Реферати українською » Менеджмент » Діловодство, Його законодавчо та нормативно-методичне регулювання


Реферат Діловодство, Його законодавчо та нормативно-методичне регулювання

>Діловодство, йогозаконодавче танормативно-методичнерегулювання


>Зміст

>Вступ

1.Законодавчерегулюванняділоводства

2.Нормативно-правоверегулюванняділоводства

3.Нормативно-методичнерегулюванняділоводства

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

У годинурегламентаціядокументування,організації йтехнологіїдокументаційного забезпеченняуправлінняведеться вдекількохнапрямках:законодавчерегулювання,стандартизація,розробканормативних йнормативно-методичнихдокументівзагальнодержавного дії.

>Вищоїправовоїзначимістюмаютьзакони Ро-сійськоїФедерації.Федеральний закон Ро-сійськоїФедерації «Проінформацію,інформатизації йзахистуінформації»закріпивобов'язковістьдокументуванняінформації,встановив рядтермінів (>інформація,інформатизація,інформаційніресурси,документованаінформація таін.),врегулюваввідносини, щовиникають пристворенні тавикористанніінформаційнихтехнологій,встановивобов'язковістьнаданняінформаціїдержавним органам.Федеральний закон «Пробухгалтерськийоблік»,вказавши, щобухгалтерськийоблікздійснюється шляхомсуцільного, й документальногообліку всіхгосподарськихоперацій,спеціальноюстаттею (ст.9)визначив правилапервиннихобліковихдокументів. Унійпідкреслюється, що усігосподарськіоперації, щопроводятьсяорганізацією,повинніоформлятисявиправдувальними документами.Ціслужатьпервиннимиобліковими документами. При цьому закондопускаєстворенняпервинних йзведенихобліковихдокументів напаперових тамашиннихносіяхінформації. Уостанньомувипадку організація виннавиготовлятикопії такихдокументів напаперовихносіях дляіншихучасниківгосподарськихоперацій, але ввимогуорганів, щоздійснюють контроль.

Прообов'язковістьдокументування говоритися й віншихзаконодавчих актах. Так,Цивільний кодекс Ро-сійськоїФедераціївизначивправовіоснови не лишедіяльностіюридичнихосіб, але й йїїдокументування.Наприклад,ст.184 й 185визначають, щокомерційнепредставництвоздійснюється напідставі договору,укладеного вписьмовійформі, тадовіреності,тобтописьмовогоуповноваження, щовидаєтьсяоднієюособоюіншій.

Уряді статейвстановленівимоги у складінформації (>змісту)документів й їхньогооформлення, Так, ст.52 ЦК РФміститьвимогу дозмісту статуту таустановчого договору, напідставі якідіютьюридичні особини; ст.185 й 186визначаютьреквізити цього документу, якдоручення; вст.878визначено формуляр чека й т.д.

>Федеральнізакони «Проакціонерні товариства» та «Про товариства ізобмеженоювідповідальністю»поряд ізправовими нормамистворення,реорганізації,ліквідації товариствзначнуувагуприділяють порядкудокументування їхньогодіяльності, правиламискладання таоформлення низькідокументів.

>Стаття 89 закону «Проакціонерні товариства» таст.50 закону «Про товариства ізобмеженоювідповідальністю»визначаютьобов'язки товариствщодозберіганнядокументів. Законвстановивобов'язковістьзберіганнядокументів товариствходіння їхнівиконавчихорганів. Товариствовідповідаютьвпорядкованістьдокументів,повинніпроводити роботу із їхнізбереженнявідповідно довказівок йрекомендаційархівнихорганів Ро-сійськоїФедерації.

>Ця норматіснопов'язана ізвимогами Основзаконодавства Ро-сійськоїФедерації проАрхівний фонд Ро-сійськоїФедерації йархівах, котрівстановили, що вАрхівний фонд Ро-сійськоїФедераціївходятьдокументи, щознаходяться наїї територї,незалежно відформивласностіорганізацій, в які смердотіутворилися. Тому багатодокументівустанов,організацій тапідприємств послезакінченняпевноготермінуповинніпередаватися назберігання додержавнихархівів у порядку,визначеномунормативними документами.

Закон «Промовинародів Ро-сійськоїФедерації» (вредакції від 24 июля1998р.) (ст.16)визначаєобов'язковістьведенняділоводства на територїРосіїросійською мовою.

УФедеральнимзаконі «Прооснови державноїслужби Ро-сійськоїФедерації»,присвяченомуправовимзасадаморганізації державноїслужби йположеннюдержавнихслужбовців,регламентується порядокдокументуванняпроходження державноїслужби,оформлення трудового договору йобов'язковістьведенняособової справ.

>Постановою уряду Ро-сійськоїФедерації в1997р.затверджені «Правилапідготовкиправовихактівфедеральнихорганіввиконавчої влади та їхні державноїреєстрації». У Правилахзазначений процеспідготовки проекту нормативно-правового акта, його згоди,підписання,затвердження,оформлення, рядкипідготовки.Визначенотакож порядок його державноїреєстрації вМіністерствіюстиції РФ (>внесення доДержавногореєструнормативнихправовихактів таприсвоєнняйомуреєстраційного номери). Припорушеннівимог,викладених у Правилах, документ ненабираєчинності.

>Законодавчими актами Ро-сійськоїФедераціїрегулюютьсявимоги додокументів, щопересилаються задопомогоюрізноманітнихзасобів зв'язку (>пошта, телеграф,факсимільні йелектронніповідомлення),вимоги дозахистуінформації нарізнихстадіяхїїстворення тазберігання,наданню документамофіційності (>юридичноїсили). Але вонитакожмістяться засадирегулюванняпроцесівінформатизації.3аконувстановлено правовласності наокремідокументи ймасивидокументації,категоріїінформації зарівнями доступу донеї.

Рядправовихактівміститьнорми, котрінеобхідновраховувати прискладанні таоформленніуправлінськихдокументів. До такихактів належати,наприклад, закон РФ «0товарних знаках, знакахобслуговування йнайменуваннях місцьпоходженнятоварів»,якийвизначає порядокреєстраціїемблеми підприємства, щопоміщається на бланку;постанову уряду РФ «Провпорядкуваннявиготовлення,використання,зберігання тазнищення печаток йбланків ізвідтворенням державного герба Ро-сійськоїФедерації »йін

Таким чином, учинномузаконодавствіміститьсязначнакількістьобов'язкових длявиконання норм, правил йвимог додокументуваннярізнихнапрямівдіяльностідержавних танедержавнихорганізацій, дооформлення тихий чиіншихвидівдокументів, їхнізмістом йструктурою тексту.Фахівець угалузіділоводствазобов'язаний знатічиннезаконодавство країни йстежити за йогозмінами, так якцізнаннястановлятьодне ізнайважливішихпрофесійнихякостей, безякогонеможливозайматисяділоводством насучасномурівні.


1.Законодавчерегулюванняділоводства

УРосійськійФедераціїрегламентаціядокументування та порядку роботи із документамирозвивається,перш на, в напрямізаконодавчогорегулювання.Паралельноприводяться увідповідність ізмінливимзаконодавствомдержавністандартинормативно-методичнідокументизагальнодержавного дії.

>Вищоїправовоїзначимістюмаютьзакони Ро-сійськоїФедерації.Правовіакти несутьвладнуфункцію йобов'язкові дозастосування втійобластідіяльності, на якої смердотіпоширюються.Законодавчарегламентаціядокументування й роботи із документамизнаходиться в даний одну годину наРосійськійФедерації встадіїстановлення.

Прообов'язковістьдокументуванняйдеться й врядііншихзаконодавчихактів.Цивільнезаконодавстворегулюєправове становищеюридичних йфізичнихосіб у процесівпідприємницькоїдіяльності, атакождокументуваннярізнихвідносин, щовиникаютьміжїїучасниками. ОсновуцивільногозаконодавствастановитьЦивільний кодекс Ро-сійськоїФедерації (далі -ГКРФ),якийвизначивправовіосновидіяльностіюридичнихосіб; йвзаємовідносинюридичних йфізичнихосіб,підстави праввласності.

Рядзаконодавчихактівміститьнорми, котрівраховуються прискладанні таоформленнідокументів. Так, ст.16 Закону РФ від 25.10.1991 №1807-1 "Промовинародів Ро-сійськоїФедерації"визначає: "на територї Ро-сійськоїФедераціїофіційнеділоводство органів,організаціях, напідприємствах й вустановахведетьсяросійською мовою якдержавною мовою Ро-сійськоїФедерації.Офіційнеділоводство вреспублікахведетьсятакож надержавнихмовахданихреспублік ".

УРосійськійФедераціїрозробленанаціональна системастандартизації, Якавизначає порядок розробки тавикористаннястандартів йоб'єднує усідержавністандарти, котрідіють на територїРосії. Закономвстановлений статус стандарту,принципистандартизації,видидокументів постандартизація тапринципи їхньогозастосування.Принциповавідмінністьсучаснихстандартівполягає в їхньогорекомендаційномухарактері -стандартизастосовуються надобровільнійоснові.Відповідно до законувстановленінаступнікатегоріїдокументів угалузістандартизації:

•національністандарти;

• правиластандартизації,норми йрекомендації вгалузістандартизації;

•загальноросійськікласифікаторитехніко-економічної тасоціальноїінформації;

•стандартиорганізацій.

Учислінаціональнихстандартівдієцілий рядстандартіввстановлюють правилаоформленнядокументів.

У1990-і рр..створена правова основазберіганнядокументів. У Основахзаконодавства Ро-сійськоїФедерації проАрхівний фонд Ро-сійськоїФедерації йархівах складуАрхівного фонду РФвключаєдвічастини:державну йнедержавну.Державначастинаформується іздокументівфедеральнихорганів державної влади, атакожустанов,організацій йпідприємств,віднесених дофедеральноївласності.НедержавнучастинаАрхівного фонду РФскладаютьархівніфонди таархівнідокументи, щознаходяться увласностігромадськихоб'єднань таорганізацій,релігійнихоб'єднань йорганізацій, а й уприватнійвласності.Віднесеннядокументів у складархівного фонду Ро-сійськоїФедераціїздійснюється органами йустановамиФедеральноїархівноїслужбиРосії (>Росархів) разом ізвласникомцихдокументів напідставі догоди (договору) послеекспертизи, їхні ціності.Росархіввідповідно з Положенням проньогомає правоотримувати відорганізаційнезалежно від їхнівідомчоїпідпорядкованостінеобхідніматеріали про роботуархівів й проорганізаціюдокументів уділоводстві.

Таким чином,законодавчерегулюваннянайрізноманітнішихаспектів роботи із документамиміститься вціломурядіправовихактів. Учиннезаконодавство включенозначнукількістьобов'язкових длявиконання норм, правил йвимог додокументуваннярізнихнапрямівдіяльностідержавних танедержавнихорганізацій, дооформлення тихий чиіншихвидівдокументів, до їхнізмісту йструктурі тексту.

>Поряд ззаконодавчоюрегламентацієюнорми роботи із документамизачіпаються вціломурядіуказів Президента,постанов йрозпоряджень уряду РФ.Ціпідзаконніактивстановлюютьнорми роботи із документами, котрі незнайшливідображення взаконодавчих актах.

>Характерноюрисоюсучасностієствореннязаконодавчоїосновизбору,обробки,використання,збереження йпередачіінформації. Цесвідчить продокоріннузміну державної політики в сферіформуванняінформаційнихресурсів. Разом із тімпомітнозмінюєтьсяставлення всуспільстві доорганізаціїінформаційнихресурсів.Управлінціпроявляють всебільшузацікавленість до проблемзаконодавчогорегулювання й забезпечення їхнідіяльності.Практичніпрацівникинайрізноманітнішихуправлінських системприходять доти, щоінформація й документ якїїносій,пронизуючи усіаспектиуправління,надаютьбезпосередню йцілеспрямованийвплив нарезультативну роботу у всіхгалузяхлюдськоїдіяльності.

2.Нормативно-правоверегулюванняділоводства

>законодавчаархів документ

Наоснові та навиконанняфедеральних законів,указів йрозпоряджень Президента Ро-сійськоїФедерації,постанов йрозпоряджень уряду РФфедеральними органамивиконавчої владивидаютьсянормативніправовіакти. Донормативнихправовихактівпостановою уряду РФвіднесеніпостанови,накази,розпорядження, правила,інструкції,положення.Нормативно-правовіактивидаютьсятакож ізініціативифедеральнихорганіввиконавчої влади вмежах їхнікомпетенції.

>Постановою уряду РФзатверджені правилапідготовкиправовихактівфедеральнихорганіввиконавчої влади та їхнього державноїреєстрації, девизначено процеспідготовки проекту нормативно-правового акта, його згоди,підписання,затвердження,оформлення, рядкипідготовки йвстановлено Порядок його державноїреєстрації (>внесення доДержавногореєструнормативнихправовихактів таприсвоєнняйомуреєстраційного номери) уМін'юстіРосії. Припорушеннівимог,викладених у правилах, документ ненабираєчинності.

>Типоваінструкціяпризначена дляфедеральнихорганіввиконавчої влади,однак,службиділоводстваорганізаційбудь-яких формвласності йнапрямівдіяльностіможутьвикористовуватиїї якнормативну основу приствореннісистемиділоводстваконкретноїорганізації.

Методика йтехнологіязберіганнядокументів уділоводстві вархівірозробленатакожархівними органами. Узагальнихрисах вонасклалася 1960-х рр.. З 1987 р. багато роківдіялиОсновні правила роботивідомчихархівів, котрі представляли собоюбазовийнормативно-методичнийвизначав правилазберіганнядокументів вділоводстві (>оперативнезберігання) й увідомчомуархіві. У2002р.Федеральнаархівна службаРосіїпідготувалановийнормативний документ, щовстановлює годуй йтехнологію роботиархівуорганізації.Цей норматив незмінюєкардинальним чиномситуацію, йдіючу багато роківтехнологіюзберіганнядокументів,тобтопевнаспадкоємність впорівнянні із Правилами 1987зберігається.Протепереглядосновних правил бувнеобхідний уЗв'язку ззмінами,по-перше,правових основархівної справ до,по-друге, практичноповсюднимвпровадженням уділоводствоінформаційнихтехнологій, атакож ізурахуванням того, щовиникламасаорганізаційрізнихорганізаційно-правових форм.Основні правила роботиархівіворганізаціймістятьцілий рядрозділів,спрямованих нарегламентаціюзберіганнядокументів уділоводствіорганізацій.

>Серед них:

•вимоги дономенклатурисправ, їхньоговиди, порядокскладання,узгодження,затвердження,заповнення,ведення йзберігання;

• правилаформуваннясправ уділоводстві;

• організація й порядокпроведенняекспертизи ціностідокументів уділоводстві;

•підготовкасправ допередачі вархів:оформленнясправ (>нумерація,підшивка,оформленняобкладинки й т. буд.),складання таоформленняописів, передачасправ вархів;

• порядоквиділеннядокументів дознищення;

•оформленнязнищеннядокументів ізпростроченимтерміномзберігання;

• порядокпередачісправ ізділоводства вархів.Дужеістотнізміни вОсновних правилах (упорівнянні ізредакцією1987р.)пов'язані ізекспертизою ціностідокументів.Крімуправлінськоїдокументації (в основному напаперовихносіях) до Правилвключенінормативно-методичніосновиекспертизи ціностіелектроннихдокументів.

До складуОсновних правилвключеніуніфікованіформидокументів (номенклатурасправ,опис,обкладинка справ, лист -засвідчував й тощо),якимиоформляєтьсязберіганнядокументів уділоводствіорганізації таздійснюється їхніоблік та передача вархів.Вонимістять порядокоформлення,затвердження, згоди йєобов'язковими пристворенніконкретноїсистемиділоводства.

>Також правиламістять методику роботи із документами вархівіорганізації.Істотнезначення впитанняхорганізаціїзберіганнядокументівмаютьтермінизберігання.Основниминормативними документами, наоснові яківизначаютьсятермінизберіганнядокументів,єпереліки ззазначеннямстроківзберігання.Розрізняютьтипові тавідомчіпереліки.Типовіперелікирозробляються йзатверджуютьсяРосархивом, смердотієнормативним Документомзагальної дії йвстановлюютьтермінизберіганнядокументів, котрівиникають врезультатідокументуванняоднотипнихфункцій (>наприклад, таких, як організаціясистемиуправління,плануваннядіяльності,фінансуваннядіяльності,облік йзвітність,інформаційнеобслуговування,кадрове забезпечення таін.)

>Організації, що немаютьвідомчихпереліків, привизначеннітермінівзберіганнясвоїхдокументівкористуютьсятиповимпереліком.

>Одночасно ізрозвиткомробіт ізуніфікації тастандартизаціїпочалися роботищодокласифікації такодуваннятехніко-економічної тасоціальноїінформації,створена в даний годину системакласифікаторівє мовоюформалізованогоописуданих, котрівикористовуються у процесівуправління. Дляділоводних службособливезначеннямаєЗагальноросійськийкласифікаторуправлінськоїдокументації (>ОКУД),якийпредставляє собою номенклатурууніфікованих системдокументації йуніфікованих формдокументів.Класифікаторміститьнайменуваннявидівдокументів й їхньогокоди, котрієідентифікаторами формдокументів йобов'язковоскладаються в бланках. До складууніфікованихуправлінськихдокументіввходятьтакісистемидокументації.

>Уніфікована системабанківськоїдокументації:

•платіжнадокументація забезготівковимирозрахунками через банки;

•документації покредитнихопераціяхбанків;

•документація контролю надвитрачаннямкоштів на оплату роботи тавиплатисоціально-трудовихресурсів;

•документація заопераціямибанків,пов'язана ізміжнароднимирозрахунками;

•вихіднадокументаціябанків;

•документація забезготівковимирозрахунками через банки -всерединібанківськіформидокументів;

•документація поемісійно-касових йбюджетнимопераціямибанків -всерединібанківськіформидокументів;

•документація контролю надвитрачаннямкоштів на оплату роботи тавиплатисоціально-трудових

>Уніфікована системафінансової,облікової тазвітноїбухгалтерськоїдокументації бюджетнихустанов таорганізацій:

•фінансовадокументація;

•звітнабухгалтерськадокументація, бюджетнихустанов йорганізацій;

•обліковабухгалтерськадокументація.

