Реферати українською » Менеджмент » Формування корпоративного іміджу в міжнародній компанії медичного профілю


Реферат Формування корпоративного іміджу в міжнародній компанії медичного профілю

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Корпоративний імідж: соціальні й політичні аспекти

1.1 Корпоративний імідж як частину політики організації: сутність, основні елементи

1.2 Соціально-політичні і ідеологічні напрями діяльності з міжнародних компаній із формування іміджу

1.3 Організація служб зв'язків із громадськістю на етапі

Глава 2. Особливості формування корпоративного іміджу умовах російських реформ

2.1 Сучасні проблеми формування корпоративного іміджу з міжнародних компаній медичного профілю

2.2Внутрикорпоративний імідж як найважливіший інструмент політики організації

Глава 3. Розробка Комплексної програми іміджу з міжнародних компаній медичного профілю

3.1 Етапи формування корпоративного іміджу: основні етапи та його характеристика

3.2 Політика узгодження цілей організації у процесі формування іміджу

3.3 Система внутрішніх комунікацій організації та її на процес створення іміджу

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Актуальність теми дослідження. Політичні партії і соціально-економічні перетворення здійснюються у нашій країні за наявності цілком визначених традицій, збережених стереотипів мислення, поведінки й діяльності, інерції колишніх трудових відносин. Вони проходить в складний і суперечливий становлення російської економіки, правової держави й громадянського суспільства, коли мільйони людей пристосовуються до нового способу життя.

Проблема іміджу організації набуває дедалі більшого значення розробки ефективних систем соціального управління. У той самий час сьогодні численні спроби надання допомоги керівникам підприємницьких та громадсько-політичних організацій здобутті конструктивного іміджу базуються здебільшого виробленні суб'єктивно обумовлених елементів його структури. Здебільшого у суб'єкта виробляється якийсь комплекс зовнішніх даних, який має сприяти позитивному настрою сприймальним боку. Нерідко така завершується невдачею у зв'язку з нестійкістю «щеплених» якостей інеубедительностью їх представлення.

>Специфичность діяльності з формуванню корпоративного іміджу - вплив громадські думка, за державні органи виконавчої влади різного рівня - надає їй політичного характеру. Цілеспрямована робота зі створення й управління корпоративним іміджем у тому чи іншою мірою зачіпає основні ланкиполитико-управленческих процесів: вивчення та формування запитів до реалізації для прийняття й виконанні політичних рішень шляхом на персонал організації, споживачів її товарів чи послуг, представників виконавчої і законодавчої влади й ін.

Актуальність теми дослідження обумовлена також потребою розв'язання цілого рядутеоретико-методологических проблем, що з теорією комунікації і з подальшим розвитком інструментарію аналізу цього складного соціально-політичного та скорочення економічної явища. Йдеться міждисциплінарному дослідженні корпоративного іміджу, особливостей її формування за умов російських реформ.

Стан наукової розробленість проблеми.

Вітчизняні розробки у сфері корпоративного іміджу організації перебувають на сьогодні лише на стадії. Корпоративний імідж найбільш досліджуваний, але найменш зрозумілий феномен.

На стан теоретичної розробленість проблеми корпоративного іміджу нашій країні вплинули такі причини:

- певна самоізоляція вітчизняної науки у вир світової протягом тривалого часу;

- відсутність соціального замовлення розробці цієї проблеми;

- об'єктивні труднощі, пов'язані з складністю імногоаспектностью корпоративного іміджу організації.

Сьогодні, коли ідеологічні орієнтири не визначають політику держави, а геополітична ситуація у країні принципово змінилася, передученими-гуманитариями постає завдання наукового осмислення новихсоциально-информационних реалій з і світової теоретичної думки. Проте слід зазначити, як і зарубіжний досвід, і якщо світові досягнення у теорії - це у умовах російських реформ має впроваджуватися дуже обережно та з обов'язковим огляду на специфіку унікального історичного досвіду багатонаціонального Російської держави. Розробка цього кола проблем вже розпочалась вітчизняні вчені.

Зв'язок із громадськістю як комунікативна функція управління досліджувалися на роботахГ.Г.Почепцова,И.Л.Викентьева, О.Н.Чумикова, розглядають «зв'язки з громадськістю» як управління соціальної інформацією. Більшість авторів вважають, формування іміджу найважливішим компонентом будь-якої грамотної управлінської діяльність у різних політичних лідеріва і соціально-економічнихсфеpax й те водночас - теоретико-прикладний дисципліною, що розвивається на стиках наук і має систему функцій у державній, соціальної і ринкових сферах. Невипадково, серед авторів як економісти, а й історики, філософи, філологи.

Аналіз системи зв'язку з громадськістю в організаціях дано І. Яковлєвим, визначив їх як управлінську діяльність, пов'язану з її появою сприятливих відносин у вигляді комунікацій між організацією і громадськістю. Автор наводить результати своїх досліджень з формуванню нової сфери діяльність у Росії. Розглянуто проблеми підвищення ефективності внутрішніх комунікацій.

У цілому нині роботи російських авторів переважно спираються на праці та досягнення світової, і, американської теорії та методики зв'язку з громадськістю. Поки що оригінальних робіт значно менше. З іншого боку, практично хто б звертається до великого узагальнення власного досвіду: як сучасного, і періоду планової економіки, повністю ігнорувати його недоцільно. І тоді існували форми та методи роботи з кадрами, оточуючим населенням, лобіювання, формування репутації підприємства, її й інше, що зараз подається як досягнення західних методик. Вітчизняний ринок настільки специфічний, що світовий досвід зі створення корпоративного іміджу поки що може більшою мірою використовуватися як теоретичної бази. Напрацьовані західні методики у Росії найчастіше дають очікуваного ефекту чи взагалі провалюються.

>Уяснению ролі корпоративного іміджу допомагають роботи тих учених, які аналізують діяльність засобів, питання ідеологічної роботи, контрпропаганди, лобістську діяльність різних фінансово-промислових угруповань, досліджують роль соціально-психологічних чинників у формуванні суспільної думки в різних груп населення, співробітників.

Метою дипломного дослідження вивчення процесу формування корпоративного іміджу організації з прикладу ВАТ «>Рос-Фармакон», визначення чинників, які впливають цей процес на умовах російських реформ.

Виходячи з цього, визначено такі:

- проаналізувати сучасні теоретичні ставлення до корпоративному іміджі як і зарубіжної, і вітчизняної літературі;

- виявити структуру корпоративного іміджу, її основні елементи;

- вивчити регіональні особливості формування корпоративного іміджу умовах російських реформ;

-в теоретичному інаучно-прикладном плані здійснити аналіз становлення структурних підрозділів зв'язків із громадськістю в організаціях, їх роль і у процесі формування корпоративного іміджу;

-розробити науково-практичні рекомендації зі створення Комплексної програми із формування корпоративного іміджу міжнародної медичної компанії.

Об'єктом дослідження є практика формування корпоративного іміджу підприємством ВАТ «>Рос-Фармакон», діяльність служб зв'язків із громадськістю за умов російських реформ.

Предмет дослідження - процес створення корпоративного іміджу організаціями, включаючи його зміст, методи здійснення, практичні результати його реалізації.

>Хронологические рамки дослідження.

Початок організації служб зв'язків із громадськістю належить до початку 90-х. У зв'язку з цим дослідження охоплює проміжок часу від 1990-го по2004гг.

Теоретична і методологічна база дослідження.

При дослідженні проблеми, у ролі теоретичної основи було використано праці російських учених, і навіть представників світової суспільной думці із управління, економіці, соціології, соціальної психології, філософії, російської історії.

Чільне місце під час розгляду корпоративного іміджу ролі комплексної проблеми віддали добре апробованих практично принципам об'єктивності і історизму. Саме ця дозволило розглянути цей складний соціально-політичне явище у поступовій динаміці, з урахуванням процесів становлення, в органічної зв'язки й з конкретними умовами російських реформ.

Найважливішим методом є системний метод, який орієнтує на комплексне дослідження проблем корпоративного іміджу. При аналізі автор дипломної роботи використовував історичний, діалектичний підходи. Зблизька окремих проблем корпоративного іміджу застосовуються методи порівняльного аналізу, і навіть методи моделювання соціально-економічних процесів. З загальнонаукових методів у цьому дослідженні було використано метод аналізу та синтезу, індукції і дедукції. Така варіативність методики обробки матеріалу з корпоративного іміджу створила вагомі передумова необхіднимобщемировоззренческим узагальнень.

Емпірична база дослідження. Джерела, використані під час написання даної роботи, можна розділити ми такі основні групи: юридичні і нормативні акти; офіційними документами органів державної влади управління; матеріали різних громадських організацій; публікаціїинформационно-исследовательских служб; нормативні і інформаційно-рекламні документи вітчизняних і зарубіжних організацій та підприємств; результати соціологічних досліджень.

Юридичні і нормативні акти. Федеральні закони «Про підприємства й підприємницької діяльності», «Про державну підтримку малого підприємництва Російської Федерації», «Про рекламу» і «Про засоби масової інформації» дозволяють усвідомити юридичну основу формування корпоративного іміджу організації у умовах російських реформ.

Діяльність було використано накази, розпорядження, інформаційні матеріали Адміністрації Президента РФ, адміністрації підприємства ВАТ «>Рос-Фармакон», розміщених на офіційних серверах у глобальній Інтернету.

Практична значимість дипломної роботи. Практична значимість результатів дослідження та їх прикладне значення полягають у тому, що є фактологічної базою для пропозицій й рекомендацій із формування корпоративного іміджу як підприємства ВАТ «>Рос-Фармакон», так різноманітних комерційних структур підприємств медичної галузі.


Глава 1. Корпоративний імідж: соціальні й політичні аспекти

Зростання уваги до проблеми формування сильної (здатного надавати позитивне для фірми впливом геть маркетингове оточення) іміджу організації випадковий. Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і позитивного ділового успіху. І цьому є цілком розумне пояснення. По-перше, сильний імідж дає ефект придбання організацією певної ринкової сили, що зумовлює зниження чутливості до ціни на товари або ж послуги цієї організації. По-друге, зменшуєзаменямость товарів, отже, захищає підприємство від атак від конкурентів і зміцнює позицію щодотоваров-заменителей. По-третє, сильний імідж полегшує доступ фірми до ресурсів різноманітних: фінансовим, інформаційним, людським тощо.

1.1 Корпоративний імідж як частину політики організації: сутність, основні елементи

На початку - середині 90-х років різко зросла занепокоєність компаній тим, як вони сприймаються своїми групами громадськості. Корпоративний імідж приваблює дедалі більше уваги економістів, маркетологів, журналістів, політологів в усьому світі. Висока значимість іміджу для успіху підприємства стимулює розгорнуті дослідження на тему. Ще на початку 1980-х років понад половини великих компаній Великобританії вели дослідження з іміджевої тематиці. Аналогічні дослідження ведуть більш 160 найбільших європейських компаній.

Імідж асоціюється з «паблік рілейшнз» (ПР), маркетинговими комунікаціями, організаційним поведінкою та людськими ресурсами організації. ПР той самий американізм, як «менеджмент» і «маркетинг». ПР має низку визначень. Так англо-російський словник рекламних термінів дає таке тлумачення ПР: «1. Будь-яка комунікація, проведена головним чином цілях створення престижу і забезпечення доброзичливого ставлення із боку всіх, від когось залежить успіх роботи фірми чи організації: власних службовців, клієнтури, влади, широкої населення. 2. Широке поняття, стосується загальному образу фірми чи виробленому нею враженню. Систематично планована діяльність, спрямовану надання впливу думки і відносини осіб, особливо цікавлять фірми, її стабільності і збуту.»

У американській й інший до зарубіжної літератури з проблем соціології і психології, реклами й пропаганди, термін «імідж» зазвичай вживається для позначення особливого виду образів - уявлень, широко використовуваних різними громадськими інститутами, формуючими установки у масовій свідомості. Наприклад, США поширені іміджі «американського життя», «середнього американця», «патріота» тощо. Перелічені приклади мають досить стійкі набори характеристик, що асоціюються із зазначеними явищами життя чи різними категоріями людей. Такі іміджі вже придбали характер стереотипу, і досить знеосіблені.

Вітчизняні дослідники Є.В. Єгорова -Гантман іО.И. Гордєєва трактують імідж через поняття «образу», що включає певні риси, якості, соціальні характеристики. Є.В. Єгорова -Гантман, ще, наголошує на символічною навантаженні образу: «Імідж - це образ, постійновоспроизводимий самим суб'єктом і коштами комунікації: певні риси, якості лідера, взяті у єдності політичних, світоглядних, моральних, психологічних, біографічних, зовнішніх якостей,резонирующих в періодичних перевагах електорату».

Є.В. Єгорова -Гантман у роботі дає визначення іміджу як «набору певних якостей, які люди асоціюють з певною індивідуальністю».

Складові іміджу: а) персональні характеристики лідера (фізичні, психофізіологічні особливості, його вдачу, тип особистості, індивідуальний стиль прийняття рішень тощо.); б) соціальні характеристики (статус лідера, моделі рольового поведінки, зв'язку з різними соціальними групами, соціальна приналежність визначають норми й художні цінності, яких дотримується лідер); в) образ лідера несе велику символічну навантаження.

Ці визначення більш персоніфіковані, але загалом відповідають американському погляду на цю проблему.

І.І. Чернова за А.В. Петровським і М.Г.Ярошевским знов-таки через поняття способу життя та його свій відбиток у свідомості щодо справи ототожнює імідж зі стереотипом. «Імідж - сформований у масовій чи індивідуальному свідомості емоційно забарвлений образ чогось, який має інший стереотипу. У основі формування іміджу лежать особливості освоєння навколишньої дійсності повсякденним свідомістю».

Але такі явища як імідж і стереотип, безумовно маючи спільні риси, є далеко ще не тотожними.

>Ставшее вже класичним визначенняГ.М. Андрєєвої найбільш об'єктивно відбиває сутність іміджу як соціально-психологічного явища: «Імідж - це специфічний «образ» сприйманого предмета, коли ракурс сприйняття зумисне зміщений і акцентуються лише певні боку об'єкта. Тому досягається ілюзорне відображення об'єкта чи явища. Між «іміджем» і її реальним об'єктом існує так званий «розрив голосів на достовірності», оскільки імідж згущує фарби способу життя та цим виконує функцію механізму навіювання. Імідж будується на включенні емоційнихаппеляций».

У дослідженняхО.А. Феофанова іміджу присвячено цілу главу, де цього прикрого феномена сприймається як образ - уявлення: «Імідж» - це образ - уявлення, методом асоціаційнаделяющий об'єкт додатковими цінностями (соціальними, естетичними, психологічними тощо.), які мають підстави у реальних властивості самого об'єкта, але з соціальної значимістю для сприймає такий образ. Імідж блокує раціональне пізнання об'єкта й о той час своїм котрий вселяє впливом створює специфічну соціально-психологічну установку дії». Взагалі, імідж, на думкуО.А. Феофанова, є основним засобом формування соціальних ілюзій.

З наведених вище визначень випливають, по крайнього заходу, два слідства. Перше: імідж існує як сукупність якихось асоціацій у свідомості людей, тобто. її виникнення є процес двосторонній: формування певних характеристик об'єкт та його визнання конкретними цільовими групами. Друге слідство - імідж як сукупність асоціацій, що створюється відповідно до потребами публіки, і навіть особливостями моменту.

З погляду практики можна буде зупинитися що на деяких принципових позиціях, що з іміджем організації.

По-перше, імідж організації є відбитком у свідомості людей всієї структури, а точніше сукупності значимих характеристик цієї організації. Це пов'язано з впливом сукупності чинників суб'єкта, особливостями соціального середовища де він перебувати. Суспільство, держава, організація існують над ідеальному стані, у кожний конкретний період вони маютьсоциогенетическими і ситуаційними особливостями, які впливають на свідомість конкретних осіб. Зазначені

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація