Реферати українською » Менеджмент » Тенденції та проблема розвітку електронного бизнеса в Украине


Реферат Тенденції та проблема розвітку електронного бизнеса в Украине

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Івано-Франківськийнаціональнийтехнічнийуніверситетнафти й газу Кафедрадокументознавства таінформаційноїдіяльності

 

>КУРСОВАРОБОТА

 

>Тенденції тапроблемирозвиткуелектронногобізнесу в Україні

із курсу:Інформаційний менеджмент

>КР.ДМ. – 37.00.000

ПЗГрупаДМз-05-2

>КаразєйСвітлани

>Допускається дозахисту

>Керівник


2008


>Зміст

 

>Вступ

1.Електроннийбізнес як характерна рису Сучасноїекономіки

1.1Поняття та структураелектронногобізнесу

1.2Системи таелементи якскладовіелектронногобізнесу

1.3 Менеджментелектронногобізнесу

1.4Формивзаємодії велектронномубізнесі

2.Електроннийбізнес в Україні

2.1Проблемирозвиткуелектронногобізнесу в Україні

2.1.1Основніправовіпроблемиелектронногобізнесу в Україні

2.2Тенденції йнагальніпроблемиелектронногобізнесу

2.3 Стан таперспективиелектронногобізнесу в Україні

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Бурхливепоширенняінформаційнихтехнологій та новихметодівведеннябізнесу в нашій стране привело дозародження йстановленняновоїсферипідприємництваелектронногобізнесу.Незважаючи на своїочевидніпереваги (>відкритість,демократичність,глобальність тощо),електроннийбізнесєнадтоагресивнимсередовищемпідприємництва,успіх вякомуцілкомзалежить відглибокопродуманоїстратегіїдіяльності.Дійсно,ґрунтовніосновиелектронногобізнесузалишаютьсяколишніми", йогметоюєодержанняприбутку,генеруваннягрошовихпотоків йстворенняконкурентнихпереваг.Єдинавідмінністьелектронногобізнесу відкласичнихметодівведеннябізнесуполягає до того, щовінфункціонуєшвидше,отже, йогоконкурентніперевагиєшвидкоплиннішими.

>Дотримання цого принципудозволяєпідприємцямуникнути непродуманих витрат заформуванняверхівки "айсберга"електронноїкомерції (дизайнweb-сторінок,технічне татехнологічне забезпечення тощо).Будь-якепідприємство сферіелектронноїкомерціїмаєпочинатися із розробкиструктурибізнесу, йогологістики,цільовоїаудиторії,нормативно-правовоїбази.

>Інформаціяцеважливарушійна силаекономічногозростання тасоціальнихзмін.Бурхливийрозвитокінформаційнихтехнологійпризвів доти, що всучаснійсвітовійекономіціінформація сталаключовимпоняттям.УспішнийрозвитокмережіІнтернет табурхливезростанняелектронногобізнесу вчерговий раз довели, щоінформаційний секторекономіки, на даний моментєнайбільшдинамічним танайбільшприбутковим, що йвизначає >актуальністьобраної тими.

>Електроннийбізнес (>E-business) –цеведеннябудь-якоїбізнесдіяльності углобальнихтелекомунікаційнихмережах,зокрема вІнтернет.

Досліджень запитанняелектронногобізнесусьогоднізаймаютьсяФіліпКотлер (США), І.Успенський, І.Молдовський (>Росія),В.Желіховський, Ю. Жвалюк, М.Меджибовська, М.Садовий (Україна).

>Об'єктомданогодослідженняєелектроннийбізнес, якскладовачастинацифровоїекономіки.

Предметомданогодослідженняєдинамічнімеханізми,стратегії,елементи тапроблемирозвиткуелектронногобізнесу.

>Метою >написанняданоїкурсової роботиполягає увисвітленні проблем татенденційрозвиткуелектронногобізнесу в Україні.

Наосновіпоставленої метипередбачаєтьсярозв’язаннянаступних >завдань:

–ознайомитися ізпоняттям «>електроннийбізнес»;

–визначитимісце тарозкрити рольелектронногобізнесу всучасному світі;

–встановити йпроаналізуватирівеньдослідженостіпроблеми;

– наосновіз’ясуватиперспективирозвитку ташляхивдосконаленнярозвиткуелектронногобізнесу в Україні.

Длявирішенняконкретнихпитань буливикористанідосягненні вгалузі:

– менеджменту;

–економіки;

–історіографії;

–Інтернеттехнологій.

>Специфікаданогодослідженняполягає узастосуваннірізнорівневих >методівдослідження:

–порівняння;

–спостереження;

–дедуктивний,аналітичний.


1.Електроннийбізнес як характерна рису Сучасноїекономіки

 

1.1Поняття та структураелектронногобізнесу

>Процескомерціалізаціїінформаційноїсфери йперенесенняділовоїактивності тачастинибізнес-процесів укібернетичнийпростір і стала однією знайяскравішихпроявів ">новоїекономіки" та одним зфакторів, щоїїпороджує.Внаслідок цогоз'явивсяновийперспективний тадинамічний секторекономіки –електроннийбізнес (>е-бізнес, анг.:e-Bussines,нім.:e-Geschaft).Електроннийбізнесбазується на нових засобахвзаємодіївиробників,посередників,споживачів, атакож новихспецифічних методахпросуваннятоварів наринку, але йводночасвін незаперечуєтрадиційних формвзаємодіїекономічнихсуб'єктів ташляхів рухуматеріальних благ йпослуг, адоповнює їхнього, хочінколи йвитісняє.Інформаційнімережієсередовищем, вякомувідбуваютьсябізнес-процеси, таодночасноінфраструктурнимзабезпеченнямелектронногобізнесу:

–Інтранет —підвищуєефективністьвзаємодіїспівробітниківфірми,оптимізуєпроцесипланування тапрогнозування,прискорюєдокументообігміжструктурнимипідрозділамикомпанії,робитьуправління болееоперативним таефективним;

–Екстранет —поліпшуєзовнішнювзаємодію із партнерами убізнесі(наприклад,постачання врежимі ">just-in-time"1),сприяєкращійорганізаціїбізнес-процесів шляхом їхньогомоделювання тамоніторингу,робитьможливимвідособленняпевнихвидівдіяльності (outsourcing2) й т.ін.;

–Інтернетєуніверсальнимділовимсередовищем, щопоєднало комупаніїміж собою та ізаудиторієюспоживачів, уньомувідбуваєтьсявзаємодія всіхсуб'єктівринкущодокупівлі та продажтоварів йнаданняпослуг.

>Е-бізнесвключає у собіякісноновіметоди роботикомпаній, щонадаєостаннімможливість забезпечитиконкурентніпереваги зарахунокзменшеннявидатків навзаємодію,розширенняринків йсферидіяльності тавиявлення новихканалівзбуту,залучення нових таполіпшенняобслуговування старихклієнтів,більшоїмобільності таоперативності приприйняттіуправлінськихрішень.

>Рис 1 Структура таінформаційно-технологічнесередовищеелектронногобізнесу

Увітчизняній йзарубіжнійфаховійлітературіпропонуютьсярізніпідходи довизначенняпоняттяе-бізнесу.Дуже часто йогоототожнюють ізелектронноюторгівлею (>е-торгівля, анг.:e-Commerce,нім.:e-Handel), якоїпозначають,роблячи кальку ізангломовноговаріанта, яке-комерція, йвживаютьпоняття ">е-бізнес" та ">е-комерція" яксиноніми4. На нашпогляд,це незовсімкоректно,оскількипоняття ">електроннийбізнес"єширшим, ніжелектроннаторгівля, таохоплює усівидипідприємницькоїдіяльності, щоздійснюються вкібернетичномупросторі (рис. 1), асаме:електроннуторгівлю (>е-комерція там-комерція),Інтернет-рекламу (>е-реклама там-реклама),електронний маркетинг,онлайн-послуги (>е-банкінг,е-страхування,е-консалтинг,е-сервіс,е-освіта,е-логістика),електроннийрекрутинг й т.ін.

>Згідно ізвизначеннямкомпанії IBMе-бізнес —це процесвикористаннямережевихтехнологій дляспрощення,поліпшення та збільшенняпродуктивностівиробничихпроцесів, щонадаєможливістькомпаніям легкоконтактувати із партнерами, дилерами таклієнтами,об'єднуватибазиданних та оперативноздійснювати свою діяльність5,тобтоцеперетворенняосновнихбізнес-процесів,підвищення їхніефективності задопомогоюінформаційно-комунікаційнихтехнологій.Компанія ">PriceWaterhouse Coopers"визначаєе-бізнес якінтеграцію систем,процесів,ланцюгівствореннявартості,часткових танаціональнихринків задопомогоютехнологій таконцепцій, щобазуються навикористанніІнтернету тапов'язані із ним.УправлінняторгівліАмериканського бюроперепису (>U.S.CensusBureau)розглядаєе-бізнес якбудь-який процес, щоздійснюєтьсябізнес-структурами задопомогоюінформаційно-комунікаційнихтехнологій та Імереж.Згідно ізвизначенням, що наводитися вонлайн-словникуІнтернету,електроннийбізнес –це усіформипідприємництва, котрівідбуваються велектронномувигляді.

>Узагальнюючинаведенівищевизначення, можнастверджувати, щое-бізнес –цеякісно нова модельінтегрованоїекономічноїдіяльності, котрабазується навикористанніІнформаційно-комунікаційнихтехнологій тамереж якунікальногомакроекономічногосередовища та основногозасобувиробництва дляоперативноїкомерційноїдіяльності ізметоюпідвищенняефективностінаявних чи широкого,динамічногорозвитку новихсегментівбізнесу таотриманнястабільногосоціально-економічногоефекту.Електроннийбізнесявляє собоюскладнийвзаємодіючий тавзаємозумовлений комплекскомпонентів, до які належати:

–підсистемиобмінуінформацією;

–підсистемиелектронногодокументообігу;

–підсистемиуправління ресурсами (>матеріальними,фінансовими,людськими);

–підсистеми глобальногопошукуінформації,збору таспільноговикористання знань;

–корпоративніпредставництва вкібернетичномупросторі,інтегровані ізіншимипідсистемамикомпанії;

–підсистемиелектронноїторгівлі дляорганізації продаж тазакупівель;

–підсистемивзаємодії із партнерами таклієнтами;

–підсистемиоблікуресурсів (склад,логістика) й т.ін.

>Цікавимє тієї факт, щодеякіелементиелектронногобізнесуфункціонують ужедосить давно. Так, багатокомпаній уже десятки роківвикористовуютьзасобиелектронногообмінуданими (>ElectronicDataInterchange,EDI),електронногопереказукоштів (>ElectronicFund Transfer,EFT),плануваннякорпоративнихресурсів (>EnterpriseResourcePlanning,ERP).

1.2Системи таелементи якскладовіелектронногобізнесу

>Електроннийбізнесвключаєосновнісистеми:

–     р>ішення дляІнтернет-торгівлі.Виробники тапостачальникитоварів тапослугрізноманітнихкатегорійможутьзапропонувати своїпродукти,прийняти черезМережузамовленняклієнта таобробити його.Покупці (>споживачі) задопомогоюстандартнихІнтернет-браузерівпроглядають каталоги йпрайс-сторінкизапропонованихтоварів тапослуг таоформлюють черезІнтернетзамовлення (заявки,запити);

–     п>латіжнісистеми.Покупець чизамовникможеоплатитивибраний ним товар чипослугу черезІнтернет, невстаючиз-закомп'ютера, ним уелектронномубізнесіможливепроведенняоперацій урежимі реального години;

–     з>истеми доставки.Замовлений товарнеобхіднодоставитипокупцю в максимальностислий одну годину наіншомувипадку діяльність,пов'язана ізелектроннимбізнесом,уявляєтьсямалоефективною,звичайно,якщо мова нейде проунікальний чи болеедешевий товар, ніжпропонується узвичайномумагазині;

–     а>рбітражна (правова) система.Будь-яка діяльністьнезалежно відформиведеннябізнесу виннарегулюватисяправовими нормами, такщоб привиникненнісуперечливихситуацій їхньогоможливо було бвирішитилегітимним шляхом.

>Електроннийбізнесвключає у собінаступніелементи ( у томучислі якміжнародні, то йвнутрішніоперації):купівлю-продаж, поставки, угоду пророзподіленняпродукції,торговепредставництво чи агентство, факторинг,лізинг,проектування, консалтинг,інжиніринг,інвестиційніконтракти,страхування, догоди провикористання таконцесії,банківськіпослуги,спільну діяльність таіншіформипромислового таділовогоспівробітництва,перевезеннявантажів тапасажирівповітряним чи морським,залізничним транспортом.Залежно від видудіяльності підприємствацейперелікможе бутипродовжений.

>Будь-яка система дляїїуспішногофункціонуванняпотребуєприсутності всіхскладовихсвоєїінфраструктури,повної їхньогодієздатності тауспішної їхньоговзаємодії,бажаногорозвитку тавдосконалення їхнідіяльності. Колистосуєтьсяінфраструктурисистемиелектронногобізнесу в нашій стране, то, натеперішній годину воназнаходиться удоситьнерозвиненомустані.Єдиноюскладовою, щобільш-меншвиконує своїфункції,єперша система ускладіелектронногобізнесу -рішення дляІнтернет-торгівлі.Дійсно за годинуз'являється великакількістьелектронних ''>дошокоголошень'', де можнарозмістити свою рекламу тавибрати для собінеобхіднупродукцію. Аліценижчийрівень,який мипопередньо назвалиІнтернеткомерція (1-їрівень уелектронномубізнесі). На цьомурівнівідбуваютьсядоситьнескладніпроцеси йвінпевним чиномзабезпеченийсвоєюінфраструктурою (>цеокреміпрограмніресурси типуелектроннихмагазинів,куди можна занестиінформацію про своїтовари й таким чином задоситьнезначнуцінузробити для собі рекламу як з СНД, то й за кордоном).Наприклад:київська система ">MarketLand 2000" -marketland.com.ua ;харківська система ">Ринок СНД"-cismarket.com; система ізможливістюпобудови свогобізнесу черезсітьовий маркетинг ”GlobalE-Commerce System” -www/glecsys.com/777/anons17.com.ПКМП ">Гемма"створилаінтернет-проект "Українапромислова" -вітчизнянітоваровиробники -gemma.kiev.ua. УЛьвовіфункціонує дваВЕБ-ресурси увиглядіелектроннихкаталогів ізбагатьох рубрик,їхніадреси:lviv.ua таwertep.com .

>Завдяки таких ресурсів підприємства таорганізації, котрієклієнтаминазванихвище систем,можутьрозширювати ринкизбуту ізвиходом наконкретнуцільовуаудиторію;здійснюватипошукпостачальниківсировини,інвестицій таділовихпартнерів; підгримувати тастворюватиіміджфірми.

Колистосуєтьсяплатіжноїсистеми,системи доставки тасистемиправовоїпідтримки, смердотізовсім нерозвинені в Україні й томутребаприділятивеликуувагувивченню тастворенню умів длярозвиткуцих необходимихскладовихінфраструктурисистемиелектронногобізнесу. Без нихнеможливофункціонування таподальшийрозвитокелектронногобізнесу.

1.3 Менеджментелектронногобізнесу

>Такеосновнепринципове запитання, як менеджмент в системахелектронногобізнесу докінця невирішенонавіть наЗаході, дерозвитокелектронногобізнесувідбувсянабагатоскорше й болееінтенсивними темпами, ніж в Україні.

>Функціями менеджменту, яквідомо,єнаступні:визначенняцілей,планування,рішення, організація,оперативнийвплив,мотивація, контроль. Аліціфункції вумовахелектронноїторгівлімаютьсуттєвіособливості.Таке становищепов'язується із тім, що в системахелектронногобізнесу усіконтактивідбуваютьсяопосередковано. Тому у тому,щобможливо було бреалізовувати усіфункції менеджменту,необхідно,щобінформація в системахелектронногобізнесу був ">прозорою",повною тадоступною дляаналізу такерування нею.

Длядосконалого менеджменту в системахелектронногобізнесуефективноуправлятинакопиченоюінформацієюдужеважливо.

Накожному ізтрьохрівнівелектронногобізнесупроцеси менеджментумають своїособливості.

Р>івніелектронногобізнесу:Інтернеткомерція (1-їрівень),електроннакомерція (2-їрівень) таелектроннийбізнес (3-йрівень).Зрозуміло що 3-йрівеньнайбільшвисокий йпередбачаєнаявністьвеликоїкількостіскладових таглобальних умів для свогофункціонування.

>Наприклад, на іншомурівнідужеважливим моментом уменеджментієвирішення такого запитання - з переходом відзвичайнихтрадиційнихметодівторгівлі наелектронну,закономірнимпроцесом станіліквідаціяторговельнихпосередників.Ці люди й незалишаються безробочих місць, просто смердотістановляться менеджерамиелектронногобізнесу. Дляуспішногофункціонуваннясистемиелектронногобізнесу ізїїповноюінфраструктуроюнеобхідна великакількість людей, котрі будутьобслуговуватиїїпроцеси. І процеспідготовки такихкадрівєнайвідповідальнішим вменеджменті системелектронногобізнесу.

Натретьомурівні,наприклад, одним ізнайважливішихпитань менеджментуєнаступне.Отриманоювнаслідокзастосування нових формінформацієюнеобхідноефективнокерувати. Іця думка не нова - багатопідприємств уже давнонамагаютьсяїїреалізувати. Алі вумовах збільшенняобсягівінформації таїївільного поширення,систематизуваннянабуває всебільшогозначення.Якщоце невідбувається, підприємства таїхній персонал просто ">зломляться" подвантажемінформації, дляобробкиякої немаєналежнихінструментів.

>Робота ізділовими партнерами над проектамиелектронногобізнесувимагаєвідповідностікомунікаційнихзасобів тім, котрівикористовуються партнерами.Така відповідальність йєоднією ізцілей менеджменту в системахелектронногобізнесу вгалузістандартизаціїформиобмінуданимиміж партнерами тазасобів їхньогопередачі.

>Завдякицимдвомприкладам видно, що усімфункціям менеджменту накожному ізрівнівелектронногобізнесутребаприділятинайбільшуувагу. При такомустані, вякомузнаходитьсяелектроннийбізнес на Україні,требарозпочинати із самого початку,тобто іздослідженняпроцесів менеджменту таінфраструктури системелектронногобізнесу.

1.4Формивзаємодії велектронномубізнесі

>Більшістькомпанійсьогодні в Україні ужемаютьвласніІнтернет-сайти, що сталисвоєріднимивітринами, котрірепрезентуютьфірму тазабезпечують ефективногодвостороннєспілкування ззацікавленоюаудиторією. Уміру того, яккомпаніїрозширюють своюприсутність укіберпросторі, їхвідкриваютьсяновіможливості дляотриманняприбутку у межахелектронногобізнесу.ОкрімпредставницькоїфункціїІнтернет-сайтів,компанії широковикористовуютьрізноманітніІнтернет-доповнення дляефективнішоївзаємодії,наприклад,підключенняпостачальників тапартнерів до базданих ізоперативноюінформацією протоварнізапаси,управліннязамовленнями врежимі реального години,здійснення таобробкуплатежів,збірстатистичної тамаркетинговоїінформації й т.ін.Тобто можнасказати, щовідбуваютьсяпроцесиглобальноїінтеграціїміжкомпаніями, атакож болеетісногопереплетіннябізнес-ланцюжків табізнес-дроцесів.Ціпроцесивідображаються в формахвзаємодії, котрі ужеперетворилися насамостійнісегментиелектронногобізнесу (рис. 2).

–Бізнес –споживач (>В2С/С2В —Business-to-Consumer/Consumer-to-Business) –це формавзаємодіїкомпанійзіспоживачами танавпаки, котранадаєвиробникамдодатковіможливості дляпросуваннясвоїхтоварів тапослугбезпосередньо доспоживачів, аспоживачам понадможливостей длявибору. Дана формавзаємодії буводнією ізпершихстратегійе-бізнесу, котрапередбачаєпрямий рухтоварів тапослуг відвиробників докінцевихспоживачів,обминаючипосередників.

–Бізнес –бізнес (В2В —Business-to-Business) – формаоперативноївзаємодіїпідприємств на всіхрівнях, щоорієнтується надіючийбізнес та навідпрацьованісхемипостачання тазбуту,сталівнутрішнібізнес-процеси.Вонанадаєзмогуоб'єднативнутрішнімережіпартнерів дляспільногоелектронногодокументообігу,створює систему прямогорозміщеннязамовлень ізможливістюдеталізації їхньогопараметрів тавідслідковування їхнівиконання врежимі реального години йєновимзасобомбільштісноїкомунікаціїпідприємств.Ця формавзаємодіїнабуласьогодні

>найбільшогопоширення. На сектор В2Вприпадаєбіля 85 % оборотуелектронногобізнесу.

–Споживач —споживач (>С2С —Consumer-to-Consumer) —взаємодіяприватнихосібщодокупівлі-продажу,обміну чинаданнятоварів, по слуг таінформації вкіберпросторі.Прикладамитакоїформивзаємодіїможуть бутидошкиоголошень таінтернет-аукціони (>E-bay.com).

>Рис 2Формивзаємодії велектронномубізнесі

>Необхіднозвернутиувагу навідмінностіміж формамивзаємодії В2В таВ2С.Першавідмінністьполягає встратегічнійспрямованості: В2Ворієнтується наоптимізаціюнаявнихвзаємозв'язківміж партнерами, аВ2С —спрямована назменшеннякількостіпосередників тапрямедосягнення групспоживачів. Другавідмінністьполягає всуб'єктахвідносин:В2С — одинпродавець (>виробник)будуєвідносини ізбагатьмапотенційнимиклієнтами; В2В —взаємозв'язок таінтеграціябізнес-процесівміжпідприємствами одноговиробничоголанцюжка.

>Проникаючи вусісферисуспільного життя,інформаційнітехнологіївпливають насаме сус-пільство,охоплюючитаку сферу, як організаціядіяльності центральних тамісцевихорганів державної влади.Робота в цьому напряміведеться нарізнихрівнях,починаючи ізнаціональнихпроектів,закінчуючипрограмоюпобудови глобальногоінформаційногосуспільствакраїн ">великоївісімки".Урядикраїн незалишаютьсяостороньелектронногобізнесу, щовиявляється впоявіелектронних формвзаємодії держави ізгромадянами,комерційними структурами та ізіншими державами:

–бізнес — уряд (>G2B/B2G –Government-to-Business/Business-to-Government);

– уряд —громадяни (>G2C/C2G –Government-to-Citizens/Citizens-to-Government);

– уряд — уряд (>G2G –Government-to-Government).


2.Електроннийбізнес в Україні

 

2.1Проблемирозвиткуелектронногобізнесу в Україні

>СьогодніринокІнтернет-розрахунківрозширюється іздивовижноюшвидкістю,аджезвернувшись доінформаційноїмережі можнаотриматицілий спектрпослуг.

Так,наприклад,кількістьукраїнців, щомають постійна доступ вІнтернет,збільшується ізкожним днем. Заоцінкамидеякихекспертів, насьогодні вонскладаєблизько 2 млн.чол.Цілкомлогічно, що разом ззростаннямабонентськоїбазирозвивається йвітчизняний сегментВсесвітньоїМережі –стає понадІнтернет-магазинів, всечастішенавіть непов'язані ізМережеюкомпаніїухвалюютьрішення проприйомплатежів вOn-line за своїтовари йпослуги.Водночасстрімкийрозвитокбезготівковихрозрахунків тарозбудоваінформаційногосуспільства у нашій страневимагаєвирішення низькісоціальних,організаційних,юридичних таінших проблем, щобезпосередньопов’язані зрозвитком тастановленнямелектронногобізнесу в Україні.Самецимобґрунтовуєтьсяактуальністьпитань,викладених уданій з статтею.

>Якщозвернутись до Рейтингові ">Електронноїготовностікраїн світу», тонеобхідновідмітити, що згідно ізцимистатистичнимиданими Українапосідаєлише 60місце (рис.3).Дані рейтингусвідчатьнаскількисприятливіумови длярозвиткуелектронногобізнесу в стране й Якаготовністьринку дореалізаціїІнтернет-технологій, атакожрівеньспоживанняцифровихтоварів йпослугкомпаніями йгромадянами.

ЗадослідженнямикомпаніїElVisti,індекселектронноїготовності впершучергубудується назагальному статкугромадян й країни таєпохідним відекономічногорозвитку.


>Рис. 3 Рейтинг ">Електронноїготовностікраїнсвіту-2007"

Отже, дофакторів, котріпевним чиномперешкоджаютьповноцінномурозвиткуелектронноїкомерції в Українінеобхідновіднести:

–недостатнійекономічнийпотенціал йнедовір'я простогокористувача;

Одна із проблемведенняелектронногобізнесу - захистінформації.Користувач виненстежити за тим, щобOn-lineплатежі вМережі,також як йвведенняінформації проутримувачакартки, відбувалися зазахищеному протоколу зв'язку.

–недостатнійрівеньдержавнихгарантій йправових норм;

>Однією зосновних проблемрозвиткуелектронногобізнесу в Українівзагалі, йІнтернет-секторафінансовихпослугзокрема,єпрогалини узаконодавчійбазі. Неіснуєзаконодавчихактів, котрі бчіткорегулювали сферуІнтерент-послуг.

–нерозвиненістьсервісу, доставкитоварів йнаданняпослуг;

>Швидкість роботисайтів йзручністьвикористання убагатьохвипадкахзалишає бажатикращого. Цевизначається,мабуть,якістюустаткування, наякому працюєкомпанія, йпрограмнимзабезпеченням.

>Розвитокелектронногобізнесузначноюмірою якщозалежати від політики держави уданій сферідіяльності, асаме: впершучергу відвстановленнянормативно-правовоїбази.Вирішенняпитань правовогорегулюваннясфериІнтернет-послуг винне статіосновою дляврегулюваннянаявних іпотенційнихризиків,серед які:ухилення відподатків,шахрайство,порушення правінтелектуальноївласності таін. Томузакріплення основелектронноїкомерції уЦивільномукодексі України таподальшийрозвиток правовогорегулюваннясфериІнтернет-послугповиннізакласти фундамент длярозквітуелектронногобізнесу в нашійдержаві.

>Також, на форумі нашу думку, держава виннаприділити понадуваги такимпитанням, як:податковіпільги в сферіелектронногобізнесу,вкладаннякоштів восвіту,високітехнології,розвитоктелекомунікацій,Інтернету, атакожорганізацію їхніінфраструктури.

Колистосується, забезпечення безпекиданих таякостісервісу у сферіелектронноїкомерції, тонеобхідновідзначити, щоцічинники впершучергузалежатьлише віддіяльностісамоїорганізацій, щонадаєпослуги удані сферібізнесу.

>Можливо,використанняелектронногобізнесу неотримало такої великоїрозвитку як такимкраїнах, якДанія, США,Швеція,Швейцарія та все одне наша державамаєзначніперспективирозвиткуданоїсферидіяльності,аджеможеврахуватидосвідіншихкраїн, котріпройшлитакий ж шляхстановлення тарозвиткуелектронноїкомерції.

2.1.1Основніправовіпроблемиелектронногобізнесу в Україні

>Середключовихправових проблем, відвирішення якізалежитьефективністьелектронногобізнесу,слідназватинаступні:

–правовий захистінформаційнихкомп’ютерних систем від незаконноговтручання в їхні роботу ізметоюпорушенняфункціонування,крадіжки чипорушенняцілісностіінформації;

– захист правспоживача вроздрібнійелектроннійторгівлі;

–надання правового статусуелектронним документам;

– захиставторського права вІнтернет;

– захистосновних правлюдини,включаючи:

– захистконфіденційноїінформації про особу;

– захист відпоширеннямережінеправдивоїінформації про особу;

–встановлення порядкуоподаткуванняелектронногобізнесу;

–правоверегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності ізвикористаннямІнтернет.

як видно вже із цогопереліку,правоверегулюванняелектронногобізнесу незводитьсялише доузаконенняелектронногопідпису чи довирішенняпитаньоподаткування.

2.2Тенденції йнагальніпроблемиелектронногобізнесу

>Технологічнорозвинені країнибачать велектронномубізнесіпотужниймеханізмекономічногопідйому йрозширенняринківзбутутоварів тапослуг. Томуелектроннийбізнесвсілякопідтримується йстимулюється. У США,наприклад, із 1998 рокудіє InternetTax FreedomAct ,якийзабороняєобкладатифедеральними чимісцевимиподаткамипродажіпідприємств, котріведутьІнтернет-торгівлю. Упідсумкутакі підприємствасплачуютьлишеподаток наприбуток.

як видно ізактивностіЄвропейськогопар8ламенту,Європатакожнамагаєтьсявсілякосприятирозвиткуелектронногобізнесу. Директива 2000 року проелектроннукомерціювимагає віддержав-членівЄвросоюзушвидкогоприйняттявідповіднихзаконодавчихактів.

якпоказуютьдослідження,електроннийбізнесзагаломзбільшуєнадходження добюджетіврозвиненихкраїн йвідповіднозменшуєнадходження добюджетівкраїн, котрі невикористовують такихможливостей.Можескластисяхибневраження, що країни, котріменшрозвиненітехнологічно,повинністримуватизапровадженняметодівелектронногобізнесу.

Однак реальнаситуаціяскладніша.Обмежувати доступгромадян доелектронноїторгівлі, особливоінформаційними продуктами воцифрованомувигляді,доволі складно й дорого.Значить,електроннаторгівля вкраїну Прийденезалежно відбажання уряду.

Зіншого,електроннаторгівляможедаватисуттєвіпереваги вбагатьохгалузях.Наприклад,самезавдякиелектроннійторгівлімаліфірми –розробникикомп’ютернихігор –змогливийти насвітовийринок йпозбутися диктату великихкомпаній, котріпрагнулицейринокмонополізувати.

Таким чином,електроннаторгівлястворюєсприятливіумовиумови длявиходу насвітовийринок невеликих, але йспроможнихтехнологічнокомпаній.

Тому реально для Україниелектроннийбізнес йелектроннаторгівлязокремаможуть бутиважливимзасобомвиходу насвітовийринок урізнихгалузях:програмування,музичнаіндустрія,розваги,науковаперіодика тощо.Звичайно, при цьому можназазнати йвтратчерехприхід на нашвнутрішнійринок черезелектроннуторгівлюпотужнихІнтернет-компаній. Алі,порівнюючи за йпроти йзважаючи тих, щозупинитирозвитокІнтернет-бізнесунеможливо, вартозробитивисновок, що держава винна вестиактивнунаступальнуполітику урозвиткуелектронногобізнесу й йоговиходу насвітовийринок.

Заостанні два роктарістукраїнського сегментаІнтернету (>UAnet)спостерігається у всіхнапрямках.АудиторіяUAnetподвоюваласящорічно упродовж трьох рокта, зарізнимиоцінками,складає від 2 до запланованих 4% населення.UAnetмістить усобі более як 12 тис. українськихсайтів.ОчікуєтьсящомісячнийріствідвідувачівUAnet на 15%, 56%аудиторіїUAnet представлена жителями України, 19% -Росії, 12% - США, 8% -ЗахідноїЄвропи, 5% -інші.РегулярнааудиторіякористувачівUAnet, щопроживають в Україні, - 450 тис., акористувачівІнтернету - від 750 тис. до 2 млн Чоловік.Швидке збільшеннякористувачівІнтернет станірушіємІнтернет-сектора в Україні.Інтернет-економіканашої країни представленагалузямикомп'ютерноїтехніки йкомунікаціями,рекламою ймедіа-індустрією,Інтернет-послугами,електронноюкомерцією.

СфераІнтернет-комерціїрозвивається негараздшвидко, якіншісегментивітчизняногоІнтернет-ринку, ймає болеескромніінвестиції, боІнтернет-магазинище не здобулимасовоговизнанняукраїнськимипокупцями. Уавангарді українськоїелектронноїкомерціїІнтернет-магазиниMolotok.com.ua,Bambook,Azbooke,Webshop.Kiev.ua. ЧерезUAnetсьогодні добропродаютьсятовари, що невимагають контакту ізпокупцем: книжки,касети,карткимобільного зв'язку,комп'ютери такомплектуючі.Багатообіцяючимєриноктуристичнихпослуг,ринокпродажів таорендижитла,продажівавтомобілів,коштовностей,рідкіснихтоварів.Водночас, заінформацієюкомпанії TNS Interactive,всього 4%жителів Українимають доступ домережіІнтернет йлише 1%користувачівєодночасноІнтернет-покупцями.

>Дужеперспективним в Україніє така формаорганізаціїінформаційної таторговельноївзаємодіїміжкомпаніями черезІнтернет, якелектроннакомерція ">бізнес-бізнес". Уумовахпоглибленняміжнародногоподілу роботи, активногорозвиткуспільноїкомерції, коли підприємства не лишекупують одна в одногопродукцію, а іспільнопрацюють надвиробництвом новихтоварів тапослуг,електроннакомерція такого напрямінабуваєособливогозначення,оскільки вонпередбачаєформуваннятривалихпартнерськихвідносинміжпідприємствами, котріздійснюються черезкомунікаційнімережі.

У Україні ужестворюютьсякорпоративніпортали, вмежах якісистематизуєтьсякорпоративнаінформація танадається доступ донеїсертифікованимкористувачам.Прикладомєкорпоративнісистемикомпаній ">Квазар-Мікро" та Softline.Перспективним для Україниєтакожстворенняелектроннихринків, системуправлінняланцюжкомкомплектації, системуправліннявзаємовідносинами ізклієнтами.Важливимкроком у напрямкувпровадженнябудь-яких систем ">бізнес-бізнес"євикористаннявідкритихміжнароднихстандартів. У Україні ужеіснуютьтехнічніумовизастосуванняцихтехнологій -створенонаціональнийелектронний каталогтоварів.

Для активноговключення України вміжнароднийелектроннийбізнеснеобхідне:

–активневпровадження базовогоустаткування,комп'ютерів тателекомунікацій, у томучислі і усільськіймісцевості, щозабезпечитьрозширеннякомп'ютерноїграмотності населення йналежнийрівеньрозвиткуінфраструктури;

–стимулюванняшвидкогорозвиткуінфраструктуримережі:розвитокІнтернет-магазинів,мережнихбізнес-структур,операторівмережі таствореннядекілька великихвітчизнянихІтернет-порталів;

–навчанняпрофесійним йзагальнимнавичкам роботи вІнтернеті на всіхрівняхосвітньоїсистеми,включаючидержслужбовців;

–розвитоквнутрішньогоспоживчогоринку,підвищеннякупівельноїспроможності шляхомдосягненнястабільногоекономічного зростанню.

Нарозвитокміжнародноїелектронноїторгівлі в Україні та світівпливаютьще ізагальносвітовітенденції.

>По-перше, востанні рокта у зв'язкузізниженняцін накомп'ютернісистеми йпрограмне забезпеченняспостерігається бум угалузіпродажівкомп'ютерів.

Другатенденціяполягає узростаннікількостікористувачівІнтернетом. До 2020 р.приблизно более як 1 млрд людейпочнутьвиходити в он-лайн й якщостворено понад 100 млнсайтів.Український сегментІнтернету в даний годинуявляє собою более як 12тисячсайтів, йтакожочікуєтьсящомісячнийріствідвідувачів на 15 % .

>Третятенденція -церістонлайнових покупок,обсяг якізбільшився із 8 млрд дол. у 1999 р. до более ніж 130 млрд у 2006 р.

>Четвертийнапрямокпов'язаний ізрізким зростаннямкількостідомашніхкомпаній.Кількість людей, щопрацюютьудома,підскочило із 4 млн у 1990 р. домайже 26 млн у 2007 р.

>Сьогодністоїтьгостре запитання про ті, щоелектроннийбізнес в Україністоїть подзагрозою.ПостановаНаціонального банку України, що було боприлюднено 09.08.2008 насайті НБУ,викликалаобговорення вінтернет-виданнях, на форумах й в блогах.Постановастосуваласярегулюванняринкуелектронних грошей в Україні.Цяподіяєбезумовнимрегресом установленні ірозвиткуелектронногобізнесу в Україні.

УПоложенні,зокрема, сказано, щовипускелектронних грошей (>ЕГ) в Українімають правоздійснювати лише банки... Аюридичні особини, котріздійснюютьвипускЕГ в Україні і неє банками,зобов'язаніпротягом одного року від днянабраннячинностівищевказаноюпостановою привести свою діяльність увідповідність довимогположення.Такожфізичні йюридичні особини, котрі неє банками,також помиляюсяприйматиелектроннігроші вобмін нанаявні чибезготівковікошти.

>Фактичноцяпостановаозначаєспробу державирегулювати ілегалізуватифінансові потоки в системахелектронних грошей. Іце - лише один ізпершихкроків у цьому напрямі, умайбутньому можначекати іінших, понадтвердихзаходів.

У Україні працюєкількаелектроннихплатіжних систем -поряд ізпопулярною у усім СНР Webmoney можнаназвати іПортмоне,Ukrmoney,Інтернет.Гроші,FlashCheque.Імовірно,постановавиявиться вигідна системам, щопрацюють прямо із банками. Щоправда,серед нихпоки немаєпо-справжньомупотужних йпопулярних у стране.

Тім годиною, очевидно, щопропонованізмінивдарять покористувачах, а, поінтернет-бізнесі. Одним ізпунктівположенняєзаборонаперекладів відюридичнихосіб накористьфізичних. Ацеозначає, щозвичайнийкористувач, що неєюридичноюособою, неможеодержатиплатежі. Цевиключаєодержання грошей,наприклад, привиграші в онлайновому казино,букмекерскойконторі,поверненні оплати вінтернет-магазинах,тобто там, декористувачможеодержуватиякусь суму грошей.

>Щеоднієюпроблемоюфахівціназиваютьнеготовністьбанків довпровадження ірегулюванняринкуелектронних грошей, упершучергу, черезвідсутністьфахівцівдостатньогорівнякваліфікації.

Таким чином,українськомуінтернет-бізнесу далирік наупорядкуваннясвоїхспособіврозрахунку до правил,запропонованим Державою. Іпотенційнийрозвиток цогобізнесузалежить, у томучислі, й від того, чизможуть укра-їнськіплатіжнісистемидомовитися ізякимись банками чипереконати НБУпереглянутивимоги пообороті іемісіїЕГ.

2.3 Стан таперспективиелектронногобізнесу на Україні

У Україніелектроннийбізнесзнаходиться напочатковійстадії свогорозвитку.

Так,реалізованопроектиперших системІнтернет-банкінгу (системпроведеннябанківськихоперацій черезмережуІнтернет):

– системаМіжнародногокомерційного банку (>icbua.com/interbanking/);

– система Приватбанку представлена (>pbank.dp.ua).

Дляпорівняння, США накінець 2007 рокублизько 45% населення якщокористуватисяпослугами системінтернет-банкінгу.Надаються в Україніелектронніброкерськіпослуги.Серед систем, щонадаютьможливістьІнтернет-трейдінгуціннимипаперами он-лайн, можнаназватисистемикомпаній “АтлантаКапітал” - @Line (>atlanta.com.ua); "Сократ" (>sokrat.kiev.ua).Серед систем дляздійсненнявалютнихоперацій наринку FOREX, - системукомпанії Forex Service (>forexservice.net).

>Пройшливипробуванняпілотніпроективітчизнянихелектроннихплатіжних систем:

“Системаінтернет-комерції” банку Аваль (>int-commerce.com) - система наосновікредитнихкарток. Наступного дняїївикористанняпризупинене –невдалість проекту можнапояснитизамкненістюсистеми на одному банку, атакож тім, щохочаплатежікредитнимикартками,поширені в світі, в Українідосить невеликакількістькористувачіввикористовуютькредитнікартки вІнтернет (5-6 тис., запідрахункамиспеціаліста АППБ "Аваль").

Система "PayCash – Україна" (>paycash.kiev.ua) - система наосновіелектронних грошей, щорозміщуються накомп’ютерівласника,пілотний проектреалізовувавсянавесні 2001 року.

Система ">Укрпей" (>ukrpay.com) - система наосновіелектронних грошей, насьогодніфінансуваннясистемипризупинене.

Система “>Інтерплат” (>interplat.com.ua) - система ізвикористаннямсмарт-карток Національноїсистемимасовихелектроннихплатежів (>пілотний проекттравень-липень 2001 року).

>Розвиваютьсясистеми дляелектронноїторгівлі. Так, наmeta-ukraine.com насьогоднішній деньналічуєтьсяблизько 50електроннихмагазинів.Протелишеодиниці із нихнадаютьможливість оплати купівлі он-лайн (>Bambook,Azbooka),більшість жвикористовуютьтрадиційніметоди платежу (оплата подоставці,банківський чипоштовийпереказ таінш).

>Розробляютьсясистемидистанційноїосвіти,інтернет-страхування таінш.

Алі в нашій стране не проти тоголавиноподібного зростаннювикористання всіхцих систем, якуспостерігається наЗаході ізцілого ряду причин:

– населення немаєдостатнюкількістькоштів,щобвипробуватипереваги новихпослуг;

–електроннеобслуговування ізпопереднімзамовленнямтоварівєпринциповоновим длянашогозвиклого дочерг населення (в нас стало навідміну відЗаходу,відсутнійдосвідторгівлі за каталоги);

–низькийзагальнийрівенькомп’ютеризації населення (12%)проти,наприклад, 77% США.

Томуосновнінадіївиходу України наметаринкипов’язані впершучергу зстворенням систем В2В.

У Україні заостаннійріктежпосилиласьтенденціястворення вкомп'ютернихфірм, щопрацюють засхемоюаутсорсингу. То вКиєвінараховуєтьсямайжепівторисотнівисококваліфікованихкомп'ютернихпідрядчиків, щовиробляютьінформаційніпродукти на захід. УЛьвовіцимбізнесомзаймаютьсяпівтора десятка структуррізнихмасштабів. Однак оплата нашихпрограмістівнадзвичайнонизька. Таккапітал поаутсорсингових роботів Україністановить 0 тис. порівняно із млрд вІндії.

>Цілий рядвітчизнянихкомпанійспівпрацюють черезІнтернетзісвоїмизахіднимипостачальниками (>наприклад, практично 100%бізнес-операційкорпорації Intel ізукраїнськими партнерамиздійснюєтьсяелектронним способом).

>Середвласних системелектронногобізнесупоки що можнаназватилише реальнофункціонуючукорпоративну системуелектронногобізнесуKME-Businessкомпанії “>Квазар-Мікро”, Якаоб’єдналавіддаленіпідрозділикомпанії тапартнерів позбуту. Для роботи ізсистемою якклієнтське ПЗвикористовуєтьсяспеціальнийWindows-додаток.Можливостісистемидозволяютьавтоматизувати практично усібізнес-процеси.


>Висновки

Отже,провівшивідповіднуджерелознавчу йпошукову роботу, атакожопрацювавшидоступнулітературу затемою, можназробитинаступнівисновки:

–електроннийбізнес –цеведеннябудь-якоїбізнесдіяльності углобальнихтелекомунікаційнихмережах,зокрема вІнтернет;

–електроннийбізнеспредставляє собою комплексбізнес-відносинякийвключаєфазиформуваннястратегіїелектронногобізнесу іінтернет-додатків;

–електроннийбізнесперебуває тепер устанідинамічногорозвитку,створюєтьсядедалі понад і понаддоповнень тамережевихрішень, начастішепідприємницька діяльність утрадиційних сегментахекономікипристосовується довимог ">новоїекономіки" йповністю чичастково переноситися вкібернетичнийпростір;

–веденнябізнесу вкіберпросторі танамаганнядосягтиклієнтів черезмережуІнтернет ужестаєневід'ємноючастиноюстратегії шкірного підприємства, амоделі таметодиелектронногобізнесупоступовоперетворюються втрадиційнийнабірінструментівбізнес-процесів. Разом зцим всегострішепостають запитання правового таорганізаційно-інституціонального забезпеченняелектронногобізнесу ізметою йогоподальшогорозвитку, щоєсьогодніодночаснонагальнимзавданням длякожної країни йнадзвичайноважливим длясвітовоїекономіки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація