Реферати українською » Менеджмент » Фінансовий менеджмент міжнародніх корпорацій


Реферат Фінансовий менеджмент міжнародніх корпорацій

>Міністерствоаграрної політики України

>Львівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини табіотехнологійіменіС.З.Гжицького

Факультетекономіки та менеджменту


>ІНДИВІДУАЛЬНЕНАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕЗАВДАННЯ ЗДИСЦИПЛІНИ

«>МЕТОДИКАВИКЛАДАННЯ УВИЩІЙШКОЛІ»

>МЕТОДИЧНАРОЗРОБКАЛЕКЦІЇ

«>ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТМІЖНАРОДНИХКОРПОРАЦІЙ»

Знавчальноїдисципліни «Менеджмент»


>Виконала:

студентка 5 курсу

6групиМЗЕД

>ДачкевичМар’яна

>Перевірила:

>СмолінськаО.Є.

 

>ЛЬВІВ 2010


>МЕТА

>Метоюлекціїєрозробканапрямівпідвищенняефективностіфінансового менеджменту вкорпораціях, асаме:

-дослідитиметодологічніосновиформуванняфінансового менеджменту вкорпораціях;

-визначитисутність ймісцефінансового менеджменту взагальнійсистемі менеджментуакціонерного підприємства таформуванні йогодивідендної політики;

-дослідитиосновифункціонуванняінституціональнихінвесторів та їхньогозначення йфункції всистеміфінансовогоуправління;

-здійснитиоцінку системформування моделейфінансового менеджменту вкорпораціях;

-розробитимеханізмстворенняакціонерних товариств іздержавною (>муніципальною)часткоювласності тавизначитиосновніфункції контролю задіяльністю таких товариств;

-розробитиметоди йкритеріїформуванняефективноїдивідендної політикиакціонерного товариства.


>АКТУАЛЬНІСТЬТЕМИ

 

>Створенняефективногомеханізмуфункціонуваннясучасного підприємстваґрунтується як навідомихвітчизнянійекономічнійнауціпідходах, то й на новихелементах Сучасноїсистемиуправлінняекономікою таокремимиїїгалузями.Середостанніхвагомезначеннямаємеханізмфінансовогоуправлінняпідприємствами.Акціонернаорганізаційно-правова формауправління,перевагиякоївизнані увсійсвітовійсистемігосподарювання,водночасмаєпевніособливості,вивчення якієпріоритетним дляформуваннявітчизняноїконцепціїфінансового менеджменту таефективноїдіяльностікорпорації.

Разом із тім,окреміаспектифінансового менеджментузалишаютьсядискусійними йпотребуютьподальшогонауковогодослідження. До такихпроблемнихпитань цогонапряму належати:управліннядивідендноюполітикою, ефективноговикористанняакцій якінструментафінансовогоуправління, доляінституційнихінвесторів укеруванніакціонернимитовариствами,підвищенняефективностіуправліннядержавними пакетамиакцій устатутних фондахакціонерних товариств,удосконалення методикипідготовки іпроведеннязагальнихзборівакціонерів тощо. Позаувагоюнауковцівзалишаютьсяспецифічніособливостікомплексноїфінансовоїсистемиуправлінняпідприємством,обумовленівзаємозв’язкамисистемифінансовогоуправління зсистемоюуправління персоналом, системамистратегічного менеджменту,бухгалтерськогообліку та оперативногоуправління напідприємстві.Необхідність розробкиметодологічних йприкладних проблемуправлінняакціонернимтовариствомвизначиланаукову іпрактичнуактуальністьданої тими.


ТЕМА:Фінансовий менеджментміжнароднихкорпорацій

 

1.Теоретико-методологічніосновиформуванняфінансового менеджменту вкорпораціях.

2.Чинникиформуванняфінансових процедур вменеджментікорпорацій.

3.Напрямкиудосконаленняфінансового менеджменту вкорпораціях.


1.Теоретико-методологічніосновиформуванняфінансового менеджменту вкорпораціях

>Ключовим чинникомрозвиткуакціонерного товаристваєступіньвідповідності тапогодженостіінтересівучасниківкорпоративнихвідносин,який уціломуобумовлюєпродуктивністьвикористанняакціонерногокапіталу входідосягненнястратегічнихцілейекономічного,фінансового,соціального тавиробничого характеру. Основувсієїсистемиуправліннякорпорацієюскладає менеджмент,якийпередбачає постійнарозвитоквиробничоїсистеми.Важливогозначення в даний годинунабуваєфінансовий менеджмент,основна позначкаякого –здійсненняпідприємствомуспішноїфінансовоїдіяльності.Фінансовий менеджмент неєокремоюсферою менеджменту напідприємстві.Ця систематіснопереплітається ізіншими аспектамиуправлінськоїдіяльності,серед які:стратегічний менеджмент,інвестиційний менеджмент,управління персоналом таіншівиди глобального менеджментукорпорації.

>Проведенийаналізекономічногомеханізмуфінансового менеджментузасвідчує, щосеред йогоекономічнихпараметрівнайбільшийвплив нагосподарську діяльністькорпораціїмають складакціонерів йдивідендна політикаакціонерного товариства.Безпосередньоуправлінськірішеннястратегічного і тактовного характеруреалізуються входіпідготовки тапроведеннязагальнихзборівакціонерів.Залучення новогокапіталуможездійснюватися через процедурупроведеннядодатковоїемісіїакцій,однакбезпосередньоекономічна позначкафункціонуваннякорпорації –максимізаціяприбутку –реалізується черезформування оптимальногоспіввідношенняміжкоштами нареінвестуваннявиплату дивідентів,розробкустратегійдивіденднихвиплат, котрі на свійчергувизначаютьсяінтересамиосновних групакціонерів.

>Середакціонерів великихкорпорацій, як за кордоном, то й в Україні,значну рольвідіграютьінституційніінвестори. Будучиінституційнимиінвесторами банки,страховікомпанії,інститутиспільногоінвестування зсвоєїекономічноїприродиспеціалізованопрацюють ізакціонернимитовариствами йцейвзаємозв'язокпідвищуєефективністьфункціонуваннякорпоративних структур.Кожен видінституційнихінвесторівмає своїособливостіфункціонування в сферіінвестиційноїдіяльності,фінансів, але й вцілому,дослідженнямивиділенотакі їхніосновніфункції:залученнякоштів,управлінняінвестиціями,впровадженняметодівоцінкиактивів тамоделірозрахунку дивідентів,визначенняпріоритетів роботи наринкуціннихпаперів.

>Винятково ізакціонернимитовариствамипрацюютьнезалежніреєстратори,основна завдання які –веденняреєстрівакціонерів.Крім роботи ізінституційнимиінвесторами йреєстраторами,акціонерні товариствавступають векономічнівідносини ізіншоюкатегорієюучасниківфінансовоїсистеми –спеціалізованимиоцінювачами,фондовими консультантами,аудиторськимикомпаніями,фінансовимианалітиками, котріповинніпідказатиоптимальнішляхи йметодиоцінкивартостімайна вінвестиційномупроекті,допомогти припідготовці йпроведеннізагальнихзборівакціонерів.

>Встановлено, що одним ізнайважливішихелементівмеханізмуфінансовогоуправліннякорпораціями насучасномуетапі як в Україні, то й взакордоннихкорпоративних моделяхєпроцедури роботикорпорації наринкуціннихпаперів.Пріоритетність переходу праввласності черезцінніпапери,пріоритетністьінвестування черезцінніпапери іобумовлюєзначимість для Сучасноїкорпораціїступеняїїінтеграції впроцеси, щовідбуваються наринкуціннихпаперів таступенязалученняінституційнихінвесторів у системуфінансовогоуправління.

>Вагомезначення вфінансовомуменеджментікорпораціймаютьфінансовіінвестори (>акціонери такредитори) – особини, щоздійснюютьнайбільшівнескивласнихкоштів урозвитокакціонерного товариства.Акціонернийкапіталстворює основу дляформування тарозвиткукорпоративнихвідносин,навколоньоговідбуваєтьсяоб’єднаннявкладеньіншихучасників.

 

2. >Чинникиформуванняфінансових процедур вменеджментікорпорацій

 

>Акціонернаорганізаційно-правова формауправління, котра здобулаширокепоширення ймаєзагальновизнаніпереваги всвітовійсистемігосподарювання, разом із тім,несе всобідеякіособливості,вивчення якімаєпріоритетнезначення дляформуваннявітчизняноїконцепціїфінансового менеджменту таефективноїфінансовоїдіяльностікорпорації. До такихособливостей можнавіднестинаступні: системафінансового менеджменту вакціонернихтовариствахє болеегроміздкою впорівнянні ізпідприємствамиіншихорганізаційно-правових формгосподарювання:приватнимипідприємствами йпідприємствами державного сектораекономіки; складакціонерівможепостійнозмінюватися;якщокількістьакціонерівєзначною, акорпораціяінвестиційно-привабливою, те вякостіномінальнихвласниківакційнеминучез'являютьсяінституційніінвестори; діяльністьакціонерного товариства якемітентаобов'язковоприпускає йоговзаємодію зпрофесійними операторами фондовогоринку, атакож органами державногорегулювання, щорегламентують діяльністьучасників фондовогоринку.

>Зазначеніособливостівизначаютьнеобхідністьвивченняпроцесуперерозподілуфінансовихфункційуправління в великихакціонернихтовариствах.

>Новийперерозподілфункційпередбачаєнаділенняправління товариствафункціямипредставницького характеру тапосиленнявзаємодії із органами державногорегулювання. разом із тім,значнуувагунеобхідноприділитизавданнюпобудовиефективноїсистемифінансовогоуправлінняакціонернимтовариством.

>Аналізфінансовихелементівсформованих процедур менеджменту вкорпораціях Українинеможливо провести безвивченнядосвідуфункціонуваннязакордоннихкорпорацій. В частности,основнимпитаннямфункціонуваннябудь-якоїкорпораціїєстворенняефективноїсистемизалученняфінансовихінвестицій. УкорпоративніймоделіНімеччиниосновним методомзалученняінвестиційєбанківськекредитування. УЯпонії банкитакожєосновними кредиторамипромисловихкорпорацій йформизалученняінвестицій задопомогоюемісіїакцій не здобули тутдостатньогопоширення зспецифічнихприйомів йметодівяпонського стилюуправління таменталітетупрацівників, котріпрагнуть бути неспіввласникамикорпорації, аскорішепочувати собі членамиоднієївеликої родини –корпорації. Ззакордонних моделейкорпоративнійсистемі Українинайбільшблизькаангло-американська модельзалученняфінансовихкоштів, дляякої характернатенденціязростання числаінституційнихакціонерів порівняно ізіндивідуальними.

У Україніроздержавлення сталоосновним чинникомвиникненнякорпоративнихвідносин йформуваннясистемифінансового менеджментукорпорацій.Протеприватизація не буводноріднимпроцесом, заподіяння таособливостіїїпроведеннязмінювалисявідповідно додержавнихпріоритетівринковогореформуванняекономіки.Основнимиетапамиприватизації у 1991-2004 рр. сталинаступні:колективізація такорпоратизаціядержавнихпідприємств (1991-1994 рр.),масовасертифікатнаприватизація (1995-1998 рр.),приватизація загрошовікошти (1999 р. –теперішній годину).Особливості шкірногоетапуздійсненняприватизаціїпевноюміроюпозначилися наформуваннікорпоративнихвідносин йсистеміфінансовогоуправління.

3.Напрямиудосконаленняфінансового менеджменту вкорпораціях

>Процедурифінансовогоуправліннярізноманітні ітіснопов'язані іззагальноюсистемою менеджментукорпорації,їмпритаманнийзначнийвплив наекономічну діяльністьакціонерного товариства.Аналізіснуючихдивіденднихстратегійдозволяєрозглядатидивіденднуполітику як один ізметодівфінансового менеджменту підприємства. Однак,існуєцілий рядпрактичнихаспектіввирішенняданихпитань впроцесіфункціонуванняакціонерних товариств на Україні. Одним із нихєпошук балансуінтересів уфінансовомууправліннікорпорацією іздержавним пакетамиакцій уїїстатутномуфонді.

>Відмінноюрисоюдіяльності такихкорпораційєпоєднаннястратегіїрозвиткукорпорації приодночасному нормативномуобмеженні нареінвестуванняприбутку ізметоюпоповнення місцевого бюджету. Увідношеннідивідендної політики,інтересиінституційнихінвесторівзбігаються ізінтересами держави, томутакіоб'єктиєпотенційнопривабливими дляінвестування у якихкоштівінституційнихінвесторів. У тієї ж годину, Державою нестворенаефективна системаучасті вуправлінні такимикорпораціями як назагальнодержавному, то й намуніципальномурівні.

>Виплата дивідентів напідприємствах Українипоки неєефективноюпроцедуроюфінансового менеджменту ізпоглядувиконаннязобов'язань передінституційнимиінвесторами йакціонерами-працівникамикорпорації. Одним ізнайважливішихакціонерів убагатьохакціонернихтовариствах насьогоднішній деньє держава.Фінансовий менеджментакціонерних товариств іздержавноючасткоювласності в основномуспрямований нареінвестуванняотриманогоприбутку, щозбільшуєвартість підприємства та йогостатутнийкапітал. Однак, для державного бюджетуподібна практикаобертаєтьсязначнимнедоодержаннямдивіденднихкоштів відакціонерних товариств,нарахованих надержавний пакетакцій.

 >Альтернативнимваріантомзалученняфінансовихресурсів на фондовогоринкуможе статівипусккорпоративнихоблігацій. При цьомуумовивипускуборговихзобов'язаньповинні бутипривабливими длявкладників, що вреальностізустрічаєтьсяпокидоситьрідко. Доти жкошти,зібрані відрозміщенняоблігацій,являють собоюрізновид кредиту, Поверненняякого внестабільнихумовахринковоїекономікипов'язане ізвисокимризиком.

Придодатковомувипускуакційкорпораціямаєвизначитиспосіброзміщення таможливогопосередника. Намиузагальненонаступніметодирозміщеннядодатковихвипусківакцій:розміщення прав накупівлюакційдодатковоговипускусередіснуючихакціонерів безпідтримкиінвестиційного банку,розміщення прав приодночаснійпідтримціінвестиційного банку наумовахгарантованихзобов'язань,розміщенняакцій наринку черезінвестиційний банк наумовахгарантованихзобов'язань. Прирозрахункуобсягудодатковоїемісіїакційнеобхідновраховувативпливчинників, щообумовленіособливостямикорпоративнихвідносин. Тому мивважаємо, щообсягдодатковоїемісіїакціонерного товариствамаєвідповідатинаступному комплексу умів:

 (1)

де D>агр -частка “>агресора” послерозміщеннядодатковоїемісії;

D>аб -частка “основного”акціонера послерозміщеннядодатковоїемісії;

V>агр -обсягакцій “>агресора” дорозміщеннядодатковоїемісії;

V>аб -обсягакцій “основного”акціонера дорозміщеннядодатковоїемісії;

а -кількістьакцій, якоїзможепридбати “>агресор” прирозміщеннідодатковоїемісії;

в -кількістьакцій, якоїзможепридбати “>основний”акціонер прирозміщеннідодатковоїемісії;

>d -кількістьакцій, якоїзможепридбатинейтральнийакціонер прирозміщеннідодатковоїемісії;

>СФ0 -розмірстатутного фонду дорозміщеннядодатковоїемісії;

>ДСФ - >розмірдодатковоїемісії;

 –граничначастка “>агресора” вакціонерномукапіталі, приякійвінвпливатиме нареалізаціюрішень “основного”акціонера;

 -граничначастка основногоакціонера, приякійвінчастково чиповністювтрачає контроль надакціонернимтовариством.

>Ліквідний, надійна тапрозорийфондовийринокє одним ізфакторів, щосприятименадходженнюінвестицій до реального сектору українськоїекономіки.Вінводночасємеханізмомзалученнявнутрішніхджерелфінансування,включаючизаощадження українськихгромадян,коштівнедержавнихпенсійнихфондів,страховихкомпаній,банків таіншихфінансовихустанов тає одним ізпоказниківрозвиненостіекономіки вцілому.


>ВИСНОВОК

>Становленнясистемифінансового менеджменту вкорпораціяхнерозривнопов'язано ізрозвиткомфінансовихвідносин всуспільстві,розвиткомакціонерноїформивласності й принципомобмеженоївідповідальності.Протягомостанніх років на Українійшов процесстановленняакціонерноїформивласності, аотже й фундаменту длярозвиткусистемифінансового менеджменту вкорпораціях. У 2004роціосновнимджереломформуванняакціонерногокапіталу бувемісіяакційвідкритих йзакритихакціонерних товариств.Становлення корпоративного сектора економіки в Україні й, разом ізцим,розвитоквідносинфінансовогоуправліннятіснопов'язані ізпроцесомприватизації,який востанні рокта переходити уновустадію:приватизуютьсяпакетиакцій, що належатидержаві встатутномуфондіакціонерних товариств,створюютьсяконцерни,консорціуми, холдинги заучастю держави.Економічну основубагатьохсоціально-економічнихпроцесів, щопроходятьсьогодні в Україніскладають підприємствакорпоративноїформивласності.


Списоквикористаноїлітератури

1. ГоловкоС.І.Фінансово-економічні засадистворення йфункціонуванняінституційнихінвесторів //Економіка:проблемитеорії та практики.Збірникнауковихпраць. –Випуск 204: У 4 т. Том 4. –Дніпропетровськ:ДНУ, 2005. – З. 1070-1074.

2. Головко С.І. Основні тенденції розвитку процедур корпоративного управління //Економіка:проблемитеорії та практики.Збірникнауковихпраць. –Випуск 205: У 4 т. Том 4. –Дніпропетровськ:ДНУ, 2005. – З. 1086-1093.

3. ГоловкоС.І.Фінансовістратегіїформуваннядивідендної політикиакціонерних товариств // Держава та реґіони.Серія:Економіка тапідприємництво. – 2005. - №6. – З. 66-70.

4. ГоловкоС.І. Основифункціонуванняінституційнихінвесторів йїхнєзначення всистемі корпоративногоуправління //Економіка:проблемитеорії та практики.Збірникнауковихпраць. –Випуск 206: У 4 т. Том 1. –Дніпропетровськ:ДНУ, 2005. – З. 254-259.

5. ГоловкоС.І.Організаціяфінансовогомоніторингу убанківськійсистемі України //ВісникКриворізькогоекономічногоінститутуКНЕУ. – 2005. – № 2. – З. 97-103.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація