>неплатоспроможним) таподанняпропозиційКабінетуMiнicтpів Українищододоцільностівнесення цого підприємства доРеєструнеплатоспроможнихпідприємств таорганізацій.

Дляпроведенняпоглибленогоаналізуфінансово-господарського станунеплатоспроможнихпідприємств таорганізаційвикористовуютьтакіджерелаінформації:

баланс підприємства запопереднійрік й зазвітнийперіод;

>звіт профінансовірезультати таїxвикористання запопереднійрік й зазвітнийперіод;

>звіт профінансово-майновий стан;

>звіт із оплати роботи запопереднійpiк та зазвітнийперіод;

>звіт провитрати навиробництвопродукції,робіт,послуг;

>розрахунок нормативувласнихобіговихкоштів;

>розшифровкудебіторської такредиторськоїзаборгованості;

>звіт пронаявність та рухосновнихфондів,амортизацію;

>зведенутаблицюосновнихпоказників;

>звіт про рухкоштів віноземнійвалюті (дляпідприємств, на якітакий рух був чиє);

>висновкиаудиторськихперевірок;

>матеріалимаркетинговихдосліджень;

>бізнес-план таін.

Наосновітакоїінформаціїздійснюютьсярозрахунки і проводитисяаналіз ізвикористаннямпоказників ікоефіцієнтів дляфінансово-економічноїчастинианалізу:коефіцієнтів -покриття, забезпеченнявласнимикоштами,абсолютноїліквідності,автономії,фінансовоїстабільностіобіговихкоштів,оборотностізапасів, годину оборотуобіговихкоштів таін.

Дляаналізугосподарськоїдіяльностівикористовуютьсяпоказникиобсягутоварноїпродукції,вартістьмайна,собівартістьтоварноїпродукції,рентабельність,витрати навиробництвореалізованоїпродукції,прибуток,середньообліковачисельністьпрацюючих,середньомісячназаробітна плата таін. Уціломуаналізбазується навикористанні всіхпоказників, котрідаютьзмогувизначити стан ітенденції врозвиткупевного підприємства. Однак длявиробленнясистемиантикризовогоуправлінняпередбачаєтьсяпроведеннярозширеногоаналізу,якиймаєвключативизначеннякерованості підприємства тапрагнень його персоналу,поглибленийаналіззобов'язань,виробленняконкретнихзаходив пореалізаціїелементівсистеми.

Длякорпоративнихпідприємств припроведенніпоглибленогоаналізутакожважливим моментом евизначенняінтересівycixвласників,співвідношеннярізнихпакетівакцій іможливостей контролю, котрі смердотідають,визначенняосновнихсуперечностейміжвласникамидрібнихпакетів таконтрольних,блокуючих таін.,між менеджментом тавласниками,особливості рухуціннихпаперів навторинномуринку,їxринковавартість,тенденціїпопиту націнніпаперикорпорації,наявністьдержавнихпакетівакцій укорпорації таособливостейїxвпливу нафункціонуванняакціонерного товариства тощо.

>Аналіз рухуціннихпаперівмаєбазуватись нарозрахункахдивідендноївіддачіакції,коефіцієнтавиплачуваності,показникакапіталізованоївартостіакцій.показниківвіддачі (>рентабельності)акціонерногокапіталу по чистому прибутку і пообсягуреалізації,показникавартостіакцій за балансом,показникадійсноївартостіакцій таін.

 

2.2 Програмиантикризовихзаходів

Наосновіданихпопередньогоаналізурозробляється системаантикризовогоуправління, котрапередбачає рядпов'язанихзаходів,серед якімають бутиорганізаційні,виробничі,економічні,інвестиційні,зовнішньоекономічні,соціальні,екологічні тощо.Особливонеобхідновиділититакінапрямиантикризовогоуправління:

>аналіз рухуакційкорпорації навторинномуринку,проведеннязаходів повдосконаленню;

>аналізкерованостіпідприємством,проведеннязаходів,спрямованих наiїпідвищення;

>спеціальнийаналізспіввідношенняборговихзобов'язань;

>розробка івиконанняпрограминенарощуванняборгів;

>розробка іздійсненняпрограмипогашенняборгів;

>розробка іпроведеннязмінвиробництва;

>розробкамаркетинговоїпрограми;

>розробка таздійсненняпрограмизалученняінвестицій;

>проведення роботи із персоналом;

>розробка іздійсненняреструктуризації підприємства;

>розробкапроцедурибанкрутства;

>розробка тавибірваріантівсанації підприємства.

яксвідчить практика,такі заходьможутьрозроблятись у рамкахзагальноїантикризовоїпрограми імаютьвзаємодіятиміж собою.Крім того, припроведенніпопередньогоаналізу багато його з висновками йположеньвходять досистемиантикризовихзаходів і тому їхніпотрібнооб’єднувати,виводячи ізпопередніх настала і заходь.Досить часто наосновіаналізурозробляютьсяокреміпрограми, котрівходять якпідпрограми досистемиантикризовихзаходів.

Для розробкипрограмиантикризовихзаходівнасампередтребавизначитися ізможливостямиїxпроведення. Це особливостосуєтьсякорпоративнихвідносин йвідповідноїxрегулювання.Річ утім, що вумовахнеконсолідованоївласності напідприємствахіснуєцілий комплексінтересів.Наприклад, дляакціонерних товаристввласникиконтрольнихпакетівможуть бажатипродовженнядіяльностіпідприємств, авласникиблокуючих - довестипідприємство доповногобанкрутства іотримати при цьомуякесьмайно. Менеджмент при цьомуможе матір своїспецифічніінтереси,наприкладякщовиробнича діяльністьорієнтована на роботу "втіні", то особіставигоданабагатоперевищуєвигоду відвиробництва, яку нормальнофункціонує. Томунайважливішим евирішенняпроблемиприйняттярішень, котрі будутьсупроводжувати комплексантикризовихзаходів, ацеозначаєвирішенняпроблемивласників. Надцієюпроблемоюповинніпрацювативласникикорпорації. Не можна бутивпевненим, щовласникикорпораціїможуть сам провести комплексоздоровчихзаходів, томумає бутистворена командафахівців із менеджменту підприємства чизалученихзісторони. Томупершоючастиноюпрограмиповинні бути "Команда" чи "Менеджмент" (>якщооздоровчі заходь будутьздійснюватисявласними силами підприємства).

>Після цого можнарозпочинатиантикризове заходь із розробки йздійсненняпрограми чипідпрограми (>умовно такапідпрограмаможе бути названа ">Власність") переходувласності ізкількомаваріантамивирішення проблем. Цеможе бути продажівпакетівакційінвесторами, незацікавленими узбереженні праввласності нимиіншим,зацікавленимінвесторам.Якщотакийінвесторстратегічний,може бути виправлена проблемапогашенняборгів,розроблена іздійснена перспективнаінвестиційнапрограма таіншінеобхідні заходь.Іншимваріантомможе бути (длягосподарських товариств) збільшеннястатутного фонду череземісіюкорпоративних прав й зарахуноккоштів від такого збільшення провестипогашеннязаборгованостей.

Однактаківаріанти напрактиціважкоздійснити,оскільки смердотіпередбачаютьмеханічневирішенняпроблеми зарахунок припливудодатковихкоштів.Крім того, як правило,інвестори їхнього невкладуть призбереженніпопередньогофінансово-виробничого стану напідприємстві. Томуобов'язковимелементомпрограмиантикризовихдіймає статіпоглиблена робота ізборгами підприємства. Для цогоможерозроблятисьокремапідпрограма ">Борги". Ос-кількиважливимпоказникомкризового стану енеплатоспроможність,потрібновизначитись зфінансовими потоками напідприємстві йз'ясувати причинузростанняборгів. Томунеобхіднимєаналізспіввідношеннядебіторської такредиторськоїзаборгованості застаттями йджереламиїxвиникнення.Навіть принепоганомуспіввідношеннідебіторської такредиторськоїзаборгованості неслідзабувати проіснування такзваноїбезнадійноїдебіторськоїзаборгованості, котра для підприємстваозначаєнеможливістьiїотримати уякісьвизначенітерміни.Передкризовий стан підприємства можнапобачититакож припрактичнійвідсутностікредиторськоїзаборгованостізовнішньої і принаявностізначноїдебіторськоїзаборгованості, але йбезнадійної.

>Важливиметапомантикризовихзаходівмає статіненарощуванняборгів підприємства. Для цогопотрібновживати заходь покожномуокремомувиробництву, котріможутьзводитись,наприклад, доконсерваціїчастинивиробництв,виведеннязайвихосновнихфондів,різкогозниженняенерго- таресурсоспоживання,скорочення персоналу таін. як правило,такі заходьможутьздійснюватись черезреструктуризацію підприємства.

>Боргимаютьповертатись, й длявідродження підприємстванеобхідно провестизначну роботу для їхнього Повернення.Насамперед, яксвідчить практика,розрахунки за тихийборгах, девідбувається зарахунокштрафнихсанкційїxзначненарощування.Основними такимиборгамиєкредиторськазаборгованістьподатковійсистемі. Тому длявирішенняцієїпроблеми (>менталітет нашихгосподарниківтакий, що усічекаютьсписання такихборгів)потрібновикористовувати усіможливізаконні заходь. Так,важливимелементомтакої роботимає статі активна робота іздебіторами поповерненнюборгів, щодастьзмогурозрахуватись із кредиторами.Протеценайбільш проста іводночасскладна проблема.Можливодосягтиугод прореструктуризацію (як правило, убільшостівипадків вонаявляє собоюпростувідстрочку)боргів. Практикасвідчить, що укра-їнські підприємствамаютьдоситьзначнукількістьвиробничих йневиробничихзапасів, щоможуть бутиреалізовані беззбитків длягосподарськоїдіяльності. Уважкихвипадках дляреалізаціїслідвизначатинавітьпотрібні, але йменшжиттєвоважливі длядіяльності підприємстваактиви.

>Паралельно ізцієюроботоюмаєрозроблятисьпрограмазмінивиробництва. Уцілому вон виннакоригуватирозробкуyciєїпрограми йможеміститипідпрограми ">Виробництво", "Маркетинг", ">Фінанси" таін.Розробкацихзаходівмаєбазуватись назмінітенденції урозвитку підприємства, щосклалися, івраховуватизовнішні тавнутрішнічинники.Елементимаркетингової політики тазмінивиробничоїструктури впрограміантикризовихдій уціломумаютьподібні дозагальнихмаркетингових тавиробничихдійриси івідрізняються відзагальнихпідходівсвоєюшвидкістю,глибиною йпідвищеноюризикованістю. як правило, упідприємств немає години наапробуваннярізняхваріантів, ізкризипотрібновиходитиякомогашвидше.Крім тогорозробкуцихпрограмвпливаєзагальнийнегативний стан підприємства,повнавідсутністьджерелсамофінансування. Придеякихваріантахможливийпошук новихринківзбуту,маніпулюванняцінами зарахунокзниженнявитрат,залученнязовнішніхінвестицій.Кардинальнимкрокомможе статінавітьповнеперепрофілюваннявиробництва, щозумовлюєнеобхідність розробки комплексногобізнес-планудіяльності підприємства за нових умів.

>Необхіднимелементомантикризовогоуправленняє активна робота із персоналом підприємства (>підпрограма "Персонал"). >Відомо, що набільшостісередніх й великихпідприємствспостерігаєтьсянадлишокзайнятих.Такаситуаціямає своїоб’єктивні тасуб’єктивні заподій, але й вонє одним зчинників, щоспричиняютьдодатковийтиск напідприємство. Приіснуючійзаконодавчо-нормативнійбазівивільнитипрацівників складно, тому вколективні догодизакладаєтьсяможливістьнаданнявідпусток беззбереженнязаробітної плати натривалий годину.Такий станможетриватилишепевний годину й,отже,потрібне йоговирішення. Для розробкизаходів роботи із персоналомтреба провести роботу повиявленнюпрагнень іможливостейпрацівниківпрацювати в новихумовах, їхніпрофесійнупідготовку таініціативність,сприйняттяцінностейфірми таін.

Для роботи ізціннимипаперамикорпораціїможе бутиприйнятапрограма ">Цінніпапери".

>Вона якщовключатианаліз рухуціннихпаперів задопомогоюнаведенихвищепоказників, котріпокажутьслабкісторони і наоснові якіпотрібнорозробити комплексзаходів попідвищеннюнадійностіакцій. Такими заходамиможуть бутипротидіянеконтрольованомупадінню курсу,поліпшеннякотирування,штучнепідвищенняпопиту зарахунокпотужнихінвесторів,викупвласнихакцій тощо.

>Підпрограми ">Реструктуризація" та ">Санація" >можутьвиступати якокреміпрограми йзаслуговують наокремийрозгляд.

 

2.3Реструктуризація всистеміантикризовогоуправління

Заумовивизначенняможливостейпроведення тихий чиіншихзаходівантикризовогоуправління можнарозробити йздійснитипрограмуреструктуризації підприємства, Якаможеявлятиздійсненнязначноїчастиниyciєїсистемиантикризовихзаходів чи окремихiїелементів.Щодореструктуризації, тоіснує багатоїївизначень;інколи подреструктуризацієюрозуміють завісься комплексзаходіввпливу нагосподарську діяльність підприємства.Уявляється, щореструктуризаціяє одним зважливихелементівантикризового корпоративногоуправління,якийстосуєтьсянасампередорганізаційнихзмін, й укладатинього.

>Найчастіше всучаснихумовах подреструктуризацією підприємстварозуміютьздійсненняорганізаційно-економічних,правових татехнічнихзаходів,спрямованих назмінуструктури підприємства, йогоуправління, формвласності,організаційно-правових форм ізметоюпідвищенняефективностівиробництва,фінансовогооздоровлення, збільшеннявипуску іреалізаціїконкурентоспроможноїпродукції.

Заметою >реструктуризаціюподіляють на двавиди:стратегічну таоздоровчу. Усистеміантикризовогоуправліннячастіше проводитисяоздоровчареструктуризація,хочазовсім невиключається істратегічна.Розрізняютьреструктуризаціютакож заїїзмістом. У цьомупланіїїрозглядають утрьох аспектах:операційному (>експлуатаційному),фінансовому та корпоративному. Приусійважливостіперших двохаспектівантикризовекорпоративнеуправліннянасампередпередбачаєкорпоративнуреструктуризацію,оскільки вонапов'язана ізнайбільшсуттєвимизмінами ворганізаційно-економічнійструктурі підприємства:злиттями іпоглинаннями,відчуженнямиструктурнихпідрозділів чизначнихактивів черезпрямий продажів, доля віншихкорпоративнихутвореннях,зміниструктуривласностіперерозподілом чизбільшенням чизменшеннямстатутного фонду таін.

>Реструктуризаціюкорпораціяможездійснитисамостійно,якщо вонмаєтаке право (>залежно віднаявності йвеличини державного пакетаакцій), длядержавнихпідприємств послезанесенняїx доРеєструнеплатоспроможнихпідприємств таорганізаційреструктуризаціяздійснюється Агентством ізпитаньзапобіганнябанкрутствупідприємств таорганізацій.Якщопідприємство незанесене до цогоРеєстру, але ймаєдержавнікорпоративні права, щозабезпечуютьреальнукерованість, тореструктуризація проводитися заузгодженістю із Фондом державногомайна України таіншими органами, котріздійснюютьдержавнеуправління.

Усучаснихумовахнайчастішевикористовуютьтакіметодикорпоративноїреструктуризаціїпідприємств:

>об'єднання (>злиття)корпорацій ізутвореннямновоїюридичної особини;

>розділеннягосподарського товариства корпоративного типу;

>приєднаннягосподарського товариства корпоративного типу;

>перетворення товариства;

>виділення окремихструктурнихпідрозділів для продаж;

>виділення окремихструктурнихпідрозділів ізутворенням наїxбазі новихюридичнихосіб уформідочірніхпідприємств чигосподарських товариств;

>створенняхолдинговихкомпаній тадозволенихчиннимзаконодавствомоб’єднань;

>залученнястратегічногоінвестора ізуступкоюйомукорпоративних прав;

>перепрофілювання підприємства;

>проведенняпроцедурибанкрутства підприємства.

>Реструктуризаціяєелементомсистемиантикризовогоуправління імаєвключатибізнес-планрозвитку підприємства, а привиділенні ізнього чистворенні за йогоучастю новихюридичнихосіб -бізнес-плани їхніфункціонування. Длякорпоративних структур, котрімаютьцінніпапери, прирізних формахреструктуризаціїслід матір наувазі, щодеякізміни приводити дозмін уціннихпаперах, а томуіснуютьпевніособливостіконвертації таанулюванняакцій,їxвикупутовариством.

Практикареструктуризаціївітчизнянихпідприємств показала, щонайчастішевикористовувалисьтакіформиреструктуризації якподілпідприємств наокремігосподарюючісуб’єкти, доля віншихкорпоративних структурах тастворенняхолдинговихкомпаній.

 

2.4Банкрутство ісанаціяпідприємств

Усистеміантикризовогоуправлінняважливу рольвідіграютьбанкрутство тасанаціякорпорацій.

>Якщопоглибленийаналізпоказує, що задопомогоюнаведенихвищезаходів проблемавиходу ізкризового стану невирішується,доцільноопрацьовуватиможливостіпроцедурибанкрутства ізможливоюсанацією підприємства.Такаситуаціявказує нанеобхідністьпровадження іншогоетапуантикризовогоуправлінняпідприємством - настадіїбанкрутства. При цьомуслідвраховувати, що прибанкротствіможливаліквідація підприємства якюридичної особини,протеце неозначаєповногозникнення йогоосновнихфондів і такогобізнесувзагалі. Процедурабанкрутства в Українімаєпевнезаконодавче йнормативнепідґрунтя, якупотребуєподальшоговдосконалення, але й епевніособливості, на котріслідзвернутиувагу.

>Банкрутствоможездійснюватись як зарішеннямзовнішніхчинників (суду,кредиторів), то й самоюкорпорацією. Тому процедурабанкрутстваінодірозпочинається самимпідприємством іздійснюється як формаантикризовогоуправління ізметоюзбереженнябізнесу.Щоправда,інодіздійснюються такзваніфіктивнібанкрутства, щомають за міткуотриматиприбутки наліквідації підприємства черезбанкрутство. Тому нейдеться проантикризовеуправлінняпідприємством,оскількизникаєсамепідприємство.

>Під >банкрутством >розуміютьпов'язану ізнедостатністюактивів уліквіднійформінеспроможністьюридичної особини -суб’єктапідприємницькоїдіяльностізадовольнити увстановлений для цоготермінпред'явлені донього із боцікредиторіввимоги йвиконатизобов'язання до бюджету. Томупідставою длябанкрутстває заявикредиторів чивідповіднихдержавнихорганів доарбітражного суду.Істотноюрисоюпроцедуриє ті, щопротягомпевноготерміну із годиниоголошення пропорушення справ пробанкрутствовиявляються не лишекредитори, котрічекаютьзадоволеннясвоїхвимог, а іможливісанаториданого підприємства.

як правило,громадяни таюридичні особини, котрібажаютьвзяти доля всанації підприємства,здійснюютьпопереднійаналіз його станузадовго дооголошенняпроцедурибанкрутства й тому вцейперіод годиниготують йподаютьумовисанації такого підприємства йписьмовізобов'язання пропереведення нимиборгу.Протецелише один ззаходів,оскільки проблемаполягає взадоволенніпретензійкредиторів, а й узбереженні підприємства тастворенні умів йогоефективногофункціонування.

Уціломусанаціявиступає як рядзаходів,спрямованих наврегулюванняпроблемиборгів йфінансовогооздоровлення підприємства -боржника, щоздійснюються наосновіугодучасниківцієїпроцедури.Основні догоди, котріможутьукладатися,являють собою угодуміж санатором йборжником пропереказборгу,погодженіумовиреструктуризаціїстатутногокапіталуборжника (змінувласності накористь санатора),погодженіумови провиплату санаторомборгу кредиторам (>форми,терміни,етапність оплати таін.).Така формаантикризовогоуправління, яксанація, приводити доприпинення справ пробанкрутство, йпідприємствоможе ймаєпродовжуватипідприємницьку діяльність еурахуваннямчинників, щопризвели його докризового стану.

>Якщосанація не проводитися йвирішенопроводитиліквідацію підприємства черезбанкрутство,управлінняцимпроцесомздійснюєтьсяліквідаційноюкомісією.Важливим моментомпроцедуриліквідації підприємства черезбанкрутствоє ті, що воно таможе неприпиняти своюпідприємницьку діяльність.Насампередпідприємницька діяльність підприємства -банкрутаможе неприпинятись,якщо йогоборги неперевищуютьфактичнінаявніактиви, атакожякщопідприємствовнесене доРеєструнеплатоспроможнихпідприємств таорганізацій запогодженням ізарбітражним судом йліквідаційноюкомісією уразі,якщовиробнича діяльністьприскоритьрозрахунки із кредиторами завизнанимиборговимизобов'язаннями.Іноді вцейперіодпідприємствовиконує своїзобов'язання, й справа пробанкрутствоприпиняється.

>Збереженнябізнесутакожвиникає заумови, коликапіталу (>майна) підприємствавистачає,щобзадовольнити усівимогикредиторів, і тогомайна, щозалишилось,єдостатньо дляпроведеннястатутноїдіяльності.Проте такихактивівмаєвистачати дляфункціонуваннявідповідноїорганізаційно-правовоїформи підприємства згідно ізчиннимзаконодавством. Так, дляакціонерного товариства чи товариства ізобмеженоювідповідальністюпотрібно матірпервіснийстатутнийкапітал,який не винен бутименшим відзаконодавчовизначеного.

>Зрозуміло, щобанкрутство ісанація всистеміантикризовихзаходівповинні бутивинятковими йвикористовуватисьлише тоді, колиіншіоздоровчі заходь неможуть принести результату. Уціломуслідвикористовувати усізаконніможливостігальмуватирозвитоккризовихподій йзастосовувати всієї системинаведенихвищезаходів порозвиткувиробництва тапідтриманнюсоціально-економічного станукорпорацій.


>Висновки

>Антикризовеуправління -це системауправлінськихзаходівщододіагностики,упередження,нейтралізації йподоланнякризовихявищ та причин їхньоговиникнення на всіхрівняхекономіки.Антикризовеуправлінняґрунтується назагальних принципах й методах, котріпритаманніуправлінськимпроцесам.

>Головноюметоюантикризовогоуправлінняє забезпеченнястійкогофінансового стану врезультатісвоєчасногореагування назміни,спричиненізовнішнімсередовищем (>економічні,політичні,соціальні,міжнародніметаморфози) черезвведення вдіюантикризовихінструментів, щодаютьзмогуусунутитимчасовіфінансовіускладнення напідприємстві таподолатисимптомибанкрутства.

>Важливимиінструментамиантикризовогоуправлінняє криза-менеджмент,стратегічнеуправління,ризик-менеджмент,банкрутство,реінжиніринг,бенчмаркінг,реструктуризація.

Симптоминастаннякризиможуть бути:

1.Негативнареакціяпартнерів ізбізнесу,постачальників,кредиторів,банків,споживачівпродукції на тих чиінші заходь,проведеніорганізацією, й їхніпропозиції.

2.Змінифінансовихпоказниківдіяльності підприємства,своєчасність йякістьпредставленняфінансовоїзвітності йпроведенняаудиторськихперевірок.

3.Позачерговіперевірки підприємства,обмеження йогокомерційноїдіяльності органами влади,скасування йвилученняліцензії й т.д.

>Процесподоланнякризискладається із такихпослідовнихетапів якпідбірробочоїгрупи,розробка плануграфіку,формуванняінформаційноїбази,необхідної для розробкиантикризовоїпрограми;діагностика йпрогнозуваннякризовоїситуації такризового стану,оцінкапараметрівкризи;опрацюванняверсій йгіпотезщодошляхівподоланнякризовихявищ;уточнення йпоглибленняреалістичностіпланівподоланнякризовості;уточненняантикризовоїмоделіуправління,опрацюванняметодівмотивації персоналу;моніторингзовнішніх йвнутрішніхчинників.

>Основнішляхиподоланнякризи:

>підвищеннямобільностікапіталу підприємства;

>підвищеннязагальногорівняконкурентоспроможності шляхомстворення йвипускувідповідноїпродукції;

змінуформивласності;

>придбання знань вобластіантикризовогоуправління;

>зміцненнябюджетноїдисципліни;

>поліпшеннямеханізмууправлінняфінансовими потоками;

>створеннясистеми маркетинговогоуправління;

>створенняпринципово нових моделейуправління;

>розробкаефективноїсистемимотивації персоналу.

>впровадженняінновацій у сферігосподарювання;

>інвестування длявпровадженняінновацій тарозвиткупідприємництва;

>створення нових йтрансформаціяіснуючихорганізаційних формуправління на всіхрівнях;

>диверсифікаціясуб'єктівпідприємницькоїдіяльності;

>санаціяпідприємств;

>реструктуризація тареінжинірингдіючихпідприємств;

>банкрутство підприємства як методпошукуефективноговласника;

>консалтинг-менеджмент якелементантикризовогоуправління/


Списоквикористаноїлітератури

1. Василенко В.А. ">Антикризовеуправлінняпідприємством". -Київ:ЦУЛ, 2003. - 504 з.

2. Василенко В.А., МельникИ.Е. "Операційне і ситуаційна управління системі менеджменту". - М.:МГИУ, 2001. - -532 з.

3.Виноградська А.М. “Основипідприємництва:Навчальнийпосібник, 2-гевидання”. - До.: Кондор, 2005. - 544 з.

4.Виноградський М.Д.,Виноградська А.М.,Ісканова О.М. “>Організація роботи менеджера" - До.: Кондор. - 2003. - 414 з.

5.Галенко В.П.,Рахманов А.І.,СтраховаО.А. “>Менеджмент.2-е вид. ” - СПб.: Пітер, 2003. - 224 з: мул. - (Серія "Підручник для вузів").

6.Гірняк О.М.,ЛадновськийП.П. “Менеджмент" - Львів: “>Магнолія 2006”, 2007, - 352 з.

7.Євтушевський В.А. "Основи корпоративногоуправління". -Київ: ">Знання-Прес", 2002, - 320 з

8.ІванютаС.М. ">Антикризовеуправлінняпідприємством". - До.: Центручбовоїлітератури, 2007. - 288 з.

9.Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. "сучасний менеджменторганізацій". - До.: МАУП, 2007. - 488 з.

10.Антикризовеуправлінняпідприємством [>електронний ресурс] //slv.com.ua/books/6.html

11.Антикризовеуправліннябізнесом [>електронний ресурс] //

>revolution. />management/00207375_0.html


Схожі реферати:

Навігація