Реферати українською » Менеджмент » Аналіз зовнішнього середовища в стратегічному менеджменті


Реферат Аналіз зовнішнього середовища в стратегічному менеджменті

>Аналіззовнішньогосередовища встратегічномуменеджменті


>Вступ

>Зовнішнєсередовищеєджерелом, щоорганізацію ресурсами,необхідними дляпідтримкиїївнутрішньогопотенціалу наналежномурівні.Організаціязнаходиться встаніпостійногообміну іззовнішнімсередовищем,забезпечуючи тім самимсобіможливістьвиживання. Аліресурсизовнішньогосередовища небезмежні. І нимипретендують багатоіншихорганізацій, щознаходяться в цьому жсередовищі. Томузавждиіснуєможливість того, що організація незможеодержатипотрібніресурси іззовнішньогосередовища. Цеможепослабитиїїпотенціал й привести добагатьохнегативних дляорганізаціїнаслідків.

>Завданнястратегічного менеджментуполягає у забезпеченнютакоївзаємодіїорганізації ззовнішнімсередовищем, яку дозволяло б підгримуватиїїпотенціал нарівні,необхідному длядосягненняїїцілей, й тім самим давало бїйможливістьвиживати вдовгостроковійперспективі.

Ащобвизначитистратегіюповедінкиорганізації й провестицюстратегію в життя,керівництво винне матірпоглибленеуявлення не лише провнутрішнєсередовищеорганізації,їїпотенціал йтенденціїрозвитку, але й й прозовнішнєсередовище,тенденції йогорозвитку ймісця, щозаймає внійорганізацією. При цьомузовнішнєоточеннявивчаєтьсястратегічним Управлінням впершучергу у тому,щоброзкрити тихзагрози йможливості, котрі організація виннавраховувати привизначеннісвоїхцілей й при їхньогодосягненні.

>Первісназовнішнєсередовищеорганізаціїрозглядалася якзаданіумовидіяльності,непідконтрольнікерівництву. У годинупріоритетноює точказору про ті, що у тому,щобвижити йрозвиватися всучаснихумовахбудь-яка організація винна не лишепристосовуватися дозовнішньогосередовища шляхомадаптаціїсвоєївнутрішньоїструктури йповедінки наринку, але й і активноформуватизовнішніумовисвоєїдіяльності,постійновиявляючи узовнішньомусередовищізагрози тапотенційніможливості. Цеположеннялягло основоюстратегічногоуправління,використовуваногопередовимифірмами вумовахвисокоїневизначеностізовнішньогосередовища.


1.Аналіззовнішньогосередовища

Уменеджменті подсередовищемрозумієтьсянаявність умів тафакторів, котрівпливають нафункціонуванняфірми йпотребуютьприйняттяуправлінськихрішень,спрямованих на їхніусунення, чи напристосування перед тим.

>Середубудь-якоїорганізаціїприйняторозглядати, як щоскладається із двох сфер:внутрішню йзовнішню.Зовнішнєсередовище, у своючергу,підрозділяється намікросередовище (чиробочу, чибезпосереднєоточення, чисереду непрямоговпливу) ймакросередовище (чизагальну, чибезпосереднєділовеоточення, чисередовище прямоговпливу).

>Підвнутрішнімсередовищемрозумієтьсягосподарськийвідділфірми, у складуправлінськиймеханізм,спрямований наоптимізаціюнауково-технічної йвиробничо-збутовоїдіяльностіфірми. Колі мовайде провнутрішнєсередовищефірми,мається наувазі глобальна структурафірми, Якаохоплює усівиробничі підприємствафірми,фінансові,страхові,транспортні таіншіпідрозділи, щовходять уфірму,незалежно від їхньогомісцярозташування тасферидіяльності.

>Підзовнішнімсередовищемрозуміють усіумови йчинники, щовиникають унавколишньомусередовищі,незалежно віддіяльностіконкретноїфірми, але й котрінадають чиможутьвплинути наїїфункціонування й томупотребуютьприйняттяуправлінськихрішень.

Однакнабірцихфакторів йоцінка їхньоговпливу нагосподарську діяльністьрізні вкожноїфірми.Зазвичайпідприємство впроцесіуправління самавизначає, котріфактори йякоюміроюможутьвпливати нарезультати йогодіяльності в данийперіод й вмайбутнійперспективі.

>Висновкипроведенихдосліджень чипоточнихподійсупроводжуютьсярозробкоюконкретнихзасобів йметодів дляприйняттявідповіднихуправлінськихрішень.Причому,перш на,виявляються йвраховуютьсяфакторизовнішньогосередовища, щовпливають на станвнутрішньогосередовищафірми.Макрооточеннястворюєзагальніумовиіснуванняорганізації взовнішньомусередовищі. Уційчастиніаналізурозглядаютьсяполітико-правові,техніко-економічні,екологічні таінфактори.

>Вивченняробочогосередовищаприпускаєаналіз тихийскладовихзовнішньогооточення, ізякими організаціязнаходиться вбезпосереднійвзаємодії,це:покупці,постачальники,конкуренти,кредитори,акціонери.

>Аналізвнутрішньогосередовищаспрямований навизначенняпотенціалуорганізації й, як правило, проводитися за такимиосновними напрямами: маркетинг,виробництво,фінанси, персонал, структурауправління.

>Внутрішнєсередовищеорганізації -цеситуаційніфакторивсерединіорганізації. Менеджерформує йзмінює, колиценеобхідно,внутрішнєсередовищеорганізації, щопредставляє собоюорганічнепоєднанняїївнутрішніхзмінних.

>Управлінськиймеханізморієнтований надосягненняоптимальноївзаємодії всіхрівнівуправління тафункціональних областейуправління длянайбільшефективногодосягненнянаміченихцілей.Основнізмінні всамійорганізації, котріпотребуютьувагикерівництва,цецілі, структура, заподіяння,технологія й люди.

Структураорганізаціїявляє собоюлогічневзаємовідношеннярівнівуправління йфункціональних областей,спрямоване навстановленнячіткихвзаємозв'язківміжокремимипідрозділамифірми,розподілміж ними прав йвідповідальності,побудованих втакійформі, котрадозволяєнайбільшефективнодосягатиціліорганізації. Унійреалізуютьсярізнівимоги довдосконаленнясистемиуправління, щознаходятьвираження в тихий чиінших принципахуправління.

>Середовище прямоговпливущеназиваютьбезпосереднімділовимоточенняморганізації. Цеоточенняформуєтакісуб'єктисередовища, котрібезпосередньовпливають на діяльністьконкретноїорганізації:постачальникиресурсів,обладнання,енергії,капіталу йробочоїсили;державніоргани,споживачі,конкуренти,трудовіресурси.

>Зовнішнєсередовищеорганізаціїопосередкованоговпливу -цеполітичнічинники,факторидемографічного, природного,науково-технічного характеру, станекономіки,міжнародніподії таіншіфактори, котріможуть ненадавати прямогонегайноговпливу наоперації, але й, тім неменш,позначаються ними.

>Факторисередовища непрямоговпливу чизагальнезовнішнєоточеннязазвичай невпливають наорганізаціютакожпомітно, якфакторисередовища прямоговпливу.Проте,керівництвунеобхідновраховувати їхнього. Середа непрямоговпливузвичайноскладніше, ніжсередовище прямоговпливу. Тому приїїдослідженнізазвичайспираються,перш на, напрогнози.

>Технологіяєодночасновнутрішньоїзмінної тазовнішнім чинником великогозначення.

Уякостізовнішньогочинника вонавідображаєрівеньнауково-технічногорозвитку,якийвпливає наорганізацію,наприклад, в західних областяхавтоматизації,інформатизації таін.Технологічнінововведеннявпливають наефективність, ізякоюпродукти можнавиготовляти йпродавати, нашвидкістьстаріння продукту, тих, як можназбирати,зберігати йрозподілятиінформацію, але в ті, котріпослуги йновіпродуктиочікуютьспоживачі відорганізації.Щобзберегтиконкурентоспроможність,кожна організаціязмушенавикористовуватидосягненнянауково-технічногопрогресу,принаймні тих, від якізалежитьефективністьїїдіяльності.

>Керівництво винневмітиоцінювати, якпозначаться наопераціяхорганізаціїзагальнізміни стануекономіки. Ті чиінша зміну стануекономікиможесправитипозитивнийвплив на самі йнегативний наіншіорганізації.Наприклад,якщо приекономічномуспадімагазинироздрібноїторгівліможутьсерйознопостраждати вцілому, томагазини,розташовані,приміром, убагатих передмістях,взагалінічого невідчують.

>Важливезначеннямають йвідносиниорганізації ізмісцевимнаселенням, де вонафункціонує. У зв'язку ізцимвиділяютьтакіфактори як -незалежнізасобимасовоїінформації, котріможутьформуватиіміджфірми йїїтоварів йпослуг.

>Організація немаєможливостівпливати назовнішнєсередовище й дляефективноїдіяльності виннапристосовуватися донеї,невпинностежити заїїзмінами,прогнозувати йвчаснореагувати.

>Зісказаноговище видно, щодіяльностіосновних сферфірмипереплетені йзалежать один від одного й відзовнішньогосередовища. Таким чином, можна говорити про ті, щоуправлінняфірмоювизначаєтьсядвома чинниками:

-Особливістювиробничогопроцесу;

-Характеромзовнішньогосередовища.

>Сучаснатенденціяполягає вусізростаючомузначенні іншогочинника,якийстаєвизначальним.

Дляпроведенняаналізунеобхідно:

-Визначитиосновнийнапрямокрозвитку підприємства

-Зважитисили йоцінитиринковуситуацію,щобзрозуміти, чиможливорухатися взазначеному напрямі.

-Поставити передпідприємствомцілі,враховуючи йогореальніможливості (>визначеннястратегічнихцілей підприємства)

>Необхідно знатісильні йслабкісторони підприємства, атакожринковіможливості йзагрози.

>Сильністорони підприємства - ті, учому воно тадосяглоуспіхів чиякасьособливість, щонадаєдодатковіможливості. Силаможеполягати внаявномудосвіді,доступі доунікальнихресурсів,наявностіпередовоїтехнології йсучасногоустаткування,високійкваліфікації персоналу,високійякостіпродукції, щовипускається,популярностіторгової марки й т.п.

>Слабкісторони підприємства -цевідсутністьчогосьважливого дляфункціонування підприємства чи щось, щопоки надпорівнянні ізіншимикомпаніями і ставитипідприємство внесприятливе становище. як прикладслабкихсторін можна привестизанадтовузькийасортименттоварів, щовипускаються,поганурепутаціюкомпанії наринку,недолікфінансування,низькийрівеньсервісу і т.п.

>Ринковіможливості -цесприятливіобставини, котріпідприємствоможевикористовувати дляотриманняпереваги. як прикладринковихможливостей можна привестипогіршенняпозиційконкурентів,різкезростанняпопиту,появу новихтехнологійвиробництвапродукції,зростаннярівнядоходів населення й т.п.

>Ринковізагрози -події,настання якіможе матірнесприятливийвплив напідприємство.Прикладиринковихзагроз:вихід наринок новихконкурентів,зростанняподатків, змінусмаківпокупців,зниженнянароджуваності й т.п. Один й тієї ж чинник длярізнихпідприємствможе бути якзагрозою, то йможливістю.

Ащобвизначитисильні йслабкісторони підприємстванеобхідно:скластиперелікпараметрів, заяким якщооцінюватисяпідприємство; покожному параметрувизначити, щоєсильноюстороною підприємства, а що -слабкою; ізусьогоперелікувибратинайбільшважливісильні йслабкісторони підприємства.

Дляоцінки підприємства можнаскористатисянаступними параметрами:

>Організація (тутможеоцінюватисярівенькваліфікаціїспівробітників,їхнязацікавленість урозвитку підприємства,наявністьвзаємодіїміжвідділами підприємства тощо)

>Виробництво (>оцінюютьсявиробничіпотужності,якість йступіньспрацюванняустаткування,якість товару, щовипускається,наявністьпатентів йліцензій (>якщо смердотінеобхідні),собівартістьпродукції,надійністьканалівпостачаннясировини іматеріалів тощо)

>Фінанси (>можутьоцінюватисявитративиробництва,доступністькапіталу,швидкість оборотукапіталу,фінансовастійкість підприємства,прибутковістьбізнесу і т.п.)

>Інновації (тутможеоцінюватися частотавпровадження новихпродуктів йпослуг напідприємстві,ступіньїхньоїновизни (>незначні чикардинальнізміни), рядкиокупностізасобів, вложенних урозробку новинок й т.п.)

Маркетинг (тут можнаоцінюватиякістьтоварів /послуг (якцеякістьоцінюютьспоживачі),популярність марки,повнотуасортименту,рівеньцін,ефективністьреклами,репутацію підприємства,ефективністьзастосовуваноїмоделізбуту,асортиментипропонованихдодатковихпослуг,кваліфікаціюобслуговуючого персоналу).Майже для всіхорганізаційпереважнеставлення донеїмісцевоїгромади, вякій та чиінша організаціяфункціонує,маєпершоряднезначення як чинниксередовища непрямоговпливу.Майже вкожнійгромадііснуютьконкретнізакони і установки повідношенню добізнесу, щовизначають, де можнарозгорнути діяльність того чиіншого підприємства.Деякіміста,наприклад, нешкодуютьзусиль дляствореннястимулів, щозалучаютьпромислові підприємства вмежіміста.Інші,навпаки,рокамиб'ються свої,щоб над містопромисловепідприємство. Удеякихo6щінах політичнийкліматсприяєбізнесу, щостановить основуприпливукоштів місцевого бюджету відоподаткування. Уіншихмісцяхвласникивласностіволіютьвзяти у собівеликучасткувитратмуніципальнихорганів чи ізметоюзалучення новихпідприємств удану громаду, чи длянаданнядопомогипідприємствам узапобіганнізабрудненнясередовища і увирішенніінших проблем, котріможепороджуватибізнес разомзістворюваними нимновимиробочимимісцями .

>Політичніфактори

>Деякіаспектиполітичної обстановкипредставляють длякерівниківорганізаціїособливезначення. Один із них -настроїадміністрації,законодавчихорганів тасудівстосовнобізнесу.Тіснопов'язані ізсоц.культурнимитенденціями, в демократичномусуспільствіцінастроївпливають натакі дії уряду, якоподаткуваннядоходівкорпорації,встановленняподатковихпільг чипільговихторговельних мст,вимогищодо практики найму тапросуванняпредставниківнаціональнихменшин,законодавство ззахистуспоживачів, контрольцін йзаробітної плати,співвідношеннясили трудящих йкерівниківфірмою.

Політична обстановкаоцінюється із точкизорустабільності чинестабільності.

>Сюди ж можнавіднестизаконодавчіфакторитієї країни, вякійдієпідприємство:податки;правовий захистпідприємницькоїдіяльності (>законодавство:антимонопольне, пронесумлінну рекламу,антидемпінгове таінші); захист правспоживачів;законодавство із безпеки таякостітоварів;законодавство ізохорони роботи татехніки безпеки;законодавство ізохоронинавколишньогосередовища й т.д.

2.Стратегічний менеджмент

>Стратегічний менеджмент -цеперш нааналізпрогнозованих потребфізичнихосіб йорганізацій. З точкизору маркетингупокупець не скількимає потребу втоварі, стількибажаєвирішенняпроблеми й потреб, якоїможе забезпечити товар.Рішенняможе бутизнайдені задопомогоюрізнихтехнологій, котрі сам пособібезперервнозмінюються.

Рольстратегічного маркетингу -простежуватиеволюціюзаданогоринку йвиявлятирізнііснуючі чипотенційні ринки чиїхнісегменти наосновіаналізу потреб, котріпотребуютьзадоволенні.

>Виявленітоварні ринкистановлять собоюекономічніможливості,привабливість якіслідоцінити.Привабливість товарногоринкукількісновимірюєтьсяпоняттямпотенціалуринку, адинамічнохарактеризуєтьсятривалістю свогоіснування, чижиттєвим циклом. Дляконкретноїфірмипривабливість товарногоринкузалежить відїїконкурентоспроможності,іншими словами, відїїздатностізадовольнятипотребипокупцівкраще, ніжсуперники.

>Конкурентоспроможність якщоіснувати до тихийпір,покифірмаутримуєконкурентнуперевагу чизавдякиособливимякостям, щовідрізняєїїтовари відсуперників, чи з болеевисокоїпродуктивності, котрізабезпечуютьїйперевагу увитратах.

Рольстратегічного маркетингуполягає до того,щобнацілитифірму напривабливіекономічніможливості,тобтоможливості,адаптовані доїїресурсів й ноу-хау, щозабезпечуютьпотенціал длязростання тарентабельності.

>Процесстратегічного маркетингумаєсередньо йдовгостроковийгоризонти;завданням йогоєуточненнямісіїфірми,визначенняцілей у сферіобігутоварів,розробкастратегіїрозвитку й забезпеченнязбалансованоїструктури товарного портфеляцідвіфункціївзаємнододатковими до тогосенсі, що структурастратегічного плану винна бутитіснопов'язана ізопераційним маркетингом.Операційний маркетингробить акцент на такихзмінних, якціна, системазбуту, реклама йпросування товару, в тієї годину якстратегічний маркетингспрямований навибіртоварнихринків, на якіфірма якщо матірконкурентноюперевагою, й на цей прогноззагальногопопиту накожному ізцільовихринків.

>Виходячи із цого прогнозу,операційний маркетинг,встановлюєцілі ззавоюваннячасткиринку, атакожмаркетинговий бюджет,необхідний для їхнідосягнення. Алі,щоб бутиефективною,стратегія виннагрунтуватися наглибокомузнанніринку, аздійсненняїївимагаєвідповіднихпланівпроникнення наринок, атакож політикизбуту,ціноутворення тареклами. Без цогонавітьнайкращий планмаєнебагатошансів науспіх.

>Обрана організація маркетингу винна, тому зарахунокміжфункціональноїкоординації забезпечити доля впроцесістратегічного маркетингу всіхрівнівфірми.

>Стратегічний маркетинг вструктурі менеджментуфірмивідіграєзначну роль, так яквказуєфірмі натакіможливості, котрізабезпечуютьпотенціал дляїїзростання йрентабельності. яквсякестратегічнийнапрямок,стратегічний маркетингмаєсередньострокові йдовгостроковіплани. І впершучергувінздійснюєаналізпрогнозованих потребпотенційнихпокупців.

>Стратегічнеплануванняєневід'ємноюскладовоюефективногофункціонуваннябудь-якого підприємства.


>Висновок

>Аналізсередовища -цедужеважливий длявиробленнястратегіїорганізації йдужескладний процес, щовимагаєуважноговідстеженнявідбуваються всередовищіпроцесів,оцінкифакторів йвстановлення зв'язкуміж чинниками йтимисильними йслабкими сторонамиорганізації, атакожможливостями йпогрозами, котріукладені взовнішнімсередовищі. Вочевидь, що, не знаючисередовища, організація незможеіснувати.Організаціявивчаєсередовище,щоб забезпечитисобіуспішнепросування досвоїхцілей,виробляєстратегіювзаємодії ізелементамизовнішньогосередовища, щозабезпечуєїйнайбільшкомфортнеспівіснування.

>Зісказаноговище видно, щодіяльностіосновних сферфірмипереплетені йзалежать один від одного й відзовнішньогосередовища. Таким чином, можна говорити про ті, щоуправлінняфірмоювизначаєтьсядвома чинниками:зовнішнійсередовищеринокстратегічний

-Особливістювиробничогопроцесу;

-Характеромзовнішньогосередовища.

>Сучаснатенденціяполягає вусізростаючомузначенні іншогочинника,якийстаєвизначальним.

Дляпроведенняаналізунеобхідно:

-Визначитиосновнийнапрямокрозвитку підприємства

-Зважитисили йоцінитиринковуситуацію,щобзрозуміти, чиможливорухатися взазначеному напрямі.

-Поставити передпідприємствомцілі,враховуючи йогореальніможливості (>визначеннястратегічнихцілей підприємства)

>Необхідно знатісильні йслабкісторони підприємства, атакожринковіможливості йзагрози.

>Стратегічний маркетинг вструктурі менеджментуфірмивідіграєзначну роль, так яквказуєфірмі натакіможливості, котрізабезпечуютьпотенціал дляїїзростання йрентабельності. яквсякестратегічнийнапрямок,стратегічний маркетингмаєсередньострокові йдовгостроковіплани. І впершучергувінздійснюєаналізпрогнозованих потребпотенційнихпокупців.Стратегічнеплануванняєневід'ємноюскладовоюефективногофункціонуваннябудь-якого підприємства.


>Література

1.Барінов В.А, Харченко В.Л.,Стратегічний менеджментВид-0:Инфра-М.;2005-326с.

2.БаумгаргенЛеонід, «>Методианалізумакросередовищаорганізації» Маркетинг тамаркетинговідослідження № 2 -2008

3.Зуб.Анна. «10кроківстратегічногопланування», Маркетинг ймаркетинговідослідження № 6-2007.

>4.НабоковВ.І, Семенов А., Основи менеджменту,Вид-ийбудинок: Дашков й Ко ,>2009-576с.

>5.Одінцов А.А.Стратегічний менеджментВид-про: КОЛОС ,>2006-458с.


Схожі реферати:

Навігація