Реферат Фонд оплати праці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

I. Суть фонду оплати роботи та оплати роботи вцілому

II.Аналіз фонду оплати роботи:

2.1.Дидактичнийаналіз фонду оплати роботи

2.2.Структурно-динамічнийаналіз фонду оплати роботи

2.3.Факторнийаналіз фонду оплати роботи

ІІІ.Визначеннярезервів, заходь повпровадженню увиробництво

>Висновки

>Використаналітература


>Вступ

Фонд оплати роботи –основнаскладовачастина фондуспоживання.

Зарплатастановить тучастинусуспільного продукту, Яка вгрошовійформівиплачується працівникам длязадоволенняїхніхматеріальних йдуховних потреб.

Накожномустанірозвиткусуспільстварівеньзарплати виненвідповідативкладові шкірногопрацівника, щодастьйомузмогудостатньоюміроюзадовольнити своїматеріальні йдуховніпотреби.Надбавки дозарплатиповинні бутичітковираженогостимулюючого характеру йзавждизв`язуються ізділовимиякостями конкретногопрацівника.

Зметоюпідвищенняефективностівиробництва системазарплати виннастимулюватизацікавленістьробітників,спеціалістів йслужбовців у результатах роботи,сприятираціональномувитрачаннюкоштів на зарплату,дотриманнявстановленихспіввідношеньміжзростаннямпродуктивності роботи тасередньоїзарплати.

Уданійкурсовійроботі мипроведемодинамічнийаналіз,структурно-динамічнийаналіз йфакторнийаналізФОП, атакожвизначимодоцільність збільшеннярозміруФОП тарезерви попідвищенню фонду оплати роботи.Об`єктомдослідження явибираю ВАТ “>Кременець–молоко”.


І. Суть фонду оплати роботи та оплата роботи вцілому

Фонд оплати роботи –основнаскладовачастина фондуспоживання.

>Під фондом оплати роботирозуміють всю сумувиплат,визначених по тарифах, окладах йрозцінках,прогресивних доплати,преміальних системах, атакожматеріальнимзаохоченням,соціальних доплати, таіншівиплати ізприбутку (>мал.1.1).

Фонд

оплати

роботи

Фонд

>заробітної

плати

>Зміначисельності

персоналу

>Кількість персоналу

Структура персоналу

>Зміна фонду

години (>люд.-год.)

>Нормативний фонд години

>Додаткововідробленігодини

>Рівень

>заробітної

плати

>Кваліфікаційний складробітників

>Трудоємністьробіт

>Заробітна плата

>Соціальні

>доплати

>Індивідуальніпремії завислугу років

>Колективніпремії

>Дивіденди ізприбутку

>Санаторнелікування

>Оплатпроїздуробітників домісця роботи

>Дитячівиплати

>Мал.1.1. Структура й склад фонду оплати роботи.

Узагальномувигляді фонд оплати роботипланується наосновірозрахунків:

>ФОП = З.n.>t . 20% = >ФЗП . 20%,

де З –середньомісячна зарплата одногоробітника.

Прирозрахунках фонду оплати роботивизначаютьсередній дохід всіхпрацівників підприємства,виходячи ізсумикоштів, щонаправляються наспоживання, асередню зарплатупрацівників – із фонду оплати роботи.

>Плануваннязарплативключаєвизначення фонду йсередньоїзарплатипромислового йнепромислового персоналу, атакож окремихкатегорійробітників.

>Плановий фондзарплати – сума прибутку,передбаченазміною витрат завиробництво для оплати роботи всіхробітників підприємства,зайнятихвиконаннямвиробничого плану. Фондзарплативключає зарплату якспискового то йнеспискового (заштатного) складуробітників.

>Плановий фондзарплатирозраховується безврахуванняпремій йнагородробітникам,ІТП йслужбовцям із фондуматеріальногозаохочення.Поряд ізцимрозраховуютьсярозмірпремій йнагород із фондуматеріальногозаохочення й фондузарплати ізврахуваннямцихпремій.Відповіднорозраховується йсередня зарплата.

Прирозрахунку фондузарплатипослідовновизначаютьгодинний,денний ймісячний (>квартальний,річний) фондзарплати, котрівідрізняються затривалостіперіодів, а, по складувключенихелементів дозарплати.

