Реферати українською » Менеджмент » Проблеми Теорії та практики Управління проектами у віробнічій сістемі


Реферат Проблеми Теорії та практики Управління проектами у віробнічій сістемі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ДніпродзержинськийДержавнийТехнічнийУніверситет

Кафедраекономіки, менеджменту та маркетингу

>Комплекснаконтрольна робота

іздисципліни: “>Сучасніпроблемигалузевого менеджменту”

на задану тему: “>Проблемитеорії та практикиуправління проектами увиробничійсистемі”

>Виконав: ст. грн.ОМТ-03-1/д

РоманюкР.Я.

>Перевірив:канд.економ. наук,доц. Кучер М. М.

>Дніпродзержинськ

2007


>Зміст

>Вступ 3
1 >Управління проектами як системауправління 4
1.1 Характеристикисистемиуправління 4
1.2 >Поняття проект та його характеристика 5
1.3 >Функціїуправління проектами 10
2 >Управління проектами на Україні 16
2.1 >Проблемиуправління проектами 16
2.2 Мета,задачі тапослугиасоціаціїУКРНЕТ 17
3 >Застосуванняметодівкайдзен дляуправліннязмінами впроекті 23
>Висновки
Списокджерел 29

 


>Вступ

>Протягомостанніхдесятилітьсформувалася нованауковадисципліна -управління проектами -розділтеоріїуправліннясоціально-економічними системами, щовивчаєметоди,форми,засобинайбільшефективного іраціональногоуправліннязмінами.

>Протягомбагатьохстолітьлюдствудоводилосяреалізовуватибезлічпроектів.Зростаючаскладністьпроектів, із одного боці, йнакопиченийдосвідкерування, ізіншого,зробилинеобхідним йможливимстворенняідеології іметодологіїуправління проектами.Бурхливийрозвитоккібернетики,теоріїуправління ідослідженняоперацій усередині 20сторіччя дозволилостворити рядформальних моделей й тім самимзакластисистематичнунаукову основууправління проектами.

Урезультатікомплекснихекономічнихперетворень, щовідбуваються в Україні,створюютьсянові,впроваджуютьсяіснуючімоделі тамеханізмипобудовисучаснихекономічнихвідносин як вдержаві, то й напідприємстві.Відповіднобудь-якийпідприємецьрозуміє, що дляподальшоїприбутковоїдіяльності,насамперед,необхіднодосконалоуправлятивиробничо-господарськоюдіяльністю,важливемісце при цьомуналежить проектногоуправлінню, асаме,необхідностівирішуватинаступні запитання:

- якспланувати таскоординуватиреалізацію проекту;

- якзалучитикошти ззовнішніхджерелфінансування дляреалізації проекту;

- яккращерозпорядитисьвласнимикоштами;

- якдосягтимаксимальнихприбутків замінімальнихвитрат;

- якстворити командупрацівників дляреалізації проекту;

- якмотивувати персонал доефективноїдіяльності;

- якуникнутиконфліктів вкоманді проекту.

>Вирішуючи усіперелічені запитання, мистикаємось ізпроблемоюуправління проектами.

1УПРАВЛІННЯПРОЕКТАМИЯК СИСТЕМАУПРАВЛІННЯ

1.1 Характеристикисистемиуправління

>Управління проектоммає наметіоптимізувати рухфінансових йгрошовихпотоків, атакожефективновирішуватипроблеми, щовиникаютьміжгосподарськимисуб'єктами впроцесіреалізації проекту.Відповідь на запитання, якмистецькиуправлятицим рухом йвідносинами,єзмістомуправління проектом.

>Успішністьвиконання проектувизначається тім,наскількиефективноздійснюється йогозадум, уякомусконцентрованіінтереси всіх тихий,хто працює над йогореалізацією. Аліефективнареалізаціязадуму проектуможлива лише припогодженомуцілеспрямованомурозвитку всіхпроцесів, щозабезпечуютьцюреалізацію,тобто приефективномууправлінніпроцесомвиконання проекту.

Проект можнавизначити як системупов'язанихміж собоюелементів.Зв'язкиміжелементами проекту,виникаючи ірозвиваючись учасі,формують процес йогореалізації.Інакшекажучи, процесвиконання проектує процесреалізаціїпевнихзв'язківміж всіма йогоелементами. Зцихпозиційпоняттяуправління проектами можнавизначитинаступним чином:

Системауправління проектомуявляє собоювизначення,становлення,регулювання ірозвитокзв'язківміжелементами проекту, щозабезпечуютьдосягненняпоставлених перед проектомцілей.

>Реалізаціябільшостіпроектівзалежить відзабезпеченості ресурсами, щодозволяютьдосягтипоставленої перед проектомцілі, й як смердотівикористовуються.Звідсивиникає проблема оптимальногоуправління ресурсами. Однакуправління ресурсамиєчастиноюпроблемиуправління проектами іпов'язане зпредметнимпідходом доуправлінськоїдіяльності.       

>Управлінняєнадзвичайноскладним виглядомдіяльності вбудь-якійгалузіекономіки.Управлінняреалізацієюпроектів у цьомузмісті - невиключення. Тому принципсистемностістосовно доуправлінняпроцесомреалізаціїпроектів,тобтопогляд нанього як на систему,цілкомприродний.

>Управління проектом, як йбудь-якийінший видуправліннямістить усобістратегію і тактикууправління.Підстратегієюрозуміютьсязагальнийнапрямок йспосібвикористаннязасобів длядосягненняпоставленої мети.Цьому способувідповідаєпевнийнабір правил йобмежень дляухваленнярішення.Стратегіядозволяєсконцентруватизусилля на тихийваріантахрішення, котрі несуперечатьприйнятійстратегії,відкинувши усііншіваріанти. Тактика -цеконкретніметоди іприйоми длядосягненняпоставленоюстратегією мети.Завданням тактикиуправлінняєвибірнайбільш оптимальногорішення інайбільшприйнятних уданійгосподарськійситуаціїметодів йприйомівуправління.

>Управління проектом як системауправлінняскладається з двохпідсистем:керованоїпідсистеми (>об'єктауправління) йкеруючоїпідсистеми (>суб'єктауправління).

>Об'єктомуправління в нашомувипадкує проект.

 

1.2Поняття проекту та його характеристики

>Під проектом >розуміють комплекснауково-дослідних,проектно-конструкторських,соціально-економічних,організаційно-господарських таіншихзаходів, щопов’язанні ресурсами,виконавцями та рядками,відповіднооформлені йнаправленні назмінуоб’єктауправління, щозабезпечуєефективністьвирішенняосновнихзавдань тадосягненнявідповіднихцілей запевнийперіод.Кінцевимицілямипроектівєстворення таосвоєнняновоїтехніки,технології таматеріалів таін., щосприяєвиходувітчизняноїпродукції насвітовийринок.Термін “проект” (відлатинського “>кинутий вперед”)спеціаліститрактували донедавнього години яккреслення,пояснювальна записка йкошториси, наоснові яких, можназбудуватилітак,споруду чи завод; чице текст, щопередує документа – плану, договору,угоді. Алісьогоднізначення проектунабуваєнаступногозмісту: проект>цезадум (заподіяння, проблема) танеобхіднізасоби йогореалізації ізметоюдосягненнябажаногоекономічного,технічного,технологічного чиорганізаційного результату.Єпроектинаукові,технічні,комерційні,виробничі,фінансові тощо. Алікожнийконкретний проектвизначаютьтакічинники якскладність,терміниреалізації, масштаб,вимоги доякості тощо. Таким чином, можназробитивисновок, що проектмає рядлишейомувластивихознак,наявність якідопоможездійснитиефективнуреалізацію проекту.Основнимиознаками проектуєнаступні:

- зміну стану проектузадлядосягнення його мети;

-обмеженість учасі;

-обмеженістьресурсів;

-неповторність.

Доосновнихвластивостей проекту, котрівипливають з йогоознаки та заякими смердотіможуть бутикласифіковані натипи,відносять: масштаб проекту, йогорозмір,кількістьучасників таступіньвпливу нанавколишнєсередовище (табл.1).

>Важливимелементомєоточення проекту,оскількиважливовизначитисередовище, вякомувиникає,існує йзавершується проект.Оточення проекту –цечинникивпливу на йогопідготовку тареалізацію.Їх можнаподілити навнутрішні ізовнішні. Дозовнішніхвідносятьсяполітичні,економічні,суспільні,правові,науково-технічні,культурні таприродні. Довнутрішніх належатичинники,пов’язані ізорганізацією проекту.Організація проектуєрозподілом прав,відповідальності таобов’язківміжучасниками проекту.

>Учасникамиуправління проектами >єюридичні тафізичні особини, котрізобов’язаннівиконатидеякі дії,передбачені проектом, таінтереси які будутьзадіяні приреалізації проекту.

 Доучасниківможутьвходитиінвестори, банки,підрядчики,постачальники,гуртовіпокупціпродукції,лізингодавці таіншіфізичні чиюридичні особини.Учасником проектуможе бутитакож держава (рис. 1).

Авторомголовної ідеї проекту, йогопопередньогообґрунтуванняєініціатор проекту.Діловаініціатива у проекті, як правило,належитьзамовнику.Замовник –цезацікавлена сторона вздійсненні проекту,майбутнійвласник такористувачрезультатів проекту.Вінвизначаєосновнівимоги тамасштаби проекту,забезпечуєфінансування проекту зарахуноквласнихкоштів чикоштівінвесторів,укладає догоди ізвиконавцями проекту,несе відповідальність поцихугодах та вцілому за проект передсуспільством та законом,керуєпроцесомвзаємодіїміжучасниками проекту.

>Якщоінвестор,тобто та сторона проекту, котразабезпечує йогофінансування, неєзамовником, товкладеннякоштів у проектможутьздійснювати банки,інвестиційніфонди таіншікредитніорганізації.Тобто смердотівступають удоговірнівідносини ззамовником,контролюютьвиконанняконтрактів,здійснюютьрозрахунки ізіншими сторонами в мірувиконанняробіт.Метоюінвесторівємаксимізаціяприбутку на своїінвестиції відреалізації проекту.Вониєповноцінними партнерами проекту івласникамивсьогомайна, якупридбане зарахунокінвестицій доти години,поки не будутьвиплачені усікошти за контрактом (кредитному договору) ззамовником.

>Своїповноваження покерівництву роботамизіздійснення проекту, асамепланування, контролю такоординаціїробіт всіхучасників проекту,замовник таінвесторделегуютькерівнику проекту. Складфункцій таповноваженькерівника проектувизначається контрактом ззамовником. Передкерівником та йогокомандою переносити заподіяннякерівництва такоординаціїробітпротягомжиттєвого циклу проекту, додосягненняпоставленихцілей тарезультатів придотриманнівстановленихтермінів, бюджету таякості.

>Таблиця 1-Класифікаціяпроектів
>Класифікаційнаознака
>Видипроектів
Мета й характердіяльності
-комерційні
-некомерційні
Характер та сферадіяльності
-промислові
-організаційні
-економічні
-соціальні
-дослідницькі
Масштаб тарозмір проекту
-великі
-середні (роботи попроектуванню йбудівництвупідприємств,освоєнню іоблаштування невеликихродовищкориснихкопалин)
-малі (>науково-дослідні йдослідно-конструкторські розробки напромисловихпідприємствах,включаючиконструкторську,технологічну йорганізаційно-економічнупідготовкувиробництва,виготовленнядослідно-промисловихзразківновоїпродукції,реконструкцію,технічніпереозброєння імодернізаціювиробництва)
Рівеньскладності
-прості
-складні
-дужескладні
Склад й структура проекту
-монопроекти (>окреміпроектирізнихтипів,видів тамасштабів)
-мультипроекти (>комплексніпроекти, щоскладаються із рядумонопроектів йпотребуютьзастосуваннябагатопроектногоуправління)
-мегапроекти (>цільовіпрограмирозвиткурегіонів,галузей таіншихутворень, котрівключають у склад ряд моно- ймультипроектів)
>Рівеньальтернативності
-взаємовиключні (>здійснюються,якщонеможливим чинецілеспрямованимєздійсненняіншихпроектів)
-альтернативні покапіталу (>здійснюються, коликожен зпроектів неможе бутиздійсненим безвикористанняфінансовихзасобів, необходимих дляздійсненняіншихпроектів)
-незалежні (>здійснюються, колирезультатиреалізації одного невпливають нарезультатиреалізаціїінших)
-взаємовпливаючі (при їхніспільнійреалізаціївиникаютьдопоміжніпозитивні чинегативніефекти, котрі невиявляються приреалізації шкірного зпроектівокремо)
-взаємодоповнюючі ( пояких-небудь причинах смердотіможуть бутиприйняті чивідкинуті лишеодночасно)
>Тривалість проекту
-короткострокові (до 3 років)
-середньострокові (від 3 до 5 років)
-довгострокові (від 5 років)

>Рис. 1 -Учасники проекту

 Команда проекту -цеспецифічнаорганізаційна структура, якоїочолюєкерівник проекту.Вонастворюється наперіодздійснення проекту йзавданнямїїєздійсненняфункційуправління проектом. Складкомандизалежить від характеристик проекту, асаме від його масштабу,складності тощо. Членамикомандиє:інженер проекту,керівникконтрактів, контролер проекту, бухгалтер проекту,керівник відділенняматеріально-технічного забезпечення,керівникробіт зпроектування,керівниквиробництвом (>будівництвом тощо),адміністративнийпомічник.Крім того,учасниками проектує:контрактор, чигенеральнийконтрактор (сторона, Якабере у собі відповідальність завиконанняробіт за контрактом),субконтрактор (>вступає вдоговірнівідносини ізконтактором чисубконтрактором болеевисокогорівня), координаторробіт поексплуатації,проектувальник (>юридична особа, щовиконує за контрактомпроектно-дослідницькі роботи вмежах проекту),генеральнийпідрядчик (>юридична особа,чияпропозиціяприйнятазамовником,несе відповідальність завиконанняробітвідповідно до умів контракту),ліцензори (>організації, щовиділяютьліцензії на правоволодінняземельноюділянкою,проведенняторгів,виконання окремихробіт тощо),постачальники,органи влади,власникземельної ділянки,виробниккінцевоїпродукції проекту,споживачіпродукції. Наздійснення проектуможутьвпливати ііншісторони ізоточення проекту, котріможуть бутивіднесені доучасників проекту,це:конкурентиосновнихучасників проекту,спонсори проекту,різніконсалтингові,юридичні,посередницькіорганізації, щозалучені в процесздійснення проекту.

>Важливимелементомуправління проектамиєсвоєчасна та точнапідготовкапроектнихматеріалів.Проектніматеріали –цесукупністьдокументів, щомістятьопис йобґрунтування проекту.

>Існуєтакож багато ііншихелементів та характеристик, котрівідіграютьважливу роль приуправлінні проектами, асамепочатковіумови,обмеження тавимоги до проекту,види забезпечення проекту,методи татехнікауправління проектами тощо.

1.3Цілі,принципи тафункціїуправління проектами

>Найважливішапередумовауспішногозастосуванняприйомів таметодівуправління проектамиполягає увизначенні ірозумінні йогоцілей.Вонивизначаютьсутність проекту.Визначенняцілей та їхніописєосновою дляподальшої роботи над проектом. >Ціль проекту –цебажаний результатдіяльності,якийнамагаютьсядосягти запевнийпроміжок години призаданихумовахреалізації проекту. Припостановціцілей проектупотрібно знайтивідповіді нанаступні запитання:

1. як конкретно виненвиглядати результат проекту?

2.Якіумовиповиннівраховуватись впроцесіреалізації проекту?

3.Хтоце робитиме? Коліце якщозроблено?

4.Скількице якщокоштувати?

>Цілі проектуповинні бутичітковизначені,результати, що будутьотримані врезультаті їхнідосягнення бутивимірюваними, аобмеження йвимогиповинні бути реальновиконуваними.Цілі проектуповинні бутиописані. Сам процесописанняцілейвключаєнаступніскладові:

І.Результати проекту:

1.1. Предмет проекту;

1.2.Економічнаефективність проекту.

ІІ.Реалізація проекту:

2.1.Терміниреалізації проекту;

2.2.Ресурси, що будутьвикористані.

ІІІ.Ієрархіяцілей (як >доповненнявказується, Якаієрархія виннаприйматись,якщо одна зцілей неможе бутидосягнута).

як правило, дляуправління проектамихарактерневизначенняоднієїведучоїцілі. >Головноюціллюуправління проектамиєвирішеннянаступнихзавдань унайкоротший годину, знайменшимивитратами танайкращоюякістю:

-посиленняперспективності проекту;

-підвищенняякостірішень;

- збільшенняоперативностіуправління;

- забезпеченняекономічноїефективності проекту;

-підвищеннявідповідальності запроектнірішення.Прогресивнірішення позитивновпливають нарозвиток підприємства;невдачі,навпаки,призводять довтратресурсів тавідбиваються наматеріальному і моральномустанірозробників.

>Важливим упроцесіуправління проектамиєдотриманняосновнихпринципів.Основними принципамиуправління проектамиє:

1)ціленаправленість, щовиражається вцільовійорієнтації проекту на забезпеченнякінцевихцілейдіяльності підприємства;

2)системність, щопередбачаєрозгляд проектунововведень зсистемнихпозицій. Цеозначає, ізоднієїсторони, ті, що процесуправління проектамиє однимцілим зсвоїмизакономірностямиформування ірозвитку, а, ізіншої,можливістьрозділення проекту напідсистеми йдослідження їхньоговзаємозв’язку,оскількикожна із нихвпливає як на усііншіпідсистеми, то й все проект вцілому;

3)комплексність,передбачаєрозглядявищ в їхньогозв’язку йзалежності;

4)забезпеченість, Якаполягає до того, що усі заходь, щопередбачені проектом,повинні бутиукомплектованірізними видамиресурсів, щонеобхідні для йогореалізації;

5)пріоритетність,означає, що прирозробці йреалізації проектупереваганадаєтьсяпершочерговимзавданням,виходячи іззагальноїконцепціїстратегічногорозвитку;

6)економічна безпеказаходів, щоплануються.Вона виннарозраховуватися наосновіоцінкиймовірностівиникненнязбитків чибудь-якихвтрат врезультатінездійсненихзапланованих проектомподій.

>Досягненняцілей проектуможливе призастосуваннінаступнихзагальновідомихпідходів доуправління:

a)класичнийпідхід,якийоб’єднуєтакіосновніфункціїуправління, якпланування,організацію,впровадження, контроль такерівництво.Цейпідхід бувзапропонованийГенріФайолем у 1949році;

b)управління проектом як цикломрозв’язанняпроблеми. Длявирішенняпроблеми, щовиникла,потрібноздійснитивідповіднікрокиреалізації проекту. Напершомуетапінеобхідно провестианалізпроблеми,зібративідповіднідані,розробитиможливіпропозиціївирішенняпроблеми, провести їхньогооцінку. Нанаступномуетапіважливоздійснитиальтернативнийвибір (>прийнятинайкращерішення).Наступнимкрокомє організаціякомандивиконавців,розробка плану, йоговпровадження, тапроведеннямоніторингу.

з) зажиттєвим циклом проекту. >Життєвий цикл проекту –це годину від моменту йогозадуму до моментуліквідації.

>Життєвий цикл проектурозбивають нафази тастадії.Виділяютьтакіфазижиттєвого циклу проекту:

1.зародження;

2.зростання;

3.зрілості;

4.завершення.

Фазазародженнявключаєтакістадії, якрозробкаконцепції, Якахарактеризуєтьсяпоявоюзагальної ідеї;стадіяаналізу тавивченняможливостей, щовизначаєприблизнівитрати,обсягробіт,термінивиконання,визначаєтьсяреальністьданого проекту.

Фазазростаннявключаєстадіїпланування таконструкторської розробки. Наданомуетапірозробляється планвиконання, готуютьнеобхіднідокументи,тобтозагальний бюджет проекту, план ресурсного забезпечення такалендарний план.

Фазазрілостівключаєстадію забезпеченнянеобхіднимиматеріалами таобладнанням тастадіювиробництва.Проводиться контрольобсягів,витрат,якості тасвоєчасностівиконанняробіт.

Фазазавершенняхарактеризуєтьсязавершеннямробіт, проводитисяоцінкаотриманихрезультатів, аудит,порівняння ізнаміченимицілями,підсумковазвітність,нагороджується тарозпускається команда.Зрозуміло, щонаприкінці проектуроблятьсявідповіднівисновки,узагальнюютьсяпозитивні танегативнірезультати, їхні заподій ізметоюприйняттявідповіднихрішень танакопиченнядосвіду.

Уміжнароднійпрактицівиділяютьчотиристадії розробки тареалізаціїінвестиційного проекту:

1.передінвестиційна;

2.інвестиційна;

3.експлуатаційна;

4.ліквідаційна.

Напершійстадіїаналізуєтьсяідеяініціатора тарозробляєтьсяконцепція проекту. Зметоюобґрунтуванняконцепції проектуобов'язкововивчаютьсяпрогнози й напрямирозвиткуінноваційноїдіяльності,шляхирозвиткурегіону,міста, країни, щозачіпаютьінтереси підприємства.Особливаувага виннаприділятисьаналізу умів дляреалізаціїпочатковогозадуму проекту тапередпроектномуобґрунтуваннюінвестицій,оцінціжиттєздатності проекту й т.п.Появазадуму вперше іде упроцесістратегічногопланування якелементстратегіїфірми. За результатамиробіт, щовиконані наданійстадії,приймаєтьсяпопереднєінвестиційнерішення тарозробляєтьсяпопередній план. План проектуявляє собоюперелікробіт ззазначеннямтермінів,виконавців,результатів, котріведуть доотримання комплексупоказників, щонаміченіконцепцією проекту.Вінєосновою дляпроведеннятендерів,укладанняконтрактів зрозробниками івиконавцями всіхпередбаченихробіт,складання детальногосітковогографіка роботи таоцінкиробіт, щозаплановані.Частішевсьогопередінвестиційнастадіязакінчуєтьсярозробкоюбізнес-плану,якийявляє собоюконкретний пландійпідприємця (>суб’єктагосподарювання) пореалізаціїсвоєї ідеї.

>Інвестиційнастадія проектувключаєрозробкупроектно-кошторисноїдокументації,підготовку добудівельно-монтажнихробіт,проведеннятендерів,конкурсів,аукціонів,укладанняконтрактів,організаціюзакупівель йпостачанняматеріальнихцінностей, необходимих дляреалізації проекту й т.д. Доцієїстадіївідноситься йреалізація проекту.Реалізація проектуцевведення вдію окремихелементів проекту.Наприклад, вінноваційній сферіреалізаціяпостає впереході довипуску й продажновоїпродукції. Данастадіяєнайбільшризиковою.

>Стадіяексплуатаціївключає весьперіодексплуатації проекту. Зацейперіод проект виненокупитивкладені врозробку тареалізаціюресурси.

Настадіїліквідації проекту проводитисязавершення проекту якодноразовийзахід. Хочаможливодеякі йогочастинизастосовувати для розробкиіншого проекту.

>Специфікаметодологіїуправління проектамивикликаєнеобхідністьвиокремленняосновнихфункцій,тобто тихий завдань, котрірозв’язуютьсяпроект-менеджерами впроцесіреалізації проекту, асаме:

1.прогнозування таплануванняпроектноїдіяльності;

2.організацію роботи;

3.координацію ірегулюванняпроцесів розробки йреалізації проекту;

4.активізацію йстимулювання роботивиконавців;

5.облік, контроль йаналіз ходу розробки йреалізації проекту.

>Основнимифункціями проектного менеджменту, котрівизначеніАмериканськимІнститутомуправління проектами таспрямовані науправлінняцілямиє:управлінняобсягомробіт,якістю,витратами, годиною.

Для проектуповинні бутивстановленівимоги тастандартиякостірезультатів, по якіоцінюєтьсяуспішність проекту. Цезабезпечуєвиконаннятакоїфункції якуправлінняякістю.

>Функціяуправліннявитратамицефінансовий контрользавдякинакопиченню,аналізу таскладаннюзвітів повитратах проекту.

Укожномупроектівстановлюєтьсяперіод години татермінивиконання проекту.Управління годиною –передбачаєпланування,складаннякалендарнихграфіків та їхні контроль для забезпеченнявчасноговиконання проекту.

>Кожний проектмаєтакожвстановлений бюджет, але й у тому,щобвін бувздійснений у межах бюджетунеобхіднеуправліннявартістю.

>Додатковимифункціями, котріспрямовані науправлінняпевнимиоб’єктамиє:

1.управління персоналом чилюдськими ресурсами;

2.управліннякомунікаціями чиінформаційнимизв’язками;

3.управління контрактами тазабезпеченням проекту;

4.управлінняризиком;

5.управлінняпроектноюінтеграцією –забезпечуєкоординацію всіхфункцій проекту .

>Самепоєднанняданихфункцій таінструментів їхньогореалізаціїзабезпечуєреалізацію проекту,дозволяєдосягнутибажаного результату.


2УПРАВЛІННЯПРОЕКТАМИ НАУКРАЇНІ

 

2.1Проблемиуправління проектами

 

Наданомуетапі в нашій странеУправління проектами не здобулонеобхідногорозвитку.Західні країнипішли далеко вперед уційдисципліні. Для цогоє ряд причин.

 >По-перше, до переходу українськоїекономіки наринковівідносини,терміни "проект" й ">управління проектом" малііншетрактування, ніж усучасний годину.Раніше, до початкуструктурнихзмін векономікисутністьуправління проектомзводилася доуправління іадмініструваннябудівельних ймонтажнихробіт. Непроводилосяніякогоуправління напередінвестиційній йексплуатаційнійфазі проекту.Практично нездійснювалосяефективногопланування настадіїреалізації проекту.Сутність контролюобмежувалосяфіксуваннямзаміченихвідхилень безцілеспрямованогоїхньогоусунення. Та і самтермін "проект" бувіншим.Під проектомрозглядалася системакошторисів йкреслень, напідставі які йпроводилосяуправліннябудівельними роботами.

 >Інакшекажучи, проектом був документально оформлень планспорудження чиконструкції.Сьогоднітермін "проект"розглядається як заподіяння ззаздалегідьпевнимивихіднимиданими іконкретнимицілями,підтвердженими ресурсами, щоє увласника.Звідсисутністьуправління проекту - забезпечитикоректневиконанняпоставленихцілей ізмінімальнимивитратами, неперевищуючирівеньнаявнихресурсів.

Уцей годинуорганізації, щонадаютьпослуги ізуправління проектом немаютьзагальнихприйомів йметодів ізуправління, щоістотнознижуєзначенняУправління проектом якдисципліни.

Другаголовна причинанизькогоступенязастосуванняметодологіїУправління проектом тобі й маєшсучасномуетапірозвитку українськоїекономікиєцілий рядобмежень, щостримуютьпоширенняданоїметодологіїуправління. До нихвідносяться: спадвиробництва ізагальненестійкеекономічне становище України,політичнанестабільність, спадінвестиційноїактивності,інфляція ііншіфактори.

>Меншважлива причинанизькогорівнязастосуванняметодологіїУправління проектом ті, щокерівникизвикливважати, що:

1)методиуправлінняносятьнеекономічний характер;

2)більшістьуправлінських структур цього неносятьпроектно-орієнтований характер;

3)інвестиційний процес непіддаєтьсяроздробленню, у зв'язку зчимподілвідповідальностієтруднішим;

4)передінвестиційнастадія проекту неєнастількиважливої,щобзастосовувати нанійуправлінськірішення.

>Організацією, щозаймаєтьсярішеннямданих проблем,єУКРНЕТ.Розглянемо роботуцієїорганізації.

2.2 Мета,задачі тапослугиасоціаціїУКРНЕТ

Українськаасоцiацiяуправління проектами ">УКРНЕТ" (Ukrainian Project Management Association ">UPMA") (>організована якнезалежнаасоцiацiя в1991 р., із 1988 по 1991 р. входила у складРадянськоїасоцiацiїуправління проектами -СОВНЕТ) -професійнаАсоцiацiяуправління проектами, із 1993 рокує членомМіжнародноїассоцiацiїуправління проектами -IPМA.ЗусилляАсоцiацiїспрямованi нарозвиток культуриуправлiння проектами ізвикористаннямсучаснихметодiв іiнформацiйних систем,проведеннямiжнародноїсертифiкацiїпрофесiйнихпроектнихменеджерiв набазiсистемиIPMA,наданняконсультацiйнихпослуг,проведеннянавчальнихкурсiв поуправлiнню проектами,видання книжок,стандартiв,навчальнихпосiбникiв і т.д. З 1997 р.асоцiацiямаєпряму угоду прокооперацiюiзпрофесiйноюструктурою вобластiуправлiння проектами -PMIамериканськийiнститут проектного менеджменту .

>УАУП ">УКРНЕТ"надає широкий, спектрпослуг ізуправлiння проектамивiдобгрунтуванняможливостiздiйснення проекту,побудовипрограмрозвиткуорганiзацiй ібiзнес-планiв,монiторингу і контролюреалiзацiї проекту, доформуваннятехнологiчнозрiлих вобластiуправлiння проектамикомпанiй,дослiдження ">комерцiйноївиживаностi"фiрм іпошукушляхiвпiдвищенняефективностiїхньогобiзнесу.ДiяльнiстьУАУП ">УКРНЕТ"пов'язана ізреалiзацiєю рядумiжнароднихпроектiв іпрограм.

>УАУП ">УКРНЕТ" разом ізiнститутомЕкономiчногоРозвитку (>ІЕР)Свiтового Банкустворила іпiдтримуємережуучбово-консультацiйнихцентрiв поуправлiнню проектами вУкраїнi ізголовним центром у м.Києвi.Сьогоднiцямережаохоплюєнаступнiрегiони:Київ,Харкiв,Одеса,Луганськ,Львiв,Миколаїв,Донецьк іiн. ЦедозволяєАсоцiацiїуправляти проектами, наякiй бі територї України, де смердоті нереалізувалися.

Метаасоцiацiї:Розвивати івпроваджувати вУкраїнiкращiсвiтовiдосягнення вобластiуправлiння проектами (>системи знань,сертифiкацiю персоналу іорганiзацiй,моделiоцiнкидосконалостi покеруванню проектами дляучастi увсесвiтнiх конкурсах);формувати стилькорпоративної культурипiдприємств ібизнесiв України наосновi проектногоуправлiння, щозабезпечитьстабiльнiстьрозвитку івисокуприбутковiстьбiзнесу. якпоказує практикарозвиткуглобальнихкомпаній (IBM, НР, Alstom, Siemens, DT й багатоінших) усучаснихумовахтакий стиль станігарантієювисокоїконкурентоспроможності вбудь-якій сферідіяльності;
 >сприяти максимальномувикористанню кадровогопотенцiалу України в проектах іпрограмахвiдомчого,регiонального,нацiонального імiжнародного масштабу.

>Асоцiацiязаймаєактивнiпозицiї наринкуiнтелектуальнихпослуг усферiсучасних систем знань ітехнологiйуправлiння проектами длярозвиткукомпанiй наосновi проектногопiдходу.Профiльниминапрямкомдiяльностiасоцiацiїєнавчання імiжнароднасертифiкацiяменеджерiвпроектiв,сертифiкацiятехнологiчноїзрiлостiорганiзацiй покеруванню проектами,розробкастандартiв покеруванню проектами іпроведеннярiзноплановихдослiджень вобластiрозвиткупiдприємств (>бизнесiв) наосновi проектногопiдходу, атакожнадання комплексуконсалтинговихпослуг усферiуправлiння проектами.

>Робочi заподіянняасоцiацiї:

-наданняконсультацiйних іосвiтнiхпослуг вобластiуправлiння проектами,формуваннякритичноїмасипрофесiйнихпроектнихменеджерiв (20000 - 25000менеджерiвпроектiв) дляуправлiння проектами вУкраїнi.

- забезпеченнячленiвасоцiацiїновiтнiми системами знань іiнформацiєю вуправлiннi проектами.

-сертифiкацiяфахiвцiв ізуправлiння проектами у межахчотирьохрiвневоїсистемиIPMA4-L-C.

-сертифiкацiяпiдприємств помоделiтехнологiчноїзрiлостiСP3M (companyprojectmanagementmaturitymodel).

-оцiнкапроектiв помоделi Project Exellence дляучастi вконкурсiкращихпроектiв України і світуIPMAAward.

Дотеперішнього годиниасоціацієюпідготовленo понад 5000практиків,магістрів йфахівців ізуправління проектами в Україні. З них понад 600 ЧоловікотрималисертифікатирізнихрівнівпрограмиIPMA.

Українськаасоціаціяуправління проектамиУКРНЕТорієнтована накомплекснийсупровідпроцесіврозвитку наоснові проектногопідходу іоптимізаціюорганізаційноїструктури підприємства (>бізнесу).Професійна ікропітка роботафахівцівУкраїнськоїасоціаціїуправління проектамиУКРНЕТ сталаосновоюформуванняціліснихпринципів йкритеріївпозиціюваннякомпанії наринку, щодопомоглозавоюватидовіруклієнтів,партнерів йконкурентів.Клієнтамиасоціаціїєпровідні укра-їнські іпредставництвазакордоннихкомпаній широкого спектрудіяльності.
       Уцей одну годину на Українівідбуваютьсячисленнізміни у всіх сферахкомерційноїдіяльності.Кожне зцихзмін, щовідбуваються напідприємствах України, можнарозглядати як проект, щовимагаєзастосуваннясучаснихтехнологійуправління.

>Послугиасоціаціїсистематизовані у табл. 2.

>Таблиця 2 -ПослугиасоціаціїУКРНЕТ

>Бізнес-тренінги іконсультування

>Ексклюзивніпослуги

>Розробкапроектів таіншіпослуги

-Методологіяуправління проектами

-Підготовка,фінансовийаналіз,експертиза і аудитпроектів

-Управліннярозвиткомвиробництва іоцінкабізнесу

-Управління проектамиреструктуризації ірозвиткупідприємств

-Динамічнелідерство в проектах

-Управління контрактами ізакупівлями

-Інформаційнітехнології вуправлінні проектами

-Підготовка іміжнароднасертифікація VIP вобластіуправління проектами іпрограмами

>КОУЧИНГ (>індивідуальнаконсультаційно-тренінговапрограма )

>ХЭППЕНИНГ (організаціянеформальнихзаходів із компонентамирізнихтренінгів)

-Фокус-групи (>якіснідослідження)

-Діагностикапрофесійноїкомпетенції

-Розробкапроектіврозвитку ібізнеспланів

-Розробкавнутрішньокорпоративних методикформуваннятехнологічноїзрілості

-Діагностикапрофесійноїкомпетенції

-Розробкапроектіврозвитку ібізнеспланів

-Розробкавнутрикорпоративних методикформуваннятехнологічноїзрілості


УкраїнськаАсоціаціяУправлінняПроектамиУКРНЕТєнаціональнимвідділенням International Project Management Association (>IPMA) -світовоголідера вобластіуправління проектами.Асоціаціясконцентрувала всобіпотенціалведучихучених йпрактиків України івідіграєключову роль уЄдинійсистеміпідготовкифахівців уційпрофесійнійобласті.

>Десятилітнійдосвід роботиАсоціаціїдаєпідставустверджувати, щознання ізастосування Сучасноїметодологіїуправління проектамискорочує рядкивиконання проекту всередньому на 20-30% ізекономієювидатків до 15-20%.

Дляінтенсивногооволодіннязнаннями,уміннями іпрактичниминавичками вобластіуправління проектами, атакож ізметоюпідготовки доміжнародноїсертифікаціїАсоціаціяпропонуєбазовітренінгивідповідно дообов'язковихелементівпрофесійних знань йдосвіду, щовтримуються вНаціональномуукраїнськомустандартіоцінкикомпетентності ісертифікаціїпроектнихменеджерівNCB (>NationalCompetenceBaseline).

>ЕфективністьорганізаційногоконсультуванняфахівцямиУкраїнськоїасоціаціїуправління проектамиУКРНЕТбазується нанаступних принципах:

-позиціязовнішнього консультантаспрямована наоб'єктивнийоблік всіхфакторів, щовпливають накомпанію вконкурентнійситуації;

-ступіньспеціалізації -ціліснийпідхід:вирішенняситуації ізурахуванняманалізуїївпливу на усісферидіяльностіорганізації (менеджмент, реклама, PR, робота із персоналом, продаж т.д.);

- комплекснаоцінкаефективностіорганізації:використання якзовнішніх, то йвнутрішніхкритеріївефективноїдіяльностіорганізації;

-системнийпідхід: організаціярозглядається якунікальна,особлива система, щовимагаєпошукусвоїхспособів,рішень йпідходів уформулюваннізапиту ірезультатів по йогозавершенні.

>Тренінговітехнології,якимиволодіютьфахівціУкраїнськоїасоціаціїуправління проектамиУКРНЕТ,охоплюють всього спектранайбільшефективних формнавчання,розроблених ізметоюрозвитку іпідвищеннякваліфікації персоналу.Специфікатренінговихпрограм, щоє продуктомфахівцівУкраїнськоїасоціаціїуправління проектамиУКРНЕТ,базується нанаступних принципах:

-Індивідуальнийпідхід доклієнта й йогоорганізаційнійситуації.

-Орієнтація навідпрацьовуванняспецифічнихнавичок йвмінь.

-Орієнтація навиробленняучасникамитренінгуздатностіпередачіотриманихтехнічнихприйомів йнавичок членамсвоєїкоманди (>навчаннякерівниківтренерськимнавичкам).

-Орієнтація навирішенняактуальнихорганізаційнихситуацій наосновісучасних креативнихтехнологій .

-Організаціяспівробітництва зклієнтом усхеміповногожиттєвого циклудослідженняситуації врозвиткубізнесу.


3.ЗАСТОСУВАННЯМЕТОДІВКАЙДЗЕН ДЛЯУПРАВЛІННЯЗМІНАМИ УПРОЕКТІ

>Експлуатація намашинобудівному,металургійному таіншихпідприємствахсистеми менеджментуякості (>СМЯ)виявляєпротиріччяміжтимчасовим характером проекту ізавданнямипостійноговдосконалюваннявиробничихпроцесів. Продуктом проектуСМЯє системадокументованих процедуруправлінняопераційноюдіяльністю,спрямованої на забезпеченняякостівиробів. Томуоднієї ізнайважливішихпідсистемСМЯ настадіїексплуатаціїстаєпідсистемауправліннязмінами.Моделіпроцесів йдокументаціяСМЯ нестворюютьсямиттєво і незупиняються врозвитку послезатвердження.Такіневід'ємніатрибутисистеми менеджментуякості, якпостійніполіпшення,обов'язковоспричиняютьпостійнізміни вописах моделейпроцесів, щовідображають реальноудосконалюванняпроцесів, котріпротікають.Одночасномоделіпроцесівповинніперебувати под Управлінням, якбудь-який документСМЯ.

>Істотнимнедолікомвідомихпроектівєїхняорієнтація на Першіфазижиттєвого циклу проектуСМЯ: наетапипроектування івпровадження (рис. 2).Наступна фазажиттєвого циклу -операційна діяльність чиексплуатація, що потрудомісткості,вартостіробітперевищуєпочатковіфази,безпосередньопов'язана ззавданнямиякості в проектах й, як правило, ненацілена назміни. Це обумовлене тім, що частопроектиСМЯрозробляютьсторонніорганізації,причому негараздпостійноудосконалюючи системууправління на всіхстадіяхжиттєвого циклу, аце приводити довідчутнихресурснихвитрат на подалі збільшенняякостіпродуктів.

>ВпровадженняпроектівСМЯ,навітьфрагментарних,спочаткуможедаватипозитивнірезультати. Однакчастішеподібніпроекти неприводять доочікуванихрезультатів через ті, щоуправління проектомбазується наконцепціїбезперервностідіяльності підприємства, а чи не нарішеннізавданьпостійноговдосконалення в конкурентногосередовищі на всіхетапахжиттєвого циклу підприємства.

>ФазиЖТ проекту

 

>Процеси йфазиЖЦвиробу

 


>Аналіз,поліпшення
>Моніторингоперацій
>Управління персоналом
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація