Реферати українською » Менеджмент » Аналіз процедур Управління


Реферат Аналіз процедур Управління

>Аналіз процедуруправління


>Зміст

>Вступ

1.Поняттяуправлінняорганізацією татехнологіїуправління

2.Процедуриуправління:поняття йвиди

>Висновок

>Література


>Вступ

>Ринковиймеханізмгосподарювання,заснований навільномупідприємництві таконкуренції,постійнійзмінізовнішніх йвнутрішніхфакторів вуправліннівиробництвом,боротьбі заефективні ринкизбуту,вимагає відсучасного менеджерапостійногооволодіванняновимизнаннями тавміннякористуватися нимипрактиціуправління.Важливучастину цого арсеналу, якпоказуєсвітовийдосвід,представляє наука менеджменту, т. е. наукауправляти.

>Політикауправліннязмінюється взалежності відетапівжиттєвого циклу підприємства йорганізації вцілому, йсамоїсистемиуправліннязокрема. Неіснуєідеальноїтиповоїструктури йсистемиуправління, котра ізоднаковимуспіхомфункціонує врізнихумовах йтривалий годину безістотнихзмін,хоча б вже з того, що у якихзадіянийрізнийкадровий складуправління.

>Послідовністьформуванняфункційуправліннявизначаєтьсярізними процедурами тацілямиорганізації.Необхідно матір наувазі, що вумовахвисокоїконкуренціїорганізаційна структура й всю системууправлінняповинні бутигнучкими йеластичними,забезпечуватишвидке йвільнепросуванняінформаціїзнизу вгору й тому, оперативноперепризначувати йреструктуруватифункції й заподіянняорганізаційного тафункціональногоуправління.

Таким чином,технологіяуправління,зокрема,процедуриуправління,є одним ізчинниківзростанняпідвищенняекономічногопотенціалу підприємства.Розглянемо вційроботі более детально запитанняаналізу процедуруправління.

>управлінняекономічнийпотенціалалгоритмізаціярішення


1.Поняттяуправлінняорганізацією татехнологіїуправління

якбудь-який продуктлюдськоїдіяльностіорганізаціїмаютьдвояку природу:суб'єктивну,обумовленуособистіснимтворінням, йоб'єктивну -обумовленугромадськимстворенням йпризначенням.

>Об'єктивна природаорганізаційобумовленаще і тім, що смердоті -живі.Організаціїзачинаються,народжуються,дорослішають,старіють, й,нарешті,помирають.Життяорганізацій частоспливаєнепомітно, але йіноді їхнікризитягнуть за собоюдрами йтрагедіїособистостей,народів йпоколінь.

>Розглянемозагальноприйнятезмістпоняття "організація".Відповідно довизначення,даного уфілософськомуенциклопедичним словнику, організаціяце:

1)внутрішняупорядкованість,узгодженістьвзаємодіїбільш-меншдиференційованих йавтономнихчастинцілого,обумовлена йогобудовою;

2)сукупністьпроцесів чидій, щоведуть доутворення йвдосконаленнявзаємозв'язківміжчастинамицілого;

3)об'єднання людей,спільнореалізуютьдеякупрограму чи мітку йдіють наосновіпевних процедур й правил.

>Стосовно доорганізаційних системмеханізмфункціонування -цесукупність правил, законів й процедур, щорегламентуютьвзаємодіюучасниківорганізаційноїсистеми.Більшвузькимєпоняттямеханізмууправління -сукупності процедурприйняттяуправлінськихрішень ворганізаціях.

>Особливемісце вструктурідіяльностіорганізаціїзаймають тихкомпоненти, котрі вразііндивідуальногосуб'єктаназиваютьсясаморегуляцією, а й увипадкуколективногосуб'єкта,колективноїдіяльності - Управлінням.

>Саморегуляціяявляє собоюзамкнутий контуррегулювання. Упроцесісаморегуляціїсуб'єкт напідставіоцінкидосягнутихрезультатівкоригуєкомпонентисвоєїдіяльності.

>Розглянеморізнівизначенняпоняття ">управління".Управління -елемент,функціяорганізованих системрізноїприроди:біологічних,соціальних,технічних,забезпечуєзбереження їхньогопевноїструктури,підтримання режимудіяльності,реалізаціюпрограми,цілідіяльності ".

>Управління - ">напрям рухом кого /чого-небудь,керівництводіямикого-небудь".

>Управління -вплив накеровану систему ізметою забезпеченнянеобхідногоїїповедінки ".

>Існує йбезлічіншихвизначень,відповідно до якіуправліннявизначається як:елемент,функція,вплив, процес, результат,вибір й т.п.

>Управлінняорганізаційноюсистемою -складний процес.Йогоосновніетапи:

-Моніторинг тааналізосновнихпоказниківдіяльності;

-Стратегічнийаналізвнутрішнього йзовнішньогосередовищаорганізаційноїсистеми;

-Визначенняцілей ймісіїорганізації;

-Генераціястратегічних альтернатив;

-Вибіруправлінськихрішень;

-Уточненнястратегічних таоперативнихпланів заосновнимифункціональнимискладовимидіяльності.

>Підтехнологієюрішення завданьуправлінняорганізаційними системамирозумієтьсясукупністьметодів,операцій,прийомів й так далі,послідовнездійснення якізабезпечуєвирішенняпоставленого заподіяння.

першийетап -побудовамоделі -полягає вописіреальноїорганізаційноїсистеми уформальнихтермінах,тобтозавданні складу йструктуриорганізаційноїсистеми,цільовихфункцій ймножиндопустимихстратегійучасниківсистеми, їхніінформованості, порядкуфункціонування,гіпотез проповедінку й т.д.

Іншийетап -аналізмоделі -дослідженняповедінкиучасників при тихий чиіншихмеханізмахуправління.

>Вирішивши заподіянняаналізу,тобто, знаючиповедінкукерованихсуб'єктів прирізнихуправліннях, можнапереходити дотретьогоетапу -рішення:

-Прямий заподіянняуправління,тобто заподіяння синтезуоптимальнихкеруючихвпливів, щополягає впошукудопустимихуправлінь, котрімаютьмаксимальнуефективність;

-Зворотною заподіянняуправління -пошукумножинидопустимихуправлінь,переводятьорганізаційну систему в завдань стан.

>Маючинабіррішеньзадачіуправління,необхідно перейти до четвертогоетапу,тобтодосліджувати їхністійкість.Дослідженнястійкостіувазірішення, якмінімум, двохзавдань.

>Перше заподіянняполягає увивченнізалежностіоптимальнихрішень відпараметрівмоделі,тобтоєзавданняманалізустійкостірішень (>коректностіоптимізаційноїзадачі,чутливості,стійкостіпринципівоптимальності й т.д.) укласичномурозумінні.

Друга заподіянняспецифічна длямоделюванняматематичного.Вонаполягає втеоретичномудослідженніадекватностімоделіреальноїсистеми, щомає наувазівивченняефективностірішень,оптимальних умоделі, при їхнівикористанні вреальнихорганізаційних систем, котріможуть зпомилокмоделюваннявідрізнятися відмоделі.

Отже,перерахованівищечотириетапиполягають узагальномутеоретичномувивченнімоделіорганізаційноїсистеми. Ащобвикористовуватирезультатитеоретичногодослідження приуправлінніреальноїорганізаційноїсистеми,необхідно провестинастроюваннямоделі,тобтоідентифікуватимодельовану систему й провестисеріюімітаційнихекспериментів -відповідноп'ятий йшостийетапи.Вихіднимиданими дляідентифікаціїсистемислужатьузагальненірішення, котріобмежуютьсянаявноюінформацією прореальнусистемі.

>Завершальнимєсьомийетап -етапвпровадження, наякомуздійснюєтьсянавчанняуправлінського персоналу,впровадження вреальнуорганізаційну системурозроблених йдосліджених напопередніхетапахмеханізмівуправління ізнаступноюоцінкоюефективності їхнього практичноговикористання,корекцієюмоделі й т.д.

>Наявність ворганізаціїпевноїсукупностіконкретнихмеханізмівуправлінняпривабливе як із точкизорукеруючого органу - бодозволяєпередбачитиповедінкукерованихсуб'єктів, то й із точкизорукерованихсуб'єктів - так якробитьпередбачуванимповедінкакеруючого органу.Тобтозниженняневизначеності зарахуноквикористаннямеханізмівуправлінняє одним ізістотнихвластивостейбудь-якоїорганізаціїінституту яксоціального.

>Процесуправління вдинаміці можнапредставити задопомогоюелементів, (>трудові руху),операцій й процедур.Керуючий органобирає ту чиіншу процедуруприйняттяуправління (тієї чиіншиймеханізмуправління,тобто залежністьсвоїхдій відцілейорганізації тадійкерованихсуб'єктів).

>Розглянемо внаступномурозділі более детально запитання процедуруправління.

2.Процедуриуправління,поняття йвиди

>Щоб правильноорганізуватикожнийфункціональний процес усистеміуправління,необхідно:

-Визначитикількість,послідовність й характероперацій, котрістановлять процес;

-Підібрати (>розробити) длякожноїопераціївідповідніспособи,прийоми (методику),технічнізасоби;

-Визначитиоптимальніумовипротіканняпроцесу вчасі тасередовищі.

>Великезначеннямаєаналіз,дослідженняорганізаційнихоперацій,опис їхнього,типізація йстандартизація, азвідси йпроектування,суміщенняодноріднихоперацій,переведення їхнього намашинневиконання ізметоюзниженнятрудомісткостіпроцесууправління.

>Змінаоперацій, їхніпоєднання,взаємозв'язок,перехід як одноговизначається процедурами, котріпредставляють собоюсукупністьрізноманітнихуправлінськихоперацій, щовиконуються запевноюсхемою (алгоритмом).

>Поняття "процедура"відображає порядокпідготовки,розгляду,обговорення,виконання рядупослідовних йпаралельнихоперацій упроцесіуправління,припис про порядоквиконаннябудь-які роботи вапаратіуправління.Технологіяуправліннятіснопов'язана ізпроцесомалгоритмізаціїоперацій й процедур у рамках тихий чиіншихфункційкеруючоїсистеми.

Алгоритмдосліджуваного (>проектованого)організаційного чиінформаційногопроцесуявляє собою правилапослідовноїорганізаціїпевних,пов'язаних один із однимоперацій, на котріцей процесможе бутирозкладений й котрімають бутиздійснені длядосягнення мети, щостоїть передданоюсистемою, щоуправляє. При цьому весь процес як бірозкладаєтьсязверху вниз,тобто відконкретноїфункціїуправлінськогоапарату до подфункції (>частинифункції), від подфункції доконкретну процедуру й далі дооперації.

>Управлінська процедураявляє собою системупослідовнореалізованихприписів (правил) провиконання впевному порядкуорганізаційних,інформаційних таіншихоперацій, щопризводять довирішеннязавдань, що стояти передсистемоюуправління.

>Процедуривідрізняються по низкуознак йкласифікуютьсянаступним чином:

1. Запосадовоюознаками натворчі,логічні, але втехнічні.Питома вагитворчихоперацій укерівниківстановить до 60шістдесяти, уфахівців - 40відсотків, утехнічнихвиконавців - до 20.

2. Зазмістом - наінформаційні,логіко-розумові іорганізаційні.

3. Заступенемповторюваності наповторювані й немає.

4. Зарівнеммеханічноїкомплектації:ручні,механізовані,автоматизовані,машинно-ручні.

5. За характеромпоєднання вчасі напослідовні,паралельні,послідовно-паралельні.

Роль процедур вефективномупроцесіуправліннядуже велика. У рамкаходнієїфункціїуправлінняпроцедуриможуть бутивнутрішніми йзовнішніми.

Довнутрішніх процедуруправління якпроцесувідносяться:

-Інформаційнапідготовка;

-Розробкаваріантіврішень;

-Прийняттярішеннякерівником;

-Організацій йоговиконання;

- Контроль.

>Вхіднийвпливнадходить відпопередньогоетапупроцедуриуправління, авихіднийвпливнадходить нанаступний. З процедурамиінформаційноїпідготовки, розробкиваріантіврішення йорганізаціївиконанняутворюютьсяфункціональнізв'язки, а ізпроцедуроюприйняттярішення -лінійні чифункціональні взалежності відпріоритетупроцедури.Зазвичайвхіднийвплив спрямоване на процедуруприйняттярішення.

Присвідомомупроектуваннітехнологіїуправління можнауникнутинепотрібних йдругорядних процедуруправління,виключитидублюванняробіт,скоротитидокументообіг,сформулюватичіткікритерії доякості результату накожномуетапіуправлінськогопроцесу.Технологіядозволяєпідсилитиефектлюдськихдій шляхомпоєднання окремихелементів в Єдинийланцюг.

>Одночасноце вноситирозумнуорганізованість в сам процесуправління зарахуноквведення норм й правилвиконання окремихоперацій. При цьому для трудовогопроцесуосіб,причетних доуправлінняпідприємством,застосовуютьсятакікатегорії, яктехнологічнадисципліна, регламент й т. буд.Цей аспекттехнологізаціїуправліннядозволяє болееефективнозастосовуватиметодимотивації.


>Висновок

Длякерівників упрактиціуправлінняособливезначеннямаєтехнологіявироблення йприйняттяуправлінськогорішення.Вонаявляє собоюцілеспрямований,взаємопов'язаний,упорядкованийнабірметодів йприйомівдіяльностісуб'єктауправління ізвиборууправлінських альтернатив.

Дляприйняттяуправлінськогорішенняпотрібновикористовуватипевними процедурами. Процедура -певнарегламентованапослідовністьздійсненняпроцесууправління.

>Середосновних процедуруправліннявиділяються:

-Діагнозпроблеми чиоб'єктауправління;

-Формулюванняобмежень йвибіркритеріїв дляприйняттярішення;

-Виявленняуправлінських альтернатив;

-Оцінка альтернатив;

-Остаточнийвибір альтернатив йформуваннярішення;

-Організаціявиконаннярішення;

- Контрольвиконанняуправлінськогорішення;

-Встановленнязворотного зв'язку ізоб'єктомуправління, принеобхідності,коректування мети.

Длявироблення оптимальногорішенняможутьзастосовуватисяметодианалізу альтернатив,аналітичніметоди,статистичніметоди, методматематичногопрограмування,матричний метод (ізтеоріїігор),методипсихологічноїактивації йметодипідключення новихінтелектуальнихджерел.

>Прийнятеуправлінськерішення доводитися довиконавців шляхомусної постановкизавдань,письмовогодоведення,передачеюформалізованих команд.

>Можнавиділитинаступніістотніознакиефективнихуправлінськихтехнологій.

1) Длябудь-якоїтехнологіїхарактернийподілєдиного трудовогопроцесу наетапи,фази,стадії чипроцедури.Такийподілреалізуєосновніперевагитехнологізаціїуправління, про котріговорилосявище.

2)Введеннятехнологіїпокликанезабезпечуватикоординацію йсинхронізацію окремихетапів,стадій чи процедур, щодозволяєотриматиефект відсистемності чикомплексностіпроцесууправління.

3)Технологіяпередбачаєоднозначністьвиконання процедур йоперацій. Цедужеважливаумова, бочим понадвідхилення привиконанні окремих процедур, тім понаднебезпеканеефективногоуправління вцілому.

4) Структурауправлінськоїтехнології, щовизначаються неюметоди,прийоми,техніка,документи, організаціяробіт,кваліфікаціявиконавців,терміни йтривалість процедурповинні матірцільовуспрямованість,орієнтувати на забезпеченняефективностітехнологічногопроцесу,тобто надосягненнявисокоїякостіуправління.


>Література

1.Бурков В.М.,Коргін Н.А.,НовіковД.А.Введення втеоріюуправлінняорганізаційними системами. - М:Ліброком, 2009 .. - 264 з.

2.Глухів В.В. Менеджмент.Підручник. - СПб: Пітер, 2008. - 608 з.

3.Дорофєєв В.Д.,Шмельова О.М.,ШестопалН.Ю. Менеджмент. - М:Инфра-М, 2008 .. - 440 з.

4. ЗайцевН.Л.Економіка, організація йуправлінняпідприємством. - М:Инфра - М, 2008 .. - 455 з.

5.Злобіна Н.В.Управлінськірішення. - Тамбов:ТДТУ, 2007. - 80 з.

6.ЛукичеваЛ.І.Управлінняорганізацією. - М:Омега-Л, 2006 .. -360С.

7.Личкіна М.М.Імітаційнімоделі в процедурах та системахпідтримкиприйняттястратегічнихрішень напідприємствах / /Бізнес-інформатика. 2007

8.МихальоваЄ.П. Менеджмент.Конспектлекцій. - М:Юрайт-Издат, 2009 .

9.Моїсеєва М.К.,Стерлігова О.М.Диференціація таінтеграціяпроцесів якоб'єктівуправління ворганізації / /ВісникСамарського державногоекономічногоуніверситету. 2008рік. № 10. З. 85-88.

10. Основи менеджменту / Під ред.АфонічкінаА.І. - СПб: Пітер, 2007.

11. СмирновЕ.А.Теоріяорганізації. - М:Инфра-М, 2003 .. - 248 з.

12.СтепочкінаЕ.А.,Терьохіна М.А.Реальнеуправління як перспективарозвитку менеджменту / / ВістіВолгоградського державноготехнічногоуніверситету. 2005рік. № 5. З. 118-126.

13.ФрольченкоС.С. Процедурапідготовки таприйняттяантикризовихрішень / /ВісникТольяттінського державногоуніверситетусервісу.Серія:Економіка. 2007рік. № 2. З. 249-253.

14.Шихао Л.Удосконаленняпроцедуриприйняттяуправлінськихрішень вгалузіуправління персоналом / /Економічні науки. 2009рік. № 54. З. 90-93.


Схожі реферати:

Навігація