Реферати українською » Менеджмент » Методичні вказівки по виконанню курсової роботи


Реферат Методичні вказівки по виконанню курсової роботи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти РФ

>Тольяттинский Державний Університет

Кафедра «Економіка, організація та управління підприємством»

Методичні вказівки

з виконання курсової роботи

з дисципліни «Менеджмент»

для студентів спеціальностей 060800 і 060200


р. Тольятті 2004 р.


1. Загальні засади з виконання курсової роботи

Курсова робота з дисципліни «Менеджмент» виконується студентами 3 курсу денного відділення спеціальностей 060800 «Економіка і управління підприємством машинобудування» і 060200 «Економіка праці».

1.1 Завдання курсової роботи:

- вироблення вміння самостійної роботи з літературними джерелами та його економічної інформацією у сфері теорії та практики менеджменту підприємства;

- оволодіння методами розрахунку параметрів та скорочення економічної ефекту від запровадження наступних завдань АСУП, виконують автоматизацію функцій управління підприємством:

- розрахунокподетальних планів виробництва;

- розрахунок плану матеріально-технічного забезпечення;

- визначення нормативних калькуляцій продукції кожного виду;

- оперативний облік виробництва та оперативне регулювання.

1.2 Зміст курсової роботи.

Курсова робота з дисципліни «Менеджмент» і двох частин:

- теоретичне висвітлення питань стосовно обраному варіанту;

- практичний аналіз

1.3 Організація виконання курсової роботи.

1.3.1 Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом самостійно відповідно до варіантів запропонованих тим.

1.3.2 Обрана тема курсової роботи узгоджується з керівником.

1.3.3 Основний формою контролю ходу виконання курсової роботи є підставою призначені викладачем консультації.

1.3.4 Виконана курсова робота представляється керівнику на перевірку і їх захист пізніше залікової тижня.

1.4 Оформлення курсової роботи.

1.4.1 Курсова робота виконується як реферату (>пояснительно-расчетной записки.)

1.4.2Пояснительная записка (реферат) оформляється відповідно до вимогами стандарту включає:

-Титульний лист

- Зміст

- Запровадження

->Теоретическую частина

-Расчетно-графическую частина

- Укладання

- Перелік використовуваної літератури.

 

2. Теми до виконання теоретичної частини курсової роботи

3. Практична частина

«Техніко-економічне обгрунтування автоматизації основних функцій управління підприємством ».

Стислі теоретичні становища.

Методика ТЕО автоматизації функцій управління підприємством характеризується такими показниками ефективності:

економічний ефект за літами функціонування АСУП, визначається за такою формулою

>tktk

Егеп(б) = Nп(б)Цп(б)L>t - (Nп(б)Зп(б) + Доп(б)) L>t                              (1.1)

>tntn

прибуток від продукції, розраховувана за такою формулою       


>tktk

П = Nп(б)Цп(б)L>t - Nп(б)Зп(б)L>t                                                                               (1.2)

>tntn

термін окупності капітальних вкладанні в АСУП, визначається за такою формулою

Т = До>п(б) : П>п(б)                                                                (1.3)

де >п(б) - індекс у нижнього підстави показників належить до проектованого і базовому варіантів;

>tk - початковий рік розрахункового періоду - початок фінансування АСУП чи рік, попередній року випуску продукції;

>tn - кінцевий рік розрахункового періоду - рік відновлення нову продукцію чи термін їхньої служби АСУП;

Ц>п(б) - ціна одиниці виробленої продукції в проектованому і базовому варіантах, крб.;

L>t - коефіцієнт, що характеризує значення, яке купує одна грошова одиниця при приведення її до наступному чи попередньому періоду часу, віддаленому від розрахункового на >t років;

З>п(б) - собівартість одиниці виробленої продукції по проектованого і базовому варіантів, що включає поточні витрати під час виробництва продукції певному року для проектованого і базового варіантів, крб.;

До>п(б) - одноразові витрати під час виробництва продукції певному року, крб.

Розрахунок обсягу випуску і собівартості продукції з проектованого варіанту

Обсяг своєї продукції для проектованого варіанта визначається за такою формулою


NбПт

Nп = Nб + ----------               (1.4)

100

де Пт- приріст продуктивність праці з допомогою впровадження АСУП, %.

Собівартість одиниці виробленої продукції по проектованого варіанту вираховується за формулою

Зп2 = Зб1 -С (1.5)

>С =И +Уп                 (1.6)

деС - зниження одиниці виробленої продукції;

>И ,Уп - зниження поточних витрат іусловно-постоянних витрат на одиницю продукції при автоматизованої обробці інформації.

Зниження поточних витрат при автоматизованої обробці інформації визначається за такою формулою

Іб     Іп

>И = ------- - ------ , (1.7)

Nб     Nп

де Іб і Іп - поточні видатки ручну і автоматизоване опрацювання інформації.

Зниженняусловно-постоянних витрат на одиницю продукції зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва визначається за такою формулою

 

>Уп = У'>п1 - У'>п2                                   (1.8)

де У'>п1 і У'>п2- розмірусловно-постоянних витрат, що припадають на одиницю продукції з базовому і проектованого варіантів, визначається за такою формулою

У'п1 = Уп : Nб, У'п2 = Уп : Nп                        (1.9)

де Уп - розмірусловно-постоянних витрат на обсяг випуску продукції, крб.

 

Розрахунок експлуатаційних витрат за обробку інформації

Існують два варіанта функціонування АСУП. Якщо воно функціонує у реальному масштабі часу, тобто. виконує вимір, збирання та обробку інформації із видачею апарату управління підприємством варіантів розв'язання або управляючих впливів на об'єкт управління, то експлуатаційні витрати І, визначаються за такою формулою

Іп = Ііз + Ізв + Іа + І>сп + Ір + І>пу + Іе    (1.10)

де Ііз - річна вести виробничого персоналу, обслуговуючого АСУП, крб.;

Ізв - річні видатки податки,включаемие в собівартість продукції, крб.;

Іа - річні Витрати амортизацію виробничих фондів, крб;

І>сп - річні Витрати амортизацію і змістом виробничих приміщень, крб.;

Ір - річні Витрати всі види ремонту й технічне обслуговування обладнання, крб.;

І>пу - річні Витрати підготовку й поновлення програм управління; крб.;

Іе - річні видатки споживану електроенергію, крб.

Річна вести персоналу ПЦ АСУП вираховується за формулою


Ііз = ДоінЧрабЗ>ср.гДобуд                                 (1.11)

де Доін - коефіцієнт, враховує премії та інші доплати;

Чраб - кількість працівників, обслуговуючих АСУП, чол.;

З>ср.г - середньорічна вести працюючого, крб.;

Добуд - частка зарплати, яка припадає влади на рішення певної кількості завдань. Річна вести персоналу, виконує обробку інформації вручну на вирішення певного числа завдань, визначається за такою формулою

Проз        >Оу Пробуд       ПроінДоін 

Ііз = ----Цр + ----Цр + ----Цр + ---------Цр                                (1.12)

Мз        Му        Мбуд        1000

де Проз,Оу і Пробуд - обсяг арифметичних операцій із додаванню, множенню і діленню;

Мз Ну Мбуд - норма вироблення по додаванню, множенню і діленню,операций/ч;

Цр - вартість одного нормо-години роботи працівника, виконує обробку інформації, крб.;

Проін . обсяг вихідний інформації, символів;

Доін - нормативний коефіцієнт трудомісткості з обробки 1000 символів, год. Витрати на податки,включаемие в собівартість продукції, розраховуються за такою формулою

ІзвізМзв                                                   (1.13)

де Мзв - сума встановлених нормативів податків (>ФСЗНРБ, податок у ліквідації наслідків на ЧАЕС,ФЗН РБ,ФСДДУ).

Річні Витрати амортизацію основних виробничих фондів визначаються за такою формулою

Іа=[(Допро+До>тпна.про+Доі.пМа.і.п+До>здМа.>зд]Добуд           (1.14)

де М>а.об , М>а.и.п і М>а.зд - норма амортизації відповідно устаткування, вимірювальних приладів, будинку, займаного під ПЦ;

Добуд - частка амортизаційних відрахувань, що припадають влади на рішення певної кількості завдань.

Річні Витрати ремонт (включаючи капітальний) і технічне обслуговування обладнання визначаються за такою формулою

Ір=(МмРмеРе)ДопроДотоДобуд                                       (1.15)

де Мм і Ме - нормативи річних витрат за одиницю ремонтної складності1 відповідно механічної і електричної частин устаткування, крб.;

Рм і Ре-ремонтосложность відповідно механічної і електричної частин устаткування, е. р.;

Дото- коефіцієнт, враховує клас точності устаткування.

При укрупнених розрахунках Витрати ремонт можна взяти у вигляді 10-15% вартості обладнання.

Річні Витрати підготовку й поновлення програм управління визначаються за такою формулою

Іп.у=Доп.уДо>кп : Т>дет                               (1.16)

де До>п.у - видатки комплект програм управління, крб.;

До>кп - коефіцієнт, враховує поновлення програм;

Т>дет - тривалість випуску деталей, років.

Річні видатки споживану силову електроенергію визначаються за такою формулою

Це>WуКе.мДое.вFеДо>ео>J

Іе=------------------------- Добуд                                                 (1.17)

>

де Цевартість кВт.год. електроенергії, крб.;

>Wу - встановлена на електродвигунів,кВт;К>е.м ,До>е.в- коефіцієнт, враховує використання електродвигунів за проектною потужністю й часі;

Fе - ефективний річний фонд часу роботи технічних засобів АСУП, год; До>ео - коефіцієнт, враховує завантаження устаткування;

>J - коефіцієнт, враховує втрати у мережі:

> - коефіцієнт корисної дії устаткування.

Річні видатки зміст виробничих площ визначаються за такою формулою

І>сп=P.S>здРплДобуд                                                      (1.18)

де P.S>зд - площа, зайнята обладнанням і виробничим персоналом, виконуючим обчислювальні операції, м2;

Рпл - норматив утримання 1 м2 площі, крб.

Якщо АСУП функціонує над реальному масштабі часу, тобто. результати розрахунків передаються апарату управління з запиту (бухгалтерський облік тощо.) і завдання АСУП вирішуються на ПЦ, розташованому на повному госпрозрахунку, то експлуатаційні витрати визначаються за такою формулою


ДоіУ>отрДобДозДом         Достор

>Ип=-----------------Ц>м-ч + -----Ц>н-ч                        (1.19)

3600 М>вир

де Доі . обсяг інформації, введеної в ЕОМ, показники, символи;

У>отр - час відпрацювання символів змінюється від 0,1 до 2 сек. і залежить від групи складності завдань і обсягу інформацією первинних документах;

Доб - коефіцієнт, залежить від швидкодії ЕОМ, Доб = 0,4 - 1;

Доз - коефіцієнт, враховує групусложнорти програм, Доз = 1-1,2;

Дом - коефіцієнтмультипрограммного режиму;

Ц>м-ч - ціна 1машино-часа ЕОМ, крб.;

Достор - число рядків із середнім значенням символів в рядку;

М>вир - норма вироблення на пристроях підготовки даних,строк/ч;

Ц>н-ч - вартість нормо-години роботи зУПДМЛ, крб.

 

Розрахунок капітальних вкладень

Капітальні вкладення автоматизоване опрацювання інформації визначаються за такою формулою

Доп=Доперед+Добуд(До>об2+До>ип2+До>зд2+До>тип2)                      (1.20)

де Доперед - одноразові видатки НДР і ДКР (>предпроизводственние витрати) визначаються шляхом складання кошторису витрат, крб.;

До>об2 - капітальні вкладення обчислювальну техніку, розрахунок ведеться за формулі


 n

До>об2= ЦіДо>oi                                  (1.21)

і=1

де Ці- оптова ціна одиниціi-го устаткування, крб.;

До>oi- число одиницьi-го устаткування, прим.;

n - число найменувань устаткування;

До>ип2 - капітальні вкладення для закупівлі вимірювальних приладів; розрахунок ведеться за формулі

До>ип2=>0,1К>об2                                (1.22)

де 0,1 - частка вартості устаткування;

До>зд2 - капітальні вкладення будинок, займане ПЦ автоматизованої системи, розрахунок ведеться за формулі

До>зд2>здP.S>зд2                                                        (1.23)

де Ц>зд - вартість м2 площі будинку, крб.;

P.S>зд2 - площа, зайнята обчислювальним центром, м";

До>тип2- капітальні вкладення транспортування техніки і пусконалагоджувальні роботи, розрахунок ведеться за формулі

До>тип2=>0.15К>об2                                                                   (1.24)

де 0,15 - частка вартості устаткування;

Добуд - коефіцієнт, враховує частку капітальних вкладень, що припадають влади на рішення певної кількості завдань автоматизованого управління, визначається за такою формулою


Тм         ДоіДоз

Добуд=------- = ---------------                                     (1.25)

FеДо>ти    >3600БFеДо>ти

де Тм - машинне час, затрачуване влади на рішення певної кількості завдань, год;

До>ти - коефіцієнт технічного використання обчислювальної техніки;

Доі - кількість інформацією символах, введеної в ЕОМ;

Доз - середня кількість операцій, що припадають однією байт введеної інформації;

Б - швидкодія ЕОМ,операций/с;

Fе - річний ефективний фонд часу роботи ЕОМ, год. Капітальні вкладення за базовим варіанту (ручна обробка інформації) визначаються за такою формулою

Доб=До>об1+До>ип1+До>зд1+До>тнп1                   (1.26)

>Удельние капітальні вкладення визначаються за такою формулою

Дозадовільно>п(б)=До>п(б) : N>п(б)                                       (>I.27)

де N>п(б) - обсяг випуску продукції відповідно по проектованого і базовому варіантів.

Методичні вказівки до виконання ТЕО автоматизації функцій управління підприємством

Постановка завдання

>Рассчитать параметри й економічна ефект від участі впровадження наступних завдань АСУП, виконують автоматизацію функцій управління підприємством:

розрахунокподетальних планів виробництва;

розрахунок плану матеріально-технічного забезпечення;

визначення нормативних калькуляцій продукції кожного виду;

оперативний облік виробництва та оперативне регулювання.

Вихідні дані на вирішення поставленого завдання наведені у табл.1

Таблиця 1.

Вихідні і нормативні дані:

Показники і електронні устрою Умовне позначення

До впровадження

АСУП

(базовий варіант)

Після запровадження

>АСПУ

(проектований варіант)

Обсяг інформацією символах, вводяться у ЕОМ Кі -

2*107

Середнє кількість операцій, що припадають на 1 байт введеної продукції >Кс - 8000
Швидкодія ЕОМЕС-1022,операций/с Б - 80000
Річний ефективний фонд часу роботи ЕОМ, год >Fе 3750 6240
Коефіцієнт технологічного використання ЕОМ >Кти - 0,95
Площа зайнята устаткуванням,м >Sзд 25 300
Ціна 1м виробничої площі, тис. крб. >Цзд 7,5 7,5
Капітальні вкладення НДДКР,тис.руб. >Кпред - див.прилож.1
Оптова цінаЭКВМ, крб >Цеквм див.прилож.1 -
КількістьЭКВМ >Кеквм 2 -
Поточні видатки складання вихідних форм вручну,тис.руб. >Зр >см.прилож.1 -

Обсяг арифметичних операцій:

складання

множення

розподілу

>Ос

>Оу

>Од

див.прилож.1

-

-

-

Норма вироблення за годину для операції:

складання

множення

розподілу

>Нс

Ну

>Нд

1033

500

400

-

-

-

Вартість однієї години работи ІТП з виконання арифметичного дії, крб. >Цр 45 -
Кількість ЕОМ типуЕС1022 з комплектом устаткування, прим. >Ко1 - 1
КількістьУПДМЛ типуЕС-9002,шт. >Ко2 - 1
Оптова ціна ЕОМ типуЕС1022, тис. крб. >Цевм - 8
Оптова цінаУПДМЛ типуЕС-9002,тис.руб. >Цуп - 5
Річний обсяг продукції,тис.шт. >Nп(б) 100 із розрахунку

Ціна одиниці виробленої продукції, крб.;

2000-2002 рр.

2003-2004 рр.

>Цп(б) див.прилож.1 Теж

Собівартість одиниці виробленої продукції, тис. крб., за літами:

2000             

2001

2002

2003

2004

>Сп(б)

>Цп(б)2

0,98*Цп(б)2

0,96*Цп(б)2

0,94*Цп(б)2

0,92*Цп(б)2

По розрахунку

Теж

«

«

«

Коефіцієнт приведення грошової одиниці до розрахункової величині за літами:

2000

2001

2002

2003

2004

 

>Lt

1.1

0.9

0.82

0.75

0.68

1.1

0.9

0.82

0.75

0.68

Витрати на КВП і інвентар, % вартості устаткування - 10 10
Витрати транспортуванняСВТ і пусконалагоджувальні роботи, % вартості устаткування - 15 15
Чисельність співробітників АСУП, чол >Чраб - 32
Коефіцієнт, враховує премії та інші доплати >Кпр - 1,2
Середньорічна вести одного працівника, крб. >Зср.г. - 108000
Норматив податків, які включаємо в собівартість продукції,% >Нн 53 53
Норма амортизації устаткування,% >На.об. 14 14
Норма амортизації вимірювальних приладів, % >На.н.п 25 25
Норма амортизації будинків, % >На.зд. 3 3
Частка витрат за ремонт устаткування, % >Нр 15 15
Вартість 1 кВт.год. електроенергії, крб. >Це 1,5 1,5
Встановлена потужність устаткування, кВт >Wу 10 10

Коефіцієнт, враховує використання устаткування:

за проектною потужністю

за часом

>Ке.м

>Ке.в

0,6

0,5

0,8

0,7

Коефіцієнт, враховує:

завантаження устаткування

втрати у мережі

>Ке.о

>J

0.7

1.1

0.9

1.15

Коефіцієнт корисної дії n 0.75 0.75
Витрати на комплект програм управління, крб. >Кпу - 8000
Коефіцієнт, враховує поновлення програм >Квп - 1,2
Тривалість випуску деталей, років
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація