Реферати українською » Менеджмент » Управління Херсонська віноробнім заводом у крізовій сітуації


Реферат Управління Херсонська віноробнім заводом у крізовій сітуації

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Реферат

>Дипломна робота на задану тему: ">УправлінняХерсонськимвиноробним заводом укризовійситуації".

>Метою роботи було б: наосновівивченнядіяльності підприємствазапропонуватишляхи повиходу ізкризи.

>Дипломна робота написана на 100 >сторінках,має 12таблиць, 12рисунків, 2додатки та 40джереллітератури.>ЗМІСТ

>Вступ
>Розділ 1. Характеристикавиноробноїгалузі усучаснихумовах
1.1 Історіявиникненнявиноробноїгалузі
1.2. сучасний станвиноробноїпромисловості таперспективиїїрозвитку на Україні та віншихкраїнах світу
1.3.Використаннятехнологій длявиробництвабезалкогольнихнапоїв увиноробнійгалузі
1.4.Антикризовий менеджмент дляпідприємств вумовахринку
1.5. Заходь попокращенню тапідвищеннюрівнявиробництва
>Розділ 2.УправлінськеобстеженняХерсонськоговиноробного заводу
2.1 Історіястворення підприємства
2.2.Аналізфакторівзовнішньогосередовища підприємства
2.3.Факторивнутрішньогосередовища винарні
>Розділ 3.Аналізфінансово-господарськоїдіяльності підприємстваХерсонський винзавод.
3.1Аналізліквідності
3.2Аналіздовгостроковоїплатоспроможності.
3.3Аналізкоефіцієнтіврентабельності
>Розділ 4.УправлінняХерсонськимвинзаводом укризовійситуації
4.1Оптимізаціяструктуриуправління.
4.2Оренда - якдодатковеджерелоприбутку
>Висновок
>Література
>Додаток

>Вступ

Уумовах переходу України на шляхринковоїекономіки особливоважливоюстає проблема непростовиживання, ауспішногофункціонуванняпідприємств нагостроконкурентних ринках.

>Розвитокринковихвідносинпідвищує відповідальність тасамостійністьуправлінськихрішень позабезпеченнюефективної їхні роботи.Результативиробничої,комерційної,фінансової таіншихвидівгосподарськоїдіяльностізалежать відрізноманітнихфакторів, котрізнаходяться урізнійступеніміж собою такінцевимипоказниками.

їхнідія тавзаємодіярізні посвоїйсилі, характеру та години.Причини чиумови, щосприяютьвиникненнюфакторів,такожрізноманітні. Нерозкриваючи та неоцінюючинаправлення,активність таперіод їхнього дії, неможливо забезпечитиефективністьуправління.Якісновиконатицютяжку роботу можна лише задопомогоювивчення стану підприємства, тому темаданоїдипломної роботи: ">УправлінняХерсонськимвиноробним заводом укризовійситуації"єдоситьактуальною.

>Метою роботи було б: наосновівивченнядіяльності підприємствазапропонуватишляхи повиходу ізкризи.

Проблемами виноградарства тавиноробствазаймається багатоспеціалістів,зокрема, Слюсар У. Д.,Бахтін Ю. Р., Великий Ю. У., Гаркуша Про. М.,Матчина І. Р.,Алієва А. М. та багатоінших,бовиноробнапромисловістьмаєважливезначення насьогоднішній день, тоді як покращанняпоказниківефективності виноградарства тавиноробства уперспективі.


>Розділ 1 Характеристикавиноробноїгалузі усучаснихумовах

 

1.1 Історіявиникненнявиноробноїгалузі

 

>Розвитоквиноробноїпромисловості напівдні Українимаєдавнюісторію.Теперішній стангалузі,їїперспективи,традиції,вживання вина,розташування йзовнішньоекономічнізв'язкиосновнихвиноробнихрайонівнеможливорозглядати незвертаючись доісторіїгалузі, деможемознайтикорені нашихсучасних проблем.

>Найсуттєвішим теперєякістьвітчизняних вин.Аналізякості вин, котрівиготовляли удореволюційнийперіод,дозволяєвиявитипотенціальніможливостігалузі напівдні України. Уцейперіод виноградарство йвиноробстворозвивалося уТаврійській йХерсонськійгуберніях.

>ЛівийберігДністра, щоприлягає доБессарабії, бувколискою виноградарстваХерсонськоїгубернії.МіжДніпром таДністромще до1790р. росличималі виноградники, котрі належализапорожцям. ЗприєднаннямПридністров'я доРосії усередині XVIII ст. виноградникизагинули, бо ізпереселеннямосілих татарнагайцівипалилицютериторію.Відновленнявиноградників йзаселення краю залишилося в1788р., коли тутоселилисячорноморські козаки.Приблизно із цого годинипочалозароджуватися виноградарствоОдеськогорегіону,перший виноградникякогозакладено у1798р. уселі Хаджибей. У цьому жроцінадійшлорозпорядження провідведення земель Бугом йДністру (відХортиці долиманів) длярозведеннявиноградників. УХерсонськійгубернії у тому годину не було б сортименту, щопідходив бі длямісцевих умів йодержаннядоброякісного, а тім понад типового вина.

>Сортимент лишепочинавскладатися й особливовидатнихрезультатів не було б.Деякепожвавленняпочалося із годинизаснуванняпоблизуОдеси (наСухомулимані)виробничоїстанціїросійськихвиноградників йвиноробів йзразковогогосподарства приній (вже тодіусвідомлювалиширокіможливості длярозвитку виноградарства йвиноробства у цьомурайоні).Особливоперспективними сортамивважалися Каберне,Піно,Савіньон,Сепераві. Великуувагуприділяли тутчервоним сортам.

УТаврійськійгубернії зразу ж послеприєднання Кріму до Ро-сійськоїімперії княземПотьомкіним булизакупленідобрілози винограду йвідправленізапрошення наприїздвиноградарів дляналагодженнявиробництва.

У1804р. уСудацькійдолинівідкритокримське училищевиноробства. У1805р.виникприватнийвинограднийрозсадникРув'є напівденномуберезі девисадженоіталійські таіспанські сорті винограду приселіЛаспі.

У1812р.завдякизусиллямтогочасногонамісникаНоворосійського краю Дюка деРішельєзаснованорозсадник наділянці від селаМикити йМагарача впритул до моря,засновником й директоромякого ставшивідомийботанікХристіан Стевен.

>Призначення князя Воронцовановоросійськимгенералом-губернатором даловеличезнийпоштовхрозвитку виноградарства йвиноробства напівденномуберезі Кріму,якийвиписував із Крімулози йроздавав їхнібезкоштовно.Зразу заВоронцовимпочалирозводити виноградники багатовельможнихродів:імператрицяЄлізаветаОлексіївна - вОреандрі,Голіцини - уХореізі, апізніше й у НовомуСвіті,Наришкіни - уФоросі,Сілиїзі йМісхорі,Потьомкін - в Артека таінші. У1828р. бувздійсненадаровароздачаказенних земельприватним особам длярозведеннявиноградників йфруктовихсадів. У тієї ж годину було бзаснованоМагарацьке училище.

На початку 60-х років XIX ст.повсюдноспостерігалосяпрагнення дорозширенняплощвиноградників, а із 80-х років XIX ст. виноградарствопоширилося замежі Кріму впівнічністеповіповітиТаврійськоїгубернії.Особливовеликіплощі под виноградниками були уДніпровському йМелітопольськомуповітах. УХерсонськійгубернії урядновимпоселенцямпропонуваврозведеннягромадськихвиноградників й із1803р.почавроздаватилозиколоністам під садіння.

Стансправ угалузі послереволюціїпомітнопогіршився:прийшли узанепадзразковігосподарства. У ">Вісникувиноробства" за1929р.писалося: "Нашемаленьке населення неробилозусиль (позразкуіншихкраїн),щобзнайтивихід у бікякісного напрямі, апішло у бікнайменшого опору -стихійногозасадженняплощі лозамирізнихсортів (>переважногібридами -прямимивиробниками),гадаючи более прошвидкийприбуток.Нашінасадження приумовах поганого догляду неправильнообранихсортіввідповідноїформи йобрізування, тому йвідрізняютьсяпоганимиврожаями уякісному йкількісномувідношенні".

Отже, можназробитивисновок, щохоча й був великакількістьдрібнихвиробників винограду й вина, але йвисокаякістьостаннього,передова організація виноградарства йвиноробства (ті, щосклало славупівденноукраїнських вин у XIX ст. йпідвищувалорівеньвиробництва України,борючись ізвідсталоюкультуроювживання) були великіприватнихгосподарствах,колишніхудільнихмаєтках,котриммайжецілкомзобов'язанівітчизняне виноградарство йвиноробство своїмпрогресом.Цим жзразковимвинограднимгосподарством винна бути приписана заслуга увиробітку в настипів винвисокогоякісного складу.Тобтоприватнийкапітал,висококваліфікованіфахівці йсприятливадержавна політиканеобхідна длярозвиткувисокоякісного виноградарства йвиноробства, й нашісторичнийдосвідще неодноразовопереконують у цьому. І тепер, упринципі,ємайжеусіпередумови дляякісноговиноробства:великігосподарства (що вумовахполегшує контрольякостівироблюваних вин),достатньозначніплощівиноградників ізправильнимпідборомсортів йрайоніввирощування,сприятливіприродніумови. Алі до цогощенеобхідносприятливадержавнаекономічна політика (як урозвинутихвиноробнихкраїнахЄС йСІЛА),компетентнийпідхід досправ й, явно,приплив приватногокапіталу вгалузь, й,звичайно,повнаекономічнасамостійністьгосподарств, чого мидосягли лише шляхомприватизації.

1.2 сучасний станвиноробноїпромисловості таперспективиїї

>розвитку на Україні та віншихкраїнах світу

>Згідностатистичнихданих,наданихасоціацією "СОВАТ", востанні роктавиробництво виноградного винаскоротилося із 12млн.дал (>1996р.) до 7,3млн.дал - на 39,2%. Продажів вина навнутрішньомуринку із 1995 р. (9млн.дал)скоротився на 59% й вминуломуроцісклало лише 3,7млн.дал (поофіційнимданим). 133]

>Причинизниженнявиробництва:низькакупівельнаспроможність населення,наявністьринку дешевогоміцного алкоголю,фальсифікату йконтрабанди,втратаминулихринківзбуту (>головним чиномросійського).

>Продовжуєзменшуватисявиробництво винограду.Площавиноградників теперналічує 134,2тис.гапроти 208,7тис.га у 1985 р. (>скоротилося на 3>5,1%).

У тієї ж годинукількістьвітчизнянихвиробників винавиросла. Упошукахвиходу ізкризибільшістьзаводівпервинноговиробництвапочалирозливатиготовупродукцію.Власне, яквідмітив начальник відділеннязбутуфірми ">Укрвино" ПавлоШвець, в цьому одна із причиндефіцитуякіснихвиноматеріалів поприйнятнимдоступнимцінам.Сьогоднісередвиноробів "на коней"залишились тих хто маєє доступ досировини.

Великаувагаприділяєтьсятіньовомуринку.Вітчизнянівиробники винавважають щофальсифікована йконтрабанднапродукція наринкускладає не менше 70%об'єму легальноговиробництва. Убільшійступені відпідробок на винномуринкустраждаютьволодарідужерозкручених марок.Наприклад, пооцінкамспеціалістів ">Масандри", накожну легальновиготовлену нимипляшку вина наринку припадати не менше 10пляшокфальсифікату. Позагальнійоцінціоператорів, разом ізтіньовимринком вина понад 1 млрд. грн.

>Нещодавно уХерсоні із цого приводу проводиласяробітникамиХерсонськогоуправління посправамзахисту правспоживачіввиставкапродуктівхарчування 15березня - уВсесвітній деньспоживача.Особливаувага уекспозиціяхприділялась алкоголю. 75%оптовихфірм,торгуючихспиртним,маютьпорушення. Убагатьох із нихходіперевірокнеодноразововилучалисятисячіпідробленихпляшокгорілки.Іншими словами, з 10тисяч ">підозрілих"пляшоккожнатретяопиниласьфальсифікатом.Тільки порівнюреалізаціїсамегорілказаймає наХерсонщині 1місцесередіншого спиртного (>майже 40%).Дякуючидбайливомузахиступродукції, якої Ведерадгосп-завод ">Таврія",фальсифікований коньяк уходіостанніхперевірокнезнайдений^5>}

Заводщомісячнозмінюєдеталі удизайніетикетки,нещодавнорозробивголограму.Згідноданихасоціації СОВАТекспорт виноградного винаскоротився із 5,5 млн. дав у 1996 р. до 1,1 млн. дав у 1999 р. на 80 %.

>Рис 1.Експорт вина із України.

Українськавиноробнапродукціяпостачається у 12країнближнього й далекогозарубіжжя. Недивлячись назначнезниженняекспорту вРосію, вонзалишаєтьсяосновнимголовнимторговим партнером (60 % поставок). На 2місці -Германія (30 %).

>Більшеполовиниекспортованоїпродукції угрошовомувимірі припадати наііристі (>шампанські) вина.

>ЗгідноданихДержкомстату, у 1999 р. в Українілегальнийімпорт винасклав 8,46 млн.доларів,експорт - 13, 4 млн.доларів.

>Рис. 2Імпорт винні у Україну

У Українуімпортуються вина, як зкраїн СНР, так з далекогозарубіжжя.

>Далекезарубіжжя. Пооцінкамрегіонального менеджеракомпаніїSeagram Вадима Ушакова Українаспоживає не понад 50000ящиків врікфранцузьких вин (>умовний ящик -9л. 12пляшок по 0,75 л.), не понад 10000ящиківіталійських, до 4000ящиківамериканських ( в основному "ПольМасон") йдесь 2-3 тис.ящиківіспанських сухих вин.

>Практичновідсутні наринку винаГерманії,спробививезти їхнього наринокуспіху не малі.Зірвалисьспробирозкрутитипівденноамериканські,чилійські вина, та винаІзраїлю.

>Кріпленихімпортних вин (головних чиномхересів йпортвейнів) наринку мало. Іхоча в Україніпредставлені усіведучісвітовівиробникихересів йпортвейнів,обсяги продаж їхніпродукціїмізерні. Уведучихпортугальськихвиробників (>хересів йпортвейнів) Українськийринок ">відбирає"всьогодесь 1500ящиківцихнапоїв урік.Всьогоімпорткріплених йдесертних вин (>лікерні вина практично неімпортуються),складає не понад 5000ящиків урік.

>Близькезарубіжжя. >Ввозити вино ізкраїн СНРнабагатолегше.НаявністьсертифікатуСТ-1,звільнюється відмита EUR із 1 л,дужеоблегшує життяімпортераммолдавського,грузинського йвірменського вина.

>Асортиментвітчизняних винвідносно можнарозділити на 3ціновихсегменти:

Усегментідешевих винпозиціонуютьсяординарнікріплені йстолові вина поціні від 6 до 15 гривень.

Досередніхціновихпропозицій можнавіднестиординарні ймарочні,кріплені йстолові вина поціні від 6 до 15 грн.

До дорогого сегментувідносятьсямарочні йколекційні вина поцінівище за 15 гривень.

>Виннийімпорт зкраїн СНРтеж можнарозділити на 3ціновихсегменти.

Унижньомуціновомусегменті (7-8 грн. - вищийступіньмінімальноїціни) йсередньому (12-15 гривень)позиціонуються в основномуординарнімолдавські вина. Уверхньомусегменті (25-80 грн.)розташувались винаГрузії (марок: ">ТеліаніВелі", й ">Телавськийвиннийпогріб" ),Вірменії (десятирічні марки ">Арени" ).Цей сегментдуженезначний. Пооцінкамспеціалістів винногоринку,всього 3-5 % винкраїн СНРможутьвважатисяколекційними. Змолдавських винвищогоґатунку можнавиділитинещодавноз'явившихся наринкукриковськіколекційні винні узапакованихсургучемпляшках.

>Імпорт з далекогозарубіжжятакожділиться на 3ціновігрупи.

Провинанижньоїціновоїгрупи (30-40 грн.) -простіфранцузькі,італійськістолові (>Vin deTable,Vinotavolo). Поціні смердотіконкурують із хорошиммолдавським,грузинським, ймасандрівськими винами - їхньогоспоживаєвелике коло ">блуднихклієнтів",кількість яківідносностабільна - тутімпортери йдистриб'ютори винорієнтуються на 15 %питущого населення.Ці виназустрічаються у супермаркетах. У Україні їхнього практично незустрінеш у дорогомуресторані.

Усереднійціновійгрупіпозиціонуються винавідомихсвітовихвиробників (впершучергуФранції йІталії) поціні від 50 до 100 грн.

>Верхнійціновий сегмент - від 100 грн. до 500 дол. й понад запляшку.Самідорогіелітні винаФранціїпривозяться в Україну "валізами", подконкретнихзаказників, уконкретніресторани.Обсяги продажів дорогих вин неперевищують 3000пляшок урік.Ввозити виновартістю 500 дол. запляшку великимипартіями,віддаючидекількапляшок насертифікацію,занадто накладно дляімпортера. Проблемаконтрабанди наринкуелітних винменшгостра - їхньоговажкопродати. Це вякійсьмірірятуєімпортерів.

А вісь ізоподаткуванням в Україні іде туго.Саме тепер, колиреанімуваннягалузіпочалодаватиякісьрезультати,виноробампідкладаютьнові ставки акцизногозбору,включені у проектПодаткового кодексу України. На винавинограднінатуральні акцизпідвищується у 6,3 рази, на коньяк - у 13,3 рази.Різкопідвищенацінапродукції не якщопродаватись й станінакопичуватися на яких складах. Максимум, щозможутьзробити підприємства,церобити уповний нуль й то, нависокорентабельнійраннійпродукції. Алідоповнюватисяцеположення якщоще тім, що наринкуопинитьсямасадешевихпідробок, що принизькійплатоспроможності йкультуріпиттянаселеннюдуженавітьсподобається.

На виноградникизовсім незалишитьсякоштів,виноробам якщозначноважчеробити узапропонованихПодатковим кодексомумовах, й врезультаті,виноробство й виноградарствоопиниться узанепаді.

>Таблиця 1

СТАВКИАКЦИЗНОГОЗБОРУ ІВВІЗНОГОМИТА НА ВИНО ІВИНОМАТЕРІАЛИ У 1998—1999РОКАХ

Кодвиробу >Описання товару

СтавкаA3 в

>твердих торбах ізодиниці

>реалізованого товару

Ставкиввізногомита (>пільгові,

>повні)

2204 (>крім 220410 й 220430) Провинавинограднінатуральні,включаючиміцні >0,8грн за 1 л EUR 2 за 1 л.
220430 >Інші суславиноградні, у томучисліконьячні йшампанськівиноматеріали 0 EUR 0.05 за 1 л.
2205

>Вермут таінші вина

>виноградні,натуральні іздобавкоюрослинних чиароматичнихекстрактів

2,6 грн. за 1 л. EUR 2 за 1 л.

як видно ізтаблиці ставки акцизногозбору на вино тавиноматеріали за 1998—1999 роктаслідуючи:

- винавинограднінатуральні таміцнікоштують 0,8 грн. за 1літрреалізованого товару;

-інші суславиноградні, у томучисліконьячні ташампанськівиноматеріалипроходятьакцизнийзбірстороною;

- вермут таінші винавиноградні,натуральні іздобавкоюрослинних чиароматизованихекстрактівкоштують 2,6 грн. за 1літрреалізованого товару.

Ставкиввізногомита на вино тавиноматеріали ізодиниціреалізованого товару:

- винавинограднінатуральні таміцні - 2євро за 1літр;

-інші суславиноградні, у томучисліконьячні ташампанськівиноматеріали -0,05євро за 1літр ;

- вермут таінші винавиноградні,натуральні іздобавкоюрослинних чиароматизованихекстрактів - 2євро за 1літр.

>Таблиця 2

>ЗМІННІ (ДО 1СІЧНЯ 200IP.) СТАВКИАКЦИЗНОГОЗБОРУ НА

>ТОВАРИ,ВИГОТОВЛЕННІ УУКРАЇНІ ЗВІТЧИЗНЯНОЇСИРОВИНИ

СтавкаA3 втвердих
Кодвиробу >Описання товару торбах ізодиниціреалізованого товару

220421100-

220421290, 220429100-

220429290

Провинавинограднінатуральні,марочні йординарнісухі 0,06 грн. за 1 л.

220429310-

220429510 220429310-

220429510

Провинавинограднінатуральні,марочні йординарнікріплені 0,4 грн. за 1 л.
260600930,220600990 Провинаплодово-ягідні 0,8 грн. за 1 л.
220430

>Виноматеріали,реалізуємі

>посередницькимиорганізаціяминаселенню

0,8 грн. за 1 л.
2205

>Вермуті таіншівиноматеріали

>натуральні іздобавленнямрослинних чиароматизованихекстрактів

0,8 грн. за 1 л.

>Установлені законом України «Про ставкиA3 йввізногомита на спиртетиловий таалкогольнінапої».

Вино - товарсезонний. Улітній годинуобсяги продаж винапідвищуються на 30-40%.Кріпленим винамвіддаютьперевагу ухолодний годину року,столовим - улітній. На думкуоператорів, Українавіддаєперевагучервонимсолодким й сухим винам.Відмічаєтьсязацікавленняспоживача й достоловихнапівсухих

>Характерноюособливістюостанніх роківгалузі сталопомітнезниженняпопиту, атакожобсягів продажміцнихнапоїв не так на Україні. УВеликобританії,рівеньспоживання впавши на майже 7%, уГерманії - на 9%. >Спеціалістивиділяютьдекілька причинзниженняпопиту:

>Перша із них -серйозніфінансовікризи наздогналиекономікубагатьохкраїнСхідноїАзії, СНР,СхідноїЄвропи.

>Іншатеждужезначна -введення урядікраїнвисоких мст наспиртнінапої.Суттєвийвпливмаєстаючий все болеемодним культздоров'я. Люди всечастішевідказуються від ">крутих"напоїв йпереходять наспоживанняслабо-градуснихнапоїв. Це гасли "заздоровий рух життя"з'явилося уСІЛА,перекинулося уЄвропу, атеперохоплює й азіятський контингент.

>Дослідникивідмічають, що тампопулярність тому чиіншому наспіваюгарантує не скільки йоговідмінний смак, авторитеткраїни-виробника, анасамперед,має чицейнапійякі-небудьлікувальніякості.Подіяла навживанняринку спиртного йжорстоказаконодавча політика уєвропейських державахвідноснообмеженнядопустимоїдози закермом, а й уКитаї -підвищеннявіковогоцензу наспоживання спиртного.

Зпадіннямпопиту наспиртнінапої болееспоживчимстає вино. Усвітовому йогооборотілідерство то йутримуєФранція.їївиннийринокспеціалістиоцінують вмежах 14 млрд дол.Майже половина припадати часткучервоних вин (49,5%), по нихйдутьігристі (20,6%). [>3^J

>Згідно статистики,кожний французвипиває всередньому зарік 126 л. вина,італієць й того понад - 140 л.

УАмериціоб'єм винногоринкускладає понад 12 млрд дол.Підраховано, що на шкірногоамериканця всередньому припадати до 17 л. урік.Смаки їхньогорізноманітні: добро йдуть сьогоднібілі вина (38%)загальногообсягу продажів,червоні (25%),рожеві таігристі (19,2%).

>Теперішнійвинний "бум"відмічається за годину уЯпонії. Повживанню вина, не виноградного (81%), вонвийшла на 3місце у світі,доводячиобсяги продажів до 8 млрд дол. йобігнавтаківизнаннівиноробні країни, якНімеччині (6,5млрд.дол.) йІталія (5,5млрд.дол.).Зовсімтрохивідстає від нихВеликобританія (5,2млрд.дол.). як показалидослідження,червоні винанайбільшмаютьпопит,крімІталії,також вІспанії таВеликобританії,білі,крім

Америки, - вІталії,ігристі - вНімеччині.Кріплені вина більше, ніж віншихкраїнахп'ють уАмериці (9,4 %обсягів),Франції (8,5%) йВеликобританії (6,7%).

>Рис.3Обсяги винногоринкудеякихкраїн в млрд. дол.

 

>Винний стан життяГреції таІспанії.

>Греція. УГреціївиробляють виноград та вино не менше 4000 років. Останні десять роківкраїнавиробляла всередньому 40-43млн.дал вина.Кожний грекщорічно ">зловживає" 30-32,5 л. цого наспіваю.Асортиментвиробленоїпродукціїдуже широкий:цесухі,солодкі,кріплені,ароматизовані,ігристі вина,напої типу ">бренді".

>Виноградники вГреціїзаймаютьплощу 126 тис га.,середняврожайність винограду - 1,2 млн. т., чи 98 ц/га.Складенікадастри, в якізареєстрованийкожний виноградник ізточноювказівного йогомісцеположення, аж доти, наякомусхиліякогопагорбавінзнаходиться,площі, сортового складу,зростукущів,основнихелементівтехнологій йогозрошування йекономічнихпоказників.Зрошуваннямвиноградниківзаймаються яккрупні то ймілкісімейнігосподарства.Більшістьмілкихвласників, немаючивласнихпереробнихпотужностей,здаютьсвійврожай великимгосподарствам, деє заводі попереробці винограду.

>Великівиноградарські ">радгоспи" належативолодарямвиноробних таконьячнихзаводів.

УГреціїсформовановеликеоб'єднання повиробництву тареалізації винограду таотримуваних ізньогопродуктів. До структуриоб'єднаннявходять 32кооперативи. Аліцяпотужнаасоціація некористуєтьсясвоєюпривілеєммонополіста, про щосвідчить тієї факт, що із неюуспішноіснуютьще 5кооперативів.

>Іспанія. ПоплощівиноградниківІспаніязаймає 1місце у світі.Лоза окутала более 1,2млн.тис.га.Піренейськогопівострова, щоскладає 23,5%виноградниківЄвропи. Алі по валовомузбору винограду й провину вонапоступаєтьсяФранції таІталії.

Усвій годинуІспаніїдужепощастило: в годину як укінці XIX - початку XX ст. виноградникиЄвропи булизараженішкідником (>філоксера), апівденно-західначастина контингентумайже не був зараженецимшкідником. У тієїперіодіспанські винакористувалисьпідвищенимпопитом уФранції,Англії,Германії таіншихкраїнах. Алі у 1930роціФранція сталастимулювативласного виробника йрізкообмежилаімпортвиноробноїпродукції. Цедужеболісновдарило погаманцюіспанськихпідприємців.

сучаснийрозвиток виноградарства тавиноробства уцій стране можнавідраховувати ізсередини 50-х років, колипочавсяпідйомданоїгалузі.

Апогеювиноробства вІспанії досягла 70-х початку 80-х років.Площівиноградників досягли 1,7млн.га,виробництво вина 400млн.дал, аспоживання на свою душу населення90л. урік.

На початку 80-х уЄвропіпочалоспостерігатисяперевиробництво вина.Європейськакомісія запровадилазакони,регулюючиринок вина йобмежиларозширенняплощі под виноградники.Іспанськівиробники теперберуть приклад ізФранцузьких йнаправляютьосновнізусилля навипускякісних вин.

>Останнім годиною в странещорічновиробляється всередньому 200-300млн.дал вина,звеселяєтьсясередньо-статичнаіспанська душаприблизно 40 л. цого наспіваю.

Аагропромисловий комплекспівденноїобласті України із його природнокліматичнимиумовами,уставленимитрадиціями виноградарства тавиноробствамаютьвеликеекономічнезначення. >Ці >галузіістотновпливають нарівеньсоціально-економічногорозвиткупівдня України.

>Промисловимвирощуванням виноградузаймаютьсяблизько 600колгоспів тадержколгоспів шести областей,чималакількість виноградувирощується наприсадибнихділянках, уколективних садах,селянськихгосподарствах.

>Виноробнагалузь України представлена понад 200підприємствами, на яківиробляютьсявиноматеріали йвипускаютьготовупродукцію,шампанське, коньяк таінше.

Уостанні рокта увиноградарсько-виноробномупідкомплексіздійснюютьсясоціально-економічніперетвореннящодо переходу доринковоїекономіки.Проводитьсяземельна реформа,формуєтьсябагатоукладнаекономіка наосновірозвиткурізних формвласності -освоюютьсяоренднівідносини,створюються АП (АТ).

Разом із тім заостанні рокта увиноградарстві Українипосиливсявплив рядунегативнихтенденцій, котрізумовилизначнезниження йоговиробничо-економічнихпоказників, котрівиражені унаступнійсхемі.

>Рис.4Виробництво винні у Україні, млн. л*

*ЗгідноданихСпецмонополії

>Рис.5Випусквиноробноїпродукції в Україні, млн. USD*

*ЗгідноданихМінагрополітики

На спад увиноградарстві, якодній ізнайбільшкапітало- таматеріалоємнихгалузейАІЖ, особливо негативновплинулопорушенняеквівалентностіобмінуміжсільськогосподарськимивиробництвами тапромисловістю,згортання поставоктехніки,паливно-мастильнихматеріалів,пестицидів,добрива тощо,стихійна змінуцін наматеріально-технічніресурси. Урезультатігалузьопинилась углибокійкризі. Ацеспричинилоскороченнязакупівлі виноградустоловихсортів. Черезтруднощі ізреалізацією столового винограду,вінвикористовується запризначеннямлише на 25-30 %, арештайде напромисловупереробку. При цьомунасиченістьринкустоловим виноградом явнонедостатня.

>Викликаєувагустійкатенденціяскороченняплощвиноградників усуспільномусекторі. Убільшостігосподарствзалишаєтьсянизькою йнестабільноюпродуктивністьнасаджень.

Доосновних проблем увиноградарствіслідвіднести ймиттєвепогіршення станурозсадницькоїбази. Заостанні роктазначнакількістьвинограднихрозсадниківприпиниливирощуватипосадочнийматеріал винограду. [69>J

>Останнім годиноюрізкозменшилисяобсягивиробництвавиноробноїпродукції.Випусквиноградних винскоротився.Скороченіпотужності попереробці винограду на 11%,виробництву вина на 33%.Сировинна базавиноробноїпромисловостізабезпечуєзавантаженнянаявнихпотужностейлише на 45-50%.

Невідповідаєсучаснимвимогам йоснащеннявиноробнихпідприємствтехнологічнимустаткуванням. До 60%технологічногоустаткування таємностей морально йфізичнозастарілі, багатозаводів неоснащеніхолодильнимустаткуванням.

Зметоюнарощуванняобсягіввиробництва й продажнаселенню винограду тапродуктів йогопереробкиКабінет Міністрів Україниспеціальноюпостановою затвердивши ">Основнінапрями державноїпідтримкирозвиткусадівництва, виноградарства:виноробноїпромисловості наперіод до 2005 року" [5]

>Передбачається провестиваловийзбір винограду в всіхкатегоріяхгосподарств до 1042 тис т.Збільшеннявиробництвапродукції якщодосягнуто зарахунокпідвищенняпродуктивностінасаджень наосновіподальшоїінтенсифікаціїгалузі. Дляуспішноговиконанняпередбаченихобсягівнеобхіднощорічнозакладати 7,4тис.гавиноградників.

Зметоюпосилення державного контролю зазбереженнямплощвиноградників усуспільномусекторіприйнятоспеціальний порядоксписаннянасаджень для всіхпідприємств,незалежно від їхньоговідомчоїпідпорядкованості.

Длязакладення нових йреконструкціїіснуючихнасаджень наперіод до 2005 року (ізурахуванням потребприсадибних йфермерськихгосподарств)виробництво посадковогоматеріалунамічено довести до 15млн.пгг зарік.Передбачається перевестивинограднірозсадники навирощування лишеелітного, анадалі -сертифікованого посадковогоматеріалу. Зцієюметоюстворюєтьсямережабазовихгосподарств укожній зп'яти областей (>Одеській,Херсонській,Миколаївській,Закарпатській,Запорізькій) таРеспубліці Крім повирощуванню базовогосуперелітного посадковогоматеріалу.

>Визначеніобсягизакладанняматочниківприщепних лоз,найбільшперспективнихсортів йматочниківпідщепних лоз.Розроблена схемапередачісадівногоматеріалу від центрубіотехнології (девирощуєтьсябазовийматеріал)базовим, апотімелітнимрозсадникам.

>Виробництво виноградного вина напідприємствахвиноробноїпромисловостінамічається довести до2005р. до 29млн.дал. Для забезпечення такихобсягіввипуску винавідповідно будутьзбільшенівиробничіпотужності, котрі до2005р.повинністановити 39млн.дал. їхньогорозвитокздійснюватиметьсяголовним чином зарахунокреконструкціїдіючихпідприємств йвпровадження более продуктивноготехнологічногоустаткування.

>Передбачаєтьсярозширенняасортименту йпідвищенняякості вин.Питома вагистолових ймарочних вин узагальномуобсязівиробництвазросте на 35-50%.Будутьвиділенімікрозони йорганізованевиробництво винконтрольованихнайменувань запоходженням.

>Враховуючипідвищенийпопит наігристі вина,передбачаєтьсяобсягвиробництвашампанського у 2005році довести до 72,2 млн.пляшок.Додатковіпотужності будутьзадіяні нарядііснуючихзаводів, а й зарахунокбудівництва новихпідприємств.

>Запланованозбільшититакожпотужність коньячноговиробництва зарахунокреконструкціїОдеського таУжгородськогоконьячнихзаводів.

ДлявиконаннянаміченоїпрограмивченіІВЇВ (>інститутувиноробства й виноградарства) ім.В.Є.Таірова разом зспеціалістамиУкрсадвинпромупропонуютьздійснититакіосновні заходь:

-щорокувиділятицентралізованібюджетнікошти длядержавнихвиноградницькихгосподарств йпільговікредити длягосподарствінших формвласності назакладення йдогляд замолодиминасадженнями.Продовжити до 2005 рокудіюрозпорядженняКабінету Міністрів України провідрахування відвиручкивиторгу увідпускнихцінах урозмірі 8% на коньяк,шампанське,виноградні вина, котрівиробляються в Україні, у фондрозвитку виноградарства йрозсадництва. Наперіодстворенняматочнихнасадженьвиділятикошти надотаціюреалізаційнихцін наелітний йсертифікованийпосадочнийматеріал винограду;

- усистеміМіністерствасільськогогосподарства йпродовольства Українистворитимережудержавних служб для контролюякостісадівногоматеріалу ізпокладення нанеїзавданьсортової,фітосанітарної,технологічної йдокументальноїсертифікації;

- длястимулюваннявиноградарськихгосподарстврізних формвласності,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація