Реферати українською » Менеджмент » Контрольні роботи з основ менеджменту


Реферат Контрольні роботи з основ менеджменту

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський національний технічний університет

 

 

 

 

 

 

>МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ

цикл контрольних робіт з дисципліни

"Основи менеджменту"

для практичних і самостійних занять студентів всіх форм навчання

спеціальності 7.050201

"Менеджмент організацій"

Севастополь

2005


Методичні вказівки цикл практичних робіт з дисципліни "Основи менеджменту" для практичних і самостійних занять студентів всіх форм навчання спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"/Сост.д. т. зв., проф.Э.Ф.Костоломов, старшого викладача М. В. Потаніна – Севастополь: Вид-воСевНТУ, 2005. – 12 з.

Метою даного методичного вказівки є допомогу студентів у вивченні дисципліни "Основи менеджменту".


Методичні матеріали розглянуть затверджені на засіданні кафедри менеджмент і економіко-математичні методи (протокол № від

____________ 2000___ р.)

Допущене навчально-методичним центромСевНТУ як методичних вказівок.

Рецензенти: КалюжнийИ.Л. буд. е. зв., проф. кафедри менеджменту і економіко-математичних методів

>ПерсидсковГ.М. –нормоконтроль.


1. Вимоги до виконання контрольної роботи

і її захисту

Виконання контрольної роботи передбачено навчальним планом. Цей вид самостійної роботи студента дозволить підвищитиобщетеоретичную і спеціальна підготовка, можна буде придбання навичок щодо дисципліни і досвідчених учить їх самостійно мислити.

Тематика контрольних робіт стверджується кафедрою відповідно до робочої програми дисципліни. Тема контрольної роботи видається викладачем, провідним дисципліну, і фіксується на бланку завдання.

За виконання роботи необхідно вимог до її структурі та оформленню відповідно до діючими державними стандартами:

ДСТУ 3008-95 "Документальні звітів у сфері науку й техніки. Структура і правил оформлення";

ГОСТ 2.105.05 "Загальні вимоги до текстовим документам";

До контрольної роботі пред'являються такі вимоги:

Робота виконується обсягом 10-25 сторінок машинопису (формат А4), залежно від номери практичного завдання;

Неприпустимо зміна теми без погодження з викладачем;

Текст контрольної роботи повинен цілком відійти дублювати текст першоджерела;

Використовуваний фактичний та цифрового матеріал повинен мати посилання джерело;

Робота мусить бути представлена на перевірку протягом місяця до екзаменаційної сесії;

Захист контрольної роботи проводиться під час екзаменаційної сесії;

Студент має виявити знання з з основних питань теми контрольної роботи.

Навчальний курс "Основи менеджменту" вміщує 2 семестру. Перший семестр закінчується заліком, щодо нього допускаються студенти, успішно хто захистив контрольні роботи № 1, 2, 3.

Другий семестр закінчується іспитом, щодо нього допускаються студенти, успішно хто захистив контрольні роботи № 4, 5, 6, 7.


2. методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Контрольна робота 1.

"Планування проекту".

Контрольна робота ставить своїми цілями: формування в студентів вихідних навичок генерації бізнес-ідей, адаптованих до реальних умовам регіонального ринку:

· моделювання дій менеджера підприємницького, типу, із формування плану основних заходів із розгортання проекту бізнесу; кошторису витрат здійснення цих заходів;

· отримання студентами вихідних навичок розробкиплан-графиков (за методикою "планові графікиГантта")

Порядок виконання процедур контрольної роботи:

Студенти індивідуально, використовуючи наведені у параграфі 3 "Типові проекти бізнесу", вибирають з допомогою бізнес-консультанта (викладача) тему проекту бізнесу, прийнятого і розробити.

По прийнятої темі розробляється комплекс основних заходів із розгортання цього проекту. Робота виконується з допомогою (за необхідності) бізнес - консультанта / топ - менеджера та використанням наведених нижче ">Типових заходів із підготовки та її реалізації проектів бізнесу", відповідно до наведеними методичними вказівками " Планові графікиГантта". Після кожного із заходів із розгортання проекту наводиться кількість витраченого часу й коштів виконання менеджером цього заходу.

З цих даних будуються кошторис витрат за запуск цього проекту і типовий графікГантта.

Трудомісткість робіт і тривалість циклів визначається за залученням даних подібні проектах і експертні оцінки.

Типові заходи щодо підготовки та її реалізації проектів бізнесу

I. Підготовчий етап

1.1. Вивчення теми / істоти проекту з виду діяльності;

1.2. Вивчення сегмента ринку, прогноз попиту (обсягу діяльності);

1.3. Визначення учасників;

1.4. Розробка бізнес-плану (ескізного проекту);

1.5.Изискание вихідного капіталу / визначення джерела фінансування;

1.6. Підготовка проектної документації;

1.7. Узгодження проектної документації;

1.8. Рішення розташування (приміщення / територія): оренда, придбання, внесок, будівництво;

1.9. Визначення юридичного статусу організації.

II. Формування організації

2.1. Підготовка планувань (схема розміщення);

2.2. Підготовка приміщень (ремонт, перепланування, технічні системи);

2.3. Придбання устаткування, матеріалів (допоміжних), оснащення;

2.4. Монтаж, налагодження і запуск устаткування;

2.5. Набір людей, навчання;

2.6. Придбання оборотних товарів / матеріалів;

2.7. Розробка оргструктури, положень,оргсистем;

Визначення етапності запуску / постановки діяльності.

III. Запуск / освоєння проекту

3.1. Розробка / освоєння технології діяльності;

3.2. Постановкаоргсистем (облік, маркетинг, оперативне планування, рух ресурсів, оплата, транспортне забезпечення, взаємодія, управління);

3.3. Реклама, презентації;

3.4. Дослідна експлуатація, налагодження;

Оцінка ефективності

Планові графікиГантта.

У додатку А наведено приклад побудови графіка планування проектівГантта. Графік переслідує двояку мета. Перша полягає у цьому, аби з'ясувати апріорно щаблі, стадії чи фази роботи, що має бути виконано у тому, аби до практичних результатів проект, пов'язані з системою не повторюваного типу. Друге призначення графіка у тому, щоб дати можливістьплановику перевірити, як здійснюється план, інакше кажучи, простежити над перебігом виконання плану за поставлене період. Ці мету пронизують весь план. Їх можна формулювати й дуже: 1) скласти план і 2) забезпечити його виконання.

Проте неявно є й третє намір чи мета. У кожному проекті передбачені технологічні послідовності, обмежують можливості чергування робіт, з яких складається виконання. З сукупності всіх можливих чергувань робіт нам хотілося знайти найкраще.

На малюнку видно, коли на складання проекту починається з перерахування робіт, що становлять його компоненти, чи "будівельні блоки". А, щоб зробити проект, ці роботи треба виконати у певному послідовності. Першої стадією зазвичай є умоглядний процес планування, який ми назвали фазою планування. Отже, побудова самого графіка є, як кажуть, ">предплан". Протягом реальної фази планування вносяться уточнення в основну сукупність робіт, визначаються послідовність їх виконання, виробляється розподіл ресурсів поміж усіма роботами й встановлюються терміни завершення кожної їх. Як загальне правило, реалізації проекту потрібно матеріали, будинок, устаткування, робоча сила, енергія тощо. Це і основний план, план дальньої дії. Щойно ці роботи були виконані, плановики переходять до детальним розрахунках використання ресурсів немає і устаткування з досягнення намічених кінцевих результатів.

Скорочення календарних термінів виконання плану зазвичай надається велике значення. Цією мети також є графікГантта. Шкала, нанесена вздовж верхню частину карти, відповідає відрізкам часу, причому може бути або відверненої, тобто відображати послідовність днів, тижнів і місяців, або конкретної, коли у ньому наносяться певні дати. Перший випадок зручний тоді, коли треба з'ясувати загальну тривалість виконання плану, бо час як реальна дата початку робіт невідома.

Зліва на картіГантта перераховані всі роботи, охоплювані планом, і тим самим дана основна схема дій, необхідна для проектування даної системи. Для поточного наочного контролю виконання окремих робіт на відповідних горизонтальних лініях робляться позначки про виконання даної роботи з поточну дату; при цьому ж, використовується пересувна стрілка верхній шкалою. Графік є ефективний засіб зіставити те, що зроблено, про те, було заплановано. Він є й зручним інструментом регулювання і врахування. Рекомендується будувати графіки з допомогою програми MICROSOFTEXCEL чи MICROSOFTPROJECT.

Контрольна робота 2. "Формування цілей організації".

Контрольна робота ставить своїми цілями:

- формування в студентів вихідних навичок визначення головної ролі і основних наших спільних цілей організації (фірми, підприємства), реалізує прийнятої (у межах виконанняКР1) теми проекту бізнес процесу;

- отримання студентами вихідних управлінських навичок із формування основних характеристикразвертиваемого проекту / бізнес процесу.

Порядок виконання процедур контрольної роботи:

Студенти вивчають методичні вказівки, усвідомлюючи:

- основні тези і завдання визначення мети, як одній з завдань менеджменту;

- лад і підходи до розробки головної ролі і основних наших спільних цілей організації;

- приклади місій, стратегічних цілей і завдань, розроблених різними компаніями.

2 Що стосується прийнятої темі розробляються: місія реалізувати основні стратегічні цілі, завдання й цінності організації, регулюючої даний проект /бизнес-процесс.

Робота виконується з допомогою (за необхідності) бізнес-консультанта / топ-менеджера.

Вихідні дані для прийнятого проекту визначаються з допомогою відомостей про аналогічних проектах чи експериментальним шляхом.

Формування цілей організації

>Целеполагание - вихідний той час у діяльності менеджера.

До складу наших спільних цілей організації входить генеральна мета - місія і кількаобщеорганизационних цілей, які розкривають і конкретних зміст місії.

Основна загальна - генеральна мета (й інші спільні мети організації) формуються у вигляді програмного заяви, яких може бути розгорнута місія чи місія разом із іншими загальними цілями.

У місії відбивається чітко виражена причина існування організації, деталізується статус фірми.

У заяву про місії підприємницької організації зазвичай наводяться основні наміри компанії, загальна мета комерційної роботи і, нерідко, викладаються основні цінності, якими керується дана організація. Тут визначаються основних напрямів бізнесу, а можливо, й особливості операцій, що різнять цю фірму з інших.

У місії мусить бути чітко зазначена сфера (чи сфери) діяльності.Определителями кордонів сфер діяльності можуть бути товари / послуги, технології, групи клієнтів, їхні потреби чи поєднання кількох чинників (тобто. коротко, проте зрозуміло викладається – який підприємницької діяльності займається організація).

При формулюванні місії, зазвичай, враховується, що, хоча отримання прибутків і є важливим метою, ця мета є – внутрішньої, що у будь-якому разі реалізується через підприємницьку діяльність.

Тепер превалює думка, що характеристика організації з боку ринкової діяльності (із задоволенням потреб споживачів) виявляється точніше, повніше й стабільніше, ніж із боку товарної (... "ми випускаємо вироби". .) чи технологічної (... "ми переробляємо овочі"). У цьому підприємницька організація сприймається як ">удовлетворитель" потреб і запитів клієнтів, а чи не виробник товарів / послуг (що згодом застарівають). Програмне заяву з позицій ринкових орієнтирів визначає організацію з погляду оцінки її діяльність з обслуговування конкретних груп споживачів і / чи ефективного задоволення конкретних потреб і запитів.

І тут, зазвичай, треба було б на 2 питання: "Хто наші клієнти? " і "Які потреби нашим клієнтам ми можемо задовольнити? ". Єдиних рекомендацій зі складання місій - немає.

Під час розробки програмних заяв ринкової орієнтації необхідно прагнути, щоб він вдається занадто вузьким або занадто широким / складним (варіанти більш ширших поглядів на фірмі наведені у прикладі). Обидві ці крайності у малих бізнесі шкодять справі.

За підсумками загальної місії формулюються і встановлюютьсяобщефирменние мети, що її деталізують і служать орієнтиром і критеріями для наступного процесу прийняття управлінські рішення в різних організаційних рівнях. І томуобщефирменние мети повинні мати такими характеристиками, як:

- конкретність і вимірність;

- напруженість, але досяжність;

- орієнтація у часі.

>Общефирменние мети можуть формулюватися у різних галузях: якість, прибутковість, становище над ринком, рівень виробництва / основний діяльності, інновації та розвитку, соціальна відповідальність виникає та інших.

У той самий час, мети висловлюють прагнення працювати у певних напрямах, на відміну завдань, які визначають кількісні рубежі.

Від ефективності і забезпечення якості формування програмного заяви великою мірою залежить успіх підприємницької діяльності.

Місія, бачення, цілі й завдання.

Основні наміри організації можуть виражатися у різних формах:

Заява про місії;

Переказ бачення перспектив;

Короткий заяву про спільну мети;

Система стратегічних завдань.

Зазвичай, у перших трьох заяви на найзагальніших фразах викладаються основні наміри організації, яке згодом перетворюються менеджментом на конкретні завдання. У викладі бачення мова звичайно у тому, якою повинна бути, на думку менеджменту, організація у майбутньому. . Розглянемо приклади висловлювання намірів організацій:

БанкBarclayplc.

Завдання Barclays у тому, щоб клієнти, співробітники й зацікавлені групи сприймали її якoднy з найкращих які надають фінансові послуги груп.

Група компаній RoyalDutch / Shell.

Завдання які входять у групу Shell компаній - ефективний, відповідальний, прибутковий бізнес у нафтової, газової, хімічної промисловості та інших галузях, що у пошуках та розробки альтернативних джерел енергії. Компанії групи Shell прагнуть високих стандартів роботи і збереженню довгострокових позицій на ринках.

Британська рада з вищої освіти.

Місія Британської ради з вищої освіти залежить від просуванні високоякісного, ефективного у частині витрат навчання дітей і проведенні з урахуванням національних інтересів досліджень, уфинансово-здоровом секторі вищої освіти.

Автомобільна компанія Volvo.

Компанія Volvo покликана зайняти своє достойне місце серед провідних автомобільних виробників; запропоновані нею нові товари та повинні відповідати вимогам безпеки, охорони навколишнього середовища проживання і якості.

Місія компанії.

Місія - в плануванні основна загальна мета чи завдання організації.

Те, що ця компанія збирається робити й що вона хочуть ставати, загалом сенсі є призначенням (місією) фірми. Ставлячи місію, менеджер визначає сферу діяльності компанії, або ті послуги, які вона надавати своїх клієнтів.Менеджеру необхідно стратегічно обміркувати сферу діяльності фірми. Усе це має супроводжуватись концепцію довгострокового розвитку фірми. І те, що можна побачити менеджеру щодо місця своєї компанії над ринком, і стратегічне баченням. Розвиваючи іобнародуя місію та стратегічне бачення, менеджер знайомить працівників з змістом цілі й переконливо пояснює напрями розвитку.

Розглядаючи місію фірми з погляду визначення основних потреб споживачів та його ефективного задоволення, керівництво фактичноcoздает клієнтів на підтримку організації у майбутньому. Як сказав Пітер Ф.Друкет "Є лише один обгрунтоване визначення цілей підприємництва – створення клієнта". Якщо підприємництво перебирає місію створення клієнтів, вона й матиме прибуток, необхідну свого виживання, якщо виключити погане управління під час здійснення цієї місії. Аналогічнимo6paзом, якщо некомерційна чи громадська організація

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація