Реферати українською » Менеджмент » Інтуїція в бізнесі


Реферат Інтуїція в бізнесі


>Доповідь

На тему:

«>Інтуїція вбізнесі»


>Вступ

 

Ужиттікожноїлюдинибуваютьситуації, коли вонанесподіванопочинаєрозуміти, щоволодієпевнимзнанням. При цьому вона неможепояснити,звідкиотриманоцезнання. Добревідоміісторії про людей, котрі навеликійвідстанівідчували, що із їхніблизькими щосьтрапилося.Зазвичай втакумить вголові улюдиниз'являєтьсяякийсь образ –страшноїхвороби,наприклад, чиаварії надорозі. Частобізнесмени, котріопинилися переднеобхідністюшвидкоприйнятирішення, «>шостимпочуттям»визначають,який товар якщо матір наринкууспіх.Або, віншомувипадку,несподіванорозуміють, що, Незважаючи начудові характеристики,їхній партнернедостатньо надійна.

>Багатонайбагатші людипланетивизнавали, щосвоїминайбільшвдалими,доленоснимирішеннями смердотізобов'язаніінтуїтивномуосяянню.Найбільшуспішніпрофесіоналимайжезавждивідрізняютьсявисокимрівнемрозвиткуінтуїції.

>Керівникинайвищихранґів частопідкреслюють,наскількиважливоюєінтуїція чиінстинкт. Вісь щокаже сірийДейвідСімон,колишній голова «British Petroleum»: «>Певніречівзагалі не вартообговорювати. Вімусите їхньоговідчути.Відчуттятаке жважливе, як йінтелект».

>Або ж головакомпанії «Disney», МайклІснер,пояснюючисвоєрішення неголосувати заДжефріКаценберґа, коли тієїбалотувався президентом, сказавши, що «>мав багатологічних причин, атакождеякіпідказкиінтуїції».

Головакомпанії «>Virgin»,Річард Бренсон –ще одинкерівник, щонамагаєтьсядіяти,керуючись своїмінстинктом. Так Бренсонпригадуєсвоєрішення провходження віндустріюавіаперевезень в 1984році: «Це був жест,який ізекономічної точкизорукожен,включно ізмоїминайближчимидрузями,міг бівважатибожевільним. Однак у мене було бвідчуття, що мизможемозробити ті, що незможутьінші».

І такихприкладівмиттєвогоотримання знань «>нізвідки», котрі, Незважаючи навідсутністьлогічних з висновками таобгрунтувань,виявляютьсяправдивими, атакожіншихпроявівінтуїції, котрідозволяютьприймативірнірішення,існуєбезліч.

>Правильнірішеннянайчастішебуваютьрішеннямиміжжиттям йсмертю для вашогобізнесу. Дляпідприємцівризик основа їхньогодіяльності.Адже результатбізнесуніколи не можнапередбачитизаздалегідь,непередбачувана буквальнокожнаугода.

>Вищанагорода длябізнесмена –багатствовизнання йгроші. Нагроші можнакупити все чимайже все. Аліперш ніжцевідбудетьсяпотрібноподолатичималоперешкод йголовнаперешкода – ві сам.Застрахувати відпомилок й великихневдач неможежоднастраховакомпанія. Уякійсьміріпанацеєю від крахуможе статі лише вашаінтуїція.

>Інтуїція, яккишеньковийліхтарикдопоможе вамзнайтиправильну дорогу,адже вонзавжди у вашій присутності, заумови,зрозуміло, що вінавчіться неюкористуватися.


Колитакеінтуїція

>Інтуїція (>пізньолат. латів.intuitio –споглядання, від латів.intueor –уважнодивлюся,звертаюувагу) –цездатністьлюдини удеякихвипадкахнесвідомо,чуттямвловлюватиістину,передбачати,вгадувати щось,спираючись напопереднійдосвід,знання й т.ін.;

Це –чуття,проникливість,здогад,передчуття,шостечуття.

>Інтуїція –спосіб, задопомогоюякогонаші Душа йСерцеспілкуються ізнашоюСвідомістю: вонавиходить далеко замежілогіки й здоровогоглузду.Людськаінтуїціявикористовує не лишевізуальніобрази, а ісимволи,метафори,архетипи, вонавикористовуєнеординарніспособи йформи,накопичені заісторіюрозвиткулюдини. Томуінтуїція засвоїмиможливостяминезрівняннобагатша за усіінши, болееординарні й понадзнайомі нам, формпізнання.

>Логіка –обмеженийінструментнашоїСвідомості. Целишеінструментмислення, але й несамемислення.Вонаобробляєінформацію, але й нестворює новогознання, вонвідповідає закоректністьперетвореннясуджень, але й нездатназ'ясувати,істинні чипомилковіпослання.

Парадокс у бомислитицілкомлогічно,раціонально –неможливо. Отже,логіці винне щосьпередувати,щоброзпізнатиістину.Цюздатністьвпізнаватиістину, котрапередуєлогіці, вдавнинуназивалиінтуїцією (слово «>інтуїція» скидатися відлатинськогоintuition, «>пильнодивитись»).

Там, дерозумробитьпослідовні,логічнікроки,неухильно, але йповільнонаближаючись до мети,інтуїціядієшвидко йнавітьблискавично,подібно доспалаху.Їй непотрібнідокази,міркування.Інтуїтивнемисленняпротікаєнепомітно, «природно», воно та негараздвтомлює, яклогічне, щопотребуєзусилляволі.

>Людинавтрачає доступ до свогоінтуїтивногомислення, колипідключаєлогічне.

>Завдякиінтуїції людинамиттєвоуявляє картинуреальності вцілому.Вонапередчуває чинавіть яснобачить, як далірозвиватимутьсяподії (>принаймні,основніваріанти), їхньогорозв’язання. Алійому якщонабагатоважчепередати, «>побачену» картину всловеснійформі, особливо,відповісти,яким чиномвінзмігзрозуміти, щовідбувається (>якщо невважативідповіддюпосилання нажиттєвийдосвід).

За словамиамериканського психотерапевтаЕріка Берна, «>інтуїція –це коли мизнаємо про щось, сам не знаючи, як мидізналися проце».

Психологи злеуявляють, як працюєінтуїція, й якїївивчати.Найчастішекористуютьсятерміном «>інсайт» – «>осяяння»: словоце скидатися віданглійськогоinsight, «>осягнення», «>осяяння», «>проникнення в суть».Цимтерміномпозначають момент, колилюдинураптомосіняє новаідея, на думку приходитирішенняпроблеми, надякою вона такдовго думала.Інсайтназиваютьще «>ага-реакцією»,маючи наувазі тихвигуки, котрі мимимоволівидаємо,якщораптовопочинаєморозуміти сутьпроблемноїситуації йбачимоїїрішення.ТворчеосяянняАрхімеда,якийвискочив ізванни із криком: «>Еврика!» –класичнаий прикладінсайту.

На думкупсихоогів,джерелоінтуїції – внесвідомому,точніше, в йогоналагодженійвзаємодіїзісвідомістю.Дослідженняпідтверджуютьданетвердження.Інтуїція,проявляєтьсяпередчуттями, архетипами, символами.Невипадковоінтуїтивніпередбаченнячастішенароджуютьсяувісні, внапівдрімоті чи вмріях наяву.

>Людина ізрозвинутоюінтуїцієювміє тонковловлюватипідсвідомуінформацію –наприклад, заінтонацією,мімікою, жестами,виразом очейздатназрозуміти всі ті, щоспіврозмовник нехоче чи неможесказативідкрито.Майже вся такаінформація непотрапляє на полінашоїуваги й недоступнасвідомому контролю,однак вон незникає намбезслідно,формуючи нарівнінесвідомогоособливий,інтуїтивнийдосвід.Інтуїтивнийдосвід неможе бутидовільновикликаним,повторенимлюдиною,хочасуттєвовпливає на характернашоїдіяльності таповедінки.Інтуїтивнийдосвідвизначаєнапрямнашогомислення.

У 1926роціамериканськийдослідник Грехем Уоллесзапропонував схемупроцесутворчогомислення.Вінрозробивїї наосновіданихсамоспостереженьвидатнихвчених (>німецькогофізіолога,фізика та математика ГерманаГельмгольца тафранцузького математикаАнрі Пуанкаре). Уоллес в цьомупроцесівиділивчотиристадії.

1.  >підготовка.Вонавключаєзбірнеобхідноїінформації про проблему,свідоміпошукиїїрішення таобдумування. Зфілософської точкизору:необхіднийперіод, колинічого невиходить, колитидумаєш,робишспроби, але й смердоті ані до чого непризводять. як абиб'єшся головою простіну.

2.  >інкубація –виношуванняпроблеми.Періодудаваного застою, коли на самом делевідбуваєтьсяглибоканесвідома робота надпроблемою, хоч нарівнісвідомості людинаможе пронеїзовсім недумати.Філософськийпідхід: коли посадивши, полив – невисмикувати,щобподивитися, як зростанні. ДайПриродізробити своюсправу.

3.  >просвітлення –натхнення,відкриття,інсайт.Настаєзавждинесподівано,миттєво йподібна дорізкогострибка.Рішення вцюмитьнароджується увигляді символу,думки-образу,якийважкоописати словами.

4.  >перевірка – образвбирається в слова, думивибудовуються влогічнійпослідовності,відкриттянауковообгрунтовується.

Моментосяяння (>інсайту),народження ідеїєкульмінацієюінтуїтивноготворчогопроцесу. І доцихпірвінзалишаєтьсяневловимим,загадковим,майжемістичним.Напевно,вінзавжди якщооповитийтаємницею.Якби секретосяяннявдалосярозгадати й його можна було бвідтворювати, товеликівідкриттявідбувалися б забажанням, заінструкцією, назамовлення.Легкодоступним стало б йрішеннябудь-якихжиттєвих проблем, йдобування нових знань про світло, йосягненняглибокихістин – всі ті, щозазвичайдається людям великоюціною.

Алі усе ж таки таки шлях, що Веде доосяяння (>інсайту)відомий.Потрібнонаполегливо йзосередженопрацювати надконкретноюпроблемою –всебічнодосліджуватиїї,намагаючисьотримати максимумінформації,знову йзновуроздумувати пронеї,пристрасномріючизнайтирішення, але й у тій годину незациклюватись насвоємубажанні.Внутрішнєосяянняє результатомтривалоїнеусвідомленої роботи.Деякий годинупотрібно житиідеєю (>проблемою), незнаходячирішення, й водночас воно таосяє вашусвідомість, аби ударблискавки, йпринесе із собоюнезвичайний за силою вірпереживаннь,розуміння,ясності,злету,прориву,щастя.

>Рішення, щоприймаютьсялівою таправоюпівкулямимозку

>Робота РоджераСпері та йогоколег,опублікована у 60-хроках,допомоглапопуляризації ідеї, щомисленняможе бутикероване «>правоюпівкулею» чи «>лівоюпівкулею» головногомозку.Більшість із того, що мизнаємо прорізницюміждвомапівкулямимозку,єдоволіспрощеноюмоделлю,однакдаєзмогузрозуміти роботурізних нашихскладових.Достатньо тутсказати, що правачастинамозкувважається центромтворчих думок таемоцій, тоді яклівачастинавважаєтьсясферою, щовідповідає залогічневирішення проблем. Таким чином,лівапівкуляасоціюється ізлогікою, мовою,обґрунтуванням,роботою із числами,лінійнимивластивостями,аналізом. Тім годиною правапівкуляпов'язується ізтвореннямобразів, ритму,просторовимиуявленнями,асоціативністю,творчістю тавсебічнимпідходом дорозв'язання проблем.

Одним зпоясненьчуття, якузвичайноназиваютьінтуїцією,є ті, щотворчий бікмозкупочинаєпрацювати надпроблемоюраніше, ніжлівапівкуля. (ДокторБеньямінЛібет, психологУніверситету Сан-Франциско,експериментальнедослідив, що правапівкулямозкупочинаєпошукінформаціїприблизно начотиридесятихсекундираніше, ніж мицеусвідомлюємо). Цепояснює,чому правапівкуляіноді «>видає»творчерішенняпроблеми, тоді яклогічналівапівкуляще лише працює над нею.

>Цікавотакож, що, як було б доведено, правачастинамозкушвидшепідлягає алкогольномусп'янінню. У цьомустані правапівкуляпочинаєзаважатироботілівої,спричиняючинезв'язнемовлення таприйняттянеправильнихрішень (накшталт того, чи вартосідати закермо послевечірки).

Правачастинамаєтакожвластивість «>вимикатися» поддієюстресу – свого родусамозахиснареакція.Уявітьсобі,наприклад, що віопинилися намісцідорожньоїаварії, – вашасхвильованістьперешкоджатименайраціональнішомурішенню «>оцінитиситуацію тадіяти далі, згідно ізобставинами».

Ос-кільки багатоважливихрішеньприймаються устаністресу,цедоволіважливий чинник. На шкода,саме тоді, коли мипотребуємо,аби наша правапівкуляпідказала намтворчерішення, вонперебуває увимкненомустані.

 

>Бізнес таінтуїція

 

Усвоїйблискучійкнизі пролідерствоРендел П.Байт,ФіліпГодґсан та СтюартКрайнер написали пронеобхідність дляменеджеріврозвивати таплекатисвоє «>внутрішнєчуття». Цевнутрішнєчуття,кажуть смердоті,ґрунтується наінтуїції,тваринномучутті,інстинкті таінших промовах, котріменеджери неможутьзрозуміти,протепостійновикористовують усвоїйроботі.

>Більшістьвиконавців неможуть й небажають говорити проце.Акціонери таінвестори практичнооминаютьінтуїтивнірішення тасудження.

Щоправдаполягає до того, щонавіть увипадкунаявності всіхграфіків,діаграм тадокладносконструйованихієрархій,жоденвиконавець неможеоминутивнутрішньогопочуття.Дійсно,зізбільшенням акценту нашвидкістьприйняттярішеньважливістьвнутрішньогочуттязрослатеж.

>Існує думка, щозахідніменеджери понадсхильніпрацювати із фактами, ніж ізвідчуттями. Усвоїйкнизі «>Компанія, дестворюютьсязнання»,двоєяпонськихвченихАйкуджироНонака таХіротакаТакеучі,доводять, щозахіднікомпаніїзалишаютьсяприв'язаними до «явного»знання, тоді якяпонці активнозастосовують «>прихованезнання».

>Міфлідерства

>Протягомбагатьохстолітьлідери булиоточеніспецифічнимчарівним колом.

>Колисьзначенняцихгероїчнихпостатей моглопов'язуватисязістановищем військовихлідерів,монархів чиполітиків,однакостаннім годиною усє сталопов'язуватисясаме ізбізнесом. Іце,міжіншим, незбіг,наприклад, щотакі люди, якРічард Бренсон,Сер ДжонГарві-Джонс танезабутнійБілҐейтснабулитакоїпопулярності.

>Частинацієїмістики йміфологіїпов'язанасаме ізтонкоюінтуїцією уприйняттірішень,боці людибачать проблемунабагаточіткіше, ніжбільшість людейнавколо них, таздатні появитимудрість Соломона ускладнійситуації.Можнасказати, щоцепризвело досумнихнаслідків: людипочалидумати, щоздатністьприйматиефективнірішення –це дар віднародження, а чи ненавичка, якої можнавдосконалювати напрактиці.

>Спілні рисуправлінців, котріефективновикористовують своюінтуїцію

•Вониприймаютьрішенняшвидко тавпевнено.Вонинамагаютьсяукріпитися всвоємурішенні та невитрачають багато години,зважуючи усіаргументи.

•Вонивикористовуютьфакти лише тоді, колиценеобхідно.

•Вонимаютьсвоєвнутрішнєчуття тавикористовують його якнавичку, якчастину свогоменеджерського арсеналу.

•Вонисприймають йзаохочують ідеї,незалежно від їхніджерела такорисності набудь-якомуетапі.

•Вонидіють, напідставіінтуїтивнихпереконань й ненамагаються їхнізаперечувати.

•Вони неприймаютьтвердих чинеправильнихметодів. Колі щосьздаєтьсяправильним, смердотіцероблять. (Неплутати ізетичнимипереконаннями).

«>Святатрійця»прийняттярішень

Ключ доприйняттяефективногорішення –цедосягнення балансуміжлогікою,інтуїцією тадосвідом.Менеджери,зокрема,потребують всіхтрьохелементів,якщохочутьвпоратися ізтимирізноманітнимиситуаціями, котріпостають упроцесі роботи. ЛауреатНобелівськоїпремії Герберт А.Сімон,професорпсихологіїУніверситетуКарнеґіМелон тавідомий «гуру» у сферіприйняттярішеньзауважив: «>Кожен менеджермусить бутиздатним систематичноаналізуватипроблеми.Кожен менеджермуситьвмітишвидкопристосовуватися доситуацій,цянавичкавимагаєрозвиткуінтуїції таздатностіформулюватисудження напідставібагаторічногодосвіду тасвідомихтренувань.

>Ефективний менеджер немаєзмогивибиратиміж «>аналітичним» та «>інтуїтивним»підходом довирішення проблем.Виконуючи свою роботу,він, як правило,залучаєцілий рядменеджерськихнавичок тазастосовує тих із них, котріпідходять упевнійситуації».

яквисловивсяпрофесорСімон,ефективний менеджер – чи тієї,хтоприймаєрішення, – незациклюється наякомусьокремомупідході,він прагматик.Він (чи вон)розумієзначення всіхтрьохелементівтрикутникаприйняттярішень тавирішує, наякому із них же вданомувипадкуслідпоставити акцент.

>Ознаки великого менеджера

>Згідно ізРоджеромДавсоном,якийзаймається проблемами менеджменту,єдев'ятьознак великихменеджерів, котріефективноприймаютьрішення. Вісь смердоті:

·дужетолерантнеставлення доневизначеності;

·наявність добровпорядкованого рядупріоритетів;

·вміння бутидобримслухачем;

·здатністьдосягати консенсусу врішенні;

·униканнястереотипів;

·постійнезберіганнягнучкості;

·вміннязастосовувати як «>логічні», то й «>нелогічні»методи;

·вмінняреалістичнооцінювативитрати таскладністьзавдань;

·здатністьвчаснозупинитись упошуку правильногорішення.

>Рішення, котріпідказуєінтуїція

Отже, дляприйняттядеякихрішень йвиконаннязавданьінтуїціяможевиявитисядужекорисною. Вісьдеякі із них:

>Вибірстратегіїбізнесу.

>Вибірключового продукту чи йоговластивостей.

>Вибірпартнерів убізнесі.

>Вибірспівробітників приприйнятті на роботу.

>Веденнябізнеспереговорів.

>Появанебезпеки чипроблеми, котрі можналіквідуватище настадії їхньогозародження.

>Інтуїтивневідчуттякомандидужекорисно прикомандних переговорах йроботі.

Мистецтвоприйняттярішень

Одинвідомийамериканський менеджерзізнався, що 90відсотківправильнихрішеньвінприймає, грунтуючись лише наінтуїції.Нещодавноопублікованіданіопитування,проведеногосередділових людейрезультатіякогоз'ясувалося, що 85%успішнихбізнесменіврозвиваютьбізнесцілком йповністю,покладаючисьвиключно насвоє «>шостевідчуття».

>Проявінтуїції вбізнесімає своюспецифіку.Підприємецьухвалюєвідповідальнірішення вумовахцейтноту. Плюс до цоговкрайвисокаціна цогорішення йдефіцитінформації.

>Якщо вамналежитьвибрати ізбезлічірішеньнайправильніше,розставте усі клопоти зполичках.Згадаймо, якробивБенджаменФранклін, коли проти ньогопоставала проблема.Вінділиваркушпаперу надвічастини: наоднійполовинівінвиписував усіаргументи «за», але вдругийвідповідно «>проти».Таканаочнасистематизація думок дійснодопомагає.Якщо ві будетевикористовуватицю практику, вашінтелект якщо настільки жбадьорим йсвіжим, яктіло после душу.

>Щоб перейти напостійнеінтуїтивнеухваленнярішеньпотрібно багаточомунавчитися. як не чудово, для цогоспочаткунеобхідноосвоїти наукудіяти наосновілогіки,звівши домінімумувтрати,прорахувавшиваріанти.

>Інтуїція –ценайважливішийробочийінструмент убізнесі, але й незавжди вартосліпоїйслідувати.Іноді вінтуїціювплітаютьсясумніви, страхи,хибніуявлення.Наприклад,дужеважковідрізнитиімпульс страху відпередчуттяможливихвтрат.Щоб непомилитися,треба,перш на,заспокоїтися,нейтралізуватинегативнийвнутрішній фон.Якщобізнесменсхвильований,роздратований чизасліпленийжадобоюнаживи,вигоди, товінможеприйняти заінтуїціюпроекціювласногодуже сильногобажання.Вінхочепочути щось, йсвідомістьвидаєйомубажане.

>Інтуїція –це свого роду процесзборуінформації позавідомихтипівмислення й позазвичайногосприйняття.Цеймеханізм діїінтуїціїзаснований навключеннінадсвідомості.Інтуїціяпередбачає як роботу іззагальноюперспективою, то й із деталями.Вонадопомагаєтакожзробити вірнавибір ізрізноманітнихможливостей.

Якапідготовча роботанеобхідна у тому,щобінтуїціязапрацювала?

>Спочаткупотрібнооцінитиситуацію вцілому,виділитиголовне,сконцентруватиувагу, провестифокусування.Потімтребарозслабитися йприслухатися довідповіді,який якщоприходити.Проявуінтуїціїпередуєскладненалаштуваннявсьогопсихічногоапарату. У цьомупроцесіберуть долярізніорганичуття йтребавміти їхнього правильнопідготувати.

Укогосьінтуїціякраще працює черезвізуальніканали. Уіншогокращерозвиненіслуховішляхисприйняття ййомудосить якщопочути чи голослюдини, чисвійвнутрішній голос,щобвизначити,наскількисприятливіможливості для догоди.

Колі ві приведете собі успокійнерозслабленезосереджений стан,позбудетеся віднапруги,сконцентруєте своюувагу,загостритися вашесприйняттяінтуїції,розширитьсясприймаєсвідомість, якувловлює тих чиіншіобрази чисигнали, щойдуть ізінтуїтивноюсфери.

Тому,якщо віхочетезавжди бутивідкритим дляінтуїтивнихпроявів,навчитесякоригуватисвійнастрій,звільняючись відемоційнихвпливів, й підгримуватидушевнурівновагу. Устанідепресії чироздратуваннякраще неприймативідповідальнихрішень, боемоціїспотворятьсприйняттяінтуїції.

>Складанняцілісноїмозаїки

>Інтуїціядосить частопроявляється якякісьуривчастіобрази,уривчастівідчуття, котріважковибудувати вцілісну картину.Потрібнонавчитисяпрацювати із фрагментамиінтуїтивнихвражень.Якщотаківідчуттявиникають, у вашихінтересахпоставитися перед тимсерйозно,хоча їхні легко непомітити,проігнорувати.Важливо їхньоговідслідковувати йнамагатисяз'єднуватишматочкиобразів уціліснумозаїку,щобсклалася картина.

Так одного разубізнесменвідчув, що в йогокомпаніївідбувається щосьнедобре. Уньогораптомз'явилосяглибокевідчуття дискомфорту. Напрохання психологавінзгадав, щоцепочуттявиникло унього відвипадковопідслуханоїрозмови.Крім того,йомуприснивсянеприємний сон.Йомуснилося, щовінйде поболоті, й його ноги всеглибше йглибшезанурюються вм'якуслизькутрясовину.Спціалістдопомігйомуввійти в контактзісвоєюпідсвідомістю, йвін,нарешті, ясноусвідомив,звідкийомузагрожуєнебезпека.Ранішейому невистачалорішучостіповірити, що зацимизакуліснимиінтригамистоїть його друг. І коли усі йогорозрізненіінтуїтивнівідчуттяз'єдналися вцілісну картину,вінзрозумів, якйомутребадіяти. Сам бівін незмігвпоратисязі своїм станомнеясноїтривоги й страху, боглибоко загрузнув занинішньоїситуації.Йомунеобхідно було бпоглянути наситуацію із боці,очимаіншоїлюдини.

>ливовчитисяабстрагуватися відсвоєїпроблеми йдивитися нанеїзверху.Цьому панорамномубаченнюпроблеми можнанавчитися,включивши своюуяву,представивши собі,припустимо, щолетять налітаку надситуацією.

>Відсторонившись відпроблеми, візрозумієте, що нетакийстрашнийчорт, як йогомалюють. як правило,будь-якуситуацію можнавиправити,відкоригувати,якщо непускатисправу насамоплив.

Отже,щобоб'єднатиобрази вціле,потрібноспочаткувідірватися від них й тодірозрізненішматочкивідчуттів йпередчуттів самскладуться вціле.

якцезробити?

>Перемкніть своюувагу на щосьінше,займітьсячимось, щоповністюпоглинає вас.Абозмініть обстановку,наприклад,їдьте за місто.Іноді цогоцілкомдостатньо,щобпідсвідомістьсамевирішило вашу проблему,поки візаймалисяіншимисправами.

>Інодіставишзапитаннясвоємунадсвідомості й неотримуєшвідповіді. Колипотрібноробити в цьомувипадку?Діяти!Відповідь приходити лише до активного.

>Послідовність роботиінтуїції винна бути такою:спочаткувключаєтьсяінтуїція,потімрозум й лишепотімемоції.Уявімо, що людинаспочаткупочинаєдивитися наситуацію через призмуемоцій, чи через призмувигоди.Тодівінвтрачаєвідчуттяцілісності,емоції якжалюзізакривають відньогореальність, перспективавтрачається із виду.Інтуїтивнепрозріння –цебезпосереднєпочуття істини. Задопомогоюрозумувінперевіряєце, апочуттяоцінюють результат.

>Якщо ві незнаєте, яквчинити вбудь-якійситуації, тоспочаткувизначитеся: ві незнаєте, яквчинитивзагалі, чивибираєтеміждвомаможливостями.Перетворіть своюневизначеність удвіможливості.Потімуявіть, що тепер віввійдете в контакт ізвашоюпідсвідомістю, й воно та будевикористовувати вашетіло длязворотного зв'язку.Припустимо, канал –цеваші рук.Витягніть руки собі задолонями вгору йуявіть, щоваші руки –цечаші ваг. Налівупокладіть однуможливість, на праву –іншу.Уявіть, що візважуєтедвіможливості із точкизору тихийнаслідків, котріможуть бути вмайбутньому.Уявіть, що вашесерце йсвідомістьцевісьрівноваги.Слухайте, Яка гирькаперетягне із точкизорунаслідків двохможливостей.

Перед тім, якприйнятирішення, ві можетеподумкипрожитикожну ізцихможливостей,відчувшинаслідки.

яквідрізнитиінтуїцію від всіхінших знань?

 

>Інтуїція немаєнічогоспільного ані іздосвідом, ані ізвихованням.Нічогораціонального.Дослідженняговорять про ті, що, колиз'являєтьсяінтуїція, людинавідчуваєвнутрішнійспокій,ясність.Він – «>бачить».Інтуїція –цеімпульс,якийзнаходитьвідгук увсьомутілі. Це щось, щоробить всеясним йпрозорим. При цьомуонтопсихологіївідзначають, щоінтуїціюможесприйняти лише людина вхорошійфізичнійформі.

Некожну,виникає, якблискавка,ідею, можнаназватиінтуїцією.Якщоценав'язливий образ чипомилкова думка, то вона якщоповторюватисякількаразів,наполегливопрокручуватися вголові. При цьому втілі –важкість,втому. На шкода, люди настільки часто нечуютьсвоїйінтуїції.Причиниможуть бутирізними:

• страх,

•емоції,

•лінь,

•помилкові дії вминулому,негативнийдосвід,

•наявністьафективних (>емоційних)зв'язків, коли людинаемоційнодуже сильно докогосьприв'язана, йцяпсихологічнаприхильність недозволяєсприймати собі автономно відіншоїлюдини,зберігатипріоритетцілей передособистимивідносинами. Урезультаті людина неволодієясністюрозуму на стовідсотків,аналізуючи своюповедінку.

 

якрозвинутиінтуїцію?

 

·усвідомленість заподіяння танаявністьдосвіду й знань утійгалузі, доякоїналежитьрозв'язувана проблема.Інакшекажучи,якщо Ві нефізик, то, стільки бяблук на вашу голову не падало,ніяких законів ві невідкриєте.Також йнеточнеформулювання заподіяння не дозволятирозраховувати наадекватнерішенняпроблеми.

·Необхіднорозвивати правупівкулю головногомозку, котравважається центромтворчих думок,емоцій таінтуїції;пов'язується ізтвореннямобразів, ритму,просторовимиуявленнями,асоціативністю,творчістю тавсебічнимпідходом дорозв'язання проблем.Ліва жпівкулявідповідаєвідповідає залогічневирішення проблем. ДлярозвиткуправоїпівкуліпишітьякомогачастішеЛІВОЇ рукою.

·Протягомдекількохднівнамагайтесядіяти,покладаючись лише зважується на власнуінтуїцію.Наприклад,якщо до роботи можнадістатисярізнимишляхами,виберіть тієї,який, як вамздається, якщокращим. Деньскладається ізбезлічі такихдрібниць, й нехай смердотістануть предметом вашихпрогнозів.Найважливішачастинавправи –цеаналіз.Постарайтесязаписати, коли й що віпередбачили й що із цоговийшло зацікількаднів. Дляефективногоаналізупотрібно якмінімум 40 – 50 такихзаписаних «>прогнозів».Подивіться, котрі із нихвиправдалися, йпозначте їхні.Потімпроаналізуйте усіціпередбачення. І вісь ті, щозбулося й якщоосновоювашоїінтуїції.Помилковітвердженнятакожповинні бутипідданіаналізу.Якісамепомилки віробитенайчастіше? Це дозволити вам бутиуважнішими вмайбутньому йрозвинутисправжнюінтуїцію

·Виконуйтевправи.

* Колі вістоїте назупинці вочікуванні транспорту, в думкахвідчуйте, якдовго вамдоведетьсячекатитролейбус,який номерпідійдепершим, чи багато якщо внім людей.

*Повертаючись із роботидодому,спробуйтевизначити,хто теперзнаходитьсяудома,хточимзаймається, чи працюєтелевізор, чи спітикішка.Якщо под годину такихроздумів візможетеще й «>побачити»уявне,розвиватиметься не лишеінтуїція, але й йбачення.

*Якщо відивитеся потелевізоруспортивний репортаж,спробуйтевідчути,хтовийдепереможцем. При цьомууникайтеособистихпристрастей дотієї чиіншоїкоманди.Під годинупрогляданняхудожньогофільмупостарайтесявгадати,чимвінзакінчиться.

*Візьміть ізколоди картумастю вниз.Спробуйтевизначити,якогокольору масть.Можнатакож ізкартками на якінаписанінові слова,вбиваєте двохзайців однимпострілом, й лексикуповторуєте, й собірозвиваєте.

· Коліпролунаєдзвінок вдвері, в думкахуявіть,хтоцеможе бути. Чи постарайтесявідчути темунаступногозаняття,сидячи надиванчикуповторюючидомашку.

·Мрійте,візуалізуйте,уявляйте собі урізнихситуаціях,виходи із них, картинки.

· Одним ізосновнихблокаторівінтуїціїє Страх. Так, таксаме страхзаглушає вашвнутрішній голос.Звідси йвипливає ті, що ві неповиннівтікати, апережити,відчути страх.Тоді віпозбудетеся віднього йвашіінтуїтивніможливостізбільшаться.

·  >Тренажерінтуїції, >ТІН –компактний й легкийпристрій,якийможерозвинути вашуінтуїцію йнавчити васробитиправильнийвибір вбізнесі,виборіпрофесії,супутника життя чи вбудь-якихпитаннях, де життя ставити вас передвибором

>ТІНпідтримуєголовнийжиттєвий принцип –покарання заневірноприйнятерішення. Прироботі із тренажером Віповиннівідчути, наякій з двох кнопокзнаходитьсяелектричнийрозряд, йвибрати «>безпечний»варіант. Закожнупомилку Віотримуєтеслабкийелектричнийрозряд. З годиною Віпочинаєтевідчувати, наякійкнопціприладузнаходитьсярозряд.Формується рефлексавтоматично, недумаючи,приймативірнерішення.Цей принцип переноситися й в життя.

З годиною прирегулярнихзаняттях натренажеріформується рефлексзалишатисьспокійним, недивлячись насерйознізовнішніподразники.Цей стан убільшостівипадківпередуєприйняттямвірнихрішень не лише прироботі із тренажером, а і приздійсненнібудь-якоговибору вповсякденнихжиттєвихреаліях.

·  >Тренажерінтуїції >Magic Forex >Intuitionпризначений длярозвиткуінтуїції прироботі на валютномуринку Forex (>Форекс). Прищоденномутренуванні Візможетевизначатиправильнийнапрямок руху валют.

Програмупропонуєкористувачевівизначитиподальший рухціни (вгору чи вниз) відстартовоїлінії.Правильнимнапрямкомвважається тієїнапрямок, деціна проходитипевне числопунктів відстартовоїлінії (>наприклад, 50пунктів).Необхідновгадатиправильнийнапрямок, але вкожномутестізмінюється:програмавикористовує генераторвипадкових чисел.

>Відлогіки вданійситуації а що мало: вданомувипадкутеоріяймовірності неможедати 100%правильнихвідповідей. Томуотримуємовірнувідповідь задопомогоюінтуїції.Чималоавторівпропонуютьрізноманітнітренінги длярозвиткуінтуїції,проте вартопам'ятати, щодеякі із нихекспериментально недоведені.Інтуїціязаснована нажиттєвомудосвіді, тому Єдинийспосіброзвинутиїї –накопиченнядосвіду ізпевноїгалузі знань. «>Позитивні думи тапереконання, що візаслуговуєте непростовідповіді, анайкращоївідповіді,підштовхуютьінтуїцію напозитивну діяльність.» Один з такихтренінгівзаснований наафірмації чисамонавіюванні ізметоюзняттябар'єрів.Відкриття Д. І.Менделєєвимперіодичного законухімічнихелементів, атакожвизначенняформулибензолу,розроблене Кекулі,зроблені ними усні,підтверджуютьцінністьжиттєвогодосвіду й багажу знань длярозвиткуінтуїції, дляотриманняінтуїтивногознання.

 


>Висновок

якбачимо,інтуїціявідіграєзначущу роль убізнесі. Задопомогоюінтуїції можнавизначитисвоєреальнемісце йвплив наситуацію вполітиці, вкомпанії, вбізнесі.Інтуїціяпотрібна под годинупереговорів, безінтуїціїнеможливий маркетингінновацій. Це такзване «>шостечуття»Багато із людей,прислухаючись до своговнутрішнього голосу іприймаючивідповіднірішення,заробилимільйони.

>Інтуїція тауспішність –категоріївзаємопов'язані. Знактотожностіміж нимиставити,звісно, не можна, але й іграниці, що їхнівідокремлюють,надтотонкі.Проявінтуїції –ценачеспалах вогню відсірника утемряві. Тарухатися вперед,освітлюючисобі дорогулишесвітлом відсірникового вогню, небудеш.Чимскладнішийтвій шлях, тім понадтехнічнихзасобівнеобхідно на йогоподолання.Згодиться все,навітьтакідосягнення науки, якGPS-навігатори.

>Інтуїціяєзавжди, у шкірного.Самеїїпоява незалежить віднашогобажання, вонвизначенаприродоюлюдини, самимжиттям.Неможливо по однійвикликатиінтуїтивнеосяяння, воно тавиникає саме,миттєво. Людиноюдоситьпрочитатицюдію йреалізувати його точно.Деяким людямвистачаєвсього 30 секунд,щобпрочитатицейімпульс йзрозуміти – якпотрібнодіяти, чи якщоцей проектуспішним чивін непринесеніякого прибутку. Алі после того, якцерозумінняприйшло,необхіднопідключити все своєраціональність,щобтехнічноздійснити мітку,поставленуінтуїцією.Сьогодніінтуїція – уже немістика.Інтуїцію можна йпотрібнорозвивати, то йіншіздібностілюдини.Інтуїцію можна йпотрібновикористовувати, бо практикауспішногобізнесунемислима бездійточних.

>Навчаннясвідомому контролю надсвоєюінтуїцієюподібнонавчаннягри нагітарі –вимагаєзусиль йдеякої практики. Алі як лише віпридбаєтенеобхіднінавички,якість вашого життя, а чи не лишебізнесу,помітнопокращиться.

>Постійно й регулярноаналізуючипроблеми, ві будетепідготовлені добудь-якоїпотенційноїнебезпекище доти, как онанаблизитьсявпритул. Ос-кількиінтуїціяценевід'ємначастинавашоїпсихіки йжиттєвогопроцесу, вівідчуєте, коли щосьмаєстатися, простозміні свого пульсу. А яккажуть,попереджений – означатиозброєний. Колішостевідчуттяпопередить вас проймовірнізміни, віперевіритеінтуїціюлогікою йреальними фактами, що дозволитирозібратися вситуації тавжитивідповіднихзаходів.

>Бізнесмен –це свого родумисливець за «жар – птахом удачі».Якщо візавждитримаєте руку напульсі, те в вас всенеодмінновийде.

>інтуїціязнаннябізнесрозвиток


>Література

1.Е.А. Розумовська «Як розвинути інтуїцію. Ефективне керівництво»

2. Наталя Іванова «Інтуїція й бізнес»

3. ЛороюДей «Самовчитель в розвитку інтуїції»

4.sestrenka/s712/

5.probuzhdenie.org/content/view/2490/6/

6.pravo.vuzlib.net/book_z699_page_10.html

7.radif.at.ua/publ/psikhologija_biznesa/1/4–1–0–12

8.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/stati/intuitsiya_v_biznese_neobhodimoe_ili_neumestnoe

9.e-motion.tochka.net/10549-class/


Схожі реферати:

Навігація