Реферати українською » Менеджмент » Аналіз Загальної сітуації в Галузі та конкуренції в ній


Реферат Аналіз Загальної сітуації в Галузі та конкуренції в ній

>АНАЛІЗЗАГАЛЬНОЇСИТУАЦІЇ УГАЛУЗІ ТАКОНКУРЕНЦІЇ УНІЙ


>Вступ

>Розробкастратегії – робота,заснована нааналізі, й вційобласті менеджер неможедомогтисяуспіху лишенаполегливістю йтворчимпідходом.

>Рішення про ті, якоїстратегіювибрати,маєприйматися напідставіоцінкивнутрішнього йзовнішньогосередовищакомпанії,отриманої врезультатідослідження. Упротилежномувипадкуотриманастратегіяможевиявитисянежиттєздатною.

>Дослідження проводитися за 2основними напрямами:

1 –ситуація вгалузі таумовиконкуренції вній;

2 –ситуаціяусерединісамоїкомпанії таїївласнаконкурентноздатність.

>Галузізначновідрізняються засвоїми характеристиками,конкуренцієюусередині них й перспективамирозвитку.Темпитехнічногопрогресуможутьколиватися відвисоких донизьких.Необхіднийрозміркапіталовкладеньможе бути великий чинезначний.Ринокможе бути від локального досвітового.Виробникивипускаютьстандартну чивисокодиференційованупродукцію.Конкуренція вгалузіможе бутисильною числабкою, вонможеорієнтуватися націни,післяпродажнеобслуговування,якість тощо.Попитможезростати чизнижуватися.Крім того,умовиконкуренції вгалузіпостійнозмінюютьсязізміною характерувпливу окремихфакторів.

Прианалізізагальноїситуації вгалузі йконкуренції внійвикористовуєтьсянабірприйомів, щодозволяє правильнооцінитиумовигалузі, щозмінюються, йвизначити характер йрівеньконкурентноїборотьби вній. Цедозволяєвиробитистратегію, котравідповідаєзагальнійситуації вгалузі йзробитивисновки проїїпривабливість длявкладеннякоштівкомпанії.

Метапроведенняаналізузагальногоположення вгалузі йконкуренції вній –одержативідповіді на майже 7запитань:

1)Якіосновніекономічніпоказники, щохарактеризуютьгалузь?

2)Якіконкурентнісилидіють угалузі йякийступіньїхньоговпливу?

3) Коливикликаєзміну вструктуріконкурентних силгалузі йякийвпливцихфакторів умайбутньому?

4) У якікомпанійнайбільшсильні/слабкіконкурентніпозиції?

5)Хтошвидше навизначає, вякійобластіпіде конкурентнаборотьба внайближчомумайбутньому?

6)Якіключовіфакторивизначатьуспіх чиневдачу вконкурентнійборотьбі?

7)Наскількипривабливагалузь ізпогляду перспективодержанняприбуткувищесереднього?


1.Основніекономічніпоказники, щохарактеризуютьгалузь

Ос-кількигалузізначновідрізняються засвоєюструктурою йбазовими характеристиками,аналіззагальноїситуації вгалузі йконкуренції внійпочинається ізоглядуосновнихекономічних характеристик.

>Галузь – групафірм,чияпродукціямаєнастількиподібніякості, щоборотьбайде за тихий самихпокупців.

>Економічні характеристикигалузіважливі,оскількимаютьвеликезначення под годину розробкистратегії.

>Наприклад, укапіталомісткійгалузі, девартість лише 1 заводуможедосягатисотеньмільйонів гривень,компаніяможечастковополегшити тяжкий „>вантаж”високихпостійнихвитрат,застосовуючистратегіюінтенсивноговикористанняосновнихзасобів, утакийспосібодержуючибільший дохід гривнюосновнихактивів. Так,комерційніавіакомпанії для збільшенняприбутковостісвоїх дорогихавіалайнерівскорочують годинуїхньогоперебування наземлі йзнижуютьціни на квитки у тому,щобзаповнитимісця в салонах, щоінакшезалишилися бпорожніми. Угалузях, де один продуктзаміняєінший,компаніїзмушенівитрачати понад години йзасобів нанауково-дослідні розробки у тому,щобзберегти своїтехнічніпереваги йупроваджувати своїпродуктиранішеконкурентів,тобтостратегіяпостійнихінноваційстаєпередумовою длявиживаннякомпанії наринку.

 

2.Конкурентнісили таїхнійвплив угалузі

>Цейкроканалізу особливоважливий, бонеможливорозробитиповноціннустратегію безглибокогорозуміння характеруконкуренції вгалузі.

>Навіть Незважаючи тих, щовпливконкуренції вкожнійгалузірізний, сам пособі характерконкуренціїподібний, щодозволяєвикористовувати модельпрофесораГарвардської школибізнесу М. Портера.

Модельп'яти силконкуренції

1 –Суперництвоміжпродавцямиусерединігалузі.

2 –Спробикомпаній ізіншихгалузейзавоюватипокупцівсвоїми товарами-субститутами.

3 –Можливістьпояви новихконкурентівусерединігалузі.

4 –Здатністьпостачальниківсировини й деталей, котрівикористовуютьсяфірмою,диктувати своїумови.

5 –Здатністьспоживачівпродукціїфірмидиктувати своїумови.

>Суперництвоміжпродавцями (1 сила)

>Конкуренціявиникає в зв'язку із тім, що у 2 чидекількохфірмз'являєтьсяможливістькращезадовольнятипотребиспоживачів чинеобхідністьполіпшити свою діяльність.

>Конкуренціяможеноситирізний характер – бутимирною чивестися не так на життя, але в смерть, узалежності від того,наскількичасті іагресивні дії, щозагрожують конкурентам (>знижуючіїхнюприбутковість),починаєфірма.

>Конкурентнаборотьбаможеприйматирізніформи –цінової йнеціновоїконкуренції.

>Принципиконкуренції:

1 –могутня конкурентнастратегія,застосовуванаоднієюфірмою,підсилюєконкурентнийтиск наіншіфірми;

2 – ті, якконкуруючіфірмизастосовуютьрізнівиди „>зброї” длявипередженнясуперників,визначає правилаконкуренції вгалузі йпоказує, щонеобхіднозробити у тому,щобдомогтисяуспіху.

>Якщозрозуміти правилаконкуренції вгалузі, то можнасудити про ті,наскількисильнесуперництво:запекле,інтенсивне, нормальнопомірне чипритягливослабке й чи якщорівеньконкуренціїзростати чизнижуватися.

>Вплив наконкуренцію вгалузітоварів-субститутів (2 сила)

1 –наявністьдоступних йконкурентноздатних заціноюзамінниківзмуситькомпаніїустановитиціни, що дозволятиспоживачам непереходити назамінники, а самимкомпаніям непідірватисвоєположення наринку;

2 –наявністьзамінниківдаєможливістьспоживачампорівнюватиякість й характеристикипродукції, а чи не лишеїїціну;

3 –оцінюється, чи складно дляспоживачівпереключитися назамінники йнаскількице дорого їм (>витратиперепідготовкислужбовців,вартістьдодатковогоустаткування,технічноїдопомоги,додатковий контрольякості йнадійностізамінника, атакожпсихологічнівитрати наліквідацію старихзв'язків ізпостачальниками йвстановлення новихзв'язків);

4 –чимнижчеціназамінників,чимвищеїхняякість таексплуатаційні характеристики йчимнижчевитратикористувача, тімвищевплив наконкуренцію із боцітоварів-субститутів.

>Можливістьпояви новихконкурентівусерединігалузі (>3сила)

>Серйозністьпогрозипояви новихконкурентівзалежить від 2факторів:

1 –бар'єрів на шляхупроникнення наринок;

2 –очікуваноїреакціїкомпаній, що ужедіють наринку, наприхід новогосуперника.

>Бар'єрипроникнення наринок:

1 –економія на масштабахвиробництва;

2 –неможливість доступу дотехнологій й ноу-хау;

3 –ефекткривої „>навчання/досвід”;

4 –прихильністьспоживачів довизначених марок;

5 –необхіднийрозміркапіталовкладень;

6 –нерівність увитратах, що незалежить відрозмірів підприємства;

7 – доступ доканалівзбуту;

8 – діїконтролюючихорганів;

9 –тарифи йнетарифніобмеження.

>Навітьякщофірма, Яказібраласявийти нановийринок,енергійнонамагаєтьсяпереборотибар'єри, щоперешкоджаютьїїпроникненню, вона як йранішестикається ізпитанням, якреагуватимутьконкуруючікомпанії.

>Кращийспосібдовідатися, чивплинепоява наринку новихконкурентів наконкуренцію угалузі вцілому –цевирішити, чидоситьвеликі вгалузітемпизростання іочікуванідоходи,щобзалучити внеїновіфірми.Якщо ані –прихід новихкомпаній невплине наконкуренцію.Якщо так –вплине.

Рівеньнебезпеки приходу новихсуперниківзмінюється взалежності від того, якрозвиваєтьсягалузь, й від збільшення чискорочення числаперешкод допроникнення наринок (>закінченнятерміну діїцінного патентомзначнозбільшуєпогрозупояви новихконкурентів, насвітовомуринкуперешкодизменшуються,якщознижуєтьсямито).

>Конкурентна силапостачальників (4 сила)

Чиєпостачальникисильною числабкоюконкурентною силоюзалежить від:

1 – умів, щосклалися вгалузі;

2 –фірм-постачальників;

3 –значимості дляспоживача товару, що смердотіпоставляють.

>Конкурентнийвпливпостачальниківможезнижуватися чизростати.

>Конкурентна силапокупців (5 сила)

>Конкурентна силапокупцівможеколиватися відзначної дослабкої.

Силапокупціввиявляєтьсяякщо:

1 – смердотівеликі;

2 –купуютьзначнучасткувиробів виробника;

3 –витрати,обумовлені переходом наконкуруючівироби чизамінники,відноснонизькі;

4 – смердотіможутьторгуватися.

>Стратегічнийзмістмоделі 5конкурентних сил у бо вонадопомагаєвизначити структуруцих сил таїхніможливості.

>Ідеальнеконкурентнесередовищевідносноодержанняприбутку –цетакесередовище, вякому йпостачальники, йпокупцімаютьслабкупозицію наторгових переговорах, коли немаєдобрихзамінників,вхіднібар'єриринкувідносновисокі йконкуренціяміжіснуючимипродавцямидоситьпомірна.

3.Зміни уструктуріконкурентних сил угалузі й внавколишньомусередовищі

>Ситуація вгалузізмінюється, босили, котрідіють уній,змушуютькомпанії, щовходять донеї,змінювати свої дії.

>Рушійнісили вгалузі –цеосновні заподій, щоприводять дозміни умівконкуренції йситуації вцілому.

>Аналізрушійних силмістить 2етапи:

1 –визначення самихрушійних сил;

2 –визначенняступеняїхньоговпливу нагалузь.

>Рушійнісили:

1 –зміни вдовгостроковихтенденціяхекономічногозростаннягалузі;

2 –зміни ускладіспоживачів й у засобахвикористання товару;

3 –упровадження новихпродуктів;

4 –технологічнізміни;

5 –зміни всистемі маркетингу;

6 –вихід наринок чивідхід ізнього великихфірм;

7 –поширення ноу-хау;

8 –зростаючаглобалізаціягалузі;

9 – змінуструктуривитрат йпродуктивності;

10 –перехідспоживчихпереваг віддиференційованих достандартнихтоварів (чинавпаки);

11 –впливзмін узаконодавстві та уполітиці уряду;

12 – змінусуспільнихцінностей,орієнтацій й способу життя;

13 –зменшеннявпливуфакторівневизначеності йризику.

Завданняаналізурушійних силполягає вподіліголовних причин, котріпризвели дозмін угалузі, йнесуттєвих.

Однимзіспособівспрогнозувати, котрірушійнісилидіятимуть умайбутньому,євикористаннятехнікидослідженнясередовища.

4.Компанії, котрімаютьнайбільшсильні/слабкіконкурентніпозиції

Один ізінструментівпорівнянняконкурентнихпозиційфірмгалузі –розробкакартистратегічних груп.

Картастратегічних груп –цеаналітичнийприйом, щозв'язуєаналізгалузі вцілому іоцінкуположеннякожноїфірмиокремо.Йоговикористаннянайбільш ефективного до тоговипадку, коли вгалузідіє так багатоконкурентів, що практичнонеможливоусебічновивчити шкірного із них.

>Стратегічна групаскладається ізфірм, щосуперничають, ізоднаковим стилемконкурентнихактивностей йоднаковимипозиціями наринку.

>Аналізстратегічних групдопомагає:

1 –поглибитирозуміннясутностіконкурентноїборотьби.

>Деякістратегічнігрупизнаходяться в болеесприятливомуположенні, ніжінші, борушійні таконкурентнісиливпливають накожнугрупу йочікуванийприбутокможеколиватися врізнихгрупах узалежності від того,наскількипривабливаїхняпозиція наринку.

>Фірми, котрівходять у складстратегічних груп, щозазнають негативноговпливу,нерідконамагаютьсяпереміститися вгрупу, Яказаймає болеесприятливупозицію.Результативність такогопереміщеннязалежить від того,високі чинизькибар'єривступу вобрану нимигрупу.Якщо жвдалося –цемайжезавжди приводити дозростанняінтенсивностіконкуренції.

>Якщовідомітакінаміри – карті можна завдатистрілки, котрівказуютьцільовийнапрямок руху, щодопоможескластиуявлення пророзвитокконкурентноїборотьби.

2 –зрозуміти, чизв'язанірозходження впотенційнійприбутковості окремихстратегічних груп зсильною числабкоюринковоюпозицієюкожної із них.

>Різнаприбутковістьможе бутиобумовленанеоднаковимступенемтиску із боціпостачальників чиспоживачів, атакож із боцітоварів-субститутів, щовиробляються віншихгалузях.

>Чимближче одна доодної накартірозташованістратегічнігрупи, тімсильніше конкурентнаборотьбаміжфірмами, котрі перед тимвходять.

5.Наступнийімовірнішийстратегічнийкрокконкурентів

>Стратегіяконкурентівбезпосередньовпливає навласністратегічнірішеннякомпанії:

- чинеобхіднозайнятиобороннупозицію увідповідь накрокиконкурентів;

- чивикористовуватиагресію,якщо діїсуперниківзабезпечуютьтакуможливість.

Ті, котріфірмиєосновнимидіючими особами в даний годину,єочевидним. Алізовсім необов'язково, що вмайбутньому смердотізбережуть своїпозиції.

>Точневизначення того, котріконкурентизміцнюватимуть, а котрівтрачатимутьпозиції наринку,допомагаєфахівцям, щорозробляютьстратегії,передбачатиймовірнікрокиосновнихконкурентів умайбутньому.

Прогнознаступнихкроків конкурента –найскладніша, але й йнайкориснішачастинааналізудіяльностіконкурентів.Агресивніконкурентизазвичайпочинаютьякі-небудьновістратегічнікроки. титану,хтозадоволений своїмнинішнім станом,зазвичайзберігаютьданустратегію йвносять унеїлишенезначнізміни.Невдахибувають простозмушеніпочинатиновінаступальні чиоборонністратегічнікроки.

>Аналізпублічнихзаявкерівниківкомпаній-конкурентів частобуваєдужекорисним длярозумінняїхньогостратегічногомислення.

>Слідбрати доувагитакож ті, чиволодіє конкурентдостатньоюгнучкістю длясерйознихстратегічнихзмін, чивін устанілишедодержуватисяобраноїстратегії,вносячи внеїмінімальніуточнення.

Добре поставленарозвідувальна тааналітична діяльністьщодозбирання тааналізуінформації просупротивникадозволяєвгадати його дії йпідготуватиефективніконтрзаходи (>можливонавітьзнищити конкурента!) йпередбачити йогоможливікроки прирозробці длясвоєїфірминайкращого планудій.

>Менеджери, котрі непроводятьглибокогоаналізуконкурентів,ризикують бутинеприємноздивованінесподіванимидіями із боцісуперників.

 

6.Ключовіфакториуспіху вконкурентнійборотьбі

>Галузевіключовіфакториуспіху –КФУ –це тих дії ізреалізаціїстратегії,конкурентніможливості,результатидіяльності, котрікожнафірмамаєзабезпечувати (чипрагнути до цого), чи бутиконкурентноздатною йдомогтисяфінансовогоуспіху.

>КФУ врізнихгалузяхрізні.Крім того, смердотіможутьзгодомзмінюватися воднійгалузі подвпливомзміниситуації вній.

>галузьконкуренціястратегічний


7.Привабливістьгалузі таїїперспективищодо забезпеченнявисокогорівняприбутковості (>вище засереднійрівень віншихгалузях)

>Якщоробитьсявисновок, що данагалузьєпривабливою,зазвичайбереться наозброєнняагресивнастратегіязростання йрозвитку, щоприпускає збільшеннязусиль нарозвитокпродажів,здійсненняінвестицій.

>Якщогалузь йумовиконкуренції внійнепривабливі, тонайбільшуспішнодіючіфірмивиявлятимутьобережність приінвестуванні, атакожпочинатимутьдеякікроки позахистусвоєїконкурентноздатності йприбутковості вперспективі, йможливо,здобувати болеедрібніфірми,якщоціна якщопридатною.

>Факторипривабливостігалузі:

1 –потенціалзростаннягалузі;

2 –сприятливий чинесприятливийвплив наданугалузьосновнихрушійних сил;

3 –можливість приходугалузь (>відходу ізгалузі) великихфірм.Можливапоява новихфірмзнижуєпривабливістьгалузі;відхід ізринкувеликоїфірми чидекількохдрібнихфірмнадаєможливість длязростаннячастки наринкуіншихфірм;

4 –стабільністьпопиту (залежністьпопиту від пори року,економічного циклу,змінисмаківспоживачів,наявностітоварів-субститутів таін.);

5 –посилення чиослабленнявпливу силконкуренції;

6 –серйозність проблем, що стояти передгалуззю вцілому;

7 –ступіньризику йневизначеності,пов'язаних ізмайбутнімрозвиткомгалузі;

8 –зростання чизниженняприбутковостігалузі як результатіснуючих умівконкуренції йрушійних сил.

>Якщо вконкретнійгалузііснує перспективаодержанняприбутку болеевисокого, ніж усередньому віншихгалузях, тоцюгалузь можнавважатипривабливою.Якщо жрівеньможливогоприбуткунижче –непривабливою.

>Проте якщопомилкоюподілятигалузі напривабливі йнепривабливі в буквальномузначенні, бопривабливістьвідносна, а чи не абсолютна.Воназавждимаєоцінюватися ізпозиційконкретноїфірми. Так,галузі, непривабливі длякомпаній, що в них,привабливі дляфірм самихцихгалузей.


Схожі реферати:

Навігація