Реферати українською » Менеджмент » Створення підпріємства ї розробка системи Керування ЦУКРОВИЙ ЗАВОД


Реферат Створення підпріємства ї розробка системи Керування ЦУКРОВИЙ ЗАВОД

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

>КУРСОВАРОБОТА

На тему

>Створення підприємства ірозробкасистемикеруванняцукровим заводом

>Запоріжжя - 2007


>Зміст

>Вступ

1. Коротка характеристика підприємства

2.Описвипускаємоїпродукції

3.Описринку іконкуренції

4.Організаціявиробництвапродукції

5. Персонал підприємства і оплата його роботи         

6.Матеріальне іморальнестимулювання персоналу

7.Організаційнекеруванняетапами проекту

8.Фінансовіпоказникидіяльності

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Останнімироками ужедосить багато написано простратегії,стратегічнепланування тауправління. Узахідній тасхіднійтеоріїуправліннястратегічна діяльністьвизнана якокремий,перспективний предметдослідження. Уумовах Українитеорія й практикастратегічноїдіяльності тауправління неюще незайнялиналежногомісця.Думкибільшостікерівниківпідприємствщодопотребиосвоєння тазастосуваннястратегічногоуправління вумовахдіяльностівітчизнянихпідприємствколиваються відствердження пронеможливістьвикористаннядосвідузарубіжнихкорпорацій на українськихпідприємствах, додужеобережного згоди із тім, щоокреміелементистратегічногоуправління,певно, будутькорисними в недалекомумайбутньому.Усецевідбиваєкрайнійпесимізмщодо цого запитання.

>Ідеїстратегічногоуправлінняпоступовопоширюються черезлітературу,семінари таконференції,елементи йогоопановуютьсядеякимиорганізаціями. Однакзнаннящодостратегічногоуправлінняще ненабули практичногозастосування вповномуобсязі. Іголовне тут —відсутністьздібностейдумати такеруватистратегічно.Натомістьбезліч годинивитрачається напошукипанацеї відскрутного стану підприємства.

Сферауправлінняниніуявляєтьсянайскладнішою,оскількименеджерибудь-якогорівня — державного чи цехового —працюютьдовго тазавзято,протеце негарантує аніуспіху, анінавітьвиживанняоб’єктаїхньогокерівництва. Це доводитинеобхідність новихпідходів доуправління.

>Проведенівітчизняними тазарубіжнимисоціологамидослідженняпоказують, щоменеджери нерозрізняютьтакіпоняття як «робота» та «результат».Плутанинаміжцимикатегоріямипризводить доти, щопоточна,звичайна роботаперешкоджаєдосягненнювисокихрезультатів.Крім того,цюпоточну діяльністькерівників, на якої смердотівитрачаютьнайбільше години,можевиконатибудь-хто ізпідлеглих так самеякісно, але йдешевше.Такийпідхідскорочуєможливостізробитипевнийвнесок умайбутнійуспіхбізнесу.Требазнайтицільовіорієнтири, щоєвирішальними дляуспіху підприємства,ідентифікувати їхнього,виробитикритерії тавжитизаходівщодоїхньогодосягнення —саме в цьому іполягаєстратегічнеуправління.Умовифункціонуванняпідприємств таорганізаційнинірізкозмінюються на макро тамікроекономічномурівні. Так, підприємства вумовахцентралізованоплановоїекономікивідрізнялися віданалогічнихорієнтованих наринокпідприємств як заокремими характеристиками,наприклад зарозмірами (в СРСРпереважаливеликі,інодігігантські підприємства), то й за «>поведінкою» взовнішньомусередовищі.Навіть вумовахперехідноїекономіки, некажучи уже проринкову,неприйнятнимистаютьжорсткеадміністрування,традиційно «>соціалістичні»методипланування з перспективи наосновідосягнутогорівня таекстраполяційних моделей,орієнтація не так наринковіпотреби, але вможливостівиробництва тощо. Цеозначає, щокожномупідприємствутеперпотрібносамостійнорозв’язуватипроблеми, котріраніше чи невиникали, чирозв’язувалисяіншим способом наіншомурівні.Нинііснуєкілька «>концепцій підприємства»:ресурсна,інформаційна,поведінкова тощо.Усе понадприхильниківздобуваєконцепція підприємства як «>відкритоїсистеми».Діяльністьбудь-якого підприємства можнаописати із точкизорумоделі «>вхід —вихід»: навході підприємстває усівидиматеріальних йнематеріальнихресурсів (>сировина,техніка, персонал,фінанси,інформація тощо), але в «>виході» —товари,послуги,висококваліфікований персонал таін.Діяльність підприємства —цепогоджений учасі тапросторі потікресурсів (>сировини,матеріалів,обладнання, грошей,трудовихресурсів,інформації), атакож їхнізапасів, котрідопомагаютьбалансувати та підгримуватиці потоки дляотриманнязапланованихрезультатівдіяльності.


1. Коротка характеристика підприємства

>Цукровийкомбінат (ЦК)розташовується на територї в 48 (сороквісім)гектарів.Виробничіплощімістять усобі:виробничі цехи,допоміжні цехи,адміністративнийбудинок,лабораторію контролюякості, атакож ряддопоміжнихбудинків,споруджень йприміщень.Єпід'їзніколії дляатомобільного ізалізничного транспорту,обладнані майданчики длявантажно-розвантажувальнихробіт, атакожповне забезпеченняелектроенергією, теплом, водою ііншимиенергоресурсами.

Уберезні 2000 рокупідприємство було бприватизовано. Напершомуетапі 61%акцій булибезкоштовнорозподіленісередробітників таслужбовців. На іншомуетапіпідприємствопридбало 39 %акцій у держави заціною 2гривні заакцію і продало своїмспівробітникам. Насьогодніпідприємствоприватизоване на 100 %.

У 2002роціЦукровийкомбінат”перетворений вАкціонернетовариствовідкритого типу “>Цукровийкомбінат":свідоцтво № від 23червня 2002 року.СтатутнийкапіталСуспільства - 143 390 (сто сорок тритисячі тристадев'яносто) гривень, щостановить 143 390 (сто сорок тритисячі тристадев'яносто)звичайнихакцій,номінальноювартістю 1 (одна) гривнякожна.

>Власникамиакцій АТ “>Цукровийкомбінат”є понад 300 Чоловік.Найбільше числоакційналежить восьмиакціонерам,сім із якіпрацюють накомбінаті.

>Загальнекерівництво АТ “>Цукровийкомбінат”здійснює Рададиректорів, щообираєЗагальнимизборамиакціонерівстроком однієюрік, укількості 7 Чоловік.

«>Цукровийкомбінат»провадить йреалізуєвелике,середнє ідрібним оптомцукорвищого і Першогосортів,цукровийбурякцукрозаводам,підприємствамхарчовоїпромисловості,радгоспам, атакожпідприємствамторгівлі ігромадськогохарчування.

>Дані пообсязівиробництва іреалізаціїпродукції за 2001 - 2006 роктанаведені втаблиці 1.1.

>Таблиця 1.1Обсягивиробництва іреалізаціїпродукції за 2001 - 2006 рокта

2001 2002 2003 2004 2005 2006
>Бурячнийцукор 40,03 43,7 55 80 85 90
>Очеретянийцукор 119,7 120,3 116 100 110 110
>Усього 159,73 164,00 171,00 180,00 195,00 200,00

>Рис. 1.1Обсягивиробництва іреалізаціїпродукції за 2001 - 2006 рокта

>Обсягивиробництвапродукції практичнодорівнюютьобсягупродажів йперебуваютьприблизно на одномурівні.

«>Цукровийкомбінат»є одним з шестибурякопереробнихвиробництв урегіоні ізаймає3-імісце пообсязівиробленоїпродукції.

>Територіальноклієнтиперебувають ум.Запоріжжя іЗапорізькоїобласті.Основнимипокупцямиєвеликіцукрозаводи, щозабезпечуютьцукром населенняЗапоріжжя.Відпускпродукціїцукрозаводамздійснюється регулярно, оплатапровадитьсяпротягом двохтижнів від днявідвантаження.Передоплатапрактикується практично у всіхіншихвипадках.

>Часткаринку «>Цукровийкомбінат»постійнозбільшується: із 16,91 % 2002-гороці до 23 % в січні 2005році. У 2006році вонаможедосягти 24%, щосвідчить простійкіперспективизбуту.Загальнийрозмірвиручки відреалізаціїосновноїпродукціївиріс з 53,8 млн. грн. 2003-гороці до 253.3 млн. грн. за 9місяців 2006 року (за 2005 рокувиторг відреалізаціїсклала лише 240,6 млн. грн. чи 95 % до 2006 року).

>Рис. 1.1Обсягивиробництва іпродажів за 11місяців 2006 року

>Часткаприбутку відреалізаціїзменшилася із 41,5 % 2003-гороці до 6.1 % упродовж трьохквартали 2006 року через збільшеннясобівартості,комерційних йуправлінськихвитрат.Собівартістьвиробництва в січні 2005році, упорівнянні із 2003 фатальністю,зросла в 6.2 рази. За9-тьмісяців 2006 рокусобівартістьвиробництвасклала 95.6 % відвиторгу. У основномуцевідбулося через збільшеннявитрат назакупівлюбуряку ітранспортнихвитрат.

>Прибуток відфінансово-господарськоїдіяльності за9-тьмісяців 2006 рокусклала 10.7 млн. грн. Однак, через збільшенняіншихопераційнихвитрат, котрісклали понад 9.4 млн.гривні,прибутокзвітногоперіодусклалаледве понад 1.53 млн. грн.

>Таблиця 1.2Річнийобсягпродажів,тис.у.о.

2001 2002 2003 2004 2005 2006
>Експорт 17 700 26 500 27 500 40 000 42 500 45 000
>Внутрішнійринок 43 800 45 300 58 000 50 000 55 000 55 000
>Усього 63 501 73 802 87 503 92 004 99 505 102 006

>Рис. 1.2Річнийобсягпродажів,тис.у.о.

>Таблиця 1.3 -Виробничіпоказники 2006 року

>Переробкацукровогобуряка,тонн/доба 4 000
>Обсягзаготівліцукровогобуряка,тонн/рік 500 000
>Тривалістьсезонноїпереробкицукровогобуряка,доба 125
>Переробкацукру-сирцю,тонн/доба 700
>Виробництвоцукру-піску,тонн/рік 170 000
- у томучислі зцукровогобуряка 55 000
- у томучислі ізочеретяногоцукру-сирцю 115 000
>Виробництволимонноїкислоти,тонн/рік 1 600
>Потужність поприйманнюбуряка,тонн/доба 10 000
Складбезтарногозберіганняцукру, тонн 15 000
>Теплоелектроцентраль
-виробництвоелектроенергії (2генератори), КВт 5 000
-виробництво парі (6казанів),тонн/година 150
>Кількістьспівробітників 995

>Основними проблемами «>Цукровийкомбінат»єнеплатежі,зниження поставоквисокоякісногобуряку,високийрівеньвитрат назакупівлюбуряку і на транспорт,вузькийпрофільвиробництва.Відзначаєтьсянедостатньо активна робота наринку і робота ізпотенційнимипостачальникамибуряку іспоживачамиосновноїпродукції, щопояснюєтьсявідсутністюслужби маркетингу іслабкоюрекламоювласноїпродукції.Існуючий накомбінатіоперативнийаналізфінансово-господарськоїдіяльності нецілкомвідповідаєсучаснимвимогамринковоїекономіки.Відсутністратегічне іпоточнепланування,контролінг (>моніторинг).Прийнятірішення по договорах непроходятьекономічну,фінансову йюридичнуекспертизу.

Зметоюрішеннявищевикладених проблемкерівництво «>Цукровийкомбінат»плануєналагодитиоблік, щовідповідаєринковимвимогам,розширити номенклатурупродукції,використовуючиіснуючуінфраструктуру івиробничіприміщення;

Дляцихцілей було бзробленекоректування перспективного планурозвитку АТ «>Цукровийкомбінат». У 2005році бувукладенийдоговір йзроблена оплататехніко-економічногообґрунтування іпроектнихробітвиробництвацукровихвиробів.Крім цого,розробляєтьсянапрямок,пов'язане зпридбаннямбуряку вбурякодобиваючих районах країни для забезпеченнянезалежності відпостачальників-посередників.Розширюється ірозвивається локальна системаавтоматизованоїобробкиекономічної іфінансовоїінформації.

Зметоювивченняринку і збільшеннясвоєїчастки вньому, аоцінки перспективрозвитку, в січні 2005році напідприємстві булипроведенімаркетинговідослідженнянезалежноюкомпанією, щооцінюєфінансовий стан «>Цукровийкомбінат» якстійке, аперспективирозвитку і збільшеннячастки вринку якпереважні впорівнянні із конкурентами. У 2005роціконсультаційно-аудиторськоюфірмою буврозробленийбізнес-планобрієм (>строком) на5-ть років. У рамкахданогобізнес-планутакож булипроведеніокремімаркетинговідослідження,засновані наданихДержкомстату,Держподатковоїслужби іДержавногомитногокомітету.Крім цого,використаласяаналітичнаінформація,наявна в підприємства іінформація увідкритійпресі.

>Аналізслабких йсильнихсторінкомбінату показавшинеобхідністьстворенняслужби маркетингу іведення понадактивної роботи зпросуваннясвоєїпродукції наринок шляхомвикористанняреклами,удосконалювання форм роботи ізпостійнимизамовниками, атакожналагодженняпрямихконтактів ізпотенційнимиклієнтами.Виявленопотенціал, щоможе Дозволити «>Цукровийкомбінат»ще понадрозширити своючастку у ужеосвоєномуринку івийти нанові. Для забезпеченняоперативностіобробкиінформації накомбінатінеобхідновдосконалюватинаявну базуданих,створюватинові,впроваджувати увиробництвосистемианалітичноїобробкиінформації.Необхіднореорганізувативідділавтоматизації дляцілейудосконалюваннякеруваннядіяльністю підприємства івикористанняаналітичноїінформації,наявної напідприємстві, а чи не лишеобслуговуванняобчислювальноїтехніки.Крім цого,необхідноширшевикористатиможливостіконсалтингових,аудиторських йюридичнихфірм.

>Якщо говорити просьогоднішній ">секретіуспіху" підприємства, то можназгадати провисокійякостіпродукції,кваліфікованомукеруваннівиробничимпроцесом,дбайливомувідношенні досвоїхспівробітників йпостійноїпідготовки новихфахівців (у томучислі дляпланованихвиробництв), пронаявністьпрямихдоговорів йгарнихділовихзв'язків із великими ісереднімиклієнтами, проздатності в рядківповертативзятікредити, протривалуісторію ітрадиції підприємства, про йогоім'я, щокористується вспоживачівзаслуженоюповагою.

 

2.Описвипускаємоїпродукції

>Основними продуктамивиробництває -цукорвищого і Першогосортів.Цукоркупуютькондитерські фабрики, підприємствахарчовоїпромисловості ігромадськогохарчування,оптово-закупівельні іторговельніфірми. Припереробцібурякуодержуютьцукор,буряковийжмих.Буряковивідходи, щоутворяться припереробцібуряку,комбінатреалізуєтваринницькимгосподарствам.

>Комбінатдоставляєцукорцукрозаводамцукровозами,середнім йдрібнимспоживачам - автотранспортомкомбінату, чисамовивозом.

Контрольякостівступник напереробкубуряку івипускаємоїпродукції, що,провадитьсящодняфахівцямилабораторіїкомбінату. На своюпродукціюкомбінатвидаєСертифікатвідповідності.

>Щокварталудержавний орган посертифікаціїпровадитьінспекційний контрольякостіпродукції. За результатами контролюякостівінвидаєсертифікат, щодіє вплинітрьохмісяців.

Для забезпеченнясанітарно-гігієнічноїчистотивиробництващорічнопроводятьмеханічнеочищення,знезаражуванняприміщень йвстаткування (под годинутехнічногообслуговування чикапітального ремонту). По договорахці роботивиконуєфірма “Оборона”.

>Безпека іекологичністьвиробництва накомбінатіпідтвердженаГігієнічнимСертифікатом (>виданий 16жовтня 2003 року Центром державногосанітарно-епідеміологічногонагляду в м.Запоріжжя).

>Комбінатвизначаєціни зважується на власнупродукцію,виходячи зсобівартості (>прямих йзміннихвитрат навиробництво іреалізаціюпродукції), атакожвеличинипопиту тапропозиції (>оптовихцін наринку).

За9-тьмісяців 2006 р.найбільшапитома ваги вструктурівитратсклали:

>закупівлябуряку - 177.3 млн. грн. чи 67.8 %;

>транспортнівитрати - по кварталах (1-ї, 2-ї й 3-й,відповідно)їхняпитома вагисклала 15.9 %, 5.4 % й -2.3 % (зазвітнийперіодїхняпитома вагисклала 6.8 %),усього 17.7 млн. грн.;

> навиплатувідсотків за кредит - 9.5 млн. грн. чи 3.6 %;

>ремонтний фонд - 7.9 млн. грн. чи 3 %.

Утаблиці 2.2наведеніобсягипродажів йвитрат навиробництво по їхньогоосновнимпитомимвагам за 10місяців 2006 року.

>Таблиця 2.2Обсягипродажів йвитрат навиробництво 2006-гороці (млн. грн.)

1 кв. 2006 р. 2 кв. 2006 р. 3 кв. 2006 р. >жов. 2006 р.
Проданопродукції, тис. тонн 67.47 67.15 70.33 21.45
>Усьоговитрат на із, у т.ч.: 92.47 88.57 80.45 23.90
>Витрати набуряк 56.89 61.74 58.66 15.75
>Транспортнівитрати 14.71 4.81 -1.81 0.41
>Виплати % за кредит 1.77 3.30 4.42 1.31
>Ремонтний фонд 2.63 2.63 2.63 0.88

Увересні 2006 року булинаступнізатвердженівідпускніціни на цілий рядпродукції підприємства:

> нацукорвищого сорту - 2 273 грн. /т.

> нацукор 1-го сорту - 1 885 грн. /т.

>Тобтопротягом рокувідпускніціни незростали, Незважаючи наінфляцію ізагальнийрістцін.Більше того,аналізфактичнихвідпускнихцін за вересень 2006 рокупоказує, що смердотінижче, ніжзатвердженівідпускніціни.

>Наприклад:

> нацукорвищого сорту - 2 046 грн./т. (90 % відзатвердженоїціни)

> нацукор 1-го сорту - 1 806 грн. /т. (96 % відзатвердженоїціни)

«>Цукровийкомбінат»постійнозбільшує своючастку наЗапорізькомуринку. З 2003 по 2005 роктащорічне збільшеннячасткистановилоблизько 3 %, а докінця 2006 року вонадосягнеприблизно 24 - 25 %.

>Споживачамипродукції «>Цукровийкомбінат»є понад 300підприємств м.Запоріжжя іЗапорізькоїобласті.Порівняльнийаналізконкурентів «>Цукровийкомбінат» наведень утаблиці 2.3.

>Таблиця 2.3Конкуренти-виробникипродуктів зцукровогобуряку

>Найменування підприємства >Чисельність >Цукор,вищ.с-т >Цукор, 1 сорт
>чіл. >Ціна З >Ціна >Якість
м.Запоріжжя
Конкурент 1 >нд >нд >нд >нд >нд
Конкурент 2 >300 порівн ту порівн ту
Конкурент 3 >500 >вс ту >вс ту
Конкурент 4 >400 >нз ту - -
«>Цукровийкомбінат» 492 >нз >вс >нз >вс
Конкурент 5 500 >нд ту >нд ту
Конкурент 6 >100 >нд ту >нд ту
>Запорізька область
>комбінат 1 100 >нд >нд >нд >нд
>комбінат 2 >300 >нд >нд >нд >нд

>Примітка: утаблиціприйнятінаступніпозначення:

>нд - немаєданих;

"-" -підприємство продукт непровадить

УграфіЦіна:

>нз -низькаціна;

порівн -середняціна;

>вс -високаціна

УграфіЯкість:

>вс -високаякість;

ту -соотвествуеттехнічнимумовам;

гост -відповідаєДст

>Продукція «>Цукровийкомбінат»відрізняєтьсявисокоюякістю і понаднизькоюціною нацукор впорівнянні із конкурентами.Наприклад,фірма ">Бістро" проводиламаркетинговідослідженняринкупостачальників-виробниківякісногоцукру в м.Дніпропетровськ ізметоювизначенняпостачальника длясвоїхпідприємствгромадськогохарчування. Урезультатідоговір про поставкицукру бувукладений з «>Цукровийкомбінат».

З 2005 рокукомбінатприступився до НДДКР.Цільробіт -дослідженняринківзбуту,розробкабізнес-планів поорганізаціївиробництва новихвидівпродукції, у томучисліцукровихвиробів.Цукорфасується вмішки чи в2-хкілограмовіпаперові таполіетиленовіпакети.

Накомбінатізложиласянаступна система продаж: 70%продукціїпродається великимспоживачам (>цукрозаводам) у позику рядків до двохтижнів; 30%продукції - понаддрібним із 100%передоплатою. У великихзамовниківобсягизакупівельколиваються від 5 до 16 тис. тонн, усередніх - від 1 до 3 тис. тонн, удрібних - до 1тонни врік.

3.Описринку іконкуренції

>Основним виглядомпродукції «>Цукровийкомбінат»єцукор.Комбінатреалізуєїї вЗапоріжжя , а й уЗапорізькій йприлягаючій областях.Крім «>Цукровийкомбінат» уЗапоріжжярозташовані три великихцукоропереробних підприємства.Вонипоставляютьцукор великимцукрозаводам,підприємстваммалоїпотужності,іншимпідприємствамхарчовоїпромисловості –>виробляючакондитерськівироби, атакожпідприємствамторгівлі ігромадськогохарчування.

УЗапорізькійобластірозташовується 5цукоропереробнихзаводів:комбінатцукоропродуктів,експериментальнийцукоропереробний завод, йін.цукоропереробнізаводи,однак повиробництвуцукру смердотізначноуступають уцей годинуцукоропереробнимпідприємствамЗапоріжжя. Цепідтверджуютьдані за 2003рік,наведені втаблиці 3.1.

ЗаданимиДержкомстатусумарнийобсягвиробництва 5цукоропереробнихпідприємствЗапорізькоїобласті за 2005ріксклаловсього 181 тис. тоннцукру.

>Таблиця 3.1.ХарактерніпоказникиринкуцукропродуктівЗапоріжжя іЗапорізькоїобласті в січні 2005 р

>Назвапоказника >Запоріжжя >Запорізька область
>Виробництвоцукру, тис. тонн 622.8 219.9
>Закупівлясировиницукрозаводами, тис. тонн 471.4 311.1
>Виробництвоцукруцукрозаводами, тис. тонн 620.0 466.0
Продажівцукру, тис. тонн 598.9 487.1

Утаблиці 3.2наведеніпоказники пообсязіпродажівцукру (у томучислі насвоїй територї) за перше півріччя 2004 рокупідприємствами -виробникамиЗапоріжжя,Запорізькоїобласті іінших областей.Ціданіпогодятьсязіспостережуваноюзагальноютенденцією: заданимиДержкомстату 2001-го - 2003рокахвиробництвоцукру в Україніщорічноскорочувалося (малий. 3.1), а й за Перші 9місяців 2004 року воно тазменшилося на 21 % упорівнянні із тім жперіодом 2003 року.

>Рис. 3.1Виробництвоцукру

Уціломуімпортцукру (>таблиця 3.2)склав 533 тис. тонн йперевищив о 9-йразівобсягімпорту 2003-го - 68,2році. Однак по продуктахпереробкибурякучасткаімпортусклала 2004-гороцілише 3 % уформуванніосновних продовольчихресурсів. 56%імпортуцукруздійснено зкраїн СНР.Відзначимо, що із 1жовтня 2006 року на Українськийцукоруведений ПДВ. У тієї ж одну годину наоптово-роздрібнійторгівлічасткапропозиційцукруімпортноговиробництванаприкінці 2005 рокусклалоблизько 50%.

>Таблиця 3.2.Імпортцукру (код ТНЗЕД) уЗапорізькийрегіон.

2003 2004 >9мес. 2005
>Вага нетто, т 535.4 100908.9 171121.0
>Вартість, тис. $ 307.6 26344.8 52317.4

За Перші 10місяців 2006 р.цукорзакуповували в «>Цукровийкомбінат» понад 300підприємств. Пообсязізакупівель зацейперіод смердотічіткоділяться втричігрупи:

1 -великіпокупці ( 5000 - 16000 т за 10місяців 2005 р.),

2 -середніпокупці ( 1000 - 3000 т за 10місяців 2005 р.),

3 -дрібніпокупці (менш 1000 т за 10місяців 2005 р.).

Допершоїгрупиставляться 9підприємств, до іншого - 11, а дотретього - 286.Часткакожноїгрупи взагальномучисліпідприємств й взагальномуобсязізакупівельцукру за результатамиперших 10місяців 2006 року представлена на малий. 3.2.


Складпідприємств

>Розподілобсягузакупівель

>Рис. 3.2 Складпідприємств -покупцівцукру ірозподілобсягузакупівель (у тоннах) за результатами 10місяців 2006 р

Здіаграм на малий. 3.2треба, що 3 % всіхпідприємств, щозакуповувалицукор в Перші 10місяців 2006 р.,забезпечили 71 %їїреалізації (у тоннах), а 7 %підприємств -великі ісередніпокупці разом - закупили 90 %цукру. Це говорити просильнуорієнтаціюзбутупродукції підприємства на великихзамовників.Динамікареалізаціїцукрутрьомгрупампокупців представлена на малий. 3.3. Зграфіка видно, щообсягреалізаціїцукру великимзамовникамколивався нарівні від 9 балів до 12-їтисяч тоннцукру намісяць.

 >Місячнийобсягреалізаціїцукрусереднімпідприємствамстановиввід2-х до 3-хтисяч тоннцукру,значнозріс улипні -серпні іперевищив 5 тис. тонн.Місячнийобсягреалізаціїцукрудрібнимпідприємствам, що упершиймісяцьстановивменш 1-їтисячі тонн,значновиріс улипні і дожовтнязалишався нарівні 1.9 - 2.1 тис. тонн.

>Рис. 3.3Реалізаціяцукру великим,середнім йдрібнимпокупцям 2006-гороці

>Відзначимо, що спадзагальногообсягуреалізаціїцукру втравні -червні, после йогорізкогопідвищення уквітні,відбувся черезскороченнязакупівель великими ідрібнимипокупцями.

>Постачальникамибуряку для «>Цукровийкомбінат»єрадгоспиЗапорізького,дніпропетровської і рядуінших областей, ізякимиєвідповідні домов.Якістьбурякузазначенихпостачальниківвідрізняється вкращу бік, щозабезпечуєвисокіхарчовівластивостікінцевихпродуктівпереробкибуряку.

У 2006році «>Цукровийкомбінат»перероблялобуряк, поставкиякогоздійснювалися потрьохнапрямках. Це:державне - 23 % відзагальногообсягу поставок,договірне - 70 % йдавальницьке - 7 %. Прианалізівитрат встановлено, щобуряк,отриманий від державного фонду, на 20 %дорожчедоговірного.

Поданим «>Цукровийкомбінат», на 1жовтня,відповідно, 2004 й 2005 роківзалишки поприйнятомубурякустановили (>таблиця 3.3):

>Таблиця 3.3.Залишкибуряку на «>Цукровийкомбінат» (тонн)

датазняттязалишків >державне >договірне >давальницьке
на 1.10.2004 року 23 829 3 655 1 230
на 1.10.2005 року 26 297 38 182 17 214

За результатами 2006 року «>Цукровийкомбінат»значноперевершуєіншіцукрокомбінатиЗапоріжжяще за однимважливомукритерії:вінмаєзначноменшівитрати гривнютоварноїпродукції, бо «>Цукровийкомбінат»маєсучасневстаткування,кваліфікований персонал йгарнуорганізацію роботи.Цівідмінностізнаходятьсвоєвираження увідпускнихцінах, котріпропонуютьмелькомбінати.Продукція «>Цукровийкомбінат»маєвідпускніціни, як правило,нижчесвоїхконкурентів.

Служба маркетингу якокремийпідрозділ накомбінатівідсутнє.Відділреалізаціїфіксує домов ізпокупцями і Ведеоблікзроблених поставокпродукції.Економістрозраховуєціни напродукцію приїхнійзміні,виходячи ззапропонованихвимог. Уповномуобсязіпитаннями маркетингу,включаючививченняринку іпросуванняпродукції,займаєтьсякомерційний директор.

З всіхможливих формпросуванняпродукції (реклама,зв'язки згромадськістю,стимулюваннязбуту іперсональніпродажі) накомбінаті додеякоїміризастосовуються лишеостаннідві. Достимулюваннязбуту можнавіднестиуведенізнижки наобсягзакупівель, а достимулюванняперсональнихпродажів -пряміконтактикерівництвакомбінату ізпотенційнимипокупцями.Першідвіформи за годину невикористаються.

>Нижче наведеньмісячний планзбуту накінець плановогоперіоду -грудень 2006 р.Вінзаснований нанаступнихприпущеннях.Щодобовийобсягвиробництвацукрустановить 750 тонн. Ос-кількивиробничевстаткуваннящомісяцявиводиться ізексплуатації на 72години,оптимальниймісячнийобсягвиробництвастановить 21

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація