Реферати українською » Менеджмент » Дослідження процесів Формування та Використання кадрового потенціалу в ВАТ "Стаханівській вагонобудівельній завод"


Реферат Дослідження процесів Формування та Використання кадрового потенціалу в ВАТ "Стаханівській вагонобудівельній завод"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>кадровийпотенціалвикористання


>Дослідженняпроцесівформування тавикористання кадровогопотенціалу в ВАТ «>Стаханівськийвагонобудівельний завод»

 


1.Загальна характеристикадіяльності підприємства

 

>Акціонерні товариствавідкритого типу вструктурісучаснихпідприємств вкраїнах ізсучасноюринковоюекономікоюєнайбільшвпливовимисуб’єктамигосподарювання. У 1996 р. СШАналічувалося 23 240 тис.підприємств, у томучислі 16 956 тис.індивідуальних, 1654 тис. партнерств й 4631 тис.корпорацій. При цьомуіндивідуальнівласникипривласнювали 5,03%загальноїваловоївиручки; партнерства – 6,21%, акорпорації – 88,7%.Середкорпораційнайбільшвпливовимикорпораціямиєкорпораціївідкритого типу, котрівідносяться домонополій.Їхчисельністьскладаєприблизно 1800підприємств,акції якікотируються нафондовихбіржах.Протедомінуючу рольсеред нихвідіграють Перші 500корпорацій, списки якіщорокупублікуєвпливовийамериканський журналділовихкіл США «>Форчун». У 1990 р. частку 0,003всієїкількостіцихпідприємств припадала более як половинасукупноговиробництва США.

ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод» було бстворено напідставіприватизації державного підприємстваСтахановськийвагонобудівельний завод,який було бпобудовано у 1965році в м. Стаханов. Предметомдіяльності підприємства було бвиробництвозваренихметалоконструкцій. З 1970 року заводперейшов навипусквантажнихвагонів длязалізничного транспорту таспеціальногорухливого складу, атакожколісних пар тавізків.СьогодніСтахановськийвагонобудівельний завод –цеунікальневисокотехнологічнепідприємство ізповним цикломвиробництвавантажнихвагоніврізнихтипів йконструкцій.

Формавласності –колективна.Державна частка уУставномуфондівідсутня.

>Розмір статутного фонду – 39618,164 тис. грн.

>Кількістьакцій – 37731584одиниць.

>Номінальнавартістьоднієїакції – 1,05 грн.

ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод» входити ухолдинговукомпанію (ХК) «АвтоКРАЗ»фінансово-промисловоїгрупи «>Фінанси й кредит»

>Юридична адреси: 94018,Луганська обл., м. Стаханов, ін. леніна, 67

Предметомдіяльності підприємства ВАТ «>СВЗ»євиробництво:

-вагонів для перевезеннямінеральнихудобрення;

-лісовози,думпкари,транспортери;

-вагони-цистерни;

- напіввагони;

-колісні парі йвізки.

Товариствамає 9основнихцехів та 10допоміжнихпідрозділів. У цехах підприємства встановлено 2444одиницітехнологічногообладнання, до тогочислі:

-металорізного – 875 од;

-ковальсько-пресового – 236 од.;

-електрозварювального – 504 од.;

-іншогообладнання – 829 од.

>Головноюметою ВАТ «>СВЗ», щовідображено вУставі підприємства,єзадоволеннясуспільних потреб увиробленійпродукції йнаданихпослугах,одержання максимальногоприбутку тазадоволення на йогоосновіінтересівакціонерів.

УсвоїйдіяльностіакціонернетовариствокеруєтьсяКонституцією України,Господарським кодексом України,Громадянським кодексом України, Законом України «Прогосподарські товариства», Законом України «Проакціонерні товариства», Кодексом законів України пропрацю таіншимизаконодавчими танормативними актами, щорегулюютьпідприємницьку діяльність та діяльністьакціонерних товариств, атакож Статутом талокальниминормативними актамиВідкритогоакціонерного товариства «>Стахановськийвагонобудівельний завод».

>Діяльність ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»характеризуєтьсянаступнимитехніко-економічнимипоказниками, таб. 1.

>Данітаблиціпоказують, щопротягомостанніх 4 років (за 2009рікдані за 1 півріччя)підприємство активноздійснювалоекономічну діяльність,нарощувалотемпиобсягіввиготовленої йреалізованоїпродукції, активнозавантажуваловиробничеобладнання,хочатемпиекономічногозростанняхарактеризуютьсянерівномірністю.Найбільшвисокими темпами зростаннювідрізняється 2008 р., коливиробництвовантажнихвагонівзросло у 2,1 рази. У 2009 р. упорівнянні із 2008 р.виробництвовантажнихвагонівзрослоще у 1,7 рази. У 2010 р.відносно 2009 р.виробництвовантажнихвагонівзрослощемайже на 10,4%. Алі у 2009році внаслідоксвітовоїфінансовоїкризиобсягивиготовленоїпродукціїрізкоскоротилися.Заразситуаціязмінюється накраще. За словами МаксимаПрасолова –керівникамаркетинговоїслужби, теперспостерігаються ознакиподоланнякризи. Упорівнянні ізпершим кварталом 2009 рокусуттєвозрослаактивністьклієнтів,кількість запросивши від нихзростає. Докінця року ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»надієтьсявипустити 2–2,5 тис.вантажнихвагонів, щостановитьмайже 47% до 2010 року.

>Необхідновідмітити, щоСтахановськийвагонобудівельний заводєєдинимпідприємством в Україні, якуможевироблятисучаснітранспортнісистеми, щорозробляютьсяспеціально для перевезеннязалізницінайпотужнішихсиловихтрансформаторів,відходів ядерногопалива ііншихспеціальнихвантажів.

>Діяльність ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»відрізняєспроможність доноваторської роботи,випускуновоїпродукціївідповідно дозапитівспоживачів.Підприємствопідтримуєнауково-технічнізв’язки іззв’язки ізпередовиминауково-технічними центрами, щосприяєшвидкомуопрацьовуванню новихтехнічнихідей,розвиткуекономічноїдіяльності.

 


>Таблиця 1.Основнітехніко-економічніпоказники за 2007–2010 рр. ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»

>Показники рокта
2007 2008 2009 2010
1.Обсягивиготовленоїпродукції, тис. грн. 320444,0 746421,6 1347916,7 1916725,3

>Обсягиреалізованоїпродукції, тис. грн.,

у томучислі

>експортнапродукція

306182,4

163400,6

726421,1

567911,3

1246115,2

778928,8

18 14622,1

946369,9

3.Основна номенклатура:

–вантажнівагони, прим.

1520 3226 5256 5511
4.Середньообліковачисельність всіхпрацівників,осіб 2494 3017 2998 3189
5.Середньомісячназаробітна плата, грн. 844,0 1246,0 1398,5 1500,4
6.Середньорічнавартістьосновнихвиробничихфондів, тис. грн. 156142,8 156928,6 157163,5 158843,7
7.Знососновнихфондів, % 54,8 55,2 54,9 54,8
8.Використаннявиробничихпотужностей, % 31,8 46,9 62,3 63,6

9.Балансовийприбуток,

тис. грн.

8899,0 19495,8 32043,4 95317,8

>Продукціяакціонерного товариства, як й самепідприємство,єконкурентоспроможним,користуєтьсяпостійнимпопитом.Якщоврахувати ті, щозалізничній транспортє одним знайбільшконкурентоспроможнимтранспортнимзасобом доставкивантажів доспоживачів, то, можнасказати, що ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»маєдобріоб'єктивніумови длярозвиткусвоєїдіяльності.Продукція заводувиготовляється йпоступає на ринкирізнихкраїн, до тогочисліІран,Північну Корею,Монголію,Туреччину, Оман,Австралію таінші.Однією зособливостей підприємстває ті, що вона працює напідставііндивідуальнихзаказів.Продукціявідповідаєсвітовим стандартам (>продукціясертифікована за стандартамиІСО 9001–20000),державним стандартам України (ДСТУ), атакожсертифікована всистемі ССФЖТ.

З 1970 р.підприємствомрозроблено йвипущенобіля 40типів й моделейвантажнихвагонів йспеціальнихтранспортнихзасобів.

>Найбільшсуттєвоюпроблемою для ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»єзалученняінвестицій таоновленняосновнихфондів підприємства,перш на,технічногопризначення. Великийзнососновнихфондів вумовахрозвиткуглобальнихпроцесів,оцінкиконкурентоспроможності підприємства засвітовимикритеріями,єнегативним чинникомекономічногорозвитку,свідчить просерйозніпроблеми урозвиткувиробництва напідставікорпоративноїорганізаціїбізнесу.Необхідновідмітититакож, що в Українієнерозвинутимринокціннихпаперів, внаслідок чогоакціонерні товариства якформиорганізаціївиробництва напідставіакумуляції всіхвільнихкоштів,майна, прав йіншихресурсів неотримуютьнадійноїфінансовоїбази,ресурсів для свогорозвитку. Проблемазалученняінвестицій дляакціонерних товаристввідкритого типу, до тогочислі й для ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»,сьогоденні в Українієоднією ззначнихперешкод векономічному тасоціальномурозвитку,прогресіцихпідприємств.

>Аналізтехніко-економічнихпоказників ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»показує, що для підприємстваактуальнимєтакож проблемавиробничоїзавантаженостіобладнання. яксвідчатьдані, заперіод, у межахякого проводитисядослідженняекономічноїдіяльності підприємства,рівеньзавантаженостіобладнаннясуттєвозмінювався впозитивну бік. Однаксвітовафінансова кризу негативновідбилась наекономічнійдіяльності підприємства,обсягивиробництва впали, внаслідок чогознову впалазавантаженістьобладнання. Цесуттєвопогіршалоумовифінансово-господарськоїдіяльності підприємства, йогорозвиток.

>Даннінаведеноїтаблицітакожсвідчать, щовпродовжвказаногоперіодувідбувалось не лишезростаннявипускупродукції, але йдіє йтенденція дозростаннячисельності трудового колективуакціонерного товариства,підвищеннясередньомісячноїзаробітної плати.Розрахунковіданнітаблиціпоказують, щоодночасно іззростаннямвипускупродукціївідбувалосьзростанняпродуктивності роботи. То в 2007роціпродуктивність роботи (>Прп) заформулою:

>Овп

>Прп = –.

>Счп

>Овп –Обсягивиготовленоїпродукції

>Счп –Середньообліковачисельністьпрацівників

>Складала 128,5 тис. грн. однієїпрацівника, у 2008році – 247,4 тис. грн., у 2009році – 449,6 тис. грн., у 2010році – 601,0 тис. грн.Необхіднозауважити, що упорівнянні ізрадянськимперіодомсоціально-економічногорозвитку, колипродуктивність роботи був одним звагомихпоказниківтехніко-економічноїдіяльності,сьогодніпродуктивність роботи неприйнятовиносити наперший план вхарактеристиціекономічноїдіяльностіпідприємств. Цемотивовано тім, що підприємства, у томучислі йакціонерні товариства,єсамостійнимисуб’єктамигосподарювання.

Таким чином,аналізтехніко-економічнихпоказниківдіяльності підприємствапоказує, що ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод» за своїмпотенціаломєконкурентоспроможнимпідприємством,маєможливості доподальшогоекономічного тасоціальногорозвитку,прогресу.


2.Аналіз кадровогопотенціалу підприємства

>Аналіз стану кадровогопотенціалувідкритогоакціонерного товариства «>Стаханівськийвагонобудівельний завод»передбачаєперш навизначеннядинамікичисельності персоналу. Процетаблиця 2.

 

>Таблиця 2.Динамікачисельностіпрацівників у 2007–2010 рр. ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»

>Показники рокта
2007 2008 2009 2010
1.Плановачисельність всіхпрацівників,осіб 2640 3105 3114 3291
>Середньообліковачисельність всіхпрацівників,осіб 2494 3017 2998 3189
3.Відхилення відплановоїчисельності (+;-), увідсотках – 5,6 – 2,9 – 3,9 – 3,1

Знаведенихданих, атакожвраховуючипоказникизростанняобсягіввиготовлення тареалізаціїпродукції, видно, що у 2007–2010 рр. для ВАТ «>СВЗ»характерним було бзростання кадровогопотенціалу підприємства. Алісередньообліковачисельність повказанимрокам бувменшою відплановоїнеобхідності.Дослідження показало, що такаситуаціяєусвідомленоюпозицієюкерівництва.

>По-перше,керівництво уже малопрактичнийдосвід того,наскільки тяжковідбуваєтьсяскороченнячисельності персоналу.Причомуцеторкається не лишепрацівників (>психологічний стан,складністьодержання новогоробочогомісця, а тім самимкоштів для життя), але й і для підприємства (>складність процедур,витратизначнихкоштів дляпроведеннявивільненнязайвоїробочоїсили).

>По-друге,перерозподіліснуючої роботисередпостійного контингенту персоналу іздодатковоюоплатоюдодаткової роботиє одним змотиваційнихмеханізмів болееефективної роботизайнятих.

>По-третє,ринковаекономікавідноситься донайбільш нестабільнихекономік. НаЗаході уже давнокерівництво урозрахункахнеобхідного кадровогопотенціалудотримуєтьсяметодології, згідноякоїкадровийпотенціалформується за такими принципами:

-виокремлення основногопотенціалу,чисельністьякогорозраховуєтьсявідносновипуску такогообсягупродукції,який бідозволяввідшкодувати усівитрати тазабезпечувативизначенийрівеньприбутковості;

-виокремлення резервногопотенціалу,якийзадіється увиробництві, коливідбуваєтьсязростанняпопиту напродукцію;

-виокремленнядодатковогопотенціалу,якийзалучається чискорочується за умівзмін увипускупродукції.

>Такаметодологіядозволяє болееефективнопідходити доформуваннячисельностіпрацюючих йкорегуванняфактичноїчисельності йплановоївідносноактивностіекономічноїдіяльності, станутоварнихринків,фінансових,продуктових,ринків роботи тощо.

>Важливимпоказником кадровогопотенціалу підприємстваєаналіз

покатегоріямпрацюючих,таблиця 3.

 

>Таблиця 3.Динамікачисельності персоналу покатегоріям за 2007–2010 рр. ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»

>Роки
2007 2008 2009 2010

1. ЗПС –всього,осіб,

у томучислі:

–робітники

–керівники

–фахівці

–службовці

2726

2365

135

202

24

2758

2384

138

210

26

2735

2356

142

212

25

2905

2522

147

212

24

2. НПП –всього,осіб,

у томучислі:

–робітники

–керівники

–фахівці

–службовці

268

202

15

45

6

259

185

16

51

7

263

188

16

52

7

284

209

16

52

7

3.Всього,осіб 2994 3017 2998 3189

>Данітаблиці ізврахуваннямданихтаблиці 1.1. пропоказникивипускупродукціїсвідчать, щочисельність персоналуостаннімирокамизростала. Основу цогозростанняскладало збільшеннявипускупродукції. У 2008роцівипускпродукції (>вантажнихвагонів)збільшивсямайже у 2,1 рази. У 2009 р. упорівнянні із 2008 р.виробництвовантажнихвагонівзрослоще у 1,7 рази. У 2010 р.відносно 2009 р.виробництвовантажнихвагонівзрослощемайже на 10,4%.Суттєве збільшеннявипускупродукції стало тім чинником, щообумовивзростаннячисельностіпрацюючих.Причомузміни укількостіпрацюючихторкаються всіхкатегорійпрацюючих:керівників (>середня йнижча ланки оперативногоуправління),робітників,фахівців, атакожслужбовців.Така політика вобластізайнятостієпозитивною йпоказуєвирішенняпроблемиборотьби ізбезробіттям.

>Вагомимпоказникомкадрової політики та стану кадровогопотенціалуєдинамікаякісного складу персоналу. Процеданітаблиці 4.

 

>Таблиця 4.Динамікаякісного складу персоналу за 2007–2010 рр. ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»

>Питома ваги (в%)

узагальнійкількості персоналу:

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
>робітників 86,7 86,4 86,1 86,8
>жінок 48,1 47,4 46,5 45,7
>Кількість ізнеповною йбазовоювищоюосвітою 41,73 46,39 47,13 47,7
у т.ч.жінок 17,54 18,80 18,88 18,5
>Кількість ізповноювищоюосвітою 10,26 10,46 11 11,53
у т.ч.жінок 5,46 5 4,89 5
>Робітників завіком від 50 до 59 рр. 21,38 18,2 19,47 19,9
у т.ч.жінок 12,53 10,46 11,33 11,16
>Робітників увідпустках,декреті 1,1 1,57 1,51 1,45
>Пенсіонерів (завислугу років, завіком, поінвалідності) 18,64 18,1 18,31 17,77
у т.ч.жінок 11,41 11,43 11,45 11,2

>Данітаблиціпоказують, щоостаннімироками вякісномускладі кадровогопотенціалу ВАТ «>СВЗ»намітилосьдекількатенденцій:

>По-перше,поступовоскорочується узагальнійчисельності персоналупитомої вагижінок. На нашпогляд, данаситуаціяєзакономірністюдіяльності підприємства наринкових принципах,оскількирозвиток підприємствазалежить відзусиль самого підприємства, то воно тазацікавлено йорієнтується на тихийробітників, котріспроможніпрацюватибезперервно. Жінками, якфахівці, то йробітникинароджуютьдітей,займаються їхнівихованням,тобтоперебувають увідпустці, щопов’язано ізхворобоюдітей. Дотижінки негативновідносяться дорізного родумір в позаробочий день,оскількицевідриває віддомашніхсправ,вихованнядітей.

>По-друге,закономірністюякості кадровогопотенціалу ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»єстійкезростанняробітників ізнеповною йбазовоювищоюосвітою. У 2008 р. порівняно із 2007 р.кількістьпрацівників ізнеповною йбазовоювищоюосвітоюзросла на 4,66%. У 2009 р.відносно 2008 р. – на 0,74%. У 2010 р.відносно 2009 р. – на 0,57%.Необхідновідмітити, що покращанняякості персоналуєхарактерним й дляпрацівників-жінок.Невпиннепідвищенняякості персоналуспостерігається й вчастиніпрацівників, щомаютьповнувищуосвіту. То в 2008 р.відносно 2007 р.вказанакатегоріяробітниківзбісилась на 0,2%; у 2009 р.відносно 2008 р. – на 0,54%; у 2010 р.відносно 2009 р. – на 0,53%.

Доданоїтенденціїнеобхідно особливо позитивновідноситись.Якість персоналу уформікваліфікованихпрацівниківскладає основусучасноговиробництва,визначаєякістьвиготовленняпродукції,їїефективність,ефективністьрозвитку підприємства.

>По-третє,важливоюзакономірністю уформуванні кадровогопотенціалуєфактично на одному йтежрівнівикористання уструктурі персоналупенсіонерів.Важливимє ті, щочисельністьпрацюючого персоналупенсійноговіку незбільшується. Длязахіднихкомпаній увикористанні роботипенсіонерівхарактернимєрівень 5–6% відзагальноїчисельності. Длякраїнколишнього СРСРця цифразначнобільша, щовідбиваєобставини двохпорядків:

- українахколишнього СРСРвіквиходу напенсію дляжінокскладає – 55 років, для чоловіків – 60 років. Узахіднихкраїнахвихід напенсію ужінокскладає 60 років, а й у чоловіків – 65 років;

- українахколишнього СРСР, до тогочислі й насучасномуетапіринкових реформ в Україні,пенсія дляосновноїчастиниробітників, що залишиливиробництвоєнадзвичайномалою.

>Вагомезначення ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод» всистеміформування кадровогопотенціалу підприємствавіддаєнавчанню тапідвищеннюкваліфікаціїробітників.Організаціюданоюсфероюкадрової політикиздійснюєвідділпідготовкикадрів (ВПК),заснований на ВАТ «>СВЗ» у 1965 року,ранішевідділназивавсявідділомтехнічногонавчання.Його штатскладають дваробітника: посади головногофахівця йпровідногофахівця. До їхні заподіяннявходять запитанняуправліннянаступними видамиробіт:

1.Підготовка новихробочих.Організаціюпрофесійноїпідготовки навиробництвіздійснюєінженер попідготовцікадрів – ВПК.

2.Перепідготовка йнавчанняробочих іншимпрофесіям.Перепідготовку йнавчанняробочих іншимпрофесіямздійснюєінженер попідготовцікадрів занаявності заявок відначальниківструктурнихпідрозділів, щореєструються вжурналі, за умів уженаявноїпервинноїпрофесійноїпідготовки йкваліфікаційнихвимогГТКС.

3.Підвищеннякваліфікаціїробочих.Підвищеннякваліфікаціїздійснюєтьсявідділомпідготовкикадрів й спрямоване папослідовневдосконаленняпрофесійнихнавиків понаявнійпрофесії.

>Конкретнатривалістьнавчанняробочих повказаних формах
>підвищеннякваліфікаціївизначаєтьсявідповіднимиучбовими планамипрограмами, вмежахвстановленихвідповідно до «>Положення пропрофесійнеповчанняробочих павиробництві».

4ПідвищеннякваліфікаціяІТР

>Організаціюпідвищеннякваліфікаціїкерівнихпрацівників йфахівців підприємстваздійснює начальник ВПК. При цьомузастосовуютьсянаступніформипідвищеннякваліфікації:

-короткостроковікурсипідвищеннякваліфікації позапідприємством;

-стажування,якимипередбачаютьоволодінняпрацівникамидодатковимизнаннямиуміннями йспеціальниминавиками, вмежахраннєпридбанійспеціальності попрофесійнійспрямованостівиробничійдіяльності.

Напідставівизначенняпотреби впрофесійномупідвищеннікваліфікації зарекомендаціями відголовнихфахівців й дляорганізаціїнавчання персоналу начальник відділення попідготовцікадріврозробляєплан-графікпідвищеннякваліфікації.

Організаціянавчаннякадрів надоговірнихумовах за межами підприємствавключаєтакіетапи:

-узгодженняучбово-програмноїдокументації;

-наявністьліцензії;

-узгодженнякошторисувитрат напідвищеннякваліфікації;

-укладення договору.

Начальник ВПКорганізовуєсвоєчасністьприбуттяпрацівників нанавчання й послезакінченнякурсівпідвищеннякваліфікаціїоформляє особистукваліфікаційнукарткуІТР йнаправляє в ВК.

Характеристикапроцесівнавчання тапідвищеннякваліфікації наведена втаблиці 5.

>Данітаблиціпоказують, щоакціонернетовариство «>Стаханівськийвагонобудівельний завод»розглядаєнавчання тапідвищеннякваліфікаціїробітників вякості центрального пунктуформування кадровогопотенціалу,основоюефективноїгосподарськоїдіяльності ВАТ. яксвідчатьданітаблиці,підприємствоприділяєважливезначенняпервиннійпідготовці чинавчаннюкадрів. У 2008році упорівнянні із 2007 фатальністюкількістьробітників, щопройшлипервинненавчаннязросла на 2,6%, у 2009роцівідносно 2008 року – на 1,5%, у 2010роцівідносно 2009 року – на 1,6%.Необхідновідмітити, щочастинробітників на «>Стаханівськийвагонобудівельний завод»поступає послезакінченняСтаханівськогопрофесійно-технічного училища №82,учням йслухачамякогопідприємство за договоромпредставляємісцяпроходження практики,придбанняробітничоїкваліфікації.

>Таблиця 5.Навчання тапідвищеннякваліфікації за 2007–2010 рр. ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»

>Показники >Роки
2007 2008 2009 2010
1. >Підготовка новихробочих 182 296 340 410

>Підвищеннякваліфікації

(>розряду),осіб.

145 186 165 153
>Одержання іншого (>суміжного)фаху,осіб 40 46 119 1 5 7
3. >Підвищеннякваліфікаціїфахівцями,осіб. 65 93 107 90
4. >Підвищеннякваліфікаціїслужбовцями 14 18 15 27

>Важливемісце уформуванніякісного кадровогопотенціалу ВАТ «>Стаханівськийвагонобудівельний завод»відводить йпідвищеннюкваліфікації –одержанню болеевисокихрозрядів. У 2008році упорівнянні із 2007 фатальністю було б здобуто болеевисокірозряди на 41робітника понад, але й унаступні роктачисельністьробітників, що здобули болеевисокірозрядидекільказменшилась. разом ізцим вцейперіод болеевисокими темпамизбільшувалосьпідвищеннякваліфікаціїфахівців, що було б обумовленерозробкою нового проекту повипуску новихвагонів.

яксвідчатьдані,підприємствосуттєвуувагуприділяєпідвищеннюкваліфікації йслужбовцями.Необхіднотакожвідмітити ті, що персонал ВАТ «>Стаханівськийвагонобудівельний завод», якпоказуютьопитуваннярізних группрацівників,навчання тапідвищеннякваліфікаціїрозглядають вякості необходимихважливихякостейробочоїсили.

Уданомунапрямупідготовки кадровогопотенціалу підприємстваєвизначенінедоліки,головними з якієкадровепланування вконтекстістратегічногорозвитку підприємства, болеечіткевизначення новихвимог доробочоїсили, персоналу, котрі урозвинутихкраїнах здобулиназву «>компетенції».

>Формування кадровогопотенціалу, яквідмічалось,єнеможливим беззастосуваннясистемимотивації,середякоїважливезначеннямаєрівеньгрошовоїоцінкипослуг роботи,тобторівеньзаробітної плати.Заробітна плата вринковихумовахорганізаціїекономічноїдіяльностіпідприємств, до тогочислі йакціонерних товариств,виконуєважливіфункціївідтворенняробочоїсили,зацікавленості у результатах роботи,підвищеннякваліфікації. Тому довизначеннязаробітної платипідприємство винневідноситисьретельно.Заробітна плата виннавизначатиумовиякості життя тастворюватиумови длястимулів йвідноснокваліфікаціїпрацівників,інвестицій урозвитоксвоїхкомпетенцій,ефективності роботи,зацікавленостіпрацівників увисоких результатах роботи,високомупрофесійному йсуспільномуіміджі підприємства.Рівеньзаробітної платисуттєвимзразкомвпливає нарізніаспектиповедінкиробочоїсили напідприємстві.

Пропідхід доформування кадровогопотенціалу васпектімотивації персоналу на ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод»свідчитьаналізтенденційсередньомісячноїзаробітної плати напідприємстві,їїзіставлення ізтенденціямисередньомісячноїзаробітної плати попромисловості погалузівиробництвотранспортнихзасобів таустаткування. Процеданітаблиці 6.

>Данітаблиціпоказують, щосередньомісячна >заробітна платаробітників за 2007–2010рікбезперервнозростала. У 2008роцівідносно 2007 року воназросла на 46,7%, у 2009роцівідносно 2008 року – на 12,2%, у 2010роцівідносно 2009 року – на 7,2%.

Упорівнянні ізтенденціямисередньомісячноїзаробітної плати попромисловості погалузівиробництвотранспортнихзасобів таустаткуваннясередньомісячназаробітна плата по ВАТ «>СВЗ» завиключенням 2008 року зарівнемєнижчою.

>Таблиця 6.Тенденціїсередньомісячноїзаробітної плати по ВАТ «>Стахановськийвагонобудівельний завод» йгалузівиробництватранспортнихзасобів таустаткування

>Показники рокта
2007 2008 2009 2010
4.Середньомісячназаробітна плата ВАТ «>СВЗ», грн. 844,0 1246,0 1398,5 1500,4
5.Середньомісячназаробітна плата вгалузівиробництватранспортнихзасобів таустаткування, грн. 864,0 1129,0 1492,0 1568,4
6.Рівень див.з/пл. ВАТ «>СВЗ» до див.з/плвиробництватранспортнихзасобів таустаткування, % 96,7 110,3 93,7 95,7

>Вказаніпоказникизмін всистемісередньомісячноїзаробітної плати –цепоказникиномінальноїзаробітної плати. А,щобвизначитиреальнізміни всистемімотивації роботинеобхідно доаналізузалучитиданні проінфляційніпроцеси.

ЗаданимиДержкомстату Україниіндексінфляції в Україністановив:

2007році – 10,3%.

2008році – 11,6%.

2009році – 16,6%.

2010році – 22,3%.

Прогноз накінець 2009 року – 14–17%.

Таким чином, ізурахуванняміндексівінфляції в Українізрозуміло, що реальназаробітна платазалишаєтьсяфактичнонезмінною, щосвідчить пронизькістимули до роботи, некращіумовивідтворенняробочоїсили. Це негативновпливає наформування кадровогопотенціалу.

 


3.Проблемивикористання кадровогопотенціалу підприємства

 

>Перш нанеобхідновідмітити, що запитанняформування кадровогопотенціалуакціонерних товариств й йоговикористаннядіалектичнопов’язані.Підприємствоздійснюєвідбір й оренду персоналу йвідповідно дорезультатів роботи вноситикорективи в тих чиіншіаспекти,напрямиформування кадровогопотенціалу. Томупроблемивикористання кадровогопотенціалу несуть всобіперш на тихпроблеми, щопов’язані із проблемамиформування кадровогопотенціалу. разом ізцимє йсамостійніпроблеми.Ціпроблемиєпородженням тихий проблем, щовідбиваютьякість кадровогопотенціалу васпектіорганізації роботи трудового колективу чи персоналу якцілісноїорганізаціїробітників. У цьомуаспектіформування кадровогопотенціалу та йоговикористаннязалежать впершучергу відорганізації роботи,їїтехнічногопідґрунтя. Уструктурітехнічноїосновиорганізації роботи,процесу роботи, дебезпосередньовідбуваєтьсявиготовленняпродукції,тобтотрансформаціяресурсів вготовупродукцію,принциповезначення дляформування тавикористання кадровогопотенціалумаєаналіз характерузмісту роботи.

Зазмістомрозрізняютьтаківиди роботи: проста йскладна,творча йрепродуктивна,фізична тарозумова,ручна тамеханізована тощо.Простапраця –виконанняпростихтрудовихоперацій, для якідостатньовиробничогоінструктажу й непотрібноспеціальногонавчання.Складнапрацяпотребуєвідповідноїкваліфікації,пов'язана іздодатковимивитратами нанавчанняпрацівника.Творчапрацяпередбачає постійнапошук новихрішень, активногорозвиткусамостійності таініціативності. Урепродуктивній роботизначначастинафункційповторюється,їїособливістюєповторюваністьспособівдосягненнярезультатів.Фізичнупрацюхарактеризуєбезпосереднявзаємодіялюдини ззасобами роботи,їївключення втехнологічний процес.Розумовій роботипритаманніінформаційні,логічні,творчіелементи,відсутністьпрямоївзаємодіїпрацівника ззасобами роботи.Ручнапрацяпередбачаєпрямудіюпрацівника щодо роботи, непотребуєскладнихінструментів,приладів.

>Працівниківмеханізованихвиробництвкласифікують натакікатегорії:

–працівники,зайнятіспостереженням зароботоюавтоматизованихагрегатів та машин;

–працівники, котрівиконують роботу задопомогою машин ймеханізмів;

–працівники, котрівиконуютьручніоперації при машинах тамеханізмах.

Упроцесівиробництвазастосовуєтьсяручна ймашинна чимеханізованапраця. Наробочихмісцяхважливоскоротитичасткуручної роботи взагальнихтрудовихвитратах.Підвищеннятехнічногорівняорганізації роботипринциповезначеннямає дляакціонерних товаристввідкритого типу, котріхарактеризуютьсямогутньоювиробничою силою, великимтехнічним станом, що ставити вякостіоднієї зважливих завданьорганізації роботи тавиробництвапроблемиуправлінняорганізацією роботи,продуктивністю роботи, забезпеченняекономічногоефекту на масштабахвиробництва.Необхідновідмітити, що зачасисоціалістичногорозвитку запитаннятехнічногорозвитку підприємства,скороченнярівняробіт,виконаних напідставіручної роботи стояли уцентріуваги держави.Підприємстваповинні булискладатизвіти передвищимиуправлінськими структурами йстатистичними органами попитомійвазіручної ймеханізованої роботи. Щоправда,слідвідмітити, щонеобхідністьскладатипідприємствамивказанізвітизавершується 1987 фатальністю, коли підприємстваповинні булискладатизвіти.

>Проведенідослідженняпоказують,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація