Реферати українською » Менеджмент » Моя майбутня професія - топ-менеджер


Реферат Моя майбутня професія - топ-менеджер

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки РФ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«Челябінський державний університет»

Факультет управління

Кафедра менеджменту

>РЕФЕРАТ

з дисципліни «Введення у спеціальність 080507 – Менеджмент організації»

на задану тему: «Моя майбутня професія – топ-менеджер»

Виконала

студентка групиУМО-101

Миколаєва Катерина Володимирівна

ПеревіривВолосатов У. Д.

Челябінськ – 2010


Зміст

Запровадження

1. Резюме

2. Матриця вибору типу професійної діяльності

3. Аналіз тесту

4. Аналіз сильних і слабких здібностей індивіда

5. Побудова «кривою» свого життя

6. План особистому житті

7. План кар'єри

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Є така професія – Менеджер.

Обираючи фах, кожна людина має, передусім, себе з відповіддю: “Чому я вибрав саме цю професію?”

Жодна компанія неспроможна існувати без менеджерів - як лише з'являється фірма, відразу ж потрапити з'являється й потреба у управлінні нею. Саме цим займаються сучасні менеджери. Тому можна сказати, що сьогодні менеджер - одну з основних і найбажаніших професій.

Наука управління виникла з урахуванням багаторічного нагромадження емпіричних знань, сформованих теорій управління. Предметом науки менеджменту є відносини для людей у сфері управління, виявлення факторів, і умов, безпосередньо або опосередковано які впливають ефективність організованою праці. Основи науки базуються на філософії; очевидна зв'язок менеджменту з політологією, соціологією та інші науками. Наука управління неодмінно повинна спиратися на норми громадянського обов'язку і адміністративного права, важливого значення мають значення і неодмінно мають враховуватися становища трудового права. Як самостійна наука, зі своїми предметом і методом, менеджмент сформувався наприкінці 19 століття.

Англійське слово ">management", вживане у російській не перекладена походить від латинського слова ">манус" - "рука". Спочатку це слово використовувалося у сфері управління тваринами і означало мистецтво управління ними. Пізніше він був поширене на сферу людської роботи і стало застосовуватися для позначення процесів управління людьми і міжнародними організаціями. Сучасне розуміння цього терміна, яке наведено в Оксфордському словнику, визначає менеджмент як:

1) вид діяльності, процес управління людьми у різних організаціях,

2) область людського знання, особливе мистецтво, навик управління,

3) певну категорію людей, здійснюють роботу з управління, сукупність (групу) менеджерів галузі, підприємства, підрозділи.

Отже, менеджмент - це у першу чергу управління. А управління, з визначення ПітераДрукера, це особливий вид діяльності, перетворює неорганізовану натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу. Тому менеджмент можна з'ясувати, як сукупність методів, принципів, засобів і форм управління організацією з метою підвищення ефективності її. А менеджера - як працівника компанії, прийняв себе відповідальність за якісне виконання доручених йому виробничих процесів і із метою управляючого підлеглими йому працівниками, безпосередньо зайнятими у тих процесах.

Кожне структурне підрозділ фірми очолює менеджер, основний вид діяльності якого включає у собі управління внутрішніми процесами в підрозділі й погодження їх з усіма зовнішніми процесами. За аналогією з групуванням структурних підрозділів, одні менеджери підпорядковуються іншим менеджерам, створюючи, в такий спосіб, ієрархію менеджерів (управлінську ієрархію).

Слід врахувати, що високий рівень кваліфікації, і великий обсяг відповідальності працівника ще означають те, що якого є менеджером. Якщо він самостійно й більше одноосібно працює, пов'язану з міським управлінням, це ще дає підстав слід його менеджером. Потреба менеджменті з'являється тільки у разі, коли роботи вистачить і його складність вимагають залучення додаткових працівників, які спеціалізуються у конкретних питаннях, і виникла потреба управляти діяльністю цих структур.

Кінцевою метою концепцію діяльності будь-якого менеджера є досягнення необхідного результату (якості) всіх виробничих процесів, які виконуються в очолюваному ним структурному підрозділі. Управління людьми - працівниками компанії перестав бути метою своєї діяльності, і становить тільки засіб і засіб, дозволяють менеджеру домогтися потрібних результатів.

На думку фахівців, в даної професії є низка особливостей:

* Менеджер - це керівник і вона завжди є підлеглі.

* Менеджер то, можливо підприємцем, тобто керувати власним справою, і може бути найманцем.

* Менеджер може керувати комерційної або некомерційної організацією.

* Менеджери очолюють державні, громадські й релігійні організації, і це список можна продовжити.

У цьому менеджер може очолювати підприємство й нам організацію (менеджери вищої ланки), і може очолювати тільки п'яту частину її (менеджери середнього, нижчої ланки).

Серед основних функцій менеджера виділяють:

* Планування - визначення цілей організації та дій зі їх досягненню;

* Організація - структурування роботи, підвищувальне ефективності роботи;

*Распорядительство - це процес доведення рішень від менеджера для її співробітникам;

* Координація - узгодження встановлення взаємозв'язків задля досягнення поставленої мети;

* Мотивація - створення умов, які спонукають співробітників ефективно виконувати роботу у відповідність їх обов'язками;

* Контроль - забезпечення досягнення поставленої мети шляхом відстежування процесу праці, термінів виконання і своєчасної коригування помилок.

Управління ж окремим працівником (менеджером молодшого ланки чи фахівцем) включає у собі наступний мінімальний набір діянь П.Лазаренка та процедур, виконуваних менеджером:

* Передача правий і ресурсів: підлеглим менеджерам передається право управляти працівниками право розпоряджатися ресурсами, підлеглим фахівцям - лише права розпоряджатися ресурсами.

* Аналіз результатів процес формування оцінки ефективності діяльності підлеглих.

* Підготовка й здійснення коригувальних управлінських дій.

Робота менеджера включає у собі завдання, які потрібно виконати, щоб організація досягла поставленої мети. З іншого боку, саме робота, як діяльність, спрямовану отримання результату, є критерієм оцінки менеджера, головним вимірником його професіоналізму й мусить бути стрижнем, навколо якого вибудовується навчання.

Зміст роботи менеджера можна видати за набір завдань і питань, які перебувають «порядку денному». Проаналізувавши розмаїття завдань, можна виявити ключові завдання, властиві лише роботі менеджера, і залежать від рівня життя та стилю управління, виконання яких дозволяє об'єднати ресурси в «живий і що розвивається», тобто. перетворити матеріали в виріб під назвою організація та домогтися поставленої мети. Відповідно до П.Друкеру можна назвати загальні всім менеджерів і характерних лише їхнього роботи п'ять основних цілей.

1. Постановка цілей. Це завдання включає постановку цілей, визначення їх характеристик передбачає вміння як вирішувати, що потрібно б зробити досягнення цієї мети, а й знайти, і сформулювати спільну мету.

2. Організація роботи - це аналіз необхідних дій, прийняття рішень та відносин, класифікація і поділ роботи, побудова організаційної структури для координації виконання роботи.

3. Мотивація і спілкування - це комплексна завдання зі створення з багатьох людей однодумців, побудові відносин із людьми, відносин їх до роботи й групового взаємодії, стимулювання і додаткову винагороду за хорошу роботу.

4. Вимірювання показників - полягає у встановленні показників і критеріїв, що відбивають ефективність виконання окремої праці та організації у цілому, проведенні аналізу ефективності кожного працівника, оцінки якості та інтерпретації.

5. Розвиток своїх підлеглих - залежить від розвитку і на професійному вдосконаленні працівників, допомоги у розкритті здібностей, зміцненні їх особистісних якостей та створення умов саморозвитку.

Ці основні завдання - базові елементи змісту праці будь-якої менеджера. Кожна із завдань вимагає якихось особливих якостей і кваліфікації. Уміння вирішувати одне з завдань ще робить людини менеджером. Знання основних цілей дозволить оцінити й сконцентрованість спрямованість програм навчання дітей і розвинути вміння вирішувати такі завдання практично, тобто. забезпечити готовність менеджера на роботу. Кожен працівник може покращити своє діяльність у ролі менеджера, удосконалюючи виконання саме з завдань, оскільки за відсутності вміння вирішувати одне з завдань неможливо почуватися справжнім менеджером. Цікаво зазначити, що це п'ять завдань, слабко кореспондуються з 20-30 предметами, зазвичай представленими у програмах навчання менеджменту. Отже, для ефективнішої роботи як менеджера необхідно концентрувати свою увагу виконанні основних цілей, а під час виборів чи складанні програм навчання перейматися можливості розвитку знань і умінь, сприяють розв'язання цих завдань.

Розумію, що з здобуття права опанувати нової професією, необхідно як докласти зусиль плюс велике бажання, а й мати певними внутрішніми якостями, необхідні досягнення успіху у цій професії. Мені оволодіння нової професією, це, передусім, прагнення отримати нові знання, проявити себе у чимось новому, не зупинятися інтелектуально розвитку. І, як відомо, навчання управлінню з людей, дає можливість вдосконалення управлінню над собою, чого багатьом людям не дістає. Гадаю, що, зупинивши свій вибір саме у професії менеджера, не тільки зміцню наявні риси характеру, а й буду розвивати нові, необхідних даної професії, і навіть одержу знання, навички та нові можливості.

У цьому роботі я постараюся критично оцінити свої власні і ділові якості, проаналізувати досягнення й невдачі, поставити мети перетвориться на плані особистому житті і кар'єри. Гадаю, що у виконанні даної роботи мені простіше буде розібратися, що мені бракує у тому, аби домогтися поставленої мети і як їх домогтися.


1. Резюме

 

Адреса: Челябінськ, Комсомольський пр-т, будинок39-а, кв. 346

Телефон: (351)79-377-87

Електронна адреса:[email protected]

Дата народження:07.06.1993г.

Сімейний стан: незаміжні

Мета: здобуття посади «Менеджер»

Освіта: 2010-2015 Челябінський державний університет, спеціальність «Менеджмент організації»

Досвід роботи: немає

Знання мов: російський, англійський

Додаткова інформація: володіння комп'ютером лише на рівні користувача

Особисті якості: відповідальність, старанність, комунікабельність,стрессоустойчивость, оптимізм, чесність,целеустремленность, посидючість, пунктуальність, зібраність, наявність почуття відповідальності, старанність, упевненість у собі вправність переконувати, емоційна врівноваженість

2. Матриця вибору типу професійної діяльності

 

Програма самооцінки

Тип професійної діяльності

 

Людина природа

Людина техніка

Людина знакова система

Людина художнім образом

Людина людина

0 1 2 3 4 5
Легко знайомлюся з людьми 1+
Охоче й подовгу можу щось майструвати 1-
Охоче ходжу до музею, театр тощо. 1+
Охоче й постійно доглядаю за рослинами. тваринами 1-
Охоче й подовгу можу щось вираховуватимуть, креслити 1-
Охоче спілкуюся з своїми однолітками, коли не треба допомогти їм 1+
Охоче й часто допомагаю старшим доглядати за рослинами, тваринами 1+
Зазвичай роблю мало помилок в письмових роботах 1-
Мої вироби зазвичай викликають інтерес у товаришів, старших віком 2+
Старші віком вважають, що мені є художні схильності 2+
Охоче читаю про рослинах, тварин 1-
Активно беру участь у художньої самодіяльності 1+
Охоче читаю про побудову машин, приладів 1-
Охоче й подовгу можу вирішувати складні завдання, кросворди, головоломки 2-
Легко залагоджую розбіжності між однолітками чи молодшими 2+
Старші вважають, що мені є здатність до працювати з технікою 2-
Моє художня творчість схвалюють 2+
Старші вважають, що мені є здатність до працювати з рослинами і тваринами 2-
Вважають, які зазвичай мені вдається докладно й зрозуміло викладати думки в письмовій формах. 2-
Майже будь-коли сварюся 1+
Мої вироби схвалюють незнайомі люди 1+
Без особливих зусиль засвоюю незнайомі чи іноземні слова 1+
Мені часто може бути допомагати незнайомих людей 2+
>Подолгу можу займатися художня творчість 1+
Люблю розумітися на устрої машин тощо. 2-
Охоче спостерігаю за рослинами і тваринами 1-
Мені зазвичай вдається переконати молодших однолітків надходити так, а чи не інакше 1+
Охоче читаю науково-популярну, критичну, публіцистичну літературу 1-
>Пробую свої сили у художній творчості 1+
РАЗОМ: 1 3 2 7 8

Висновок: Досягненню поставленої мети мені заважає ліньки.

 

3. Аналіз тесту

 

Наявні професійні схильності в обраної у сфері діяльності:

• здатність керувати собою,

• здатність проводити оточуючих,

• прагнення особистісному зростанню,

• винахідливість,

• вміння навчати людей.

Здатність управляти собою. Необхідність керувати собою залежить від того, що людина, бажаючий управляти іншими спочатку має навчитися управляти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація