Реферати українською » Менеджмент » Документаційне забезпечення діяльності державної установи


Реферат Документаційне забезпечення діяльності державної установи

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Дипломна робота

">Документационное забезпечення діяльності ж державної установи"

 


Запровадження

У дипломної роботі розглядатиметься тема «>Документационное забезпечення діяльності ж державної установи (з прикладу ГУ ЗІ «Центр соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів міського округуСизрань»)».

Актуальність обраної теми обумовлюється недостатньою половинчастим вивченням проблемидокументационного забезпечення управління у організаціях. Рішення проблеми управління документацією у сучасних умовах дозволить цілеспрямовано формувати інформаційні ресурси організацій, органів місцевого самоврядування, забезпечувати їх ефективне функціонування, і навіть відкрити доступ споживачам до інформаційних ресурсів з найменшими витратами часу, праці та коштів.

Необхідною складовою сучасного управління забезпечення високого рівня діловодства. Якщо організації не налагоджено чітка роботу з документами, то погіршується і саме управління, оскільки він залежить від якості і достовірності інформації, оперативності її прийняття і передачі, правильної постановкисправочно-информационной служби, чіткої організації пошуку, збереження та використання документів.

Відомо, що контролюють органи судять якість роботи організації у значною мірою станом її документації, оскільки документація будь-який організації є його дзеркалом, її літописом.

Особливу увагу цій сфері обумовлена тим, що перехід Росії до ринкових відносин, докорінно змінивши характер підприємств, наповнив новим змістом потребують і все їхнє ділову кореспонденцію.

Фундаментальна обізнаність із документацією – основний вид діяльності всіх працівників апарату управління, від технічних виконавців до керівників вищої ланки. Без управлінських документів неможливі планування, фінансування, вирішення завдань бухгалтерського облік і звітність, кадрове забезпечення тощо.

>Документационное забезпечення необхідна за будь-який організації незалежно від неї організаційно-правовою форми, характеру та змісту діяльності, компетенції й інших чинників.

Однією з найважливіших завдань сучасного управління раціональна організація роботи службовців, діяльність яких відбувається у організації. Ця діяльність виходить з таких процесах, як отримання інформації та її обробка: аналіз, підготовка і прийняття рішень; виконання рішень; облік контроль прийнятих рішень. Інтенсивність цих процесів настільки високою, а втрати, пов'язані з невчасними і неякісними рішеннями є настільки суттєвими, що значення їх організації стаєпервостепенним.Работа з документами вимагає спеціальних знань і навиків. Документи різноманітні. Кожен вид документа – наказ, протокол, статут, лист, довідка тощо. – має особливості оформлення, і із нею мусить бути організована за правилами.

Господарська діяльність підприємства фіксується в контрактах, договорах, листуванні;распорядительная діяльність директора – в наказах, розпорядженнях по основним напрямам роботи і персоналу; робота ревізійних комісій – в актах тощо.

У документах закріплюються виробничі відносини і в середині підприємства, і його з іншими підприємствами. Саме документи є свідченням тієї чи іншої події, факту у разі виникнення суперечок з партнерами і за вирішенні конфліктів у суді. Саме наявність необхідні документи, оформлених відповідно до правилами документування, значно пом'якшує напруженість, виникає при комплексних документальних ревізії, проведених аудиторами, і навіть під час перевірок із боку податкової служби.

Оскільки діловодство є невід'ємною частиною управлінської праці, виникла потреба якісною і швидкої обробки інформації, яка може бути гарантована лише за умови оснащення робочого місця керівника сучасними засобами зв'язку й сучасною комп'ютерною технікою.

За сучасних умов значного підвищення обсягу інформації, збільшення номенклатури випущених виробів, розширення міжнародних економічних пріоритетів і міждержавних культурних зв'язків функцію процесу створення й оформлення документів, і навіть контролю над виконанням значно зросла. Підвищилася значимість єдиного складання документів і майже роботи із нею, зросла необхідність складання на підприємствах спеціальних інструкцій з діловодства, обов'язкового ознайомлення з ними співробітників.

З огляду на, що документування є лише досягнення мети виробництва, потрібно організувати його, що з кошти він перетворилася на самоціль, не відвертали увагу працівників від виконання головних завдань виробництва.

Разом про те неприпустимо применшення ролі документування, бо від роботи з документами значною мірою залежать оперативність і надійність управління, культура роботи управлінського апарату, організація праці в підприємстві. Найважливішими завданнями діловодства є відбиток виробничої діяльності, раціональне використання документів мають у цілях підвищення ефективності управлінської діяльності.

Обробка і систематизація великих масивів документів – невід'ємні елементи діяльності будь-який організації. Чітко налагоджене діловодство, організоване відповідність до чинним законодавством і що відповідає вимогам стандартів, і інструкцій, які регламентують роботи з документами, багаторазово підвищує ефективність управління і відданість забезпечує захист комерційних інтересів.

У сучасному соціально-економічної обстановці за умов пошуку оптимальних шляхів інформатизації нашого суспільства та входження Росії у світовий інформаційний простір першочергового значення набуває рішення багатоаспектної проблемидокументационного забезпечення управління (ДОП), з якого процеси документування, організації документів і майже документообігу набувають нормативний чи упорядкований характер. Пріоритетними слід сьогодні визнатидокументоведческие, правові, економічні, організаційні, кадрові й інших аспектів. Недостатня науково-теоретична розробленість і відсутність належного державного уваги до створення концептуальної бази й виробленні єдиних підходів до організації ДОП тягнуть у себе різні негативні наслідки, зокрема, відрив усталеними міжнародними правилами і технологій, неефективність і недостатню цінністьсохраняемих інформаційних ресурсів немає і т.д.Многоаспектний, міжвідомчий характер проблеми потребує відповідної організації фундаментальних і прикладних наукових і розробок, їх координації й фіксування.

Фундаментальна обізнаність із документами вимагає спеціальних знань і навиків. Документи різноманітні. Кожен вид документа – наказ, протокол, статут, лист, довідка тощо. – має особливості оформлення, і із нею мусить бути організована за правилами.

Об'єктом дослідження єдокументационное забезпечення діяльності державних установ.

Предметом дослідження єдокументационное забезпечення ГУ ЗІ «Центр соціального обслуговування громадян похилого віку інвалідів міського округуСизрань».

Мета дипломного проекту – проаналізувати стан і вдосконалення діловодства ГУ ЗІ «Центр соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів міського округуСизрань»

Реалізація цього передбачає рішення наступних завдань:

– розглянути історію створення, функції і структуру ГУ ЗІ «Центр соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів міського округуСизрань»;

– проаналізуватиделопроизводственную і спеціальну документацію соціального установи;

– показати порядок роботи з документами;

– запропонувати напряму, і методи вдосконалення ДОП.

Повнотараскриваемой теми в що свідчить визначається добором джерел.Источниковую базу дипломної роботи склали законодавчі і нормативно-методичні документи, які регламентують порядок документування і мовного оформлення.

Законодавство Російської Федерації регламентує загальні принципи організаціїдокументационного забезпечення установ організацій та підприємств.

До групи законодавчих актів ставляться: КонституціяРФ1, Трудової кодексРФ2, Федеральний закон РФ «Про інформацію, інформаційних технологій і захист інформації від 27. 07.20063 та інших.

Конституція Російської Федерації – найважливіший правової акт Росії, регулюючий основні царини життя і правоохоронної діяльності сучасної Росії: визначає сутність Російської держави, політика якого спрямовано створення умов, які забезпечують гідного життя так і вільний розвиток людини.

Конституція говорить, що Держава гарантує рівність права і свободи людини і громадянина незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, приналежність до громадським об'єднанням, і навіть з інших обставин.

Кожен має право праця викладачів у умовах, відповідальних вимогам безпеки і гігієни, на винагороду за працю без який би не пішли дискримінації і нижчих за встановлений федеральним законом мінімальної відстані оплати праці.

Трудової Кодекс Російської Федерації – цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових права і свободи громадян, створення сприятливих умов праці, захист правий і інтересів працівників і європейських роботодавців.

Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов досягнення оптимального узгодження сторін трудових відносин, інтересів, і навіть правове регулювання трудових відносин також інших безпосередньо з ними відносин.

У Трудовому кодексі РФ прописана підпорядкованість законодавчих і нормативно – правових актів (укази Президента РФ, постанови Уряди РФ і нормативні правові акти федеральних органів виконавчої, акти органів місцевого самоврядування.

Федеральний закон Російської Федерації «Про інформацію, основі інформаційних технологій про захист інформації» регулює відносини, які під час: 1) здійсненні права до пошуку, отримання, передачу, виробництво і розповсюдження інформації; 2) застосуванні інформаційних технологій; 3) забезпечення захисту інформації.

У законі використовуються такі поняття:

документована інформація – зафіксована на матеріальному носії шляхом документування інформація з реквізитами, що дозволяє визначити таку інформацію чи встановлених законодавством Російської Федерації випадках її матеріальний носій;

поширення інформації – дії, створені задля отримання інформації невизначеним колом осіб, або передачу інформації невизначеному колі осіб;

електронне повідомлення – інформація, передана або отриманий користувачем інформаційно-телекомунікаційної.

Федеральний Закон «Про інформацію, основі інформаційних технологій про захистинформации»1 визначає володаря інформації, встановлює декларація про I доступом до інформації.

Федеральний Закон «Про технічному регулюванні» від 27.12.2002 №>184-ФЗ2. Справжній Федеральний закон регулює відносини, які під час: розробці, прийнятті, застосуванні й виконанні обов'язкових вимог до продукції або до що з ними процесам проектування (включаючи пошуки), виробництва, будівництва, монтажу, наладки, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації;

розробці, прийнятті, застосуванні й виконанні на добровільних засадах вимог до продукції, процесам проектування (включаючи пошуки), виробництва, будівництва, монтажу, наладки, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації, виконання робіт чи надання послуг;

оцінці відповідності.

Справжній Федеральний закон також правничий та обов'язки учасників регульованих справжнім Федеральним законом відносин.

Федеральний закон «Про електронний цифрового електронного підпису» від 10.01.2002 №>1-ФЗ3. Метою справжнього Федерального закону України є забезпечення правових використання електронного цифрового підпису в електронних документах, за дотримання яких електронний цифровий підпис в електронний документ визнається рівнозначною власноручного підписи на документі на паперовому носії.

Дія справжнього Федерального закону поширюється на відносини, які під час укладанні цивільно-правових операцій та за іншими передбачених законодавством Російської Федерації випадках. Слід зазначити, що термін дії цього закону обмежений; він минає 01 липня 2012 р. Його повинен замінити закон «Про електронний підпис», що у березні нинішнього року вже було ухвалений у другому читанні Федеральним зборами.

Федеральний закон РФ від 22.10. 2004 №125 ФЗ «Про архівну справу вРФ»4 встановлює порядок оформлення, формування та зберігання справ, і навіть подальшу передачу у комп'ютерний архів РФ.

Істотне значення для регламентації кадрової діяльності, їїдокументационного оформлення, мають статті, у яких визначено поняття і з правової режим персональних даних.

Цим самим Федеральним законом встановлює порядок доступу до персональних даних. Персональні дані віднесено законом до категорії конфіденційної комп'ютерної інформації.

Також державно-правове забезпечення соціальних служб у Росії розвивається уФедеральних законах і підзаконних актах. До останнього належать: Постанови Уряди РФ, Укази Президента РФ.      

1995 року було прийнято Федеральні закони «Про основи соціального обслуговування населення РосійськоїФедерации»1 і «Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку йинвалидов»2, встановлюють основні законодавчих норм соціального обслуговування і які сприятимуть розвитку Школі соціальної роботи. До 1997 року правову базу соціальної бази починає формуватися ісистематизироваться. У 1997 року вийшов «Збірник нормативних актів з питань соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів у нестаціонарних установ».

У Федеральному законі «Про основи соціального обслуговування населення Російської Федерації» й у ст. 1 підкреслюється, що «соціальне обслуговування є діяльність соціальних служб з соціальної підтримки, надання соціально-побутових послуг і матеріальної допомоги, проведення соціальної адаптації й реабілітації громадян, що у важкою життєвоїситуации».3 Важливу роль грають статті Закону, у яких розкривається основний зміст видів соціального обслуговування – матеріальної допомоги, соціальне обслуговування вдома, соціальне обслуговування стаціонарних установах, надання тимчасового притулку, організації денного перебування у установах соціального обслуговування, консультативна допомогу, соціальнийпотранаж й те.

Можливість здійснення соціального обслуговування населення в умовах сучасної Росії стає реальної законодавчої і істотною принаймні організації та розвитку територіальних соціальних служб та швидкого формування загонів професійних працівників та інших спеціалістів у галузі Школі соціальної роботи, соціальної педагогіки і з практичної психології. Соціальні служби незалежно від організаційно-правовою форми надають соціальне обслуговування безкоштовно й за певну платню. (ст. 16,17 ФЗ «Про основи соціального обслуговування населення РФ»). Діяльність цих закладів підлягає ліцензуванню гаразд закріпленій в ст. 18 цього ж Закону і певному Урядом Російської Федерації. Фінансування державних, муніципальних виробляється з допомогою відповідних бюджетів, а приватні й інші установи соціального обслуговування – із джерел передбачених їх установчими документами.

Доцільно виходити із те, що соціальне обслуговування населення як система характеризується непросто сумою установ і динамікою їх розвитку на певних територіях Російської Федерації, а сукупністю таких складових, як певних порядок взаємодії органів прокуратури та установ соціального обслуговування, міжвідомча взаємозв'язок, послідовні обгрунтовані дії всіх вищезгаданих закладів, вкладених у підтримку різних верств населення;

Форма організаційної діяльність закладів соціального обслуговування, певний спосіб устрою регіональної упорядкованим сукупності установ, об'єднаних загальними цілями, завданнями, функціями; фінансово – економічний добробут і матеріально – технічне забезпечення діяльність закладів, які надають соціальні послуги населенню; багаторівневе науково-методичне і кадрове забезпечення діяльності територіальних соціальних служб; ступінь сформованості нормативно-правового поля, створюють необхідні умови становлення та розвитку соціальних служб, й одержання результатів соціального обслуговування, що виражаються насамперед у ступеня задоволеності клієнтів соціальних служб, ефективності соціальних послуг.

Усе вищевикладене говорить про достатності федеральної правова база у сфері соціального обслуговування населення, що є єдиної всім регіонів Російської Федерації.

До нормативно-методичної базі ставляться як і державні стандарти, переліки, класифікатори. Вони розробляються продукції, роботи й послуги, мають міжгалузеве значення.

Альбом уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та оплати (форми затверджені Постановою Держкомстату РФ від 06.04.2001 №26)1. У даний альбом включені уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку праці та оплати, що складається з двох розділів: з обліку кадрів;

з обліку використання робочого дня і розрахунків із персоналом з праці.

Перелік типових управлінських архівних документів, які виникають у процесі діяльності державні органи, органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій, з термінів зберігання 1 жовтня2010г2. У цьому переліку прописані термін зберігання документів.

Зміст вимог стандартів, сфери їхньої

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація