Реферати українською » Менеджмент » Управління ефективністю діяльності персоналу


Реферат Управління ефективністю діяльності персоналу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Управління ефективністю діяльності персоналу


Зміст

1. Єдність функціонального і вартісного підходів під час аналізу і підвищення ефективності управління персоналом

1.1 Єдність функціонального і вартісного підходів

1.2 Сутність та принципи функціонально-вартісного аналізу

2. Збір, вивчення і систематизація інформації для аналізу діяльності управлінського персоналу

2.1 Підготовчі роботи до проведення функціонально-вартісного аналізу

2.2 Збір, вивчення і систематизація інформації

3. Аналіз функцій, виконуваних персоналом, і витрат за здійснення


1. Єдність функціонального і вартісного підходів під час аналізу і підвищення ефективності управління персоналом 1.1 Єдність функціонального і вартісного підходів

Єдність функціонального і вартісного підходів у разі підвищення ефективності системам управління, зокрема системи управління персоналом, осягається через застосування методу функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

Метод ФВА має важливе місце у системі прогресивних інструментів удосконалення управління, сприяють підвищення ефективності трудової діяльності й виробництва. Оскільки однією з принципів ФВА є функціональний підхід, висока універсальність якого доведено багаторічної практикою, цей метод почали застосовувати (поруч із технічними системами) також у царині організації праці та системам управління. Функціональний підхід має значення розуміння системи. Саме функції визначають структуру, зміст системи управління, розподіл прав, повноважень і відповідальності гілок окремих органів прокуратури та посадових осіб.

Співвіднесення функцій органу управління з керованим об'єктом дає інформацію у тому, наскільки необхідний цей орган. Відповідність функцій системи управління функцій виробничої системи - необхідна умова ефективного побудови системам управління організацією, оскільки систему управління існує як така, задля себе, а забезпечення ефективного функціонування виробничої системи.

Функціональний підхід має значення з вивчення і побудови будь-який системи управління, зокрема системи управління персоналом. Однак функцій і їх носіїв. Функції системи управління "прив'язані" до їхніх носіїв - системи управління, підрозділу, працівникові. Ту або ту конкретну функцію у системі може виконувати не будь-яке підрозділ чи працівник, а лише конкретні підрозділи і працівники. Тому, за побудові системи управління кожне підрозділ формується під певні функції. Натомість, підрозділ чи працівник впливають на функції, їхня якість. Наприклад, те ж функцію подиспетчированию виробництва дві різні диспетчера виконують по-різному. Це ж можна сказати цілий підрозділі.

Хоча функції визначають структуру системи управління, первинними стосовно ним є їхньою носії (компоненти системи), тому їх взаємозв'язок і зміцнити взаємодію також впливають на структуру. У той самий час і структура системи впливає компоненти, інтегруючи їх, і що їх ними функції, змінюючи останні.

Кожна функція управління підпорядковане одній меті здійснюється для досягнення мети, що є об'єктивно зумовленої. Функціональний підхід обов'язково має йти поруч із системним підходом у дослідженні. ФВА як засіб системних досліджень має такими властивостями. Вивчення функцій системам управління з допомогою методу ФВА дає змогу провадити аналіз складових систему управління носіїв функцій, довкілля, їх до стану і взаємозв'язків. У цьому ФВА доповнюєтьсястоимостним аналізом, що вигідно відрізняє його з інших традиційних методів, поширених у практиці проектування системам управління організацією.

ФВА дозволяє визначити стан функціонування та тенденції розвитку системи управління, окремого підрозділи чи працівника, які у ході її (системи)потребительной вартості. З іншого боку, ФВА дає змоги виявити витрати, необхідних здійснення функцій системи при заданому рівні його якості.

Перша частина ФВА - функціональний аналіз системи управління - має певну пам'ятати історію та досвід, широко застосовується практично. Цього не скажеш другій частині - вартісному аналізі (коли казати про вартості функцій управління). Визначення витрат (вартості) за проведення функцій системи управління має труднощі й велику специфіку на відміну вартості виконання функцій технічних систем. У цьому підручнику цієї проблеми присвячуватиметься спеціальний розділ. Проте слід пам'ятати, що вона не вирішена остаточно ні з теорії, ні з практиці.

1.2 Сутність та принципи функціонально-вартісного аналізу

>Функционально-стоимостний аналіз - метод техніко-економічного дослідження функцій управлінського персоналу організації, направлений замінити пошук резервів зниження витрат за управління економіки й досягнення найкращих виробничо-комерційних результатів з урахуванням вибору ефективних способів управління.

ФВА полягає в принципах:

функціонально-вартісного підходу, що означає дослідження функцій управлінського персоналу з виробленні, обгрунтуванню, прийняттю та її реалізації управлінські рішення задля досягнення запланованого обсягу й складу товарів та послуг за мінімальної рівні витрат за управління економіки й виробництво;

підходу, що означає дослідження об'єкта як системи, що включає у собі інші складові елементи, без яких не можна здійснення функцій управління:

кадри управління, технічні засоби управління, організаційну структуру управління, технологія управління, інформація, рішення. Розглядаються внутрішні зв'язок між елементами об'єкта, що перебувають у взаємодії, і навіть зовнішні зв'язку об'єкта, які є частиною системи управління вищого рівня;

персонал управлінський функціональний вартісний

народногосподарського підходу до оцінювання результатів управлінської роботи і витрат за персонал апарату управління організації.Народнохозяйственний підхід потребує аналізу з оцінкою функцій та його носіїв всіх етапах життєдіяльності системи управління (створення, функціонування, розвитку). Такий підхід проявляється у постановці й розв'язанні проблеми з загальнодержавних позицій;

колективної творчості на допомогу пошуку і формування найефективніших варіантів удосконалення управління, яка полягає у цьому, що з проведенні ФВА використовується різне поєднання інтуїтивних, дедуктивних та інших засобів мислення. У цьому вирішення завдань приваблюють широке коло фахівців різного профілю і різноманітних рівнів управління;

відповідності ступеня значимості функцій затратам й рівнем якості реалізації, який у тому, що визначаються важливість кожної функції системи управління у порівнянні коїться з іншими функціями, фактичні видатки

здійснення і і їхня виконання. Потім відбувається зіставлення значимості функцій до витрат з їхньої реалізацію та вищим рівнем якості їх здійснення. Цей прийом дозволяє дати економічну оцінку існуючої і запропонованої системи управління.


2. Збір, вивчення і систематизація інформації для аналізу діяльності управлінського персоналу 2.1 Підготовчі роботи до проведення функціонально-вартісного аналізу

На підготовчому етапі вибирається об'єкт аналізу, визначаються конкретні завдання проведення ФВА і складається робочий план.

Об'єктом аналізу то, можливо апарат управління організації у цілому, або окреме функціональне підрозділ, апарат управління цехом, ділянкою, окремий управлінський працівник.

Аналізуючи цей етап проводиться комплексне дослідження стану виробництва й управління організації.

Через війну дослідження виявляються вузькі місця у сфері виробництва. Найпоширеніші вади на сфері виробництва: висока плинність кадрів, недолік кваліфікованих працівників, великі простої устаткування, відсутність окремих комплектуючих виробів і матеріалів, низький рівень спеціалізації і ритмічності виробництва, незадовільний рівень технологій і продуктивність праці, виробничої культури робочих, висока трудомісткість і собівартість продукції, низький рівень якості виробів, велику питому вагу шлюби й т.д.

Наявність вузьких місць у виробничої системі, зазвичай, є наслідком недостатньо чіткої роботи (чи прорахунків) системи управління організації у цілому, і навіть цехів, ділянок, бригад. Тому аналіз стану і виявлення недоліків у виробництві дозволяють знаходити вузькі місця у управлінні їм (наприклад, низький рівень якості продукції в змозі з'явитися наслідком поганої роботи конструкторсько-технологічних підрозділів).

Потім виявляються вади на управлінні тим чи іншим виробничим підрозділом (цехом, ділянкою, бригадою), функціонування тій чи іншій підсистеми управління (лінійного керівництва, функціональної, цільової, забезпечення). Натомість, у кожному підсистемі виявляються недоліки щодо окремих елементам (кадри, технічні засоби управління, інформація, і т.д.).

2.2 Збір, вивчення і систематизація інформації

Збір, вивчення і систематизація даних, характеризуючих систему управління, окремі її підсистеми чи працівників, проводяться на інформаційному етапі.

Джерелом інформації є така документація: плани і річні звіти роботи організації, положення про підрозділах апарату управління, посадові інструкції, стандарти, штатний розклад, схеми управління організацією і його підрозділами, дані бухгалтерської звітності тощо.

Вивчення даних включає:

опис складу та змісту виконуваних функцій об'єкта аналізу;

з'ясування сутності об'єкта аналізу та характеру процесів вироблення, обгрунтування, ухвалення й реалізація управлінські рішення;

характеристику кадрів управління, застосовуваних технічних засобів, інформації, використовуваної об'єктом у роботі; організаційної структури та методів управління;

вивчення впроваджуваних чи планованих заходів із вдосконаленню управління;

вивчення передового досвіду ворганизациях-аналогах;

підготовку інформації визначення витрат за виконання управлінських функцій з урахуванням нормативної документації і експертного опитування, соціальній та результаті вивчення форм статистичної звітності і штатного розкладу;

побудовафункционально-целевой моделі системи управління організацією чи його окремою військовою частиною, де наводиться склад функціональних, цільових і забезпечувальних підсистем і взаємозв'язків з-поміж них.

Джерелами інформації під час аналізу роботиОВКиК служать звіти і довідки які комплекцією, становище про відділі, посадові інструкції, організаційну структуруОВКиК, штатний розклад відділу, схеми документообігу, форми, документи, дані, вихідні і що надходять вОВКиК, дані бухгалтерської звітності, матеріали анкетного та усної опитування всіх працівників відділу і складського господарства.


3. Аналіз функцій, виконуваних персоналом, і витрат за здійснення

На аналітичному етапі здійснюються: формулювання, аналіз політики та класифікація функцій, їх декомпозиція, визначаються видатки виконання функцій. Тут оцінюється ступінь значимості функцій, визначаються ступінь і невідповідності між значимістю функцій і низькому рівні витрат за реалізацію, якістю виконання функцій.

Функції управління необхідно розділити на головні, основні допоміжні.

Головна функція - це функція, реалізації якої створено аналізоване підрозділ апарату управління організації. ДляОВКиК головна функція - управляти зовнішньої кооперацією і комплектацією.

Основні функції необхідні реалізації головною функціїОВКиК організації, без них можна здійснити головна функція.

Допоміжні функції сприяють здійсненню якійсь із основних функцій.

Виявлення основних функцій відділення їхню відмінність від допоміжних має важливого значення, оскільки серед останніх перебувають зайві або властиві відділу функції - важливий джерело зайвих витрат і, отже, резерв зниження витрат за виконання сукупності управлінських функцій.

Класифікація функцій дозволяє побудуватифункционально-стоимостную діаграму, що дає графічне зображення функцій системи управління чи проведення окремого підрозділи (>рис.7.1). Діаграма будується за такими правилам.

Усі функціїОВКиК полягають з діаграми між двома вертикальними пунктирними лініями. Ліва гранична лінія перебуває між аналізованої основний функцією і функцією вищого рівня (головною функцією відділу). Основні функції розташовуються на горизонтальній лінії. Права гранична лінія перебуває між аналізованої основний функцією управління і функцією нижчого рівня. Усі допоміжні функції розташовуються або над, або під основними функціями. Це необхідні допоміжні чи зайві, невластиві функції.

З допомогою тестів "Як?", "Навіщо?", "Коли?" відсіваються зайві і невластиві функції. Функції, які на відповідають ні на з цих питань, мають бути вилучені з діаграми і складу функцій відділу, оскільки ставляться до категорії зайвих чи невластивих. Усі основні функції напрямку зліва-направо повинні відповідати питанням "Як?", а, по напрямку справа-наліво - питанням "Навіщо?". Усі допоміжні функції повинні відповідати питанням "Коли?" (коли можливий здійснення основний функції?). У разі потреби кількість тестів можна збільшити.

Потім за допомоги спеціальної форми визначаються видатки здійснення функційОВКиК.

 

Приклад визначення витрат за здійснення функційОВКиК

Повне найменування функційОВКиК Визначати потреби у комплектуючих виробах
Види документів, форм чи даних, які виходять із відділи у протягом року у функції Річні розрахунки потреби
Види документів, форм чи даних, що у відділ в обробці чи складання даного документа (форми) по функції Виробнича програма, добові норми витрат, відомість узгодження, дані складського обліку
Підрозділ чи організація, звідки надходять документи, форми, чи вихідні дані ВЕО,ПДО,ОПТ,ОГК, цехи, склади
Куди направляються оброблені чи складені документи (форми) чи дані про функції Вищі організації
Технічні кошти, з допомогою яких виробляється обробка документів, форм чи даних Рахункова машинка, комп'ютер
Кількість технічних засобів, їхню вартість і амортизаційних відрахувань, що припадають виконання даної функції 1 прим. - 2000руб.1 прим. - 35 000руб.39 крб.
19 Реєструвати надходження комплектуючих виробів У 13 240
20 Контролювати прийомку комплектуючих виробів в 2 700
21 Контролювати зберігання комплектуючих виробів в 4 680
22 Реалізовувати надлишки комплектуючих виробів в 5 340
23 Розраховувати залишки комплектуючих виробів в 1000
24 Вести облік комплектуючих, виробів в 5 000
25 Контролювати використання комплектуючих виробів в 5 060
26 Вести звітність на роботуОВКиК в 5 060

 


Фрагмент схеми функціональних взаємозв'язківОВКиК коїться з іншими функціональними підрозділами організації

ФункціїОВКиК Підрозділи і особи
>ОГК >ОГТ >БМА >БРИЗ >ОГМ >ОГЭ БТД >ПДО >ОМТс >ОВКиК >ФО ОС ВЕО >ООТиЗ >оОК Бухгалтерія ВТК Директор >Гл. інженер Заст. директора з комерційних питань Заст. директора з кадрів

Визначити потреби у комплектуючих

виробах

З П У п 0 У У П >t Р

Умовні позначення:

>ОГК - відділ головного конструктора;

>ОГТ - відділ головного технолога;

>БМА - бюро механізації і автоматизації;

>БРИЗ - бюро раціоналізації і винахідництва;

>ОГМ - відділ головного механіка;

>ОГЭ - відділ головного енергетика;

БТД - Бюро

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація