Реферати українською » Менеджмент » Атестація персоналу в радянські часи и ніні


Реферат Атестація персоналу в радянські часи и ніні

>Атестація персоналу врадянськічаси йнині


>Вступ

>Атестація персоналу –цеофіційна йсистематичнакадрова процедураоцінкипрацівників,здійснювана увстановленій тауніфікованоїформі черезпевніпроміжки години,покликанаоцінитирівень роботи,якостей йпотенціалуособистості.Атестаціяспрямована навизначеннякваліфікації,рівня знань,практичнихнавичок,діловихякостейпрацівника йвстановленняступеня їхнівідповідностізайманійпосаді.

>Атестація персоналу –важливаскладовачастинауправління персоналом,найбільшефективна формаоцінкикадрів.

>Обов'язковоїатестаціїпідлягаютьпрацівники впередбаченихокремими законамивипадках.Добровільнаатестація проводитися нарозсуд (>рішенням)адміністрації ізметоюоптимізаціїуправління персоналом, авиходить, дляпідвищенняпрацездатності йстійкостібізнесу.

>Атестаціяєоднією ізнайбільшпоширених формоцінки роботи персоналу, аточніше –відповідностізайманійпосаді.

>Регулярна процедураоцінкиділових йособистіснихякостейпрацівників, їхнітрудовихпоказників наувазівикористанняцихрезультатів ізметоюполіпшеннядобору ірозстановки персоналу,постійногостимулюванняпрацівників допідвищеннякваліфікації, покращанняякості таефективності роботи.Ефективність роботиорганізаціїскладається вцілому ізефективностівикористання всіхорганізаційнихресурсів, у томучисліпотенціалу шкірногоспівробітника.

 


1.Атестація персоналу врадянське годину

 

1.1Загальніположення

 

>ПОСТАНОВА

від 5березня 1987 р. №291

>ОРІЄНТОВНИЙПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОКПРОВЕДЕННЯАТЕСТАЦІЇВІДПОВІДАЛЬНИХПРАЦІВНИКІВАПАРАТУРАДЯНСЬКИХ ІГРОМАДСЬКИХОРГАНІВ

1.Атестаціявідповідальнихпрацівниківапаратурадянських йгромадськихорганів проводитисявідповідно доПостанови ЦК КПРС,ПрезидіїВерховної Заради СРСР, Заради міністрів СРСР,ВЦРПС й ЦК ВЛКСМ «Провведенняатестаціївідповідальнихпрацівниківапаратурадянських йгромадськихорганів».Атестація проводитися ізметоювдосконаленнядіяльностіапаратурадянських йгромадськихорганів,поліпшеннядобору,розстановки йвихованнякадрів,стимулювання зростанню їхнікваліфікації йпідвищеннявідповідальності задорученусправу,розвиткуініціативи йтворчоїактивності. Приатестаціїоцінюютьсяполітичні,ділові таморальніякостіпрацівників,рівеньїхньої культури йздатностіпрацювати із людьми йроблятьсявисновкищодо їхнівідповідностізайманійпосаді.

2.Атестація проводитися вапараті всіхрадянськихорганів такерівнихорганівпрофспілкових,комсомольських,кооперативних таіншихгромадськихорганізацій.

>Атестаціякерівнихпрацівників,обраних довідповіднихрадянські тагромадськіоргани, проводитисявищестоящими органами.Атестаціявідповідальнихпрацівників малочисельнихорганізацій тапідрозділів проводитисявищестоящими органами.Керівництвоатестацієюпрацівниківапаратурадянськихорганівсоюзних йавтономнихреспублікздійснюєтьсяПрезидіямиВерховних Радий йРадами міністрівцихреспублік,апаратукерівнихорганівгромадськихорганізацій – їхнізагальносоюзними чиреспубліканськими органами.

1.2Термінипроведенняатестації,освіта та складатестаційноїкомісії

>атестація персоналкомісія

>Атестація проводитися послекожнихвиборіввідповідних

Радий народнихдепутатів йкерівнихорганівгромадськихорганізацій.Тривалістьперіодуатестаціїпрацівників вапараті не виннаперевищувати шестимісяців із днявиборівкерівнихорганів.

>Атестаціякерівнихпрацівників,обраних довідповіднихрадянські тагромадськіоргани, проводитися передзакінченням рядокповноваженьцихорганів.

>Конкретнітерміни, атакожграфікпроведенняатестації вапаратізатверджуютьсявідповіднимкерівним органом запогодженням ізпрофспілковимкомітетом йдоводяться довідомаатестуютьсяпрацівників неменш ніж замісяць до початкуатестації.

Учерговуатестацію невключаютьсявідповідальніпрацівники, котріпрацюють назайманійпосаді менше одного року,молодіспеціалісти,вагітніжінки. Жінками, котріперебували увідпустці по догляду задитиною,входять учерговуатестацію нераніше ніж черезрік послевиходу їхні на роботу.

Дляпроведенняатестаціїкерівним органом затверджуєтьсяатестаційнакомісія ускладі голови, секретаря тачленівкомісії. Уатестаційнукомісіювключаютьсякерівникирадянського,громадського органу,висококваліфіковані таавторитетнівідповідальніпрацівники,представникипартійної,профспілкової йкомсомольськоїорганізаційапарату цого органу. До складуатестаційноїкомісіїможутьтакожвключатисянароднідепутати та членивиборнихорганівгромадськихорганізацій. У необходимихвипадкахдопускаєтьсяпризначеннякількохатестаційнихкомісій.


1.3 Порядокпроведенняатестації

 

>Проведеннюатестації виннапередуватинеобхіднапідготовча робота.

На шкірногопрацівника, щопідлягаєатестації, непізніше ніж протягом двохтижні до початкуатестаціївидається характеристика,підготовлена йогобезпосереднімкерівникомспільно ізпартійною,профспілкової йкомсомольськоїорганізаціями. Характеристика виннаміститивсебічнуоцінку особини,індивідуальнихособливостейпрацівника, йогосильних йслабкихсторін. Принаступнихатестаціях докомісіївидаєтьсятакожатестаційний листпопередньоїатестації.

>Атестуєтьсяпрацівник винен бутизаздалегідь, не менше ніж протягом двохтижні доатестації,ознайомлений ізпредставленою наньогохарактеристикою.

6.Атестація проводитися уприсутностікерівника структурногопідрозділу, вякому працюєатестується.Атестаційнакомісіязаслуховуєповідомленняздавача про його роботу йрозглядаєподаніматеріали.Обговорення роботиздавачамаєпроходити вобстановцівимогливості,принциповості йдоброзичливості, щовиключаєпроявсуб'єктивізму.

Принеявціпрацівника назасіданняатестаційноїкомісії безповажних причинкомісіяможе провестиатестацію за йоговідсутності.

Наосновівсебічного,об'єктивногорозглядуполітичних,ділових йморальнихякостейпрацівника, йогоставлення довиконанняслужбових обовязківатестаційнакомісіядає одну ізнаступнихоцінок йогодіяльності:

а)відповідаєзайманійпосаді;

б)відповідаєзайманійпосаді заумовиполіпшення роботи йвиконаннярекомендаційкомісії, ізповторноюатестацією черезрік;

невідповідаєзайманійпосаді.

>Атестаційнакомісія за результатамиатестаціїможевноситирекомендації прозаохочення окремихпрацівників задосягнуті нимиуспіхи,змінупосадовихокладів вмежахмінімальних ймаксимальнихрозмірів повідповіднійпосаді,встановлення,зміну чискасування надбавок допосадовихокладів, провключення до резерву нависунення,пониження впосаді чизвільненняпрацівників, атакождаватипропозиціїщодопідвищенняділовоїкваліфікації, покращанняслужбовоїдіяльностіатестованихосіб.

7.Оцінкадіяльностіпрацівника йрекомендаціїкомісіїприймаютьсявідкритимголосуванням завідсутностіатестується.Атестація йголосуванняпроводяться принаявності не менше 2 / 3кількостічленівзатвердженого складуатестаційноїкомісії.Результатиголосуваннявизначаютьсябільшістю голосів. Прирівності голосіватестуєтьсяпрацівниквизнаєтьсявідповіднимзайманійпосаді.Результатиатестаціїповідомляютьсяпрацівникувідразу ж послеголосування.

>Результатиатестації (>оцінка йрекомендації)заносяться ватестаційний лист,якийскладається в одномупримірнику йпідписується головою, секретарем й членамиатестаційноїкомісії, котрі брали доля вголосуванні.Іншідокументи за результатамиатестації неоформляються.

>Атестаційний лист й характеристика напрацівника,якийпройшоватестацію,зберігаються в йогоособовійсправі.

1.4Рішення,вжиті за результатамиатестації

8.Результатиатестаціїповідомляютьсявідповідномукерівному органу втижневийтермін послепроведенняатестації вкожному структурномупідрозділіапаратурадянського чигромадського органу.

>Керівний орган ізурахуваннямоцінок тарекомендаційатестаційноїкомісії та іздотриманнямчинногозаконодавстваприймаєрішення прозаохочення окремихпрацівників задосягнуті нимиуспіхи,змінупосадовихокладів вмежахмінімальних ймаксимальнихрозмірів повідповіднійпосаді,встановлення,зміну чискасування надбавок допосадовихокладів, напряміпідвищенняділовоїкваліфікації,підвищення чипониження впосаді, прозвільненняпрацівників,визнаних невідповідаютьзайманійпосаді за результатамиатестації, чизвертаєувагуатестованихосіб нанаявнінедоліки увиконанні нимислужбових обовязків.

>Зазначенірішенняприймаються втермін не понад двохмісяців із дняатестаціїпрацівника.Післязакінчення зазначеноготермінузниженняпосадового окладу,зменшення чискасування надбавок донього, переклад нанижчу посаду,звільненняпрацівника із посади за результатамиданоїатестації недопускаються.

Часхворобипрацівника незараховується удвомісячнийтермін.Рішення за результатамиатестаціївідносновідповідальнихпрацівниківапаратурадянських йгромадськихорганів,призначення тазвільнення із посади якіздійснюється запогодженням ізвищестоящими органами,приймаються зазгодоюданихорганів.

>Звільненняпрацівника,визнаного за результатамиатестації невідповідаєзайманійпосаді,виготовляють напідставі,передбаченій пунктом 2 з статтею 17 Основзаконодавства СоюзуРСР йсоюзнихреспублік пропрацю тавідповіднимистаттямиКЗпПсоюзнихреспублік.

9.Трудовіспори,пов'язані ізатестацією, до тогочислі й ізпитаньзвільненняпрацівників,визнаних невідповідаютьзайманійпосаді,розглядаютьсявідповідно дочинногозаконодавства про порядокрозглядутрудовихспорів.

10. Запідсумкамиатестаціїкерівним органом ізучастюпартійної,профспілкової йкомсомольськоїорганізаційрозробляютьсянеобхідні заходьщодовиконаннярекомендаційатестаційноїкомісії йпропозиційвідповідальнихпрацівників,висловлених под годинуатестації, прополіпшеннядіяльностіапарату йзабезпечується їхніздійснення.

11.ПрезидіїВерховних Радий й Заради міністрівсоюзних й

>автономнихреспублік,загальносоюзні йреспубліканськіорганигромадськихорганізаційздійснюютьсистематичний контролю надправильністюпроведенняатестації,вживаютьзаходівщодоїївдосконалення,узагальнюють йпоширюютьпозитивнийдосвід уційсправі,вживають необходимихзаходівщодопідвищеннякваліфікаціїкадрів.


2.Атестація персоналунині

 

2.1Методиатестації

>Можнавиділитинаступніметодиатестації (>оцінки) персоналу:

>Груповаекспертнаоцінка.

>Експертиоцінюютьздавача завиділенимкритеріям запевноюшкалою (>наприклад,п'ятибальній).Потім покожномукритеріювираховуютьсясумарний йсереднійбали.Застосовується дляоцінкирезультатів роботи,професійноважливихякостей.

>Іспит.

>Атестуєтьсявідповідає на цілий рядпитань уписьмовійформі.Застосовується дляоцінкипрофесійноїкомпетентності.

>Моделюванняробочоїситуації.

>Здавачупропонуєтьсяприйнятирішення взмодельованоїситуації,типової для йогоробочогомісця.Застосовується дляінтегрованоїоцінкипрофесійнихкомпетенції.

>Кваліфікаційна робота.

>Атестуєтьсясамостійнорозробляєшляхивирішенняпевноївиробничоїзадачі.Застосовується дляоцінкипрофесійноїкомпетентності

>Співбесіда.

Затестується проводитисябесідаексперта (>ів).Застосовується длявиявленняпрофесійнихЗУН

>Тестування.

>Здавачупропонується пройтипрофесійний тест.Використовується длядіагностикиякостейособистості,рівняінтелектуальногорозвитку й т.д. (якдодатковий методпідтвердженнярезультатівекспертноїоцінки)


2.2 Процедурапроведенняатестації

>Етапиатестації.

•Попереднійетап –підготовка проектувпровадженняатестації.Обґрунтування тапроведенняпрезентації длякерівництва проектуатестації.

•Етапформалізації методик,стандартів, правил –розробкавідповіднихдокументів,прийняттяорганізаційнихрішень із боцікерівництвакомпанією.Грамотнийпідхід додокументуванняпроцедуриатестації вперший раздозволяєвикористовуватистворенінапрацювання внаступнихатестаціях.

>Рекомендуєтьсярозробка «>Положення проатестацію персоналу» –єдиноговнутрішньо корпоративного нормативного документа. Уньомувстановлюютьсяєдинівимоги доперіодичності,процедури, методикипроведенняатестаціївсього персоналу, а так саме дозмісту, порядку розробка,затвердження методикатестації.Формалізаціяпроцедури вдокументізмушуєконкретизувати йврахувати усі правила,заглибитися уформальнідеталі,прописати усіможливі запитання йподробиціпроведенняпроцедури. Цедозволяєзробити процедурупрозорою,зрозумілою ізтехнічного боці.

•Пробнаатестація – дляапробуваннязапропонованоїпроцедуризапускаєтьсяпілотний проектатестації увідділіуправління персоналом,перевіряються йдопрацьовуються усіетапивпроваджуваної напідприємстві методики.

•Підготовчийетап – передкожною,запланованоїзаздалегідь,процедуроюатестації, працівники відділенняуправління персоналомпроводятьпідготовчуконсультаційну роботу.Атестуються за 2тижні допроведенняатестаціїповідомляютькритеріїатестації, запитання дляіспиту,проводятьроз'яснювальнібесіди,консультують що й якробити.Проведенняатестації – Заходь ізатестації, щопроводяться згідно ізрозробленими методиками й правилам.

•Підведенняпідсумківатестації –Прийняттяуправлінськихрішень,обговоренняпідсумківатестації вколективі,оцінканеобхідногоперіодупроведеннянаступнихатестацій.

>Під годинузасіданняатестаційнакомісіярозглядаєподаніматеріали на шкірногопрацівника, щоатестується,заповнюєатестаційний лист й Веде протокол. Уньомунеобхідновказатинайменуваннякомпанії, датупроведенняатестації, списокприсутніхчленівкомісії таіншихприсутніхосіб (>якщотакіє).Потімвказуютьсяпрізвище, посаду тапідрозділ, вякому працюєатестуєтьсяпрацівник,задані запитання йкоротківідповіді ними.Крім цого,потрібно занести до протоколупобажання йрекомендаціїчленівкомісії,оцінкудіяльностіздавачарезультатиголосування (>кількість голосів «за» й «>проти»).Якщопроводилосятестування, йогорезультатитежнеобхідно внести до протоколу, а сам тестіоформитидодатком.

>Голосування за результатамиобговорення проводитися увідсутностіатестується.Оцінкадіяльностіпрацівника,якийпройшоватестацію, йрекомендаціїатестаційноїкомісіїзаносяться ватестаційний лист,складений у двохпримірниках.

>Засіданняатестаційноїкомісіїпротоколюється.

2.3Рішення,вжити за результатамиатестації

>Післязавершенняпроцедуриатестаціївідомості прорезультатитреба занести в особистукарткупрацівника й усіматеріали понійнадатикерівникуорганізації у поетичні рядки,встановлені внаказі пропроведенняатестації.Керівник, у своючергу,приймаєрішення запідсумкамиатестації,наприклад:

облишитипрацівника наколишньомумісці роботи;

>направити нанавчання чипідвищеннякваліфікації;

>звільнити.

>Післяприйняттярішеннякерівництвомщодоатестуютьсяпрацівниківвидається наказ запідсумкамиатестації. Пунктом 12Положеннявстановлено, щокерівникорганізації ізурахуваннямрекомендаційатестаційноїкомісіїзастосовує допрацівниківвідповіднихзаходівзаохочення й вналежнихвипадках, утермін не понад двохмісяців із дняатестації,можеприйнятирішення пропереведенняпрацівника,визнаного за результатамиатестації невідповідаєзайманійпосаді, наіншу роботу за йогозгодою.

Принеможливостіпереведенняпрацівника за йогозгодою наіншу роботукерівник підприємства,організаціїможе у тій рядківвстановленому порядкурозірвати із нимтрудовийдоговір.Виходить, щорозірватитрудовийдоговір по п. 3 год. 1 ст. 81 ТК РФ можна лишепротягом двохмісяців й послезакінчення зазначеноготермінупереведенняпрацівника наіншу роботу чирозірвання із ним трудового договору за результатамиданоїатестації недопускаються.

>Якщо врезультатіатестаціївиявиться, щодеякіпрацівники невідповідають тім посадам, котрі смердотізаймають, із ними можнапопрощатися напідставі п. 3 год. 1 ст. 81 ТК РФ.Звільнення поданійпідставідопускається,якщонеможливо перевестипрацівника із йогописьмовоїзгоди наіншунаявну вроботодавця роботу (яквакантну посаду чи роботу,відповіднукваліфікаціїпрацівника, то йвакантнунижчу посаду чинижчеоплачувану роботу), якоїпрацівникможевиконувати ізурахуванням його стануздоров'я. При цьомуроботодавецьзобов'язанийпропонувати усівідповідаютьзазначенимвимогамвакансії,наявні унього вданіймісцевості.Пропонувативакансії віншихмісцевостяхпрацедавецьзобов'язаний,якщоце передбаченеколективним договором,угодами,трудовим договором (год. 3 ст. 81 ТК РФ).Такі жрекомендаціїдає Ріс працю уЛисті від 30.04.2008 №>1028-с.

>Слідзвернутиувагу, щоякщопрацівник бувзвільнений за п. 3 год. 1 ст. 81 ТК РФ, в трудової споруроботодавецьзобов'язанийпредставитидокази, щосвідчать про ті, щопрацівниквідмовився відпереведення наіншу роботу чироботодавець немавможливості (>наприклад, у зв'язку ізвідсутністювакантних посад чиробіт) перевестипрацівника за йогозгодою наіншунаявну роботу (п. 31ПостановиПленумуЗС РФ від 17.03.2004 №2 «Прозастосування судами Ро-сійськоїФедерації Трудового кодексу Ро-сійськоїФедерації»).

>Якщопрацівниквідмовиться відзапропонованихвакансій чи ворганізації таких немає, тооформляєтьсязвільнення.Складається наказ, ізякиммає бутиознайомленийпрацівник.Далі в йоготрудовійкнижціробитьсязапис: «>Трудовийдоговіррозірваний у зв'язку ізневідповідністюпрацівниказайманійпосадівнаслідокнедостатньоїкваліфікації,підтвердженої результатамиатестації, п.3частинипершої з статтею 81 Трудового кодексу Ро-сійськоїФедерації».>Висновок

Таким чиноматестація персоналу в Український йТеперішній годину практичнонічим невідрізняється.Термінипроведення ізчасів СРСРзалишилисяколишніми, усіетапиатестаціїзалишилисянезмінні. Доцихпіррозрізняють 3типиатестації:

•Атестаціядержавнихслужбовців

•Атестаціянауковихспівробітників йнауково-педагогічнихпрацівників

•Атестація персоналуорганізації

>Тобто усіорганізаційнімоментиатестації персоналузалишилисянезмінні.

Алівідмінності, котрі позасумнівомє,зовсімнесуттєві. У годинуіснує великакількістьметодіватестації, таких якспівбесіда,тестування,іспит й т.д., чого неіснувало зарадянськихчасів.Різнавизначенняатестації, де у наше годину невраховуютьполітичні подивисяпрацівника, аакцентуютьувагулише насильних сторониособистості.Такожнаклавсвійвідбитокдемократичний політичний режим, так при непроходженніатестаціїпрацівником, йогоможуть перекластиіншемісце роботи, вРадянські годину неатестованийспівробітниквідразу жзвільнявся.

 


Списоквикористаноїлітератури

>атестація персоналкомісія

1.pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr2102.htm

2.lenust/articles/8301/

>3.financial-lawyer/newsbox/upravlencu/upravlenie_personalom/119–528160.html

4.chinovnik.uapa/modern/article. PHP?id = 418

5.myjobs/text. PHP?id = 7


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація