Реферати українською » Менеджмент » Класифікація функцій менеджменту


Реферат Класифікація функцій менеджменту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Управління і менеджмент

2. Класифікація функцій менеджменту

2.1. Функція планування

2.2. Функція організації

2.3. Функція мотивації

2.4. Функція контролю

Укладання

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток У

Додаток Р


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Як самостійний вид діяльності менеджмент став формуватися у другій половині ХІХ століття. Менеджмент безпосередньо належить до управління бізнесом, підприємницької фірмою, а чи не суспільством загалом. Існує, проте, думка що менеджмент необхідний й у державних організацій.

У основі виникнення менеджменту лежить відділеннякапитала-собственности від капіталу - функцій. Поява самостійного менеджменту пов'язаний із такими умовами:

v Органічним будовою капіталу, розвитком машинного виробництва, зростанням вимог до управління, нездатністю власника і підприємця справитися з все зростаючими труднощами управління;

vВозникновением великої кількості суб'єктів ринкової економіки, зростанням обсягу й посиленням ринкових зв'язків;

v Розвитком конкуренції, та нестійкістю ринкової економіки, які зумовлюють необхідність професійного підходи до управлінню;

v Появою великих корпорацій, що призводить до підвищення обсягу й складності управлінських робіт, які можна виконані тільки спеціальним апаратом працівників. Саме корпорації менеджмент остаточно відокремлюється від самоврядування власника і підприємця;

vРассредоточением власності між акціонерами, у результаті з'явилися нові функцій управління акціонерним капіталом, розподілом прибутку між акціонерами.

Сучасний період економічного розвитку супроводжується ламкою старої соціальної і системи, трансформацією тоталітарної держави в демократичне, а сфері управління – заміною адміністративно-командної системи ринкової.

Необхідною умовою цих змін є постійна удосконалення системи керування в соціальних системах з урахуванням всебічного використання досягнень науки, техніки і передового досвіду. Велика увага приділяється теоретичним і практичним проблемам менеджменту, його становленню та розвитку.

Хто ж організація? Відволікаючись від окремих приватних аспектів можна сказати, що складовими будь-який організації є люди, що входять до цю організацію, завдання, на вирішення яких дана організація існує, і управління, що формує, мобілізує і приводить у рух потенціал організації на вирішення які нею завдань.

Відповідаючи на запитання, що як робиться у управлінні, відповідає це його функціональна характеристика. Функції управління є спільними для будь-яких організацій, незалежно від характеру виконуваної діяльності. Анрі Файоль визначив, діяльність із управління включає у собі п'ять обов'язкових функцій: планування, функцію організації,распорядительство, координацію контроль. Для успішного управління організацією необхідним є дотримання всіх функцій комплексно, отже, питання вивчення їх складу з природою завжди актуальним.


1.  УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ

 

Управління у сенсі слова – це цілеспрямований переклад будь-якої заданої системи у потрібний стан. Під системами розуміються біологічні, технологічні, кібернетичні, соціальні. Системи з участю людини називаються соціальними. До них належать держава, армія, підприємство, церква. Кожна з цих систем вимагає знань і умінь управління ними. Виводячи нові сорти рослин, породи тварин, винаходячи нові машини та комп'ютери, піднімаючи людей на революції й війни, люди управляють тими чи інші процесами. Сфера нашої майбутньої діяльності, інтересів буде не дуже чи інакше пов'язані з організацією, під якої ми далі матимемо на увазі підприємство, установа, фірму. Діяльність Калнишевського як організації можна назвати три області, які прагнуть управління: виробництво, маркетинг, діяльність й люди. Управління виробництвом охоплює йогофункционально-технологическую структуру і предмет вивчення фахівців (технологів, інженерів). Зупинимося детальніше на управлінні банківською діяльністю та людьми. Управління економічної діяльністю – це планування. Економічна постановка виробничих завдань, контролю над виконанням завдань. Управління людьми як персоналом – забезпечення співпраці між членами колективу, навчання, інформування, мотивація працівників.

Управління банківською діяльністю та людьми лежить в основі менеджменту. Історично менеджмент як розмах збігаються з виділенням підприємницької діяльності з усього виробництва.

Менеджмент – це мистецтво управління інтелектуальними, фінансовими, сировинними, матеріальних ресурсів для з метою найефективнішою виробничої діяльності організації. У цьому сенсі управління організацією і менеджмент організації збігаються майже зовсім. За всієї схожості понять «управління» і «менеджмент» вони теж мають розбіжності специфічність. Термін «управління», має як велику значеннєву навантаження. Поняття «менеджмент» по смисловому змісту включає до тями ролі основної складової частини прийняте нашій країні поняття «організація управління».

Отже, менеджмент – це буде непросто управління організацією, а управління умовах ринку, ринкової економіки.

У виконанні вітчизняної управлінської літературі поняття «управління»синонимично поняттю «керівництво». Попри схожість цих понять, вони різні. Якщо термін «управління» поширюється попри всі суб'єкти народного господарства, то термін «керівництво» частіше належить до політичній і військовій сфері, і навіть освіті, охороні здоров'я, культурі. Поняття «керівництво» частіше поширюється на діяльність окремого працівника, групи чи організації.

Специфіка праці менеджера у тому, що керівник так само особистої участі у процесі виробництва. Цьому утвердженню відповідає американське визначення процесу управління: «робити щось руками інших». По суті, це розумову працю.

Предметом праці менеджера є інформація, об'єктом впливу – людина, засобом праці – оргтехніка. Продуктом праці менеджера є управлінське рішення.


2.  >КЛАССИФИКАЦИЯФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Будь-який вид людської діяльності то, можливо представлений як сукупність окремих операцій, виконуваних учасниками цієї бурхливої діяльності. А управлінської діяльності таких операцій прийнято називати функціями, які своєю метою мають забезпечення роботи організації у цілому, або її підрозділу заданому режимі. Поняття «функція» був із такий управлінської категорією, як завдання, завдання на поєднанні з технологією виконання. У бізнесі вони утворюють функції менеджменту і апарата управління.

Функції управління різноманітні. Є різноманітні підходи до класифікації. Однією з таких підходів то, можливо поділ функцій на спільні смаки й спеціалізовані. До загальним заведено відносити: планування, організацію, чи правильніше організовані, мотивацію контроль. Іноді до цих функцій відносять і координацію, але частіше її вважаютьподфункцией, які забезпечують узгодження і їхню взаємодію інших функцій. Зв'язок з-поміж них то, можливо описана наступній схемою, дивися додаток А схема 1 взаємозв'язок загальних функційменеждмента.

Стислий зміст кожної із функцій менеджменту:

1.  Планування – це функція «номер один», вона стосується цілей організації та її досягнення. Відповідає стосовно питань: куди ми перебуваємо? Куди хочемо йти? Як це?

2.  Організація – це структура підрозділів, делегування повноважень і управлінських обов'язків, регламентація взаємовідносин, використання ресурсів.

3.  Мотивація – це приведення планів на дію, мобілізуючи людей, спонукаючи їх на роботу.

4.  Контроль – це перевірка покупців, безліч його роботи задля забезпечення виконання плану. У процесі контролю можна отримати роботу відповіді такі питання: чому ми навчилися? Що у наступного разу варто робити інакше? У чому причини відхилень від запланованого? Яке вплив надав контроль бути прийнятим рішень.

Мотивація контроль становлять сутність керівництва.

Координація – досягнення узгодженості у роботі всіх його ланок організації через встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) з-поміж них. Характер цих зв'язків може бути різним, оскільки він визначаєтьсякоординируемими процесами. Найчастіше використовуються звіти, інтерв'ю, зборів, комп'ютерна зв'язок, документи.

Спеціалізовані функції містять у собі управління:

1.  >Производством;

2.  Економікою і фінансами;

3.  Персоналу;

4.  >Маркетингом;

5.  Технічною політикою, та інноваціями.

Спеціалізовані функції більшою мірою, ніж загальні залежить від характеру діяльності організації – підприємницька чи бюджетна. Усередині цих дві групи спеціалізовані функції також різноманітні, наприклад великого, середнього та бізнесу. Усередині бюджетних установ є розбіжності у функціях, наприклад освітніх, медичних закладів. Взаємозв'язок спільних цінностей і спеціалізованих функцій управління представлена на схемою 2 додаток Б.

Розглянемо докладніше природу і склад кожної з функцій менеджменту подану в таблиці 1 додаток У.

 

2.1 >ФУНКЦИЯПЛАНИРОВАНИЯ

 

Планування (стратегічне) – це одну з найважливіших функцій управління, забезпечує основу всіх управлінських функцій. Інші функції: організація, мотивація контроль орієнтовані виконання стратегічних планів.

Найістотнішим у разі планування є вибір мети організації. Щоб мети сприяли ефективної діяльності організації, вони мають відповідати ряду вимозі, бути конкретними і вимірними.

Початком виконання функції планування є постановка цілей. Вона містить такі етапи:

1. Вибір мети;

2. Визначення вихідних передумов для майбутнього прийняття рішень;

3. Пошук й визначення альтернатив прийняття рішень;

4. Вибір найкращою альтернативи серед наявних;

5. Виконання плану.

За виконання функції планування, зазвичай, приймаються ефективні рішення. У основі ухвалення таких рішень лежить дію двох чинників:

а) Вибір найкращою альтернативи;

б) Облік можливостей виконавців прийнятого рішення;

Цими чинниками визначається якість рішення. Ефективне рішення може бути висловлене умовно формулою:

 

Ефективність рішення = Якість рішення x Прийняття його виконавцями.

Планування виключає виконання незапланованих дій, оскільки є підстави неадекватні поставленої мети.

При здійсненні функції планування враховуються такі вимоги:

1. Усунути негативний ефект невизначеності та виміру;

2. Зосередити увагу до основні завдання цього етапу;

3. Скласти бюджети;

4. Полегшити контрольну функцію управління.

За виконання функції планування реалізується принцип прийняття зобов'язань, який з урахуванням гнучкості самого планування зменшення ризику втрат (фінансових, матеріальних.)

Зупинимося що на деяких характерних ознаках, проблемах, що з плануванням.

По-перше, планування завжди спирається на дані минулого та нинішнього, але прагне знайти й контролювати розвиток підприємства у майбутньому. Тому його надійність залежить від точності фактичних показників минулого. І тому служать різноманітних звіти (виробничі, статистичні.), у своїй найбільш достовірними є бухгалтерські звіти.

По-друге, планування слід починати від про «вузьких» місць, таких сфер, у яких можливості впливу в розвитку справ більш обмежена. Найчастіше це сфера фінансів України й збуту.

>В–третьих, через недостатньою опорною інформації доводиться вводити звані резерви («коефіцієнти безпеки»), що може спричинити до неточності, частим коригуванням.

По-четверте, якість планування в усі більшою мірою залежить від компетенції співробітників, їх глибоких знань і інтуїції. Планування – цей вислів волі керівників, менеджерів.

По-п'яте, системи планів знижують ризики, однак є гарантією досягнення цієї мети. Необхідно пам'ятати, що суворе планування душить нові театральні ідеї, бо може дати натхнення,подсказивающего наступний крок.


2.2 >ФУНКЦИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

А. Файоль говорив про організацію як про одну з функцій управління: «Організувати підприємство – отже забезпечити її всім тим, що необхідне його функціонування: сировиною, устаткуванням, грошима, персоналом».

Вихідними передумовами виконання функції організації є такі чинники:

а) Облік керівником своїх фізичних можливостей (потенційних і дійсних), і навіть наявних резервів (матеріальних, людських);

б) Облік можливостей своїх виконавців;

в) Правильна розстановка персоналу.

Сенсом організаційних питань менеджера є і підтримку певного ладу у діяльності. Організація у сфері управління – це роботу з персоналом, створення організаційних систем, маркетингова, інформаційна та економічна діяльність колективу. Діяльність по координації роботи іншим людям становить сутність управління. Щоб організація могла виконати свої цілі, неї покладено мали бути зацікавленими скоординовані у вигляді вертикального поділу праці. Через це управління є важливим діяльністю у створенні.

Загальне всім організацій – те, що вони потребують управлінні. Більшість організацій мають горизонтальне розподіл праці. Класичний приклад якого: виробництво, фінанси і маркетинг. Це основні види діяльності, що необхідні успішної роботи організації представлені у додаток Р, схема 3 дій менеджера з виконання функцій організації.


2.3  >ФУНКЦИЯМОТИВАЦИИ

 

У житті поведінка людини завжди мотивовано. Під мотивом розуміють активні рушійні сили, що визначають поведінка людей, мотивація – система чинників (спонукальних сил), сприяють виконання певної завдання.

Мотивація в організаційному контексті – це процес спонукання себе та інших працівників до активної діяльності задоволення особистих потреб й у досягнення мети організації. З іншого боку, мотивація створення внутрішнього спонукування бажаним діям є психологічним процесом. Ланцюжок взаємозв'язку основних чинників, які обумовлюють вчинки людини, виглядає так: зовнішня середовище – потреби – інтереси – спонукання – рішення діяти – установка – вчинок (дію).

Спрощену модель процесу мотивації можна що з трьох елементів: Потреби, Цілеспрямоване поведінка, Задоволення потреб.

Функція мотивування у процесі управління діяльністю організації є одним із найскладніших, оскільки основною дійовою обличчям є особистість працівника. Менеджери, здійснюють цю функцію, дотримуються наступній схеми дій:

1. Знання найістотніших потреб виконавців;

2. Облік особистих якостей виконавців;

3. Розуміння своїх працівників, їх цілей, бажань, прагнень;

4. Застосування індивідуального підходи до працівникам, коли це потрібно;

5. Облік міжособистісних відносин всередині групи;

6. Уміння заохочувати працівників;

7. Надання підтримки і допомоги виконавцям рішень;

8. Знання ставлення до праці в працівників;

9. Доброзичливість оперування підлеглими;

10. Прояв терпимості й доброзичливості у розмові з виконавцями;

11. Повага підлеглих;

12. Знання себе і особливості своєї поведінки.

Для напрями прагнень працівника для досягнення поставленої мети часто вживається термін «стимулювання праці», під яким на увазі широкий арсенал методів до виконання прийнятих прийняття рішень та намічених робіт. Співвідношення між поняттями «мотивація» і «стимулювання» приблизно таку ж, як між поняттями «клімат» і «погода». Клімат у певному місцевості якщо й змінюється, то вкрай повільно, а погодні умови – щодня. Установки мотивації є як загальними, а стимулювання частіше залежить від робочої ситуації.

Існує один цікавий притча, яку розповів про різноманітні мотиви людської поведінки головний управляючий компанією «Порше» Пітер Шульц: «Працювали троє, які будували.Занимались-то все у тому ж, але їх запитали, що роблять, відповіді були різні. Один сказав: «Ядроблю каміння», інший: «Я заробляю собі життя», третій: «Я строю храм».

2.4  >ФУКЦИЯ КОНТРОЛЮ

 

Контроль – одну з основних функцій забезпечення процесу управління. Вона займає багато часу менеджера. Функція плануванняциклична: на початку періоду, року, кварталу тощо. Функції контролю у тому чи іншому вигляді менеджеру доводиться виконувати щодня. Тому контроль – головний інструмент вироблення політики і рішення. Маю тільки одне завдання вище рангом – це постановка мети.

Контроль – це процес забезпечення досягнення організацією своєї мети. Він з установки стандартів, виміру фактично досягнутих результатів і проведення коригувань, якщо отримані результати істотно від встановлених стандартів.

У процесі виконання функцій контролю керівник з проблемою акценту контролю з минулого у майбутнє. Звісно, не можна казати про глобальну характері запобігання майбутніх помилок, проте, вивчивши особливості працівників, з часткою ймовірності можливо передбачити ступінь й особливо помилок, вжити заходів їхнього

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація