Реферати українською » Менеджмент » Організація системи управління персоналом у фірмі


Реферат Організація системи управління персоналом у фірмі

Страница 1 из 9 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ГОУВПО ">РОСТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (>РИНХ)"

Філія м.Махачкала

>КАФЕДРА ">ИНФОРМАТИКА І МЕНЕДЖМЕНТ"

Допустити до захистуЗав.кафедройк.е.н., доцент

>УмалатовК.А. ____________

"___" ___________2010г.

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТАСПЕЦИАЛИСТА

ТЕМА: ">ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ персоналом у фірмі"

Автор кваліфікаційної

роботи,МусаеваЛ.М.

Керівник кваліфікаційної

роботи, доцент,к.е.н.ГаджиевХ.М.

>Махачкала

2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ГОУВПО ">РОСТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (>РИНХ)"

Філія м.Махачкала

>КАФЕДРА ">ИНФОРМАТИКА І МЕНЕДЖМЕНТ"

>УТВЕРЖДАЮ

Завідувач кафедри

>к.е.н., доцентУмалатовК.А. "__"_____________>2010г.

ЗАВДАННЯ НАДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Студент Л.Мусаева_________ код ДП 2069085 080507_______

1. Тема: Організація системи управління персоналом у фірмі, затверджена наказом поРГЭУ № ____________

2. Термін проекту до захисту " __ "_______________2010 р.

3. Вихідні дані для проектування:

3.1. Статистичні матеріали, бухгалтерська документація і звітність підприємства.

3.2. Літературні джерела з проблемам управління персоналом для підприємства.

4. Зміст дипломного проекту (за окремими розділами):

4.1. Концепції управління персоналом організації у умовах ринкових відносин.

4.2. Управління персоналом на туристичної фірмі "Сиріус".

4.3. Удосконалення системи управління персоналом на ЗАТ "Сиріус".

5. Перелік графічного матеріалу:

5.1.Турпродукт фірми "Сиріус".

5.2. Організаційна структура турфірми "Сиріус".

5.3. Планований обсяг послуг туристкою фірми "Сиріус".

5.4. Структуру ціни на всі послуги туризму.

5.5. Структура собівартості туру до виїзду до Італії на літо 2010 року турфірми "Сиріус".

5.6. Дерево властивостей співробітників.

5.7. Результати професіональною підготовкою, перепідготовки і підвищення кваліфікації робочих, керівників і спеціалістів за2009г.

5.8. Приклад заповнення індивідуальної анкети визначення ненормованих групових коефіцієнтів важливості властивостей.

5.9. Таблиця експертного оцінювання групи властивостей.

Керівник проектуГаджиевХ.М.

Завдання прийняв до виконання " " >2010г.


>РЕФЕРАТ

 

Дипломний проект викладено на 94 сторінках друкованого тексту, включає 7 таблиць, 2 малюнка, список використаних джерел 43 найменувань і мережеві додатки.

УПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМ, МОДЕЛІСТИЛЯ УПРАВЛІННЯ,ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛІЗ,ДЕСТРУКТИВНОЕПОВЕДЕНИЕ, ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМ, ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ,КАДРОВАЯ ПОЛІТИКА

Об'єктом дослідження є туристична фірма "Сиріус", як об'єкт, у якому необхідно організувати ефективне керівництво персоналом.

Предметом дослідження є систему управління персоналом для підприємства.

Метою дипломного проекту є організація ефективну систему управління персоналом від використання в практичної діяльності підприємства.

Управління персоналу посідає чільне місце у системи управління підприємством. Особливо це задля такий галузі як туризм.

Розвиток туризму надає стимулюючий вплив таких сектори економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільському господарстві, виробництво товарів народного споживання, і як одне з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

Цей дипломний проект складається з трьох розділів.

У запровадження ставиться завдання і завдання дослідження, формулюються основні тези дипломного проекту.

У першому його розділі – теоретичному – розкриваються всіх аспектів, що стосуються управління поведінкою персоналу, це фактори, що впливають вибір стилю керівництва персоналу, різні методи з підготування й навчання кваліфікованих працівників, міжособистісні розбіжності й мотивації працівників, методи набору та відбору персоналові та багато іншого.

У другому розділі – аналітичному – відбито всі питання управлінню персоналом на конкретному прикладі підприємства (зокрема турфірмі "Сиріус"). Тут характеризуються іпрофессионально–квалификационний рівень персоналу.

У третьому розділі – рекомендаційному – наводяться шляху поліпшення системи управління персоналом на досліджуваному підприємстві.


>THEABSTRACT

Thedegreeprojectisstated on 94pages of theprintedtext,includes 6tables, 3drawings, list of theusedsources 43names andexhibit.

>PERSONNELMANAGEMENT,MODELSSTILETTOMANAGEMENT,FUNCTION-STOIMOSTNOYANALYSIS,DESTRUKTIVNOEBEHAVIOUR,PRINCIPLES ofPERSONNELMANAGEMENT,EVOLUTIONMANAGERIALSYSTEM,TRAINEDPOLICY

Theobject of thestudyis atourist company ">Sirius",asobject, inwhichnecessary toorganizeefficientmanagementpersonal.

Thesubject of thestudyis amanagerialsystembypersonnel onenterprise.

Thepurpose of thedegreeprojectareanorganizationefficientmanagerialsystembypersonnelforuse inpracticalactivity ofenterprise.

>Governing thepersonneloccupies themainplace inmanagerialsystementerprise.Particularlythis itisimportantforsuchbranchesastourism.

TheDevelopment of thetourismrenders the стимулюючийinfluence onsuchsectors of theeconomy,astransport,relationship,trade,construction,agriculture,productiongoods publicconsumption, andformsone of themostperspectivedirections of thestructuredrealignmenteconomy.

>Givendegreeprojectconsists ofthreesections.

>Inintroductionisputpurpose andproblems of thestudy,areformulatedmainpositionsdegree ofproject.

>In thefirstsection -theoretical - open allaspects,concerningmanagementbehaviorpersonnel,thisfactors,influencinguponchoicestilettomanagement of thepersonnel,differentmethods onpreparation andeducationskilledworkman,interpersonaldifferences andmotivationsworkman,methods of theset andselection of thepersonnel and agreat dealanother.

>In secondsection -analytical -reflected allquestions onpersonnelmanagement onconcreteexample of theenterprise (inparticular ontourist company ">Sirius").Aretheyherecharacterized andprofessional-qualificationlevel ofpersonnel.

>Inthirdsection -recommendation -happen to theway of theimprovementmanagerialsystembypersonnel onunderinvestigationenterprise.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Концепції управління персоналом організації у умовах ринкових відносин

1.1 Теоретичні моделі стилю управління персоналом

1.2 Особисті чинники під управлінням персоналом

Глава 2. Управління персоналом на туристичної фірмі "Сиріус"

2.1Организационно-економическая характеристика туристської фірми "Сиріус"

2.2 Систему керування персоналом на турфірмі "Сиріус"

2.3 Особливості контрактної політики турфірми "Сиріус"

Глава 3. Удосконалення системи управління персоналом на ЗАТ "Сиріус"

3.1 Шляхи вдосконалення кадрової політики на турфірмі "Сиріус"

3.2 Розробка пропозицій з удосконалення системи управління персоналом на турфірмі "Сиріус"

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Управління персоналом визнається однією з найбільш важливих сфер життя підприємства, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття "управління персоналом" у досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного дофилософско-психологического.

Систему керування персоналом забезпечує безперервне вдосконалення методів роботи з кадрами та використанням досягнень вітчизняної і закордонної науку й найкращого виробничого досвіду.

Сутність управління персоналом, включаючи найманих працівників, роботодавців України та інших власників підприємства полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб'єкта і об'єкта управління. У цих відносин лежать принципи, методи лікування й форми на інтереси, поведінку і діяльність працівників у цілях максимального їх застосування.

Управління персоналу посідає чільне місце у системи управління підприємством. Особливо це задля такий галузі як туризм.

У зв'язку з бурхливим зростанням туризму й його у світовій економіці ряді країн успішно розвивають індустрію туризму, одержуючи значні прибутки й надходження іноземної валюти. Про місце і значенні туризму у економіці країн свідчать такі дані: Італія доходами від закордонного туризму покриває дефіцит зовнішньоторговельного балансу; мови у Франції туризм як джерело валютних надходжень третім місцем (після експорту продукції чорної металургії і автомобільну промисловість): у Швейцарії - друге місце, після експорту продукції машинобудуванні; в Англії туризм – четверта експортна стаття найбільший джерело надходження американських доларів.

Перед туризму припадає близько 10 відсотків світового валового національний продукт, світових інвестицій, всіх робочих місць і світових споживчих витрат.

Розвиток туризму надає стимулюючий вплив таких сектори економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільському господарстві, виробництво товарів народного споживання, і як одне з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

Системне застосування методики, технологій і важелів менеджменту, який зв'язує воєдино виробництво, розподіл і споживання через ринковий збут вже створеної продукції дозволяє збільшити ефективність обслуговування і значення туристського продукту структурі потреб різних контингентів населення, з соціально-економічних інтересів і завдань у суспільному розвиткові.

У зв'язку з цим кожному за типу підприємств - для туристського господарства як туроператора основного виробника комплексу послуг у власних виробничих фондах; для турфірми як торгово-виробничого ланки комерційної діяльності, виконує функції туроператора і туристського агента; інших підприємств і закупівельних організацій — доведеться створити конкретні методики використання менеджменту з метою повного збуту основних та додаткових послуг за умов повного госпрозрахунку чи із застосуванням його елементів щодо окремих платним послуг самодіяльного туризму.

Об'єктом дослідження є туристична фірма "Сиріус", як об'єкт, у якому необхідно організувати ефективне керівництво персоналом.

Предметом дослідження є систему управління персоналом для підприємства.

Цей дипломний проект є намаганням розробити основні засади менеджменту, насамперед для туристських фірм і туристських підприємств Республіки Дагестан.

За виконання справжнього дипломного проекту було вивчений досвід роботи деяких активних туристських фірм республіки ("Сиріус", ">Джага", "Джамі", "Азія", "Меридіан") протягом останніх п'яти років, проведено аналіз структури управління натурифирме "Сиріус".

Цей дипломний проект складається з трьох розділів.

У першому його розділі – теоретичному – розкриваються всіх аспектів, що стосуються управління поведінкою персоналу, це фактори, що впливають вибір стилю керівництва персоналу, різні методи з підготування й навчання кваліфікованих працівників, міжособистісні розбіжності й мотивації працівників, методи набору і добору персоналові та багато іншого.

У другому розділі – аналітичному – відбито всі питання управлінню персоналом на конкретному прикладі підприємства (зокрема турфірмі "Сиріус"). Тут характеризуються іпрофессионально–квалификационний рівень персоналу.

У третьому розділі – рекомендаційному – наводяться шляху поліпшення системи управління персоналом на досліджуваному підприємстві.


Глава 1. КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 

1.1 Теоретичні моделі стилю управління персоналом

Планування трудових ресурсів щодо нове більшість підприємств вид діяльності. Донедавна основну увагу приділяли планування інших економічних ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових тощо.). Проте це переглядається і з цього факту і те, що останні роки пропозицію робочої сили в стало юридичним фактом діяльності багатьох підприємств. Витрати на працю в багатьох фірм нині перетворилися на основну частину загальних витрат, тому важливо забезпечити максимальну ефективність використання трудових ресурсів. Здатність підприємства успіш-но розв'язувати названу вище завдання залежить від цього, наскільки точно будуть розраховані, та був проконтрольовані видатки працю.

Робоча сила є така ж ресурс, як та матеріальні, технічні, фінансові ресурси. Проте на відміну від названих ресурсів вона не має принципові відмінності, які у наступному:

- якщо згодом матеріальні, технічні ресурси старіють (фізично, морально), то працю дорожчають (поліпшується кваліфікація робочого, зростає досвід);

- найманий працівник може відмовитися та умовами, у яких підприємство передбачає його використовувати;

- працівник може звільнитися з підприємства з власним бажанням;

- працівник може страйкувати;

- працівники що неспроможні розглядатися як однорідна субстанція;

- працівники можуть переучуватися;

- працівники можуть вирішувати, що ті чи інші типи професій їм соціально неприйнятні, із нею необхідно обумовити.

Теоретично управління відомі різні моделі, що аналізують чинники, що впливають вибір стилю керівництва персоналом. Однією з цих є модель, розробленаЭшриджским коледжем по менеджменту в Англії 60-70 року. Вона розрізняє чотири стилю керівництва: накази; реклама; консультації; єднання.

Накази: менеджер виробляє власне рішення і передає її підлеглим виспівати. Персонал очікує вказівок до виконання без жодних питань.

Реклама: у разі менеджер також виробляє власне рішення, але замість простого оголошення її підлеглим, він намагається примусити їх, що це рішення найкраще, тобто він рекламує таке рішення, аби нанівець будь-яке потенційне опір.

Консультації: менеджер, застосовуючи цей стиль, не приймають ухвали до того часу, доки проконсультується відносини із своїми підлеглими. Він надає їм нагода висловити думки, пропозиції з поради, усвідомлюючи, що працівники насправді можуть знати у певних областях більше, що вона сам. Такий менеджер може мати хороших спеціалістів-консультантів щодо окремих галузям знань. Остаточне рішення про все-таки належить менеджеру, але це нічого очікувати прийнято, докивислушано думка підлеглих, які в такий спосіб почуваються втягнутими до справи і відчувають своє значення.

Єднання: застосовуючи цей стиль, менеджер разом із підлеглими на рівноправній двосторонній основі виробляє демократичне рішення. Менеджер визначає проблему і може позначити кордону, у яких то, можливо вироблено рішення (наприклад, бюджетні обмеження). Потім проблема обговорюється у вільному дискусії серед підлеглих, і остаточне рішення зазвичай буває відбитком рішення більшості.

Ці чотири стилю легкі розуміння і найчастіше зустрічаються у повсякденному житті. Більшість менеджерів застосовують різні стилі у різних ситуаціях. Якщо горить будинок, менеджер накаже вам йти, оскільки це час для демократичних рішень. З іншого боку, якщо перефарбовується кімната відпочинку, може успішно застосувати стиль єднання, припускає вільну дискусію на вирішення питання кольору забарвлення, меблів, і т.д. Це правда сказати, приклади крайніх випадків.

Отже, деякі менеджери діють у рамках певного стилю, та більшість фактично застосовують у залежність від обставин чотири стилю.

Помітний внесок у теорію управління вніс "автомобільний король" Генрі Форд, який, спираючись на організаційно-методичні розробкиИогансона, запрошеного їм у1911г. радника - який був директором Шведського арсеналу,наладившего на безлічі заводів виготовлення деталей, блоків і складання чудового стандартного зброї, розробив принцип вертикальної роботи підприємства міста і здійснив його за своєму концерні, де всі основні виробничі питання (від заготовок каучуку на плантаціях і переробки руди до складання автомобілів на конвеєрі) вирішувалися вже з центру. Ідеї Р. Форда про кооперованих зв'язках у виробників і єдності управління під час виготовлення певного продукту актуальні і нині.

Фордом належать стратегічні концепції розвитку промислового виробництва: "принцип виробництва", що забезпечує отримання масової прибутку; "ідея стандартизації", що дозволяє організувати конвеєрний випуск масової продукції, підвищити якість і здешевити вартість виробів; "детальне розподіл праці", що веде до вузької спеціальності й усієї вищої кваліфікації працівників (публікації російською, 1924,1926).

Розвідування >ГаррингтонаЭмерсона (1853-1931) щодо застосування наукову організацію роботи в будь-якої доцільною людської діяльності, Не тільки в обмеженому виробничому процесі знайшли теоретичне узагальнення у книзі "Дванадцять принципів продуктивності" (1912), виданій й у російськомовному виданні (1930). Тут стверджувалося, що "правильні принципи до рук посередніх людей виявляються сильніше безсистемних і випадкових спроб генія", що "при досконалої організації, навіть найслабший керівник часто дає дуже малий шкода, а спирається на дефектну організацію та влитися не натхнений ніякими ідеалами неминуче провалюється і захоплює у себе усе, що йому підпорядковане".

Робота американських психологівР.Блейка іДж.Моутона полягає в можливості підготовки й навчання ефективних управляючих. Вони вважають, що реальна підготовка менеджера – це певної позиції і навички поведінки серед підлеглих. Робота менеджера має бути спрямована чи творчості, підтримку нововведень, для менеджера обов'язково вміння ставити конкретні, здійсненні завдання перед підлеглими.

СхемаБлейка-Моутона включає теоретичну розробку, з допомогою якої менеджери зможуть виробити свій стиль у створенні людей до виконання поставленої їх завдання. Ця "сітка" управління була успішно застосована різних країнах, різноманітних організаціях і функціональних відділах не більше організації. Вона одно застосовна від менеджерів низової ланки до провідних посадових осіб.

Безпосередньо основана двома базисних елементах адміністративного поведінки: турбота людей і турбота про виробництві.

У цьому контексті виробництво передбачає всі види продукції та послуг: розрахункові операції, вартість продажів, якість надання послуг та інші. Опіка людях також включає у собі турботу про їхнє почуття власної гідності, про їхнє праві справедливість і більш справедливий ставлення, про їхнє прагненнях тощо., і навіть про їхнє матеріальному добробуті. Будь-який менеджер буде зацікавлений у більшої або меншою мірою виявляти одна з цих двох якостей (турбота про виробництві й турбота людей) при управлінні своїми підлеглими. Менеджер може проявити на

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація