Реферати українською » Менеджмент » Антикризове Управління у регіоні


Реферат Антикризове Управління у регіоні

>Антикризовеуправління врегіоні


>Зміст

>Вступ

Глава 1Антикризовеуправління врегіоні

Глава 2.Види криз

2.1Поняття йвиди криз

2.2Фазирозвитку йподолання криз

>Висновок

Списоклітератури

>Вступ

>Термін ">антикризовеуправління"виник порівняно недавно.Багатохтовважає, що причиною йоговиникненняз'явилосяреформуванняекономіки вРосії тапоступовевходженняїї до зоникризовогорозвитку Не багатохтоочікував, що результатом реформ стані кризу, але й багатохтосьогоднірозуміють, що лишеновийрікуправлінняздатнийвивестиекономіку ізкризи Цеуправління і здобулоназвуантикризового Аліназваназвою, а суть такогоуправліннявикликаєвеликідискусіїКриза,яким біглибокимвін не був, все-такиколи-небудь пройдо -історіяекономічногорозвиткубагатьохкраїнпідтверджуєце.Значить, потреба вантикризовомууправліннівідпаде,оскількицей типуправліннямаєтимчасовий характер чисутопрагматичнезначення.Навіщо ж тоді йоговивчати, будуватинауковуконцепцію йнавітьготуватифахівців усистемівищоїосвіти.Звичайно,загостреннякризи вРосіївикликало потребу впобудовіефективногоантикризовогоуправління Цезамовлення практики Алі ітенденціїрозвитку наукиуправлінняприводять нас донеобхідностіпобудовитакоїконцепціїЇїпосилкамиєпоняттякерованості,ресурсозбереження,мотивації,економії години,соціального партнерства та багатоінших Усвоїйсукупності смердотівідображаютьреальнунебезпекукризи вбудь-якому,навіть самомууспішномууправлінні.

>Виникненняпоняттяантикризовогоуправління увітчизнянійпрактиці обумовленевведенням правовогорегулюваннядіяльностігосподарюючихсуб'єктів, щохарактеризуєтьсяявищамифінансовоїнеспроможності (>банкрутства).Потреба такого родурегулювання якновоїсферивідносинмакросередовища вумовахреформуванняекономікиРосіївідповідаєінтересамцільовоїорієнтаціїзацікавленихсторін: держави - устворенні правовим полем дляздійсненнязаходівоздоровлення структур цього неадаптуються чи злеадаптуються вумовахринку;власників - уздійсненніможливостейрозвитку вумовахреальноїконкуренції.

>Ця сферавідносин, будучинововведенням упрактицідіяльностігосподарюючихсуб'єктів,потребує вметодиці їхніздійснення,базовихположенняхїїорганізації.

>Такожактуальноюзалишається проблемаантикризовогоуправління врегіоні. У зв'язку ізцим ми поставилинаступну мітку -розглянутиантикризовеуправління врегіоні всучаснихумовах. Длядосягнення мети намдопоможутьнаступні заподіяння:

>Охарактеризуватипоняттяантикризовогоуправління врегіоні

>Розглянутиосновнівиди криз ташляхирішень


Глава 1Антикризовеуправління врегіоні

>Перехід відпланової доринковоїекономіки поставивши ускладнеекономічне тафінансове становище багатопідприємств йкомерційніорганізаціїрізнихорганізаційно-правових форм.Маються наувазі якстворені наосновіроздержавленняакціонерні товариства, то йчисленніпідприємницькіструктури.

Навирішеннясамецихзавдань винна бутинацілена системазаходів, щоіменується за кордоном ">кризовий менеджмент" (кризууправління), а й увітчизнянійлітературі - ">антикризовеуправління".

>Останнім годиною у зв'язку іззагострилисяфінансовоюкризоюцілихрегіонів под таким Управліннямрозуміють чиуправління у вже наставшикризи, чиуправління,направлене навиведеннярегіону із цого стану.

>Під ">антикризовим Управлінням"розумієтьсятакеуправління, якунацілене навиведеннярегіону ізвиниклоїкризовоїситуації (>тобтоуправління вумовахкризи), але взапобіганняпроявукризовоїситуації.

>Розглядантикризовогоуправління встратегічномупланітакож невважаєтьсядоцільним,оскількистратегічнеплануванняосновноюсвоєюметою ставитирозробку планурозвиткурегіону надовгостроковийпроміжок години (>зазвичай два-три рокта), у тому годину якантикризовеуправлінняпокликаневиводити (чизапобігати)регіон із ужесформованоюкризовоїситуації. Уданомувипадкунеобхідно нестратегічнепланування, аоперативне, якувимальовуєваріантрозвиткурегіону на невеликийпроміжок години (12-18місяців).Антикризової менеджментпроявляється увипадкувиявленнякризовоїситуації входіреалізаціїстратегічного планурозвиткукомпанії й носити характер оперативного ">хірургічно -економічної"втручання, ізметоюзапобіганняподальшогопогіршення удіяльностірегіону. Уразі позитивного результатуантикризовогоуправління (>регіонвирівнюється із точкизоруфінансового стану,поліпшуєтьсяплатіжний баланс, таін.),Регіонможепродовжуватиреалізаціюстратегічного планурозвитку,скоригованого напоявуможливихкризовихситуацій.

Отже,антикризовеуправління -це:

>Діагностика причинвиникненнякризовихситуацій векономіці тафінансахрегіону;

>Комплекснийаналізфінансово-економічного станурегіону длявстановленняметодів йогофінансовогооздоровлення;

>Бізнес-плануванняфінансовогооздоровленнярегіону;

>Вироблення процедурантикризовогоуправління та контроль над їхніпроведенням.

Проблемаантикризовогоуправліннянеспроможнимрегіономвипливає зсамоїприродипроводяться вРосіїекономічних реформ.

>Розвитокантикризовогоуправління як комплексузаходів,спрямованих нафінансовеоздоровленняекономіки,йдекорінням в минулому минуле.Вінзавжди бувпов'язаний ізнеспроможністю,призначеннямадміністрації,конкурснимвиробництвом.

І в правовому, й увиконавчомувідношенніважливо було бвідобразитицізв'язки взаконодавстві йреалізувати внайбільшприйнятному длясуспільствавигляді.Неспроможністьвизначалася засукупністюознак, "по якіукласти можна, щоборги йогоневідплатні".

>Основноюформоювирішенняподібнихпитань був суд,який "напідставі всіхпредставленихвідомостей йвказівокзнаходив (>знайдено якщо), щомайноборжниканедостатньо дляповногозадоволення всіхпред'явлених йненалежнихсумнівуборгів, то судвирішує провизнанняборжниканеспроможним".

>Неспроможністьвизнаваласяпоняттямцивільного права, яку моглопереходити віншускладову -банкрутство (>Банкрутськедіяння).Банкрутствоще в недалекомуминуломувідносилося докримінально-правових зрозуміти.Питання причинного зв'язку,винності,співучасті йзамаху - словом, усіпроблемизагальноїчастиникримінального праваотримувалинове йоригінальнеосвітлення взастосуванні добанкрутства.Своєрідний убанкрутстві та порядокпорушеннякримінальноїслідства, й формапередачі (>перекази) суду.

>Банкрутство - один ізетапівзавершенняпроведенняантикризових процедур.Невід'ємноючастиноюантикризовогоуправління було б йзалишаєтьсявирішенняекономічних проблем.

>Дослідженняпроблемифінансовогооздоровленнясуб'єктівринковихвідносин уРосії й за кордономсвідчить просталістьрізнихситуацій:

>наявностісуб'єктівринковихвідносин,конкурентів йзацікавленихосіб;

>економічної йсоціальної обстановки, щообумовлюєтьсястратегічними йтактичнимицілямирозвиткусуспільства;

>функціонуваннязаконодавчих йвиконавчих систем,регульованих Державою таіншимисуб'єктами влади.

>Впорядкуваннявзаємовідносинскладовихзазначених констант вінтересахдобробутусуспільства можнавважатистратегічноюметоюантикризовогоуправління, щорозвивається ізурахуваннямекономічного,культурно-історичної спадщини таменталітету народубудь-якогорегіону чи країни.

>Антикризовеуправління -сукупність форм йметодівреалізації процедур, котрізабезпечуютьстійкістьрізнихсуб'єктівгосподарювання вумовахринковихвідносин тарозвитку конкурентногосередовища.

Зпозиціїцілісностіконцепціяантикризовогоуправліннямаєкількаскладових:

>антикризоверегулювання - заходь нормативно-правового,організаційно-економічного, державного йполітичного характеру,спрямовані на захистсуб'єктівринковихвідносин відкризовихситуацій чи назапобіганнябанкрутства наосновічинногозаконодавства,соціальнихгарантій йсоціальногозахисту;

>антикризовеуправління, якунадаєтьсясистемою процедурпопередженнярозвиткукризовоїситуації;заходівстабілізаціїекономічного стану;заходів ізреструктуризаціїсуб'єктівринковихвідносин;

>арбітражнеуправління (>виробництво),обумовлюєнеобхідністьфінансовогооздоровлення чибанкрутствасуб'єктівринковихвідносинвідповідно доправовимиумовамивизнання їхньогонеспроможності (>банкрутства) тапроведенняпередбаченихчиннимзаконодавствомпроцесів й процедур.

>Антикризовеуправління намирозуміється якузагальнюючакатегоріясистемиуправління,специфічнівластивостіякоївиявляються із моментувиникненняпроблемної (>кризовості) векономічномустановищігосподарюючих структур.

>Будь-якакризоваситуаціяхарактеризуєтьсянаступнимиознаками:

>наявністюзагроз дляреалізаціїнайбільшважливихцілей підприємства;

>дефіцитом години дляприйняттярішеньщодоврегулюваннякризи;

>тискомінтересантів.

>Відповідно дочинногозаконодавства та практикивиконанняфункцій менеджерарізнихсуб'єктівгосподарювання вскладнихситуаціяхпредставляєтьсяможливимвиділитикількаетапівзагальноїконцепціїантикризовогоуправління:досудовасанація (>реорганізація)господарюючогосуб'єкта,спостереження,зовнішнєуправління,конкурсневиробництво.

>Змістовна основаантикризовогоуправліннявідносновідокремленогосуб'єктагосподарюванняобумовлюєтьсяекономічними йсоціальнимичинникамивпливузовнішньої йвнутрішньої обстановки.Діїсоціально-економічнихчинників у своючергувизначаютьсямісієюсуб'єкта,глобальнимицілямирозвиткуконкурентоспроможності,локальнимицілямивирішеннязавданьнайбільшефективногофункціонування.

>Досягненняцільових установокстратегічноїорієнтаціїрозвиткугосподарюючих структур йтактичнихзавданьпопередження чивиходу ізкризиорієнтується намеханізмантикризовогоуправління.Важливоюскладовоюантикризовогоуправлінняєперсоніфікаціясуб'єктівринковихвідносин (далі - СРО).

>Персоніфікація СРОполягає:

уформуваннісприятливогоіміджу навнутрішньому тазовнішньомуполіринковихвідносин увідповідностізістратегічнимицілями йреальнимиумовамирозвитку;

ворганізаціїпартнерськихвідносин ззабезпечуючимвиробництво йспоживаютьпродукціюучасникамиринку;

врозширеннівиробничих йкомерційнихзв'язків повертикальних йгоризонтальнихнапрямкахфункціональноїдіяльності;

устворенніопорних баз (АТ,дочірніх йфіліальних структур) для забезпеченняекономічної тафінансовоїстійкостівласногобізнесу;

уведеннідіалогу із партнерами, конкурентами,керівними структурамиінституційної та державної влади.

>Антикризовеуправління (>антикризовий менеджмент) можнарозглядати якакумулятивну системувиконання йфункціонально-якісногополіпшеннядійсуб'єктівуправліннярізнихрівнів вумовахзагостреннякризості таконфліктності стануринковогосередовища.

У нашійконцепціїантикризовеуправління -цебагатофункціональний йбагаторівневий комплекс менеджменту відіндивідуальногопідприємця (>фізичної особини) доінституційних структур державногорівня.

Складпроводяться (>реалізовані)заходіввизначаєтьсяперш на полініїкорпоративнихзв'язків:підприємство (чифізична особа -ИЧП) -інтересанти, уякості якіможутьвиступатиучасники тазасновникирізнихкорпоративних структур тарегуляториділових йфункціональнихвідносинміж СРО (А).

Нанаступнихетапахреалізаціїантикризовихзаходівпосилюютьсяорганізаційні йфункціонально-правовізв'язкиміжправовими тавиконавчими органамизаконодавчогорішення (>виконання)відповіднихінституційних структур тауповноважених служб (Б). Назаключномуетапіфінансовогооздоровленняекономіки (>ліквідації)виявляються усірезультатиранішепроведенихзаходів (У).

Тутважливапозиція держави: йогоекономічна тасоціальна політика,основигрошово-кредитнихвідносин,місце державного сектора увирішеннісоціально-економічних проблем йвиробництва проблемсуспільного.


Глава 2.Види криз 2.1Поняття йвиди криз

>Кризацекрайнєзагостреннявнутрішньовиробничих йсоціально-економічнихвідносин, атакожвідносинорганізації ззовнішньоекономічноюсередовищем.Кризовіситуаціїможутьвиникати набудь-якійстадіїдіяльностіорганізації як уперіодстановлення йрозвитку, то й вперіодстабілізації йрозширеннявиробництва й,нарешті, при початку спаду й т.п.Світоваринковаекономіка незнаєприкладіворганізацій, якіколи-небудь неторкнулисякризовіситуації втій чиіншіймірі.Кризовіситуаціїперш навиражаються вколиванняхобсягувиробництва йзбутупродукції,зростаннякредиторськоїзаборгованостіпостачальникам, банкам,податковим органам, вдефіцитіобіговихкоштів й т.п., так яксамеці заподійслужатьпередумовоюпояви станунеплатоспроможностіорганізації. Добанкрутстваорганізаціїпроходять рядстадій стану відепізодичної (>тимчасової)нездатностівиконувати вповномуобсязі йвчасно своїзобов'язання дотривалої, відтривалої дохронічнунездатність, відхронічної докризового табезнадійного стану, тобто.Повногофінансовогобанкрутства.

>Розглядаючирізнівиди кризорганізацій,дослідникинайбільшеприділяютьувагуфінансовійкризіорганізацій.Фінанси,фінансові потокице як притулок (якносійкисню вусі ділянкитіла) в живоїорганізму, щозабезпечуєжиттєдіяльність всіхорганів.Саме тому можна ізпевноюміроюумовності (>допущення)порівнятифункціонування, ">захворювання" й ">лікування"організацій ізрозвиткомлюдини, що можнапростежити понаведенійнижчемоделі. Українах ізрозвиненоюринковоюекономікоюорганізації привизнанні їхнінеплатоспроможнимипотрапляють в ">чорний список" -реєстрнеплатоспроможнихорганізацій та їхньоговласників ізусімавитікаючиминаслідками:падіннямрепутації,втратоюпартнерів,неможливістюотримуватикредити йвідстрочки пооплатіпостачань й т.д. Знедовіроютакожвідносяться й довласниківцихорганізацій, котріпочинаютьновийбізнес.Стосовно доорганізаціїкризи можнакласифікуватинаступним чином:технологічний (>виробничий), привиникненніякогозастарілеобладнання йтехнологія недозволяютьвипускатиякісну,конкурентоспроможнупродукцію, щопризводитьорганізацію дофінансовихвтрат;соціальний (>соціально-управлінський),виникає врезультатіпоявиміжпрацівниками чи їхнігрупамиконфліктів, до тогочисліміжробітниками таадміністрацією,управлінськихконфліктів вапаратіуправління й т.п.Зазначеніконфліктиведуть доприйняттянеефективнихрішень й довтрат години на самомувиробництві,фінансовий, щовиникає врезультатінераціональноговикористаннявласногокапіталу йпозиковихкоштів,неефективноговикористанняотриманогоприбутку, щотягне за собоюзнову жфінансовіпроблемиорганізації;організаційнийвиникаєвнаслідокнедосконалостівиробничоїструктуриуправління йструктуриапаратууправління ворганізації,неефективногорозподілу обовязків, прав,повноважень йвідповідальностіміжрівнямиуправління,підрозділамиапарату йвсерединіміжвиконавцями;інформаційний, щоєнаслідкомситуації, вякійотримуєтьсяінформація невідображаєзмін, щовідбуваються наринку,недостатньодостовірновідображаєположеннясправ всамійорганізації. Усіцеспричинюєвиникнення й збільшеннярізнихвидіввтрат; кризувзаємодіїміжвласникамиорганізації чи ізвладою,суперечності в їхніінтересах, що недозволяєпроводитиефективнуполітику й врезультаті приноситисуттєвівтратиорганізації. Укінцевомупідсумкуцікризиміж собоюдоситьтіснопов'язані й, як правило,відбиваються нафінансахорганізації.

>антикризовеуправління кризу


2.2Фазирозвитку йподолання криз

>Розглянемофазиможливогорозвитку йподолання криз урегіоні:

1. фаза спад (>зниженняпоказників, щохарактеризуютьрезультатифінансово-господарськоїдіяльності)із-зазовнішніхфакторівринку.

2. фаза подаліпогіршеннярезультатівдіяльності подвпливомвнутрішніх причин врегіоні (безпогіршеннязовнішніх умів наринку).

3. фаза -депресіяпристосуваннярегіону до нових умівгосподарювання на болеенизькомурівнідоходів (заумовиприйняттяпершочерговихантикризовихзаходів).

4. фазавідновленняфінансовоїрівноваги,пожвавленнявиробництвавідновленнявиробництва йреалізаціїпродукції допередкризовогорівня.

5. фазазростаннявиробництва,прискоренняекономічногорозвитку

6. фазапідтримку новогоекономічногорівнярозвиткурегіону, йогостійкості втривалійперспективі,створення умів длясамофінансування.

>Кризиможутьвикликати один одного чиможевиникатиланцюговареакція, коли одинвиниклу кризовівикликаєінший, апотімтретій й т.д.Небезпекавиникненнякризи врегіонііснуєзавжди, томунеобхідноздійснюватианаліз й на йогооснові постійна контроль ізметоюрозпізнавання,прогнозування йпопередженнякризовихситуацій.


>Висновок

>Нинішній станросійськогосуспільства носитипереломний характер.Первіснаейфорія,пов'язана ізнадіямишвидкопобудуватипроцвітаючуринковуекономіку,починаєпоступатисямісцемосмисленнютривалості йтруднощіввиходу країни ізкризи.

>Ситуація вросійськійекономіціпо-своємуунікальна й немаєаналогів ані ізминулоюдіяльністювітчизнянихпідприємств, ані іззарубіжноюпрактикою. Алі чиєреальнийвихід з глухогокута?

Гадаю, так. Аліподолати кризовіросійськоїекономіки без опори наміць державинеможливо.Здійсненняантикризовихзаходівмаєспиратися наадміністративні,юридичні таекономічніважелі,наявні в держави.

Напершомуетапіважливовиправитинайбільшгострідиспропорції векономіці припріоритетіцентралізовановикористовуванихадміністративнихважелів. При цьомудержавна політика винна,зокрема,включати у собі:

1.антикризовупідтримкузадоволенняпершочергових потреб населення;

2.антикризовупідтримкупріоритетнихвиробництв;

3. забезпечення критичногоімпорту при державномуконтролі заекспортомстратегічнихтоварів.

Умірупом'якшеннякризовихпроцесів виненздійснюватисяперехід віддержавнихадміністративно-обмежувальнихзаходів доекономічнихважелів,стимулюючимстановлення розвиненоїструктуриринку йрізке збільшеннячисельностісамостійноринкугосподарюючихсуб'єктів. Це дозволитизбільшитиобсягивиробництва йперебудувати його структуру ізорієнтацією наконкурентнівідносини.

>Початок йзміцнення такихструктурнихзрушень дозволяти перейти доздійсненняпрограмизаходівщодоцілеспрямованогорозвиткусистемиринків.Подібному реальногоформуванняринкових структурповинні бутипідпорядкованікоштиподаткової такредитної політики,економічні таправові заходьвпливу держави наекономіку,форми,способи йтемпиприватизації, атакожзовнішньоекономічна політика.


Списоклітератури

1.Крутик Г.Б.,МуравйовА.І.Антикризовий менеджмент. - СПб, 2001.

2.ЛаріоновІ.К.Антикризовеуправління. - М, 2001.

3.Росія,ресурсисталогорозвитку / За ред. Ю.В.Піскулова. - М, 1996

4.Довідниккризовогокеруючого. / За ред.Е.О.Уткіна. - М, 1999.

5.УткінЕ.А.Управлінняфірмою. - М, 1996.

>6.А.Уткін.Антикризовеуправління. Тандем. Москва, 2002

7. ">Лідерство йкерівництво вантикризовомууправлінні", Розанова У.,Управління персоналом. - 2000. - № 6.

8.Е.А.Уткін.Ризик-менеджмент. Тандем. Москва, 1998

9.Матеріали статейІА "РБК Москва", за 2001-2003


Схожі реферати:

Навігація