Реферати українською » Менеджмент » Внутрішня система інформації


Реферат Внутрішня система інформації

>Внутрішня системаінформації


>Зміст

>Вступ

1.Значення подвнутрішньофірмовоїсистеміінформації

1.1Комунікації

1.1.1Комунікаціїміжорганізацією йїїсередовищем

1.1.2Комунікаціїміжрівнями тапідрозділами

1.1.3Формальні й неформальнікомунікації

1.1.4Комунікаційний процес

1.1.5Міжособистіснікомунікації

1.1.6Комунікаційнімережі

1.2.Внутрішньофірмова системаінформації

1.2.1Видиінформації напідприємстві

1.2.2Апаратнеуправліннявнутрішньоїсистемиінформації

1.2.3Інформаційніресурси підприємства

1.2.4Значеннявнутрішньофірмовоїсистемиінформації

2.Аналізвнутрішньофірмовоїсистемиінформації

2.1Корпоративнаінформаційна система ВАТ "ММК"

2.2 Транспорт дляінформації на ВАТ "ММК"

2.3Інтернет -інформаційний ресурс

2.4Інформаційнісистемикомпанії ">Боїнг"

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Комунікації,обмінінформацією -це ті, учомукоженбере долящодня, але йлише не багатороблятьцедоситьзлагоджено.Майженеможливопереоцінитиважливістькомунікацій вуправлінні. Чи в усіх, щороблятькерівники,щобполегшитиорганізаціїдосягненняїїцілей,вимагаєефективногообмінуінформацією.Якщо люди й неможутьобмінюватисяінформацією, ясно, що смердоті незуміютьпрацювати разом,формулюватицілі ідосягати їхні. Однак,комунікації -цескладний процес, щоскладається ізвзаємозалежнихкроків.Кожен ізцихкроківдуже потрібен у тому,щобзробитинаші думизрозумілимиіншійособі. Метаданої роботи -ознайомитися ізприродою йскладностямикомунікацій, ізпотенційнимипастками на шляху дорозуміннясутіповідомлень, атакож із тім, що можназробити,щоб болееефективнообмінюватисяінформацією, яксередменеджерів, то й за межамиїхнього кола. як правильновикористовуватиінформацію й яку вонмаєзначення длясучаснихфірм йкорпорацій.Завданняданої роботи -вивченнясутності тапоняттяінформації. як вонавпливає наорганізаціюбізнесу йчленівцієїорганізації. Темаданої роботи актуальна насучасномуетапірозвиткубізнесу, бодужеважко безінформаційнихресурсів йможливостейпобудуватицейбізнес. З великогообсягуінформаціїнеобхідновибирати болеепотрібну йправильну,переосмислюватиїїзміст йробитинеобхіднівисновки.Інформаційніресурси,новітнітехнології -ценевід'ємний атрибутсучасногофірми, Якарухається додосягненнясвоїхцілей,завдань,щоботриматиефективний результатсвоєї роботи.Якщокомпанія неволодієінформаційнимиможливостями, нерозумієважливостікомунікативногопроцесу, то ми не взмозівитриматиконкурентнуборотьбу,розуміння йсхваленняклієнтів,отриманняочікуваногоприбутку,процвітання тасталого стану наринку.


1.Значенняінформації подвнутрішньофірмовоїсистеміінформації

1.1Комунікації

>комунікаціяміжособистіснийуправліннякорпоративнийінтернет

>Будь-якеспілкування, до тогочислі йділове -це,перш накомунікація,тобтообмінінформацією,значущою дляучасниківспілкування.Самепоняття ">комунікація" (від латів.communicatio-повідомлення,зв'язок, шляхповідомлення, аце слово, у своючергу, скидатися відcommunico-,пов'язую,спілкуюся).

>Менеджер-керівник від 50 - 90%усього годинивитрачає накомунікації. Цездаєтьсянеймовірним, але йстаєзрозумілим,якщоврахувати, щокерівникзаймаєтьсяцим,щобреалізувати своїролі вміжособистіснихвідносинах,інформаційномупроцесі тапроцесіприйняттярішень, некажучи проуправлінськіфункціїпланування,організації,мотивації й контролю.

>Основначастинакомунікацій ворганізації доводитися нарозмови, записки,повідомлення й т.д.Комунікаціїпредставляють собою всепроникаючий йскладний процес.

1.1.1Комунікаціїміжорганізацією йїїсередовищем

>Будь-яка організаціяіснує вдеякійзовнішньомусередовищі.Ця ж організаціяпороджуєсвоєвнутрішнєсередовище.Внутрішнєсередовищеформуєтьсясукупністюструктурнихпідрозділів підприємства йпрацюючих там людей.

>Організаціякористуєтьсярізноманітнимизасобами длякомунікаціїзіскладовими свогозовнішньогооточення. Знаявними йпотенційнимиспоживачами смердотіспілкуються задопомогоюреклами ііншихпрогрампросуваннятоварів йпослуг наринок. У сферівідносин ізгромадськістюпершоряднаувагаприділяєтьсяствореннюіміджу,певного образуорганізації намісцевому,загальнонаціональному чиміжнародномурівні.

>Обговорення,зборів,телефонні переговори,службові записки,відеострічки,звіти й т. п., щоциркулюютьвсерединіорганізації,найчастішеєреакцією наможливості чипроблеми,створюванізовнішнімоточенням.

1.1.2Комунікаціїміжрівнями тапідрозділами

>Інформаціяпереміщаєтьсявсерединіорганізації ізрівня нарівень умежахвертикальноїкомунікації.Вонаможепередаватися понизхідній,тобто ізвищихрівнів нанижчу. Таким шляхом,підлеглимрівнямуправлінняповідомляється пропоточні заподіяння,змінупріоритетів,конкретнихзавданнях, котрірекомендуються процедурах т. п.

>Крімобміну поспадній, організаціяпотребуєкомунікаціях повисхідній. У цьомувипадкуслужбовціготовіповідомитисвоємубезпосередньому начальнику провиниклу проблему.

Передачаінформації ізнижчихрівнів навищіможепомітновпливати напродуктивність. Так самекомунікації повисхіднійвиконуютьфункціюоповіщення верхи про ті. Колиробиться нанижчихрівнях. Таким шляхомкерівництводовідається пропоточні чиназріваючіпроблеми йпропонуєможливіваріантивиправленняпокладенихсправ.Обмінінформацією повисхіднійвідбувається уформізвітів,пропозицій, йпояснювальних записок.

Надодаток дообмінуінформацією понизхідній чивисхідній організаціяпотребуєгоризонтальнихкомунікаціях.Організаціяскладається ізбезлічіпідрозділів, томуобмінінформацієюміж ними потрібен длякоординаціїзавдань йдій.

>Додатковівигоди відкомунікацій погоризонталіполягає уформуваннірівноправнихвідносин.

Основупроцесууправліннястановитьвзаємодіяміжелементамиуправлінськоїструктури -підрозділами, посадами,окремими особами,здійснюване задопомогоюз'єднують їхнікомунікаційнихканалів, щостворюються впроцесіособистихконтактів,обміну документами,функціонуванняелектроннихзасобів зв'язку й т. п. Зазмістом такавзаємодіяможе бутиінформаційними ,адміністративним читехнічним.

>Комунікаційніканалибуваютьтрьохвидів:односторонні (>інформаціярухається в одному напрямі),двосторонні (>інформаціязізворотнимзв'язком),багатосторонні (>інформаціярухається вбагатьохнапрямкахзізворотнимзв'язком).

У рамкахінформаційноївзаємодіїсуб'єктиуправлінськоїдіяльностіобмінюютьсявідомостями,необхідними дляприйняттярішень.Цівідомостібуваютьофіційними,закріпленимиюридично, йнеофіційними, що неволодіютьжоднимправовим статусом, але йдопомагаютьорієнтуватися вситуації.

Упроцесіадміністративноївзаємодіївищестоящі ланкиуправлінськоїструктурипередаютьнижчестоящимуправлінськіповноваження й відповідальність,різнірозпорядження,інструкції.рекомендації,отримують від нихзвіти,здійснюють процес контролю.

За характером,взаємодія ворганізаціїможе бутипрямим чинепрямим.Прямеґрунтується на контактахсторін.Непрямеувазі, що одназісторінстворюєумови, за якіінша, Незважаючи навідсутність які бі то ми не було б команд,виконуєвимагаються віднього дії.

1.1.3Формальні й неформальнікомунікації

>Організаціїскладаються ізформальних йнеформальнихкомпонентів. Каналнеформальнихкомунікацій можнаназвати каналом поширення трохи.

>Приписуваначуткамирепутаціянеточноїінформаціїзберігається досі. Тім неменш,дослідженняпоказують, щоінформація, передано каналами неформальногоповідомлення,тобто чуйні,частішевиявляєтьсяточною, а чи неперекрученою. 80-90% трохиточніщодонесуперечливоїінформації про самукомпанію.


1.1.4Комунікаційний процес

>Обмінінформацією широкоохоплюєрізнічастиниорганізації йяким чиномвінспіввідноситься ізефективністю.Обмінінформацією незавждиефективний, якслід було б б. Наділі людиспілкуютьсяміж собоюменшефективно, ніжїмцездається.

>Крім того, убагатьохвипадкахпереданеповідомленнявиявляється неправильнозрозумілим й,отже,обмінінформацією -неефективним. ДжонМайнер,видатнийдослідник вгалузіуправління,вказує, що, як правило,лише 50%спробобмінуінформацією приводити дообопільноїзгоди щоспілкуються.Найчастіше причинатакоїнизькоїефективності взабутті того факту, щокомунікація-цеобмін.

>Виділяють 5базовихелемента впроцесіобмінуінформацією:

>1.Отправітель -це особа, Яказбирається чивідбираєінформацію йпередаєїї.

>2.Сообщеніе -сутністьінформації, щопередаєтьсяусно чизакодовано, задопомогоюсимволів.

3. Канал -засібпередачіінформації.

4.Одержувач - особа,якійпризначенаінформація й котраїїсприймає.

5.Зворотнійзв'язок -реакціяодержувача наповідомленнявідправника.

1.1.5Міжособистіснікомунікації

Хочаефективнийобмінписьмовоюінформацієюмаєпереважнезначення ворганізації, намвидається, щовичерпнийаналіз такого родуобмінувиходить далеко за межі. Ті жсамевідноситься й довикористаннякомп'ютера, якзасобукомунікації.Керівник від 50-90% свого годинивитрачає нарозмови, тому мивиділяємо тутпрямийміжособистіснийобмінінформацією.Розумінняпроцесуміжособистісногообмінуінформацією йметодівудосконаленнявмінняспілкуватися винне,сприятимезростаннюефективностіуправлінськоїдіяльності.Проте надодаток доміжособистіснихконтактівкеруючий винен матіруявлення проперешкоди на шляхуобмінуінформацією ворганізації таметодіввдосконалення такогообміну.

Коліінформаціярухаєтьсявсерединіорганізації вгору й вниз.Сенсповідомленькількаспотворюється.Такеспотворенняможе бути обумовлененизкою причин.Свідомеперекручуванняінформаціїможе матірмісце, колиякий-небудькеруючий незгоден ізповідомленням.

1.1.6Комунікаційнімережі

Уорганізаціях, дезайнято понад двох Чоловік,комунікаційніканалиоб'єднуються в такзванімережі, щозв'язуютьелементиуправлінськоїструктури вєдинеціле. Інастільки жбагаторівневі, как она сама.Вонипоєднують усобіформальні й неформальнікомунікаційніканали, якдублюючі, то йдоповнюють один одного.

Напрактиці можнавиділити тривидикомунікаційнихмереж:відкриті,замкнуті йкомбіновані.Відкритих рухкоманди чиінформаціїможе бутизупинено, бо воно тапотрапляє углухий кут,тобто доелементуструктуриуправління, щознаходиться вкінці каналу.Вона так самеможенаткнутися на ">посередника" чи "контролера" (>проміжна ланка вмережікомунікації),який ізякихось причин цого рухуперешкоджає (>зупиняє,спотворює,направляє вінший бік) йякого не можнаминути. Узамкнутихмережах глухі куточки таконтролери чивідсутні, чиможуть бутиобійдені.Комбінованімережіпоєднують всобіобидвапринципипобудови йвластиві понад великимбагаторівневиморганізаціям.

1.2Внутрішньофірмова системаінформації

>Основна позначкакомунікаційногопроцесу - забезпеченнярозумінняінформації, щоє предметомобміну,тобтоповідомлень.

>Обмінінформацієюпочинається ізформулювання ідеї чидоборуінформації.Відправниквирішує, якоїзначимуідею чиповідомленняслідзробити предметомобміну. На шкода, багатоспробобмінуінформацієюобриваються напершомуетапі,оскількивідправник невитрачаєдостатнього години наобмірковування ідеї.

>Інформація -відомості пронавколишній світло (>об'єкти,явища,події й т. буд.), котрізменшуютьнаявнуступіньневизначеності,неповноти знань, котрі можнавідтворювати шляхомпередачі людьмиусним,письмовим чиіншим способом.

1.2.1Видиінформації напідприємстві

>Керуюча системаотримує відкерованоїсистемиінформацію про станзаданих неютехніко-економічнихпараметрів впроцесівиробничої йфінансово-господарськоїдіяльності. Наосновіотриманоїінформаціїкеруюча системавиробляєкомандиуправління йпередає їхні накеровану систему длявиконання.Інформація, Якафункціонує напідприємство впроцесіуправління,може бутикласифіковананаступним чином:

• Заформоювідображення (>візуальна,аудіовізуальна,змішана)

• Заформоюподання (>цифрова,літерна,кодованих)

• Зароллю впроцесіуправління (>аналітична,прогнозна,звітна,наукова,нормативна)

• Заякістю (>достовірна,помилкова й т. буд.)

• Поможливостівикористання (>необхідна,достатня,надлишкова)

• Заступенемоновлення(постійна,змінна)

• Заступенемдіяльності підприємства (>економічна,управлінська,соціальна,технологічна)

• Поджерелувиникнення (>внутрішньоорганізаційна,зовнішня)

• Заступенемперетворення (>первинна,похідна,узагальнена)

• По видуносія

• За годиноюнадходження (>періодична,постійна,випадкова) й т.д.

Великаувага виннаприділятися із боці менеджерапитаньзбереженняінформації тазапобіганняїївитоку, атакожпобудові напідприємствіінформаційних систем.

>Інформаційнісистемиможуть бутипростими. У цьомувипадкувідбувається доставкаінформації відмісцяїївиникнення домісцяспоживання.Більшпоширеніскладнісистемиінформації,відповідніскладностівиробництва таорганізаційнійструктуріуправління, котріохоплюють йлінійнеуправління, йфункціональніслужби підприємства.

>Інформаційнісистемирозрізняються:

• Пообробціінформації (>централізовані йдецентралізовані)

• Заступенемохопленняінформації (>комплексні,локальні)

>Комплексніінформаційнісистемиохоплюють сув'язь служб підприємства, алокальніпризначені дляпевнихфункційуправління.

>Останнім годиною припобудовіінформаційних систем сталивиділяти бек -офісну й фронт -офіснуінформацію. Бек -офісна - такаінформація, доступ доякоїмають лише працівники підприємства (усі чи ізпевнихпідрозділів). Фронт -офісна - такаінформація, доступ доякоїмають усібажаючі,наприкладклієнти підприємства.

>Важливезначеннямаєінформація провиникнення входівиробництвавідхилень відплановихпоказників, щовимагаютьприйняттяоперативнихрішень.

>Інформаціяє одним ізнайважливішихфакторів, щовизначаютьякість йефективністьприйнятихкерівникамирішень.

>Достатнійобсягінформаціїнадходить всередньомулише до 47,6%керівників. ">Інформаційний голод"більшоюміроювідчуваютьвищіієрархічні ланкиуправління, деприймаютьсястратегічнірішення.

14,2%керівниківвважаютьінформацію, щонадходитьполнлстьювідповідноїпропонованим донеївимогам, при цьомунайменшезадоволеніякістюінформації заступникидиректорів:всього 505вважаютьотримувануінформаціюдостатньою, скільки жвказують тих, що вон слабкооброблена й частоневчасною.Це-одна ізнайнижчихоціноксередкерівників всіхрівнів.Крім тогоцейрівеньуправлінняйде багатонепотрібної, аіноді йнеоб'єктивноїінформації.

>Правильність йефективністьприйнятихрішеньзалежать не лише відобсягів йякостіінформаційного забезпечення такваліфікаціїкерівників, але й й від того, чивистачаєїм години наякіснийаналізінформації, щонадійшла

>Інформаційнуперевантаженнявідчувають (>суб'єктивно)лише 9.5%керівників.Інформаційніперевантаження укерівниківвищихланок,зокрема уначальниківуправлінь тазаступниківдиректорів, у які вона в 1,5-2 разивищесередніхпоказників

>Недостатняінформаційназабезпеченістьпроцесуприйняттястратегічнихрішеньпризводить доти, щокерівники менше, ніж малі б,беруть доля в цьомупроцесі.

>Істотну роль уприйняттірішеньвідіграєнауково-технічнаінформація, щоміститьновінауковізнання,відомості провинаходи,технічні новинкисвоєїфірми йфірм-конкурентів. Цебезперервнопоповнюєтьсязагальний фонд йпотенціал знань йтехнічнихрішень,практичне йсвоєчасневикористанняякогозабезпечуєфірмівисокийрівеньконкурентоспроможності.

>Інформаціяєосновою дляпідготовкивідповіднихдоповідей,звітів,пропозицій длявироблення йприйняттяуправлінськихрішень.

>Змісткожноїконкретноїінформаціївизначаєтьсяпотребамиуправлінськихланок йвироблюванихуправлінськихрішень. Доінформаціїпред'являютьсяпевнівимоги:

•Стислість,чіткістьформулювань,своєчасністьнадходження;

•Задоволення потребконкретнихкеруючих;

•Точність йдостовірність,правильнийвідбірпервиннихвідомостей,оптимальністьсистематизації табезперервністьзбору йобробкиінформації.

Длясучасних умівхарактернезастосуваннявисокоефективноївнутрішньофірмовоїсистеміінформації,заснованої навикористанніновітніхтехнічнихзасобів.

>Управлінськавнутрішньофірмоваінформаційна системаявляє собоюсукупністьінформаційнихпроцесів длязадоволенняпотреби вінформаціїрізнихрівнівприйняттярішень.

>Інформаційна системаскладається ізкомпонентівобробкиінформації,внутрішніх йзовнішніхканалівїїпередачі (>зв'язків),власнеінформації.

>Управлінськіінформаційнісистемипослідовнореалізуютьпринципиєдностівиробничогопроцесу,інформації таорганізації шляхомзастосуваннятехнічнихзасобівзбору.

>Важливу роль увикористанніінформаціївідіграютьспособиїїреєстрації,обробки,накопичення йпередачі;систематизованезберігання йвидачаінформації унеобхіднійфірмі;виробництвоновоїчислової,графічної таіншоїінформації.

1.2.2Апаратуправліннявнутрішньофірмовоїсистемиінформації

>Апаратуправліннявнутрішньофірмовоїсистемоюінформаціївключає:

•Обчислювальний центр дляобслуговуванняфірми вцілому;

•Центральну службуінформації;

•Інформаційну систему увиробничихвідділеннях, щовключаєвідділи:обробки тааналізуінформації;Обробкивхідної тавихідноїдокументації;зберігання йвидачіінформаційнихматеріалів;обчислювальноїтехніки.

1.2.3Інформаційніресурси підприємства

>Будь-яка організаціямаєінформаційну систему таінформаційніресурси,навітьякщоця організаціяскладається із одногопідприємця, йвін нездогадується про їхньогоіснування, а й простоінодіробить записи просвійбізнес вблокноті.

Ууправлінніінформаційними ресурсами підприємстваіснують якдеякіконцептуальніположення, то йконкретні запитання окремихінформаційнихтехнологій.

>Інформаційними ресурсамипотрібноуправляти.Потрібновивчатиінформаційніпотреби,планувати йкеруватиінформаційними ресурсами.Ключове запитання длябудь-якоїорганізації: Чи добро миуправляємоінформаційними ресурсами?

>Інформаціядозволяєприйматиобґрунтовані таефективнірішення.Вонадозволяєуправляти. Алі іінформацієюпотрібноуправляти.Керуватипроцесомїїотримання тавикористання.Якщо ворганізаціїзадумаються про ті, де й як смердотіотримуютьінформацію просвоєвиробництво,ціни,конкурентів, тоце якщопершимкроком вотриманніконкурентноїпереваги.

У годину мивступаємо вінформаційне сус-пільство, тому іменеджери, йвиконавціповиннірозумітиосновніконцепції таспособизастосуванняінформаційнихтехнологій й бутиздатнимиприймативажливірішеннящодо їхнівикористання.

>Менеджериповиннівмітикеруватиінформацією тапокращувати своюсправу іздопомогою правильногоїївикористання дляпідвищенняефективності роботи,виробництва,якостіпослуг таякостіуправління.

>Керуючачастинанадає накерований процеспевнийвплив.Щобкеруючачастина моглаздійснюватиуправління,їйпотрібнозіставлятифактичний станкерованогопроцесу ізметоюуправління, у зв'язку, ізчим, ізчимкерований процесвпливає накеруючучастину.Впливобохчастин одного одногоздійснюється увиглядіпередачіінформації. Таким чином, всистеміуправліннязавждиприсутнійзамкнутийінформаційний контур.

У рамкахінформаційного контурує йпередаєтьсяінформація проціліуправління, про станкерованогопроцесу, прокеруючихвпливах.

У годину, для нормальногофункціонуванняорганізаціїістотну рольграютьінформаційніресурси.Інформаційніресурси длябудь-якоїорганізації _це весьнаявнийобсягінформації вінформаційнійсистемі.

>Наявністьінформаціїзумовлюєрозвитоккраїн,галузей,організацій.Інформація-цестратегічний ресурс, аінформаційніресурсиє одними ізнайважливіших.

1.2.4Значенняінформації подвнутрішньофірмовоїсистеміінформації

Весьсучаснийбізнессьогодніпобудований науправлінніінформаційними потоками.Якщо виєінформація йможливостівигіднопіднестиїїгромадськості - Вівиграєте. Уіншомуразіїїскористаютьсявашіконкуренти.

Якаінформаціяпредставляєнайвищуцінність для вашогобізнесу? Чиє вон ви? Чиготові віпоширитиїї?Якіканали віхочетевикористовувати для цого?

Длясучасних умівхарактернезастосуваннявисокоефективноївнутрішньофірмовоїсистемиінформації,заснованої навикористанніновітніхтехнічнихзасобів.

>Внутрішньофірмова системаінформаціївиконуєтакіфункції:

1.Визначенняпотреби шкірного конкретногокерівника вхарактері ізмістінеобхідноїйомуінформації дляцілей оперативногоуправління.

2.Визначення потреб втехнічнихзасобахфірми.

3.Централізованепланування всіхвитрат напридбання,орендутехнічнихзасобів для забезпеченнябезперебійногофункціонуваннясистемиінформації.

4.Визначеннярівнявитрат навикористаннятехнічнихзасобів усистеміінформації.

5.Забезпеченняналежногорівнязбору,зберігання йнаданняінформації.

6.Розробкапрограмнихзасобів,прикладнихпрограм.

>Управлінняпідприємством неможеефективно проводитися бездостатньоїоперативної,надійної, Сучасноїінформації.Інформаціяєосновоюуправлінськогопроцесу, й від того,наскільки вондосконала, багато вчомузалежитьякістьуправлінняпідприємством.Інформаційна діяльність менеджеравимагає відньогочіткоїорганізаціїпроцесузбору,аналізу іобробкиінформації,причомувін виненумітивизначативажливість чидругорядність, щонадходить. Менеджертакож виненвмітиорганізовуватикомунікації таобмінінформацією у межах підприємства йфірми.

>Інформаціятакожважлива дляфірми тім, що вонаобслуговуєфункціїуправління,пов'язуєпідрозділиорганізації тазабезпечуєконтакти іззовнішнімсередовищем,забезпечує рухзаданої мети,дозволяєвибратипевнулініюповедінкиорганізації.


2.Аналіззначенняінформації подвнутрішньофірмовоїсистеміінформації

>Значенняінформації насьогоднішній день длякомпанійдужевелике.Якщо вкомпаніїєінформаційніможливості, означати унеїє усішансиутриматипозиції вконкурентнійборотьбі,Завоювативизнанняклієнтів йсамоствердитися наринку.

ММК - одна ізпровіднихметалургійнихкомпанійРосії. Наступного дняменеджери ММК реальноусвідомлюють, що для нормальногорозвиткуїмнеобхідніновіінформаційніресурси йможливості. Тому смердоті не стояти намісці в цьомупитанні йрухаються вперед.

2.1Корпоративна система ММК

На ММКвпроваджується новакорпоративнаінформаційна система (>КІС).Останнім годиною процю систему багаторозмов й думок.Причомудоситьсуперечливих: відзахоплених допесимістичних. УкорейськійфірміPosko нанеївитратили 200мільйонівдоларів,оскількивважають системунеодмінним атрибутомвеликоїкорпорації. А колиотримали результат, самздивувалися-він учотири разиперевищуєвитрати на систему. Доостаннього години роботаекономічних,фінансових,виробничих служббазувалася нааналізіфактіввиробництва, анайчастіше-постфактум.Далізнаються лише заподійподії. А від як можназробити,щоб несталося? Це запитання не стояло черезвідсутністьінформації вповномуобсязі. Системадозволяєзробити болееглибокийаналіз реальноподій, щовідбуваються. Це із одного боці. Зіншого - люди, щоволодіють великимобсягомінтуїції та знань, - тих ж сампостачальники,лишевисловлюютьприпущення, що й стількипотрібно длявиробництва,куди й комуреалізовуватипродукцію. І наосновіприпущень смердотіможуть будувати своюстратегію. Алі смердоті немаютьобсягомданих нормальногокомп'ютера,якийможе безвтоминакопичуватизнання й оперативноаналізувати їхнього.Відображення встарійсистемі АСУ ">Замовлення" було б по 13ознакам шкірногозамовлення, а, по 22.Можливостізовсімінші.Системисвітового маркетингу уженапрацьовані, а означати,відкриваєтьсяможливістьдіяти задужебагатьма напрямами, якузакладено встандартнійфункціональності, длядотриманняякоїпотрібностворитипевнукількістьвідображень.Вонистворювалися йраніше, але й напаперовихносіях, котрімаютьвластивістьзабуватися,підправляти. УКІСнічогонеможливопідправити.Щоб внестизміни постфактум,потрібно пройтидужескладнуофіційну процедурузмін,пояснивши,чомуцесталося.

>Щодня робота всистемі улюдинивіднімає не понад двох часів.Причомувін працює ізтими ж цифрами, що і колися,оскільки багатонапрямківносятьсутолокальний характер йформуютьсявсередині лишеоднієїслужби.КІСдисциплінує людей, котріповинніщоднязалишати внійслід про свою роботу,відображаючиреальніпроцеси, щовідбуваються вкомпанії.Підприємствомаєкожен день знатіситуацію ізформуваннямсобівартості,отриманням грошей,формуваннямвиробничогопроцесу як такого. Томуповинніпостійносупроводжувати процес, біля день будуватикривублагополуччя чинеблагополуччязагальної обстановки накомбінаті. Цеможливо прианалізіприміщеннярезультатів підприємства повеликійкількостінапрямків. Наосновіотриманоїінформації всистеміотримують не лишевнутрішнюінформацію про стан підприємства, але й,наприклад,унікальнуможливість вестидіалог ізфедеральними органами влади.З'являєтьсяще йможливістьрозмовлятиоднією мовою із всімсвітом.Немаєжодного підприємства, наякому б сказали, що правилаКІСзанадтоскладні длявиконання.Вонанастільки проста, що із неюспівпрацювати не складно,потрібно лише знаті правилагри й бутидоситьакуратнимлюдиною. На 2000користувачівствореноблизько 400інструкцій. Дляполіпшення роботипланується врядівипадківставитиапарати,щобзовсім незалежати відлюдського чинника: машина все самарозпізнає йпереділить.

>Скорочується годину роботи із документами,відповіднозбільшуютьсяобороти вкомпанії,причому в неявномувигляді, але йпотімфіксується збільшенняпродуктивності роботи,скорочуютьсязапасинепотрібнихматеріалів,скорочуються йставлятьсяперешкоди дозамовленнянепотрібних непотрібних деталей дляпроведенняремонтів.

>КІС-цеєдинамашина-сервер, котразаймаєтьсяпереробкоюінформації. Заобсягомце гардероб дляоднієї сім'ї. Посуті -маленька машинкавартістюмайже вмільйондоларів. А на самом деледужескладнетехнологічнепристрій,якийзберігає всобітакийобсягінформації,який неможутьзберегтинавітьсумарно 34000 трудящих.

2.2 Транспорт дляінформації на ММК

>Протяжністьволоконно-оптичноїмагістралі на ММКсьогоднідосягає 150кілометрів.Вона сталасполучноюелементом длябагатьохоб'єктів,розташованих навеликій територї підприємства. Заїїтранспортнимгілкахпроходятьколосальніінформаційні потоки. Невипадковомагістральнуінфраструктурурозглядають якосновнучастинукорпоративноїінформаційноїсистеми ММК.

>Заразінформаційної ">павутиною"обплутані не лишевиробничо-управлінськіструктури, а ізаміськісоціальніоб'єктикомбінату.Реалізаціяфахівцями ВАТ "ММК" йкомпанією ">ЮжУралТрансТелеКом" великого проекту 2 рокта тому дозволила ">благоустроїти"інформаційнуінфраструктуруОСК ">Абзаково" тагірськолижного центру. якнаслідок, тамз'явилися нелишенадійнателефоннийзв'язок, але й ідодатковіпослуги:банкомати, доступ доІнтернету,вихід вкорпоративнуінформаційну системукомбінату.Сьогодні великамагістральнийоптичнекільце ММКоб'єднуємайже 7000активнихпристроїв:комп'ютери,іншеобладнання дляпередачіданих.Всі укладатицейкільцеоб'єктизабезпеченіякіснимінформаційним транспортом.Іншими словами на ММКстворенавідмовостійка,високошвидкіснамасштабована система. Наступного дняцекістяк,якоїформує весьінформаційнийобмін-відтелефонії допередачіданих. За словамифахівців, "оптика", щодозволяєтранспортувативеличезніінформаційні потоки, несхильна довпливуелектромагнітнихвипромінювань.Зв'язок-безперешкод. Колиможе бутиважливіше вумовахпромисловогогіганта?

>Підключення вкорпоративнумережувіддалених один від одногоцехів-користувачів сталоможливимзавдяки працює в цеху зв'язку АТС ">Дефініті".

>Зв`язок на ММКпозиціонується уже якінформаційнийсервіс,якийєскладовоючастиноюкорпоративноїінформаційноїсистеми-вінвідповідаєнайвищимвимогам як заякістю, то й закількістюпослуг.

Направду:щенещодавно тієї ж телефонрозглядалилише якзасібвербальноїкомунікації.Заразтелефонналінія служити уже задляпереговорів, але й й дляпередачіданих черезкомп'ютернумережу.Потребавіддаленихкористувачів увисокошвидкісномупідключенні -цеякраз один із тихийінформаційнихсервісів,якийнеобхідний у рамкахвпровадженняКІС.Середзрослоїкількостіфункцій АТС-голосовапошта, переадресаціяповідомлень,утриманняліній. У годинурозробляєтьсяновий видобслуговування - системаконференц - зв'язку.

>Післязакінчення іншогоетапумодернізації ">Дефініті", до 2005 року,фахівцідирекціїінформаційнихтехнологійплануютьвпровадитище рядкориснихсервіснихнововведень.Щобменеджери ММК могли оперативноотримуватиінформацію, якщостворена система, сутьякоїполягає в ">прив'язці" телефону доінформаційноїбазиданих підприємства.Крім того, щотелефоннийапаратавтоматичновизначить номер абонента, через АТС ізбазиданихдодатковонадійдуть усінеобхіднійомувідомості про абонентастороні: станкредиторсько-дебіторськоїзаборгованості,останніплатежі,обсяги поставок й т.д.Знявшислухавку, менеджервідразупобачить усіекрані свогокомп'ютера й якщоповністюпідготовлений доспілкування.

Усічні 2004 року вінформаційнумережу ММКпідключенастанціяРудна, щоприскорилоуправління входомвагонів зсировиною, їхніприйманням йвипуском. Упідсумку накожномувагоніекономиться годину години, ацедозволяє ММКзнизити плату за їхньогооренду в ">Російськихзалізниць".Віддача відвикористаннямагістралейоптичнихволоконнихліній, котріз'єдналиоб'єктикомбінату, відвпровадженняКІС, щопідвищуєкерованістьпідприємством,щорічно якщообчислюватисямільйонамидоларів.Оптичнітехнологіїзабезпечуютьоперативність привикористанніінформації, щонадходить із всіхнапрямків-завезеннясировини,запасівматеріалів,відвантаженняготовоїпродукції, потокамгрошовихкоштів.

2.3Інтернет -інформаційний ресурс

Набазі ММКпройшовзлітмолодіжнихлідерівпромисловихпідприємствРосії таближньогозарубіжжя. Дляпосланцівробочиймолодівізит доМагнітку бувцікавий,перш на,можливістювивчитипередовийдосвіднайбільшого вРосіїметалургійногокомбінату.ММК-одне ізпершихпідприємств, наякомузамістьколишнього комсомолу бувстворена новамолодіжнаструктура-спілкамолодихметалургів,якийвідзначивзовсім недавносвоєодинадцятиріччя. Упрограмузльоту буливключеніактуальні для йогоучасниківмоменти. Один із такихмоментів,ідеярозширитиформиспілкування,створивши Єдинийміжнародний сайтмолодіжнихпромисловихорганізацій.Ініціативна група союзумолодихметалургів ужезробила ">начерки" ізінформаційно-аналітичноїчастини нового сайту. ЗазадумомСММ, насайтіповинні бутипредставленівізиткикожноїмолодіжноїорганізаціїпромпідприємств-статут йплани роботи,свіжі Новини проминуліконференціях, конкурсах,спортивнихзмаганнях,іменапереможців й фотогалереяподій. Для неформальногоспілкуваннязапропоновановідкрити чат, але вфорумі-обговорюватиактуальні тими.Єдиний сайт Дозволитизверстатизведений план роботи,анонсуватимолодіжні заходь, щопроходять напідприємствахРосії таближньогозарубіжжя.

2.4Інформаційнісистемикомпанії ">Боїнг"

>КомпаніяBoeing-один ізголовнихвиробниківлітаків йкосмічних систем США,зі штаб-квартирами вСіетлі,Вашингтоні.

>Незважаючи тих, щоБоїнг в даний годинуєлідером увиробництвілітаків,необхідно внестидеякізміни,щобутриматиціпозиції.

У 60-х років справ уБоїнгйшли добро, але й вкомпанії бувсерйознанестачазапчастин, котразаважалавиробництва (>близько 2500 - 5000 вмісяць)

З 1966 досередини 1980-х років вБоїнг було бвстановлено 15 великихінформаційних систем, нерахуючидюжини маленьких.ІнформаційнісистемидопомоглиБоїнгувирішити проблему ізнестачеюзапчастин.Боїнгстворював островаавтоматизації. Уінформаційних систем булипроблемизізворотнимзв'язком йпередачеюданих один одному.

>Змінаситуації на ринкахкосмічної тавійськовоїпромисловості-необхідна новастратегія, до тогочислі й вобластіінформаційних систем. УБоїнгвпевнені, що йогоконкурентоспроможність накомерційномуринкуавіабудуваннязалежить відвикористанняінформації ізтрьохнапрямів:

1. Для збільшенняринковоїчутливостіБоїнг.Інформаційнісистемидопомогликомпанії:

•Конструювати заціною,тобтостворюватилітаки,враховуючивитрати;

•Створюватигнучкіграфікиперевезень, що дозволитиперевозититоваришвидше законкурентів;

•Зробити ужеіснуючутехнікузручнішою безвнесення великихзмін.

2.Отримання конкретногопереваги:

•Шляхом болееефективної послепродажнійпідтримки;

• зарахунокстворення задопомогоюінформаційнихтехнологійдокументації долітаків,заснованої наоригінальнихданихвиробництва;

• шляхомвикористанняметодів штучногоінтелекту длядіагностикилітаків.

3. Длядопомогикомпанії приреалізаціївиробництва йгалузі дизайну.

>МетоюБоїнг всередині 1980-х років було бствореннязбільшеного потокуінформації. Так якстворення йобслуговуваннялітаків-це дійсноінформаційний процес.

>Різні островаавтоматизаціїскладалися вєдинунерозривнийінформаційну структуру.Існуючіострівціавтоматизації булизасновані надіючійорганізаційнійструктурі.Якщоінформація винна буввикористовуватисякраще.Вона винна бувперетнутимежіелементіворганізації. Один зспособів-створитигрупи людей ізвідділіввиробництва,проектування таін.Замість тогощобавтоматизуватитрадиційніспособиведеннясправ, бувздійсненараціоналізаціяпроцесівпроектування йвиробництва до їхніавтоматизації.Боїнг ставшивикористовуватикомп'ютери, деце лишеможливо.

На початку 1990-х роківБоїнгпереосмислив своюпозицію йзробивширокомасштабневивчення всіхпроцесів длявиробленняновоїконцепції - як дляділовихпроцесівкомпанії, то й дляінформаційних систем у 2010році.

>Щобвизначитиконцепціюбізнесу.Боїнгдосліджувавтакіфундаментальні запитання:

•Якіділовіпроцеси миповиннівикористовувати?

• Яка нам для цогопотрібнаінформація?

• якпов'язаніпроцеси таінформація?

• яккеруватиданими?

•Якіапаратні,програмні тамережевікоштипотрібні?

>Завдяки цьомубезсумнівнимлідеромєсамецякомпанія.

Наприкладіцих двохкомпаній,чітко видно, щоінформаціяважлива. Так самеважливіінформаційніресурси, котрівикористовуютькомпанії дляполіпшенняінформаційноїсистеми.Від цогобезпосередньозалежить діяльністьорганізації,їїуспіхи йневдачі.


>Висновок

Уданійроботі буврозглянута проблемазначенняінформації подвнутрішньофірмовоїсистеміінформації.Інформаціябезумовноважлива длябудь-якоїорганізації, але йщобцяінформація був болееефективною,допомагала вдосягненніцілейорганізаціїнеобхідно,щоб вонвідповідала такимвимогам:

• Матідостатнюпотужність входу,переробки йвиходуінформації,щоб забезпечити нею усіуправлінськірівні.

•Бутиоперативної,здатної дошвидкоїперебудови,зумовленоїзмінами уміввиробництва.

• Формаданих винна бути гранично зрозуміла персоналу тогоуправлінськогорівня,якійцяінформаціяпризначена.

•Обсяг йзмістінформації, щонадходитьповинні бутинеобхідними йдостатніми дляприйняттярішень.

•Постачальнаінформація винна суворовідповідатипевномууправлінськомурівню.

•Гарантувати вмежахвстановленого годинидостовірністьінформації

•Періодичністьпостачанняінформації винна бутиоднаковою для всіхінформаційновзаємопов'язанихуправлінськихрівнів.

•Інформаційнісистемиповинні матірвластивістьперспективноїадаптивності -орієнтовані наможливізміникількісних йякіснихпоказників, щопоставляється нимиінформації.

>Створення тавпровадженняінформаційних систем, щовідповідаютьвищенаведенимвимогам, дозволитизнизитиперевантаженнякерівників всіхрівнів,зробитьуправлінський процес болеечітким йякісним;підніме рольуправлінськогочинника вінтенсифікаціївиробництва.

Дляполіпшеннякомунікативних систем всучаснійфірмінеобхідно:

1. Неспотворюватизмістповідомлень: яксвідомо, то йненавмисно.

2.Фільтрувати всюотримануінформацію. Церобиться у тому,щобприскорити рухпоступаємоїінформації.

3.Підсумовуванняінформації.

4.Усунутирозбіжністьстатусіврівніворганізації.Покращувативзаємодіяміж ними.

5. Небоятисяпокарання.

У своючергу дляполіпшеннякомунікації, менеджер винен:

1.Регулюванняінформації в всіхрівняхорганізації.

2.Здійснюватисистемизворотного зв'язку

•Постійнийопитуванняпрацівників;

• Системазборуінформації;

3.Використовуватиелектроннупошту,Інтернет,ЗМІ.

Зданої роботичітко видно, якважливо матірінформаційними ресурсами, як правильнорозподілитиінформаційні потоки, котрінадходять укомпанію, якорганізуватикомунікаційніпроцеси ворганізації як ззовнішньої, то й ізвнутрішньоїстороницієїорганізації.Зрозумітисутність йважливістьнадходитьінформації такомунікації насьогоднішній день длясучасногобізнесу.


Списоквикористаноїлітератури

1. В.В.Годін,К.І.Корнєєв ">Управлінняінформаційними ресурсами" М.2002р.стор.3-20.

2. В.Ф.Веснін "Основи менеджменту" М.1997р.стр.103-108.

3.Є.Л.Драчов "сучасний менеджмент"М.1999г.стор.162-169.

4.І.М.Герчикова "Менеджмент" М.1997р.стор.132-142.

5.Є.Є. Вершигора "Менеджмент" М.1998р.стор.167-182.

6.Мескон,Хедоурі "Основи менеджменту"М.1991г.стр.166-193.

7. ">Еко" № 5,2004р. ">Інформаційніпроблемиуправліннявиробництвом" О.ХУдаловстр.122-127.

8. ">Магнітогорський метав" № 29,109, 111, 112 за2004р.стор.4


Схожі реферати:

Навігація