>Уніфікована системазвітно-статистичноїдокументації:

•документація застатистикоюнаціональнихрахунків таекономічнихбалансів;

•документація застатистикоюнауково-технічногопотенціалу таінноваційногопоступу;

•документаціязі статистики роботи;

•документація постатистиціфінансів;

•документація посоціальнійстатистиці;

•документаціязі статистикипромисловості;

•документація застатистикоюсільськогогосподарства йзаготівельсільськогосподарськоїпродукції;

•документація застатистикоюкапітальногобудівництва;

•документація застатистикоюзовнішньоекономічнихзв'язків;

•документація застатистикоюспоживчогоринку та йогоінфраструктури;

>Уніфікована системаоблікової тазвітноїбухгалтерськоїдокументаціїпідприємств:

•звітнабухгалтерськадокументація;

•регістрибухгалтерськогообліку;

>Уніфікована системадокументації із роботи:

•документація за станомринку роботи;

•документація потрудовихвідносин;

•документація попідвищеннюкваліфікаціїпрацівниківорганів по роботи;

•документація ізохорони роботи;

•документація замінімальнимиспоживчими бюджетам;

•документація зазверненнями доорганів із роботи.


3.Нормативно-методичнерегулюванняділоводства

>Взаємовідносиниорганізацій,установ,діловедокументнеспілкування на всіхрівняхмаєздійснюватися заєдинимизагальноприйнятим правилам.Робота із документами вбудь-якійорганізації,незалежно відїїорганізаційно-правовоїформи, виннабудуватися наосновізаконодавчо-правових йнормативно-методичнихактів, щостосуютьсяпитаньдокументування й роботи із документами. У одну годину наРосійськійФедераціїдіє рядзагальнодержавнихнормативно-правовихактів, щорегламентуютьзагальні правилапідготовки,оформлення таорганізації роботи із документами ворганізаціях йустановах.Нормативно-методичнідокументи іздокументаційного забезпеченняуправліннярозробляютьсярізними органами державної влади тауправліннявідповідно до їхнікомпетенції.

>Нормативно-методична базаділоводства -цесукупність законів,нормативнихправовихактів таметодичнихдокументів, щорегламентуютьтехнологіюствореннядокументів, їхньогообробки,зберігання йвикористання употочнійдіяльностіустанови, атакож діяльністьслужбиділоводства:її структуру,функції,штати,технічне забезпечення таіншіаспекти.

>Нормативно-методична базаділоводстварегулює правилаоформленнядокументів; правила роботи із документами, забезпеченнязбереженнядокументів; порядокпередачідокументів наархівнезберігання; роботуслужбиділоводства;впровадження новихінформаційнихтехнологій уроботі із документами; роботу із документами, щомають грифобмеження доступу;юридичніаспекти ,пов'язані із документами, таінші запитання.


Списоквикористаноїлітератури

1.Державний стандарт Ро-сійськоїФедерації ГОСТ Р 51141-98Діловодство йархівна справа.Терміни тавизначення (>затв.постановоюДержстандарту РФ від 27 лютого 1998 року 28).

2.Державна системадокументаційного забезпеченняуправління (>ГСДОУ).Основніположення.Загальнівимоги додокументів й службдокументаційного забезпечення. - М.:Головархів СРСР, 1991.

3.Типоваінструкція ізділоводства.Затверджено наказомРосархіву від 27 листопаду 2000 року 68. - М.:Росархів, 2001.

4.Діловодство таархівна справа.Терміни тавизначення. - М.:Держстандарт, 1998.

5.КузнєцоваТ.В.ЖурналуДіловодство - 10 років / /Трудове право, 2007, 9

6. РогожинМ.Ю.Довідник ізділоводства. ЗАТЮстіцінформ. 2005.

7. Закон Ро-сійськоїФедерації від 25жовтня 1991 р. № 1807-1 «Промовинародів Ро-сійськоїФедерації» (>зізм. Ідоп.Від 24 июля 1998 р.).

8.АндрєєваВ.І.Діловодство. Вигляд. 6-те, перероб. йдоп. - М.: ЗАТ «>Бізнес-школа«Інтел-Синтез », 2000, 187


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація