Реферати українською » Менеджмент » Інноваційна діяльність Як об'єкт інноваційного менеджменту


Реферат Інноваційна діяльність Як об'єкт інноваційного менеджменту


>Інноваційна діяльність якоб'єктінноваційного менеджменту


>Інноваційний процес таінноваційна діяльність

>Інноваційна діяльність - діяльність, щоспрямована напошукможливостейінтенсифікаціївиробництва ізадоволеннясуспільних потреб у нових товарах йпослугах зарахуноквикористаннянауково-технічного іінтелектуальногопотенціалу.

>Інноваційна діяльність - діяльність, щоспрямована навикористання ікомерціалізаціюрезультатівнауковихдосліджень йрозробок йобумовлюєвипуск наринок новихконкурентоспроможнихтоварів йпослуг.

>Терміни «>інновація» й «>інноваційний процес»близькі, але й неоднозначні.Інноваційний процес - процесперетвореннянаукових знань вінновацію.Головна його рису -обов'язковезавершенняінновацій,тобтоодержання результату,придатного дляпрактичноїреалізації.Інноваційний процеспов'язанийзістворення,освоєнням йпоширеннямінновацій.

>Творціінновацій (>новатори)керуються такимикритеріями, якжиттєвий циклвиробу іекономічнаефективність.їхнястратегіяспрямована тих,щобперевершитиконкурентів,створившинововведення, що якщовизнаноунікальним упевнійобласті.

>Науково-технічні розробки інововведеннявиступають якпроміжний результатнауково-технічного циклу і уміру практичногозастосуванняперетворюються внауково-технічніінновації -кінцевий результат.Науково-технічні розробки івинаходиєдодатком новогознання ізметою його практичногозастосування, анауково-технічніінновації -цематеріалізація новихідей й знань,відкриттів,винаходів йнауково-технічнихрозробок у процесвиробництва ізметоюїхньоїкомерційноїреалізації длязадоволенняпевних потребспоживачів.Неодміннимивластивостямиінноваціїєнауково-технічна новизна тавиробничазастосовність.Комерційнареалізаціястосовноінноваціївиступає якпотенційнавластивість, длядосягнення котрінеобхідніпевнізусилля.

Зсказаноговипливає, щоінновація-результатпотрібнорозглядатинерозривно ізінноваційнимпроцесом.Інноваціївластивінаступнівластивості:

1)науково-технічна новизна;

2)виробничазастосовність;

3)комерційнареалізація.

Напрактиціпоняття «>новація», «>нововведення»нерідкоототожнюються,хочаміж нимиєрозходження.

>Новацієюможе бутиновий порядок,новий метод,винахід.Нововведенняозначає, щоноваціявикористається. З моментуприйняття допоширеннянововведенняздобуваєновуякість йстаєінновацією.

Отже,науково-технічніінноваціїповинні:

- матір новизну;

-задовольнятиринковомупопиту;

-приноситиприбутоквиробникові.

>Поширеннянововведень, як йїхнєстворення,єскладовоючастиноюінноваційногопроцесу.

>Розрізняють трилогічніформиінноваційногопроцесу:

>простийвнутріорганізаційний;

>простийміжорганізаційний;

>розширений.

>ПростийвнутріорганізаційнийІПприпускаєстворення тавикористаннянововведеньусерединіоднієї ітієї жорганізації,нововведення в цьомувипадку неприймаєбезпосередньотоварноїформи.

При простомуміжорганізаційномуІПнововведеннявиступає як предметкупівлі-продажу.Така формаінноваційногопроцесуозначаєвідділенняфункціїтворця і виробниканововведення відфункціїспоживача.

>РозширенийПІпроявляється встворенні новихвиробниківнововведення, упорушеннімонополіївиробника-піонера, щосприяє черезвзаємнуконкуренціювдосконалюваннюспоживчихвластивостей товару, щовипускається. Уумовах товарногоінноваційногопроцесудіють якмінімум двагосподарюючісуб'єкти:виробник (>творець) йспоживач (>користувач)нововведення.Якщонововведення ->технологічний процес, йоговиробник йспоживачможутьпоєднуватися в одномугосподарськомусуб'єкті.

>Простийінноваційний процес переходити утоварний задвіфази:

1)створеннянововведення й йогопоширення;

2)дифузіянововведення.

>Перша фаза —цепослідовніетапинауковихдосліджень,дослідно-конструкторськихробіт, організаціядосвідноговиробництва ізбуту, організаціякомерційноговиробництва. Напершійфазіще нереалізуєтьсякориснийефектнововведення, а лишестворюютьсяпередумовитакоїреалізації.

Надругійфазісуспільнокориснийефектперерозподіляєтьсяміжвиробникаминововведення, атакожміжвиробниками іспоживачами.

>Поширенняінновацій -цеінформаційний процес, форма ішвидкістьякогозалежить відпотужностікомунікаційнихканалів,здатностісприйняттяінформаціїгосподарськимисуб'єктами,їхніхздатностей до практичноговикористанняцієїінформації.

>Дифузіяінновації - процес, задопомогоюякогонововведенняпередається покомунікаційних каналахміж членамисоціальноїсистеми вчасі.Нововведеннямиможуть бути ідеї,предмети,технології, щоєновими длявідповідногогосподарськогосуб'єкта.

>Суб'єктівінноваційногопроцесу можнарозділити нанаступнігрупи:новатори,ранніреципієнти;раннябільшість йвідстаючі.

>Новаториє генератораминауково-технічних знань. Цеможуть бутиіндивідуальнівинахідники,дослідницькіорганізації.Вонизацікавлені водержаннічастини прибутку відвикористаннявинаходів.

>Ранніреципієнти -цепідприємці, котріпершимиосвоїлинововведення. котріпрагнутьодержаннядодатковогоприбутку шляхомякнайшвидшогопросуваннянововведень наринок.

>Раннябільшість - представленафірмами, котріпершимивпровадилинововведення увиробництво, щозабезпечуєїмдодатковийприбуток.

>Відстаючіфірмизіштовхуються зситуацією, колизапізнювання ізнововведеннями приводити довипуску новихвиробів, котрі уже моральнозастаріли.

Дляшвидкогопоширенняінноваціїпотрібнарозвиненаінфраструктура.

>Інноваційний процесмаєциклічний характер.Діяльність, щопредставляєінноваційний процес,розпадається наокремі ділянки, щорозрізняютьсяміж собою, йматеріалізується увиглядіфункціональнихорганізаційниходиниць, щовідокремлюються врезультатіподілу роботи.

Узагальномувидіінноваційний процес можназаписати так:

>ФД ПД - Р -Пр - Б - ОС -ПВ - М - З, деФД -фундаментальнедослідження; ПД -прикладнідослідження; Р -розробка;Пр -проектування; Б -будівництво; ОС -освоєння;ПВ -промисловевиробництво; М - маркетинг; З -збут.

 

>Умови іосновирозвиткуінноваційноїсфери

Сфераінноваційноїдіяльності, яквідомо,охоплюєринокновацій,ринокінвестицій (>капіталу) йриноктоварів йпослуг.

>Ринокновацій. Товаромринкуєновації,отримані врезультатіцілеспрямованоїсистематичної роботи йвнаслідокрізного родузмін, щоможуть бутиджереламинововведень.

>Інновація -цекінцевий результатінноваційноїдіяльності,втілений увигляді нового чиудосконаленого продукту,впровадженого наринок нового чиудосконаленоготехнологічногопроцесу, новогопідходу досоціальних,побутових йвиробничихпослуг.

>Процес, щопротікає із моментузародженнянової ідеї йпов'язаний ізпідготовкою йвтіленнямїї увиробництво ізнаступноюреалізацією наринку,являє собоюінноваційний процес.Інноваційніпроцесиможутьзароджуватися в окремихгалузях науки йвиробництва, аякіснозавершуються лише в сферівиробництва,вишукуючипрогресивні,якісно-кількіснізміни врозвиткупродуктивних сил.

>Інноваціяєшвидшеекономічний йсоціальнийтермін, ніжтехнічний.Вона необов'язково винна бутичимосьтехнічним чиречовинним, а самапояваінновацій якоб'єктивноїреальностіможевідбуватисяпо-різному.

>Невідповідність -церозбіжність,дисонансміж тім, щоє, й тім, що "винен бути".Воназадаєнестабільність, уякійдуженевеликізусилляможутьзрушитивеличезнімаси йперелаштуватицілісоціально-економічніструктури.

>Розрізняютьнаступнівидиневідповідностей:

-невідповідністьміжекономічнимиреаліямисуспільства;

-невідповідністьміжреальним станом угалузі й планами

-внутрішняневідповідність уритмі ілогіцітехнологічнихпроцесів напідприємстві.

>Потребивиробничогопрогресудиктуютьнеобхідністьудосконалювання ужеіснуючогопроцесу,замінуслабкої ланки чиперебудову старогопроцесувідповідно до нових потреб.Іноді,наприклад,необхіднододативсьоголише одну ланку, але й без нових знань цогозробитинеможливо.

>Змінигалузевих йринкових структурможуть статіджереломновацій призближеннітехнологій, що,насамперед,вважалисязовсімсамостійними.Крім того,галузь готовапочатикорінніструктурнізміни,якщоінтенсивноміняєтьсянапрямокдіяльності вній. І,нарешті,якщоспостерігаєтьсяшвидкийрістгалузі (як правило,швидше, ніжекономіка вцілому), то можна ізвисокоювірогідністюсказати, щоїї структурарізкозміниться -самепізніше у тому момент, колиобсягвипуску вційгалузіподвоїться.Традиційнийрозподілринку насегменти понад невідображаєреальність,вінвідображаєлишеісторію.

>Демографічнізмінивідображаютьзмінучисельності населення, йоговікову структуру, склад,зайнятість,рівеньосвіти йдоходів.Такізмінизвичайнооднозначні ймають легкопередбачуванінаслідки.

>Інновації, воснові які лежатиновізнання,стаютьоб'єктомуваги йприносятьвеликідоходи. Знаннязовсімнеобов'язковоповинні бутинауковими читехнічними.

>Ціноваціївідрізняються від всіхІнших за всімаосновними характеристиками:тимчасовимохопленням,відсотком передач,передбачуваністю. Вісьїхніосновнівідмінності:

- годинупротікання вінноваційсамийтривалий;

-цінововведенняможуть бутиуспішними лише напоєднаннідекількохвидів знань, ареалізаціяможливалише тоді, коли уженаявніпрецедентиїхньоговикористання;

-реалізація такихноваційхарактеризуєтьсявисокимступенемризику йнепередбачуваністю.

>Різновидомподібнихноваційєнововведення, воснові якілежить ">блискучаідея" йновації, щоз'являються врезультаті ">осяяння".Такіявищадужерідкі,характеризуютьсябезсистемністю йнеорганізованістю.Вони неможуть бутивідтворені, непіддаютьсявивченню й яких, можнанавчити.

>Нововведення,засновані нааналізі,системності йзавзятій роботискладають понад 90% всіхефективнихновацій. Тутнедостатньоінтуїції.Пошук винен бутичіткоорганізований йпроводитися нарегулярній,систематичнійоснові,зізмістом йетапамиякогоознайомимося внаступних розділах.

>Всіетапиінноваційногопроцесувимагають, природно,витрат роботи,енергії,матеріалів, години йфінансів.Найбільшівитрати, як правило,приходяться наетапиперетворенняновації вінновацію. Так чиінакше,новаціїє продуктомінтелектуальноїдіяльності й, як правило,повинні бутизахищеніавторськими правами.

Безринкуновацій неможе бутиінноваційноїдіяльності йпрогресусуспільства вцілому.

>Новації можнарозділити по низкуознак. Зазмістомноваціїпідрозділяють натехнічні,управлінські,соціальні,економічні. Засфероюпоширення:промислові,фінансові,науково-педагогічні,правові й т.д. Зарівнемпоширення:державні,галузеві,корпоративні,фірмові.

>Ринокноваційформуютьнаукові йпроектніорганізації,вузи,науково-дослідніпідрозділипідприємств,окремівинахідники,новатори.Конкуренціязмушуєсуб'єктагосподарськоїдіяльностійти наринокновацій чибрати доля в йогоформуванні.

Доля уринкуноваційздійснюється в інших формах:

-розвитоквласноїбази дляпроведенняНДЦКР;

-проведеннядосліджень разом ізіншимиорганізаціями;

-видачазамовленняіншійорганізації напроведення

- купівлявиробів,технологій,наукових знань;

-створенняспільнихпідприємств принаявностіхоча б одногоучасника, щоволодієноваціями.

>Визначальноюумовою вконкурентнійборотьбієобсягінвестицій урозробці йперетворенніновацій вінновації.

>Змінаобсягуцихінвестиційвисуває влідери одних йпозбавляєлідерстваінших (як держав, то й окремихвиробників).

>Ринокінвестицій.Основнийвплив наринокінвестиційробитьмакроекономічна політика держави,законодавство,ринокціннихпаперів іінформаційне забезпечення.

>Розвиненістьринкуінвестиційзалежить від стануекономіки країни.

>Інвестиціїбуваютьреальними йфінансовими.Реальніінвестиціїздійснюють підприємства,здобуваючиновізасобивиробництва,інтелектуальні ііншіактиви.Фінансовіінвестиціїявляють собоюпридбанняінвесторами (>фізичними йюридичними)ціннихпаперіворганізацій, щоведутьінноваційну діяльність.

>Риноктоварів йпослуг остаточновідповідає назапитання, чи бувуспішноюінноваційна діяльність.Успіхпідтверджуєтьсяреалізацією,невдачаможеосягнутинавіть товар, щоволодіє великоюнауково-практичноюцінністю, що невідповідаєінтересампокупця,наприклад, через своювисокуціну.

Таким чином, ринкиновацій,інвестицій йтоварів (>послуг)утворятьінноваційну сферу, уякійвідбувається йїхнявзаємодія.Успішне іактивнеспівіснуваннязазначенихсуб'єктівінноваційноїсферизнижуєризикнововведень й Веде до новий витокствореннянововведень, а означати йпрогресу вцілому.

>Інноваційний процесодержуєвтілення задопомогою машин,техніки,устаткування.Чимвищийїхнійрівень, тімбільшареальністьїхньоговпровадження увиробництво.

>Відтворенняактивноїчастиниосновнихфондіввідбувається в інших формах,головною із якієтехнічнепереозброєння.

>Технічнепереозброєння -поняттянеоднозначне.Якщо мовайде пропромисловість уцілому, тотехнічнепереозброєнняявляє собоюсукупністьрізнихнапрямківвідтворенняосновнихфондів, у томучислі новогобудівництва,реконструкції,розширення,модернізаціїустаткування.

>Підтехнічнимпереозброєннямокремого підприємства чиокремого йогопідрозділурозуміютьмодернізаціюактивноїчастиниосновнихвиробничихфондів беззмінипасивноїчастини.Якщо жодночасновідбуваєтьсязаміна чиудосконалюванняпасивноїчастини (>будинку,споруди), то мова виннавестися прореконструкцію того чиіншого підприємства.

Інарешті,відновленнявиробництва,пов'язане ізбудівництвом новихцехів,також говорити пророзширеннядіяльності підприємства.Подібнореконструкції,розширеннявиробництвасприяє болеешвидкому (упорівнянні ізбудівництвом новихпідприємств)освоєннювиробничихпотужностей. Цевідбувається зарахуноксформованого персоналуіснуючого підприємства йнаявностідіючихкомунікацій.

>Необхідновідзначити, щоще до початку такзваноїперебудови великачастинаосновнихфондівпромисловості України уже булизастарілими.Відновленнявиробництвамайже невідбувалося, аустаткування йфізично, й моральнозастарілоще 15 років тому.

>Лише 20%підприємств йорганізацій в Україні, щомаютьматеріальну базу,займалисьствореннямзразківновоїтехніки, авитрати на: ремонтсклали понадполовиникапвкладень упромисловість.Істотнозменшився й такнизькийкоефіцієнтвідновленняосновнихвиробничихфондів.Якщо в 1985 р.вінскладав уцілому в народномугосподарстві 6,7%, то 3996 р. - 3,2%, упромисловостівідповідно - 6,8 й 3,0%, асільськомугосподарстві - 7,2% й 4,5%.Рівеньзносу машин йустаткування напідприємствах окремихгалузейпромисловостісклав:Електроенергетика - 47,9%.Паливнапромисловість - 41,7%. Чорнаметалургія - 63,1%.Хімічнапромисловість 55,5%.Машинобудування йметалообробка - 49,8%.Виробництвобудматеріалів -50,8%.Легкапромисловість - 45,2%.Харчовапромисловість - 45,5%.

Знаведеноговипливає, щонеобхіднекардинальнепереозброєнняосновнихвиробничихфондіввиробництва й, впершучергу, йогоактивноїчастини. Іцеможливоздійснити, яквважають багатофахівців, лише зарахунокдемонополізаціївиробництва. Бо лишеконкуренція (наосновідемонополізації)можепокласти вухоформуваннюдостатньоїекономічноїбазиприпиненнядеградації йдатипоштовх новомупрогресивномурозвиткуінноваційноїсфери.

>Організаційноюосновоюдемонополізаціїповинні статінаступні заходь,ефективність якіможе бутизначною лише вкомплексі:

-впровадження новихпринципіворганізаціївиробництва;

-розукрупненняіснуючихмонопольнихоб'єднань йствореннядублюючихвиробництв;

-розвиток новихпрогресивнихорганізаційних структурвиробництва йуправління;

-пріоритетнийрозвитокмалих йсередніхпідприємств. Короткорозглянемоці заходь.

>Впровадження новихпринципіворганізаціївиробництвапередбачаєпереорієнтаціюпідприємств, що маліпопредметнуспеціалізацію навипусккінцевоїготовоїпродукції ізїїдиверсифікованістю, щододастьвиробництвудинамізм,гнучкість йманевреність. Наоб'єднаннірізноріднихвиробництв дозволитиманевруватифінансами й товарами призмінікон'юнктуриринку.

>Розукрупнення йствореннядублюючихвиробництвспрямоване на збільшеннякількостіпідприємств, щовипускаютьодноріднукінцевупродукцію, щотакожприведе до зростаннюконкуренції. Тутдоцільнопідходитививажено й не зазаради того,щобзамість одного підприємстваз'явилося два.Мабуть,взагалінедоцільнорозукрупнювати підприємства, щовипускаютьодиничнуунікальнупродукцію, щомаєобмеженийспеціальнийпопит (>літаки,кораблі,турбіни й т.п.).Такі підприємстванеобхідноспонукати довиходу наміжнародні ринки.

>Розвитокпрогресивних структурвиробництваполягає впереході відтвердихвертикальних (>міністерських)зв'язків дорізноманітних йгнучкихгоризонтальнихзв'язківміжпідприємствами впроцесіїхньоїспільноїдіяльності.Він виненспиратися наширокудиверсифікованість, матірміжгалузевий характер йнадійнопротистоятиутвореннюкомпаній, щомаютьмонополістичний характер йвипускаютьмонопродукцію.

>Міжгалузеві йдиверсифікованіконцерни, щовипускаютьбагатопрофільнупродукцію,маютьвисокугнучкість,маневреність йможутьшвидкореагувати напопит, щозмінюється.Вониволодіють великимипотенційнимиможливостями длярозгортанняфундаментальних йприкладнихнауковихдосліджень,підтримкинововведень іризиковихінвестицій.

>Цікомпаніїможутьфункціонувати набазі старих,часів СРСР,зв'язків, але й уже у межахтранснаціональних.

>Пріоритетнийрозвитокмалих йсередніхпідприємствпередбачаєствореннямережі невеликихвиробництв, що були б свого родупровідниками йпершопрохідникамиінновацій.Вони вбільшіймірігнучкі ймобільні,здатнішвидшеперебудовувати іобновлятипродукцію, щовипускається,реагуючи надинамічнийринковийпопит.

>Малі підприємстваможутьвиступати яксервісніслужби ізобслуговуваннястаціонарного ймобільногоустаткування вгалузі, атакожфункціонувати увиглядіінноваційних,комерційнихцентрів йрізнихвенчурнихфірм.

>Значенняінноваційного аспектудемонополізаціївелике для України, бобільшістьпідприємств країнизнаходяться взалежному йнеконкурентоспроможномустані,єспоживачамизастарілихтехнологій, аіснуючіокреміпріоритети впроцесі застоюможуть бутибезповоротнозагублені.

>Інноваційний аспектдемонополізації винен статівирішальним упланірозвитку тихийгалузей йсегментіввиробництв, щоєпріоритетними длядинамізації НТП уцілому.


>Література

1. Балабанов І.Т. Інноваційний менеджмент. –М.,2007

2.Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу інновацій. – М., 2000

3. Друкер П. як забезпечитиуспіх убізнесі: новаторство йпідприємництво. – До., 1994

4. КірсановК.А.,СиверинД.А. Інноваційний менеджмент: Учбов. посібник. – М., 1997


Схожі реферати:

Навігація