У фондчасової (>погодинної)зарплативходять:основна зарплата поосновнихтарифних ставках йвідряднихрозцінках;доплати повідрядно-прогресивній йвідрядно–преміальній системах;премійпогодинників;доплати за роботу внічний годину;доплати занавчанняучнів.

Уденний фондзарплативключається: фондпогодинноїзарплати йдоплати доденного фондузарплатипідліткам заскороченийробочий день й матерям, котрігодуютьдітей, заперерви вроботі;неплановідоплати – запонаднормову роботу йвнутрішньозмінніпростої.

У фондмісячної (>квартальної,річної)зарплати входити: фондденноїзарплати; оплатичергових йдодатковихвідпусток;виплатиробітникам, котріпоїхали увідрядження наінші підприємства чи нанавчання;нагороди завислугу років;неплановідоплати.

ФондзарплатиІТП,службовців,охорони таін.визначається покожнійкатегоріїокремомноженнямокладів по штатномурозпису накількістьробітниківданоїкатегорії, плюсдоплати,встановленівідповідно до трудовогозаконодавства.Премії із фондуматеріальногозаохочення невключаються до пайового фондузарплати, але йвраховуються привизначеннісередньоїзарплати поційкатегоріїробітників.

Зарплатастановить тучастинусуспільного продукту, котра вгрошовійформівиплачується працівникам длязадоволенняїхніхматеріальних йдуховних потреб. Накожномуетапірозвиткусуспільстварівеньзарплати виненвідповідативкладові шкірногопрацівника, щодастьйомузмогудостатньоюміроюзадовольнити своїматеріальні йдуховніпотреби.

>Підвищеннядобробуту трудящих виннетіснопов`язуватися ізефективністю роботи,поєднувативсебічнепіклування пролюдину ізпослідовнимздійсненнямпринципівсоціальноїсправедливості, котрі можнасформувати так:відповідністьміж правами йобов`язками,трудовим внеском йвинагородою, заслугами та їхнівизнаннямсуспільством,злочином йпокаранням тощо.

>Розрізняютьсяномінальна, реальна зарплата йреальнідоходипрацівників.

>Номінальна зарплата (>грошова) – сумагрошовихкоштів, котріодержуютьробітники завиконанняобсягуробітвідповідно докількості йякостівитраченої ними роботи. Узв`язку ізіснуванням товарноговиробництва йодержанняпредметівспоживанняпрацівником шляхомобмінузарплатні натовари черезторгівлю, зарплатамаєгрошову форму. Урізніперіоди й околицях країниціни натовариможуть бутинеоднакові, томуоднаковійгрошовійсумізарплатиможевідповідатиіншийтоварнийеквівалент.Більш точнохарактеризуєдоходи реально зарплата –сукупністьматеріальних йдуховних благ, атакожпослуг, котрієеквівалентомномінальноїзарплати.Цейеквівалентзалежить відрозміруномінальноїзарплати тарівняцін напредметиспоживання іпослуг.Останнім годиною зарплатазростає в основному зарахунок збільшенняномінальної.

>Реальнідоходипрацівниківвключають у собіреальну зарплату йнадходження ізсуспільнихфондівспоживання.Основнеджерелозростаннядоходів – оплата роботи.

>Джереломкоштів, котріспрямовані напідвищеннязарплати,є:

1.ЕкономіяФОП, здобуто зарахунокдодатковихзаходівщодопідвищенняпродуктивності роботи,зниженнятрудомісткості,зменшеннячисельності персоналу,скороченнявтратробочого години;

2.ЕкономійФОП,досягнутазавдякипроведеннюзаходів ізудосконаленняорганізаціїзарплати (>перегляд нормтрудовихвитрат йрозцінок,преміальнихвиплат, надбавок й доплат).

3.ПрирістФОП від збільшенняобсягувиготовленоїпродукції,обчисленої напідставістабільнихнормативів.

>Тарифненормуваннязарплатикерівнихпрацівників,ІТП,службовців ймолодшогообслуговуючого персоналуздійснюється задопомогою схемпосадовихокладів.Схемипосадовихокладівдоповненісистемоюпоказників й характеристик длявіднесенняпрацівників допевноїгрупи пооплаті роботи. У схемахпосадовихокладівІТП йслужбовціврозділяють таким чином:керівники, котріздійснюютьзагальне йфункціональнекерівництвопідприємствами (директор,головнийінженер,головніспеціалісти, начальникивідділів,секторів, бюро);керівники, котріздійснюютьбезпосереднєкерівництвовиробничимипідрозділами підприємства (начальникицехів йдільниць,старшімайстри,майстри);спеціалісти, котрізайнятіінженерно–технічними роботами (>інженери всіхкатегорій –>конструктори, технологи,старшіекономісти,техніки таін.);службовці, котрівиконуютьоблікові таконтрольніфункції, атакожоформленнядокументації.

>Схемипосадовихокладівмістятьпереліки посад всіхнайменувань йрозмірівмісячнихокладів покожнійпосаді.

Угалузіпромисловостівикористовуютьдвіформи оплати роботи:відрядна,погодинна.

Сутьвідрядноїформи оплатиполягає до того, щозаробітокпрацівника (протягом дня,тиждень,місяць)залежить відкількостівиробів,виготовленихпрацівником запевнийпроміжок години.

>Відрядна формазарплатимаєтакісистеми: прямавідрядна,непрямавідрядна,відрядно–преміальна,відрядно–прогресивна,бригадно–відрядна,акордна.

Прямавідряднаполягає до того, щозаробітокпрацівника запевнийпроміжок години (Звідр. ін.) прямопропорційнакількостівиробів,виготовленихпрацівником зацейпроміжок години:

З >відр. ін. = Рв . n,

де Рв –розцінка за1-цювиробу,грн./од.;

n –кількістьвиробів,виготовлених запевнийпроміжок години,од./проміжок години.

>Непрямавідрядна системазарплатизастосовується для оплати роботидопоміжнихробітників, котріперебувають нанепрямійсистемі оплати роботи,залежить відрезультатів роботиробітників–відрядників, які смердотіобслуговують.Ця системаспонукаєдопоміжнихробітниківзбільшуватиобслуговуванняверстатів,агрегатів,автоматнихліній ізметоюбезперебійної йритмічної їхні роботи. Занепрямоювідрядноюсистемою впромисловостіоплачуютьсяслюсарі–ремонтники,електрики,наладникиустаткування,транспортніробітники таін.

>Заробітокробітника за такоюсистемоювизначаєтьсяформулою:

З >відр.непр. = Р>в.непр. .   n,

де Р>н.непр –непрямавідряднарозцінка за1-цювиробу,грн./вир.

n –кількістьвиробів,виготовлених запевнийпроміжок години,од./проміжок години.

,

де З>ден/в –деннатарифна ставкадопоміжногоробітника,якийоплачується понепрямійвідряднійсистемі,грн./день;

Hпро –кількістьробочих місць, котріобслуговуються завстановленими нормативами, од.;

Уn –планова нормавиробіткувиробів у день,встановлена для шкірногоробочогомісця, якуобслуговується,вироб/день. од.

>Відрядно–преміальна система –найбільшпоширена із всіх системвідрядноїформизарплати.Заробітокробітника З>відр. премо. у цьомувипадкускладається із двохчастин:заробітку,розрахованого запрямимивідряднимирозцінками, йпремій задосягненняпевнихякіснихпоказників (>якість роботи) згіднозіспеціальнимиположеннями пропреміюванняробітників–відрядників,тобто

З>відр. премо = Рв . n + П>відр.,

де П>відр. –частиназаробітку увиглядіпремій.

>Відрядно–прогресивна системазастосовується,по–перше,

n –середньосписковачисельністьпрацівників;

>t – числомісяців;

>ФЗП – фондзарплати.

>Відміна “фонду оплати роботиФОП” від “фондузарплатиФЗП”залежить від цього у склад Першоговключаютьсядодатковівиплатиробітникам:

оплата санаторноголікування;

оплатапроїздуробітників домісця роботи;

оплата завислугу років;

соціальнівиплати надітей.

>ВикористанняФОПаналізується впорівнянніфактичнонарахованоїсумизарплати йспеціальних доплат ізплановим фондом вцілому поорганізації, по видахвиробництва йгосподарств й покатегоріяхробітників. Призмініобсягівробітзмінюється й фондзарплати.

>Основні з статтеювитрат фонду оплати роботитакі:

– зарплата завиконану роботу,відпрацьований годинувідповідно довідряднихрозцінок,тарифних ставок,посадовихокладів чирозрахована засереднімзаробітком;

–вартістьпродукції, щовидаєтьсяробітникам у порядкунатуральної оплати;

–різні надбавки тадоплати дотарифних ставок тапосадовихокладів;

–премійробітникам,керівникам,спеціалістам йслужбовцям завиробничірезультатиматеріалів,іншіпремії;

– оплатищорічних йдодатковихвідпусток,грошовихкомпенсацій заневикористанівідпускти тощо;

–одноразовінагороди тавиплати згідно ізрайоннимикоефіцієнтами;

– оплатапростоїв уроботі, котрівиникають не із звинувачуйробітників тощо.

>Тимчасово (напевний рядків),по–друге, на такзваних “>вузькихмісцях”, колитребаматеріальнозацікавитиробітників уперевиконанні нормвиробітку,щоб “>розширити” “>вузькімісця”.

Зацієюсистемою оплата роботи,виробітокробітників вмежахвихідноїбази,оплачується попрямихвідряднихрозцінках, авиробіток понадвихідну базу – попідвищенихрозцінках,причомурозцінкизбільшуютьсяпрогресивнозізбільшеннямкількостіпродукції,випущеної понадвихідну базу,тобто

,

де – прямавідряднарозцінка,грн./шт;

–підвищенавідряднарозцінка (надбавка).

Припогодиннійформі оплати роботизаробітокпрацівника запевний (>календарний)проміжок годинизамовленийвідпрацьованим годиною. Доцієїформи оплати роботивдаються тоді, колинеможливозастовувативідрядну форму, але в роботів ізчіткорегламентованимпроцесом – там, денедоцільнозастосовувативідрядну форму.

>Доплати й надбавки дозаробітної плати та організаціяпреміювання персоналу

Зафункціональнимпризначеннямдоплати й надбавкиєсамостійнимиелементамизаробітної плати, котріпризначаються длякомпенсації чивинагороди засуттєвівідхилення віднормальних умів роботи, які невраховано втарифних ставках йпосадових окладах.

>Класифікацію доплат дозарплати, щоздійснюютьсялише впевних (окремих) сферахприкладання роботи, наведено в табл. 1.1.

>Таблиця 1.1.

>Класифікація доплат дозарплати, щоіснують упевних сферахдіяльності.


- І:доплати, щомаютьводночасстимулюючий йкомпенсуючий

характер

· Засуміщенняпрофесій (посад)

· Зарозширеннямзониобслуговування (збільшення)обсягувиконуванихробіт

· Наперіодосвоєння нових нормтрудовихвитрат

·Бригадирам ізробітників, які незвільнео відосновної роботи

· Заведенняділоводства та бух.обліку

· Заобслуговуванняобчислювальноїтехніки


- ІІ:доплати

>компенсаційного

характеру заумови роботи, щовідхиляються віднормальних

· За роботу уважких,шкідливих та особливоважких йшкідливихумовах

· Заінтенсивність роботи

· За роботу внічний годину

· Заперевезеннянебезпечнихвантажів

 

- ІІІ:доплати,пов`язані ізособливим характеромвиконуванихробіт (>сезонністю,

>віддаленістю тощо)

· За роботу увихіднідні, щоєробочими заграфіком

· Забагатозмінний режим роботи

· Заднівідпочинку (>відгулу), щонадаються за роботу понаднормальнутривалістьробочого дні, уразі вахтового методуорганізаціїробіт

· За роботу понаднормальнутривалістьробочого годині наперіодмасовгоприймання йзакладання назберіганняс/гпродукції

·Водіям, щопрацюють наавтомобілях заненормованийробочий день йроз`їзний характер роботи

· Зароз`їзний характер роботи

>Стосовносутності надбавок дозарплати вартонаголосити, що смердотімають бутичітковираженогостимулюючого характеру йзавждизв`язуються ізділовимиякостями конкретногопрацівника.Найчастішевикористовують надбавки дозарплати за: а)високупрофесійнумайстерністьробітників;

б)високідосягненняслужбовців у роботи; в)вислугу років (>трудовий стаж); р)виконання особливоважливої роботи; буд)знання івикористання вроботііноземнихмов.

Длястимулюваннявисокихкількісних йякіснихпоказників роботислугує системаматеріальногозаохочення роботи, в т. год.преміювання.

>Загальний принциппобудовисистемиматеріальногозаохоченнягрунтується на боекономія, здобуто врезультатівиконання умівпреміювання (>підвищенняпродуктивності роботи,поліпшенняякостіпродукції,економіїматеріалів тощо), не виннаперевищуватисумивиплат ізматеріальногозаохочення.

>Існують дваголовнихнапрямипреміювання: заосновнірезультативиробничо–господарськоїдіяльності підприємства;преміюванняспеціальногопризначення, якустимулюєокремістронивиробничоїдіяльності підприємства.

>Робітниківпотрібнопреміювати,враховуючитакіпоказники:виконання йперевиконаннягосподарськихзавдань йособистихпланів,технікообгрунтованих норм,нормованихзавдань;зростанняпродуктивності роботи;виробітку,зниженнянормованоїтрудомісткостівиробів,освоєних нових нормвиробітку;поліпшеннякінцевихрезультатівгосподарськоїдіяльностібригади,дільниці, цеху;дотриманнятехнологічного режиму,параметрів роботи,технічнихвимог, забезпеченняритмічностівиробництва,дотримання йскороченнястроків ремонтутехнологічногоустаткування,продовженняміжремонтнихстроків йогоексплуатації таін.

>Основнимипоказникамипреміюваннякерівних,інженерно–технічнихпрацівників йслужбовцівє збільшенняприбутку,зростанняпродуктивності роботи.

>Керівникоб`єднання, підприємства,організаціїсамостійнозатверджуєположення пропреміювання заосновнірезультатигосподарськоїдіяльностіпрацівників таких групробітників;конструкторів,технологів,науковихпрацівників;працівниківслужбитехнічного контролю,ін.Працівників,спеціалістів йслужбовців,виходячи ізконкретних умів тазавдань, котрі стояти передвідповіднимипідрозділами.

Зметоюпідвищенняефективностісуспільноговиробництва системазарплати виннастимулюватизацікавленістьробітників,спеціалістів йслужбовців у результатах роботи,сприятирозповсюдженнюдиференціації оплати роботизалежно відїїкількості йякості,раціональномувитрачаннюкоштів на зарплату,дотриманнявстановленихспіввідношень,міжзростаннямпродуктивності роботи тасередньоїзарплати.


ІІ.Аналіз фонду оплати роботи

2.1.АналіздинамікиФОП

ДляаналізудинамікиФОП напідприємствістворюєтьсяаналітичнатаблицянаступноговигляду (табл. 2.1.).

>Таблиця 2.1.

>АналіздинамікиФОП

>Назвапоказника >Періоди

Іпівріч.

2005 р.

Іпівріч.

2005 р.

Іпівріч.

>2006р.

1. Фонд оплати роботи, тис. грн.

2.СереднєзаохоченняФОП за весьперіоддослідження

3.Абсолютневідхилення

3.1.базисне

3.2.ланцюгове

4.Середнєабсолютневідхилення

5. Темп зростанню

5.1.базисний

5.2.ланцюговий

6. Темп зростанню

6.1.базисний

6.2.ланцюговий

7.Середній темп зростанню (>зростання)

454,9

-

-

-

-

-

-

646,4

561,4

191,5

191,5

64

1,42

1,42

0,42

0,42

1,13

582,9

128

- 63,5

1,28

0,9

0,28

-0,1

>Виходячи ізнаведеноїтаблиціФОП (впорівнянні Іпівр. 2003 р. із Іпівр. 2002 р.)зріс на 28%, що вгрошовомувиразіскладає 121 тис. грн.,ФОП (впорівнянні Іпівр. 2003 р. із ІІпівр. 2002 р.)зменшився на 10% чи на 63,5 тис. грн. Апорівнявши ІІпівр. 2002 р. можнасказати, щоФОПзріс на 42% чи на 191,5 тис. грн.

>ТепернаведемодинамікуФОП насхемі 2.1., щонайкращевідобразитьзростання йспаданнярозміруФОП.

Іпівр. ІІпівр. Іпівр.

2005 р. 2005 р. 2006 р.

Схема 2.1.ДинамікаФОП

2.2.Структурно–динамічнийаналізФОП

>Структурно–динамічнийаналізФОПпроведемо в табличномувигляді (табл. 2.2.).

>Таблиця 2.2.

>Структурно–динамічнийаналізФОП

>Показники Іпівр.2005р. ІІпівр.2005р. Іпівр.2006р. >Відхилення
>Від базового >Відминулор.
>абс. >Пв.,% >абс. >Пв.,% >абс. >Пв.,% >абс. >відн. >абс. >відн.

>ФОПштатнихпрацівників,всього, т. грн.

в т. год. – фондосновноїзарплати

-фонддодатковоїзарплати

надбавки тадоплати

оплата заневідпрацьований годину

454,9

402,3

52,6

30,1

22,5

100

88,4

11,6

6,6

5,0

646,4

569,6

76,8

29,4

47,4

100

88,1

11,9

4,5

7,4

582,9

502,9

80,6

37,0

43,6

100

86,2

13,8

6,4

7,4

128

100

28

6,9

21,1

-

-2,2

2,2

-0,3

2,5

-63,5

-42,2

3,8

7,6

-3,8

-

-1,3

1,9

1,8

0,1

>Післянаведеноїтаблицібачимо, щонайбільшупитому ваги вФОПскладає фондосновноїзарплати. У Іпівр. 2002 р.найбільшупитому ваги вскладі фондудодатковоїзарплатискладають надбавки тадоплати, асаме 6,6%, а ІІпівр. 2002 р. й в Іпівр. 2003 р. –цяскладовазаймаєменшучастину, негативновпливає на діяльність підприємства, так як воно таповиннесплачувати працівникампевну суму заневідпрацьований годину,якийвключає у собіщорічнівідпустки,тимчасовунепрацездатність,навчальнівідпустки таніші неявки,передбаченізаконодавством, атакож неявки іздозволуадміністрації та узв`язку ізпереведенням наскороченийробочийтиждень.

>АналізуючирістФОП (впорівнянні Іпівр. 2003 р. із Іпівр. 2002 р.), можна провестипаралель, що фонддодатковоїзарплатизбільшивсятакож, аФОП (впорівнянні Іпівр. 2003 р. й ІІпівр. 2002 р.)зменшився на 67,3 тис. грн., але й фонддодатковоїзарплатизбільшився на 3,8 тис. грн., хоч не так надуже багато, але й сталопозитивним вдіяльності підприємства,цепроявилося до того, щозбільшилися надбавки тадоплати дозарплатипрацівників,ценасампередпов`язане ззбільшеннямпродуктивності роботи,тобтопрацівники булиматеріальнозаохочені до цого,тобтопрацівникипрацювалиефективно.

Хоча оплата заневідпрацьований годинузбільшилася (впорівнянні Іпівр. 2003 р. й ІІпівр. 2002 р.) зарахунок збільшеннясередньообліковоїчисельностіпрацівників із 266чол. до 299чол.

Атепердоречним якщопроведенняаналізу, структурно–динамічного, темпу зростаннюФОП.Якийвідобразимо втаблиці 2.3.


>Таблиця 2.3.

>Динамікатемпів зростаннюФОП

>Показники

Іпівр.

2005 р.

ІІпівр.2005р.

Іпівр.

2006 р.

>Відхилення
ІІпівр.2005р.

Іпівр.

2006 р.

Іпівр.

2006 р.

Іпівр.

2005 р.

ІІпівр.2005р.

Іпівр.

2005 р.

>Штатнихпрацівників т. грн.,всього

- фондосновноїзарплати

- фонддодатковоїзарплати

надбавки йдоплати

оплата заневідпрацьований годину

454,9

402,3

52,6

30,1

22,5

646,4

569,6

76,8

29,4

47,4

582,9

502,3

80,6

37,0

43,6

142,1

141,59

146,01

97,67

210,67

90,18

88,18

104,9

125,85

91,98

128,14

124,86

153,23

122,92

193,77

>Аналізуючиотриманірезультати можназробититаківисновки: 1. (впорівнянні Іпівр. 2003 р. із Іпівр. 2002 р.);

– фондосновноїзарплатизріс на 28,14% чи ж на 100 тис. грн.;

– фонддодатковоїзарплатизріс на 53,23% чи жна28 тис. грн.

ізнього: надбавки тадоплатизросли на 22,92% чи ж на 6,9 тис. грн., а оплата заневідпрацьований годинузросла на 93,77% чи ж на 21,1 тис. грн., що негативновплинуло на діяльність підприємства.

2. (впорівнянні Іпівр. 2003 р. із ІІпівр. 2002 р.), то:

– фондзарплатиосновноїзменшився на 9,82% (42,4 тис. грн.);

– фонддодатковоїзарплатизріс на 4,9% (3,8 тис. грн.) зарахунок зростаннюрозміру надбавок й доплат на 25,85% чи 7,6 тис. грн.,хоча оплата заневідпрацьований годинузменшилася на 7,02% (3,8 тис. грн.), але й все однепрослідковуєтьсязростання фондудодатковоїзарплати, зарахунокстимулюванняпрацівників до зростаннюпродуктивності роботи зарахунок чого смердотіотримуютьматеріальнезаохочення увиглядіпремій.

3. (впорівнянні ІІпівр. 2002 р. із Іпівр. 2002 р.):

– фондосновноїзарплатизріс на 41,59% чи на 167,3 тис. грн.;

– фонддодатковоїзарплатизріс на 46,01% (24,2 тис. грн.),

до тогочислі надбавки тадоплатизросли на 37%, атакож оплата заневідпрацьований годину на 110,67%, зарахунок того, щосередньообліковачисельністьпрацівниківзбільшилася із 266 до 285чол., що йпризвелотакевеликезростання цогопоказника.

>Теперзобразимо структуру фонду оплат роботи увиглядідіаграми покожномуперіодуокремо насхемі 2.2.

 

Іпівр. 2005 р. ІІпівр. 2005 р.

Іпівр. 2006 р.

1 – фондосновноїзарплати;

2 – надбавки йдоплати;

3 – оплата заневідпрацьований годину.

Схема 2.2. Структура фонду оплати роботи.


>Тепердоцільним якщовизначеннясередньопіврічноїзарплати одногопрацівника, атакожсередньомісячної,середньоденної йсередньогодинноїзарплати одногопрацівниканаведемо втаблиці 2.4.

>Таблиця 2.4.

>Розрахуноксередньоїзарплати одногопрацівника, грн.

>Показники Іпівр. 2005 р. ІІпівр. 2005 р. Іпівр. 2006 р.
1.ФОПштатнихпрацівників, тис. грн. 454,9 646,4 582,9
2.Середньообліковачисельністьпрацівників,чол. 266 285 299
3.Кількістьлюдгод., за котрі бувнарахованазарпл.штатним працівникам,людиногод. 229512 303020 270993
4.Середнятривалість роб. дня, рік. 8 8 8
5.Середньопіврічна зарплата 1працівника, грн. 1710,15 2268,07 1949,50

6.Середньомісячна зарплата

1працівника, грн.

285,03 378,01 324,92
7.Середньоденна зарплата 1працівника, грн. 15,84 17,04 17,2
8.Середньогодинна зарплата 1працівника, грн. 1,98 2,13 2,15

 

>Середньопіврічна зарплата 1працівникавизначається як:

т. грн. чи 1710,15 грн.

>Середньомісячна зарплата 1працівникавизначається як:

, де N>міс. –кількістьмісяців.

 грн.

>Середньоденна зарплата 1працівникавизначається як:

 Т –тривалістьзміни, рік.

>Середньогодинна зарплата 1працівника:

, де N>Л-2 –кількістьлюд-год за котрі бувнарахована зарплата

>Розглянувшитаблицю 2.4. можнаскзати, щосередньопіврічна,середньомісячна зарплата одногопрацівника малатенденцію дозростання, апотім доспадання. Алінайкращединамікусередньоїзарплативідображаєсередньогодинна йсередньоденна зарплата одногопрацівника, котрапоказуєнезначне, але й усе ж таки такизростаннясередньоїзарплати по днях йгодинах, щоє “>позитивним”явищем напідприємстві.

>ТакожспостерігаєтьсязменшенняФОП (впорівнянні Іпівр. 2002 р. й Іпівр. 2003 р.) із 646,4 тис. грн. до 582,9 тис. грн., але йсередньогодинна зарплата 1працівника при цьомузросла із 2,13 грн. до 2,15 грн.,тобтонезалежно відФОП, асаме йогорозміру,середньоденна (>середньогодинна) зарплата 1працівникамаєтенденцію дозростання.

2.3.ФакторнийаналізФОП:

>ФакторнийаналізФОП можназдійснити за моделяминаступноговигляду:

а)

б)

>Спочаткупроведемофакторнийаналіз замоделлю:

Длявпливуфакторіввізьмемоспочаткупокази за Іпівр. 2003 р. й за Іпівр. 2002 р.

>Послідовністьрозрахунку:

1.Визначаємоабсолютневідхиленняміжзвіт. йбазовимизначеннямиФОП,чисельностіпрацівників,середньопіврічноюзарплатою 1працівника.

тис. грн.

>чол.

 тис. грн.

2.Визначаєморозмірвпливучисельностіпрацівників назмінуФОП:

   

грн.

3.Визначаєморозмірвпливусередньопіврічноїзарплати 1працівника назмінуФОП:

 грн.

>Робимоперевірку: сумавпливуцихфакторів виннадорівнюватиабсолютнійрізниціміжзвіт йбазов.ЗначеннямиФОП, чи:

 

,тобто

56434,95 + 71565,65 = 128000

128000,6 = 128000 грн.

>АналогічнопроводимофакторнийаналізФОП для Іпівр. 2003 р. й ІІпівр. 2002 р.

1. = 582,9 – 646,4 = - 63,5 тис. грн.

2. грн.

3. 95252,43

>Перевірка: 31752,98 – 35252,43 = - 63500

- 63499,45 = - 63500 грн.

>Резерви позбільшеннюФОПє збільшеннясередньопіврічноїзарплати.

>Аналогічнопроведемофакторнийаналіз длямоделі:

>Спочатку для Іпівр. 2003 р. й Іпівр. 2002 р.

1. тис. грн.

 >люд-год.

 >грн./год.

2.

 грн.

3.

 грн.

>Первірка: 39017,04 – 89184,15 = 128000

128201,19=128000

>Відхиленнястановить – 0,16 %.

>ТеперфакторнийаналізФОПпроведемо для Іпівр. 2003 р. й ІІпівр. 2002 р.

1. тис. грн.

 >люд-год.

грн.

2. грн.

3. грн.

>Перевірка: – 68858,05 – 39017,04 = – 63500

– 62797,65 = – 63500

>Відхиленнястановить – 1,11 %.

>Резерви позбільшеннюФОПє покількостілюд-год., котрі буливідпрацьовані.

>Загальний резерв позбільшеннюФОПскладає 95252,43 грн.Визначимоефективність оплати роботи поперіодах:

Іпівр. 2003 р. = 14700 : 582,9 = 25,22

ІІпівр. 2002 р. = 15500 : 646,4 = 23,98

Іпівр.2002р. = 10314 : 454,9 = 22,67

>Прослідковуєтьсязростанняефективності оплати роботи.


ІІІ.Визначеннярезервів, заходь ізвпровадження увиробництво.

Урозділі ІІ в пункту 3.визначили, що збільшенняФОПможливе призбільшеннісередньопіврічноїзарплати 1працівника, асаме:необхіднозбільшити фондробочого години, асаме:кількістьлюдиногодин, на котрінараховується зарплата. Алі чиефективнозбільшуватиФОП?Насамперед нампотрібновизначитиступіньвзаємозалежностіміж темпами зростаннюпродуктивності роботи йсередньоюзарплатою,тобтовизначаємокоефіцієнтвипередження:

так як нам невідомо темп зростаннюпродуктивності роботи йсередньозарплата, топеретворимо нашу формулу:

так якобсягвипускупродукціїскладає поперіодах:

Іпівр. 2002 р. =Q = 10314 тис. грн.

ІІпівр. 2002 р. =Q = 15500 тис. грн.

Іпівр. 2002 р. =Q = 14700 тис. грн.

>Визначимотеперкоефіцєнтвипереджання:

а Іпівр. 2003 р. й Іпівр. 2002 р.

б) для Іпівр. 2003 р. й ІІпівр. 2002 р.

Отже, повизначенихкоефіцієнтахбачимо, щоступінь зростаннюпродуктивності роботивипереджає темп зростаннюсередньоїзарплати. Так означати, щодоцільнимє збільшенняФОП.

>Можназробититаківисновки, щонайважливішоюумовою збільшенняФОП, атакожзростаннязарплатизалежить відпідвищенняпродуктивності роботи так,щобвипереджуватизростаннязаробітної плати.Виконаннятакоїумовизнаходиться поддією рядуфакторів,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація